Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation"

Transkript

1 Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation I disse opgavebeskrivelser kaldes Coop amba for Coop. Opgavebeskrivelserne fastlægger regler for de opgaver, en butiksbestyrelse, en brugsforeningsbestyrelse, landsrådet og bestyrelsen skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise og konkrete opgaver, men er ikke udtømmende, ligesom der ikke kan tages højde for enhver situation og alle detaljer. Butiksbestyrelsen (vedtægternes 10) Butiksbestyrelsen består af mindst 3 medlemsvalgte og 1 eller 2 medarbejderrepræsentanter. Årsmødet beslutter antallet af medlemsvalgte i butiksbestyrelsen, mens medarbejderne i en butik afgør, om de ønsker sig repræsenteret med 1 eller 2 repræsentanter i butiksbestyrelsen. Butiksbestyrelsen er medlemmernes repræsentanter i butikken og butikkens ambassadører i lokalsamfundet i samspil med butikkens ansatte. Butiksbestyrelsen arbejder aktivt for at styrke butikken, det lokale fællesskab og Coops demokrati, mærkesager og værdier. Reglerne for valg til, sammensætning og konstituering af butiksbestyrelsen findes i vedtægterne og valgregulativet. Ansvar og opgaver Butiksbestyrelsen arbejder med og udarbejder en plan for punkterne a til g nedenfor: a. Medlemsdemokrati Afholder årsmøde. Synliggør muligheden for at være medlemsvalgt. Afgiver stemmer ved valg til Coops landsråd. Opstiller kandidater til Coops landsråd. Overvejer kandidater til Coops bestyrelse. b. Medlems- og kundeaktiviteter Planlægger og deltager i butiksaktiviteter i samarbejde med uddeleren/varehuschefen. Butiksaktiviteterne tager udgangspunkt i kædens og Coops mål, ansvarlighedsstrategi, indsatsområder og kampagner. Gennemfører butiksaktiviteter med fokus på butikkens mærkedage og traditioner samt højtider. Hverver medlemmer og synliggør medlemsfordele. Kan sende repræsentanter til deltagelse i centrale Coop medlems- og kundeaktiviteter. Drøfter målinger af kundetilfredshed med henblik på at afdække indsatsområder med respekt for, at uddeleren/varehuschefen har ansvaret for butikkens drift. Fastlægger hvert år senest 1/12, i samarbejde med uddeleren/varehuschefen, en plan for medlems- og kundeaktiviteter for det kommende år. c. Medlemsinvolvering digitalt og ikke digitalt Arbejder for og med involvering af medlemmer i dialog med uddeleren/varehuschefen. Arbejder med synlighed af butiksbestyrelsen og foreningsaktiviteter i butikken via digitale medier. d. Profilering Er aktivt deltagende i profilering af Coop og butikken. Coops opgavebeskrivelser pr. 18. april 2015, side 1/9

2 e. Lokale partnerskaber Indgår i dialog med uddeleren/varehuschefen om mulige lokale interne og eksterne partnerskaber. f. Ledelse Butiksbestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Udarbejder plan for butiksbestyrelsens arbejde. Udarbejder budget for butiksbestyrelsen og følger op på butiksbestyrelsens økonomi. Hverver aktive medlemmer og kandidater til butiksbestyrelsen. Beslutter organisering, således at opgaver kan varetages, fx ved nedsættelse af aktivitetsudvalg eller forbrugergrupper. Vedtager egen forretningsorden. g. Lokalt relevante opgaver Varetager andre opgaver, som butiksbestyrelsen og uddeleren/varehuschefen vurderer relevante. Butiksbestyrelsen arbejder desuden med punkterne h til l som angivet nedenfor: h. Butiksstrategi Søger viden om Coops ansvarlighedsstrategi, butikkens og kædens situation, herunder kundetilfredshedsmålinger og indgår i dialog med uddeleren/varehuschefen om dette. Drøfter butikkens strategioplæg, investeringsmuligheder og handlingsplaner med uddeleren/varehuschefen som optakt til uddelerens/varehuschefens strategimøde med salgschefen. Beslutningskompetencen ligger hos uddeleren/varehuschefen. i. Drift og økonomi Indgår i dialog med uddeler/varehuschef om butikkens driftsmæssige- og økonomiske situation. Beslutningskompetencen ligger hos uddeleren/varehuschefen. j. Ansættelse og afskedigelse af uddeler/varehuschef Ansættelse: Salgschefen og butiksbestyrelsen ved butiksbestyrelsesformanden drøfter ønsket profil på ny uddeler/varehuschef. Afskedigelse: Umiddelbart før en afskedigelse orienteres butiksbestyrelsesformanden mundtligt. Det besluttende ansvar ligger hos salgschefen. k. Sortiment Butiksbestyrelsen og uddeleren/varehuschefen drøfter ønsker til sortiment fra medlemmer og kunder. Beslutningskompetencen ligger hos uddeleren/varehuschefen (inden for kædens regler). l. Fornyelse Drøfter fornyelse af butik og indgår i dialog med uddeler/varehuschef om fornyelsestiltag. Beslutningskompetencen ligger hos uddeleren/varehuschefen. Ovenstående beskriver minimumsinddragelse og opgaver for butiksbestyrelser. Den enkelte kæde eller butik kan inddrage butiksbestyrelsesmedlemmer i andre og flere opgaver med udgangspunkt i butikkens behov og butiksbestyrelsesmedlemmernes muligheder og kompetencer. Coops opgavebeskrivelser pr. 18. april 2015, side 2/9

3 Butiksbestyrelsesformandens opgaver Leder og sikrer fremdrift i butiksbestyrelsen. Forbereder sig til dialogen med uddeler/varehuschef om butikkens driftsmæssige og økonomiske situation ved at gennemgå den aktuelle driftsrapport, som formanden modtager i fortrolighed hver måned. Sikrer, at butiksbestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden. Indsender ansøgninger til aktivitetspuljen. Har kontakt til salgschefen minimum én gang årligt bl.a. med henblik på at orientere om samarbejdet mellem butiksbestyrelsen og uddeleren/varehuschefen. Afgiver stemmer ved valg til Coops landsråd på baggrund af butiksbestyrelsens beslutning. Sikrer, at butiksbestyrelsen forestår forberedelse, indkaldelse, afvikling og evaluering af årsmødet. Sikrer, at butiksbestyrelsens sammensætning bliver registreret i Coops database hurtigst muligt og senest én måned efter årsmødet. Attesterer alle foreningsomkostninger sammen med uddeleren/varehuschefen. Introducerer nyvalgte butiksbestyrelsesmedlemmer til arbejdet i butiksbestyrelsen hurtigst muligt efter valg. Gennemfører Coop amba formandsuddannelse inden for første valgår og deltager som minimum hvert 3. år i opfølgningskursus. I tilfælde af butiksbestyrelsesformandens forfald varetager næstformanden formandens opgaver. Tavshedspligt Medlemmer af butiksbestyrelsen har tavshedspligt i forhold til oplysninger om: Butikkens og kædens regnskaber. Sager vedrørende personaleforhold samt køb og salg af ejendom. Sager, som er mærket eller oplyst som værende fortrolige. Sager, hvis omtale kan skade Coops omdømme. Der er som udgangspunkt ingen tavshedspligt om foreningsforhold, med mindre butiksbestyrelsen i et konkret tilfælde beslutter andet. Forretningsorden Butiksbestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden. Forretningsordenen fastlægger butiksbestyrelsens arbejdsform, herunder antallet af møder, mødernes omfang, og referaternes godkendelse. Forretningsordenen underskrives af såvel butiksbestyrelsens medlemmer som uddeleren/varehuschefen umiddelbart efter butiksbestyrelsens konstituering. Forretningsordenen skal indeholde en bestemmelse om butiksbestyrelsens tavshedspligt. Årsmødet (vedtægternes 11) Butiksbestyrelsen skal hvert år afholde et årsmøde i perioden 1. marts 30. april. Årsmødets dagsorden skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af ordstyrer. 2. Butiksbestyrelsens beretning. 3. Butikkens beretning. 4. Butiksbestyrelsens og butikkens fremtidsplaner. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer (og eventuelle suppleanter) til butiksbestyrelsen. 7. Eventuelt. Coops opgavebeskrivelser pr. 18. april 2015, side 3/9

4 Introduktion af nyvalgte butiksbestyrelsesmedlemmer Nyvalgte butiksbestyrelsesmedlemmer introduceres til arbejdet af butiksbestyrelsesformanden og uddeleren/varehuschefen. Nyvalgte butiksbestyrelsesmedlemmer forventes at deltage i introduktionstilbud fra Coop. Samarbejde med andre Butiksbestyrelsen har mulighed for at etablere netværk med andre butikker efter behov. Butiksbestyrelsen kan i samarbejde med uddeleren/varehuschefen indgå i samarbejder med lokale organisationer eller virksomheder, der kan styrke butikken og Coop. Samarbejdet skal opfylde Coops og Coop Danmarks vedtagelser og politikker. Brugsforeningsbestyrelsen (vedtægternes 12) Brugsforeningsbestyrelsens opgave som bestyrelse fremgår af brugsforeningens vedtægter. Udover de særlige opgaver og forpligtelser som brugsforeningsbestyrelse henstilles til, at brugsforeningen varetager samme foreningsaktiviteter som en butiksbestyrelse. Brugsforeningsbestyrelsen har desuden samme muligheder i forhold til foreningsaktiviteter som en butiksbestyrelse. Butiksudvalg tilknyttet brugsforeninger ligestilles opgavemæssigt med butiksbestyrelser med undtagelse af opgaver i forhold til Coops medlemsdemokrati. Medlemmer af butiksudvalg modtager samme muligheder fra Coop i forhold til foreningsaktiviteter som medlemmer af butiksbestyrelser. Den enkelte brugsforenings vedtægter fastsætter rammerne for nedsættelse af butiksudvalg. Uddelerens/varehuschefens opgaver Deltager i butiksbestyrelsesmøder. Samarbejder med butiksbestyrelsen om udarbejdelse af en årlig plan for butiksbestyrelsens arbejde. Sender hver måned i fortrolighed den aktuelle driftsrapport til butiksbestyrelsesformanden. Gennemgår butikkens driftsrapport, personalesituation og nye tiltag i butikken sammen med butiksbestyrelsen på hvert butiksbestyrelsesmøde. Gennemgår kundetilfredshedsmålinger og andre relevante kunde- og medlemsstatistikker med butiksbestyrelsen. Indgår i dialog om mulige opfølgningstiltag. Drøfter butikkens strategioplæg, investeringsmuligheder og handlingsplaner med butiksbestyrelsen - minimum som optakt til strategimøde med salgschefen. Samarbejder med butiksbestyrelsen om udarbejdelse af en årlig plan for medlems- og kundeaktiviteter senest 1/12. Planen tager udgangspunkt i Coops og kædens mål, indsatsområder og kampagner. Planlægger sammen med butiksbestyrelsen de enkelte medlems- og kundeaktiviteter. Indarbejder butiksbestyrelsens aktivitetsbudget i butikkens driftsbudget. Udarbejder sammen med butiksbestyrelsen budget for butiksbestyrelsen. Opslår butiksbestyrelsens indkaldelser til årsmøder ved opslag i butikken, digital medlemskommunikation og andre, for butikken, relevante medier. Er der ikke en butiksbestyrelse i butikken, forestår uddeleren/varehuschefen årsmødet efter gældende årsmøderegler. Deltager i årsmødet og gennemgår på mødet kædens og butikkens udvikling. Hvis der ikke er en butiksbestyrelse i butikken, indkalder uddeleren/varehuschefen til nyt årsmøde senest 6 måneder efter årsmødet, hvor der ikke blev valgt en butiksbestyrelse. Coops opgavebeskrivelser pr. 18. april 2015, side 4/9

5 Sikrer, at butiksbestyrelsens sammensætning er synlig i butikken og på butikkens digitale platforme. Sikrer, at alle foreningsomkostninger attesteres af formanden sammen med uddeleren/varehuschefen. Introducerer, sammen med butiksbestyrelsesformanden, nyvalgte butikbestyrelsesmedlemmer til butikken og butikkens samarbejde med butiksbestyrelsen. Dette sker hurtigst muligt efter valg. Kædens opgaver Kædedirektøren er gennem kædens salgschefer ansvarlig for: Den forretningsmæssige del af samarbejdet med butiksbestyrelserne. At uddelere/varehuschefer får uddannelse i at kunne opfylde deres forpligtelser i forhold til samarbejdet med butiksbestyrelsen, herunder i arbejdet med at gennemføre medlems- og kundeaktiviteterne som fastlagt i den årlige plan for medlems- og kundeaktiviteter. At uddeleren/varehuschefen og butiksbestyrelsen løbende får den forretningsmæssige information, der er nødvendig for, at de kan varetage deres opgaver som beskrevet i Coops vedtægter og opgavebeskrivelser. At sikre, at butiksbestyrelsen hvert kvartal får oversigt over budget og forbrug på butiksbestyrelsens konti. At sikre, at butiksbestyrelsens ønsker til en kommende uddelers/varehuschefs profil indgår i bedømmelsen af ansøgerne - under hensyn til, at ansvaret for at ansætte ny uddeler/varehuschef alene er Coop Danmarks. At sikre, at en nyansat uddeler/varehuschef etablerer et godt samarbejde med butiksbestyrelsen, bl.a. ved at sikre, at der holdes et introduktionsmøde mellem den nyansatte uddeler/varehuschef og butiksbestyrelsen snarest efter ansættelsen og senest en uge efter tiltrædelsen. At orientere butiksbestyrelsen ved butiksbestyrelsesformanden omgående, hvis uddeleren/varehuschefen forflyttes, afskediges eller selv siger op. At orientere butiksbestyrelsen og forelægge relevante analyser, budgetter eller tilsvarende senest 2 uger før kæden offentliggør væsentlige forandringer i butikkens virksomhed, eksempelvis større ombygninger, flytning af butikken, ændring af kædetilhørsforhold eller lukning. At tage kontakt til butiksbestyrelsens formand én gang årligt for blandt andet at evaluere samarbejdet mellem uddeleren/varehuschefen og butiksbestyrelsen. At indkalde uddelere/varehuschefer og formænd for butiksbestyrelser en gang årligt til en gennemgang af forudsætningerne for næste års budget. Kædedirektøren skal i samarbejde med Coops direktion behandle forhold af væsentlig eller principiel karakter, hvor der er opstået uenighed mellem en butiksbestyrelse og uddeleren/varehuschefen. Økonomiske vilkår for butiksbestyrelsens arbejde Butiksbestyrelsesmøder Til butiksbestyrelsesmøder, der holdes i tilknytning til normal spisetid, trakterer butikken med en frokost eller et aftensmåltid. Hvis mødet er af kortere varighed og uden for normal spisetid, trakteres med kaffe, te, vand, brød og frugt. Budgettet for afholdelse af butiksbestyrelsesmøder indgår som en del af butikkens øvrige budget og følger de almindelige budgetprocedurer. Coops opgavebeskrivelser pr. 18. april 2015, side 5/9

6 Årsmøder De ordinære udgifter i forbindelse med årsmødet til annoncer, lokaleleje samt til et mindre traktement eller en gavepakke af tilsvarende værdi budgetteres særskilt. Eventuelle oplysende eller underholdende indslag skal dækkes af butiksbestyrelsens aktivitetsbeløb, jf. nedenfor. Aktivitetsbeløb For hvert kalenderår udregnes et aktivitetsbeløb, som butiksbestyrelsen kan disponere over til medlemsaktiviteter. Aktivitetsbeløbet er for hver medlemsbutik i Coop Danmark 0,15 promille af butikkens omsætning inkl. moms, men ekskl. benzinsalg. Aktivitetsbeløbet vil dog minimum være på kr. og kan maksimalt beløbe sig til kr. Ubrugte beløb kan overføres til efterfølgende år, men det samlede beløb må aldrig overstige de seneste 2 års aktivitetsbeløb. På tidspunktet for butikkens budgetlægning indarbejdes aktivitetsbeløbet som ramme for det forenings- og forbrugermæssige arbejde i butikken, i butikkens driftsbudget. Udgifter til lokale og regionale netværksaktiviteter med andre butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser samt andre lokale foreninger budgetteres og afholdes gennem butiksbestyrelsens aktivitetsbeløb. Udgifter til eventuelt abonnement på relevante blade til butiksbestyrelsen afholdes endvidere af aktivitetsbeløbet. Kædeledelsen kan godkende forøgelse af aktivitetsbeløbet i forbindelse med en ekstraordinær aktivitet, hvis butiksbestyrelsen og uddeler/varehuschef i fællesskab søger om dette i forbindelse med, at butikkens forretningsmæssige budget udarbejdes. Butiksbestyrelsen kan endvidere søge om tilskud til aktiviteter fra Coops centrale aktivitetspulje. Årlig gave til medlemsvalgte Medlemsvalgte i Coop og brugsforeninger modtager en årlig gave fra Coop som tak for indsatsen. Butiksbestyrelser kan desuden - betalt af butikken - én gang årligt fx i forbindelse med et julemøde eller en temadag spise et bedre måltid, svarende til et besøg på en restaurant. Medarbejderrepræsentanter er ligestillet med de øvrige butiksbestyrelsesmedlemmer, og der ydes ikke overtidsbetaling. Telefontilskud Til butiksbestyrelsens formand yder Coop et årligt telefontilskud på 700 kr., medmindre formanden også er medlem af Coops bestyrelse eller landsråd. Telefontilskuddet er B-indkomst og udbetales årligt ultimo juni måned. Øvrige udlæg Øvrige udlæg i forbindelse med møder, seminarer og kurser i Coop, herunder rejseudgifter, kan dækkes i henhold til de af landsrådet fastsatte regler for vederlag og udgiftsrefusioner i Coops medlemsorganisation. Dog kan udgifter til eventuel porto udbetales af butikken og debiteres dens regnskab. Coops opgavebeskrivelser pr. 18. april 2015, side 6/9

7 Bestyrelsen (vedtægternes 13) Coop ambas bestyrelse består af 10 medlemmer: a) Formanden. b) 8 medlemmer. c) 1 medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Coop. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Coops virksomhed. Direktionen varetager den daglige ledelse af Coop og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Reglerne for valg til bestyrelsen og beslutningsdygtighed findes i vedtægterne og valgregulativet. Ansvar og opgaver Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden. Bestyrelsen skal tage stilling til, om Coops kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til driften. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Coops forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen ansætter Coops administrerende direktør og ansætter eller afskediger eventuelle øvrige medlemmer af Coops direktion efter indstilling fra Coops administrerende direktør. Bestyrelsen varetager sammen med direktionen den overordnede ledelse af foreningen ud fra såvel brugsforeningernes som de personlige og institutionelle medlemmers interesser. Direktionen sørger for, at Coops bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter blandt andet efter indstilling fra direktionen at: Beslutte strategi og handlingsplan for Coop. Beslutte væsentlige ændringer i medlemsfordelsordningen. Godkende Coops drifts- og investeringsbudget forud for hvert regnskabsår, herunder afsætte et rammebeløb til rådighed for landsdækkende aktiviteter og initiativer. Tage beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af lån, køb af ny virksomhed, salg eller lukning af eksisterende virksomhed samt større enkeltinvesteringer. Aflægge årsregnskab over for landsrådet. Vælge datterselskabernes bestyrelser og vedtage et ledelsesmandat for hvert enkelt datterselskab i samarbejde med datterselskabets bestyrelse og direktion. Beslutte rammer for honorering af bestyrelserne i Coops datterselskaber. Tage beslutning om ophør af medlemskab for brugsforeninger, som efter påkrav ikke lever op til deres forpligtelser. Tage beslutning i forhold til valgbarhed og eksklusion af medlemmer. Give mulighed for, at medlemmer, kunder og samarbejdspartnere er aktive i Coop på flere og anderledes måder via sagsorienterede projekter. Coops opgavebeskrivelser pr. 18. april 2015, side 7/9

8 Bestyrelsens mødestruktur og indhold Bestyrelsen mødes mindst 1 gang i kvartalet. Bestyrelsens formand er ansvarlig for skriftlig indkaldelse til møderne og udarbejdelse af en dagsorden. Der skal udarbejdes referater fra alle møder, og disse skal underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Landsrådet (Vedtægternes 14) Landsrådet består af 124 medlemmer: a) 100 medlemmer valgt i 10 valgdistrikter, som er identiske med storkredsene ved valg til Folketinget. b) 10 medlemmer, som repræsenterer medarbejderne i Coop, Coop Danmark og brugsforeningerne. c) 2 medlemmer valgt af den grønlandske brugsforening, Kalaallit Nunaanni Brugseni. d) 2 medlemmer valgt af den færøske brugsforening, Føroya Keypssamtøka. e) Bestyrelsens 10 medlemmer. En medarbejder i Coop, som er tilforordnet i bestyrelsen uden stemmeret, kan deltage i landsrådets møder uden stemmeret. Landsrådets medlemmer har tavshedspligt i forhold til fortrolige oplysninger, materiale mv., som de kommer i besiddelse af. Reglerne for valg til landsrådet findes i vedtægterne og valgregulativet. Ansvar og opgaver Landsrådet vedtager sin egen forretningsorden. Landsrådet er Coops øverste myndighed. Landsrådet vedtager Coops vedtægter, opgavebeskrivelser og valgregulativ og tager stilling til alle øvrige forhold, som ikke henhører under de øvrige foreningsorganer. Landsrådets ansvar og opgaver omfatter blandt andet følgende: Vælge en formand og et forretningsudvalg. Vælge bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden. Behandle indkomne forslag fra landsrådsmedlemmer, butiksbestyrelser, brugsforeningsbestyrelser samt Coops bestyrelse. Vedtage ændringer af vedtægter, valgregulativer, opgavebeskrivelser. Fastsætte regler for vederlag og udgiftsrefusioner i Coops medlemsorganisation. Modtage orientering om Coops strategi, handlingsplaner, herunder den fælles forbrugerpolitiske handlingsplan, samt budgettet for Coop. Fungere som ankeinstans i sager om valgbarhed og eksklusion af medlemmer. Fastsætte indmeldelsesgebyrets størrelse. Godkende Coops årsregnskab og disponering af resultat. Vælge Coops revisor. Modtage orientering om datterselskabernes regnskaber. Coops opgavebeskrivelser pr. 18. april 2015, side 8/9

9 Landsrådets mødestruktur og indhold Landsrådets formand varetager landsrådsmødernes ledelse og sammensætter mødernes dagsorden ud fra den af landsrådets vedtagne forretningsorden. Landsrådets forretningsorden fastlægger størrelse af landsrådets forretningsudvalg. Landsrådets 2 årlige møder holdes med et møde i første halvår og et møde i andet halvår. Landsrådets møde i første halvår forholder sig til beretningen for det forgangne år, herunder godkendelse af Coops årsregnskab. På dette møde afholdes valg til bestyrelsen. Landsrådets møde i andet halvår forholder sig til Coops og Coops datterselskabers handlingsplaner for det kommende år. Distriktsmøder Et valgdistrikts landsrådsmedlemmer afholder med støtte fra Coops foreningssekretariat 2 årlige distriktsmøder til brug for inspiration og erfaringsudveksling for valgdistriktets landsrådsmedlemmer og øvrige medlemsvalgte, medarbejderrepræsentanter, uddelere/varehuschefer og øvrige butiksansatte. Distriktsmøderne tilrettelægges med udgangspunkt i mødernes egentlige målgrupper, men er åbne for andre særligt interesserede medlemmer efter indbydelse af en medlemsvalgt. Der kan desuden indbydes medlemmer fra Coops bestyrelse og/eller andre oplægsholdere. Coops foreningssekretariat deltager og assisterer med det praktiske i forbindelse med mødernes afvikling. Øvrige møder De valgte landsrådsmedlemmer i hvert valgdistrikt samt eventuelt valgte bestyrelsesmedlemmer i distriktet har til opgave at sikre og vedligeholde kommunikationen mellem butikkerne i og omkring distriktet og drøftelse af fælles medlemsaktiviteter og andre relevante emner. Til brug for dette kan holdes nærmøder mellem formænd og uddelere/varehuschefer i distriktet. Coop betaler i så fald for traktement og eventuel lokaleleje til sådanne møder. Coops foreningssekretariat kan i muligt omfang bidrage med mødeoplæg og materiale. De i distriktet valgte landsrådsmedlemmer skal af deres midte vælge højst 3 kontaktpersoner for et år ad gangen til varetagelse af de nævnte opgaver. Kontaktpersonernes udgifter til transport, traktement mv. i forbindelse med virket som kontaktperson betales af Coop. Coops foreningssekretariat kan i muligt omfang bidrage med mødeoplæg og materiale. Der kan søges midler fra Coops centrale aktivitetspulje til lokale aktiviteter. Vedtaget på FDB s kongres den 14. juni Revideret på FDB s landsrådsmøder den 24. oktober 2009, 26. november 2011, 17. november 2012 og 12. januar 2013 samt på Coops landsrådsmøder den 20. april 2013, 26. april 2014, 22. november 2014 og 18. april Coops opgavebeskrivelser pr. 18. april 2015, side 9/9

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Disse opgavebeskrivelser fastlægger regler for de opgaver, butiksråd, landsråd og bestyrelse skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise

Læs mere

Opgavebeskrivelserne fastlægger regler for de opgaver, en butiksbestyrelse, en brugsforenings-bestyrelse, landsrådet og bestyrelsen skal varetage.

Opgavebeskrivelserne fastlægger regler for de opgaver, en butiksbestyrelse, en brugsforenings-bestyrelse, landsrådet og bestyrelsen skal varetage. Opgavebeskrivelser for Coop amba s medlemsorganisation I disse opgavebeskrivelser kaldes Coop amba for Coop. Opgavebeskrivelserne fastlægger regler for de opgaver, en butiksbestyrelse, en brugsforenings-bestyrelse,

Læs mere

Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation

Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation Disse opgavebeskrivelser fastlægger regler for de opgaver, butiksråd, landsråd og bestyrelse skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise

Læs mere

Mønsterforretningsorden for en butiksbestyrelse i Coop

Mønsterforretningsorden for en butiksbestyrelse i Coop Mønsterforretningsorden for en butiksbestyrelse i Coop Forretningsorden for butiksbestyrelsen i. Alle medlemmer af butiksbestyrelsen og uddeler/varehuschef modtager en kopi af forretningsordenen, og den

Læs mere

Formandssamtalen - En dialogsamtale mellem formand og uddeler/varehuschef

Formandssamtalen - En dialogsamtale mellem formand og uddeler/varehuschef Formandssamtalen - En dialogsamtale mellem formand og uddeler/varehuschef Uddeler: Formand: Dato: Indhold: Vejledning - Formålet med formandssamtalen Dialogskema -6 Opsamling på Dialogen 7 Vejledning -

Læs mere

Guide. Vores butiksbestyrelse Vores opgaver. Hvilke opgaver har butiksbestyrelser og hvordan synes jeg, vi bør arbejde med opgaverne?

Guide. Vores butiksbestyrelse Vores opgaver. Hvilke opgaver har butiksbestyrelser og hvordan synes jeg, vi bør arbejde med opgaverne? Guide Vores butiksbestyrelse Vores opgaver Hvilke opgaver har butiksbestyrelser og hvordan synes jeg, vi bør arbejde med opgaverne? Butiksbestyrelsen Denne guide giver et kort overblik over opgaver, som

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Stk. 1 Foreningens navn er Coop amba (i det følgende kaldet Coop) med binavnene Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger amba og FDB amba.

Stk. 1 Foreningens navn er Coop amba (i det følgende kaldet Coop) med binavnene Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger amba og FDB amba. Vedtægter for Coop amba 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Coop amba (i det følgende kaldet Coop) med binavnene Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger amba og FDB amba. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Stk. 1 Foreningens navn er Coop amba (i det følgende kaldet Coop) med binavnene Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger amba og FDB amba.

Stk. 1 Foreningens navn er Coop amba (i det følgende kaldet Coop) med binavnene Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger amba og FDB amba. Vedtægter for Coop amba 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Coop amba (i det følgende kaldet Coop) med binavnene Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger amba og FDB amba. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Stk. 2 FDB skal til opnåelse af formålet gennem en medlemsdemokratisk organisation:

Stk. 2 FDB skal til opnåelse af formålet gennem en medlemsdemokratisk organisation: Vedtægter for FDB 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger eller - forkortet - FDB. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn. Stk.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Stk. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Brugsforeningen har hjemsted i Gribskov Kommune, 3250 Gilleleje

Stk. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Brugsforeningen har hjemsted i Gribskov Kommune, 3250 Gilleleje GILLELEJE BRUGSFORENING AMBA AF 1892 VEDTÆGTER Navn og organisation 1 Stk 1 Foreningens navn er Gilleleje Brugsforening Stk 2 Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar Hjemsted 2 Brugsforeningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Velkommen. Mærkesager

Velkommen. Mærkesager Velkommen Mærkesager 17.30 Velkomst og præsentation 18.00 Middag 18.30 21.30 Sammen om en god start viden, dialog, spørgsmål og svar Velkommen i Coop Hvad er Coop? Medlemsdemokrati og opgaver Værd at vide

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune

Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen December 2016 1 1 - Formål Vedtægterne er gældende for Brugerråd på brugerstyrede aktivitetscentre og aktivitetshuse

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vedtægter for Glud-Nørby Brugsforening

Vedtægter for Glud-Nørby Brugsforening Vedtægter for Glud-Nørby Brugsforening 1 Navn og organisationsform Stk. 1. Brugsforeningens navn er Glud-Nørby Brugsforening. Stk. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2 Hjemsted Brugsforeningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for Dansk Akvakultur

Vedtægter for Dansk Akvakultur Vedtægter for Dansk Akvakultur Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Akvakultur. Internationalt anvendes navnet The Danish Aquaculture Organisation. Dansk Akvakultur har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kulturtjenesten. Kulturtjenesten stiftes i et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Lolland Kommune er den administrerende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende. Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn

Vedtægter for den erhvervsdrivende. Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn Vedtægter for den erhvervsdrivende Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Digitaliseringsforeningen Forretningsorden

Digitaliseringsforeningen Forretningsorden Version 0.6 Dato 17.01.16 Status Udkast Forfatter Interimledelsen Distribution Foreningens medlemmer Formål Nærværende dokument beskriver forretningsordenen for Den Kommunale Digitaliseringsforening (Digitaliseringsforeningen).

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Dette valgregulativ fastlægger regler for valg til butiksbestyrelser, bestyrelse og landsråd.

Dette valgregulativ fastlægger regler for valg til butiksbestyrelser, bestyrelse og landsråd. Valgregulativ for Coop amba Dette valgregulativ fastlægger regler for valg til butiksbestyrelser, bestyrelse og landsråd. Vedtægternes 14, stk. 1, bestemmer, at landsrådet skal vedtage eventuelle ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af aktiviteterne. Til de opgaver, det påhviler bestyrelsen

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg:

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: I medfør af Serviceloven 18 har Social-ogArbejdsmarkedsudvalget ( SAU ) i Viborg kommune nedsat et Frivillighedsråd, og byrådet afsætter et årlig beløb

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere