Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål"

Transkript

1 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål er gennem innovation, læring og co-creation at frigøre potentialet hos børn, familier og lokalsamfund i Indien, Kenya, Thailand og Uganda. Periamma støtter en række skoleprojekter i Indien, Kenya, Thailand og Uganda, hvor skolebørn og deres familier gennem bidrag modtager uddannelse, mad, tøj, medicin, vaccinationer, sundhedspleje, skolebespisning, undervisningsmateriale m.v. Derudover arbejder Periamma på at støtte forældrene til skolebørnene gennem mikrolån, så de får mulighed for at etablere deres egne små virksomheder og derigennem skabe deres egen levevej - til gavn for dem selv, børnene og lokalsamfundet. 2.3 Hjælpen ydes uafhængigt af nationalitet, etniske, politiske og religiøse tilhørsforhold. 3 Foreningens drift 3.1 Det finansielle grundlag for udførelse af Periammas virke tilvejebringes ved indsamling og modtagelse af økonomiske bidrag fra virksomheder, privatpersoner og fonde, samt i øvrigt gaver og arv og andre ydelser og indtægter fra såvel fysiske som juridiske personer både i ind- og udland. Ligeledes arbejder Periamma for at foreningens formål sikres gennem etablering af fadderskaber, hvor faddere direkte støtter et bestemt barn i enten Kenya, Thailand eller Uganda. 3.2 Det tilsigtes at de fleste projekter, som Periamma støtter økonomisk, på sigt kan blive bæredygtige og dermed uafhængige af fremtidige bidrag

2 3.3 Som non-profit forening er det ikke tilladt Periamma at opbygge overskud, bortset fra et mindre beløb, der fremstår rimeligt i forhold til foreningens daglige drift. Hvis et sådant alligevel forekommer, skal dette overskud anvendes til de i 2 beskrevne formål. Ingen del af et eventuelt overskud må på noget som helst tidspunkt udloddes, fordeles eller på anden måde komme medlemmerne til gode. Jævnfør i øvrigt 14, stk Medlemmer 4.1 Enhver fysisk eller juridisk person som kan tilslutte sig foreningens formål, jævnfør 2, kan blive medlem af Periamma. 4.2 Ved fadder forstås en person, institution eller virksomhed, som har tegnet minimum et fadderskab i Periamma. Efter ophør som fadder udestår der ingen rettigheder over foreningen eller dennes formue. 4.3 Ved medlem forstås en person, institution eller virksomhed, som har betalt det på medlemsmødet fastsatte årlige kontingent. Efter ophør som medlem udestår der ingen rettigheder over foreningen eller dennes formue. 4.4 Ved sponsor forstås en person, institution eller virksomhed, som har ydet et bidrag, enten i form af et økonomisk bidrag eller i form af en arbejds- eller produktydelse. Sponsoren får til gengæld mulighed for at få adgang til nærmere specificeret promovering. Dette fastlægges af bestyrelsen i samråd med sponsoren. Efter ophør som sponsor udestår der ingen rettigheder over foreningen eller dennes formue. 4.5 Faddere, medlemmer og sponsorer hæfter ikke for Periammas forpligtelser. 5 Kontingent 5.1 Det årlige medlemskontingent, der fastsættes på medlemsmødet, jævnfør 8, stk. 5, punkt 6, forfalder til betaling senest 2 måneder efter afholdelse af medlemsmødet. 6.1 Medlemskabet kan ophøre, hvis: 6 Ophør af medlemskab 1. medlemmet fremsender en skriftlig udmeldelse med et varsel på løbende måned plus 30 dage - 2 -

3 2. medlemmet afgår ved døden eller ophører med at eksistere som juridisk person 3. bestyrelsen ekskluderer medlemmet. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der i væsentlig grad modarbejder Periammas formål direkte eller indirekte, idet en sådan adfærd vil blive betragtet som en væsentlig bristet forudsætning for medlemskabet. Før eksklusion kan finde sted, skal der meddeles det pågældende medlem adgang til at fremkomme med en skriftlig redegørelse over for bestyrelsen 7 Foreningens ledelse 7.1 Medlemsmødet er Periammas øverste myndighed, jævnfør 8. Bestyrelsen vælges af Medlemsmødet og bestyrelsen kan repræsentere og disponere på enhver måde inden for lovgivning og gældende vedtægter. 7.2 Bestyrelsen ansætter en daglig leder, der skal varetage den daglige drift af Periamma. 7.3 Bestyrelsen ansætter ligeledes en økonomiansvarlig til at forestå den daglige bogføring og administration af Periammas finansielle midler samt diverse administration over for bl.a. skattemyndighederne. 7.4 Såvel den daglige leder samt den økonomiansvarlige er direkte ansvarlige over for bestyrelsen. 8 Medlemsmøde 8.1 Det ordinære medlemsmøde skal afholdes hvert år senest med udgangen af juni. 8.2 Medlemmer, sponsorer og faddere kan deltage i det årlige medlemsmøde, såvel som i et ekstraordinært medlemsmøde, jævnfør 8, stk. 13. Alene medlemmer, der var registreret som medlem, og ikke havde kontingent restance, med udgangen af december det forudgående år, har stemmeret. Alene medlemmer med stemmeret, og som er myndige, er valgbare. 8.3 Det årlige ordinære medlemsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelsen sker ved meddelelse på Periammas hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om dagsorden, tid og sted for afholdelse af medlemsmødet. Forslag, herunder forslag til ændring af vedtægterne, - 3 -

4 der ønskes behandlet på medlemsmødet, skal mindst 2 uger før medlemsmødet være modtaget af foreningen, hvorefter forslag straks skal lægges på foreningens hjemmeside. 8.4 Periammas reviderede regnskab skal lægges på foreningens hjemmeside senest 2 uger efter at det er revideret. Det skal dog altid være på hjemmesiden 1 måned før afholdelse af ordinært medlemsmøde. 8.5 Medlemsmødet har følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Fremlæggelse af Periammas regnskab til godkendelse 4) Fremlæggelse af Periammas budget til orientering 5) Behandling af indkomne forslag 6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til Periammas bestyrelse 8) Valg af revisor 9) Eventuelt 8.6 Medlemsmødet er altid beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne, uanset de fremmødtes antal. 8.7 Der føres referat ved medlemsmødet. Dette underskrives af bestyrelsesformanden og af dirigenten. Det underskrevne referat lægges på Periammas hjemmeside senest 1 måned efter afholdelse af ordinært eller ekstraordinært medlemsmøde. 8.8 Medlemsmødet træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, for så vidt der ikke ifølge nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 8.9 Hvert medlem har én stemme. Et medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt. Stemmeafgivning finder som udgangspunkt sted ved håndsoprækning, men hvis ¼ af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette, skal afstemning ske skriftligt Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på medlemsmødet og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg

5 8.11 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen Revisor vælges for 1 år af gangen Ekstraordinært medlemsmøde afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 150 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelsen sker ved meddelelse på Periammas hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om dagsorden, tid og sted for afholdelse af medlemsmødet. 9 Bestyrelsens sammensætning 9.1 Bestyrelsen består af 3-5 bestyrelsesmedlemmer. 9.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer. 9.3 Bestyrelsens mandat kan tilbagekaldes ved beslutning taget på det årlige medlemsmøde, såfremt 2/3 af de personligt fremmødte eller ved fuldmagt repræsenterede medlemmer stemmer for dette. 10 Bestyrelsens opgaver og virke 10.1 Bestyrelsen afholder møde 2 gange årligt, eller så ofte som formanden finder dette nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt nødvendige regler for Periammas interne administration, i det omfang dette ikke fremgår af nærværende vedtægter Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden Bestyrelsesmøderne ledes af formanden for bestyrelsen, eller af næstformanden, eller hvis ingen af disse er til stede, af en af formanden udpeget stedfortræder

6 10.5 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde og underskrives af bestyrelsesformanden, næstformanden og referenten Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver inden for Periammas rammer Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde en gang årligt, jævnfør 8, stk Regnskab og revision 11.1 Periammas regnskabsår er kalenderåret Det daglige bogholderi og regnskab føres af den økonomiansvarlige Den valgte revisor foretager revision og udarbejdelse af årsregnskab i henhold til lovgivningen Regnskabet forelægges til godkendelse på Periammas medlemsmøde Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 12 Tegningsret og hæftelse 12.1 Periamma tegnes af bestyrelsesformanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til den daglige leder og den økonomiansvarlige, således at disse kan varetage denne daglige drift af Periamma Periammas medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser der er indgået på vegne af foreningen. Hertil hæfter alene foreningens formue

7 13 Optagelse af lån 13.1 Bestyrelsen har mulighed for optagelse af lån til at dække ekstraordinære udsving i driften af organisationen, på op til et år. Optagelsen af lånet forudsætter tilsagn fra alle i bestyrelsen. 14 Vedtægtsændringer 14.1 Vedtægterne kan ændres af Medlemsmødet med mindst ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede. Ændringsforslag til vedtægterne skal fremgå af dagsordenen til pågældende medlemsmøde, jævnfør 8, stk Vedtagen ændring af vedtægter træder i kraft med det samme, når vedtagelsen er sket, jævnfør 13, stk Ophør 15.1 Medlemmerne kan på et særligt indkaldt medlemsmøde træffe bestemmelse om Periammas opløsning. Til en beslutning om opløsning kræves, at mindst ¾ af foreningens medlemmer er til stede, samt at mindst ¾ heraf stemmer for nedlæggelsen, jævnfør 14 om vedtægtsændring Ved Periammas opløsning overgår foreningens eventuelle formue til vores egne projekter i vores samarbejdslande. København, den 27. maj 2015 Ole Høyer Carsten J. Willersted Marianne Hyltoft Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Charlotte Weiss Bestyrelsesmedlem Martin Bjergegaard Bestyrelsesmedlem - 7 -

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere