Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20"

Transkript

1 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan

2 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt er en del af Haderslev kommune. Indhold udarbejdet af lokale grupper Sats og fremstilling: Nustrup Tryk, 6500 Vojens September 2011 Oplæg: 500 eksemplarer Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse er tilladt med kildeangivelse

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Udviklingsplaner i Haderslev Kommune... 4 Lidt historie om Oksenvad Sogn... 5 Ressourcebeskrivelse... 6 Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 2: Natur og bevægelse Tema 3: Fællesskab Tema 4: By- og egnsudvikling Tema 5: Trafik og sikkerhed Indledning Tilbage i midt halvfemserne tog en gruppe borgere i Oksenvad og omegn fat på at lave en udviklingsplan for området. På det tidspunkt fandtes begrebet udviklingsplan dog endnu ikke, så det man lavede, var en oversigt over en række projekter, som man ønskede at gennemføre for at forbedre området. Man lavede i korte træk en liste med 33 projekter fordelt på en række temaer. I alt blev mere en halvdelen af disse projekter gennemført. I 2010 begyndte for Oksenvad og omegn (LBF) sammen med Ørsted Boldklub (ØB) at lave en ny udviklingsplan denne gang med hjælp fra Haderslev kommunes landdistriktskoordinator. I januar 2011 afholdtes en temadag på Oksenvad Sogns Aktivitetscenter, hvor ideerne sprudlede. Disse blev prioriteret og samlet under 5 temaer. I den efterfølgende tid har 5 grupper arbejdet videre med ideerne og sammen fået udarbejdet denne udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt. I processen er Oksenvad og Ørsted landdistrikt blevet sammenlagt. Derudover ønsker vi også at få en del af Sommersted Landdistrikt (Lerte ejerlav) lagt ind under Oksenvad og omegns landdistrikt. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 3

4 Udviklingsplaner i Haderslev Kommune Hvad er en udviklingsplan En udviklingsplan er et dokument, der beskriver konkrete udviklingsmuligheder og indsatsområder for landdistriktet. Udviklingsplanen udgør en logisk plan for, hvad landdistriktet skal arbejde med på kort sigt og hvilke initiativer, der skal fremmes på langt sigt. Alle landdistrikter er forskellige og har forskellige forudsætninger for udvikling. Derfor er udviklingsmuligheder og indsatsområder formuleret og udviklet på baggrund af lokale forhold. En udviklingsplan er borgernes eget dokument. En bred kreds af borgere har på møder og i temagrupper været inddraget i at formulere områdets styrker, svagheder og muligheder og på baggrund heraf formuleret konkrete indsatsområder og projekter for landdistriktet. De prioriteringer mellem indsatsområder og projekter, der kommer til udtryk i planen, er også borgernes egne. Processen har givet en bred debat om behov, muligheder og ønsker for udvikling i landdistriktet og har givet de lokale borgere en dybere indsigt i lokalområdes potentiale. Udarbejdelsen af udviklingsplanen har givet borgerne kompetence til selv at spille en aktiv rolle i udviklingen af deres landdistrikt. Processen har også styrket fællesskabet på tværs af foreninger i landdistriktet og har skabt netværk i lokalområdet. Udviklingsplaner og Byrådet Byrådet vil medvirke til at tilvejebringe udviklingsplaner for alle landdistrikter i kommunen. Det er bl.a. tanken, at udviklingsplanerne skal medvirke til at omsætte Haderslev Kommunes Landdistriktspolitik til mere detaljerede planer for mulige indsatser og projekter for de enkelte landdistrikter. Således vil udmøntningen af Byrådets visioner for udvikling i landdistrikterne ske i et samspil mellem kommunen og borgerne i de enkelte landdistrikter. Byrådet har forpligtiget sig til i videst muligt omfang at tage hensyn til/respektere/tage udgangspunkt i de udarbejdede udviklingsplaner i forbindelse med udarbejdelse af politikker, kommuneplan og lokalplaner. Lovmæssige bindinger En udviklingsplan er ikke en kommunal politik og er som sådan ikke godkendt af Byrådet. Realiseringen af projekter nævnt i udviklingsplanen vil således være underlagt den til en hver tid gældende kommuneplan og de gældende lokalplaner for de respektive områder. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål om hvordan kommunen skal udvikle sig. Planen beskriver, hvordan bolig-, erhvervs-, service og rekreative områder skal placeres i forhold til hinanden. Lokalplanerne er den mest detaljerede af de fysiske planer og fastlægger udviklingen for et bestemt område i kommunen. Det er Byrådet, der udarbejder og vedtager lokalplaner. Planen kan fx fastlægge, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm skal placeres. 4 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

5 Lidt historie om Oksenvad Sogn Den gamle Oksevej (Drivevejen), der kommer fra Jels over Stursbøl til Oksenvad lagde navn til sognet: Oksenvad. Okserne blev drevet over Nørreåen i nærheden af Oksenvad kirke, der nok har været et drivevejskapel på de tider. Kirken er bygget år Den har en lang historie og mange ombygninger bag sig, og er berømt for sit stiliserede liljemønster på hvælvingen i koret. Syd for kirken findes en overgang/et vadested over Nørreåen. Den ligger i det smukkeste tænkelige å-område og har sikkert været tilknyttet Pilgrimsvejen til Rom. I historiske kilder nævnes Oksenvad for første gang år 1404, da Jan Lille af slægten Skram overtog Tovskovslot (Tovskovborg). Det var et forsvarstårn omgivet af vand. De tilhørende bygninger lå på en lille holm udenom. Den ses endnu ved Slotsbjerget mellem Mølby og Lerte. Det siges, at Valdemar Atterdag var involveret i Slottet. Det menes med bestemthed, at han anlagde Tovskov Mølle i Mølby, da disse store anlæg næsten altid havde kongen eller adelige som ejer. Tovskov Mølle kan fremvise kontrakter og papirer fra omkring år 1500, og den blev kongelig privilegeret i år Byen Ørsted - Ohrstedt - hørte i det 16. århundrede næsten helt til Tovskovslot/-borg, der dengang omfattede 10 gårde og 10 landbo. Fra 1905 til 1933 kørte Æ Kleinbahn fra Ørsted over Lerte til Mølby og forbandt de tre landsbyer. Mølby var landsbyen med de fleste butikker og firmaer: en mølle (foderstofhandel), en kro, to købmænd, to bagere, ismejeri, slagter, røgeri, to smede, to tømrer osv. Oksenvad Sogn har før været en selvstændig sognekommune, der omfattede Ørsted, dele af Lerte, Mølby, Oksenvad og Stursbøl. I 1970 blev Oksenvad Sogn en del af Vojens kommune og med strukturreformen i 2007 en del af Haderslev kommune. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 5

6 Ressourcebeskrivelse Oksenvad og omegns landdistrikt udgør sammen med Sommersted, som er vores lokalby, vingen på den flyvende ko, og en stor del af vores landdistrikt grænser op til Vejen kommune og samtidig ligger vi tæt på byen Jels. Vores lokalby får derfor hård konkurrence fra Jels om vores tilhørsforhold, aktiviteter og handel. Oksenvad, hvor vores sognekirke ligger, dannede sammen med Ørsted, Mølby og bebyggelserne Stursbøl, Jels Bjerg og Oksenvad Hede tidligere et selvstændigt sogn. 6 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

7 Oksenvad og Ørsted er efter kommunalreformen 2007 blevet udlagt som to selvstændige landdistrikter, derfor foreligger der befolkningstal for begge områder. I forbindelse med udarbejdelse af denne udviklingsplan har vi dog ment, at det var bedre at sammenlægge disse to landdistrikter til et samlet: Oksenvad og omegns landdistrikt. Endvidere synes vi, at det vil give god mening også at tilføje en del af Sommersted Landdistrikt, nemlig Lerte området, til landdistriktet. Området er markeret med en gul skravering på ovenstående kort. Dette er dog endnu ikke blevet gennemført. Bosætning og erhverv En opgørelse viser følgende indbygger- og husstandstal ultimo 2008: Indbyggere Husstande Ørsted: Mølby, Stursbøl & Oksenvad: I tidsrummet fra er Ørsteds indbyggertal steget med 8%, medens det i Oksenvad er faldet med 11%. Der er mange +60årige i Oksenvad/Mølby. Oksenvad og omegns landdistrikt er overvejende et landbrugssamfund med deltidsbrug, mellemstore og større landbrug. Alle tre driftsgrene dvs. svin/kvæg/planteavl er repræsenteret. Desuden er der 2 ejendomme med juletræsproduktion. I de bymæssige bebyggelser er der både ejer- og lejeboliger, tidligere landbrugsejendomme og enkelte større gårde. Det er landbruget, der bidrager med langt de fleste arbejdspladser lokalt. Tidligere var der en del erhverv, der levede af at servicere landbruget, men der er kun få enkeltmandsvirksomheder tilbage. Der er enkelte handels- og servicevirksomheder, men de beskæftiger kun få ansatte. I Mølby har to cirkus Cirkus Dannebrog og Cirkus Trapez - hjemsted foruden Mølby Kro. I Stursbøl er der Café Ellegaard, hvor der hver onsdag sommeren i gennem er musikaftener. De fandtes indtil august offentlige og halvoffentlige institutioner: på Ørsted Gamle Skole en institution for fysisk og psykisk handicappede og i Oksenvad gamle skole en børnehave. Børnehaven er desværre for nylig blevet lukket af Haderslev kommune. Naturressourcer Den nordlige del af sognet, dvs. Ørsted er fra istiden forsynet med god jord, mens den sydvestlige del Oksenvad Hede og Stursbøl har fået alt sand og grus. Oksenvad og Mølby, hvor igennem Nørreåen løber, er lidt blandet med sand- og lerjorde, enge og moser. I de vestlige egne af Oksenvad og omegns landdistrikt er der på den dårligste jord etableret 3 store plantager. Stursbøl Plantage blev etableret i begyndelsen af 1800-tallet. Oksenvad Skov I/S (også kendt som Genossenschaft eller Aktieskoven) blev etableret i Oksenvad Præsteskov blev tilplantet efter genforeningen (dvs. i 1920'erne) Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 7

8 Desuden er der 3 mindre privatejede skove. Med en planlagt skovrejsning i 2011 på ca. 100 Ha mellem de allerede eksisterende skove, vil skovområder dominere en stor del af den vestlige egn. I Aktieskoven er der grusudvinding, og der er yderligere forekomster af grus i et stort område på Oksenvad Hede. Der er to bække i Ørsted, der syd for byen løber sammen i Ørsted Å, som nord for Mølby ved Tovskov Slotsbanke løber ud i Nørreåen. Nørreåens løb går gennem Mølby og Oksenvad og til Slevad Bro, hvorfra den danner grænse til Jegerup landdistrikt og videre syd om Aktieskoven og Oksenvad Præsteskov, hvor den grænser op til Nustrup landdistrikt. Der er 4 større moseområder i vores landdistrikter. Sømosen, som vel kan kaldes en højmose, der ligger i den vestlige del, og hvor der under 2. verdenskrig blev gravet tørv. De 3 andre moser - Trinmosen, Kirkemosen og Vandmosen - ligger lige nord for Oksenvad by. I Mølby er Mølledammen, hvor man tidligere opdæmmede vand fra Nørreåen for at udnytte vandkraften, delvis reetableret. Der er anlagt et grønt område med borde og bænke i forbindelse med mølledammen. 8 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

9 Kulturhistorie Oksenvad Kirke Den ældste del af kirken, apsis og kor, er bygget af granitkvadre op til 2 m lange i 1100 tallet. Noget senere er skibet bygget og endnu senere våbenhus og tårn. Altertavlen er fra Døbefonden er af granit og fra kort tid efter kirkens bygning. Krucifikset, der er anbragt på nordvæggen, er fra omkring Nord for kirken er rejst en kæmpemæssig sten med navne på alle fra det gamle sogn, der faldt under 1. verdenskrig. Tovskov slot Nord for Mølby kan man endnu se slotsbanken i vinklen, hvor Ørsted Å løber ud i Nørreåen. Der lå slottet Tovskov, som blev revet ned omkring Hærvejen Nogle af hærvejens mange forgreninger går gennem sognet, og at der har været stor aktivitet i de tidligste tider, vidner de mange gravhøje i især Stursbøl Plantage og omegn om. Stier Også gamle kirkestier og fodstier, hvis forløb man kan se på gamle kort, har der været en del af. Et par stykker er inden for det sidste årti ryddet, og bliver brugt flittigt af de lokale. Det tidligere Sønderjyllands amt har også anlagt stier i både Mølby og Oksenvad i forbindelse med genetableringen af Nørreåens oprindelige løb. I Ørsted er der en sti til Jels, hvor den tidligere Kleinbahn havde sit spor. Infrastruktur Der går to større veje gennem vores landdistrikter. Sommerstedvej går gennem Ørsted, og rute 403 Tovskovvej går gennem Mølby og Oksenvad. På Sommerstedvej kører der over biler om dagen og på Tovskovvej kører mere end biler om dagen, jf. de seneste trafiktal fra Haderslev Kommune. Lidt paradoksalt er vejen mellem Oksenvad og Ørsted stadig en grusvej! Den kollektive trafik, der går gennem landdistrikterne, varetages af Sydtrafik med forbindelser til Vejen, Vojens og Haderslev. Alle børn bliver transporteret til skole i bus indtil 4. klasse. Derefter er afstanden fra hjem til skole afgørende for om man kan få gratis buskort. Med hensyn til IT-infrastruktur er vi godt med. Allerede for en del år siden rullede SE fibernet ud i området og stort set alle kan blive tilsluttet, hvis de ønsker det. I Mølby er der mulighed for at blive koblet på kabel-tv fra yousee. Derudover kan man få digitalt TV via SE, hvis man er koblet på deres fibernet. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 9

10 Fritid og foreninger I Ørsted og Oksenvad landdistrikter har vi mange foreninger, klubber og interessesammenhold. Bowlingklub Der arrangeres bowling i Vojens et antal gange i løbet af vinteren. Alle kan deltage. Fremover bliver dette nok Haderslev, eftersom bowlingcentret i Vojens er lukket. Bredejerforeningen for Nørreå Bredejerforeningen blev stiftet i Foreningen består af jordejere langs Nørreåen. Foreningen er talerør overfor myndigheder og fiskeriforeningen. Callaneticshold. Siden sidst i 90erne har der hver vinter en gang om ugen kørt et callaneticshold med instruktør. Det kører under Landsbyforening og alle kan være med mod et deltagergebyr. Fire Fede Feriedage Gennem en årrække har en gruppe forældre stået for et arrangement for børn, som opstart på sommerferien. Der har de sidste par år deltaget 100 børn hvert år. Arrangementet tilbyder rammer for leg for børnene over fire dage. Økonomisk støttes arrangementet af såvel, En Hyggelig Havefest samt en række lokale firmaer. En Hyggelig Havefest Foreningen En hyggelig Havefest har de sidste 4 år arrangeret havefest i Mølby, hvor der er musik og underholdning for både børn og voksne. Overskuddet fra havefesten kommer området til gode på en række områder. Krolfklubben i Lerte Krolfklubben i Lerte blev oprettet i Klubben har fået etableret flere baner og et klubhus med LAG-midler og frivillig arbejdskraft. Krolfklubben i Oksenvad Krolfklubben i Oksenvad blev oprettet ca Klubben har fået etableret en bane og shelter bl.a. med midler fra og frivillig arbejdskraft. for Oksenvad og omegn for Oksenvad og omegn, eller bare, blev oprettet Foreningen fungerer som lokalområdets talerør overfor offentlige myndigheder. Foreningen arbejder med byforskønnelse, bedre trafikforhold, gode vandrestier og lokal information ( En arbejdsgruppe under varetager driften af Oksenvad Aktivitetscenter. Lokalhistorisk forening for Oksenvad og Omegn Foreningen blev oprettet De har lokaler på Oksenvad Aktivitetscenter og udgiver et årsskrift, arrangerer foredrag og udflugter. 10 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

11 Madlavning for mænd Madlavningsholdet har været i gang flere år. De bruger køkkenet i Oksenvad Aktivitetscenter. Malehold Holdet har været i gang flere år. De holder til i Oksenvad Aktivitetscenter. Mandagsklubben Klubben er for efterlønnere og pensionister, der mødes hver mandag i vinterhalvåret i Oksenvad Aktivitetscenter. Der arrangeres foredrag, banko og kortspil. Der er fællesarrangementer med andre klubber i området. Mølby Ringriderforening Foreningen blev oprettet første gang i Den blev vækket til live igen Mølby Vandværk Andelsselskabet blev stiftet i Vandværket har 205 abonnenter og leverer dermed vand til en stor del af husstandene i vores landdistrikt. Oksenvad Idrætsforening Oksenvad Idrætsforening blev oprettet Foreningen står for træning af flere fodboldhold og har badminton i gymnastiksalen i Oksenvad Aktivitetscenter. Idrætsforeningen står også for den årlige høstfest. Oksenvad Menighedsråd Oksenvad Menighedsråd er sammen med Sommersted Menighedsråd med til at arrangere aktiviteter i både kirken og Oksenvad Aktivitetscenter. Oksenvad Præstskovs Jagtforening Jagtforeningen blev stiftet Foreningen afholder flere årlige jagter og sammenkomster. Oksenvad Sogns Aktivitetscenter (OSA) Aktivitetscentret blev oprettet efter aftale med daværende Vojens Kommune, da folkeskolen lukkede. OSA hører under, og den til hver tid siddende formand for OSA er selvskrevet bestyrelsesmedlem i. Bestyrelsen for OSA koordinerer de private og fritidsmæssige aktiviteter, som foregår på aktivitetscentret. Der udlejes også borde og stole. Overskud fra disse aktiviteter går til vedligeholdelse og udsendelse af aktivitetskalender. Oksenvad Tennisklub Klubben blev stiftet i Klubben har egen tennisbane og eget klubhus på Vadstedvej i Oksenvad. Oksenvad Whiskylaug Whiskylauget arrangerer whiskysmagninger i Oksenvad Aktivitetscenter i vinterhalvåret. Smagningerne er åbne for alle og ofte er det lokale, der står for smagningen. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 11

12 Route 66 Klub, der har til huse i den gamle Tovskov Esse i Mølby, for folk med interesse for amerikanerbiler. Ørsted Boldklub. Foreningen blev stiftet Aktiviteterne blev indstillet I 1998 genopstod foreningen godt hjulpet på vej af et generationsskifte i Ørsted med mange nye børnefamilier. Foreningen har mange aktiviteter på programmet i årets løb. 12 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

13 Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kultur- og fritidslivet i Oksenvad og omegns landdistrikt. OSA har en driftsaftale med kommunen, som gør det muligt for landdistriktets foreninger at bruge centret vederlagsfrit. Driftsaftalen løber til 31. maj Gennem årene har der været flere institutioner, som har brugt stedet i hverdagen bl.a. Familieværkstedet og børnehaven Brumbassen. Centret bruges i dag af mange foreninger, som har stor glæde af alle de gode lokaler. Landdistriktets beboere kan leje centret til fester mod betaling til OSA, som bruger pengene til fornyelse af inventar og vedligeholdelse. Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitetscenter er, at det fortsat skal være muligt at bruge centret som hidtil. Derudover ønsker vi at udvikle det, så det kan være til gavn for fritids- og kulturlivet i Oksenvad, Ørsted og omegn i mange år frem. Vores vision Vi ønsker et aktivitetscenter for alle i Oksenvad og omegns landdistrikt. Der skal være plads til alle foreninger og de mange brugergrupper. Det skal være et sted, hvor man kan mødes såvel unge som ældre : Lokalerne er blevet fordelt og anvendes bedste muligt. Vi har fået mere styr på nøglerne og dermed adgang til aktivitetscentret. Centret er blevet opdateret, så handicappede og gangbesværede nemmere kan udnytte stedet : Køkkenet er blevet moderniseret og eventuelt flyttet op i stueetagen. Vi har fået udnyttet pladsen efter de udendørs herretoiletter bedre og vi er i gang med bedre at udnytte de udendørs faciliteter. Ansvarlig for projekterne fremover for Oksenvad og omegn Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 13

14 Tidsplan for projekterne Projekt 1: Fordeling af lokaler Projekt 2: Nyt nøglesystem Projekt 3: Aktivitet for børn og unge Projekt 4: Handicapfaciliteter Projekt 5: Scenen og redskabsrum Projekt 6: Udendørs toiletter Projekt 7: Nyt køkken Projekt 8: Udendørsfaciliteter Projekt 1: Fordeling af lokaler Baggrund: Der er ledige lokaler efter, at børnehaven er lukket. Aktivitetscentret skal bruges bedst muligt, så disse lokaler skal fordeles og udnyttes. Beskrivelse: Alle foreninger og lokale borgere skal have mulighed for at bruge centret. Lokalerne skal fordeles bedst muligt. Der er mange gode aktiviteter i lokalsamfundet og der skal være plads til alle. OSA Foreninger og brugere af centret Projekt 2: Nyt nøglesystem Baggrund: Det skal være nemt for brugerne af aktivitetscentret at benytte lokalerne. Der er mange gamle nøgler i brug. Beskrivelse: Det skal være et system, som er nemt at bruge for alle - såvel brugere som nøgleansvarlig. Det skal kunne ændres uden, at det koster en formue. OSA Foreninger og brugere samt nøgleansvarlig, fonde, Haderslev Kommune 14 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

15 Projekt 3: Aktivitet for børn og unge Baggrund: Vi mangler et samlingssted for børn og unge. Der skal være mulighed for, at de unge kan mødes på tværs af aldersgrupper og give de unge mulighed for at kunne etablere et netværk. Beskrivelse: Lokaler til de unge med mulighed for spil mm. Der skal være en voksen person tilknyttet. Haderslev Kommune, Idrætsforening, spejdere mm. Projekt 4: Handicapfaciliteter Baggrund: Aktivitetscentret skal gøres mere handicapvenligt, så stedet kan bruges af alle. Beskrivelse: Der skal være muligt for alle at kunne bruge lokaliteterne. Der skal laves handicapvenlige adgangsveje til centret. Der skal også være mulighed for handicappede at kunne komme ned i mødelokalet ved køkkenet. Haderslev Kommune, handicapforbund. Haderslev Kommune og diverse fonde Projekt 5: Scenen og redskabsrum Baggrund: Stolene skal ikke opbevares på scenen. De skal ned i redskabsrummet, så de er nemmere at komme til. Der skal være mulighed for at bruge salen/scenen til revy og dilettant i fremtiden. Der er meget træk oppe fra scenen. Beskrivelse: Redskabsrum og scene skal ryddes op. Overskydende materiale skal bortskaffes. Resten af materialer skal placeres, så de står bedst muligt for fremtidlig anvendelse. Det skal undersøges om der er utætte døre eller vinduer. OSA Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 15

16 Projekt 6: Udendørs toiletter Baggrund: De udendørs herretoiletter bruges ikke pt. og der ikke grund til at vedligeholde flere udendørs toiletter. Der er to øvrige toiletter som bevares. Beskrivelse: Rummet kunne bruges til opbevaringsrum i fremtiden. OSA Lokal samarbejdspartner Haderslev Kommune, Fonde Projekt 7: Nyt køkken Baggrund: Der er for langt fra det nuværende køkken til salen. Beskrivelse: Køkkenet kan eventuelt flyttes til det gamle bibliotek ved siden af salen, så der er bedre mulighed for udlejning af lokalerne. OSA Foreninger og brugere Haderslev Kommune Haderslev Kommune,, fonde Projekt 8: Udendørsfaciliteter Baggrund: Børnehaven er blevet lukket og samlet i Sommersted, så der er ledig plads udenfor. Beskrivelse: Der skal laves en brugerundersøgelse, der undersøger ønsker til anvendelse af udendørsarealerne. og OSA Foreninger Haderslev Kommune,, fonde 16 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

17 Tema 2: Natur og bevægelse Baggrunden for temaet Natur og bevægelse er to temaer, der er meget oppe i tiden, og sandsynligvis vil være det fremover. Selvom naturen i vores landdistrikt er næsten 100 % menneskeskabt, bliver man alligevel munter og glad over at bevæge sig rundt i den både til fods, på cykel eller til hest. I Oksenvad/Ørsted har vi en meget afvekslende natur. Her findes både skov, åbne marker, moser, enge og åløb. Der er allerede etableret en hel del stier i det åbne land og i statsskoven Stursbøl Plantage, Oksenvad Præsteskov og i de private skove er hærvejen mærket af for gående. Desuden findes der mange skovveje, hvor man både kan færdes til fods, på cykel eller til hest. På naturstyrelsen.dk er kort og historie om Stursbøl tilgængelig Derfor vil en synliggørelse af mulighederne for at bevæge sig i naturen overfor målgrupperne lokale og turister, kunne bidrage til udvikling og trivsel i landdistriktet. Vores vision Visionen for temaet er: at vedligeholde og udbygge stisystemerne i vores område og til nabolanddistrikterne. at etablere forskellige faciliteter f.eks. udendørs fitness, shelters, bænke og borde i forbindelse med at stierne anlægges. at beskrive og opdatere kort over stierne med angivelse af længde og seværdigheder, så de er tilgængeligt på oksenvad.dk og kan printes ud derfra : Kirkestirundtur med hundeskov tilknyttet er etableret. Stier og skovveje og seværdigheder langs disse er kortlagt og beskrevet og lagt på oksenvad.dk : Der er etableret forskellige faciliteter langs stierne og anlagt en mountainbikerute i en eller flere skove. Der er etableret sti fra Oksenvad til Kleinbahnstien i Ørsted, som fortsætter til Jels og Jelssøerne. Der vil evt. kunne tilbydes udlejning af cykler og heste. Ansvarlig for projekterne fremover for Oksenvad og omegn Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 17

18 Tidsplan for projekterne Projekt 1: Kirkesti-rundtur med hundeskov Projekt 2: Stikort på oksenvad.dk Projekt 3: Stisystem fra Tovskovvadvej, Vandmose/Ørsted å til Kleinbahnstien i Ørsted Projekt 4: Forskellige faciliteter: Shelters, udendørs fitness, bålpladser og mountainbikerute Projekt 1: Kirkesti-rundtur med hundeskov Baggrund: Den første etape af kirkestien, der kan ses på udskiftningskort fra 1791, blev igen gjort farbar af frivillige sidst i 1990erne og blev døbt Grønnevej. Næste etape op til Perleholm blev ryddet foråret På de sidste godt 500m er der diger på begge sider af den relativt brede vej og mange gamle egetræer. Begge veje har selvstændige matrikelnumre og ejes af Haderslev Kommune. Beskrivelse: Langs den nuværende sti kan man gå til Perleholm, som er en naturskole ejet af Naturstyrelsen. Haderslev, Vejen og Kolding kommuner kan benytte denne. 18 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

19 Fra Perleholm kan man følge en sti mod syd i kanten af Stursbøl Plantage til det tidligere skovløberhus, hvor man drejer mod øst af den tidligere Øster Lindetvej, der efter ca. 400 m. støder til den nuværende Øster Lindetvej. Projektet vil være at føre stien videre på sydsiden af Øster Lindetvej forbi en hundeskov og videre ad en markvej og små kommuneveje til Oksenvad Kirke. Oksenvad Kirke, hvor man kan parkere, vil være et godt udgangspunkt for rundturen Arbejdsgruppe nedsat Lodsejer, frivillig arbejdskraft Projekt 2: Stikort på oksenvad.dk Baggrund: Mange af de nuværende stier og skovveje kendes kun af et fåtal af Oksenvad/Ørsteds beboere og da slet ikke af tilflyttere og udefra kommende i øvrigt. Beskrivelse: En kortlægning af vores stier og skovveje med angivelse af længde og beskrivelse af seværdigheder langs disse, vil motivere til at bevæge sig i vores område, samtidig med man også vil kunne formidle lokal- og kulturarvshistorie. Kort med beskrivelser gøres tilgængelige på oksenvad.dk i en printvenlig version og opdateres løbende. Arbejdsgruppe nedsat af ofr Oksenvad og omegn Haderslev Kommune, Statsskovdistriktet LAG Haderslev, Haderslev i bevægelse Projekt 3: Stisystem fra Tovskovvadvej, Vandmose/Ørsted å til Kleinbahnstien i Ørsted Baggrund: Tovskovvadvej er den oprindelige vej fra Oksenvad til Lerte. Når man passerer Ørsted å over Tovskovvadbro er man i Lerte. Et langt forløb af Ørsted å har dannet sognegrænse til Sommersted. Vandmosen og Kirkemosen er nabomoser, hvor mange lodsejere har små stykker. Området er dog ikke besøgt af mange mennesker. Ørstedvej er en ikke særlig trafikeret grusvej - den eneste direkte vej mellem Oksenvad og Ørsted. Kleinbahnstien er, som navnet angiver, en sti, der følger det gamle jernbanespor. Beskrivelse: Etablering af en sti mellem Mølby, Neder Lerte, Oksenvad, Ørsted og Jels i et område, der stort set er ukendt land, kunne bidrage til samhørigheden i vores område. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 19

20 Arbejdsgruppe nedsat af landsbyforeningen ofr Oksenvad og omegn Lodsejere, Haderslev Kommune Lodsejere Haderslev i bevægelse, Friluftsrådet Projekt 4: Forskellige faciliteter: Shelters, udendørs fitness, bålpladser og mountainbikerute Baggrund: Med de mange stier i det åbne land, i skovene og langs åerne vil publikum efterspørge flere faciliteter m.h.t. fysisk udfoldelse, primitive overnatningsmuligheder, geocaching (finde skjulte depoter vha. GPS-udstyr) og oplevelse af dyrelivet. Der er overnatningsmuligheder i de 3 sommermåneder på Cafe Ellegård i Stursbøl (Herberger langs Hærvejen) og på Perleholm, som ejes af Naturstyrelsen, er der sheltere, som man kan benytte, hvis stedet ikke er udlejet. I Ørsted er der et 'bed and breakfast'. I Præsteskoven er der en overdækket spiseplads ved Hærvejsstien og flere udsigtstårne. Geocaching er der også mulighed for. Der er flere skjulte depoter i landdistriktet, se Beskrivelse: Faciliteter, som skovfitness i forbindelse med løberuter, flere primitive overnatningsmuligheder, lystfiskerhytter, mountainbikerute, bed & breakfast og evt. et sted, hvor man kan købe eller få bragt en madpakke, skal tænkes ind i forbindelse med udbygningen af stiforbindelserne. Alle faciliteterne skal synliggøres i forbindelse med kortlægningen af stier og skovveje på oksenvad.dk, efterhånden som de etableres. Arbejdsgruppe nedsat af Frivillige, lodsejere og Haderslev Kommune LAG Haderslev, Haderslev i bevægelse, Friluftsrådet 20 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

21 Tema 3: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste, der findes. Fællesskab betyder, at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet ved at deltage i ét eller flere arrangementer, men også samtidig har mulighed for at være sig selv, hvis man mest har lyst til det. Vores projektområde fællesskab indeholder dog de områder hvor vi vil styrke sammenhold, arrangementer og fællesskabet i vores landdistrikt. Vores vision er at skabe grobund for et endnu bedre sammenhold og fællesskab i området få engageret flere mennesker i sammenholdet, da det er dette der kan adskille os og gøre os interessante for nytilflyttere Få etableret flere netværk, som gør at folk føler sig trygge og velkomne i landdistriktet : Der bliver etableret fælles madaftner, som skaber et bedre fællesskab og samtidigt danner grobund for andre interessefællesskaber. Disse nye muligheder for at mødes skaber nye ideer og ønsker til vores område. Foreningerne bliver samlet under en paraplyorganisation med en række udvalg, hvorved det administrative arbejde mindskes : Vi har fået en landsbypedel som også fungerer som koordinator og opsynsmand på aktivitetscentret. Renholdelse af området omkring aktivitetscentret sker løbende i forbindelse med aktive dage ved centret. Ansvarlig for projekterne fremover for Oksenvad og omegn Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 21

22 Tidsplan for projekterne Projekt 1: Fælles madaften Projekt 2: Velkomstpakke til tilflyttere Projekt 3: Etablering af socialt korps Projekt 4: Sammenlægning af foreninger Projekt 5: Styrke sammenholdet mellem landsbyerne Projekt 6: Landsbykoordinator og egen bus Projekt 7: Renholdelse af området Projekt 1: Fælles madaften Baggrund: Mulighed for at unge og ældre mødes uforpligtende på tværs af aldersgrupper, hvor man har mulighed for at lære hinanden at kende. Visionen er, at man kan være sammen på godt og ondt på landet. Samtidig giver dette mulighed for at etablere et netværk, som vi med fordel kan bruge i nogle af vores andre projekter. Beskrivelse: For at styrke sammenholdet i området er det er en god ide at afholde en fælles madaften 2-4 gange om året. De kan eventuelt afholdes i forbindelse med banko, generalforsamling, dilettant eller sangaftner. Foreninger i lokalområdet Privat finansiering via betaling til arrangementet Projekt 2: Velkomstpakke til tilflyttere Baggrund: Man skal føle sig velkommen, når man kommer til et nyt samfund. Det kunne måske være at naboerne samlet bød velkommen til tilflytteren. Naboerne kunne selv komme med kaffe og kage - tilflytterne skal bare lægge bolig til. Der kunne skrives en artikel omkring personerne til oksenvad.dk, hvis de ikke havde noget i mod det. Således kan man lære dem at kende på et tidligt tidspunkt. Det vigtige må være, at man hurtigt kommer ind i lokalsamfundet og samtidig kan se hvilke muligheder, der tilbydes. Beskrivelse: Vi bør byde nye beboere velkommen til landdistriktet på en eller anden måde. Det kan være en folder, en blomst, en velkomstkurv. Der kan evt. laves en folder til ejendomsmæglere, når huse er til salg i vores område. Den kan eventuelt ligge online på oksenvad.dk Frivillig arbejdsgruppe eller Lokalhistorisk forening 22 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

23 Projekt 3: Etablering af socialt korps Baggrund: Samfundet i dag gør at der findes flere og flere ensomme rundt omkring i Danmark. Endvidere melder institutionerne pas, når børnene er syge. Således skal forældrene tage barnets 1. sygedag eller en fridag. Dette kan man gøre noget ved i et aktivt landsbysamfund, hvor man kommer hinanden ved. Beskrivelse: Før man dog kaster sig ud i projektet, bør der laves en beboerundersøgelse, hvor man via et spørgeskema både online og ved at gå rundt til folk undersøger behov og ønsker. Denne undersøgelse skal danne grundlag for hvilke tiltag beboerne ønsker, der skal etableres i området. Endvidere skal undersøgelsen vise, om der kan etableres netværk mht. reservebedsteforældre, besøgsvenner samt fælles madaften for de ældre, der får bragt maden. Det sociale korps kan med andre ord være besøgsvenner eller reservebedsteforældre eller folk, der på andre måde gerne vil hjælpe andre i landdistriktet. Haderslev Kommune, Røde kors besøgsvenner, Senior korps, selvhjælpsgrupper Haderslev Politi/Ren straffeattest? Gratis ordning/egen betaling Projekt 4: Sammenlægning af foreninger Baggrund: Der er mange mennesker i mange små foreninger. Det er vigtigt, at dette arbejde begrænses så meget som muligt. Ved at sørge for at have en forening, der står som paraply-organisation og have resten af klubberne som udvalg, kan man begrænse det administrative arbejde og derved frigøre arbejdskraft til andre ting. Tidligere har der været masser af foreninger med meget aktivitet. Mange foreninger kører i dag på nedsat blus eller er i værste fald nedlagt. Beskrivelse: Det er planen, at der indenfor 1-2 år etableres en fælles forening for Oksenvad og omegn, der skal være det styrende organ indenfor foreningslivet i Oksenvad og omegns landdistrikt. Sammenlægning af området er lavet administrativt i Haderslev Kommune. Spørgsmål er om foreningerne skal sammenlægges, så der kun er en bestyrelse for Oksenvad og omegns landdistrikt. Det kunne være under " for Oksenvad og omegn eller under et helt nyt navn. Foreninger i Oksenvad og omegn Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 23

24 Projekt 5: Styrke sammenholdet mellem landsbyerne Baggrund: Visionen er at få et fælles informationsblad for hele området, såvel landdistriktet som Sommersted. Ved at synliggøre alle aktiviteter i området, vil det styrke både Oksenvad og omegn og Sommersted. Beskrivelse: Samarbejde med info-bladet Aktiv Sommersted, så alle vores aktiviteter også er med. Da der er en del, der ikke har internet, kan det være en god ide at bruge det trykte medie. Samtidig er dette også nemmere at have liggende hele tiden eller hænge op på køleskabet. Ligeledes kunne den digitale formidling af aktiviteter også forbedres, f.eks. ved at man kunne tilmelde sig opdatering fra oksenvad.dk. Aktiv Sommersted, Annoncører, sponsorer Projekt 6: Landsbykoordinator og egen bus Baggrund: Vores forbrugerundersøgelse skal finde ud af om der findes en person der kunne tænke sig at være landsbykoordinator/ pedel. En som f.eks. følger op på, at Oksenvad Skole ikke forfalder og som kan være nøglekoordinator. Mandagsklubben har tidligere fået tilbudt en bus, der kører til deres forskellige arrangementer. Denne er dog i forbindelse med at Vojens kommune blev sammenlagt med Haderslev kommune forsvundet. Beskrivelse: En pedel der overordnet har ansvar for området. Denne person kan være frivillig eller lønnet og skal være personen, der har overblik over det meste af det, der sker i området. Det kan evt. ske i samarbejde med Sommersted, idet der så er ca personer, som pedellen kan "arbejde" for. Haderslev kommune, Sommersted Borgerforening Annoncører, sponsorer, egenbetaling Projekt 7: Renholdelse af området Baggrund: Da børnehaven er lukket, skal der foretages rengøring af indendørs og udendørs arealer på frivillig basis, eventuelt med tilskud fra kommunen. Huset bliver stadig brugt af mange foreninger og af privatpersoner til fester. Derfor skal denne rengøring sættes i faste rammer. Beskrivelse: Der skal årligt afholdes 1 til 2 rengørings- og vedligeholdelsesweekender. Efter arrangementer skal en nøglekoordinator kontrollere, at der er rengjort efter forskrifterne. Hvis dette ikke er sket, skal der via et depositum være mulighed for at få et rengøringsselskab til at foretage rengøringen. 24 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

25 Af Haderslev Kommune forventes det, at de rydder sne, slår græs, leverer materiale til rengøring/vedligeholdelse. Haderslev kommune sørger for den udvendige vedligeholdelse. Haderslev Kommune, nøglekoordinator, andre foreninger Haderslev Kommune, landsbyforeningen, OSA Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 25

26 Tema 4: By- og egnsudvikling Baggrunden for temaet For år siden var de små landsbysamfund levende, da en stor del af befolkningen arbejdede lokalt. Man var delvis selvforsynende med fødevarer og mange forretninger og håndværkere holdt til i nærområdet. Alene i Mølby fandtes ikke mindre end 24 virksomheder foruden en række landbrug. Sammenholdet var stort såvel privat som i de lokale foreninger. Huse og erhvervsejendomme var som regel velholdte de fleste beboere satte en ære i, at det så godt ud. Op gennem 1970 erne og 1980 erne blev der udlagt nye byggegrunde i Mølby, og der skete tilflytning til landsbyen. Igennem de seneste år er der næsten kun bygget nyt på grunde, hvor der allerede fandtes et hus. Udskiftningen i befolkningen er blevet større end tidligere. Folk flytter hyppigere ind og ud af husene. Husenes tilstand er både blevet bedre og dårligere. Der er blevet solgt mange ældre og dårligt vedligeholdte huse, og de nye ejere har med stort engagement istandsat disse ejendomme. Således at de i dag fremstår meget flotte og attraktive. Det vidner s forskønnelsespris blandt andet om. Mange folk synes dog, at visse huse og haver fremstår i dårlig stand og skæmmer landsbyerne. Potentielle huskøbere er også påvirket af helhedsindtrykket af landsbyen. Det betyder, at priserne på husene trækkes nedad, når landsbyen fremstår med sorte pletter. Vores vision Projektets vision er, at de sorte pletter forvandles til hvide pletter, at husene og omgivelserne sættes i stand, således at de ikke længere skæmmer helhedsindtrykket. Landsbyerne forskønnes generelt ved anlæg af grønne områder og fremhævelse af særlige områder eller bygninger. Som en effekt af dette forventes det, at den negative prisspiral vendes til en positiv spiral med stigende huspriser og øget tilflytning : Vi er kommet godt i gang med at få styr på forbedring af ejendommene i området. Enkelte ejendomme er vi i færd med at 26 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

27 undersøge muligheden for at få renoveret eller nedrevet med hjælp fra Haderslev Kommune : Området omkring Mølledammen i Mølby er blevet renoveret og fremstår nu som en imødekommende bymidte. Vartegnet for Mølby har fået et nyt liv, da det nu også tydeligt kan ses om natten. Ansvarlig for projekterne fremover for Oksenvad og omegn Tidsplan for projekterne Projekt 1: Kortlægning af hvilke huse, ejendomme og omgivelser, der virker skæmmende Projekt 2: Markedsføring og information som en samlet del af udviklingsplanen Projekt 3: Dialog med de berørte husejere for at tilskynde til forbedringer Projekt 4: Undersøge mulighed for nedrivning af de dårligste huse (via kommunen) Projekt 5: Vurdering af mulighed for langsigtet løsning, hvor husene renoveres Projekt 6: Forbedring af omgivelserne ved mølledammen i Mølby Projekt 7: Lys på vartegnet for Mølby (Cirkus Dannebrog siloen) Projekt 1: Kortlægning af hvilke huse, ejendomme og omgivelser, der virker skæmmende Baggrund: Vi kender ikke det eksakte omfang af nødlidende huse. Beskrivelse: Huse og omgivelser i Stursbøl, Oksenvad, Mølby, Ørsted og Neder Lerte vurderes med hensyn til omfang og synlighed. Udvalg under Haderslev Kommune Vurderingen sker fra offentlig vej, og der kræves således ingen tilladelser Projekt 2: Markedsføring og information som en samlet del af udviklingsplanen Baggrund: Husstandene i området skal informeres om dette tiltag Beskrivelse: Informationen skal indgå i udviklingsplanen, og der skal evt. laves mere målrettet information, for at tilskynde beboerne til at engagere sig i byforskønnelsen. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 27

28 /udvalg under Beboerne Den private ejendomsret Projekt 3: Dialog med de berørte husejere for at tilskynde til forbedringer Baggrund: I de fleste tilfælde kan en byforskønnelse alene gennemføres i dialog med husejerne. Beskrivelse: På baggrund af kortlægningen af huse og omgivelser, som ønskes istandsat indledes en dialog med de berørte husejere eller lejere for at undersøge mulighederne for at forskønne husene ved oprydning, renholdelse, græsslåning og maling. /udvalg under Husejere/lejere Husejerne, lovgivningen om den private ejendomsret Projekt 4: Undersøge mulighed for nedrivning af de dårligste huse (via kommunen) Baggrund: Nogle huse og ejendomme er i dag ubeboede og forladte, og de står og forfalder. Andre huse er beboet, men i en særdeles dårlig forfatning. Beskrivelse: Ovenstående huse skæmmer området i høj grad. Der findes offentlige puljer, der kan gå ind og støtte økonomisk ved nedrivning. /udvalg under Husejere, Haderslev Kommune Husejerne, lovgivningen om den private ejendomsret Offentlige puljer til nedrivning af forfaldne ejendomme Projekt 5: Vurdering af mulighed for langsigtet løsning, hvor husene renoveres Baggrund: Huse der ikke skal rives ned, men fremstår forsømte i dag skal forbedres. Beskrivelse: Ud fra dialogen med husejerne / lejere laves en plan for forbedring. Mulighed for hjælp / økonomisk støtte undersøges. 28 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

29 /udvalg under Husejere, Haderslev Kommune Husejerne, lovgivningen om den private ejendomsret Privat finansiering, fonde Projekt 6: Forbedring af omgivelserne ved mølledammen i Mølby Baggrund: Mølledammen blev genetableret for en del år siden, men området (p-pladsen) kan gøres mere attraktiv. Beskrivelse: Didde Egestad har i sit afgangsprojekt fra Aalborg universitet publiceret rapporten: På forkant med baglandet. Her har hun anvendt området som case, og hun er fremkommet med forslag til forbedringer af området ved mølledammen. Dette kan anvendes som inspiration for dette projekt. /udvalg under Haderslev Kommune Haderslev Kommune Fonde, lokale midler, Haderslev Kommune Projekt 7: Lys på vartegnet for Mølby (Cirkus Dannebrog siloen) Baggrund: Mølbys vartegn er Cirkus Dannebrog siloen med det danske flag malet på alle sider. Beskrivelse: Didde Egestad har i sit afgangsprojekt fra Aalborg universitet publiceret rapporten: På forkant med baglandet. Her har hun anvendt området som case, og hun er fremkommet med forslag til fremhævelse af byens vartegn om natten. Det kan f.eks. gøres ved ed at anvende selvlysende maling eller belysning af siloen. /udvalg under Cirkus Dannebrog Den private ejendomsret Fonde, lokale midler, Cirkus Dannebrog Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 29

30 Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. Baggrunden for temaet Området gennemskæres af flere store veje, hvor der afvikles store trafikmængder. En af disse veje gennemskærer landsbyen Mølby. Den store trafik, der dagligt kører gennem byen, gør mange af beboerne usikre ved at færdes langs vejen. Der er ikke en decideret cykelsti langs hovedvejen - men blot et cykelspor adskilt fra hovedvejen med en vejstribe. Inden for Mølby er denne cykelstribe sågar temmelig smal. I den sydlige del af Mølby er der heller intet decideret fortov. For år tilbage blev hastigheden af trafikken reguleret af fartbump gennem hele byen. Det fik bilister til at nedsætte hastigheden. I 2002 valgte datidens vejmyndighed, Sønderjyllands Amt, at erstatte vejbumpene med hastighedsdisplays i den nordlige og sydlige ende af Mølby. I 2002 blev der foretaget måling af hastighed og trafikmængde efter at fartbumpene var blevet fjernet. Målingen viste at hastigheden var steget med ca. 3 km/t fra 51,5 km/t til 54,0 km/t. Lastbilerne derimod havde øget farten fra 42 km/t til 50 km/t. Der blev på en uge målt ca køretøjer svarende til lige under pr. døgn. For de andre småbyer i området, Oksenvad, Ørsted, Lerte og Stursbøl, gælder det, at der ikke er skiltet med nedsat hastighed. I praksis kan man altså som bilist køre 80 kilometer i timen i disse mindre landsbyer. Det er dog, de færreste der gør det. Undtagelsen er måske de gennemgående veje gennem og omkring disse mindre landsbyer. Selv ved Oksenvad Aktivitetscenter er der ingen skiltning med nedsat hastighed. Skolebørn mødes ved aktivitetscentret for at tage skolebussen. De fleste børn i området går i skole i Sommersted. Der er skolebus, som kører de mindste klasser (til og med 3.klasse) til skolen. Men de større elever (de fleste fra 4. klasse og resten fra 7. klasse) skal selv cykle i skole. Oksenvad området dækkes af tre busruter. Skolebussen til Sommersted Skole, som kører gennem store dele af området og til 30 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

31 Sommersted med ankomst ved skolen ca. 7.45, ca og ca Og retur fire gange mellem kl og Derudover er der en busrute mellem Jels Sommersted og Vojens. Den kører fra Jels til Mølby over Lerte og Ørsted til Sommersted og videre til Vojens. I Vojens er der mulighed for at køre videre med en anden bus til f.eks. Haderslev eller tage toget syd eller nordpå. Busruten giver også mulighed for at komme til Jels. Der er 7 afgange fordelt på for- og eftermiddag. Der er ingen afgange om aftenen. I weekender er der en tilkalderute med to daglige afgange. Der er også en ruten fra Vejen over Jels, Oksenvad, Mølby og Sommersted til Haderslev. I hverdagene er der 7 afgange i hver retning fordelt på for- og eftermiddage. Den seneste mod Haderslev afgår ca fra Mølby og den seneste mod Vejen afgår ca fra Mølby. På lørdage og søndage er der tre afgange i hver retning. Fra 2012 kører denne rute fremover over Vojens i stedet for direkte mellem Sommersted og Haderslev. Et hurtigt kik på køreplanerne viser, at der stort set ingen busafgange er om aftenen hverken til eller fra området. Vores vision Vision for temaet er at gøre: området mere sikkert. Beboerne skal kunne føle sig trygge ved at færdes i trafikken - både til fod, på cykel og i bil skolevejen til Sommersted Skole skal gøres mere sikker, så vi trygt kan sende vores børn af sted på cykel det nemmere at komme til og fra de omkringliggende større byer, som Vojens, Haderslev og Jels med offentlig trafik : Der er der blevet etableret skiltning med nedsat hastighed i og omkring de mindre byer. Der er lavet en nærmere undersøgelse af behovet for offentlig trafik i området. Vi har fået nedsat den generelle hastighed gennem Mølby ved hjælp af en række hastighedsnedsættende foranstaltninger. Beboerne er blevet væsentlig tryggere ved at færdes på Tovskovvej : Vi har fået etableret enten rundkørsler eller byporte i begge ender af Tovskovvej ved indkørslerne i Mølby. Ligeledes er der blevet etableret en cykel- og gangsti mellem Mølby og Sommersted, som sikrer en sikker skolevej og gør det muligt at komme til Sommersted fra såvel Oksenvad, Ørsted, Lerte og Mølby via et sammenhængende stisystem, som også fortsætter til Jels. Ansvarlig for projekterne fremover for Oksenvad og Omegn Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 31

32 Tidsplan for projekterne Projekt 1: Skiltning med nedsat hastighed omkring de mindre landsbyer Projekt 2: Chikaner Projekt 3: Vejtræer Projekt 4: Markering af vejkryds Projekt 5: Spørgeskemaundersøgelse om behov for offentlig trafik Projekt 6: Gang og cykelsti mellem Ørsted, Mølby og Sommersted Projekt 7: Rundkørsel i krydset Tovskovvej og Øster Lindetvej Projekt 8: Byport med indsnævring i den sydlige ende af Mølby Projekt 9: Fortov i Mølbys sydlige ende Projekt 1: Skiltning med nedsat hastighed omkring de mindre landsbyer Baggrund: Der skal opsættes enten byskilte eller skilte med nedsat hastighed i alle landsbyerne i området, så beboerne kan føle sig mere trygge. Beskrivelse: I Oksenvad er det især på Øster Lindetvej, hvor trafikken kører meget hurtigt. Det ønskes generelt at få skiltet enten med nedsat hastighed eller opsat byskilte ved indkørsel i området omkring Oksenvad, se forslag på skiltning på kortudsnit. På Øster Lindetvej kunne hastighed evt. skiltes med 60 km/t mens resten af Oksenvad-landsbyen bør skiltes med 50 km/t Endvidere kunne man med fordel nedsætte hastigheden på Tovskovvej fra Genvej til Mølby til f.eks. 70 km/t Etablere skiltning med nedsat hastighed omkring Ørsted. Ved indkørsel i Ørsted bør der etableres byskilte, så højeste hastighed er angivet til 50 km/t Etablere skiltning med nedsat hastighed ved Lerte. Det kunne f.eks. være skilte med lavere hastighed omkring Lerte, f.eks km/t. Tilsvarende bør der skiltes med nedsat hastighed i og omkring Stursbøl, f.eks km/t. Arbejdsgruppe nedsat af Haderslev Kommune og Politiet Haderslev Kommune og Politiet 32 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

33 Projekt 2: Chikaner Baggrund: Hastigheden gennem Mølby opfattes af beboerne som værende for høj. Dette er også bekræftet af de hastighedsmålinger, som Politiet har foretaget i byen. Beskrivelse: For at tydeliggøre at man befinder sig i et byområde, kan der etableres forskellige former for chikaner på vejen. Det kan være simple blomsterkummer af træ eller mere fast installerede chikaner, som får trafikken til at nedsætte hastigheden. Arbejdsgruppe nedsat af Haderslev Kommune og Politiet Haderslev Kommune og Politiet Projekt 3: Vejtræer Baggrund: I den sydlige og nordlige ende af Mølby er der kun huse på den ene side af vejen. Det kan måske give nogle bilister den opfattelse, at de ikke befinder sig i et byområde. Beskrivelse: Der kan plantes træer i den sydlige og nordlige ende af Mølby i den side af vejen, hvor der ingen huse er. Det får vejen til at synes mindre åben og påvirker hastigheden. Arbejdsgruppe nedsat af Haderslev Kommune og Politiet Haderslev Kommune og Politiet Projekt 4: Markering af vejkryds Baggrund: Endnu en måde at tydeliggøre at man befinder sig i et byområde. Beskrivelse: Man kan markere vejkrydsene i Mølby, f.eks. med en anden form for asfalt, med små forhøjninger eller med brosten. Arbejdsgruppe nedsat af Haderslev Kommune og Politiet Haderslev Kommune og Politiet Projekt 5: Spørgeskemaundersøgelse om behov for offentlig trafik Baggrund: Der er stort set ingen busruter, der dækker aftenerne. Dermed kan man ikke bruge offentlig transport til f.eks. at komme til fritidsaktiviteter eller aftenskole i Vojens eller Haderslev. Man kan måske komme indtil til byen, men der er ingen busser, der kører tilbage igen efter kl Beskrivelse: For bedre at forstå behovet for offentlig trafik for områdets beboere, bør der laves en undersøgelse af behovet for offentlig trafik. Behovet kunne måske løses med flere tilkalderuter i aftentimerne. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 33

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Bosætning og erhverv Ultimo 2008: 432 indbyggere, der bor i 169 husstande

Bosætning og erhverv Ultimo 2008: 432 indbyggere, der bor i 169 husstande Indledning Ressourcebeskrivelse Oksenvad og Ørsted landdistrikter udgør sammen med Sommersted, som er vores lokalby, vingen på den flyvende ko, og en stor del af vores landdistrikter grænser op til Vejen

Læs mere

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt er en del af Haderslev kommune. Indhold udarbejdet af lokale grupper www.oksenvad.dk

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt er en del af Haderslev kommune. Indhold udarbejdet af lokale grupper www.oksenvad.dk

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Referat - Generalforsamling 2010

Referat - Generalforsamling 2010 Referat - Generalforsamling 2010 Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn Dato: 25. februar 2010 Referent: Peter Horsbøll Møller Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Formandens beretning

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Referat - Generalforsamling 2011

Referat - Generalforsamling 2011 Referat - Generalforsamling 2011 Landsbyforening for Oksenvad og Omegn Dato: 24. februar 2011 Referent: Peter Horsbøll Møller Deltagere: ca. 28 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3.

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Borgerplan for Klejtrup

Borgerplan for Klejtrup Revideret november 2008 1 Foreningerne i Klejtrup afholdt et borgermøde den 3. november 2008 om udviklingen i lokalområdet jf.: Klejtrup borgerplan - Helhedsplan for Klejtrup by juni 2005, som opfølgning

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 2. august 2015 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby i

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 INDHOLD Stevning historie... 3 Hvad er Stevning kendt for idag... 4 Vision... 6 Elementer til virkeliggørelse af visionen... 7 Strategi... 9 Landsbylauget... 9 Kultur...

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Aktivitetsområde i Mogenstrup

Aktivitetsområde i Mogenstrup Aktivitetsområde i Mogenstrup Projektbeskrivelse m/budget og finansieringsplan Projektansvarlige: Øster Sogns Beboerforening, Vuggestuen Søstjernen, Børnehaven Blæksprutten, Hjelm Hede Friskole. Oplysninger

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening Udviklingsplan for Krondal Krondal og Omegns Borgerforening December 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet

Læs mere

Udviklingsplan for Hover-Torsted

Udviklingsplan for Hover-Torsted Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014 Indholdsfortegnelse Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014... 1 Historie:... 3 - Hover, sognet ved åen... 3 - Torsted, sognet ved skoven... 3 Analyse:...

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6.

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6. PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter 2. Målgrupper 3. Aktiviteterne 4. Struktur overordnet og praktisk 5. Åbningstider 6. Lokaler 7. Støtte/Opbakning 8. Tidsplan Hvor starter vi... 1. Nimtofte

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

ØSTER LINDET XXX - 11

ØSTER LINDET XXX - 11 XXX - 9 10 - XXX ØSTER LINDET XXX - 11 ØSTER LINDET Øster Lindet er beliggende i den sydligste del af Vejen Kommune, ved Kolding-Tønder-landevej. Landskabet er karakteriseret ved at være et storbølget

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Udviklingsplan for Gludsted Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Oktober 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2.

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt GreenLand Projekt grønt landdistrikt Version 1.6 2. marts 2008 Udarbejdet af sogne- og borgerforeningerne i: Lyne, Foersum, Sdr.

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Kær Halvø. Lokal Udviklingsplan Handlinger. Historie og analyse Vision Strategi

Kær Halvø. Lokal Udviklingsplan Handlinger. Historie og analyse Vision Strategi Kær Halvø Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie og analyse Vision Strategi Handlinger Indledning... 3 Historie og analyse... 3 Vision... 5 Strategi... 5 Bosætning... 5 Natur... 5 Infrastruktur... 5 Erhverv...

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

T V I S U d v i k l i n g s p l a n f o r. Tvis Borgerforening. Grøn Kile Bolig. Landskabsbælte 1,1 km.

T V I S U d v i k l i n g s p l a n f o r. Tvis Borgerforening.  Grøn Kile Bolig. Landskabsbælte 1,1 km. Tvis Borgerforening Holstebro Kommune LAG Holstebro U d v i k l i n g s p l a n f o r T V I S 2 0 3 0 Landskabsbælte 1,1 km Herningvej Fremtidig omfartsvej www.pulsen.dk 2 UDKAST TIL UDVIKLINGSPLAN FOR

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere