TIL BEBOERNE I AFDELING 42

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL BEBOERNE I AFDELING 42"

Transkript

1 TIL BEBOERNE I AFDELING 42 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Forslag 26. august 2015

2 Dato 26. august 2015 Afdeling 42 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Fælleshuset, Hjelmagerparken 410 tirsdag den 8. september 2015 kl. 18:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for Indkomne forslag a. Vinduer ungdomsboliger b. Ændring af husorden - hunderacer c. Ændring af husorden - dyr på besøg d. Finansieret råderet e. Fjernelse af svalereder f. Etablering af dørspioner g. Plantning af hæk 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Hans-Jørgen Krickhahn) b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Annette Hein og Christa Mølbæk) c. Valg af suppleant(er) d. Valg af repræsentant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

3 Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 42 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. ) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. ) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

4 Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 42 Hjelmagerparken Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i Huslejen stiger med 2 % fra 1. januar 2016 Din husleje stiger med 2 % fra 1. januar Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (27 m2) kr kr. 35 kr. 2-rumsbolig (70 m2) kr kr. 108 kr. 3-rumsbolig (81 m2) kr kr. 121 kr. 4-rumsbolig (90 m2) kr kr. 132 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 174 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 202 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

5 Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Almindelig vedligeholdelse % Ejendomsfunktionær og renholdelse % Drift af fællesvaskeri % Drift af fællesfaciliteter Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m El og varme Vandafgift % Renovation m.m Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse % Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning Henlæggelse til tab ved fraflytning Andre udgifter Ydelser på prioritetslån % Ydelse på forbedringslån >999% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital >999% Administrationsbidrag Ejendomsskatter Forsikringer Overført til resultatkonto I alt % Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Husleje % Renter Afvikling af overskud m.v % Tilskud fra boligorganisationen Andre indtægter I alt % Da udgifterne er større end indtægterne er det nødvendigt at forhøje lejen med 2 % fra 1. januar Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 2%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 1% 3% 4% 6% 12% 18% 6% 50% Du kan få det fulde budget for afdeling 42 Hjelmagerparken på eller Det kan også findes på Boligkontoret Århus afdeling 42 2 af 2

6 Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 42 Hjelmagerparken Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Borde og bænke Grillplads Fælleshus Borde og bænke Borde, bænke, hegn, grill mm. * Legepladsudstyr Legeplads Overført * Småbygninger ikke reg. som bygninger Isolering af garage Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Postkasser 800 Buske Vedligehold og 4-5 japanske kirsebærtræer ved fælleshus i 20 * Gulv Trægulve/klikgulve * Gulv Køkkengulve * Gulv Vedl. gulv fælleshus Overflader Maling af træværk, rør og radiatorer ved fraflytning * Indvendige vægoverflader fællesarealer Pulterum I standsætte * Vindue Hængsler i vinduer * Vindue Udskiftning af vinduer i ungdomsboliger (Forslag møde) Vindue Maling Vindue Gennemgang af vinduer og døre * Indervæg Fuger i bad * Indervæg Udskiftning af pladevæg i bad * Adgangsanlæg (samlet) Vedligeholdelse af låsesystem * Opsamling Rep./rense tagrender og nedløbsrør * Opsamling Vedligehold Toiletter og håndvaske * Belysningsanlæg Udendørslamper årlig kontrol * Elforsyningsanlæg (samlet) Elrenov. * Vandsystem (samlet) Bl.batt, toiletter, rør og fittings * Vandsystem (samlet) Eftersyn af blødgørringsanlæg til vaskeriet * Målerarrangement Energimåler varme * Varmeanlæg (samlet) Vedligehold af rør, fittings, ventiler og radiatorer * Vaskemaskiner Fællesvaskerianlæg Hårde hvidevarer Trinetter udskiftning * Hårde hvidevarer Ungdomsboliger Vedligehold trinetter * Hårde hvidevarer Vedligehold af køleskabe * Køkkeninventar Udskiftning af elementer og vedligehold af bordplader m.m. * Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser først på året Henlæggelser sidst på året Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 42 Hjelmagerparken er vedlagt til orientering.

7 Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 42 Hjelmagerparken Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Organisationsbestyrelsen i Boligkontoret Århus har givet tilsagn om et tilskud på op til kr. til afdelingen. Bygningsdel Aktivitet Belægninger Stibelægninger ved ungdomsboliger (græsarmering) Belægninger Ny belægning på gangstier Belægninger Omlægning af gangstier Belægninger Omlægning af hovedvej Belægninger Belægning på p-pladser Vej- og pladsbelysningsanlæg Lamper bag fælleshus og mindre overdække Borde og bænke Grillplads Fælleshus Borde og bænke Borde, bænke, hegn, grill mm Legepladsudstyr Legeplads Overført Småbygninger ikke reg. som bygninger Etablering af aflåst knallertskur eventuelt ryge skur Overfø Småbygninger ikke reg. som bygninger Overdækning af eksisterende cykelholdere samt etablering af Småbygninger ikke reg. som bygninger Isolering af garage Småbygninger ikke reg. som bygninger Overdækning fælleshus Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Postkasser Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Volley ball og tørrestativer. (Overført) Buske Vedligehold og 4-5 japanske kirsebærtræer ved fælleshus i Buske Blomsterkummer ved grillpladser og anden beplantning Dør Malerbehandling af hoveddøre i ungdomsboliger Gulv Trægulve/klikgulve Gulv Køkkengulve Gulv Vedl. gulv fælleshus Luger og lemme Maling af udhæng og stern Overflader Maling af træværk, rør og radiatorer ved fraflytning Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af beboerlokale og teknikrum Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af kældervægge Indvendige vægoverflader fællesarealer Pulterum I standsætte Tagkonstruktion Ungdomsboliger Ny pap Tagkonstruktion Udskiftning. Ny pap på hovedbygning og fælleshus Trappe Trappegelændrer efterspændes samt beton rep Vindue Hængsler i vinduer Vindue Smørring just. af vinduer og døre Vindue Udskiftning af vinduer i ungdomsboliger Vindue Maling Vindue Gennemgang af vinduer og døre Vindue Udskiftning af vinduer i hovedbygning Indervæg Fuger i bad Indervæg Udskiftning af pladevæg i bad Ydervæg Vinduesoverliggere Ydervæg Redskabsbygning vedligehold beklædning Adgangsanlæg (samlet) Komplet udskiftning af låsesystem Adgangsanlæg (samlet) Vedligeholdelse af låsesystem Affaldssystem (samlet) Ombygning af affaldspladser til nedgravede beholdere Affaldssystem (samlet) Askebægere Opsamling Rep./rense tagrender og nedløbsrør Opsamling Vedligehold Toiletter og håndvaske Belysningsanlæg Udendørslamper v. trapper 3 stk. Overført Belysningsanlæg Udendørslamper v. sti syd Overført Belysningsanlæg Udendørslamper årlig kontrol Belysningsanlæg Bimåler vaskeri. Overført Belysningsanlæg Overtagelse af vejbelysning fra kommunen samt lamper Overfør Elforsyningsanlæg (samlet) Elrenov Målerarrangement Bimåler til i vaskeri. Overført Boligkontoret Århus afdeling 42

8 Vandsystem (samlet) Bl.batt, toiletter, rør og fittings Vandsystem (samlet) Eftersyn af blødgørringsanlæg til vaskeriet Vandsystem (samlet) Mag. vandbehandler Overført Vandsystem (samlet) Mag. vandbeh. og VVB / veksler rense Vandsystem (samlet) Udskiftning af cikulationspumpe vand til energi A+ Overført Vandsystem (samlet) Udskiftning koldt- og varmtvandsrør inkl. cirkulation Målerarrangement Energimåler brugsvand Målerarrangement Udsk. radiatormåler Målerarrangement Energimåler varme Målerarrangement Energimåler Radiator Varmeanlæg (samlet) Vedligehold af rør, fittings, ventiler og radiatorer Varmeanlæg (samlet) Cirk.pumpe varme Varmeanlæg (samlet) Brøndpumpe v. kld Varmeanlæg (samlet) Motorventil på varme Varmeanlæg (samlet) Trykdifferens Varmeanlæg (samlet) FlowCon tryk indreg Varmeanlæg (samlet) Opkobling af undercentral til CTS og efterfølgende opdaterin Varmeanlæg (samlet) Sløjfe beholdere samt ny og størrer veksler Varmeanlæg (samlet) Ombygning af varmeanlæg Vaskemaskiner Fællesvaskerianlæg Ventilationsanlæg (samlet) Rens indregulering af ventilation Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation Hårde hvidevarer Trinetter udskiftning Hårde hvidevarer Ungdomsboliger Vedligehold trinetter Hårde hvidevarer Vedligehold af køleskabe Hårde hvidevarer Fælleshus - opvaskemaskine Hårde hvidevarer Fælleshus - fryser Hårde hvidevarer Nye komfurer i fælleshus Køkkeninventar Affaldsstativer under køkkenvask Køkkeninventar Udskiftning af elementer og vedligehold af bordplader m.m Møbler Nye stole til fælleshus Møbler Nye borde til fælleshus Maskiner og maskinanlæg Udskiftning Maskiner og maskinanlæg Anhænger Maskiner og maskinanlæg Græsklipper Total Boligkontoret Århus afdeling 42

9 Tekst Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året Lån kr. - se forslag vinduer ungdomsboliger. Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året Boligkontoret Århus afdeling 42

10 Regnskab 2014 Afdeling 42 Hjelmagerparken Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen Vand- og vandafledningsafgifter Renovation Afdelingens energiforbrug Administrationsbidrag Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Ejendomsfunktionær og renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Vedligeholdelse dækket af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v Istandsættelse dækket af henlæggelser Vaskeri, fælleslokaler m.m Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Variable udgifter i alt Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning Samlede ordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed m.v Tab dækket af dispositionsfonden Tab dækket af henlæggelser Tab ved fraflytning Tab dækket af dispositionsfonden Tab dækket af henlæggelser Overført fra resultatkonto Andre ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud overført til resultatkonto Udgifter og evt. overskud i alt Indtægter Leje Renter Drift af fællesfaciliteter Overført fra resultatkonto Andre ordinære indtægter Ordinære indtægter i alt Tilskud og driftsstøtte Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud overført til resultatkonto Indtægter og evt. underskud i alt

11 Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver kr. kr. Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på

12 Løgten, den 10/ FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 42 Udskiftning vinduer i ungdomsboliger Vinduerne i ungdomsboligerne trænger til udskiftning. Der er afsat kr. i vedligeholdelsesplanen. Afdelingen kan få et tilskud fra trækningsretten på op til kr. mens ca kr. dækkes af henlæggelserne. Der optages et realkreditlån på ca kr. med en løbetid på 20 år til finansiering af den resterende udgift. Det vil medføre en lejeforhøjelse på max. 1 % der træder i kraft når arbejdet er afsluttet. Forhøjelsen svarer til ca. 18 kr. pr. måned for en ungdomsbolig, ca. 40 kr. for en 1 rums bolig på ca. 45 m 2, ca. 55 kr. for en 2 rums på 70,5 m 2, ca. 61 kr. for en 3 rums på 80,5 m 2 og ca. 67 kr. for en 4 rums på 90,1 m 2. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

13 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 42 Dato 10. august 2015 Forslag til ændring af husorden Nuværende tekst: Det er ikke tilladt at anskaffe eller have besøg af nogen form for muskel- eller kamphund. Med muskel eller kamphund menes blandt andet følgende racer samt blandinger heraf: Amerikansk Staffordshire Terrier (Amstaff), Pit Bull Terrier, Bullterrier, Bullmastiff, Dogo Vanarian, Doga Aragentino, Doug de Bordeaux samt Amerikanske Bullterrier. Ønskes ændret til: Der er forbud mod at holde eller have besøg af kamphunde/muskelhunde, jf. hundelovens forbudsordning. Afdelingsbestyrelsen

14 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 42 Dato 10. august 2015 Forslag til ændring af husorden. Afsnittet i husdyrorden: Det er ikke tilladt at have husdyr i pleje i kortere eller længere tid Ønskes ændret til: Det er ikke tilladt at have husdyr i pleje, i længere perioder over 30 dage uden tilladelse fra administrationen BK-Aarhus. Jan Riis Jensen Hjelmagerparken 394 B

15 FINANSIERET RÅDERET I AFDELING 42 I dag er det kun muligt at låne til køkken, bad og gulv. Vi foreslår, at beboere kan låne af afdelingen til alle forbedringsarbejder i forbindelse med råderetten. Finansieringen kan ske enten via afdelingens egne midler eller ved, at afdelingen optager et lån. Derfor Vi mener, at det skal være nemt og bekvemt for den enkelte beboer at lave forbedringsarbejder, som øger boligernes værdi både til gavn for nuværende og kommende beboere. Det kan afdelingen aktivt hjælpe med ved at tilbyde en attraktiv finansiering af forbedringer hos den enkelte beboer. Sådan hænger det sammen Afdelingen lægger ud og bliver bygherre på et finansieret forbedringsarbejde. Dvs. i princippet er der ikke tale om et lån til beboeren, men til boligen. Beboeren betaler for forbedringerne via en huslejestigning, og lånet følger boligen. Dvs. en evt. ny lejer vil overtage den aktuelle husleje. Satser og vilkår Der stilles kr. til rådighed til forbedringsarbejder Lejen må højst stige med 70 kr. pr. m 2. Lånet skal mindst udgøre kr. inkl. honorar til Boligkontoret Århus. Lånet har en løbetid på ca. 15 år. Lejerne betaler den samme rente, som afdelingen får i rente af mellemregningen. Eksempel så nemt er det Et nyt badeværelse koster kr. inkl. ca. 2,5 % i omkostninger. Beløbet lånes af afdelingens egne midler med en løbetid på ca. 15 år. Det betyder en husleje-forhøjelse på ca. 350 kr. pr. md. Det koster nemlig ca. 70 kr. om måneden i huslejestigning for hver kr. der lånes. Et køkken til kr. ville således betyde en forhøjelse på ca. 560 kr. pr. måned.

16 24/ Hej Mette Da vi skal have afdelingsmøde d. 8. sept. i afdeling 42 vil jeg gerne stille forslag om fjernelse af svalereder på havesiden og evt. opsætning af værn så der ikke kommer nye reder. Venlig hilsen Joan Madsen Hjelmagerparken 388 A

17 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 42 Dato 25. august Jeg vil stille forslag om at få lavet dørspioner i de 7 lejligheder der ikke har. Der er 41 lejemål ud af 48, der allerede har- derfor mener jeg der bør laves i de resterende 7, for at øge lighed. Om ungdomsboligerne skal ha, kan være op til bestyrelsen, da de har et lille vindue fra værelset, hvor de kan se til døren- dette kan man ikke fra lejlighederne. 2. Jeg vil stille forslag om, at der bliver sat hæk a. ved grill pladsen, nordenden, så den bliver mere lukket og hyggelig. b. der følger stien op til ungdomsboligerne, c. ved både små gynger, i sydenden ved den lille legeplads og klatrestativet, så det ville blive lettere lukket og skabe lidt hygge i det grønne. Venlig hilsen Heidi Lauritsen, 386 A

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39

TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39 TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 25

TIL BEBOERNE I AFDELING 25 TIL BEBOERNE I AFDELING 25 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE 23. august2012 CVR 59645013 wwwalrnenboaarhus.dk post@almenboaarhus.dk Telefon

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243 Frydenlunds Allé B Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket Mandagonsdag 101209 1315 Dagsorden: AFDELINGSMØDE 4. september2012 Telefon 8938 2000 CVR 59645013 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus [menbo 2. Godkendelse

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 8

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 8 Kontortid 9. Eventuelt REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE CVR 59645013 Telefon 8938 2000 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus wwwalrnenboaarhus.dk Boligorgarilsationen LmenBo fælleslokalet

Læs mere

riiiemenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Tirsdag den 28. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 7

riiiemenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Tirsdag den 28. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 7 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Telefon 8938 2000 Til beboerne i afdeling 7 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE CVA 59645013 www.almenboaarhus.dk

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1. september 2010 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus,dk www.almenboaarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE iilmenbo Til beboerne i afdeling 15 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postooks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk woiw.alrnenboaarhus.dk CVR 59645013 10. september

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00. 1. Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet

Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00. 1. Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet 29/8 2014 Afdelingsmøde Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00 1. Valg af dirigent Dirigenten åbner herefter mødet 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning er vedlagt.

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A 1901246 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG I Til beboerne DAGSORDEN Afdelingsmøde den 25. februar 2015 Udsendt den 18. februar 2015 MDR201400649 Side 1 af 4 1705 BIG 1705 / Lejer 26022014 19:00

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden

Læs mere