Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)"

Transkript

1 Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

2 Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet til borgere med sindslidelse har identificeret behov og udfordringer frem mod 2020 (se bilag 1). Formålet med investeringsplanen er at opstille et konkret forslag til en samlet tilpasning og omstilling af botilbudsområdet til borgere med sindslidelse i forhold til de fremtidige behov og udfordringer. Omstilling af botilbudsområdet tiltag i investeringsplanen Investeringsplanen har fokus på, at flere borgere skal støttes i at leve et liv i egen bolig. Det skal være muligt at give den nødvendige bostøtte i borgerens eget hjem, hvis de øvrige omstændigheder tillader dette. I dag bor 30 % af borgerne på nettoventelisten i eget hjem, så der vurderes at være potentiale for, med den rette indsats, at støtte flere borgere i de vante rammer. Med en mere intensiv bostøtte i eget hjem kan borgerne fastholde et mere selvstændigt liv i egen bolig. Det vurderes desuden muligt, gennem de rette indsatser at skabe øget flow fra botilbud til egen bolig. Erfaringer fra projekt Den Gode Flytning viser, at 74 af de 83 borgere, der har modtaget en støtte fokuseret på et mere selvstændigt liv, er flyttet i egen bolig i løbet af den toårige projektperiode. Det viser at der er grundlag for, gennem en bred fokuseret indsats, at skabe flow mod egen bolig. Investeringsplanen omfatter 5 sammenhængende tiltag: 1. Investering i intensiv og fleksibel bostøtte Det er nødvendigt, at bostøtten i ikke-botilbudslignende rammer gøres mere intensiv, så det er muligt at støtte borgere i det samme antal timer i egen bolig, som på et botilbud. Desuden skal indsatsen ydes mere fleksibelt, så der kan skrues op for støtteniveauet i dårlige perioder og ned i perioder, hvor borgeren klarer sig bedre. Det døgndækkede akuttilbud har en vigtig tryghedsskabende funktion for borgere i eget hjem, da det er et sikkerhedsnet med akutte pladser til borgere, som får behov herfor. Det vurderes at akuttilbuddet er en forudsætning for omlægningen til et liv i egen bolig. Investeringsplanen omfatter derfor en permanent videreførelse af akuttilbuddet fra Det forudsættes at der forud for den varige etablering skal være en evaluering af tilbuddet. 2. Omlægning af længerevarende botilbudspladser De længerevarende botilbudspladser vurderes at udgøre en for stor andel af den nuværende botilbudsportefølje, og fleksibiliteten og fokus på flow forbundet med pladstypen vurderes at være lavt. Det danner ikke et optimalt grundlag for omstillingen til fokus på rehabilitering. Side 1 af 7

3 Omlægningen af længerevarende botilbudspladser omfatter to elementer. For det første en omlægningen til flere midlertidige botilbudspladser. For det andet nedlæggelse af længerevarende botilbudspladser mod investering i bostøtte i egen bolig. Omlægningen af en række længerevarende botilbudspladser til midlertidige botilbudspladser viser over for borgerne, at der er tale om en tidsafgrænset botilbudsindsatser med fokus på recovery. De midlertidige botilbud skal skabe en tryg ramme for borgeren i arbejdet målrettet med at mestre eget liv og opnå større selvstændighed. Investering i intensiv støtte i egen bolig vil gøre det muligt for flere borgere at flytte til egen bolig og/eller at fastholde denne. 3. Øget specialisering Socialforvaltningen har allerede igangsat en specialisering af botilbudsområdet blandt andet i forhold til dobbeltdiagnose og spiseforstyrrelse. Det vurderes, at udviklingen mod øget specialisering bør fortsætte som led i omstillingen til rehabilitering. Gennem en intensiv indsats til delmålgrupper skal problematikker, der bl.a. leder til at borgeren bliver svingsdørspatient mellem psykiatrien og botilbud, og giver utryghed for øvrige beboere og personale på botilbuddene reduceres. Behov for specialisering er især gældende for borgere med udadreagerende adfærd, spiseforstyrrelse og somatisk plejebehov. Specialiseringen tænkes ofte sammen med botilbuddene, men det vurderes at der er en gevinst i form af fleksibilitet i ydelsen til borgeren og gode tilpasningsmuligheder ved at specialisere den socialpædagogiske støtte, så den ydes af specialteams på botilbuddene eller i eget hjem. 4. Investering i uddannelse og vidensdeling Et led i omstillingen er en opkvalificering af personale gennem uddannelse og vidensdeling. Der skal udarbejdes en faglig funderet udmøntning af omstilling til øget rehabilitering med fokus på egenmestring og inklusion, samt opkvalificering af personale både på botilbud, men særlig med hensyn til bostøtte i eget hjem i forhold til at støtte borgeren i at opnå og bevare et selvstændigt liv. 5. Renovering og modernisering af botilbud Socialforvaltningen har gennemført moderniseringer af utidssvarende botilbud og i dag er ca. 80 % af botilbudspladserne tidssvarende. Med investeringsplanen skal de sidste utidssvarende pladser moderniseres. Yderligere skal der samtidig ske en genopretning af botilbud med akut renoveringsbehov. Investeringsplanens principper Investeringsplanen er baseret på to grundlæggende principper: 1) Omstillingen skal implementeres med mindst mulig gene for borgerne Store flytninger kan skabe utryghed hos beboerne. Omlægningerne i investeringsplanen tager derfor afsæt i at skabe mindst mulig gene for Side 2 af 7

4 borgere på botilbud. Det er særligt omlægningen af de eksisterende længerevarende botilbudspladser, der kan skabe utryghed. Strategien for omlægningen er, at tage afsæt i det naturlige flow væk fra de botilbudspladser, der er omfattet. Det betyder at omlægningen fra længerevarende botilbudspladser til midlertidige pladser og støtte i eget hjem sker i det omfang pladserne frigives. 2) Borgerne skal fortsat have mulighed for botilbud uden for København I forbindelse med sagen om principper for modernisering eller flytning af tre socialpsykiatriske tilbud uden for København har Socialudvalget besluttet, at der skal bevares nogle botilbudspladser uden for København 1. Pladserne uden for København er med til at sikre gode rammer for borgere, der vil væk fra miljøer i København, ex. miljøer præget af misbrug og kriminalitet. Økonomiske aspekter i investeringsplanen Omstillingen af botilbudsområdet har fokus på at styrke den rehabiliterende indsats for borgere med sindslidelse, men der er også økonomiske gevinster i omstillingen. I udgangspunktet er der på baggrund af den stigende befolkning forventning om en øget efterspørgsel efter botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse. Dette giver behov for tilførsel af budget til området, for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau og kunne tilbyde borgere med sindslidelse en indsats, der svarer til den støtte de har behov for. Alternativt vil ventelisten til botilbud stige markant. I det følgende beskrives tre scenarier for tilpasning af budgettet til borgere med sindslidelse på baggrund af den forventede øgede efterspørgsel på botilbudsområdet. Investeringsplan tilpasning til øget efterspørgsel og omlægning til rehabilitering I nedenstående tabel opsummeres henholdsvis drifts- og anlægsudgifterne forbundet med investeringsplanen. Bemærk i investeringsplanen er det stigende kapacitetsbehov ikke koblet til etablering af botilbud. Det giver, udover et lavere anlægsbehov, også et lavere renoveringsbehov i fremtiden. Anlægsmidlerne i investeringsplanen er forbundet med modernisering af utidssvarende botilbud og genopretning af eksisterende anlæg med akut behov for renovering. 1 SUD 4. juni Side 3 af 7

5 Tabel 1: Driftsbehov forbundet med omlægning til flere borgere i egen bolig (t.kr.) Driftsbehov Investering i intensiv og fleksibel bostøtte* Omlægninger af eksisterende pladser Øget specialisering Uddannelsesforløb og vejledning i den nye rehabiliterende indsats Total *) inkl. varig etablering af akuttilbuddet fra Tabel 2: Tabel 1: Anlægsbehov forbundet med omlægning til flere borgere i egen bolig (t.kr.) Anlægsbehov I alt Akut renovering og modernisering af utidssvarende botilbud Demografitilpasning af budgetområdet borgere med sindslidelse Et alternativ til investeringsplanen er en demografitilpasning af budget til borgere med sindslidelse gennem den demografimodel, der benyttes til automatisk tilpasning af budgettet på handicapområdet. Modellen er baseret på at sidste års budget fremskrives med befolkningsstigningen på bestemte borgerrelaterede ydelser, som også inkluderer ydelser, der ikke er botilbudslignende. Nedenstående tabel opsummerer det gennemsnitlige budgetbehov ved demografireguleringen baseret på den forventede befolkningsstigning fra Den demografiske udvikling betyder, at der samtidig med tilpasning af budgettet vil være behov for udvidelse af kapaciteten gennem etablering af nye botilbud. Anlægsbehovet er beregnet ud fra sammensætningen af den nuværende botilbudsportefølje. Tabel 3: Driftsbehov forbundet med tilpasning efter demografimodel (t.kr.) Driftsbehov Budgetbehov baseret på demografimodellen Tabel 4: Anlægsbehov forbundet med tilpasning efter demografimodel (t.kr.) Anlægsbehov I alt Akut renovering og modernisering af utidssvarende botilbud* Etablering af nye botilbud Sum - anlæg * Moderniseringen af Lindegårdshusene omfatter alle 180 pladser og ikke omlægning af pladser til bostøtte i egen bolig, som i investeringsplanen. Tilpasning af budgettet pba. behovsanalysen uden omlægning Et andet alternativ til investeringsplanen er, at tage afsæt i det fremtidige behov for botilbudsydelser, der er vurderet i behovsanalysen uden at omlægge indsatsen på botilbudsområdet mod øget fokus på Side 4 af 7

6 rehabilitering. I behovsanalysen er der vurderet et fremtidigt behov for botilbudslignende ydelser på samlet 102 pladser i perioden Nedenstående tabel opsummerer driftsomkostningerne forbundet med den forventede stigning i efterspørgslen efter botilbudslignende ydelser uden en tilpasning af botilbudsporteføljen. Den demografiske udvikling betyder, at der samtidig med tilpasning af budgettet vil være behov for udvidelse af kapaciteten gennem etablering af botilbud. Anlægsbehovet er beregnet ud fra sammensætningen af den nuværende botilbudsportefølje. Tabel 5: Driftsbehov forbundet med behovsstigningen uden omstilling af indsatsen (t.kr.) Driftsbehov Behovsstigningen med fastholdelse af nuværende botilbudsportefølje Tabel 6: Anlægsbehov forbundet med behovsstigningen uden omstilling af indsatsen (t.kr.) Anlægsbehov I alt Akut renovering og modernisering af utidssvarende botilbud Etablering af nye botilbud Sum - anlæg * Moderniseringen af Lindegårdshusene omfatter alle 180 pladser og ikke omlægning af pladser til bostøtte i egen bolig, som i investeringsplanen. I nedenstående grafer sammenlignes udgiftsbehovet ved den foreslåede rehabiliterende omstilling (blå graf) sammenlignet med udgiftsbehovet ved en demografitilpasning af budgettet til borgere med sindslidelse gennem den nuværende demografimodel (grøn graf) samt udgiftsbehovet for botilbudsydelser, der er vurderet i behovsanalysen, uden at omlægge indsatsen på botilbudsområdet (rød graf). Side 5 af 7

7 Graf 1: Samlede udgifter forbundet med tre scenarier for budgetfremskrivning (mio. kr.) Driftsbehov Anlægsbehov ) Behovsstigning med omlægning til rehabiliterende indsats (5-årsplan) 2) Behovsstigningen med fastholdelse af nuværende botilbudsportefølje 1) Demografisk fremskrivning jf. den nuværende demografimodel Sammenligningen af de tre scenarier viser at omlægning til mere rehabiliterende indsatser vil indebære en udgiftsstigning på driften i 2020, der er mio.kr. lavere end ved de to andre scenarier. På anlægssiden medfører investeringsplanen modernisering og renovering for samlet 322 mio.kr., hvilket er mio.kr. lavere end ved de to andre scenarier. Omlægningen til en mere rehabiliterende tilgang medfører en lavere anlægsinvestering, fordi mere støtte gives i borgernes eget hjem. På længere sigt vil det tillige give anledning til et lavere renoverings- og moderniseringsbehov. En finansieringskilde til modernisering og renovering af botilbud kan komme fra frasalg af botilbud til borgere med sindslidelse, der er nedlagt grundet modernisering og omlægning. Socialforvaltningen estimerer at ved helt eller delvist salg af to konkrete tilbud vil det samlede provenu være mio. kr. Da der er tale om et meget stort anlægsbeløb foreslår Socialforvaltningen, at der i budgettet afsættes en samlet pulje til igangsætning af det massive anlægsbehov. I sammenhæng hermed foreslås at provenu fra salg af tidligere botilbud på området indgår som delvis finansiering af puljen. Investeringsplanen er sammenhængende med behov for billige boliger i København, som målgruppen af borgere med sindslidelse har økonomiske råderum til at opnå og fastholde. Side 6 af 7

8 Botilbudspladser i almene boliger med kommunal anvisningsret I behovsanalysen er beskrevet en huslejeproblematik knyttet til nogle af de eksisterende botilbud i almene boliger, der betyder at det, især for borgere på kontanthjælp, kan være svært at finde økonomisk råderum til huslejen forbundet med nogle af disse pladser. Mulighederne er ved at blive undersøgt, herunder er Socialforvaltningen i dialog med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for at afklare løsningsmulighederne. Der er derfor ikke indarbejdet løsninger af problematikken i investeringsplanen. Sammenhæng til øvrige indsatser Investeringsplanen på botilbudsområdet skal ses i tæt sammenhæng med en bredere omlægning af Socialforvaltningens tilbud til borgere med sindslidelse med fokus på bedre rehabilitering. Socialudvalget har i 2014 godkendt etablering af et socialt akuttilbud i Griffenfeldsgade, der skal give borgere i egen bolig mulighed for akut social støtte døgnet rundt, og har endvidere godkendt afprøvning af ACT-bostøtte indsats for borgere med dobbeltdiagnose. Begge indsatser har til formål at fastholde borgeren i et selvstændigt liv i egen bolig. Derudover vil omlægningen af aktivitets- og samværstilbuddene være med til at understøtte et liv i egen bolig, da fokus vil være på at fremme borgerens mestringsevne, netværk og inklusion. Forvaltningen ønsker endvidere at forsætte udbygning af det tværsektorielle samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri. Side 7 af 7

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

18. januar Sagsnr

18. januar Sagsnr Socialforvaltningen NOTAT Ø202 Udgiftsforslag: Udvidelse af boligkapacitet til 84 borgere med handicap og sindslidelse, samt øget hjemmevejlederstøtte til borgere med sindslidelse Baggrund Socialforvaltningen

Læs mere

Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr

Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre

Læs mere

Socialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:

Socialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder: FORSLAG TIL BUDGET 2014 SOCIALUDVALGET Socialudvalgets opgaver Udvalgets mission er At bidrage til, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Status på omstillingsplanen for socialpsykiatrien januar 2018

Status på omstillingsplanen for socialpsykiatrien januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget 16. januar 2018 Status på omstillingsplanen for socialpsykiatrien januar 2018 Socialudvalget vedtog den 30. november 2016

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

I det følgende gives en kort status på arbejdet med de forskellige spor.

I det følgende gives en kort status på arbejdet med de forskellige spor. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Socialfagligt Center NOTAT Til Socialudvalget 8. august 2018 Bilag 2. Status på omstillingen af socialpsykiatrien Socialudvalget vedtog den 30. november 2016 Oplæg

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

medarbejderne. Samtidig skal de borgere, der har behov for det, kunne tilbydes en relevant bolig indenfor en rimelig ventetid på 4-6 måneder.

medarbejderne. Samtidig skal de borgere, der har behov for det, kunne tilbydes en relevant bolig indenfor en rimelig ventetid på 4-6 måneder. HØRINGSVERSION Plan for boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte borgere i København Københavns Kommune skal have tidssvarende boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte

Læs mere

Styring og faglig omstilling på det specialiserede voksenområde (socialpsykiatrien)

Styring og faglig omstilling på det specialiserede voksenområde (socialpsykiatrien) 12. juni 2019 Styring og faglig omstilling på det specialiserede voksenområde (socialpsykiatrien) Inden for målgruppen voksne borgere med sindslidelse (dvs. borgere over 18 år med psykiske handicaps og/eller

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget

Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. maj 2017 Sagsid 17/9234 Sagsbehandler Morten Outtrup Notat Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget 2018-2021. Voksenhandicapområdet havde

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om psykiatri Vi ved efterhånden, at det er muligt at komme sig fra selv svær psykisk sygdom. Man bliver ikke nødvendigvis helbredt i klinisk forstand,

Læs mere

Socialområdet - handicap og socialpsykiatri

Socialområdet - handicap og socialpsykiatri Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Bilag 1: Ny centerstruktur - fordeling af tilbud

Bilag 1: Ny centerstruktur - fordeling af tilbud Bilag 1: Ny centerstruktur - fordeling af tilbud Center for specialiserede botilbud Center for unge og midlertidige botilbud Center for selvstændige boformer og sundhed Center for støtte i egen bolig og

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Høringsmateriale. Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Høringsmateriale. Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Psykiatri og Social Høringsmateriale Socialplanlægning Tingvej 15B, 3. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområde

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Oplæg til omstilling af socialpsykiatrien

Oplæg til omstilling af socialpsykiatrien Oplæg til omstilling af socialpsykiatrien 2017-2025 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund 2. Visioner for fremtidens socialpsykiatri Fokus på recovery og rehabilitering Forebyggelse af vold og

Læs mere

Plan for boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte borgere i København

Plan for boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte borgere i København KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Plan for boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte borgere i København Københavns Kommune skal have tidssvarende

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 21. oktober 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt

Læs mere

Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 SOCIALUDVALGET Tværgående målsætninger 3.1.1 Bolig Omdannelse af bofællesskaber til solistboliger Udvikle nye teknologier

Læs mere

KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET

KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET Lemvig Kommune Social- og Sundhedsudvalg 15. august 2017 Agenda Baggrund og formål Benchmarking Udvikling i diagnoser og målgrupper Scenarier for den fremtidige

Læs mere

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE 14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser

Læs mere

Rammeaftale

Rammeaftale KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2019-2020 Udviklingsstrategi og Styringsaftale Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Indhold

Læs mere

Nedenfor gives en kort status på de forskellige spor og delprojekter.

Nedenfor gives en kort status på de forskellige spor og delprojekter. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Borgercenter Voksne NOTAT 14. marts 2019 Bilag 2. Status på omstillingen af socialpsykiatrien Det følgende er den fjerde status på omstillingen af socialpsykiatrien.

Læs mere

Bolighandlingsplan for det sociale område 2016

Bolighandlingsplan for det sociale område 2016 Social & Sundhed Administration Svinget 14 5700 Svendborg Sagsid: 16-2637 Afdeling: Administration Ref. August 2016 Bolighandlingsplan for det sociale område 2016 Side 1 af 16 Indhold 1. Indledning...3

Læs mere

Bilag 4. Analysen ses nedenfor.

Bilag 4. Analysen ses nedenfor. Bilag 4 Resume af analyse af midlertidige botilbud på det specialiserede voksenområde (servicelovens 7) (Denne forside er tilføjet til brug for sagsfremstillingen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Socialforvaltningens tilbagemelding på henvendelse til whistleblowerordning, j. nr om socialpædagogisk bistand

Socialforvaltningens tilbagemelding på henvendelse til whistleblowerordning, j. nr om socialpædagogisk bistand Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V 7. april 2017 Sagsnr. 2017-0064200 Dokumentnr. 2017-0064200-8 Socialforvaltningens tilbagemelding på henvendelse til

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Bilag 2 - til Den Sociale Masterplan status 2019 planlægning

Bilag 2 - til Den Sociale Masterplan status 2019 planlægning + 1 Masterplan for det specialiserede voksenområde: To nye botilbud: - For borgere med svær psykisk sygdom - For borgere i målgruppen geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning Bilag 2 - til Den Sociale

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap Socialudvalget 29-1 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 155 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet Att. Specialkonsulent Julie Begtorp Dato: 6.1.21 Sagsnr.: 21-2667 Dok.nr.: 21-1435 Øget behov for botilbud

Læs mere

Sektorpolitik - Psykiatriområdet. Forslag xxxxx

Sektorpolitik - Psykiatriområdet. Forslag xxxxx Sektorpolitik - Psykiatriområdet Forslag xxxxx Indhold Forord.... 3 Indledning...4 Overordnede målsætninger for Viborg Kommunes indsats på psykiatriområdet... 5 Boliger...6 Målgrupper...8 Forebyggelse...10

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:københavns kommune, Socialforvaltningen Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Københavns kommune, Socialforvaltningen Kontaktperson Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37

Læs mere

Nedenfor ses en oversigt over de parter, der har kommenteret høringsmaterialet, samt hvilket bilag til indstillingen deres høringssvar kan findes i.

Nedenfor ses en oversigt over de parter, der har kommenteret høringsmaterialet, samt hvilket bilag til indstillingen deres høringssvar kan findes i. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Bilag 4. Oversigt over høringssvar vedr. Boligplan På baggrund af Socialudvalgets foreløbige godkendelse af Planen for boliger

Læs mere

Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Endelig afrapportering

Endelig afrapportering UDVIKLING OG STYRING AF BOSTØTTEOMRÅDET Endelig afrapportering August 2013 Indholdsfortegnelse: Udvikling og styring af bostøtteområdet 1. Indledning 2. Udvikling af serviceniveau og ydelsespakker 3. Udvikling

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende voksne sindslidende

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende voksne sindslidende GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Psykiatri- og handicapafdelingen Maj 2007 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende voksne sindslidende med bilag J. nr. 16.15.00P35 Sag: 2007/0000939-047

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm.

Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm. Økonomitilpasning, socialudvalgets område Endelig udgave, 30.8.2010 HHJ/- Nr. Forslag Konsekvens Del I, Direktionens forslag Helårseffekt Andre Kalundborg komm.* Bemærkninger 43 Socialpsykiatri og Misbrug:

Læs mere

Byrådsindstilling. Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. juni Sociale Forhold og Beskæftigelse

Byrådsindstilling. Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. juni Sociale Forhold og Beskæftigelse Byrådsindstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Sammenhæng mellem bostøtte og beskæftigelsesindsats Forslag om at udvide budgettet til

Læs mere

Kommissorium. Omlægning af boliger til ældre- og socialområdet. Udarbejdet af Katrine Madsen 12. december Hjvhjgyu. Multifunktionelle m2

Kommissorium. Omlægning af boliger til ældre- og socialområdet. Udarbejdet af Katrine Madsen 12. december Hjvhjgyu. Multifunktionelle m2 Kommissorium Omlægning af boliger til ældre- og socialområdet i Udarbejdet af Katrine Madsen 12. december 2017 Hjvhjgyu Multifunktionelle m2 Formål har anvisningsretten til en række almene plejeboliger,

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Tema drøftelse Sundheds- og Psykiatriudvalget. 4. oktober 2017

Tema drøftelse Sundheds- og Psykiatriudvalget. 4. oktober 2017 Tema drøftelse Sundheds- og Psykiatriudvalget 4. oktober 2017 Psykiatri budget 2018-71 mio. kr. Levering af 85 i egen bolig - mio.kr.; 1.172 Egne borgere i egne virksomheder - mio.kr.; 10.362.000.000.000.100

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Oversigt over budgetnotater i proces

Oversigt over budgetnotater i proces Oversigt over budgetnotater i proces Børnefamilier med særlige behov Nummer Budgetnotat overskrift Budgettema 2016 Anlæg, i alt Ø101 Styrkelse af indsatsen for kriminalitetstruede og kriminelle unge på

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG

PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG NOTAT 26. MARTS 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF TINA MØRK OG THOMAS JAKOBSGAARD PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG BAGGRUND Flertalsgruppen har ønsket at genbehandle KB s beslutning om Plejecenterplan og

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Præsentation af Boligplan 2017 Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag

Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag Bilag 5 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30-08-2018 Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag Partierne har fremsendt en række budgetforslag, som

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Implementering af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse

Implementering af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. maj 2018 Sagsid 18/10896 Implementering af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse På baggrund af evalueringen af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse er udarbejdet

Læs mere

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende: Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 11. maj 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Skøn over det fremtidige kapacitetsbehov for Københavns Kommunes indsats over for stofmisbrugere

Skøn over det fremtidige kapacitetsbehov for Københavns Kommunes indsats over for stofmisbrugere Dato: 8-8-26 Sagsnr.: 316164 Dok.nr.: 19945 Skøn over det fremtidige kapacitetsbehov for Københavns Kommunes indsats over for stofmisbrugere - 26-21 Resumé I 23 indførtes behandlingsgaranti til social

Læs mere

Bilag 2: Økonomiske forudsætninger for etablering af Alternative plejeboliger

Bilag 2: Økonomiske forudsætninger for etablering af Alternative plejeboliger Bilag 2: Økonomiske forudsætninger for etablering af Alternative plejeboliger Indledning I forlængelse af sag om genhusning af botilbuddet Betty og Bofællesskabet Mariendalsvej på Lioba (jf. sag nr. 90,

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Sagsnr Bilag 2: Business case. Dokumentnr Sagsbehandler Maja Helvig Haxthausen

Sagsnr Bilag 2: Business case. Dokumentnr Sagsbehandler Maja Helvig Haxthausen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 19-05-2017 Bilag 2: Business case Satspuljeansøgning fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune til puljen Mod en tidlig forebyggende og

Læs mere

BEHOVSANALYSE PÅ SOCIALOMRÅDET

BEHOVSANALYSE PÅ SOCIALOMRÅDET BEHOVSANALYSE PÅ SOCIALOMRÅDET 2010-2025 Analyse af udviklingen i målgruppers behov på socialområdet i Københavns Kommune Socialforvaltningen, Økonomi og Byggeri Februar 2017 1. INDLEDNING Københavns Kommune

Læs mere

FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG. Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019

FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG. Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019 FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019 Kommissorium for Fremtidens sundhed og omsorg Økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr. på hvert område i

Læs mere

Børnefamilier med særlige behov. Effektivisering Side Service Anlæg Investering. Nr. Titel Indhold

Børnefamilier med særlige behov. Effektivisering Side Service Anlæg Investering. Nr. Titel Indhold Børnefamilier med særlige behov BU01 BU02 sforslag - Peer-to-Peer familier i familiebehandling sforslag - Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor Forslaget omfatter brug af Peer-to-Peer familier

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet. Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling

Læs mere