SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER"

Transkript

1 SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99 SØVEJSREGLER Hjælpemidler: Bilag A 16 med "billeder" af skibslys. 1. De er fører af et sejlskib A, der om natten for sejl i rum sø i klart vejr med N-lig vind styrer 310, da De 30 om styrbord får øje på skibslys som vist i bilag A 16, ramme 1. Alle lys tilhører et skib B. a) Hvad fortæller de i ramme 1 viste lys om skibet B? b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B? c) Hvordan vil De i skibet A forholde Dem, såfremt det viser sig, at der er fare for sammenstød mellem skibene A og B? Side 1 af 12

2 d) Angiv hvilket tågesignal skibet B skal afgive i tilfælde af usigtbart vejr. e) Over hvor stor en bue af horisonten skal samtlige de af B viste lys kunne ses? f) Skal skibet B vise noget signal om dagen i stedet for de på ramme 1 viste lys? I bekræftende fald, angiv hvilket? 2. Som fører af et maskindrevet skib C, der om natten i rum sø i klart vejr styrer 160, får De i kompasretningen 120 øje på skibslys som vist i bilag A 16, ramme 2. Alle lys tilhører skibet D. a) Hvad fortæller de i ramme 2 viste lys om skibet D? b) Efter at De har taget flere gentagne kompaspejlinger af skibet, viser det sig, at pejlingerne ikke forandrer sig kendeligt. Hvad fortæller det om situationen, og hvorledes vil De forholde Dem? (Svaret skal begrundes). Side 2 af 12

3 Side 3 af 12

4 c) Hvilket tågesignal skal De i skibet C afgive i tilfælde af usigtbart vejr? 3: De er fører af et maskindrevet skib E, der om natten i rum sø i klart vejr styrer 225. I kompasretningen 090 får De øje på skibslys som vist i bilag A 16, ramme 2 (samme som i forrige opgave). Alle lys tilhører nu et skib F. a) Det viser sig, at der er fare for sammenstød mellem skibene E og F. Hvem har vigepligten, og hvorledes vil De i skibet E forholde Dem? b) Når skibe er i sigte af hinanden, og der er fare for sammenstød, skal De ved manøvrering i overensstemmelse med søvejsreglerne afgive et lydsignal for at tilkendegive den valgte manøvre. Angiv de mulige (manøvre)lydsignaler, De skal afgive. Side 4 af 12

5 4a) Hvad fortæller et skib ved at vise 2 sorte kugler ophængt lodret over hinanden? b) Hvilke skibslys skal et skib vise om natten i stedet for de under 4a) nævnte 2 sorte kugler? 5. Hvorledes viser et skib om dagen, at det under sejl tillige fremdrives ved maskineri? 6. Angiv de faktorer, som man ifølge søvejsreglerne skal tage i betragtning ved afgørelsen af, hvad der er sikker fart om bord i et skib, som ikke er udstyret med radar. 7. Som fører af et skib, der befinder sig i et snævert sejlløb, hører De et skib agterude afgive 2 lange toner efterfulgt af 2 korte toner. a) Hvad betyder dette signal? b) Hvorledes vil De forholde Dem efter at have hørt det under a) nævnte signal? Side 5 af 12

6 SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Sør-1/99 SØRET Hjælpemidler: "Uddrag af danske søfartslove" (for fritidssejlere). 1. Hvem er ansvarlig for, at et skib har den fornødne besætning? 2. Hvilke fartøjer er omfattet af lov om beskyttelse af havmiljøet? 3. Hvor længe er et målebrev gyldigt (nye måleregler)? 4. Hvornår foretages en "første måling", såfremt målebrev ønskes udstedt? 5. Hvilket dokument udstedes, når et skib er endeligt indført i skibsregistret? 6. Angiv hvilke væsentlige oplysninger, der udover skibets data og dato og sted for udstedelsen indeholdes i fartstilladelsen? Side 6 af 12

7 Besvarelsen af efterstående spørgsmål skal være kortfattet, og der skal, hvor det er muligt, henvises til den relevante lov og lovparagraf med angivelse af evt., stk. og pkt.nr. 7. En motoryacht på 36 tons har et fremdrivningsmaskineri på 600 kw. Motoren kan reguleres fra styrepladsen, hvorfra skruemanøvre også kan foretages. Besætningen består af mand og kone, der begge er i besiddelse af sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad. Manden har desuden duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere. I forbindelse med en længere feriesejlads til Middelhavet ansættes en ven med duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere. a) Vil gældende lovkrav med hensyn til besætningens uddannelse og kvalifikationer være opfyldt på den påtænkte rejse? Undervejs til Middelhavet anløbes en lille havn i England for at proviantere og udføre et par småreparationer. Skibsføreren, der er leder af arbejdet om bord, udleverer vennen en vinkelsliber med besked om at bortskære et par metalbeslag i maskinrummet. Under arbejdet ryger en metalsplint ind i øjet på vennen, og øjet beskadiges alvorligt. b) Skulle skibsføreren have foretaget sig noget i forbindelse med udleveringen af vinkelsliberen? I bekræftende fald, hvilket? Vennen bringes til hospitalet, hvor han indlægges og erklæres uarbejdsdygtig i længere tid. c) Har skibsføreren ret til at afskedige vennen på dette grundlag? d) Har vennen ret til hyre efter afskedigelsen? I bekræftende fald, hvor længe? Skibsføreren ønsker at fortsætte rejsen mod Middelhavet ved det førstkommende højvande og kan derfor ikke nå at mønstre en erstatning for den hospitalsindlagte ven. e) Vil gældende lovkrav med hensyn til skibets besætning være opfyldt ved den påtænkte sejlads? Side 7 af 12

8 SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3N2-1/99 Hjælpemidler: Ingen. NAVIGATION II 1a) Hvad kaldes den retning, i hvilken et skib kommer frem gennem vandet? b) Hvad kaldes vinklen mellem den retvisende nordretning og den retning, i hvilken et skib kommer frem over grunden? c) Ligger et skibs sejlede kurs til luvart eller i læ af den styrede kurs? 2. Hvad kalder man i den terrestriske navigation to genstande som ses overét, og hvad kan det anvendes til? 3. Hvad kaldes den cirkel, som i rum sø i klart vejr begrænser vor udsigt ad havoverfladen? 4a) Under sejlads for indgående ad Vejle Fjord om natten ser De ret forude et sømærke, der afgiver et gruppeblink bestående af 2 røde blink hvert 5. sek. Hvilken type afmærkning er der tale om, og hvorledes skal sømærket passeres? b) Lidt senere får De øje på et sømærke med et grønt lysrefleksbånd placeret mellem 2 røde lysrefleksbånd. Hvilken type afmærkning er der tale om, og hvorledes skal sømærket passeres? Side 8 af 12

9 5a) Hvilken type afmærkning anvendes i danske farvande til afmærkning af en hindring, der kan passeres på alle sider? b) Hvilken topbetegnelse anvendes på det under a) nævnte sømærke? c) Angiv farver og lysrefleksbånd på det under a) nævnte sømærke. 6. Hvilken topbetegnelse anvendes på et S. sømærke i kompasafmærkningssystemet? 7. Med hvilke forkortelser vil man i et søkort angive en fyrkarakter på 3 formørkelser hvert 10. sekund? 8. Et skibs affarende sted er 52 17' N 87 27' V. Breddeforandringen er 9 13' sydlig og længdeforandringen 46 19' vestlig. Angiv påkommende sted. 9. Hvad forstår man ved et skibs gissede sted? Side 9 af 12

10 SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3SØM-1/99 Hjælpemidler: Ingen. SØMANDSKAB OG SØSIKKERHED 1. Hvad kaldes det lodrette plan gennem køl og stævn, som deler skroget i to symmetriske halvdele? 2. Hvad kaldes det forreste vandtætte tværskibs skot? 3. Hvem leder flyveredningstjenesten i Danmark? 4. Hvad forstår man ved et skibs a) egenvægt? b) deplacement? 5. Et skib har en egenvægt på 16,5 t. Dets deplacement er 42,8 t. Beregn skibets dødvægt. 6. Hvad forstår man ved forkortelsen "l.o.a." i forbindelse med et skibs dimensioner? 7. Hvad forstår man ved bådens trim, der også benævnes "s"? Side 10 af 12

11 8. Et skib ligger med dybgang 1,86 m agter, og trimmet er 18 cm. a) Beregn dybgang for. b) Beregn middeldybgangen. 9. Hvilke fordele har flettet eller kvadratslået tovværk sammenlignet med eksempelvis 3- eller 4- slået tovværk? 10. Et stykke tovværk skal anvendes til at løfte en byrde på 300 kg. Hvor stor en brudstyrke skal tovværket mindst have, når der ønskes en sikkerhedsfaktor på 6? 11. Hvad forstår man ved pyrotekniske nødsignaler? Side 11 af 12

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande 8. Udgave Afmærkning af danske farvande 1 Farvandsvæsenets fem hovedopgaver: Sejladsinformation Gå ind på frv.dk vi hjælper dig til en sikker sejlads Afmærkning og navigation Farvandsvæsenets knowhow er

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48 Kapitel 3 side 48 Fiskeri med not Fiskeri med not kom temmelig sent ind i den danske fiskerflåde. Fiskeriet kræver meget store fartøjer og redskaber, og foregår kun efter pelagiske fisk og stimefisk som

Læs mere

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Alle både er et kompromis mellem de mange ønsker og krav, vi har. Økonomien spiller nok en stor rolle for de fleste potentielle bådejere. Så er der

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Lodseriet ved Nymindegab Omkring år 1800 Fræ æ Minn te æ Gaf Skitser til en egns- og slægtshistorie

Lodseriet ved Nymindegab Omkring år 1800 Fræ æ Minn te æ Gaf Skitser til en egns- og slægtshistorie Sejlende man og skulle ind i Ringkøbing Fjord, måtte man først finde Nyminde Gab. Ifølge en skibsjournal fra 1797 brugte man på dette tidspunkt Blåbjerg som landkending. Man behøvede en ikke for stærk

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere