At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå"

Transkript

1 At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne Af Benny Andersen

2 Læreplan for Christianhavns Asyl Indledning til læreplanerne I sommeren 2004 trådte loven om læreplaner i danske daginstitutioner i kraft. Dvs. at vi som daginstitution skulle formulere læringsmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børnene mulighed for at tilegne sig og derigennem ruste det lille barn til at begå sig i livet. I dag er kravene de samme, dog med justeringer - ud over læringsmål er der også krav om at inddrage arbejdet med børnemiljøet. Inklusion/BørneMiljøVurdering (BMV) Danmark har internationalt forpligtet sig til at arbejde med inklusion. Derfor er det skrevet ind i både Daginstitutionsloven og Københavns kommunes børnepolitik. I 2012 har vi arbejdet målrettet med inklusion som et overordnet tema ift. BMV. Denne proces har forgået i tæt samarbejde med vores pædagogiske konsulent Gitte Mikkelsen og inklusionskoordinator i Københavns kommune Henrik Schou Nielsen. Vi har netop afsluttet den teoretisk/praksis del med dem. Opbygningen af læreplanen Vi har valgt først at uddybe vores definition af begrebet læring, for at have en fælles forståelse i personalegruppen og på den måde bruge det som værktøj for dokumentationsarbejde ved at sætte teori og praksis op mod hinanden. Så vil vi beskrive mål og metoder for de seks temaer i læreplanen: natur og naturfænomener, sociale kompetencer, kulturelle udtryksformer og værdier, sprog, krop og bevægelse og barnets alsidige personlige udvikling, Vi vil også lave en beskrivelse af børnemiljøet og hvordan vi har arbejdet målrettet med det. Sidst vil vi beskrive for hvem, hvorfor og hvordan vi dokumenterer på læreplanens mål og metoder. Læringsbegrebet Lov om pædagogiske læreplaner introducerer læring som et nyt og centralt begreb i det pædagogiske arbejde. Vi ser læring som et meget bredt og komplekst begreb. Børn lærer og erobrer omverdenen med alle sanser i et kontinuerligt samspil med omgivelserne og med andre mennesker. Forskellige relationer skaber forskellige muligheder og begrænsninger for læring. Læring er relationelle forandringsprocesser, der indeholder en gensidig dynamik, så børnenes nye forståelse virker tilbage på tidligere forståelse, og udvider den samlede læring. Nedenfor er der indsat en læringsmodel for at illustrere at der er rigtig mange faktorer der kan fremme læringen hos barnet og som har betydning for hvordan barnet lærer.

3 Model: Børns læring lavet af Anne Katrine Paarup og Christina Marconi Larsen Det vigtigste at huske på er, at børn lærer mest, når de er aktive, nysgerrige, drevet af den medfødte lyst til at lære og når de møder meningsfyldte udfordringer sammen med mennesker, som de har et godt sammen med. Læringsrum De forskellige måder at forstå og organisere det pædagogiske arbejde på kan beskrives som tre læringsrum, hvor vi som personale kan gå foran, ved siden af eller efter børnene i deres læring. 1. Personalet har sat et bestemt indhold på programmet fx en aktivitet med hensigten at lære børnene noget bestemt. 2. Personalet støtter og udvikler sammen med børnene dvs. at det er børnenes ideer, forslag eller handlinger der former aktiviteten. 3. Personalet skaber muligheder og udfordringer gennem tilrettelæggelse af miljø for leg og oplevelser her er de pædagogiske handlinger ikke direkte synlige, men ligger underforstået i miljøet fx stuens indretning og legesager, hvor turen går hen mm. Hvert læringsrum har sine styrker og de 3 læringsrum kan ikke erstatte hinanden. For at børnene lære at begå sig er det vigtigt, de gør sig nogle brugbare erfaringer fra alle læringsrum. Læringsrummene er ikke så skarp delt op og ofte vil flere læringsrum være til stede samtidig.

4 Ved at tænke i læring og læringsrum kobles viden om læring til den pædagogiske hverdag. Vi kan på den måde bygge bro mellem teori og praksis, så de to vidensformer kan synliggøre betydningen af det pædagogiske arbejde. Natur og naturfænomener Vi ser naturen som en skattekiste af muligheder for barnets alsidige udvikling. Naturen bør derfor være en del af alle børns hverdag. Naturoplevelser kan forstås som et sanseligt møde med omverdenen. Børn trives bedre når de er meget ude. God plads, frisk luft, motion og lys giver mindre stressede og syge børn. Sunde, glade og tilfredse børn får mere energi til at opleve, lære og udvikle sig. Kilde: svensk undersøgelse ute på Dagis (Grahn 2000). Mål - Give børnene kendskab til og oplevelser med naturen - planter, dyr, landskaber, årstider på tæt hold. (Herigennem vil sanserne blive aktiveret.) - Give børnene mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen og bruge den som kulisse for leg og fantasi bevægelse og kropslige udfordringer og et sted at gå på opdagelse. - At stimulere børnenes iagttagelse og undersøgelse af konkrete fænomener i naturen, som kan skabe en øget viden og forståelse gennem fordybelse. - Give børnene indsigt i og konkrete erfaringer med hvordan vi mennesker handler hensigtsmæssigt i vore omgivelser - passer på og respektere naturen og miljøet - Give børnene grundlæggende kendskab til kategorier inde for naturfænomener som vægt, form og antal Metode Vi vil som voksne være aktive, for ved vores engagement vækkes børnenes opmærksomhed og nysgerrighed. Vi vil også give børnene plads og ro til at fordybe sig for selv at opdage, undersøge og undres. Vi vil dagligt bruge nærmiljøet og egne rammer. Vores legeplads rummer mange udfordringer især for de mindste sand, vand, jord, blade små dyr mm. Vi vil når foråret kommer dyrke blomster og planter i plantekasser. Vi vil lægge vægt på at børnene får forskellige førstehåndsoplevelser i naturen hele året gennem udeliv og ture i naturens rum. Børnene får herved de nære og autentiske oplevelser som vil lagers i krop, sanser og følelser.

5 Vi vil bruge naturen som legeplads, der netop opfordrer til fysisk udfoldelse, klatre i træer, på sten gå balance på fældede træer gå og løbe i ujævnt terræn hoppe i og over ned og op under og over. Her er mulighed for at bryde grænser og plads til det lidt farlige og udfordrende Vi vil besøge forskellige steder, der kan øge kendskabet til naturen og som giver et nuanceret billede af denne fx naturcentre, rideskolen, bondegårde, zoo mm. Vi vil følge årstiderne og gennem året indsamle naturens materialer og bruge dem hjemme i institutionen i kreative aktiviteter, iagttagelse, formidling eller forsøg. Vi vil også, når det er muligt, nyde godt at naturens spisekammer og tilberede mad på bål. For at fremme miljøbevidsthed vil vi igen i år medvirke i Danmarks naturfrednings forenings kampagne indsamling af skrald dette støtter forståelsen af, vi skal passe på miljøet og hvorfor vi fx skal smide vores skrald i skraldespanden. Vi arbejder også gerne med genbrugstanken hvad kan vi bruge igen fx aviser, knapper, papkasser, mælkekartoner osv.

6 Sociale Kompetencer Vi lever i en tid og i et samfund, hvor social kompetence og fleksibilitet er en vigtig grundsten, for at kunne begå sig i verdenen. Sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kultur. Daginstitutionen er en meget vigtig udviklingsarena for den sociale adfærd, det er her barnet indgår i det store fællesskab og skaber sociale relationer med andre børn og voksne. Det er også her, barnet skaber nære og varme venskaber, men også må forholde sig til mere overfladiske relationer. Mål - Sikre at børnene anerkendes og respekteres som de personer de er og at de oplever de hører til. - Lære børnene de sociale spilleregler der er i vores kultur/samfund. - Vi vil lære barnet empatisk forståelse dvs. evnen til at kunne leve sig ind i andres situation og forstå, hvordan en anden person har det. - Børnene inddrages og opfordres til aktivt at deltage i fællesskabet - Styrke barnets leg og sociale relationer. Metoder Vi vil være gode rollemodeller for børnene, vise hvilke værdier og normer der er social accepteret i vores institution og i vores samfund. Vi vil lære børnene at vise respekt ved bl.a. at lytte til hinanden, at der er forskel på os mennesker og at man godt kan være uenige uden at være uvenner. Vi vil arbejde med gensidig respekt, fx når andre siger fra, respektere andres og egne grænser. Konflikter er en del af livet, derfor vil vi støtte børnene i at løse disse, når de opstår bl.a. ved at opfordre til at bruge sproget frem for fysikken, for derigennem at styrke forhandlingskompetencer hos barnet. Vi vil give plads til at udtrykke følelser og behov, når de opstår samt give børnene forståelse, empati og omsorg for hinanden fx lære at hjælpe og trøste hinanden, vente på sin tur, stå i kø mm. I hverdagen støttes barnet i at videreudvikle dets sociale kompetencer på mange måder, fx i det store fællesskab, når vi holder samling, synger, leger fælles lege, er på legepladsen, tager på tur, spiser osv. Vi vil inddrage børnene i dagligdagens gøremål så vidt det er muligt så som at dække bord, rydde op osv., da dette er med til at bidrage til fællesskabet. Legen er et vigtigt element for skabe sociale relationer børnene imellem, hvilket kræver store sociale færdigheder. Det er gennem legen børnene tilegner sig en forståelse af verdenen. Derfor vil vi støtte op om barnets leg og venskaber evt. være igangsættere eller deltagere i legen.

7 Kulturelle udtryksformer og værdier Jo mere varieret børn får lov at udfolde sig og jo flere kulturelle møder de oplever, jo mere bredspektret bliver også deres opfattelse af såvel verden, andre mennesker som deres egne muligheder og potentialer. Kunst og skabende udfoldelse har altid været en del af mennesket og dets eksistens. Skabende sprog er et sprog alle børn kan tale, fordi der ingen facitlister er. Mål - Give børnene kendskab til forskellige materialer og udtryksformer for derigennem at støtte op om det kreative udtryk og fantasien og herigennem styrke interessen og glæden ved at skabe. - Børnene får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. - Give børnene en bevidsthed om vores fælles værdier, sprog, vaner men også om forskellige levevilkår og andre kultur. Metode Vi vil skabe ro og rum for at børnene kan fordybe sig samt beskæftige sig og eksperimentere med forskellige materialer og redskaber. Det er ikke altid produktet, der er det vigtige men den skabende proces. Det er vores opgave som pædagoger at give børnene mulighed for at få forskellige indtryk for derigennem at kunne udtrykke sig kreativt. Vi vil som voksne være aktive formidlere af kulturen og bidrage til kulturel vækst bl.a. gennem sang, sanglege, rim og remser, regellege, højtlæsning, fejre traditioner og højtider, men også benytte tilbud som teater, byens museer og udstillinger, biblioteket, børnemusik og film samt deltage i andre lokale tilbud som bliver tilbudt i løbet af året. Dette bl.a. for at give indblik i og viden om den kulturelle verden samt inspirere til leg og fantasi. Vi vil give børnene forståelse for hvordan vi omgås hinanden, hvilke regler og værdisæt vi lever under fx hvordan vi spiser hvad vi spiser, hvordan vi taler sammen osv. Vi vil også formidle, hvordan man gør tingene i andre lande for ved at se forskellene bliver vi bekræftet i vores egen kultur.

8 Sprog Sprog er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med omverdenen. Sprog forbindes som regel med tale-sprog og skrift-sprog, men er også det nonverbale sprog, billedsprog og tegn-sprog. Gennem disse sprog kan barnet udtrykke sine tanker og følelser samt blive i stand til at forstå andres. Barnet udvikler og fastholder sin identitet ved at udtrykke sig. Sproget bygger på sansemotoriske og perceptionelle færdigheder og udvikles i sammenhæng med de motoriske, intellektuelle, sociale og emotionelle områder dvs. hele barnet. Barnets sprogtilegnelser begynder endnu før det er født og fortsætter op gennem barndommen. 0-6 års alderen er en vigtig periode i barnets sprogudvikling. Miljøet, herunder den pædagogiske kultur, er afgørende for en normal udvikling. Alle børn har mulighed for at tilegne sig sproget, hvis de rette betingelser er til stede. Mål - At udvikle barnets mange sprog gennem hverdagens aktiviteter. - At udfordre barnets sproglige kreativitet, samt til at udtrykke sig igennem forskellige genrer. - At styrke barnets nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal. - At lære barnet at indgå i samtale med voksne og børn, hvor der både tales og lyttes. - At udvikle barnets lydlige kompetencer og musiske evner Metode I Christianshavns Asyl laver vi løbende pædagogiske vurderinger omkring børnenes sprog. Hvis vi har en bekymring, har vi mulighed for at udføre en sprogvurdering såfremt barnet er mellem 2,10 og 3,4 år eller i førskolealderen. I samarbejdet med forældrene udføres testen og på baggrund af resultaterne laves der en fælles indsats, hvis det anses som nødvendigt. I det daglige arbejde vil vi selv være gode sproglige rollemodeller ved at anvende de understøttende sprogstrategier i samspillet med børnene og være opmærksom på at anvende så rigt og nuanceret talesprog som muligt. Vi vil dagligt afholde samling, hvor vi er i dialog med børnene. Her vil vi lave sanglege med tegn og fagter, rim og remser. Vi vil tale om bl.a. årstiderne, hvilken dag det er i dag, om der er nogen planer for dagen, om fælles og individuelle oplevelser mm. Gennem almindelig højtlæsning vil vi introducere børnene for forskellige genrer af bøger og hermed forskellige former for brugen af sprog, eksempelvis rim og remser og almindelig fortællinger, da det inspirerer børnene til at lege med sproget. Derudover gør vi brug af dialogisk læsning, hvor vi har særlig fokus på f. eks. styrkelsen af børnenes ordforråd og begreber. Det er især her at der er mulighed for at præsentere børnene for nye emner og sammenhænge samt motivere dem til at deltage aktivt og dermed få alle børn på banen.

9 Krop og bevægelse Krop og bevægelse er en fysiologisk, men også sanselig tilgang til verden. Den udvikling der finder sted blandt børn i daginstitutioner er speciel synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område, hvor udviklingen er følgende: løfte hovedet, rulle, sidde, krabbe, kravle, stå, gå, løbe, hoppe. Kroppen er desuden et sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssig og sociale processer samt kommunikation. Mål - At styrke og udvikle barnets fysiske kompetencer, både fin og grovmotorisk. - At øge barnets kendskab til en sund livsstil, herunder kost og bevægelse. - At styrke og udvikle barnets musiske evner Metode I vor institution vægter vi udelivet meget høj. Vi bruger derfor dagligt vores udmærkede legeplads, hvor der, især for de mindste, er gode muligheder for fysiske udfoldelser. På ture bruger vi de mange muligheder, nærmiljøet byder på. Med bussen besøger vi ofte forskellige legepladser og naturområder, som giver rig mulighed for både fysiske og sanselige oplevelser. Både børnehaven sanglege og rytmik. Dette med henblik på at styrke børnenes grundlæggende grovmotoriske bevægelsesmønstre og i øvrigt bruge kroppen aktivt. En alsidig sund kost har for os mange formål, den skal mætte, give oplevelser forebygge sygdomme samt dække fysiske/psykiske behov. Derudover syntes vi, det er vigtigt at præsentere børnene for sunde nye retter så børnenes smagsløg og øjne vænner sig til det nye ukendte. Dette vil i samarbejde med køkkendamen ske igennem den daglige kost i vuggestuen. I børnehaven holder vi fællesspisning/fest, hvor vi tilbereder frokosten sammen med børnene. Allerede i vuggestuen, lærer børnene at alt kan lade sig gøre med mere eller mindre hjælp fra en voksen, fx at spise selv, kravle op på puslebordet, i krybben og på stolen. Vi vil gøre det let tilgængeligt for børnene at lege og arbejde med varieret legetøj, værktøj og materialer, som udfordrer og styrker deres finmotorik.

10 Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på en gang vil barnet noget og samtidigt anerkender og involverer sig i barnets engagement i verden. Voksne der engagerer sig i og ser barnet er derfor vigtige hjælpere for de drømme og ønsker barnet har. I dette sociale fællesskab udvikles barnets personlighed, både fysisk og psykisk over tid. Barnet skal lære at forstå samspillet med andre mennesker (børn og voksne) også de konflikter, der evt. kan opstå. Barnet skal kunne indgå som en social del i et større fællesskab, der gør verden sjov, spændende og udfordrende. Mål - Give børnene mulighed for at deltage aktivt og få del i betydningsfulde kulturelle erfaringer. - Give børnene plads til at udfolde sig som stærke alsidige og initiativrige personer. - Barnet skal have mulighed for at opleve sig selv som en afholdt og værdsat person, der er bekendt med sine egne samt andres grænser. - Give børnene mulighed for at føle ejerskab af fællesskabet, dvs. værdifulde medskabere og deltagere af det sociale og kulturelle fællesskab. Metode Vi vil i det daglige arbejde yde omsorg ved at være nærværende, lyttende, empatiske og anerkendende for hvert enkelt barn, så barnet føler sig trygt og passet på, samt holdt af og værdsat som en vigtig del af fællesskabet. Vi vil lære børnene vigtigheden af det, at deltage i sociale sammenhæng med andre børn og voksne. I vort daglige arbejde vægter vi, at børnene bliver så selvhjulpne som muligt. Vi giver børnene tid og mulighed for, at øve sig i kunne selv, ved at opfordre og vise hvordan. Det at kunne selv være uafhængig af hjælp, giver børnene en succesoplevelse og et større selvværd. Vi vil hjælpe børnene med at kunne bearbejde konflikter, modstand, frustrationer, samt vise børnene vigtigheden i at kende sine egne og andres grænser.

11 Børnemiljøvurdering med inklusion som fokus Vi har arbejdet med børnemiljøvurderingen på flere niveauer i forhold til at afdække børnenes trivsel i institutionen. Vi har forsøgt at få så bred en kortlægning som muligt for herigennem at have et godt fundament at bygge videre på. Børnehavebørnene er blevet interviewet af personalet Vuggestuebørnene er blevet observeret Personalet har svaret på spørgeskemaer Forældregruppen har svaret på spørgeskemaer Alle disse svar er blevet samlet i diagrammer, og her kunne vi bl.a.se, at forældregruppen er yderst tilfredse, at børnene stortrives og personalet var tilfredse, men ønsker at gøre det endnu bedre. Vi har ud fra undersøgelsen fundet frem til at arbejdet med et særligt fokus på øgenavne i børnehaven og konflikter i vuggestuen - begge steder med inklusions øje med. Dette har givet rigtig gode resultater og mange faglige diskussioner. Alle daginstitutioner er forpligtet til så vidt muligt at sikre at alle børn er en del af fællesskabet og institutionen og har både gode venner og trygge voksne at være sammen med. Inklusion er en tænkning om at alle børn har ret til at være en del af et fællesskab. Vi fokuserer på, hvordan vi kan udvikle støttende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov bl.a. ud fra SIP-analysen. SIP analysen SIP-analyse står for Socialt Inkluderende Praksisanalyse og er et velegnet analyse og dokumentation værktøj i pædagogiske sammenhænge. Det giver os et øget fokus på refleksion over den daglige praksis samt har gjort børneperspektivet endnu mere synligt. Arbejdet med SIP handler om nysgerrigt at udforske og forundres over, hvad der rent faktisk er i spil og på spil i konkrete, tankevækkende situationer mellem børnene. Skrive observationen ned og analysere praksisfortællingen med støttespørgsmål fra refleksions ark, målrettet indsats, observere, analysere og nedskrive en ny fortælling evt. en vendepunktshistorie. Eksempel på hvordan vi har anvendt metoden. Iagttagelse Praksisfortælling Leg på stuen efter frugt. Peter, 2,2 år Eva, 2,1 år Alex 2,0 år Malene, pædagog

12 Peter sider og leger med en dukke, Eva sidder ved siden af og leger også med en dukke og en pude. Peter river i puden, som Eva leger med og slår hende. Nej siger Eva, men Peter fortsætter med at rive i puden og skubbe Eva. Malene deler børnene og siger til Peter, at Eva bliver ked af det når han skubber og tager puden fra hende, vi finder en anden pude til dig Peter. Nej svarer Peter og Malene siger, Nu bliver du også ked af det. Malene tager ham på skødet, mens Alex går hen til Eva og giver hende et kram. Analyse A Hvordan skabes udsatte positioner i situationen Eva er i en udsat position fordi hun har en dukke og en pude Peter er i en udsat fordi han ikke har B Hvad giver meningsfuldt adgang til deltagelse i situationen Fællesskabet er at de sidder sammen og leger parallelleg med dukker. Deltagelse kræver man har har de samme legeting som her er en dukke og pude C Hvilke dilemmaer befinder personalet sig i situationen Eva kan miste hendes pude og få ødelagt hendes leg Peter kan få ødelagt hans leg da han ikke har nogen pude D Hvilke forskellige inkluderende handlingsalternativer såvel organisatorisk som pædagogisk finders der. 1. Finde en anden pude til Peter 2. Sige til Peter at han må vente til Eva er færdig 3. Købe puder til alle børnene Ark 2 Beskrivelse af nye, eller forstærkede pædagogiske tiltag/indsatser Vi kunne have valgt den lette løsning at købe 12 eksemplarer af alt legetøj, men gjorde det ikke. Vi er alle enige om, det er vigtigt at kende legekoderne i forhold til socialt samvær med andre børn og voksne, og det at dele legetøjet og vente på sin tur, er en del af dette. Måske ikke specielt inkluderende på i selve konfliktsituationen, men på sigt giver det børnene redskaber, der bruges i samvær med andre mennesker. Iagttagelse Praksisfortælling Anders (1.11 år) står med en rød bil i hånden. Emil (2.4 år) står i nærheden og ser på Anders. Emil går over til Anders og tager bilen ud af hånden på Anders, der siger, Nej Emil Emil kigger ned på den røde bil og derefter på Anders. Lena ( 2.0 år) står i nærheden og ser på drengene, går over til dem, tager Emil i hånden, Emil afleverer bilen til Anders og går over og leger i køkkenet med Lena. Analyse A Blev der skabt inkluderende positioner og hvordan?

13 Lena er gennem sin optræden meget inkluderende og alle er tilfredse ovenpå den lille episode, Lena er rollemodel for sine venner og har lært at håndterer konflikter af de voksne på stuen B Hvilken form for deltagelse blev mulig? Lena gør det muligt at opstarte en anden leg sammen med Emil legen i køkkenet, og Anders får mulighed for at forsætte sin leg med bilen. C Blev væsentlige dilemmaer håndteret og hvordan? Lena håndterede dilemmaet om den røde bil meget flot, ved at gribe ind i konflikten, da hun havde forståelsen for at bilen var Anders og ikke Emils og inviterer derfor Emil til at lege og får afledt hans opmærksomhed fra bilen, som han afleverer til Anders. Anders, siger fra over for Emil ved at fortælle at det er hans bil, i stedet for at slå og bide. Emil afleverer bilen til Anders og leger derefter med Lena. Pædagogiske og organisatoriske handlinger/indsatser Er det nu muligt at skrive en vendepunktsfortælling? Hvis I skal fastholde eller forstærke den positive udvikling, hvad skal der så gøres? Vi har i vuggestuen i 2 måneder arbejdet med at italesætte enhver konflikt, ved eksempelvis at forklare Emil: -at han ikke må tage bilen fra Anders, som nu leger med den, -at han må lege med bilen når Anders er færdig med den og -tilbyde ham en anden bil eller -inviterer til en anden leg. Da vi alle forstår vigtigheden af klar kommunikation og tydelige regler, er en nødvendighed for både børn og voksne, vil vi forsætte med italesættelse af enhver konflikt i vuggestuen. Vi vil sætte nyt personale ind i vores arbejdsmetoder i forhold til konflikter, da en ensartet arbejdsrutine, er vigtig på dette netop dette område. Det gode børneliv og inklusion er evigt aktuelt og har mange facetter vi kan blive ved med at blive kloge på. Vi vil forsætte med at arbejde med de tillærte metoder fremover. Dokumentation I kraft af loven om de pædagogiske læreplaner er det et krav, at vi som pædagoger skal dokumentere vores arbejde. Pædagogisk dokumentation handler primært om at fastholde og synliggøre den pædagogiske praksis og derigennem undersøge og vurderer egen praksis samt de pædagogiske læreprocesser der finder sted, med henblik på at videreudvikle dem og blive en dygtigere voksen. Dokumentationen vil ligeledes være medvirkende til, at børnene kan fastholde en aktivitet eller en oplevelse, så dokumentationen kan være dialogskabende og ved at tale og fortælle får barnet også mulighed for at reflektere. På den måde vil dokumentationen også have betydning for barnets læring og udvikling.

14 Ved at dokumentere det pædagogiske arbejde vil forældre, pædagogiske konsulenter, politikere mm. også få et større kendskab til betydningen af det pædagogiske arbejde for børnenes trivsel og udvikling. Intentionen er ikke at opstille enkelte resultatorienterede mål for børnene, som fx at kunne binde snørebånd, eller kende alfabetet, vi vil lægge vægt på læring i processerne frem for resultatet og det er netop denne proces, vi vil forsøge at dokumentere. Vi vil selvfølgelig bruge SIP-analysen med praksis-fortællinger for netop at fastholde fokus på hvad vi lærer og hvad børnene lærer i processerne. Derudover vil vi bruge de redskaber, vi har til rådighed nemlig digitale kamera hvor billederne dagligt bliver lagt ind på computeren, skrive på opslagstavlerne og i dagbogen. En mulighed er også at bruge børnenes egne produkter fx børnenes tegninger, malerier osv. Vi vil arbejde med planlægningen og dokumentation på pædagogisk forum, stuemøder og personalemøder. Her vil vi med udgangspunkt i praksis sammenholde et videnskabsteoretisk perspektiv og på den måde udvide vores viden og faglige opfattelse og gennem disse refleksioner vil vi vurdere, hvad vi skal opprioritere, forsættes med eller ændre på. Arbejdspapir for personalet - læreplanen er for 2013/2014

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Vores lærings og udviklingssyn: Vores definition af læring:

Vores lærings og udviklingssyn: Vores definition af læring: Vores lærings og udviklingssyn: Mennesker udvikler sig i relationer med andre mennesker. De erfaringer vi erhverver gennem sammenspillet med vore omsorgspersoner er betydningsfulde for personlighedsudviklingen.

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Vi arbejder efter dagtilbudsloven, hvor der i Afsnit II, Dagtilbud til børn indtil skolestart, Kapitel 2, 7, bl.a. står følgende: børn i dagtilbud skal have

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen PÆDAGOGISK LÆREPLAN Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver - vi går efter forskellen Pædagogisk læreplan for børnehavedelene i Saltum SI Den pædagogiske læreplan skal skabe en bevidsthed både over for

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Mopælappen. Læreplan vuggestuen

Mopælappen. Læreplan vuggestuen Mopælappen Læreplan vuggestuen Generelle mål for udarbejdelse læreplan. Vi får større indsigt i teori vi vil få flere diskussioner om indhold og det skal bidrage til at styrke vores faglighed. Medarbejderne

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling.

Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Pædagogisk Metode. Olriks Børnehave - vores pædagogisk metode. - hvilken position skal den voksne indtage, har den voksne indtaget mm.?

Pædagogisk Metode. Olriks Børnehave - vores pædagogisk metode. - hvilken position skal den voksne indtage, har den voksne indtaget mm.? Pædagogisk Metode Olriks Børnehave - vores pædagogisk metode Refleksionsskema til aktiviteter - hvad er det pædagogiske formål? På baggrund af Ole Henrik Hansen drøftelsesspørgsmål Er skemaet udfyldt før

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere