KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede."

Transkript

1 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale kan anses for opsagt af klagerne, og om indklagede derfor har krav på arbejdsvederlag og dokumentationsomkostninger. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. Den 19. april 2007 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom til en kontantpris på kr ,00. Det fremgår, at hvis ejendommen ikke senest den 20. august 2007 var solgt, skulle udbudsprisen nedsættes til kr ,00, som var det beløb, indklagede havde vurderet ejendommen til. Af formidlingsaftalen fremgik videre bl.a.:...

2 2 I forbindelse med at klagerne underskrev formidlingsaftale, fik klagerne udleveret salgsbudget af 19. april Indklagede skrev den 9. august 2007 til klagerne bl.a.: I forlængelse af telefonsamtale med [person med samme efternavn som klagerne] sidste uge, skal jeg hermed bekræfte at De ønsker at standse salgsarbejdet af nærværende ejendom grundet at Deres ejendom i [den by, hvor klagernes anden

3 3 ejendom var beliggende] er solgt og at De nu har taget bopæl på adressen. Vi er naturligvis kede af at vi ikke fik lov at sælge ejendommen i denne omgang men står naturligvis til disposition såfremt De måtte ønske at gøre brug af vores service ved senere lejlighed. Enten i forbindelse med salg eller evt. omprioritering af lån i ejendommen. De vil modtage endelig opgørelse herfra i overensstemmelse med den indgåede formidlingsaftale. Såfremt De skulle have spørgsmål til denne skrivelse, er De naturligvis velkommen til at kontakte indklagede. [ ] Indklagede fremsendte herefter den 23. august 2007 faktura for vederlag med mere. Den 26. august 2007 fremsendte den ene af klagerne en til indklagede: [ ]Vi har modtaget en faktura på kr ,50 for jeres arbejde med salget af vores hus, Jf. vores salgsaftale beløber omkostningerne ved salgsstop sig til maksimalt vederlag. Men det skal afspejle det arbejde der er lagt i salget. Det arbejde i reelt har haft er, at tage nogle udendørs billeder og lægge huset på nettet. Derudover ca. 4-5 telefonopkald til os. Jeg finder ikke at beløbet på fakturaen afspejler det arbejde i har haft. Desuden har vi ikke skriftligt opsagt vores aftale om salg, selv om vi har talt om det i tlf. Og i vores salgsaftale står der solgt eller gratis. Vi vil gerne betale for det arbejde i har haft og vil i den forbindelse bede dig revurdere den faktura I har sendt til os. [ ]

4 4 Indklagede svarede klagerne ved mail af 28. august 2007: [ ]Jeg kan oplyse dig, at der som sædvanligt er foretaget annoncering ikke kun på nettet men også i det trykte medier (aviser). Omkring regnings størrelse, skulle denne være afregnet efter af formidlingsaftalens størrelse samt tillagt de få dokumentationsomkostninger som er brugt. Jeg hører da gerne fra dig, hvor du mener den del af salæret skulle være forkert beregnet. [ ] Indklagede og klagerne korresponderede i de følgende måneder om indklagedes krav uden at nå frem til enighed om kravet. Den 15. november 2007 rykkede indklagede for betaling af sin faktura og meddelte samtidig, at såfremt indklagede ikke havde modtaget betaling senest 10 dage senere, ville sagen blive overgivet til inkasso. Den 24. november 2007 skrev klagerne til indklagede: [ ]Jeg beklager at jeg svarer så sent på den rykkerskrivelse jeg har modtaget [ ] Min hustru og jeg modtog den 16. november en rykkerskrivelse vedrørende aftalen om [ejendommens adresse]. Jeg går ud fra at dette er en fejl. Jf. nedenstående har du jo lovet at tale med [indklagedes medarbejder] om sagen og så vende tilbage til os. Det er ikke sket endnu. Derfor forstår jeg ikke helt den rykkerskrivelse vi har fået, der mest af alt minder om et trusselsbrev med rød markering om inkasso. Jeg forventer naturligvis at du taler med [indklagedes medarbejder] om sagen og at du så kontakter os med en pris uden rykkergebyrer og renter. [ ] Ved brev af 10. januar 2008 rykkede indklagede på ny klagerne for betaling. Den 1. februar 2008 fremsendte indklagede endnu et rykkerbrev til klagerne:

5 5 Klagerne modtog herefter betalingspåkrav af 17. april Da klagerne havde indsigelser mod kravet overgik sagen til civilretten, som efterfølgende den 1. oktober 2008 har fremsendt sagen til Klagenævnet for Ejendomsformidling. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har ikke krav på vederlag samt betaling af udgift til dokumentationsomkostninger. I henhold til formidlingsbekendtgørelsen skal opsigelse af en formidlingsaftale ske skriftligt. Indklagede fremsendte et brev til klagerne om, at indklagede betragtede formidlingsaftalen som opsagt. Klagerne er ikke på noget tidspunkt blevet informeret om, at klagerne skulle svare på, om klagerne ønskede salget fortsat, således at indklagede ikke kunne gøre krav på salær. Hvis der var en sådan regel kunne enhver mægler jo, når kontrakten var ved at udløbe, fremsende et brev om, at aftalen var ophørt for at kunne gøre krav på salær. Klagerne mener derfor ikke, at aftalen er opsagt skriftligt, og indklagede har derfor ikke krav på vederlag. Klagerne modtog senere et krav fra indklagede om betaling af vederlag samt

6 6 dokumentationsomkostninger. Klagerne var indledningsvis uforstående over for dette, men da der havde været en samtale om opsigelse af aftalen, svarede klagerne, at klagerne gerne ville betale for det arbejde, som var udført. Klagerne fandt imidlertid ikke, at det opkrævede beløb svarede hertil. I perioden, hvor ejendommen var til salg, var der ingen fremvisninger, ligesom der ikke blev taget professionelle billeder af ejendommen. Indklagede har ikke optrådt etisk korrekt over for klagerne. Indklagede har ikke gennemgået formidlingsaftalen med klagerne, og indklagede har ikke svaret på klagernes henvendelser vedrørende dokumentation for indklagedes krav i henhold til faktura. Indklagede truede endvidere med inkasso, selvom indklagede og klagerne stadig var i dialog omkring indklagedes krav. I forbindelse med indklagedes fremsendelse af faktura, sendte den ene af klagerne en til indklagede, hvoraf det fremgik, at klagerne havde talt om opsigelse, men at tale om opsigelse er ikke det samme som at opsige. Klagerne aftalte med indklagede, at denne skulle fremsende dokumenter omkring ophør af salg, som klagerne ville underskrive, såfremt klagerne ønskede at stoppe med salgsbestræbelserne. Det er korrekt, at klagerne i mellemtiden havde fået solgt deres anden ejendom, men dette var ikke ensbetydende med, at klagerne ikke ønskede at sælge den omhandlede ejendom. Det er ikke korrekt, som af indklagede påstået, at klagerne forhindrede indklagede i at fremvise ejendommen. Indklagede har bl.a. anført: Klagerne har opsagt formidlingsaftalen, og indklagede har derfor krav på vederlag og betaling af udgift til dokumentationsomkostninger. Indklagede oplyste i forbindelse med indgåelse af formidlingsaftalen klagerne om, hvorledes det ville forholde sig i forbindelse med opsigelse, ophør eller salg af ejendommen. Baggrunden for denne samtale var, at klagerne samtidig havde en anden bolig til salg, og at klagerne i tilfælde af, at denne bolig blev solgt, ikke ønskede at sælge den i sagen omhandlede ejendom. Derfor blev en opsigelse drøftet meget indgående både med hensyn til formalitet, følger og omkostninger. Herefter påbegyndtes et normalt salgsforløb.

7 7 Tirsdag den 31. juli 2007 beså indklagede ejendommen udefra sammen med en kunde. Da indklagede ikke var i besiddelse af nøgle, henvendte indklagede sig til klagerne for aftale om fremvisning. Klagerne var ikke villige til at lave en aftale. Efter en længere samtale med klagerne, oplyste disse, at da klagernes anden ejendom nu var solgt, ønskede klagerne ikke at sælge den i sagen omhandlede ejendom. Dette accepterede indklagede, og indklagede meddelte den interesserede køber, at ejendommen var trukket tilbage. Det blev ved telefonsamtale mellem indklagedes kontor og den ene af klagerne aftalt, at klagerne skulle fremsende en skriftlig bekræftelse på, at salget skulle standses, og at formidlingsaftalen var opsagt. Det blev endvidere meddelt, at indklagede ville fremsende en faktura. Klagerne fremsendte imidlertid ikke en opsigelse. Indklagede rykkede herfor 2 gange, og den 9. august 2007 fremsendte indklagede en skriftlig bekræftelse på opsigelse fra klagernes side. Klagerne fremsendte ikke indsigelse eller på anden måde meddelelse til indklagede, og indklagede fremsendte herefter faktura til klagerne. Herefter foregik en del korrespondance mellem parterne, uden at klagerne betalte fakturaen. Indklagede rykkede klagerne for betaling, og indklagede indvilligede i, at klagerne kunne betale fakturaen i flere rater, hvilket dog heller ikke afstedkom betaling fra klagernes side. Herefter fremsendte indklagede inkassobrev og senere stævning. Nævnet udtaler: Det fremgår af bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom 8, stk. 2, at opsiges formidlingsaftalen inden aftalens udløb, skal dette ske skriftligt. Denne bestemmelse fremgår tillige af pkt. 9 i den mellem parterne indgåede formidlingsaftale. Nævnet finder det ikke godtgjort, at klagerne skriftligt har opsagt formidlingsaftalen. Da der imidlertid til sagen er fremkommet modstridende forklaring om, hvorvidt klagerne har oplyst, at de ønskede at beholde ejendommen, og om hvorvidt indklagede herefter ikke kunne få lov til at fremvise ejendommen for interesserede købere, er der tvivl om indklagede var berettiget til at anse formidlingsaftalen som opsagt af klagerne. Nævnet må derfor afvise at tage stilling hertil og dermed til, om indklagede har krav på betaling af sin faktura.

8 8 Afvisningen sker under henvisning til Vedtægter for Klagenævnet for Ejendomsformidling 14, stk. 2, ifølge hvilken bestemmelse nævnet kan afvise klager bl.a. på grund af usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger. Nævnet finder, at indklagede i tilstrækkelig grad havde rykket klagerne for betaling af faktura efter afslutning af dialog mellem parterne, før fremsendelse af krav på betaling til fogedretten, og nævnet finder derfor ikke grundlag for kritik af indklagede i den forbindelse. Konklusion: Spørgsmålet om indklagede har krav på betaling af sin faktura afvises fra nævnsbehandling. Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for kritik af indklagede i forbindelse med indklagedes fremgangsmåde i forbindelse med klagernes manglende betaling af indklagedes faktura. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere