Afg0relse. Skatteankestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afg0relse. Skatteankestyrelsen"

Transkript

1 Afg0relse fra Skatteankestyrelsen 4 FEB Sagsnr Klager: Kaas & Mulvad I/S v/nils Mulvad Klage over: SKATs afgorelse af 16. december 2014 Cvr-nr.: SKAT har givet afslag pa anmodning om udlevering af oplysninger i excel-format. Skatteankestyrelsen stadfjester SKATs afgorelse. Faktiske oplysninger Ved mail af 26. September 2014 anmodede Kaas & Mulvad I/S v/ Nils Mulvad (herefter klageren) om aktindsigt i borgernes gaeld til kommunerne og staten. Anmodningen om aktindsigt blev ifolge SKATs oplysninger efterfolgende prasciseret saledes: "Det er saledes aftalt, at du for 2012 og 2013 far udleveret oplysninger om de kommunale restancer svarende til de til dig i 2012 udleverede oplysninger, og at du for 2014 far udleveret oplysninger om borgernes gasld til den offentlige opdelt efter borgernes bopaslskommune." Ved afgorelse af 14. november 2014 im0dekom SKAT klagerens anmodning om aktindsigt. SKAT udleverede i den forbindelse 5 tabeller over de onskede oplysninger. Tabellerne blev udleveret i papirform. Klageren anmodede herefter om at fa tabellerne udleveret elektronisk i excel-format. SKATs afg0relse SKAT har afslaet anmodningen om udlevering af materiale i excel-format. Afgorelsen er begrundet saledes: "Det fremgar af offentlighedslovens 40, stk. 1, at: "Dokumenterne skal udleveres i den form, som den, der harfremsat anmodningen, onsker. Dette gcelderikke, 1) hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller derforeligger andre tungtvejende modhensyn, 2) eller hvis materialet er offentltet tilsfengeligt'' / JJ o o o o Sagsnr Side 1/6

2 Det fremgar videre af offentlighedslovens 40, stk. 2, at: "Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse iforbindelse med bebandlingen afanmodninger om sammenstilling afop/ysninger eller indsigt i en databeskrivelse." Efter offentlighedslovens 40 har den aktindsigtssogende saledes som udgangspunkt adgang til at bestemme, hvilken form dokumenterne skal udleveres i. If01ge forarbejderne til den nye offentlighedslov (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) skal offentlighedslovens 40 forstas saledes: Effer bestemmelsen i stk. 1, herunderjf. stk. 2, skal vedkommende myndighed udlevere dokumenterne, sammenstillingen af oplysningerne eller databeskrivelsen i den form, som den, der harfremsat anmodningen, 0nsker. Denpagaldende kan saledes anmode om at fa dokumenterne m. v. udleveret if.eks. papirkopi, som elektroniske dokumenter via eller ved, at den pagceldende gennemser de relevante dokumenter m.v. has myndigheden. Den aktindsigtssegende har derimodikke kravpa atfagennemfertaktindsigten m.v. i et bestemt digitaltformat." Tilsvarende fremgar af Justitsministeriets Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen (VEJ nr af 19/12/2013) pkt Der skelnes saledes i forarbejderne mellem dokumentets form og dokumentets format. Det er derfor SKATs opfattelse, at du som udgangspunkt efter offentlighedslovens 40 selv kan vzelge, hvorvidt du vil have de udleverede dokumenter pa papir eller i elektronisk form mv. SKAT mener derimod ikke, at offentlighedslovens 40 giver dig mulighed for at krasve, at dokumenterne udleveres i et bestemt format, herunder i excel-format. Offentlighedslovens formal er desuden efter offentlighedslovens 1, stk. 1 at sikre abenhed hos myndighederne m.v. Dette formal ma anses for at vaere opfyldt i nservaerende sag, da du har modtaget de onskede oplysninger. Safremt SKAT udleverede dokumenter elektronisk i et andet format end PDFformat, ville dette medfore en risiko for, at de udleverede dokumenter efterfolgende blev atndret. Dette hensyn bor SKAT kunne varetage i valget af, hvilket format dokumenterne skal udleveres i. Dette underst0ttes tillige af offentlighedslovens 40, stk. 1, nr. 1, hvoraf det fremgar, at myndighederne ikke er forpligtet til at udlevere dokumenterne i den onskede form, safremt der foreligger tungtvejende modhensyn. Pa baggrund af ovenstaende kan SKAT ikke imodekomme din anmodmng om at modtage det udleverede materiale i excel-format." SKAT har i en udtalelse til Skatteankestyrelsen i anledning af klagen anf0rt f01gende: "Det er SKATS opfattelse, at udlevering af dokumenter i excel-format ikke er omfattet af, hvad klager har ret til at krasve efter offentlighedslovens 40. Efter ordlyden af offentlighedslovens 40 har den aktindsigtssogende adgang til at vadge, hvilken form dokumenterne skal udleveres i. If01ge forarbejderne indebaerer dette, at den aktindsigtss0gende kan krasve at fa dokumenterne udleveret i for eksempel papirform, elektronisk form eller ved gennemsyn hos SKAT. Det fremgar desuden af forarbejderne, at en aktindsigtssogende derimod ikke har krav pa at fa aktindsigten gennemfort i et bestemt digitalt format, for eksempel som i naervajrende sag i excel-format. Sagsnr Side 2/6

3 AUerede af den grund, at en anmodning om udleverig af dokumenter i et specifikt digitalt format, for eksempel excel-format, ikke er omfattet af offentlighedslovens 40, kan SKAT ikke im0dekomme klagerens synspunkt om, at afgorelsen er forkert, hvorfor SKAT fastholder afg0relsen. Matte Skatteankestyrelsen finde, at en anmodning om udlevering af dokumenter i et specifikt digitalt format, for eksempel excel-format, er omfattet af offentlighedslovens 40, er det SKATs opfattelse, at der foreligger andre tungtvejende modhensyn mod udleveringen, hvorfor dokumenterne i sa fald alligevel ikke skal udleveres i excel-format, jf. offentlighedslovens 40, stk. 1, nr. 1. SKAT har ved denne vurdering lagt vaegt pa, at safremt SKAT udleverer dokumenter i et redigerbart excel-format, medforer dette en risiko for, at de dokumenter, der er udleveret af SKAT, asndres efterfolgende. SKAT vil derfor ikke laengere kunne sikre, at det, der fremstar som udleveret af SKAT, ogsa er det, der reelt er udleveret af SKAT. SKAT kan saledes heller ikke af denne grund imodekomme klagerens synspunkt om, at afgorelsen er forkert. Endelig kan SKAT bemasrke, at offentlighedslovens formal er at sikre abenhed hos blandt andet SKAT. Dette formal er opfyldt i na^rvasrende sag, da klager allerede har fact de onskede oplysninger udleveret. Klager vil saledes ud fra de leverede oplysninger kunne lave den af klager anforte analyse. SKAT skal naturligvis beklage, at det af klager opfattes som chikane, at dokumenterne ikke udleveres i excel-format, SKAT er klar over, at det ville vasre nemmere for klager at lave en analyse, safremt klager fik tabellerne i excel-format, sa klager kunne redigere i dokumenterne, s0ge i dem, klippe fra dem mv. SKAT er dog nodt til pa bedste vis at sikre, at de oplysninger, der leveres til borgere, ikke atndres efterfolgende og pa bedste vis sikre, at det er de korrekte og udleverede oplysninger, der herefter videregives til offentligheden. Pa baggrund af ovenstaende indstiller SKAT, at SKATs afgorelse af 16. december 2014 fastholdes." Klagerens opfattelse Klageren har fremsat pastand om, at anmodningen om at fa oplysningerne udleveret elektronisk i excel-format imodekommes. Det er meningslost, at myndigheder vil formidle datasammenstilling i pdf-format eller pa papir og i modstrid med offendighedslovens bestemmelser i 40. Hele ideen e±, at der skal kunne laves analyser pa basis af disse ikke-hemmelige data. Det er ren chikane at udlevere data pa den made. Klageren har fremsat folgende uddybende bemasrkninger: "Skat har ikke forholdt sig til den del af vores klage, der handler om, at de forlanger, at vi skal have en digital signatur tilknyttet vores for at kunne modtage data digitalt - og i dette tilfaelde som pdf. Jeg skrev saledes: "Jeg vil i ovrigt ogsa gerne klage over leveringen via med digital signatur. Jeg har kaempet en indasdt kamp for at installere det nodvendige certifikat i mit -system og bruge det til at kunne abne den sikrede . Det er et meget tungt system. Det ma vatre muligt at levere denne slags mail via den digitale postkasse, som folk har hos det offentlige, i hvert fald som en valgmulighed. Ellers vil der vasre mange journalister, der vil kasmpe en lang og ofte forgaeves kamp for at abne deres aktindsigtsmail. Sagsnr Side 3/6

4 Omvendt vil der sikkert ogsa va^re nogen medier, der foretraekker det leveret pa denne made. Som et argument for denne del af klagen er, at med digital signatur kun virker pa ganske fa mail-systemer, for eksempel Oudook, men ikke Gmail, som er det mest udbredte mail-system. Som yderligere grundlag for dette klagepunkt vil jeg pege pa, at der ikke ses nogen hjemmel i Offentlighedsloven til at indf0re dette besvasrlige system." Vi fastholder stadig denne del af klagen. Det vil vaere en uforholdsmasssig stor begramsning af muligheden for at fa aktindsigt, hvis det krav fastholdes. Min oprindelige klage 10d desuden saledes: "Hermed klager vi over afg0relsen ud fra de argumenter, vi tidligere har fremfort. Det vil sige, at det er helt meningslost, at myndigheder vil formidle datasammenstilling i pdfformat eller pa papir og i modstrid med offentlighedslovens bestemmelser i paragraf 40. Hele ideen er jo, at vi - og andre - skal lave analyse pa basis af disse, ikke-hemmelige data. Det er ren chikane at vi far data pa denne made." Mine argumenter er uddybet saledes: Skat fastholder ikke overraskende deres synspunkt - og med nogle af de samme argumenter. Vi forlanger ikke excel, blot et almindeligt dataformat, hvorfra man kan eksportere og viderebearbejde data. Det kan ogsa ske fra pdf, men der er en del fejlkilder, ligesom det er besvaerligt, hvorfor det er logisk at tilbyde et abent dataformat som excel, csv, xml, json eller lignende. Det er jo helt abenlyst, at hensigten med vores anmodning er at fa data som skal bearbejdes videre, dvs. kaedes sammen med andre data, tjekkes, sorteres og praesenteres elektronisk. Hele ideen med at kunne fa data elektronisk er jo dette hensyn. Skat skriver, at organisationen forstar dette, men alligevel ikke vil levere data pa den made, fordi man er n0dt til pa bedste vis at sikre, at det er de korrekte og udleverede oplysninger, der herefter videregives til offentligheden. Tror Skat, at man far nogle i offentligheden til at kigge pa de pdf-filer. Opgaven for medier er jo netop at sorge for at udvaelge og praesentere data pa en vinklet journalistisk made - ikke blindt videregive dokumenter og data fra det offentlige. Masser af andre offentlige myndigheder videregiver data i standardformater, sa de kan anvendes af private, herunder medier. Fordi vi far data i det format fra Danmarks Statistik, sa krediterer vi da ikke Danmarks Statistik for vores viderebearbejdning, men kun de oprindelige data. Det samme ville ske her. Det er akkurat som al anden kildehenvisning i mediernes bearbejdning af data, dokumenter og udtalelser fra ansatte i offentlige myndigheder. I USA har journalister og medier fort den samme kamp for at forhindre at fa data enten printet ud eller leveret som pdf-filer. Vi fastholder derfor, at der intet fornuftigt argument for at levere data i denne form, at der ikke er daekning i offentlighedsloven for at afvise at give os data i elektronisk form pa en made, sa de kan viderebearbejdes Offentlighedsloven 40, stk. 1 giver som udgangspunkt ansogeren ret til at fa data i den form, som onskes. Denne ret kan kun tilsidesaettes if01ge 40, stk.l, nr. 1, "hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger andre tungtvejende modhensyn." SKATs begrundelse er, at myndigheden vil sikre, at det er korrekte oplysninger, der videreformidles til offentligheden. Denne begrundelse er ikke holdbar. SKAT har ansvar for registrering og udlevering af data, men det kan aldrig vaere SKATs ansvar, hvordan data bliver analyseret og videreformidlet i medier. Dette ansvar har journalisten/forskeren og andre forfattere ifolge medieansvarsloven. Jeg henviser endvidere til loven om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 7. Denne lov bygger pa psi-direktivet, der har til formal at styrke mulighederne for videreanvendelse af data. Sagsnr Side 4/6

5 r SKATs begrundelse er dels i strid med med pressefriheden, dels i strid med med de formal, som psi-reglerne skal styrke, ligesom der heller ikke er hjemmel i offentlighedsloven." SKATs udtalelse til klagen SICAT er fremkommet med folgende udtalelse til klagerens uddybende bemjerkninger: "For sa vidt angar klagers klagepunkt om leveringen via med digital signatur, kan SKAT bemaerke, at SKAT ikke har videresendt denne henvendelse til Skatteankestyrelsen, da SKAT ikke mener, at der er truffet en konkret afgorelse fra SKATs side vedr0rende dette forhold. Det er desuden SKATs opfattelse, at et sadant klagepunkt ikke er omfattet af Skatteankestyrelsens kompetence. SKAT har derfor videresendt henvendelsen til visitering til rette afdeling i SKAT, der herefter vil besvare den. SKAT vil informere klager herom, sa snart visiteringen er afsluttet. For sa vidt angar lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, er det SKATs opfattelse, at denne lov ikke aendrer ved det af SKAT allerede anf0rte, da det af forarbejderne til lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (L141 af 31. marts 2005) fremgar, at loven ikke asndrer ved de aktindsigtsordninger, der er fasdagt i offentlighedsloven og forvaltningsloven. " Skatteankestyrelsens afg0relse Indledningsvist bemasrkes det, at det Skatteankestyrelsen kan tage stilling til, er klager over SKATs afgorelser om aktindsigt, jf. offentlighedslovens 37. SKAT har oplyst, at der ikke er truffet en konkret afgorelse vedrerende levering via med digital signatur. Da klageren heller ikke har fremsendt en sadan afgorelse, laegges det til grund, at SKAT ikke har truffet en afgorelse herom. Skatteankestyrelsen kan derfor ikke behandle klagerens indsigelser herom. Det vi kan tage stilling til, er SKATs afgorelse vedrorende klagerens anmodning om at fa udleveret tabeller elektronisk i excel-format. Offentlighedslovens 40 har folgende ordlyd: " 40. Dokumenterne skal udleveres i den form, som den, der har fremsat anmodningen, onsker. Dette gadder dog ikke, 1) hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger andre tungtvejende modhensyn, eller 2) hvis materialet er offentligt tilgaengeligt. Stk.2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med behandlingen af anmodninger om sammenstilling af oplysninger eller indsigt i en databeskrivelse. Stk.3. Justitsministeren fastsastter regler om betaling for udlevering af dokumenter samt for udlevering af en sammenstilling af oplysninger eller en databeskrivelse. " Skatteankestyrelsen er enig med SKAT i, at bestemmelsen i overensstemmelse med forarbejderne ma forstas saledes, at den aktindsigtss0gende ikke har krav pa at fa gennemf0rt aktindsigten i et bestemt digitalt format. Klageren ses ikke at have anmodet SKAT om tilladelse til videreanvendelse, og SKAT ses ikke at have truffet en afgorelse herom. Bestemmelserne i Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kan allerede derfor ikke tillasgges betydning for nservasrende afgorelse. Sagsnr Side 5/6

6 r Da SKAT saledes var berettiget til at afsla klagerens anmodning orn at fa de omhandlede tabeller udleveret elektronisk i excel-format, stadfaester vi SKATs afgorelse. Hpnriette Glerup Kontorchef Afg0relsen sendes til Kaas & Mulvad I/S v/nils Mulvad, Ellebjergvej 25, 8240 Risskov SKAT Sagsnr Side 6/6

Vedr0rende Wage til Ombudsmanden over afgerelse pa anmodning om udlevering af dokumenter i excel-format

Vedr0rende Wage til Ombudsmanden over afgerelse pa anmodning om udlevering af dokumenter i excel-format Skatteankestyrelsen Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 K0benhavn V J.nr. 15-0813840 Den 12. marts 2015 Jura Proces og Administration Vedr0rende Wage til Ombudsmanden over afgerelse pa anmodning om udlevering

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland.

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Advokatfirmaet Gorrissen

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere