At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå"

Transkript

1 At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne Af Benny Andersen

2 Læreplan for Christianhavns Asyl Indledning til læreplanerne I sommeren 2004 trådte loven om læreplaner i danske daginstitutioner i kraft. Dvs. at vi som daginstitution skulle formulere læringsmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børnene mulighed for at tilegne sig og derigennem ruste det lille barn til at begå sig i livet. I dag er kravene de samme, dog med justeringer - ud over læringsmål er der også krav om at inddrage arbejdet med børnemiljøet. Inklusion/BørneMiljøVurdering (BMV) Danmark har internationalt forpligtet sig til at arbejde med inklusion. Derfor er det skrevet ind i både Daginstitutionsloven og Københavns kommunes børnepolitik. I 2012 har vi arbejdet målrettet med inklusion som et overordnet tema ift. BMV. Denne proces har forgået i tæt samarbejde med vores pædagogiske konsulent Gitte Mikkelsen og inklusionskoordinator i Københavns kommune Henrik Schou Nielsen. Vi har netop afsluttet den teoretisk/praksis del med dem. Opbygningen af læreplanen Vi har valgt først at uddybe vores definition af begrebet læring, for at have en fælles forståelse i personalegruppen og på den måde bruge det som værktøj for dokumentationsarbejde ved at sætte teori og praksis op mod hinanden. Så vil vi beskrive mål og metoder for de seks temaer i læreplanen: natur og naturfænomener, sociale kompetencer, kulturelle udtryksformer og værdier, sprog, krop og bevægelse og barnets alsidige personlige udvikling, Vi vil også lave en beskrivelse af børnemiljøet og hvordan vi har arbejdet målrettet med det. Sidst vil vi beskrive for hvem, hvorfor og hvordan vi dokumenterer på læreplanens mål og metoder. Læringsbegrebet Lov om pædagogiske læreplaner introducerer læring som et nyt og centralt begreb i det pædagogiske arbejde. Vi ser læring som et meget bredt og komplekst begreb. Børn lærer og erobrer omverdenen med alle sanser i et kontinuerligt samspil med omgivelserne og med andre mennesker. Forskellige relationer skaber forskellige muligheder og begrænsninger for læring. Læring er relationelle forandringsprocesser, der indeholder en gensidig dynamik, så børnenes nye forståelse virker tilbage på tidligere forståelse, og udvider den samlede læring. Nedenfor er der indsat en læringsmodel for at illustrere at der er rigtig mange faktorer der kan fremme læringen hos barnet og som har betydning for hvordan barnet lærer.

3 Model: Børns læring lavet af Anne Katrine Paarup og Christina Marconi Larsen Det vigtigste at huske på er, at børn lærer mest, når de er aktive, nysgerrige, drevet af den medfødte lyst til at lære og når de møder meningsfyldte udfordringer sammen med mennesker, som de har et godt sammen med. Læringsrum De forskellige måder at forstå og organisere det pædagogiske arbejde på kan beskrives som tre læringsrum, hvor vi som personale kan gå foran, ved siden af eller efter børnene i deres læring. 1. Personalet har sat et bestemt indhold på programmet fx en aktivitet med hensigten at lære børnene noget bestemt. 2. Personalet støtter og udvikler sammen med børnene dvs. at det er børnenes ideer, forslag eller handlinger der former aktiviteten. 3. Personalet skaber muligheder og udfordringer gennem tilrettelæggelse af miljø for leg og oplevelser her er de pædagogiske handlinger ikke direkte synlige, men ligger underforstået i miljøet fx stuens indretning og legesager, hvor turen går hen mm. Hvert læringsrum har sine styrker og de 3 læringsrum kan ikke erstatte hinanden. For at børnene lære at begå sig er det vigtigt, de gør sig nogle brugbare erfaringer fra alle læringsrum. Læringsrummene er ikke så skarp delt op og ofte vil flere læringsrum være til stede samtidig.

4 Ved at tænke i læring og læringsrum kobles viden om læring til den pædagogiske hverdag. Vi kan på den måde bygge bro mellem teori og praksis, så de to vidensformer kan synliggøre betydningen af det pædagogiske arbejde. Natur og naturfænomener Vi ser naturen som en skattekiste af muligheder for barnets alsidige udvikling. Naturen bør derfor være en del af alle børns hverdag. Naturoplevelser kan forstås som et sanseligt møde med omverdenen. Børn trives bedre når de er meget ude. God plads, frisk luft, motion og lys giver mindre stressede og syge børn. Sunde, glade og tilfredse børn får mere energi til at opleve, lære og udvikle sig. Kilde: svensk undersøgelse ute på Dagis (Grahn 2000). Mål - Give børnene kendskab til og oplevelser med naturen - planter, dyr, landskaber, årstider på tæt hold. (Herigennem vil sanserne blive aktiveret.) - Give børnene mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen og bruge den som kulisse for leg og fantasi bevægelse og kropslige udfordringer og et sted at gå på opdagelse. - At stimulere børnenes iagttagelse og undersøgelse af konkrete fænomener i naturen, som kan skabe en øget viden og forståelse gennem fordybelse. - Give børnene indsigt i og konkrete erfaringer med hvordan vi mennesker handler hensigtsmæssigt i vore omgivelser - passer på og respektere naturen og miljøet - Give børnene grundlæggende kendskab til kategorier inde for naturfænomener som vægt, form og antal Metode Vi vil som voksne være aktive, for ved vores engagement vækkes børnenes opmærksomhed og nysgerrighed. Vi vil også give børnene plads og ro til at fordybe sig for selv at opdage, undersøge og undres. Vi vil dagligt bruge nærmiljøet og egne rammer. Vores legeplads rummer mange udfordringer især for de mindste sand, vand, jord, blade små dyr mm. Vi vil når foråret kommer dyrke blomster og planter i plantekasser. Vi vil lægge vægt på at børnene får forskellige førstehåndsoplevelser i naturen hele året gennem udeliv og ture i naturens rum. Børnene får herved de nære og autentiske oplevelser som vil lagers i krop, sanser og følelser.

5 Vi vil bruge naturen som legeplads, der netop opfordrer til fysisk udfoldelse, klatre i træer, på sten gå balance på fældede træer gå og løbe i ujævnt terræn hoppe i og over ned og op under og over. Her er mulighed for at bryde grænser og plads til det lidt farlige og udfordrende Vi vil besøge forskellige steder, der kan øge kendskabet til naturen og som giver et nuanceret billede af denne fx naturcentre, rideskolen, bondegårde, zoo mm. Vi vil følge årstiderne og gennem året indsamle naturens materialer og bruge dem hjemme i institutionen i kreative aktiviteter, iagttagelse, formidling eller forsøg. Vi vil også, når det er muligt, nyde godt at naturens spisekammer og tilberede mad på bål. For at fremme miljøbevidsthed vil vi igen i år medvirke i Danmarks naturfrednings forenings kampagne indsamling af skrald dette støtter forståelsen af, vi skal passe på miljøet og hvorfor vi fx skal smide vores skrald i skraldespanden. Vi arbejder også gerne med genbrugstanken hvad kan vi bruge igen fx aviser, knapper, papkasser, mælkekartoner osv.

6 Sociale Kompetencer Vi lever i en tid og i et samfund, hvor social kompetence og fleksibilitet er en vigtig grundsten, for at kunne begå sig i verdenen. Sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kultur. Daginstitutionen er en meget vigtig udviklingsarena for den sociale adfærd, det er her barnet indgår i det store fællesskab og skaber sociale relationer med andre børn og voksne. Det er også her, barnet skaber nære og varme venskaber, men også må forholde sig til mere overfladiske relationer. Mål - Sikre at børnene anerkendes og respekteres som de personer de er og at de oplever de hører til. - Lære børnene de sociale spilleregler der er i vores kultur/samfund. - Vi vil lære barnet empatisk forståelse dvs. evnen til at kunne leve sig ind i andres situation og forstå, hvordan en anden person har det. - Børnene inddrages og opfordres til aktivt at deltage i fællesskabet - Styrke barnets leg og sociale relationer. Metoder Vi vil være gode rollemodeller for børnene, vise hvilke værdier og normer der er social accepteret i vores institution og i vores samfund. Vi vil lære børnene at vise respekt ved bl.a. at lytte til hinanden, at der er forskel på os mennesker og at man godt kan være uenige uden at være uvenner. Vi vil arbejde med gensidig respekt, fx når andre siger fra, respektere andres og egne grænser. Konflikter er en del af livet, derfor vil vi støtte børnene i at løse disse, når de opstår bl.a. ved at opfordre til at bruge sproget frem for fysikken, for derigennem at styrke forhandlingskompetencer hos barnet. Vi vil give plads til at udtrykke følelser og behov, når de opstår samt give børnene forståelse, empati og omsorg for hinanden fx lære at hjælpe og trøste hinanden, vente på sin tur, stå i kø mm. I hverdagen støttes barnet i at videreudvikle dets sociale kompetencer på mange måder, fx i det store fællesskab, når vi holder samling, synger, leger fælles lege, er på legepladsen, tager på tur, spiser osv. Vi vil inddrage børnene i dagligdagens gøremål så vidt det er muligt så som at dække bord, rydde op osv., da dette er med til at bidrage til fællesskabet. Legen er et vigtigt element for skabe sociale relationer børnene imellem, hvilket kræver store sociale færdigheder. Det er gennem legen børnene tilegner sig en forståelse af verdenen. Derfor vil vi støtte op om barnets leg og venskaber evt. være igangsættere eller deltagere i legen.

7 Kulturelle udtryksformer og værdier Jo mere varieret børn får lov at udfolde sig og jo flere kulturelle møder de oplever, jo mere bredspektret bliver også deres opfattelse af såvel verden, andre mennesker som deres egne muligheder og potentialer. Kunst og skabende udfoldelse har altid været en del af mennesket og dets eksistens. Skabende sprog er et sprog alle børn kan tale, fordi der ingen facitlister er. Mål - Give børnene kendskab til forskellige materialer og udtryksformer for derigennem at støtte op om det kreative udtryk og fantasien og herigennem styrke interessen og glæden ved at skabe. - Børnene får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. - Give børnene en bevidsthed om vores fælles værdier, sprog, vaner men også om forskellige levevilkår og andre kultur. Metode Vi vil skabe ro og rum for at børnene kan fordybe sig samt beskæftige sig og eksperimentere med forskellige materialer og redskaber. Det er ikke altid produktet, der er det vigtige men den skabende proces. Det er vores opgave som pædagoger at give børnene mulighed for at få forskellige indtryk for derigennem at kunne udtrykke sig kreativt. Vi vil som voksne være aktive formidlere af kulturen og bidrage til kulturel vækst bl.a. gennem sang, sanglege, rim og remser, regellege, højtlæsning, fejre traditioner og højtider, men også benytte tilbud som teater, byens museer og udstillinger, biblioteket, børnemusik og film samt deltage i andre lokale tilbud som bliver tilbudt i løbet af året. Dette bl.a. for at give indblik i og viden om den kulturelle verden samt inspirere til leg og fantasi. Vi vil give børnene forståelse for hvordan vi omgås hinanden, hvilke regler og værdisæt vi lever under fx hvordan vi spiser hvad vi spiser, hvordan vi taler sammen osv. Vi vil også formidle, hvordan man gør tingene i andre lande for ved at se forskellene bliver vi bekræftet i vores egen kultur.

8 Sprog Sprog er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med omverdenen. Sprog forbindes som regel med tale-sprog og skrift-sprog, men er også det nonverbale sprog, billedsprog og tegn-sprog. Gennem disse sprog kan barnet udtrykke sine tanker og følelser samt blive i stand til at forstå andres. Barnet udvikler og fastholder sin identitet ved at udtrykke sig. Sproget bygger på sansemotoriske og perceptionelle færdigheder og udvikles i sammenhæng med de motoriske, intellektuelle, sociale og emotionelle områder dvs. hele barnet. Barnets sprogtilegnelser begynder endnu før det er født og fortsætter op gennem barndommen. 0-6 års alderen er en vigtig periode i barnets sprogudvikling. Miljøet, herunder den pædagogiske kultur, er afgørende for en normal udvikling. Alle børn har mulighed for at tilegne sig sproget, hvis de rette betingelser er til stede. Mål - At udvikle barnets mange sprog gennem hverdagens aktiviteter. - At udfordre barnets sproglige kreativitet, samt til at udtrykke sig igennem forskellige genrer. - At styrke barnets nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal. - At lære barnet at indgå i samtale med voksne og børn, hvor der både tales og lyttes. - At udvikle barnets lydlige kompetencer og musiske evner Metode I Christianshavns Asyl laver vi løbende pædagogiske vurderinger omkring børnenes sprog. Hvis vi har en bekymring, har vi mulighed for at udføre en sprogvurdering såfremt barnet er mellem 2,10 og 3,4 år eller i førskolealderen. I samarbejdet med forældrene udføres testen og på baggrund af resultaterne laves der en fælles indsats, hvis det anses som nødvendigt. I det daglige arbejde vil vi selv være gode sproglige rollemodeller ved at anvende de understøttende sprogstrategier i samspillet med børnene og være opmærksom på at anvende så rigt og nuanceret talesprog som muligt. Vi vil dagligt afholde samling, hvor vi er i dialog med børnene. Her vil vi lave sanglege med tegn og fagter, rim og remser. Vi vil tale om bl.a. årstiderne, hvilken dag det er i dag, om der er nogen planer for dagen, om fælles og individuelle oplevelser mm. Gennem almindelig højtlæsning vil vi introducere børnene for forskellige genrer af bøger og hermed forskellige former for brugen af sprog, eksempelvis rim og remser og almindelig fortællinger, da det inspirerer børnene til at lege med sproget. Derudover gør vi brug af dialogisk læsning, hvor vi har særlig fokus på f. eks. styrkelsen af børnenes ordforråd og begreber. Det er især her at der er mulighed for at præsentere børnene for nye emner og sammenhænge samt motivere dem til at deltage aktivt og dermed få alle børn på banen.

9 Krop og bevægelse Krop og bevægelse er en fysiologisk, men også sanselig tilgang til verden. Den udvikling der finder sted blandt børn i daginstitutioner er speciel synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område, hvor udviklingen er følgende: løfte hovedet, rulle, sidde, krabbe, kravle, stå, gå, løbe, hoppe. Kroppen er desuden et sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssig og sociale processer samt kommunikation. Mål - At styrke og udvikle barnets fysiske kompetencer, både fin og grovmotorisk. - At øge barnets kendskab til en sund livsstil, herunder kost og bevægelse. - At styrke og udvikle barnets musiske evner Metode I vor institution vægter vi udelivet meget høj. Vi bruger derfor dagligt vores udmærkede legeplads, hvor der, især for de mindste, er gode muligheder for fysiske udfoldelser. På ture bruger vi de mange muligheder, nærmiljøet byder på. Med bussen besøger vi ofte forskellige legepladser og naturområder, som giver rig mulighed for både fysiske og sanselige oplevelser. Både børnehaven sanglege og rytmik. Dette med henblik på at styrke børnenes grundlæggende grovmotoriske bevægelsesmønstre og i øvrigt bruge kroppen aktivt. En alsidig sund kost har for os mange formål, den skal mætte, give oplevelser forebygge sygdomme samt dække fysiske/psykiske behov. Derudover syntes vi, det er vigtigt at præsentere børnene for sunde nye retter så børnenes smagsløg og øjne vænner sig til det nye ukendte. Dette vil i samarbejde med køkkendamen ske igennem den daglige kost i vuggestuen. I børnehaven holder vi fællesspisning/fest, hvor vi tilbereder frokosten sammen med børnene. Allerede i vuggestuen, lærer børnene at alt kan lade sig gøre med mere eller mindre hjælp fra en voksen, fx at spise selv, kravle op på puslebordet, i krybben og på stolen. Vi vil gøre det let tilgængeligt for børnene at lege og arbejde med varieret legetøj, værktøj og materialer, som udfordrer og styrker deres finmotorik.

10 Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på en gang vil barnet noget og samtidigt anerkender og involverer sig i barnets engagement i verden. Voksne der engagerer sig i og ser barnet er derfor vigtige hjælpere for de drømme og ønsker barnet har. I dette sociale fællesskab udvikles barnets personlighed, både fysisk og psykisk over tid. Barnet skal lære at forstå samspillet med andre mennesker (børn og voksne) også de konflikter, der evt. kan opstå. Barnet skal kunne indgå som en social del i et større fællesskab, der gør verden sjov, spændende og udfordrende. Mål - Give børnene mulighed for at deltage aktivt og få del i betydningsfulde kulturelle erfaringer. - Give børnene plads til at udfolde sig som stærke alsidige og initiativrige personer. - Barnet skal have mulighed for at opleve sig selv som en afholdt og værdsat person, der er bekendt med sine egne samt andres grænser. - Give børnene mulighed for at føle ejerskab af fællesskabet, dvs. værdifulde medskabere og deltagere af det sociale og kulturelle fællesskab. Metode Vi vil i det daglige arbejde yde omsorg ved at være nærværende, lyttende, empatiske og anerkendende for hvert enkelt barn, så barnet føler sig trygt og passet på, samt holdt af og værdsat som en vigtig del af fællesskabet. Vi vil lære børnene vigtigheden af det, at deltage i sociale sammenhæng med andre børn og voksne. I vort daglige arbejde vægter vi, at børnene bliver så selvhjulpne som muligt. Vi giver børnene tid og mulighed for, at øve sig i kunne selv, ved at opfordre og vise hvordan. Det at kunne selv være uafhængig af hjælp, giver børnene en succesoplevelse og et større selvværd. Vi vil hjælpe børnene med at kunne bearbejde konflikter, modstand, frustrationer, samt vise børnene vigtigheden i at kende sine egne og andres grænser.

11 Børnemiljøvurdering med inklusion som fokus Vi har arbejdet med børnemiljøvurderingen på flere niveauer i forhold til at afdække børnenes trivsel i institutionen. Vi har forsøgt at få så bred en kortlægning som muligt for herigennem at have et godt fundament at bygge videre på. Børnehavebørnene er blevet interviewet af personalet Vuggestuebørnene er blevet observeret Personalet har svaret på spørgeskemaer Forældregruppen har svaret på spørgeskemaer Alle disse svar er blevet samlet i diagrammer, og her kunne vi bl.a.se, at forældregruppen er yderst tilfredse, at børnene stortrives og personalet var tilfredse, men ønsker at gøre det endnu bedre. Vi har ud fra undersøgelsen fundet frem til at arbejdet med et særligt fokus på øgenavne i børnehaven og konflikter i vuggestuen - begge steder med inklusions øje med. Dette har givet rigtig gode resultater og mange faglige diskussioner. Alle daginstitutioner er forpligtet til så vidt muligt at sikre at alle børn er en del af fællesskabet og institutionen og har både gode venner og trygge voksne at være sammen med. Inklusion er en tænkning om at alle børn har ret til at være en del af et fællesskab. Vi fokuserer på, hvordan vi kan udvikle støttende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov bl.a. ud fra SIP-analysen. SIP analysen SIP-analyse står for Socialt Inkluderende Praksisanalyse og er et velegnet analyse og dokumentation værktøj i pædagogiske sammenhænge. Det giver os et øget fokus på refleksion over den daglige praksis samt har gjort børneperspektivet endnu mere synligt. Arbejdet med SIP handler om nysgerrigt at udforske og forundres over, hvad der rent faktisk er i spil og på spil i konkrete, tankevækkende situationer mellem børnene. Skrive observationen ned og analysere praksisfortællingen med støttespørgsmål fra refleksions ark, målrettet indsats, observere, analysere og nedskrive en ny fortælling evt. en vendepunktshistorie. Eksempel på hvordan vi har anvendt metoden. Iagttagelse Praksisfortælling Leg på stuen efter frugt. Peter, 2,2 år Eva, 2,1 år Alex 2,0 år Malene, pædagog

12 Peter sider og leger med en dukke, Eva sidder ved siden af og leger også med en dukke og en pude. Peter river i puden, som Eva leger med og slår hende. Nej siger Eva, men Peter fortsætter med at rive i puden og skubbe Eva. Malene deler børnene og siger til Peter, at Eva bliver ked af det når han skubber og tager puden fra hende, vi finder en anden pude til dig Peter. Nej svarer Peter og Malene siger, Nu bliver du også ked af det. Malene tager ham på skødet, mens Alex går hen til Eva og giver hende et kram. Analyse A Hvordan skabes udsatte positioner i situationen Eva er i en udsat position fordi hun har en dukke og en pude Peter er i en udsat fordi han ikke har B Hvad giver meningsfuldt adgang til deltagelse i situationen Fællesskabet er at de sidder sammen og leger parallelleg med dukker. Deltagelse kræver man har har de samme legeting som her er en dukke og pude C Hvilke dilemmaer befinder personalet sig i situationen Eva kan miste hendes pude og få ødelagt hendes leg Peter kan få ødelagt hans leg da han ikke har nogen pude D Hvilke forskellige inkluderende handlingsalternativer såvel organisatorisk som pædagogisk finders der. 1. Finde en anden pude til Peter 2. Sige til Peter at han må vente til Eva er færdig 3. Købe puder til alle børnene Ark 2 Beskrivelse af nye, eller forstærkede pædagogiske tiltag/indsatser Vi kunne have valgt den lette løsning at købe 12 eksemplarer af alt legetøj, men gjorde det ikke. Vi er alle enige om, det er vigtigt at kende legekoderne i forhold til socialt samvær med andre børn og voksne, og det at dele legetøjet og vente på sin tur, er en del af dette. Måske ikke specielt inkluderende på i selve konfliktsituationen, men på sigt giver det børnene redskaber, der bruges i samvær med andre mennesker. Iagttagelse Praksisfortælling Anders (1.11 år) står med en rød bil i hånden. Emil (2.4 år) står i nærheden og ser på Anders. Emil går over til Anders og tager bilen ud af hånden på Anders, der siger, Nej Emil Emil kigger ned på den røde bil og derefter på Anders. Lena ( 2.0 år) står i nærheden og ser på drengene, går over til dem, tager Emil i hånden, Emil afleverer bilen til Anders og går over og leger i køkkenet med Lena. Analyse A Blev der skabt inkluderende positioner og hvordan?

13 Lena er gennem sin optræden meget inkluderende og alle er tilfredse ovenpå den lille episode, Lena er rollemodel for sine venner og har lært at håndterer konflikter af de voksne på stuen B Hvilken form for deltagelse blev mulig? Lena gør det muligt at opstarte en anden leg sammen med Emil legen i køkkenet, og Anders får mulighed for at forsætte sin leg med bilen. C Blev væsentlige dilemmaer håndteret og hvordan? Lena håndterede dilemmaet om den røde bil meget flot, ved at gribe ind i konflikten, da hun havde forståelsen for at bilen var Anders og ikke Emils og inviterer derfor Emil til at lege og får afledt hans opmærksomhed fra bilen, som han afleverer til Anders. Anders, siger fra over for Emil ved at fortælle at det er hans bil, i stedet for at slå og bide. Emil afleverer bilen til Anders og leger derefter med Lena. Pædagogiske og organisatoriske handlinger/indsatser Er det nu muligt at skrive en vendepunktsfortælling? Hvis I skal fastholde eller forstærke den positive udvikling, hvad skal der så gøres? Vi har i vuggestuen i 2 måneder arbejdet med at italesætte enhver konflikt, ved eksempelvis at forklare Emil: -at han ikke må tage bilen fra Anders, som nu leger med den, -at han må lege med bilen når Anders er færdig med den og -tilbyde ham en anden bil eller -inviterer til en anden leg. Da vi alle forstår vigtigheden af klar kommunikation og tydelige regler, er en nødvendighed for både børn og voksne, vil vi forsætte med italesættelse af enhver konflikt i vuggestuen. Vi vil sætte nyt personale ind i vores arbejdsmetoder i forhold til konflikter, da en ensartet arbejdsrutine, er vigtig på dette netop dette område. Det gode børneliv og inklusion er evigt aktuelt og har mange facetter vi kan blive ved med at blive kloge på. Vi vil forsætte med at arbejde med de tillærte metoder fremover. Dokumentation I kraft af loven om de pædagogiske læreplaner er det et krav, at vi som pædagoger skal dokumentere vores arbejde. Pædagogisk dokumentation handler primært om at fastholde og synliggøre den pædagogiske praksis og derigennem undersøge og vurderer egen praksis samt de pædagogiske læreprocesser der finder sted, med henblik på at videreudvikle dem og blive en dygtigere voksen. Dokumentationen vil ligeledes være medvirkende til, at børnene kan fastholde en aktivitet eller en oplevelse, så dokumentationen kan være dialogskabende og ved at tale og fortælle får barnet også mulighed for at reflektere. På den måde vil dokumentationen også have betydning for barnets læring og udvikling.

14 Ved at dokumentere det pædagogiske arbejde vil forældre, pædagogiske konsulenter, politikere mm. også få et større kendskab til betydningen af det pædagogiske arbejde for børnenes trivsel og udvikling. Intentionen er ikke at opstille enkelte resultatorienterede mål for børnene, som fx at kunne binde snørebånd, eller kende alfabetet, vi vil lægge vægt på læring i processerne frem for resultatet og det er netop denne proces, vi vil forsøge at dokumentere. Vi vil selvfølgelig bruge SIP-analysen med praksis-fortællinger for netop at fastholde fokus på hvad vi lærer og hvad børnene lærer i processerne. Derudover vil vi bruge de redskaber, vi har til rådighed nemlig digitale kamera hvor billederne dagligt bliver lagt ind på computeren, skrive på opslagstavlerne og i dagbogen. En mulighed er også at bruge børnenes egne produkter fx børnenes tegninger, malerier osv. Vi vil arbejde med planlægningen og dokumentation på pædagogisk forum, stuemøder og personalemøder. Her vil vi med udgangspunkt i praksis sammenholde et videnskabsteoretisk perspektiv og på den måde udvide vores viden og faglige opfattelse og gennem disse refleksioner vil vi vurdere, hvad vi skal opprioritere, forsættes med eller ændre på. Arbejdspapir for personalet - læreplanen er for 2013/2014

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Læreplaner for Børnehuset Ådalen

Læreplaner for Børnehuset Ådalen Læreplaner for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsmål for Børnehuset Ådalen 0-6år. Vores virksomhedsplan er en ramme for institutionens pædagogik

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7 Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014 1 Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Anbefalinger...7 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger...11 3.1 Forældretilfredshedsundersøgelse... 11 3.2 Tosprogs-Taskforce... 11 3.3 Evaluering

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I TROLDEHØJ 2010-2011 Inholdsfortegnelse: Forord visionen bag de pædagogiske læreplaner i Troldehøj... 3 Troldehøjs teoretiske ståsted... 3 Troldehøjs pædagogiske værdisæt...

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere