Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB"

Transkript

1 NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet bedt om at vurdere, i hvilket omfang de nedenfor listede elementer er dækket af den eksisterende indsats og komme med konkrete forslag til håndtering af eventuelle udeståender Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Vibeke Lybecker Jensen 1a) et kommunalt tilbud, hvor kommunen forebygger og opsporer spiseforstyrrelse og selvskade primært blandt unge. 1b) et kommunalt tilbud til mennesker med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd, der har behov for hjælp fx sideløbende med eller efter endt behandling i et af regionens tilbud. 1c) et kommunalt tilbud til pårørende til mennesker med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd 1d) væresteder til mennesker med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd, hvor denne målgruppe kan henvende sig anonymt og få uforpligtende råd og vejledning 1e) en informationskampagne, der sætter fokus på mental sundhed, spiseforstyrrelser og selvskade, herunder på antallet i København og på landsplan Herudover har udvalget bedt forvaltningen undersøge, 2) om der kan etableres en selvstændig enhed, der har ansvaret for hjælp til unge med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd. Socialforvaltningen beskriver og vurderer i det følgende den eksisterende indsats på de områder, der er beskrevet i medlemsforslaget. I forlængelse heraf opstilles forslag til, hvordan indsatsen skal styrkes. Ad 1a) Et kommunalt tilbud, hvor kommunen forebygger og opsporer spiseforstyrrelse og selvskade I den indgåede aftale om overførselssagen blev der afsat kr. til sundhedstjek af unge, som har en uhensigtsmæssig adfærd vedrørende kost og motion og/eller har bekymrende vægtproblemer. Samarbejdspartnere som idrætsforeninger, ungdomsuddannelser, modelbureauer, sundhedsplejersker m.fl. kan henvise unge til tilbuddet, der forankres i Sundhedsforvaltningens forebyggelsescentre. Hvis sundhedstjekket medfører fortsat bekymring, viderehenvises den unge afhængigt af behov - til udredning, behandling og støtte i fx Regionen, Sundhedsforvaltningens forebyggelsescentre, Socialforvaltningen eller hos Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelse.

2 Socialforvaltningen har ikke en særlig forebyggende indsats overfor unge med spiseforstyrrelser og selvskade, men en del af målgruppen vil blive fundet og hjulpet via det almindelige forebyggende arbejde for udsatte børn og unge, fx skolesocialrådgivere eller ungerådgivninger. Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS) har desuden en åben anonym rådgivning, hvor man pr. telefon, chat eller ved personligt fremmøde kan få råd og vejledning og blive guidet videre. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver i samarbejde med frivillige, som typisk selv har haft en spiseforstyrrelse eller været pårørende. LMS rådgivnings- og støtteaktiviteter har et samlet budget på 2,1 mio kr. Heraf vurderer de, at 0,9 mio. kr. anvendes på borgere fra Københavns Kommune. I får LMS kr. årligt fra 18 puljen i Københavns Kommune. Socialforvaltningen vurderer, det vil være hensigtsmæssigt at indhente erfaringer med det nye sundhedstjek, før der eventuelt etableres yderligere tiltag vedrørende forebyggelse og opsporing. Hvis indsatsen ønskes styrkes kan det overvejes at klæde eksisterende forposter som fx skolesocialrådgivere, skolesundhedsplejersker m.fl. bedre på i forhold til at kunne spotte børn og unge med en mulig spiseforstyrrelse eller som gør skade på sig selv. Herudover kan det overvejes at kommunen finansierer en større del af LMS åbne rådgivning. Ad 1b) et kommunalt tilbud til mennesker med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd, der har behov for hjælp fx sideløbende med eller efter endt behandling i et af regionens tilbud. På børneområdet findes en kommunal døgninstitution og et ambulant tilbud, der bl.a. kan rumme unge med spiseforstyrrelser og deres familier. Begge tilbud er placeret i Center for Socialpædagogik og Psykiatri under DU-børn. Det ambulante tilbud er helt nyt og henvender sig udelukkende til unge med spiseforstyrrelser og deres familier. Her er der tale om behandling og rådgivning til både de unge og deres pårørende. Døgninstitutionen er Jacob Michaelsens Minde, som er en specialinstitution til unge med alvorlige psykiske lidelser; herunder unge med spiseforstyrrelser. Der var tidligere en højt specialiseret afdeling på Jacob Michelsens Minde til målgruppen, men der var stort set ikke efterspørgsel på Side 2 af 6

3 pladserne i 2012 og Socialudvalget besluttede derfor den 18. september 2013 at lukke afdelingen. En årsag til den faldende efterspørgsel er, at Børne- og ungepsykiatrien har ændret deres behandling til at være mere ambulant, da de vurderer, at ambulant behandling ofte er mere egnet end døgnanbringelser for unge med spiseforstyrrelser. Herudover er der på børneområdet Psykologhuset, som varetager rådgivning og behandlingsforløb for børn og unge, blandt andet vedrørende selvskade. Tilbuddet er placeret i Center for Familiebehandling og psykologisk rådgivning. For unge med behov for en døgnanbringelse og med alvorlig selvskade (i yderste grad alvorligt selvmordstruede) har Socialforvaltningen specialiserede tilbud med tilknyttet psykolog og psykiater. Der er tale om Specialinstitutionen Jacob Michelsens Minde og Specialinstitutionen Skodsborg. Begge hører under Socialforvaltningens Center for Socialpædagogik og Psykiatri. På voksenområdet har Socialforvaltningen i 2013 øget sin indsats for mennesker med spiseforstyrrelse i form af et nyoprettet, specialiseret botilbud med 11 pladser i Griffenfeldtsgade på Nørrebro samt en bydækkende specialiseret hjemmevejleder. Botilbuddet er udelukkende til unge over 18 år. Bostedet er et tilbud til voksne unge, primært mellem 18 og 30 år, der lider af moderat til svær spiseforstyrrelse. Sekundært retter tilbuddet sig til unge, der har borderline personlighedsforstyrrelse. De unge kan have anden selvskadende adfærd. De unge med spiseforstyrrelser har været igennem et længerevarende behandlingsforløb, og er nu klar til den del af behandlingen, der drejer sig om at få dagliglivet til at fungere, og starte en udvikling af tilværelsens sociale aspekter. De unge skal være i lægelig ambulant behandling og være indstillet på, at arbejde aktivt med at komme ud af spiseforstyrrelsen. Tilbuddet kan evt. også modtage unge der lider af OCD (Obsessiv - Kompulsiv tilstand). OCD er karakteriseret ved tilstedeværelsen af tvangstanker og tvangshandlinger. Socialforvaltningen har ansvar for den del af behandlingen, som drejer sig om at få et dagligliv til at fungere, typisk efter lange indlæggelser. Socialforvaltningen har ikke ansvar for den lægelige del af behandling, men for at samarbejde med lægen og sørge for at medicinhåndteringen foregår korrekt. Det teoretiske grundlag for det pædagogiske arbejde er blandt andet dialektisk adfærdsterapi, også kaldet DAT. Metoden er evidensbaseret og fundet egnet til at hjælpe personer med spiseforstyrrelser og borderline personlighedsforstyrrelser. Side 3 af 6

4 DAT er den terapiform som Anoreksiklinikken på Psykiatrisk Center København og andre, der behandler spiseforstyrrelser, arbejder ud fra. For at opnå de bedste resultater af behandlingen er det hensigtsmæssigt at bruge den samme pædagogiske strategi i Griffenfeldsgade. Da mange af beboerne vil være i ambulant behandling i Anoreksiklinikken eller på andre steder, der anvender denne terapiform. Selve den terapeutiske behandling skal foregå på Anoreksi klinikken på Psykiatrisk Center København og følges op pædagogisk i dagligdagen på Griffenfeldsgade. Der er et tæt samarbejde og en samarbejdsaftale mellem botilbuddet og Rigshospitalet. Socialforvaltningen køber desuden pladser på det private tilbud Askovhus, der ligeledes har tilbud specifikt til denne målgruppe. Socialforvaltningens har ikke et specialiseret tilbud til ældre borgere med spiseforstyrrelser. Disse tilbydes i dag botilbudspladser på de eksisterende botilbud. Socialforvaltningen har heller ikke noget specialiseret tilbud til mennesker der skader sig selv (fx ved at skære i, brænde, skolde, bide eller hårplukke sig selv), men der er fokus på problemstillingerne i de almene tilbud til unge. 1c) Et kommunal tilbud til pårørende Socialforvaltningen har på børneområdet et tilbud til pårørende under Center for Socialpædagogik og Psykiatri. Der er ikke noget tilbud til pårørende til unge over 18 år, men et sådant findes i København i regi af Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade LMS. Socialforvaltningen støttede desuden en ansøgning fra LMS til satspuljen for om afprøvning af metoden Åben Dialog. Formålet med metoden er at inddrage personligt og professionelt netværk i en integreret indsats for borgeren. Ansøgningen blev dog ikke imødekommet. Socialforvaltningen vurderer, at der kan være et interessant udviklingspotentiale i at styrke indsatsen for og med pårørende fx i form af afprøvning af metoden Åben Dialog. Metodeafprøvningen kan eventuelt integreres i den kompetence- og brobygningsfunktion, der er beskrevet sidst i indstillingen. 1d) Væresteder til mennesker med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd, Socialforvaltningen har ikke et værested specifikt til denne målgruppe, men målgruppen kan anvende de almindelige aktivitetsog samværstilbud til borgere med sindslidelse. Derudover har LMS et Side 4 af 6

5 aktivitetshus, der svarer til et værested. Aktivitetshuset er beliggende centralt i København og er specifikt målrettet denne målgruppe 1e) En informationskampagne Der kører i øjeblikket en stor landsdækkende kampagne kaldet En Af Os. Kampagnen begyndte den 10. oktober 2011 og fortsætter frem til Formålet med kampagnen er at afstigmatisere psykisk sygdom og herigennem også gøre det lettere at søge hjælp. Kampagnen har fokus på spiseforstyrrelse men også på andre psykiske sygdomme. Kampagnen er støtte af Det Sociale Netværk af 2009, Psykiatrifonden, Trygfonden, Danske regioner, KL, Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen. Ligeledes har Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade haft flere mediekampagner om problemstillingen. Det nye sundhedstjek (beskrevet ovenfor under afsnittet om forebyggelse) tænkes i øvrigt lanceret omkring 1. august 2014, i forbindelse med afholdelse af Københavns Modeuge for derigennem at kunne generere presseomtale og debat om spiseforstyrrelse. Forvaltningen vurderer således ikke, der er behov for at iværksætte yderligere informationskampagner. 2) Etablering af selvstændig enhed Socialforvaltningen vurderer ikke at det vil være hensigtsmæssigt med en selvstændig enhed vedrørende spiseforstyrrelser, blandt andet fordi det er væsentligt at fastholde normalsystemets medansvar for at opspore mennesker med spiseforstyrrelse, ligesom tanken om én indgang for mennesker med spiseforstyrrelse kan komme i karambolage med den ene ungeindgang, der er ved at blive etableret. Som det fremgår af ovenstående, vurderer forvaltningen, at de foreslåede tilbud i vid udstrækning allerede findes. Tilbuddene og den dertil knyttede viden findes dog i forskellige regi, og det kan overvejes at etablere en form for kompetence- og brobygningsfunktion, der kan knytte de eksisterende indsatser bedre sammen. Funktionen skal understøtte en god koordination på tværs af henholdsvis børne- og voksenområdet i kommunen, mellem region og kommune samt mellem kommune og Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og andre aktører. Det kan herunder overvejes at afprøve metoden Åben Dialog som beskrevet tidligere. Herudover vil funktionen skulle sikre, at viden om spiseforstyrrelse også spredes fra kommunens specialiserede tilbud til de almene tilbud og herunder også sagsbehandlere. Funktionen vil kunne kobles op på forvaltningens specialiserede tilbud i enten børne- eller voksenregi og eventuelt udbygges til et formaliseret partnerskab med LMS med Kræftcenter København (http://www.kraeftcenter-kbh.dk/), der er et partnerskab mellem Sundhedsforvaltningen og Kræftens Bekæmpelse, som forbillede. Side 5 af 6

6 Side 6 af 6

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Lea Wellejus, Anne Louise Madsen & Jens Christian Nielsen TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE I NORDJYLLAND

Lea Wellejus, Anne Louise Madsen & Jens Christian Nielsen TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE I NORDJYLLAND Lea Wellejus, Anne Louise Madsen & Jens Christian Nielsen TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE I NORDJYLLAND 2013 Diversity, Culture and Change, Department of Education Aarhus University jjj j Jens Christian

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni 2009 1. Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for 2008-2011 afsat 500 mio. kr. med henblik på at

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Spot på ADHD i Nordjylland

Spot på ADHD i Nordjylland Spot på ADHD i Nordjylland Det faglige netværk for ADHD, sommeren 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Deltagere... 5 4. Udvikling i Region Nordjylland...

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Redegørelse om børne og ungestrategien

Redegørelse om børne og ungestrategien Redegørelse om børne og ungestrategien Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Departementet for Uddannelse og Forskning Departementet for Sundhed EM 2011/43 Forord I udarbejdelsen af

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Udviklingsplan for socialpsykiatrien

Udviklingsplan for socialpsykiatrien Udviklingsplan for socialpsykiatrien i Aalborg Kommune 2012-2015 Fagcenter for Socialpsykiatri Indholdsfortegnelse VI HAR NOGET PÅ HJERTE! 3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 4 KAPITEL 1: RECOVERY-ORIENTERET

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen

Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Opgang Blok B Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 80 Web www.regionh.dk Dato: 27. juni 2012 Projektforslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere