Brædstrup SolPark. Lokalplan , Brædstrup by TEKNIK OG MILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brædstrup SolPark. Lokalplan 1-2010, Brædstrup by TEKNIK OG MILJØ"

Transkript

1 Brædstrup SolPark Lokalplan , Brædstrup by TEKNIK OG MILJØ

2 2 LOKALPLAN Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD Kort- og Matrikelstyrelsen

3 INDHOLD LOKALPLAN Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 5 Eksisterende forhold 6 Fremtidige forhold 6 Lokalplanens forhold til andre planer og love 10 Kommuneplanen 10 Eksisterende lokalplaner 10 Teknisk forsyning 10 Andre planer og love 10 Bestemmelser 13 1 Lokalplanens formål 13 2 Område- og zonestatus 13 3 Områdets anvendelse 13 4 Udstykning 13 5 Bebyggelsens omfang og placering 13 6 Bebyggelsens udformning 13 7 Ubebyggede arealer og beplantning 14 8 Trafi kforhold 14 9 Tekniske forhold Miljøforhold Fortidsminder Ophævelse af Lokalplan/servitutter Grundejerforening Skiltning Forudsætning for ibrugtagen Tilladelser og dispensationer Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret 16 Vedtagelsespåtegning 16 Kortbilag 17 Kortbilag 1 - Matrikulære forhold 17 Kortbilag 2 - Eksisterende forhold 18 Kortbilag 3 - Fremtidige forhold 19 Miljøvurdering 20 Miljørapportens sammenfattende redegørelse 20 Det endelige overvågningsprogram 21

4 4 REDEGØRELSE LOKALPLAN Redegørelse Baggrund for lokalplanen Brædstrup Fjernvarme har i øjeblikket et velfungerende solvarmeanlæg med m 2 solfangere. Solvarmeanlægget leverer ca. 8 % af varmeværkets energi. Brædstrup Fjernvarme har som overordnet strategi, at være blandt de allerbilligste decentrale kraftvarmeværker i Danmark og samtidig være blandt de selskaber, som har den mest markante miljøprofil. Det eksisterende solfangeranlæg har vist, at billige varmepriser og miljørigtig varmeproduktion ikke er hinandens modsætninger. Brædstrup Fjernvarme ønsker derfor at fordoble solfangeranlægget til m 2 og på længere sigt sandsynligvis helt op til m 2. For at kunne lagre varmeenergien ønskes envidere etableret et borehulslager. I borehulslageret vil varmen kunne gemmes i jorden om sommeren og kunne hentes op igen om vinteren ved hjælp af varmepumper; formentlig med relativt beskedent varmetab. Fungerer systemet som forventet vil omkring 60 % af varmebehovet i Brædstrup kunne dækkes ved solvarme. COWI Områdets beliggenhed øst for Brædstrup by. COWI

5 REDEGØRELSE LOKALPLAN I Danmark har en sådan lagringsmetode aldrig tidligere været anvendt. Til udvikling af projektet er der sammensat en projektgruppe af erfarne firmaer og projektet har opnået et betragteligt tilskud fra Energinet.dk. For at fremtidssikre projektet, som anses at have stor samfundsmæssig betydning, har Teknik og Miljø valgt at planlægge for det samlede anlæg og indenfor en fleksibel arealramme. Derved kan udvidelse af anlægget ske uden fornyet planlægning. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for solvarmeanlæg og borehulslager til sæsonvarmelagring, har Teknik og Miljø også valgt at udvide et eksisterende rammeområde til fritidsformål. Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at give mulighed for etablering af solfangere og borehulslager til sæson varmelagring i området. Delområde 1 skal anvendes til tekniske anlæg og delområde 2 til fritidsformål og rekreation. Lokalplan Brædstrup by - Solvarme for Brædstrup Fjernvarme og Boliger på Sorgenfri II ophæves for området. Lokalplanen skal sikre at solfangeranlægget tilpasses det eksisterende terræn og at de hegnsbeplantninger, vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold som Nye levende hegn, der ligger i tilknytning til udbygningen med solfangeranlæg etableres, så der opnås en skærmende effekt mod indblik på anlægget. Herudover skal der sikres adgang for offentligheden til de dele af området der ibrugtages efter lokalplanens Diagram, der viser opbygningen af systemet og sammenhængen mellem motor- og kedelanlæg, akkumuleringstank, solfangeranlæg og varmeveksler, varmepumpe, sæsonvarmelager og forbrugere. Illustration: Brædstrup Fjernvarme

6 6 REDEGØRELSE LOKALPLAN Blik mod øst langs Østervang Foto: Horsens Kommune bestemmelser. Eksisterende forhold Der er tale om et område på ialt godt 32 ha. øst for Brædstrup by, nord for Østervang og syd og vest for Korsballevej. Arealet kan deles op i to væsenforskellige områder. Mod vest et forskelligartet og let kuperet areal, der udgør godt halvdelen af det samlede lokalplanområde, og mod øst en stor syd-sydøst vendt bakke. I den vestlige del er der flere hegn, 2 juletræsbeplantninger, et 3 område, et areal med nytilplantet skov samt en mindre bevoksning. Den resterende del af arealet er i jordbrugsdrift. Naturområde der bevares Foto: Horsens Kommune Den store syd-sydøst vendte bakke er beliggende umiddelbart øst for køresporet, der forbinder Korsballevej og Østervang. Arealet her er ét stort område med et større terrænfald kantet af hegn i varierende tæthed, højde og træsorter. Fremtidige forhold Fremtidig anvendelse Området opdeles i to delområder. Det er hensigten at delområde 1 fremover skal kunne anvendes helt- eller delvist til solvarmeanlæg og borehulslager til sæsonvarmelagring. Dette skal ske under hensyntagen til nabobebyggelse, såvel som til punktvise som sammenhængende naturinteresser i og udenfor området. Juletræsbeplantning i den vestligste del af området nord for Østervang Foto: Horsens Kommune

7 REDEGØRELSE LOKALPLAN Området nord for Østervang og vest for køresporet der forbinder Korsballevej med Østervang Foto: Horsens Kommune Området vest for ejendommen Korsballevej 29 Foto: Horsens Kommune Det lavtliggende areal umiddelbart øst for erhvervsområdet ved Energivej. I baggrunden ejendommene ved Tønningvej Foto: Horsens Kommune

8 8 REDEGØRELSE LOKALPLAN Blik mod syd fra den syd-sydøst vendte bakke i lokalplanområdets østlige del Foto: Horsens Kommune Delområde 2 slås sammen med det eksisterende rammeområde BR.15.F. 1., der er udlagt til rekreativt område - idrætsanlæg. Der er behov for yderligere boldbaner i brædstrup og arealet er et af de eneste terrænmæssigt brugbare og bynære områder i den østlige del af Brædstrup. Se i øvrigt afsnittet Rekreative- og kulturelle aktiviteter. Eksisterende anvendelse kan fortsætte uændret indtil de i planen givne muligheder realiseres. D.v.s, at så længe der ikke etableres solvarmeanlæg m.v kan jordbrugsdrift, juletræsproduktion m.v. fortsætte uændret. Terrænforhold Ved anlæg af solfangeranlæg, skal det naturlige terræn bevares mest muligt. Ved det eksisterende anlæg umiddelbart øst for Brædstrup Fjernvarme, er der foretaget en del tilpasning til det naturlige terræn. Solfangerne her følger det naturlige terræn på den måde at sektioner af det samlede anlæg er placeret på mindre plateauer - udjævnede områder, der på denne måde optager terrænnets stigning mod nord som en serie af landskabs-trapper. Solfangerne er dermed placeret på et antal jævne flader, hvilket er nødvendigt, da de hviler på jorden på ca. 2 m lange betonsveller. Ved det nye anlæg, vil solfangerne i videst muligt omfang blive placeret på punktfunderinger, hvilket i langt højere grad vil være i stand til at ta- De eksisterende solfangeres forhold til terræn Foto: Horsens Kommune De eksisterende solfangeres forhold til terræn Foto: Horsens Kommune

9 REDEGØRELSE LOKALPLAN ge hensyn til det naturlige terræn. Dertil vil det vil være billigere at udføre og senere tilbageførelse til naturligt terræn, vil heller ikke blive så omkostningsfuld. Naturområder og forbindelser Indenfor lokalplanområdet er der et registreret 3 område - mose. Som følge af gennemtrængeligheden mellem og under solfangerne, vil hele området fungere som en økologisk forbindelseslinje. Området vil på den måde kunne forbinde 3 området indenfor lokalplanområdet med de nye hegn mellem delområde 1 og delområde 2 og op til området umiddelbart nord for lokalplanområdet. Her er der et udpeget 3 område - mose og et område udpeget til ny natur. Naturområdet indenfor lokalplanområdet kan ses på kortbilag 3 - Fremtidige forhold. Beplantning De eksisterende hegnsbeplantninger skal bevares eller genplantes efter lokalplanens anvisninger. Undtaget er den spredte beplantning i skelgrænsen mellem matr. 7 n, Tønning by, Tønning og matr. 8 c, Tønning by, Tønning ved lokalplanområdets østligste afgrænsning. Denne beplantning står på et beskyttet sten- og jorddige og bør ryddes. Et nyt hegn her skal derfor etableres umiddelbart vest for diget, hvor det ikke beskadiger dette. Ved udbygning af området med solfangere skal der etableres de hegnsbeplantninger, der ligger i tilknytning til udbygningen, så der opnås den ønskede skærmende effekt mod indblik på anlægget. På kortbilag 3 - Fremtidige forhold, er der vist såvel eksisterende som nye hegn. Det er hensigten at såvel eksisterende som nye hegnsbeplantninger i stor udstrækning skal skærme de omkringliggende områder mod indblik. Dog friholdes en eksisterende åbning i hegnsbeplantningen mod Bryrupbane stien. Herved kan forbipasserende på stien få præsenteret anlægget, såfremt anlægget etableres på arealet her, og evt. blive introduceret til det via en formidlingstavle. Arealforbrug Med nærværende lokalplan planlægges for det samlede forventede solfangeranlæg på op til m 2 solfangere, hvilket vil kræve et areal på ca. 15 ha. Der planlægges indenfor en fleksibel arealramme, for at udvidelsen af anlægget derved kan ske uden fornyet planlægning. Bæredygtighed Ved etablering af solfangeranlæg og borehulslager til sæson varmelagring er der tale om produktion af CO 2 neutral energi i stor stil. Emnet er behandlet mere indgående i den tilhørende miljøvurdering. Hvad angår andre aspekter af Bæredygtighedsbegrebet, er de tilstedeværende naturværdier sikret og udbygget ligesom der er sikret offentlig adgang til de dele af området, hvor der etableres solfangeranlæg. Dertil udvides et eksisterende rammeområde til fritidsformål - idrætsanlæg, hvilket på længere sigt kan være med til at understøtte social og sundhedsmæssig bæredygtighed i lokalområdet. Rekreative- og kulturelle aktiviter Brædstrup har idag 2 fodboldboldklubber i Brædstrup - Brædstrup Idrætsforening, der har en stor ungdoms- og voksenafdeling, samt FC Sorgenfri, som er startet op for ca. 3 år siden. Brædstrup Idrætsforening anvender banerne ved Brædstruphallen og FC Sorgenfri anvender banen ved skolen. FC Sorgenfri har i perioder måtte låne Brædstrup Idrætsforenings boldbaner. Der mangler således boldbaner i byen og der kan der forventes øges brug af boldbaner fremover. Med nærværende lokalplan er der sikret mulighed for etablering af boldbaner, på et af de sidste tilbageværende egnede arealer i østbyen.

10 10 REDEGØRELSE LOKALPLAN Lokalplanens forhold til andre planer og love Kommuneplan Lokalplanområdet er delvist omfattet af Kommuneplanens rammeområde BR.15.F.1 samt del af BR.15.T.1. Der er udarbejdet kommuneplantillæg , Brædstrup SolPark til kommuneplan Område BR.15.F.1 er udlagt til: Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål og rekreation; idrætsanlæg med tilhørende bygningsmæssige faciliteter. Område BR.15.T.1. er udlagt til: Områdets anvendelse fastlægges til forsyningsformål. Eksisterende lokalplaner Området er omfattet af lokalplan , Brædstrup SolPark. Teknisk forsyning Vandforsyning skal ske fra Brædstrup Vandværk. Lokalplanområdet ligger i Energi Midt s forsyningsområde. Andre planer og love VVM Solfangeranlæg og borehulslager til sæson-varmelagring ved Østervang i Brædstrup blev anmeldt af GEO på vegne af Brædstrup Fjernvarme, Brædstrup. Horsens Kommune afgjorde efterfølgende at solfangeranlæg og borehulslager til sæson-varmelagring var omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2. I henhold til bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om Planlægning blev der efterfølgende udarbejdet en screening af anlæg- get efter kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3. På baggrund af screeningen af anlægget traf Horsens Kommune som VVM-myndighed afgørelse om at anlægget ikke er omfattet af bestemmelserne i 3, stk. 2 om vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-pligt). Miljøvurdering I henhold til lovens 4, afgjorde Horsens Kommune at lokalplanen var omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Under lokalplanens udarbejdelse blev der således i henhold til lovens 7 gennemført en miljøvurdering, der foreligger i rapportform. Denne har været i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget. Miljørapporten kan ses på Teknik og Miljø og på Horsens Kommunes hjemmeside. Den sammenfattende redegørelse - herunder det endelige overvågningsprogram, kan ses sidst i denne publikation. Jordforurening Ifølge jordforureningsloven kan der ske kortlægning på to vidensniveauer: Vidensniveau 1: Hvis konkrete aktiviteter har foregået på en given ejendom, og disse aktiviteter erfaringsmæssigt giver anledning til mistanke om risiko for forurening. Vidensniveau 2: Hvis der er konstateret viden om forurening på en given ejendom, f.eks. i form af større eller mindre undersøgelser ved analyser af jordprøver. Derudover klassificeres byzonen som et område, der kan være lettere forurenet. Disse områder benævnes områdeklassificerede områder. Der er ingen kortlagte ejendomme indenfor lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og er ikke omfattet af områdeklassificeringen.

11 REDEGØRELSE LOKALPLAN Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i Landzone. Bonusvirkning Lokalplanen indeholder bonusvirkning i forhold til landzonetilladelse for de i lokalplanen omtalte anlæg. Beskyttet natur - 3 Indenfor lokalplanområdet er der et område der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Der ikke må foretages ændringer i det, efter naturbeskyttelsesloven, udpegede områdes tilstand uden forudgående tilladelse fra Teknik og Miljø. Områdets udstrækning pr. 1. september 2010 er vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold. Omkring 3 området er der udlagt en 5 m forbudszone for anlæg. Beskyttet sten- og jorddige Indenfor lokalplanområdet er der et beskyttet sten- og jorddige på matr. 7n, Tønning by, Tønning. Sten- og jorddiget skal bevares. Eventuel hegnsbeplantning skal etableres, så det ikke beskadiger diget. Arkæologi og kulturspor Indenfor lokalplanområdet er der 2 DKC punkter (Trebjerghøje) på matr. 7n, Tønning by, Tønning. Det drejer sig om 2 overpløjede rundhøje fra Oldtiden (dateret f.kr e.kr.). Placering af DKC punkterne er vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold. Såfremt der skal placeres anlæg på disse lokaliteter skal Horsens Museum kontaktes og fortidsminderne udgraves. Horsens Museum skal desuden have mulighed for at fortage arkæologiske prøvegravninger inden området bebygges. Hvis der under anlægsarbejdet gøres fund, skal det berørte arbejde straks indstilles og Horsens Museum tilkaldes. Regnvand Overfladevand skal håndteres på egen grund. Regnvand kan evt. opsamles i grusrender ved foden af solfangerne. Området er ikke omfattet af en spildevandsplan. Såfremt der skal bebygges i delområde 2 skal dette område fremgå af spildevandsplanen eller der skal udarbejdes et tillæg til denne. Overordnede geologiske interesseområder Området er omfattet af de overordnede geologiske interesseområder. Landbrugspligt Der er landbrugspligt i hele lokalplanområdet. Landbrugspligten forudsættes ophævet for den del af delområde 1, der anvendes til solfangeranlæg og borehulslager til sæsonvarmelagring m.v samt delområde 2, hvis der etableres boldbaner m.v. her, jf. landbrugslovens bekendtgørelse nr. 305 af Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren efter lokalplanens vedtagelse. Trafikforhold Området trafikbetjenes fra Østervang. Miljøforhold Lokalplanområdet ligger idag udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser jf. Kommuneplan 2009 (tidl. i Regionplan 2005). Imidlertid ligger det i udkast til statens vandplaner delvist indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (se kort s. 13). Lokalplanområdets beliggenhed indenfor eller udenfor området med særlige drikkevandsinteresser, ændrer ikke på Teknik og Miljøs vurdering af, at der ikke skulle være noget til hinder for etablering af et jordvarmeanlæg i forhold til grundvandsinteresserne. Anlægget kræver en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 19.

12 12 REDEGØRELSE LOKALPLAN Grundvandsinteresser i området omkring lokalplan , Brædstrup SolPark

13 BESTEMMELSER LOKALPLAN Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er formålet med lokalplanen at give mulighed for etablering af solfangere og borehulslager til sæson varmelagring i området sikre at delområde 1 anvendes til tekniske anlæg og delområde 2 til fritidsformål og rekreation lokalplan Brædstrup by - Solvarme for Brædstrup Fjernvarme og Boliger på Sorgenfri II ophæves for området sikre at solfangeranlægget tilpasses det eksisterende terræn sikre, at de hegnsbeplantninger, vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold som Nye levende hegn, der ligger i tilknytning til udbygningen med solfangeranlæg etableres, så der opnås en skærmende effekt mod indblik på anlægget. sikre adgang for offentligheden til de dele af området der ibrugtages efter lokalplanens bestemmelser. 2 Område- og zonestatus 2.01 Lokalplanområdet omfatter matr. 7 o, 7 l, 7 n, 8 m, 3 f og del af 8 i, 3 c, 7 d og 6 bd Tønning by, Tønning samt alle matrikler udstykket heraf. Her ud over omfattes del af 13 a og 2 v Brædstrup by, Ring samt alle matrikler udstykket heraf. Området afgrænses som vist på kortbilag 1 - Matrikulære forhold Lokalplanområdet er beliggende i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.01 Delområde 1 kan anvendes til solvarmeanlæg samt borehulslager til sæsonvarme lagring. Solfangerne skal etableres i tilknytning til kollektiv varmeforsyning. Der kan kun opføres mindre bygninger, der er nødvendige for driften af anlægget Delområde 2 kan anvendes til boldbaner med tilhørende bygningsmæssige faciliteter - klubhus og parkering Der er offentlig adgang til de dele af delområde 1 og 2, der ibrugtages efter lokalplanens bestemmelser. 4 Udstykninger Intet under dette punkt 5 Bebyggelsens omfang og placering Delområde Der kan opføres solfangeranlæg og borehulslager til sæson varmelagring. Hertil kan der kun opføres mindre bygninger der er nødvendige for nødvendige for driften af anlægget De enkelte solfangere skal placeres ud fra en samlet plan, der tager hensyn til det eksisterende terræn solfangerne skal i videst muligt omfang placeres på punktfunderinger, Delområde Klubhus kan opføres i maks. 1 etage med en bygningshøjde på maks. 8,5 m Bebyggelsesprocent for delområdet er 10. Dog skal bebyggelsesprocenten i henhold til bygningsregelmentet følge det angivne byggefelts størrelse, jf Klubhus skal placeres i det på kortbilag 3 - Fremtidige forhold viste byggefelts nordøstlige fjerdedel. 6 Bebyggelsens udformning Delområde Solfangerne skal antirefleksbehandles/udføres med refleksfrit glas, således at der ikke opstår refleksgener for omkringboende.

14 14 BESTEMMELSER LOKALPLAN Ved anlæg at solfangere skal der så vidt muligt anvendes punktfundering Til eventuelle småbygninger må der ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer. Delområde Til bygninger/anlæg må der ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer. Undtaget herfor er mindre bygningsdele som eksempelvis vinduesrammer. 7 Ubebyggede arealer og beplantning Delområde Eksisterende levende hegn i området skal bevares eller genplantes Fremtidige levende hegn i lokalplanområdet skal etableres efter Levende hegn langs lokalplanområdets østligste afgrænsning skal etableres vest for beskyttet sten- og jorddige, så det ikke beskadiger dette Ved udbygning af delområde 1 og 2 med henholdsvis solfangere og klubhus med tilhørende boldbaner, skal der etableres de hegnsbeplantninger, vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold (signatur tilføjes kortbilag 3) som Nye levende hegn, der ligger i tilknytning til udbygningen, så der opnås den ønskede skærmende effekt mod indblik på solfangeranlæg og klubhus med tilhørende boldbaner. På opfordring fra nærmeste nabo kan hegnet markeret med A på kortbilag 3 Fremtidige forhold udelades eller erstattes med lavere plantesorter efter eget valg, som kan sikre et fortsat udsyn over landskabet vest for hegnsbeplantningen Levende hegn etableres i 5 m brede beplantningsbælter og skal bestå af 3 rækker med mellem 75 cm og 1 m mellem planterne og 1,5 m mellem rækkerne. Planterne skal være 50 %, Røn og Hæg og 50 % Hyld, Hassel, Syren, Slåen, Sargents æble og Almindelig liguster Såfremt dyrehold til vedligeholdelse af arealet kræver det, må der opsættes trådhegn omkring området. Der skal dog etableres adgang for gående personer gennem hegnet minimum for hver 500 m hegn. Deles området op i flere hegnede sektioner skal der være adgang mellem sektionerne. Offentlig adgang må ikke hindres Centralt i den vestlige del af delområde 1 er der et udlagt 3 område. Områdets udstrækning pr. 1. september 2010 er vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold. Omkring 3 området er der en 5 m forbudszone for anlæg. Forbudszonen regnes enten fra brinken af mosen/vandhullet eller fra den eksisterende pilebeplantning. Fjernelse af pilebeplantning kræver en tilladelse fra Teknik og Miljø Langs lokalplanområdets østligste afgrænsning mellem matr. 7 n og 8 c ligger et beskyttet sten- og jorddige. Dette skal bevares. Eksisterende spredt beplantning på diget kan og bør fjernes Udendørs oplag er ikke tilladt Det naturlige terræn skal søges bevaret. Terrænregulering over +/- 0.5 m skal godkendes af Teknik og Miljø 8 Trafikforhold 8.01 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Østervang. Delområde 1 skal kunne vejbetjenes gennem delområde Indkørsel til delområde 1 og 2 skal placeres i den vestligste del af byggefeltet vist på Kortbilag 3 Fremtidige forhold. Vejadgang til delområde 1 skal ske langs delområde 2 s vestlige afgrænsning, men øst for ny hegnsbeplantning. Parkering i delområde 2 skal primært placeres i den sydlige del af byggefeltet vist på Kortbilag 3 Fremtidige forhold.

15 BESTEMMELSER LOKALPLAN Tekniske forhold 9.01 Vandforsyning skal ske fra Brædstrup Vandværk Ledninger og kabler skal fremføres under terræn. Delområde Området skal kloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø og Horsens Vand Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 10 Miljøforhold Intet under dette punkt. 11 Fortidsminder Horsens Museum skal have mulighed for at fortage arkæologiske prøvegravninger inden området bebygges. Hvis der under anlægsarbejdet gøres fund, skal det berørte arbejde straks indstilles og Horsens Museum tilkaldes Indenfor lokalplanområdet er der 2 DKC punkter. Placering af DKC punkterne er vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold. Såfremt der skal placeres anlæg på disse lokaliteter skal Horsens Museum kontaktes og fortidsminderne udgraves. 12 Ophævelse af Lokalplan/servitutter En del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan Brædstrup by - Solvarme for Brædstrup Fjernvarme og Boliger på Sorgenfri II, der med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves for området. 13 Grundejerforeninger Intet under dette punkt. 14 Skiltning Intet under dette punkt. 15 Forudsætninger for ibrugtagen Der skal etableres de hegnsbeplantninger, vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold som Nye levende hegn, der ligger i tilknytning til udbygningen af solfangeranlæg og borehulslager til sæsonvarmelagring, så der opnås en skærmende effekt mod indblik på anlægget. 16 Tilladelser og dispensationer Byrådet kan meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35, stk. 1 (Bonusvirkning), som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Der er tilknyttet følgende betingelser for anlæg af solfangeranlæg og borehulslager til sæsonvarmelagring: 1. Der skal etableres de hegnsbeplantninger, vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold som Nye levende hegn, der ligger i tilknytning til udbygningen, så der opnås en skærmende effekt mod indblik på anlægget. 2. Ved ophør af anvendelse til solfangeranlæg og borehulslager til sæsonvarme lagring, skal anlæggene fjernes og der skal tilbageføres til naturligt terræn. 17 Lokalplanens retvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med

16 16 BESTEMMELSER LOKALPLAN lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven. 18 Påtaleret Påtaleretten vedrørende denne lokalplan tilkommer alene Horsens Byråd. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Horsens Byråd. Horsens, den 28. september 2010 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester Sign. / Sign. Niels Aalund Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Horsens den 22. februar 2011 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester Sign. / Sign. Niels Aalund Kommunaldirektør Forslag offentliggjort d. 20. oktober 2010 Endelig offentliggjort d. 23. februar 2011

17 !!!!!! KORTBILAG LOKALPLAN Troelstrup By, Tønning!!!! Tønning By, Tønning!!!!! Brædstrup By, Ring!!!! 0 175Ring By, Ring Meter Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort Træden By, Træden Lokalplangrænse Matrikulære forhold Kortbilag 1 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2011

18 !!!!!! 18 KORTBILAG LOKALPLAN !!!!!!!!!!!!! Meter Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort Lokalplangrænse Eksisterende forhold Kortbilag 2 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2011

19 !!!!! KORTBILAG LOKALPLAN !! 3 område!! Delområde 1 DKC punkter!!! A!!!!!! Delområde 2! A Meter Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort Lokalplangrænse Delområdegrænse Nye levende hegn DKC punkt - arkæologi Byggefelt Fremtidige forhold Kortbilag 3 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2011

20 20 MILJØVURDERING LOKALPLAN Sammenfattende redegørelse Miljørapport for udvidelse af solfangeranlæg og etablering af jordvarmelager i forbindelse med lokalplan , Brædstrup Solpark. Indkomne udtalelser Ved høringsfristens udløb d. 15. december 2010, havde Teknik & Miljø ikke modtaget nogen indsigel-ser eller kommentarer. Miljøhensyn integreret i planen Følgende miljøparametre blev undersøgt i miljørapporten: Energiforbrug, herunder CO2 effekt Størrelsen og produktionen af vedvarende energi på de forskellige anlæg - solfangeranlæg og borehulslager til sæson-varmelagring, i forhold til alternativer som produktion af energiafgrøder og anden biomasse på et tilsvarende areal. Grundvand, kemikalier, miljøfremmede stoffer og miljøpåvirkningens sandsynlighed, herunder Om alternative frostvæsker, der kan erstatte glykol i solfangeranlæg, er sikre for jord og grundvand, herunder om de er let biologisk nedbrydelige. Hvilke stoffer der anvendes i forbindelse med borehulsprojekt til sæson-varmelagring og disses eventuelle skadelige virkning på miljøet. Særligt karakteristiske naturtræk og værdier De visuelle konsekvenser af et solfangeranlæg placeret på den sydvendte bak-ke på matr. 7n, Tønning by, Tønning. Under den sideløbende udarbejdelse af lokalplanen og miljørapporten, blev miljøhensyn fra miljørapporten integreret i planen på følgende vis: Vedr. energiforbrug. Intet. Dette punkt belyste udelukkende, hvorvidt solfangeranlæg og borehulslager til sæson-varmelagring var den bedst mulige udnyttelse af arealet i for-hold til energiproduktion, hvilket miljørapporten entydigt viste. Vedr. grundvand, kemikalier, miljøfremmede stoffer og miljøpåvirkningens sandsynlig-hed. Miljørapporten og de dertil hørende bilag har dannet grundlag for Horsens Kom-munes tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til etablering af solfangeranlæg og borehulslager til sæson-varmelagring (sag ). Denne tilladelse er givet på betingelse af vedtagelse af lokalplan , Brædstrup Solpark og kravene i tilladel-sen er særdeles omfattende, dækkende alle de miljømæssige parametre omfattet af miljørapporten og mere til. Det anses derfor for uhensigtsmæssigt at lade lokalplanen omfatte bestemmelser vedr. miljømæssige forhold der allerede er reguleret ved miljø-beskyttelsesloven. Vedr. Særligt karakteristiske naturtræk og værdier. Miljørapporten har gennem visuali-seringer givet et indtryk af de visuelle konsekvenser af et solfangeranlæg placeret på den sydvendte bakke på matr. 7n, Tønning by, Tønning. Arealett eller de tilstødende områder er ikke omfattet af nogen landskabsudpegning. Teknik og Miljø har i lokalpla-nen fastlagt bestemmelser om skærmende beplantning i form af nærmere beskrevne levende hegn der skal etableres som en forudsætning for ibrugtagning af et solfanger-anlæg. Det er Teknik og Miljøs vurdering at der ikke vil være væsentlige visuelle gener forbundet med etablering af et solfangeranlæg på nævnte bakke, da hegnsbeplantnin-gen vil skærme for en del af indblikket. Ydermere vil det eksisterende terræn vil blive respekteret og anlægget være farvemæssigt mest synligt i sommerhalvåret og med af-standen til bakken fra de omkringliggende veje og boliger vil

21 MILJØVURDERING LOKALPLAN den del af solfangeranlæg-get der er synligt kunne forveksles med plastoverdækkede afgrøder. Solfangeranlægget vurderes derfor ikke i væsentlig grad at ville virke som et fremmed element i landskabet. Den vedtagne plan og alternativer Planen indeholder flere forbedringer i forhold til miljø, klima og dyreliv end en ikke-realisering af solfangeranlæg og borehulslager til sæson-varmelagring. Som det fremgår af miljørapporten vil energiproduktionen pr. ha ved solfangeranlæg og bore-hulslager til sæson-varmelagring være gange større end energiafgrøder og vindkraft og 4-5 gange mere end solcelle energi. Der forventes en produktion på ca MWh pr. år ved fuld udbygning og en CO2 reduktion på ca tons pr. år. Overvågningsprogrammet er enslydende med de overvågningsbetingelser der er opstillet i forbindelse med tilladelse til etablering af solfangeranlæg og borehulslager til sæson-varmelagring efter miljøbeskyttelseslovens 19. Disse er: 1. Temperaturen skal måles i mindst 5 dybder ned gennem varmelagret og en sonde skal kunne måle temperaturen umiddelbart over grundvandsspejlet, dvs. 48 m.u.t. (med terrænniveau som under prøvepumpningen). 2. Der skal etableres sonder til måling af varmefordelingen i mindst to boringer ved varmelagret. 3. I det første år af varmelagerets drift måles temperaturen af grundvandet dagligt i overvågningsboringen (se vilkår 2.3) nedstrøms varmelageret, på baggrund af disse data tager kommunen stilling til behov for fortsat måling af grundvandstemperatur. Temperaturmålingen foretages også inden ibrugtagningen af anlægget, referencetilstand. I forhold til den visuelle påvirkning af landskabet er det vurderet, at denne ikke vil være væsent-lig, hvorfor heller ikke dette skulle tale imod at realisere den fremlagte plan. Med realisering af den fremlagte plan vil dyrelivet også få bedre forhold, da der vil blive rejst fle-re nye levende hegn ligesom der ikke vil blive sprøjtet på arealerne. Samtidig vil dyrene fortsat kunne bevæge sig frit ind og ud af området. Det endelige overvågningsprogram Overvågningsprogrammet træder i kraft såfremt den i lokalplanen erhvervede byggeret til solfangeranlæg og borehulslager til sæson-varmelagring realiseres helt eller delvist.

22 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 14.86, Brædstrup By Solvarme for Brædstrup Fjernvarme. Lokalplan Brædstrup By

Lokalplan 14.86, Brædstrup By Solvarme for Brædstrup Fjernvarme. Lokalplan Brædstrup By Lokalplan 14.86 Brædstrup By Tillæg 33-2006 til Kommuneplan 1996 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE Indledning l Lokalplanforslaget består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed l 2.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Vitus Bering Danmark. Lokalplan 7-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ

Vitus Bering Danmark. Lokalplan 7-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ Vitus Bering Danmark Lokalplan 7-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 7-2007 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Erhvervsområde Horsens Syd, butikker til særlig pladskrævende varegrupper

Erhvervsområde Horsens Syd, butikker til særlig pladskrævende varegrupper Erhvervsområde Horsens Syd, butikker til særlig pladskrævende varegrupper Lokalplan 18-2008 TEKNIK OG MILJØ INDHOLD LOKALPLAN 18-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Rylevej. Forslag til Kommuneplantillæg , Horsens by TEKNIK OG MILJØ

Rylevej. Forslag til Kommuneplantillæg , Horsens by TEKNIK OG MILJØ Rylevej Forslag til Kommuneplantillæg 12-2011, Horsens by TEKNIK OG MILJØ KOMMUNEPLANTILLÆG 12-2011 3 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind indholdet i

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Erhvervsområde Horsens Syd

Erhvervsområde Horsens Syd Erhvervsområde Horsens Syd Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 170 TEKNIK OG MILJØ 2 INDHOLD TILLÆG TIL LOKALPLAN 170 Indholdsfortegnelse Redegørelse 5 Baggrund for lokalplantillæget 5 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene.

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene. Notatark Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Sagsbehandler Troels Munk-Olsen 23. juni 2015 Bilag 2 Indstillingsnotat Beslutningstema Byrådet skal tage stilling til forslag til lokalplan 1096, forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege September 2013 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 14 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub Lokalplan nr. 206 Træningsanlæg ved Horsens Golklub TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2004 2 Lokalplan 206 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 4 Lokalplanens formål Side

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Gråsten Kommune Lokalplan nr. 39 Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Vedtaget: 14.09.1993 Rinkenæs Mindeaard Lokalplan nv. 39 for et område til friskole ved GI Kirkevej i Rinkenæs Gråsten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere