VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING""

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan drive erhvervsmæssig virksomhed til fremme af det almennyttige formål. Foreningen offentliggør vedtægter, oplysninger om bestyrelse, ledelse samt revideret årsberetning og -regnskab. Foreningen søger optagelse som medlem af Danmarks Biavlerforening og en tilsluttet lokalforening. 2 Formål Foreningens formål er at drive almennyttig virksomhed, der kan medvirke til at fremme og gøre de positive miljømæssige, kulturelle og sociale effekter ved biavl og honningproduktion i større bysamfund som København tilgængelige for alle, herunder personer med særlige behov eller handicap, særligt udsatte grupper og byområder. Foreningen kan tilbyde aktiviteter og forløb, der kan fremme uddannelse, beskæftigelse, selvforsørgelse og forbedring af livsvilkårene generelt for særligt udsatte grupper, samt undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter, folkeoplysende, idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Foreningen kan have indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed og kræve kontingent, deltagerbetaling og gebyrer til dækning af omkostninger ved foreningens aktiviteter, modtage offentlige og private tilskud samt udvikle, lede og administrere projekter, eje, leje, drive, udlåne og udleje lokaler, anlæg og udstyr til biavl og honningproduktion til medlemmernes ikke-erhvervsmæssige brug. Foreningen kan arbejde for etablering af, men må ikke have økonomiske interesser eller bestemmende indflydelse i kooperative og socialøkonomiske erhvervsmæssige virksomheder til indkøb, forarbejdning og afsætning af honning og udstyr til biavl og honningproduktion. 3 Medlemskab Medlemskab er åbent for alle, som støtter foreningens formål. Medlemskab kan være individuelt for personer og kollektivt for organisationer, virksomheder og myndigheder. Som aktive medlemmer kan optages alle, der ønsker at deltage i foreningens virksomhed med stemmeret og som valgbare, når de har betalt fuldt kontingent.

2 Som passive medlemmer kan optages alle, som ønsker at støtte foreningens formål uden stemmeret eller valgbarhed, mod at betale et mindre kontingent. Bortset fra den stiftende generalforsamling kan kun opnås stemmeret og valgbarhed ved optagelse og betaling af fuldt kontingent som aktivt medlem senest tre måneder før generalforsamlingen. Samarbejdspartnere kan dog indstilles og vælges som bestyrelsesmedlem/- suppleant eller intern revisor/-suppleant uden at være medlem eller have stemmeret på generalforsamlingen, men skal straks efter eventuelt valg indmeldes som aktivt medlem og betale fuldt kontingent. Medlemskab ophører umiddelbart ved manglende rettidig betaling af kontingent eller andre økonomiske forpligtelser overfor foreningen. Medlemskab kan suspenderes af bestyrelsen med omgående virkning på grund af manglende overholdelse af foreningens vedtægter og beslutninger ind til førstkommende generalforsamling, som træffer endelig afgørelse om eksklusion. 4 Kontingent Kontingent fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af foreningens budget. Bestyrelsen træffer beslutning om eventuel deltagerbetaling og gebyrer i forbindelse med foreningens aktiviteter. 5 Organisation Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen. Imellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens øverste ledelse. Bestyrelsen kan bemyndige og ansætte aktive medlemmer til varetagelse af opgaver i foreningens daglige drift. 6 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst tre ugers varsel. Foreningens årsberetning og -regnskab samt forslag til budget skal være tilgængelige for medlemmerne sammen med indkaldelsen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Alle foreningens medlemmer samt gæster indbudt af bestyrelsen har adgang til generalforsamlingen. 2

3 Hvert aktivt medlem har én stemme og generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af vedtægterne. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Børn under 18 år, som er aktive medlemmer, har stemmeret på generalforsamlingen, men er ikke valgbare og kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Bestyrelsesmedlemmer, -suppleanter, intern revisor og -suppleant samt ekstern revisor vælges for ét år af gangen. Alle aktive medlemmer kan opstille til og modtage genvalg. Ved fratræden i valgperioden indtræder en suppleant efter stemmetal. Nyvalg af den samlede bestyrelse eller af suppleanter kan ske i valgperioden på en ekstraordinær generalforsamling, hvis det kræves af bestyrelsen eller mindst en femtedel af de aktive medlemmer. Kandidater til bestyrelsen opstilles på to lister, henholdsvis én liste for kandidater blandt aktive medlemmer og én liste for kandidater indstillet af samarbejdspartnere, som ikke behøver at være aktive medlemmer forud for valget. Aktive medlemmer kan afgive hver én stemme til en kandidat på hver liste, altså i alt to stemmer, hvis medlemmet vælger at afgive stemme til begge lister. Kandidaterne vælges i rækkefølge efter højeste stemmetal indenfor hver liste. Ved stemmelighed mellem kandidater afgøres valget af dirigenten ved lodtrækning. Foreningens interne og eksterne revisorer må ikke være medlem af eller i inhabile i forhold til medlemmer af foreningens bestyrelse. 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst en femtedel af de aktive medlemmer kræver det skriftligt med forslag, der ønskes behandlet, herunder eventuelt valg. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel senest fem uger efter gyldigt krav om afholdelsen. 8 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det foregående år 3) Fremlæggelse af revideret årsberetning og -regnskab for det foregående år til godkendelse 4) Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget, herunder kontingent, for det indeværende samt for det kommende år ind til næste ordinære generalforsamling 3

4 5) Behandling af indkomne forslag og godkendelse af budget 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 7) Valg af intern revisor og -suppleant 8) Valg af ekstern registreret eller statsautoriseret revisor 9) Eventuelt 9 Bestyrelse Bestyrelsen består af fem medlemmer, heraf tre valgt blandt foreningens aktive medlemmer og to valgt blandt kandidater indstillet af foreningens samarbejdspartnere, som ikke behøver være aktive medlemmer forud for valget. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst tre af dens medlemmer, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer. Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt og når formanden eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Herudover fastsætter bestyrelsen selv forretningsorden. Bestyrelsen kan bemyndige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsens og udvalgenes medlemmer er ulønnede, men foreningen kan dække medlemmernes faktiske omkostninger i forbindelse med opgaver for foreningen. 10 Ledelse og medarbejdere Foreningens daglige drift varetages af en leder, der ansættes og afskediges af bestyrelsen efter skriftlig aftale om opgaver, løn- og ansættelsesvilkår. Eventuelle øvrige medarbejdere, lærere og instruktører m.v. ansættes og afskediges af bestyrelsen under medvirken af lederen. Lederen må ikke være medlem af bestyrelsen, men skal forberede og deltage i bestyrelsens møder og varetage almindelige driftsmæssige og økonomiske dispositioner i den daglige drift under ansvar overfor bestyrelsen. Løn- og ansættelsesvilkår aftales af bestyrelsen svarende til gældende regler efter folkeoplysningsloven. Bestyrelsen er ansvarlig for tegning af lovpligtig arbejdsskadeforsikring samt for foreningens overholdelse af øvrige arbejdsgiverforpligtelser. 11 Tegningsret Foreningen tegnes i den daglige drift af bestyrelsens formand og lederen i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 4

5 12 Hæftelse Foreningen hæfter kun med sin til enhver tid værende formue. Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 13 Årsberetning og -regnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens årsberetning og regnskab udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og eventuelle særlige vilkår i lovgivningen og fra tilskudsgivere, samt revideres af intern og ekstern registreret eller statsautoriseret revisor og offentliggøres efter generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for udarbejdelse af særskilte tilskuds- og projektregnskaber i overensstemmelse med tilskudsvilkårene. Foreningen skal aflægge særskilt regnskab for tilskud efter folkeoplysningsloven i overensstemmelse med lovens og kommunens nærmere regler. Foreningen er forpligtet og berettiget til at oplyse kommunen om navn, adresse, fødselsdato og eventuelt personnummer for personer, der deltager i voksenundervisning med tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 4. Foreningens årsberetning og -regnskab skal i noter indeholde fyldestgørende oplysninger om og henvise til særskilte tilskuds- og projektregnskaber samt væsentlige økonomiske dispositioner og mellemværender i forhold til foreningens samarbejdspartnere i øvrigt. 14 Vedtægtsændringer og opløsning Både vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræver et flertal på mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to generalforsamlinger med mindst to og højst fem ugers mellemrum. Ved opløsning af foreningen skal eventuel overskydende formue efter tilbagebetaling af uforbrugte støttemidler til tilskudsgivere, der kræver det, tildeles tilsvarende almennyttige formål efter den afsluttende generalforsamlings beslutning. Bestyrelsen er ansvarlig for offentliggørelse af revideret likvidationsregnskab. 5

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere