DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK NEUROLOGISK SELSKAB"

Transkript

1 DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig tro mod sin fortid. Dengang som nu er grundlaget for diagnosticeringen af den neurologiske patient en fyldestgørende anamnese og en klinisk neurologisk undersøgelse, hvorved man forsøger at fastslå læsionens placering og årsag. Tidligere var de diagnostiske og terapeutiske muligheder begrænsede. Den teknologiske udvikling har radikalt ændret mulighederne for både udredning og behandling indenfor alle neurologiens subspecialiserede områder. Undersøgelserne støttes nu af avancerede scanningsmetoder og behandlingsmulighederne er voksende og sofistikerede. Moderne behandling af f.eks. Multipel Sklerose bygger på viden fra molekylærbiologien, der er udviklet medicin til behandling af visse typer af demens og håndteringen af akut iskæmisk apopleksi kræver hurtig undersøgelse, beslutninger og behandling. Specialiseret genetik har fået en stigende betydning i neurologien. Neurorehabilitering er et område, der logisk forankres i neurologien og medfører berøringsflader med andre faggrupper så som fysio- og ergoterapeuter, neuropsykologer, socialrådgivere og talepædagoger. Herudover er der et tæt samarbejde med andre specialer som neurokirurgi, radiologi og intern medicin. Udover det akutte arbejde og stuegangsfunktionen præges neurologien af en stor ambulant virksomhed, da mange neurologiske sygdomme er kroniske. Det giver mulighed for et indgående kendskab til sygdommenes udvikling på lang sigt, samt en tæt læge-patient relation til patienterne. Som følge af den ændrede befolkningssammensætning med en større andel af ældre og som følge af de øgede behandlingsmuligheder, vil der i de kommende år være et behov for at udvide kapaciteten inden for det neurologiske speciale betydeligt. En særlig mulighed er fagområdet klinisk neurofysiologi, som supplerer klinisk undersøgelse med elektrofysiologiske målinger til diagnostik af perifere nervelidelser, epilepsi m.v. Der findes deleintroduktionsstillinger til neurologi/neurofysiologi og som speciallæge kan man gennemgå en fagområdeuddannelse i klinisk neurofysiologi. Det neurologiske speciale byder således på udfordringer af både akademisk, klinisk og personlig karakter. Faglig profil, der skal anvendes ved ansøgning til hoveduddannelsesstilling i neurologi fra efteråret Den faglige profil er en beskrivelse af de kriterier, som anvendes i udvælgelsen af ansøgere til ansættelsessamtale og ansættelse i hoveduddannelsen i neurologi. Den individuelle faglige profil er ansættelsesudvalgets arbejdspapir ved ansættelsessamtalen, når ansøgeren skal interviewes og vurderes. Den faglige profil angiver områder, der anses for væsentlige for det neurologiske speciale, herunder obligatoriske kompetencer fra målbeskrivelsen for den neurologiske introduktionsuddannelse. Den faglige profil og den motiverede ansøgning er udgangspunktet for ansættelsessamtalen, hvor formålet er, at ansøgeren vurderes på de kompetencer, den pågældende har erhvervet i den neurologiske introduktionsstilling og evt. gennem andre stillinger og anden aktivitet f.eks. forskning, undervisning, ledererfaring eller - uddannelse.

2 Ved ansættelsessamtalen foretages en generel afdækning af ansøgerens kompetencer og potentiale på baggrund af den foreliggende ansøgning 1, herunder det faglige vurderingsskema 2, den motiverede ansøgning samt ansøgerens egen beskrivelse af personlige egenskaber f.eks. personlig drive og engagement. I ansættelsesproceduren foretages en vægtning af kompetencerne: Den medicinske ekspertfunktion, forskningserfaring og -potentiale, samt samarbejds- og kommunikationsevner vægtes højere end de øvrige kompetencer. Endvidere lægges der vægt på personligt drive og engagement, lederegenskaber og -potentiale, samt erfaring og potentiale inden for den medicinske pædagogik, herunder undervisningserfaring i neurologi. Det forventes at alle ansøgere motiverer deres ansøgning til en hoveduddannelsesstilling i neurologi. Medicinsk ekspert omfatter Dygtig kliniker i den neurologiske afdeling. Karakteriseres ved at have tæft for den diagnostiske udredningsproces samt for behandlings- og rehabiliteringsstrategi inden for specialet. Relevante kompetencer erhvervet f.eks. ved ansættelse i neurokirurgisk afd., neurofysiologisk afd., institutioner med subspecialefunktion i neurologi (f.eks. epilepsi eller neurorehabilitering), medicinsk afdeling eller udenlandsk ansættelse indenfor det neurologiske speciale. Akademiker omfatter Erhvervelse af akademisk grad (ph.d., dr. med.) Publikation af videnskabelige arbejder Kompetencer erhvervet fra o deltagelse i videnskabelige projekter o deltagelse i kvalitetsforbedrende tiltag vedrørende patientbehandling, herunder udarbejdelse af evidensbaserede vejledninger. o formaliseret undervisning af sundhedsfagligt personale. Evne og motivation til at opsøge/udbygge viden gennem selvstudie i dagligdagen og deltagelse i specialerelevante kurser og foredrag. Kommunikation omfatter Demonstrere viden og praktisk erfaring med kommunikation med patienter/pårørende f.eks. den svære samtale Evne til klar kommunikation i forskellige behandlerteams - vurderet ved 360 gr. evaluering. Evne til klar kommunikation i undervisningssammenhænge, herunder ved præsentationer for mindre og/eller større forsamlinger 1 Ansøgning til hoveduddannelsesstilling består af: Udfyldt struktureret ansøgningsskema inkl. curriculum vita, personlig motiveret ansøgning, faglig vurderingsskema (ved ikke-afsluttet introduktionsuddannelse) eller dokumentation for gennemført introduktionsuddannelse i neurologi, kopi af autorisationer samt evt. yderligere bilag. 2 Det faglige vurderingsskema udfyldes kun hvis ansøgeren ikke har gennemført den neurologiske introduktionsuddannelse. Hvis introduktionsuddannelsen er gennemført vedlægges dokumentationen herfor. Det faglige vurderingsskema anvendes alene som en specifik vurdering på en trepunkts skala af den uddannelsessøgendes handle- og væremåde i forhold til de konkret mål, der er beskrevet i målbeskrivelsen for den neurologiske introduktionsuddannelse.

3 Samarbejder omfatter Være en god og loyal kollega. Vise gode samarbejdsevner i de mange kontakter til andre afdelinger, andre læger, kollegaer, studerende og plejepersonalet. Professionel omfatter Udvise ansvarlighed i daglige arbejdsopgaver og evne at vurdere egen faglig begrænsning samt konsultere ekspertise ved behov. Uddrage konstruktiv læring af utilsigtede hændelser/fejl og medvirker aktivt til implementering af tiltag, sådan at fejl undgås. Aktivt medlemskab af faglige organisationer. Organisation og ledelse omfatter kompetencer erhvervet ved: Arbejde under hensyntagen til egne og sundhedsvæsenets ressourcer. Aktiv, længerevarende deltagelse i reservelægeråd, videreuddannelsesråd eller tillidsmandsarbejde inkl. relevante kurser. Har været aktiv som skemalægger. Viden/erfaring vedr. konfliktløsning gennem f.eks. lederkurser. Være social og faglig synlig. Sundhedsfremme omfatter kompetencer erhvervet ved: Deltagelse i organisationer/projekter, der fokuserer på sundhedsfremmende indsats/tiltag overfor f.eks. tredje verdenslande eller fedme, trafikulykker, rygning, alkohol mm.

4 DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Vurderings- og ansættelsessamtale til hoveduddannelsesstilling Neurologi Sammensætning af vurderings- og ansættelsesudvalget besluttet af de Danske Regioner og Videreuddannelsessekretariaterne Der nedsættes et vurderings- og ansættelsesudvalg i neurologi for hver af de tre uddannelsesregioner Øst, Syd og Nord. Høringsrunden udgår, da alle afdelinger er repræsenteret i udvalget. Sammensætningen af de 3 udvalg ser således ud: En repræsentant fra hver af de neurologiske og neurofysiologiske afdelinger i regionen 1 3 repræsentanter udpeget af DNS o I det enkelte udvalg max 1 repræsentant fra én uddannelsesregion. Men helst 3 repræsentanter, en fra hver af de tre uddannelsesregioner, hvorved man sikre en gennemgående funktion i de tre regioners udvalg 1 yngre læge udpeget af DNS 1 yngre læge udpeget af FAYL DNS s uddannelsesudvalg og DNS bestyrelse vil henstille, at hver afdeling repræsenteres af den uddannelsesansvarlige overlæge, idet denne har en større viden om den neurologiske introduktionsuddannelse samt de formelle uddannelseskrav mv. For at sikre et ensartet vurderingsgrundlag på landsplan og løbende erfaringsopsamling mhp. evt. revision vil DNS bestyrelse almindeligvis udpege de postgraduate kliniske lektorer som repræsentanter for DNS. Disse bliver således de 3 gennemgående repræsentanter. Hvis en postgraduat klinisk lektor fra en region ikke er medlem af vurderings- og ansættelsesudvalget kan de regionale ansættelsesudvalg vælge at lade sig supplere med den postgraduate kliniske lektor i specialet fra regionen. DNS vil indhente forslag om udpegning af en yngre neurolog fra Foreningen af Yngre Neurologer (YN), og ser gerne at mindst én af de 2 yngre læger (YN og FAYL) er gennemgående i de tre udvalg. Den yngre neurolog vælges for et år med mulighed for genvalg to gange. Hvis den yngre neurolog ophører med at være yngre neurolog forsætter vedkommende i udvalget resten af den et årige periode. Vurderings- og ansættelsessamtalen DNS henstiller at vurderings- og ansættelsesudvalgene i de 2-3 første ansættelsesrunder indkalder alle kvalificerede ansøgere til samtale. På et senere tidspunkt kan man, afhængig af ansøgerantal, overveje kun at indkalde et passende antal, men dette forudsætter, at der opsættes veldefinerede kriterier for udvælgelse, således at proceduren og beslutningen er gennemskuelig for ansøgerne. Udgangspunktet for vurderings- og ansættelsessamtalen er den neurologiske faglige profil (se denne) med en konkretisering af de 7 læge roller (medicinsk ekspert; samarbejder, kommunikator, leder/administrator, akademiker, professionel og sundhedsfremmer)

5 I den faglige profil for neurologien er det beskrevet, hvordan de enkelte kompetencer/roller vægtes. Det er ikke et ønske at eksaminere i ansøgerens viden, men gennem dialog få belyst evnen til refleksion. Det skal ikke vurderes om ansøgeren mestrer rollen/kompetencen, men derimod hvorvidt der et grundlag for træning i et hoveduddannelsesforløb. DNS s uddannelsesudvalg har udarbejdet en struktureret interview-guide til vurderings- og ansættelsessamtalen med udgangspunkt i den faglige profil. ene er bredt formuleret og spørger direkte ind til ansøgerens egen vurdering af en given kompetence. Vurderings- og ansættelsessamtalen foregår på traditionel vis med hele udvalget, men det anbefales, at der kun er en interviewer 3, og at de resterende repræsentanter har en mere observerende rolle. Vurdering og prioritering af ansøgerne til de opslåede stillinger Det anbefales at repræsentanterne i udvalget som hjemmearbejde har vurderet hver enkelt ansøger som værende ikke-kvalificeret (dvs. opfylder ikke kriterierne til at kunne ansøge om en hoveduddannelsesstilling) eller kvalificeret. Denne vurdering foretages på baggrund af de formelle ansøgningspapirer (ansøgningsskema inkl. curriculum vita, personlig motiveret ansøgning, fagligt vurderingsskema (ved ikke-afsluttet introduktionsuddannelse) eller dokumentation for gennemført introduktionsuddannelse i neurologi, kopi af autorisationer samt evt. yderligere bilag) På baggrund af ansøgningspapirerne kategoriseres de kvalificerede ansøgerne i 2 grupper: kvalificeret eller særdeles kvalificeret. Indplacer på baggrund af de formelle ansøgningspapirer om ansøgeren er: Ikke-kvalificeret Kvalificeret Særdeles kvalificeret Formålet med vurderings- og ansættelsessamtalen bliver dermed at prioritere eller rangordne de kvalificerede ansøgerne. Gennem en række strukturerede spørgsmål synliggøres ansøgerens kompetencer og evne til refleksion indenfor et givent område og hver enkelt repræsentant vurderer svarene/refleksionen som: rød (ingen forståelse/indsigt i rollen og mindre egnet til ansættelse i specialet), gul (mangelfuld forståelse/indsigt i ) eller grøn (god forståelse/indsigt i rollen og klart egnet). Efter vurderings- og ansættelsessamtalen sammenfattes de enkelte medlemmers vurdering til en samlet vurdering/evt. indstilling af den pågældende ansøger. Inklusiv votering forventes vurderings- og ansættelsessamtalen at vare 30 min. Det anbefales at de kvalificerede ansøgere, der ikke får en hoveduddannelsesstilling efterfølgende får tilbudt en samtale med en repræsentant fra vurderings- og ansættelsesudvalget, som evt. kan være den uddannelsesansvarlige overlæge fra den afdeling, hvor ansøgeren har haft introduktionsstilling. 3 Det er vigtigt at være opmærksom på, at 56 % af den variation der fremkommer under en traditionel ansættelsessamtale kan tilskrives intervieweren (og ikke den interviewede) (Kevin W. Eva).

6 Formålet med denne samtale er at vejlede ansøgeren mhp. at kunne kvalificere sig yderligere eller evt. at overveje om et andet speciale end neurologien kunne være en mulighed. Interviewguide til Vurderings- og ansættelsessamtalen i hoveduddannelsen i Neurologi Efter en generel præsentation af udvalgets medlemmer og andre formalier gennemgår formanden for vurderings- og ansættelsesudvalget ansøgerens indsendte materiale. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke findes forkerte/rigtige svar på spørgsmålene. Formålet med interviewet er i højere grad at vurdere ansøgerens evne til refleksion og selvrefleksion overfor de rejste spørgsmål. Formålet med interviewet er at give ansættelsesudvalget en bedre mulighed for at vurdere din almene kunnen inden for de forskellige lægeroller. Dette er ikke en eksamen men et redskab til dialog så vi sikrer os at vi kommer igennem nogle vigtige områder. Til Interviewer: Spørg ikke om mere end 1 ting ad gangen. F.eks. Fortæl om en god samarbejdsrelation? Efter svaret spørg videre til: hvad var godt? Lægerolle: Medicinsk ekspert 1. Hvorfor er det netop neurologien, der har din interesse som speciale? 2. Hvad kan du tilføje neurologien? 3. Hvad mener du, der ligger i benævnelsen at være en dygtig kliniker? 4. Hvordan arbejder du på at blive en dygtig kliniker? Er specialevalget velovervejet (tag udgangspunkt i den motiverede ansøgning)? Personligt drive og engagement 1. Fortæl om en situation, hvor dit personlige drive og engagement har betydet noget for dig, afdelingen eller faget? 2. Er du (sund-)politisk og socialt engageret?

7 Lægerolle: Samarbejder 1. Fortæl om en samarbejdsrelation f.eks. fra en klinisk situation eller en arbejdsgruppe, du har haft. Hvad var godt? Hvad lærte du af det? 2. Beskriv en konfliktsituation du har befundet dig i professionelt hvad gjorde du for at løse konflikten? 3. Hvordan oplevede modparten den måde du håndterede konflikten på? 1. Hvordan vil du beskrive samarbejdet på dit sidste arbejdssted? 2. Hvordan vil du karakterisere din egen rolle i det samarbejde? Kan ansøgeren beskrive positivt? Fremkommer der konkrete eksempler? Reflekterer ansøgeren over egne fejl? Ligges der vægt på det positive eller det negative samarbejde? Er ansøgeren i stand til at se reflekteret på egen rolle i samarbejdet? Lægerolle: Kommunikator 1. Fortæl om en situation hvor kommunikationen med patienten gik dårligt eller du følte kommunikationen var vanskelig. 2. Hvorfor tror du, det gik dårligt? Lægerolle: Akademiker 1. Hvad har du gjort for at udvikle dig selv, Er ansøgeren målrettet indenfor neurologien? indenfor det neurologiske speciale? 1. Hvordan prioriterer du eller har prioriteret Aktiv indenfor forskning?

8 mellem dygtig kliniker, forsker og kvalitetsudvikler? 2. Hvilke pædagogiske (udviklings-)opgaver har du hidtil haft? Hvilken form for medicinsk pædagogik lærer du mest ved? Lægerolle: Professionel 1. Vi bliver hyppigt presset på vores arbejde enten Kan ansøgeren arbejde under pres? fagligt eller tidsmæssigt. Prøv at give et eksempel på hvordan du fungerede i en meget stresset arbejdssituation og måtte fungere professionelt? 2. Hvad gjorde du? Hvad kom der ud af det? Hvad har du lært? Lægerolle: Leder/Administrator 1. Har du haft tillidserhverv? Hvilke? Er årsagen faglig eller pointsøgende? 2. Hvorfor påtog du dig det, og hvad har du fået ud af det? 1. Hvad karakteriser i dine øjne en god leder? 2. Har du selv interesse for ledelse og administration?

9 Lægerolle: Sundhedsfremme 1. Beskriv et tiltag inden for neurologien som du selv har taget initiativ til i forbindelse med sundhedsfremme? 2. Kom der noget ud af det? Hvorfor? Hvis de ovenstående spørgsmål ikke findes tilstrækkelige kan cases evt. anvendes Eksempel på case Du går stuegang på en patient, og du mistænker at en ældre kollega har begået en fejl, der havde alvorlige konsekvenser for en patient. Patienten har ikke bemærket det selv. Du nævner det for din kollega, men hun er helt afvisende. Hvad vil du herefter gøre? Indplacer ansøgerens evne til refleksion på nedenstående skala:

10 Fagligt vurderingsskema for ansøgning til hoveduddannelsesstilling i Neurologi (udfyldes kun hvis introduktionsuddannelsen ikke er afsluttet/gennemført) Navn: CPRnr.: Vurderingen er foretaget efter måneders ansættelse i neurologisk introduktionsstilling. Vurdering i forhold til det forventede niveau Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kan ikke bedømmes Medicinsk Ekspert (se delmål i målbeskrivelsen) a. Varetage forvagt b. Foretage forundersøgelse og foreslå/iværksætte et initialt udrednings- og behandlingsprogram under supervision c. Procedurer: lumbalpunktur Kommunikator Kommunikere med pt. og pårørende i generelle kliniske situationer Samarbejder Arbejder effektivt sammen med andre med respekt for faglig, roller og funktion Leder og administrator a. Organiserer sit arbejde og varetager et effektivt arbejdsflow i amb. b. Kan prioritere arbejdsopgaver i vagten Sundhedsfremmer a. Kan redegøre for livsstilfaktorer som påvirker morbiditet og mortalitet ved neurologisk sygdom Akademiker a. Kan foretage kritisk analyse og refleksion over håndtering af patientforløb b. Kan tilrettelægge og gennemføre en kontinuerlig plan for egen læring Professionel a. Viser ansvarlighed i arbejdsopgaverne Bemærkninger

11 Fagligt vurderingsskema for ansøgning til hoveduddannelsesstilling i Neurologi (udfyldes kun hvis introduktionsuddannelsen ikke er afsluttet/gennemført) Navn: CPRnr.: Dato for Vurderingen: Hospital og afd.: Navn på uddannelsesansvarlig overlæge: Underskrift af udd.ansvarlig overlæge: Underskrift af ansøger: Bemærkninger til vurderingen fra bedømmere (hvis ansøgeren vurderes ikke tilfredsstillende indenfor en eller flere kompetencer/roller skal ansøgeren orienteres om, hvordan der kan arbejdes med rollen, således at niveauet bliver tilfredsstillende): Bemærkninger til vurderingen fra ansøgeren: Vejledning til vurderingssskema: Vurderingen foretages på et møde i afdelingens uddannelsesudvalg, hvor den uddannelsesansvarlige overlæge, andre overlæger, læger fra bagvagtslaget samt vejlederen deltager. Vurderingen tager udgangspunkt i observationer af den uddannelsessøgende under ansættelse i introduktionsstilling. Den uddannelsesansvarlige overlæge udfærdiger skemaet tidligst efter 6 måneders ansættelse. Den uddannelsessøgende skal skriftlig oplyses om, hvem der har deltaget i vurderingsmødet og kan kommentere vurderingen i boksen herover. I vurderingen kan indgå følgende systematiske evalueringer (som beskrevet i målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen 2008 samt porteføljen i neurologi). a. Struktureret klinisk observation incl. kompetencevurdering 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 og 11 fra porteføljen b. Struktureret vejledersamtaler incl. kompetencevurdering 12 c. Audit af primærjournaler (kompetencevurdering 5) d. Kompetencevurdering 7 og 10 fra porteføljen e. 360 graders evaluering (kompetencevurdering 13)

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt:

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt: Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM Juni 2010 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi.

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Dette dokument beskriver følgende: Den faglige profil for lægen, der vil søge hoveduddannelse indenfor ortopædkirurgien Kompetencer,

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i intern medicin: nefrologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i intern medicin: nefrologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i intern medicin: nefrologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark Speciallæge i neurologi Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk 2 Speciallæge i neurologi Er det noget

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Neurologi 2. halvår 2015

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Neurologi 2. halvår 2015 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Neurologi 2. halvår 2015 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i plastikkirurgi 2015-1

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i plastikkirurgi 2015-1 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i plastikkirurgi 2015-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015 Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM efterår 2015 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Denne vejledning er et specialespecifikt

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Kirurgi 2015-1

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Kirurgi 2015-1 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Kirurgi 2015-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM januar 2013

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM januar 2013 Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM januar 2013 Denne vejledning er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Almen medicin.

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Almen medicin. Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Almen medicin. I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING

VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM januar 2012 Denne vejledning er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Ansættelsesprocedure: overlæge

Ansættelsesprocedure: overlæge Ansættelsesprocedure: overlæge Korrespondancen med sygehusledelsen foretages pt. med Susanne Pedersen (ssp@sks.aaa.dk) Sygehusledelsen varetager korrespondancen med ansøgerne. Afdelingsledelsen sikrer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Introduktionsuddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Have forståelse af tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af gammakameraet Redegørefor principperne for DXA-skanning

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

DASAMS. Dansk. Samfundsmedicin. Selskab

DASAMS. Dansk. Samfundsmedicin. Selskab DASAMS Dansk Samfundsmedicinsk Selskab Faglig profil Samfundsmedicin Denne faglige profil er udmeldt i november 2015 af Danske Regioner efter indstilling fra Dansk Samfundsmedicinsk selskab. 1 Formålene

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Organkirurgisk afdeling 29.november

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Lungemedicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi. 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen

Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi. 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen Program: Profilen og de syv roller Skema, procedure og dokumentation Ansøgningen og

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Dagsorden Velkomst, præsentation af nye ansigter Ny ansættelsesprocedure for uddannelseslæger i H-stilling Rekruttering til praksis i vest Fordeling af yngre læger til praksis Uddannelsesprogrammer Evaluering

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital THG Kirurgisk

Læs mere

Assessment Evaluering Hvorfor? Evaluering som værktøj til selektion, gradering, uddannelse?

Assessment Evaluering Hvorfor? Evaluering som værktøj til selektion, gradering, uddannelse? Assessment Evaluering Hvorfor? Evaluering som værktøj til selektion, gradering, uddannelse? Trine Jensen David, Tutorcentret/Endokrinologisk afd., Hvidovre Hospital Definition Evaluering (Den Danske Ordbog):

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk-gastroenterologisk afdeling. Besøgsdato 11-09-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk-gastroenterologisk afdeling. Besøgsdato 11-09-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002174 Afdelingsnavn Medicinsk-gastroenterologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere