SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER"

Transkript

1 SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99 SØVEJSREGLER Hjælpemidler: Bilag A 14 med "billeder" af skibslys. 1. Som fører af et maskindrevet skib A, der om natten i rum sø i klart vejr styrer 320, får De 30 om bagbord øje på skibslys som vist i bilag A 14, ramme 1. Alle lys tilhører skibet B. a) Hvad fortæller de i ramme 1 viste lys om skibet B? B er et maskindrevet skib i færd med at slæbe. B er let og vender styrbord side mod A. B's længde er under 50 m, og slæbets længde er under 200 m. b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B? Kontrollere at egne skibslys brænder klart, fortsat holde godt udkig og undersøge, om der er fare for sammenstød med B og slæb, når det kommer i sigte. c) Hvordan vil De i skibet A forholde Dem, såfremt det viser sig, at der er fare for sammenstød mellem skibene A og B? Holde kurs og fart, da B har vigepligt. Kommer jeg i tvivl om, at B vil overholde sin vigepligt, skal jeg tilkendegive dette ved med fløjten at afgive mindst 5 korte toner hurtigt efter hinanden. Dette signal kan suppleres med mindst 5 korte lysblink hurtigt efter hinanden. Signalet kan gentages. Så snart jeg bliver klar over, at B ikke tager forholdsregler i overens- stemmelse med søvejsreglerne, kan jeg manøvrere for at undgå sammenstød med B. Jeg skal her undgå at dreje til bb. Kommer B så tæt, at det ikke længere kan afværge sammenstød alene, skal jeg foretage en manøvre, som bedst vil kunne bidrage til at undgå sammenstød. Side 1 af 12

2 d) Hvilke andre skibslys fører skibet B end dem, De ser fra skibet A? Et (hvidt) agterlys, et gult slæbelys og et rødt sidelys. e) Over hvor stor en bue af horisonten skal samtlige de af B viste lys kunne ses? Toplysene: 225. Sidelys: Agterlys og slæbelys: 135. f) Hvilket tågesignal skal De i skibet A afgive i tilfælde af usigtbart vejr? Med fløjten med mellemrum af højst 2 min.: 1 lang tone, hvis A gør fart gennem vandet og 2 på hinanden følgende lange toner, med ca. 2 sek. mellemtid, hvis A ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet. g) Hvilket tågesignal skal skibet B afgive i tilfælde af usigtbart vejr? Med fløjten med mellemrum af højst 2 minutter: 1 lang tone efterfulgt af 2 korte toner. Hvis slæbet er bemandet, skal dette afgive 1 lang tone efterfulgt af 3 korte toner. 2. De er fører af et sejlskib C, der om natten i rum sø i klart vejr med N-lig vind styrer 070, da De i kompasretningen 300 får øje på skibslys som vist i bilag A 14, ramme 2. Alle lys tilhører skibet D. a) Hvad fortæller de i ramme 2 viste lys om skibet D? D er et skib, der er beskæftiget med anden form for fiskeri end trawlfiskeri. D's redskaber strækker sig mindre end 150 m ud i søen. D gør fart gennem vandet og vender stb. side mod C. b) Over hvor stor en bue af horisonten skal de af skibet på ramme 2 viste røde og hvide lys kunne ses? Side 2 af 12

3 360. c) Efter at De har taget flere gentagne kompaspejlinger af D, viser det sig, at pejlingerne ikke forandrer sig kendeligt. Hvad fortæller det om situationen, og hvorledes vil De forholde Dem? (Svaret skal begrundes). Når pejlingerne ikke forandrer sig kendeligt, er der fare for sammenstød. Jeg vil holde kurs og fart, da D har vigepligten. Kommer jeg i tvivl om, at D vil overholde sin vigepligt, skal jeg tilkendegive dette ved med fløjten at afgive mindst 5 korte toner hurtigt efter hinanden. Signalet kan gentages. Dette signal kan suppleres med mindst 5 korte lysblink hurtigt efter hinanden. Så snart jeg bliver klar over, at D ikke tager forholdsregler i overensstemmelse med søvejsreglerne, kan jeg manøvrere for at undgå sammenstød med D. Kommer D så tæt, at det ikke længere kan afværge sammenstød alene, skal jeg foretage en manøvre, som bedst vil kunne bidrage til at undgå sammenstød. d) Skal skibet D vise noget dagsignal? I bekræftende fald angiv hvilket? Ja, D skal vise 2 kegler med spidserne mod hinanden, den ene lodret over den anden på det sted, hvor det bedst kan ses. e) Hvilket tågesignal skal skibet D afgive i tilfælde af usigtbart vejr? Med fløjten med mellemrum af højst 2 minutter: 1 lang tone efterfulgt af 2 korte toner om bagbord får De som fører af sejlskibet C, der fortsat i rum sø i klart vejr med N-lig vind styrer 070, øje på skibslys som vist i bilag A 14, ramme 2 (samme som i forrige opgave). Alle lys tilhører nu et skib E. Det viser sig, at der er fare for sammenstød mellem skibene C og E. Hvem har vigepligten, og hvorledes vil De i skibet C forholde Dem? C har vigepligten. Jeg vil i god tid ved en tydelig manøvre dreje så meget til bagbord (gå over stag), at jeg tydeligt viser E min hensigt og går vel agten om E. Jeg vil kontrollere manøvrens Side 3 af 12

4 effektivitet, indtil E er helt passeret og klaret. 4. Hvad forstås ved udtrykket "maskindrevet skib" i De Internationale Søvejsregler? Ethvert skib, der fremdrives ved maskineri. 5. Under sejlads på vestlig kurs i Kattegat observerer De et luftfartøj, som kredser et par gange om Deres skib. Herefter krydser luftfartøjet skibets kurs tæt foran stævnen, vipper med vingerne og fortsætter i nordlig retning. Har luftfartøjets manøvre nogen betydning for Dem? I bekræftende fald hvilken? Luftfartøjet ønsker at dirigere skibet mod en position, hvor hjælp er påkrævet. Kursen på eget skib skal derfor ændres til nord. 6. Hvorledes viser et skib, at det står på grund? a) Om dagen: Ved at vise 3 kugler anbragt lodret over hinanden, hvor de bedst kan ses. b) Om natten og under nedsat sigtbarhed: Ved at vise ankerlys samt 2 røde lys, hvor de bedst kan ses, synlige hele horisonten rundt og anbragt lodret over hinanden. Side 4 af 12

5 SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Sør-2/99 SØRET Hjælpemidler: "Uddrag af danske søfartslove" (for fritidssejlere). 1. Hvilket dokument udstedes som bevis på, at et skib er målt? Målebrev. 2. Hvorledes angives resultatet af en foretagen måling? Ved brutto- og nettotonnage (GT og NT). 3. Hvem udfører skibsmåling? Udføres af en af Søfartsstyrelsen autoriseret person eller virksomhed. 4. Angiv hvilke størrelser, der indgår i et skibs kendingsmål. Skibets længde, bredde og dybde. 5. Hvilke(n) fordel(e) kan ejeren af et fritidsfartøj på under 20 tons have af at få sit skib registreret i skibsregistret? Gør det normalt lettere at optage lån i skibet. 6. Hvad kaldes det dokument, der udstedes som bevis på, at skibet på tilfredsstillende vis har gennemgået hovedsyn? Fartstilladelse. Side 5 af 12

6 Besvarelsen af efterstående spørgsmål skal være kortfattet, og der skal, hvor det er muligt, henvises til den relevante lov og lovparagraf med angivelse af evt., stk. og pkt.nr. 7. En motoryacht på 47 tons har et fremdrivningsmaskineri på 400 kw. Motoren kan reguleres fra styrepladsen, hvorfra skruemanøvre også kan foretages. Besætningen består af ejeren, der tillige er fører af fritidsfartøjet, en styrmand samt ejerens mand, der er mønstret som kok og gast. Ejeren og styrmanden har begge sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad og manden har bestået yachtskippereksamen af 3. grad. De er alle tre i besiddelse af duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere. På feriesejladsen anløbes Newcastle på den engelske østkyst. Inden fritidsfartøjet atter forlader Newcastle, har ejeren og styrmanden besøgt adskillige pubber. Ved afsejlingen er ejeren synligt beruset. Under udsejlingen kolliderer fritidsfartøjet med et stort sømærke, hvorved ejeren tumler omkuld og brækker et par ribben. Ejeren hospitalsindlægges. a) Hvem har den øverste myndighed om bord ved førerens forfald under opholdet i Newcastle? Øverste styrmand. Sømandslovens 51, stk. 2. Efter at have ramt sømærket skubbes fritidsfartøjet så meget ud af kurs, at det kolliderer med et modgående fritidsfartøj, hvorved en person kvæstes alvorligt. b) Angiv, hvem der skal erstatte de opståede skader. Ejeren. Sølovens 161, stk. 1. c) Vil ejeren, der på grund af den overdrevne alkoholindtagelse var ude af stand til at udføre sin tjeneste på fuldt betryggende måde, evt. kunne frakendes retten til at føre skib? Ja, under skærpede omstændigheder. Sølovens 510, stk. 4. Fritidsfartøjet repareres i Newcastle. d) Vil gældende lovkrav med hensyn til besætningens uddannelse og kvalifikationer være opfyldt, såfremt styrmanden og ejerens mand sejler fritidsfartøjet hjem til Danmark? Nej! Der mangler en person mindst med duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere. Lov om skibes besætning 10, stk.1. Det viser sig, at ejeren har undladt at betale havnepenge i Newcastle. e) Angiv, på hvilken måde havnen i Newcastle er sikret sine fordringer mod fritidsfartøjet. Side 6 af 12

7 Ved søpanteret. Sølovens 51, stk. 1, pkt. 2. SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3N2-2/99 Hjælpemidler: Ingen. NAVIGATION II 1a) Hvorledes defineres meridianer? Halve storcirkler, som går fra pol til pol. b) Hvorledes defineres breddeparalleller? Lillecirkler, som er parallelle med ækvator. 2. Hvor langt er et bueminut af jordens storcirkel målt: a) i sømil? 1 b) i meter? a) Hvad kaldes vinklen mellem den styrede og den sejlede kurs? Afdrift. b) Har man vinden ind om styrbord eller om bagbord, når st.k.rv. er 090, og sejl.k.rv. er 075? Vinden ind om styrbord. 4. Hvilken slags stedlinie anses for at være den mest pålidelige af alle stedlinier? Stedlinie ved mærke. 5a) Nævn magnetkompassets hoveddele. Side 7 af 12

8 Kompaskoppen, kompasrosen og kompasnålene. Side 8 af 12

9 b) Hvorledes skal magnetkompassets indeksplan placeres i forhold til skibets diametralplan? Parallelt med diametralplanet. 6. Under sejlads i Kattegat om natten ser De ret forude et sømærke, der afgiver et gruppeblink bestående af 2 hvide blink hvert 5. sek. Hvilken type afmærkning er der tale om, og hvorledes kan sømærket passeres? Isoleret fareafmærkning. Kan passeres på alle sider. 7. Hvilken topbetegnelse anvendes på et E.-sømærke i kompasafmærkningssystemet? 2 sorte kegler, den øverste med spidsen opad og den nederste med spidsen nedad. 8. Med hvilke forkortelser vil man i et søkort angive, at et fyr giver 3 gruppeblink hvert 20. sekund og har en flammehøjde på 22 meter og en optisk synsvidde på 18 sømil? Fl(3)20s 22m 18M 9. Hvor stor er breddeforandringen og længdeforandringen for et skib, der sejler fra positionen 32 N 13 Ø til positionen 26 N 9 V? Breddeforandringen er 6 sydlig og længdeforandringen 22 vestlig. 10. På beh. k. rv. 225 i vindstille vejr med vestlig strømsætning, passeres en bøje om bagbord. Har man haft bøjen tværs før den passeres? Svaret skal begrundes. Nej!, da den sejl. k. ligger nærmere bøjen end den beh. k. Side 9 af 12

10 SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3SØM-2/99 Hjælpemidler: Ingen. SØMANDSKAB OG SØSIKKERHED 1. Hvad kaldes den særlige tegning, på hvilken et skibsskrogs form gengives? Linietegningen. 2. Hvad forstås ved skibets rundholter? Skibets master og bomme. 3. Hvad kaldes rundingen mellem skibsbunden og den lodrette skibsside? Kimingen. 4. Hvad vil det sige, at en båd er luvgerrig? Båden søger mod vinden (vindøjet). 5. Hvem leder søredningstjenesten i Danmark? Søværnets Operative Kommando (SOK-Århus). 6a) Et skib ligger med dybgang 1,40 m for og 1,60 m agter. Beregn skibets middeldybgang og trim. dm = (1,40 + 1,60):2 = 1,50 m s = 1,60 1,40 = 0,20 m på hælen. Side 10 af 12

11 Efter at have indtaget vand og dieselolie ligger skibet med dybgang agter 1,78 m og et trim på 16 cm. b) Beregn skibets ny middeldybgang og dybgang for. df = 1,78 + 0,16 = 1,94 m dm = (1,78 + 1,94):2 = 1,86 m 7. Et skib har en egenvægt på 17 t og en dødvægt på 10 t. På en given rejse bruges i alt 3 t dieselolie, vand og proviant. Beregn skibets deplacement ved rejsens afslutning. Depl. = = 24 t 8. Et stykke tovværk har en brudstyrke på 1500 kg. Hvor stor må belastningen højst være, når man ønsker en sikkerhedsfaktor på 6? Max. belastning = 1500:6 = 250 kg 9. Hvad forstås ved tovværks brudstyrke? Den maksimale kraft hvormed tovværket kan belastes, før det brister. 10. Angiv de 5 vigtigste krav, der bør stilles til nyt tovværk. Styrke. Bøjelighed. Slidstyrke. Modstand over for tryk og vridning. Modstand over for lys, kemikalier m.m. Side 11 af 12

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

LS søret til. enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg

LS søret til. enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg LS søret til H.A. Rasmussen, er født i Marstal 1920 i en slægt af søfarende. I sin fritid er han lystsejler, og gennem mange år har han undervist i navigation. Herved

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Vi ønsker på Skibsgruppens vegne at byde alle LO er (Forbindelses officerer) velkommen og ser frem til at løse den meget vigtige opgave

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl. Kapitel 2 side 11 Fiskeri med trawl Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i de øvre vandlag.

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 15. december 2008. Nr. 1375. Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af 1, stk. 2, 3-5, 17, stk. 5, 28 og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer November 2003 NR.1 Indhold: Betaling af syn - sådan bliver det billigere Portræt af»pip«vejrmeldinger - sådan bliver de til NYHEDSBREV FRA SME NYT

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

SIGNALER OG SIKRINGSANLÆG

SIGNALER OG SIKRINGSANLÆG SIGNALER OG SIKRINGSANLÆG REITZELS MODELBANEBØGER Af Paul Egon Jensen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 5 1955 C. A. REITZELS FORLAG AXEL SANDAL Klicheerne til afsnittet

Læs mere

Teambuilding på Skoleskibet Danmark

Teambuilding på Skoleskibet Danmark Teambuilding på Skoleskibet Danmark Af Ebbe Kyrø Siden 1933 har Skoleskibet Danmark sejlet verdenshavene tynde. Togtet i 2006 var nr. 92, og det fulgte ruten Frederikshavn Bergen La Coruña i Spanien Antwerpen

Læs mere