Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg"

Transkript

1 af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr af 4. december 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse Retsgrundlaget Ikke- teknisk resumé Offentlighed Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Husdyrbrugets Beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Fast gødning inkl. dybstrøelse Anden organisk gødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur

3 5.2 Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Bedste tilgængelige teknik (BAT) husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Samlet konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag Bilag 1. Placering og situationsplan Bilag 2. Kategori 1 og 2 natur Bilag 3. Depositionskrav Bilag 4. Kontrol af støjgrænser 2

4 Datablad Titel: Revurdering af kapitel 5 miljøgodkendelsen for Vestre Skivevej 130a, Sjørup, 8800 Viborg Dato for revurdering: 23. juni 2015 Bedriftens navn: CVR-nr: CHR Nummer: Ejendomsnummer: Adresse: Ejerlav Engedal, Daugbjerg Engedal, Daugbjerg Engedal, Daugbjerg Engedal, Daugbjerg Resen By, Resen Sejbæk Gde., Daugbjerg Vestre Skivevej 130a, Sjørup, 8800 Viborg Matrikelnummer 3e 3h 4q 6b 4h 1l Bedriftens ejer: Ann og Gert Iversen, Solgårdsvej 31, 7800 Skive tlf.: mobil: Konsulent: Kjartan Einarson, LMO, tlf.: mobil: Viborg den 23. juni 2015 Claus Pedersen Miljøsagsbehandler Viborg Kommune Prinsens Alle Viborg 3

5 1. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Ejendommen ønskes udvidet i 2004 fra 184 DE i slagtesvin til 233 DE. Produktionen oversteg dermed 210 DE, og udvidelsen var godkendelsespligtig iht. miljøbeskyttelsesloven. Den 1. juni 2004 har Viborg Amt foretaget VVM-screening af udvidelsen. Den 14. december 2006 har Viborg Kommune meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til ejendommen Vestre Skivevej 130A, Sjørup, 8800 Viborg. Det tilladte dyrehold var dengang: 8150 slagtesvin kg. I forbindelse med revurderingen er dyreholdet ændret indenfor godkendelsens rammer til: slagtesvin kg Med nugældende omregningsfaktor pr svarer ovenstående til 196,5 dyreenheder. EU lovgivning Husdyrbruget er en IE-virksomhed (dvs. de landbrug, der betegnes 12 stk. 1 nr. 1-3 i husdyrloven) og er omfattet af lovgivningen i Industrial Emissions Direktivet. Direktivet stiller krav ved ophør af driften (se afsnit 8. ophør) og ved vilkårsoverskridelse, se dette: Bek. 1283/ : Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. Revurdering Godkendelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes og om nødvendigt ajourføres i henhold til den teknologiske udvikling. Dog skal Kommunalbestyrelsen foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 40, stk. 1). På baggrund af et oplæg fra Viborg Kommune har ejendommen den 21. oktober 2014 fremsendt en fiktiv IT-ansøgning (nr ) som grundlag for revurderingen. Der er anvendt skemaets version 4. Viborg Kommune skal i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen sikre, at kravet om BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi) er opfyldt samt sikre, at uheld forebygges. Nærværende reviderede miljøgodkendelse er en sammenskrivning af den tidligere miljøgodkendelse fra 2006 og nye vilkår, som er tilføjet i forbindelse med revurderingen. 4

6 Vilkår skrevet med denne skrift (fed skrift) videreføres fra den tidligere miljøgodkendelse. Disse vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse og kan ikke påklages. Vilkår, hvor der kun foretages sproglige eller redaktionelle ændringer, betragtes også som videreførte vilkår. De nye vilkår meddeles efter Husdyrbrugsloven nr af 4. december 2009, og meddeles som påbud efter 39. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på disse vilkår, men vilkårene kan påklages. Nye vilkår er skrevet med almindelige skrifttype. Nogle vilkår/dele af vilkår i miljøgodkendelsen fra 2006 er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund og er således bortfaldet. Disse vilkår er skrevet med kursiv. Nærværende revurdering indeholder således samtlige vilkår, som gælder fremover. Vilkårene og påbuddene skal efterleves fra den dato, hvor revurderingen af miljøgodkendelsen meddeles, medmindre der fremgår andet af vilkåret eller påbuddet. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser selvfølgelig også skal overholdes. Vilkårene i revurderingen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end bekendtgørelserne. 1.2 AFGØRELSE Viborg Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til slagtesvineproduktionen på ejendommen Vestre Skivevej 130A, Sjørup, 8800 Viborg, på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse. Viborg Kommune meddeler i forlængelse heraf påbud om vilkårsændringer i henhold til husdyrlovens 39 og 41. Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt tilhørende bekendtgørelse og anden lovgivning. De nye vilkår, der stilles til produktionen ved denne revurdering, stilles via påbud efter husdyrbrugsloven, hvorved disse ikke er rets beskyttede. Dette medfører, at Viborg Kommune herefter til enhver tid kan revurdere miljøgodkendelsen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi, dvs. BAT, eller efter en årrække på op til 10 år. Næste regelmæssige revurdering skal foretages max. 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2025; dog skal revurdering desuden foretages i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav, hvorved tidspunktet kan ændres. Da ejendommen er et IE-landbrug, skal der foretages revurdering i forbindelse med nye BAT-krav. Tidspunktet er indsat under generelle vilkår. 1.3 RETSGRUNDLAGET Revurdering af en kapitel 5 miljøgodkendelse foretages i henhold til 103 i lov nr af om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrbrugsloven) og 40 i bekendtgørelse nr af om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. 5

7 Af husdyrbrugslovens 40, stk. 2, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis 1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller 5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Et af de væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er således, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, som kan medføre øget forurening. Habitatforpligtelser. Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser. Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau. Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau skal ikke lægges til grund i revurderingssager. Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT og Miljøstyrelsens undtagelsesbestemmelse i bekendtgørelsens Bilag 3, A 5.2. Udbringningsarealer. Det revurderede husdyrbrugs arealer, der er godkendt til udbringning af husdyrgødning fra et husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, skal heller ikke vurderes efter habitatbekendtgørelsen. Da beskyttelsesniveauet i forhold til ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat heller ikke finder anvendelse, kan man ikke i en revurdering fastsætte nye påbud for arealer, medmindre betingelserne er opfyldt efter husdyrbrugslovens 40, stk IKKE- TEKNISK RESUMÉ Den 14. december 2006 har Viborg Kommune meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til ejendommen Vestre Skivevej 130A, Sjørup, 8800 Viborg. Den godkendte produktion udgjorde 8150 slagtesvin kg. Produktionen er med denne revurdering ændret til: slagtesvin kg Med nugældende omregningsfaktor svarer ovenstående til 196,5 dyreenheder (DE). Driften af ejendommen er i hovedtrækkene beskrevet i den eksisterende miljøgodkendelse fra Placeringen samt situationsplan af ejendommen kan ses på Bilag 1. 6

8 Miljøpåvirkninger Produktionen skal fortsat finde sted inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Lugt Ejendommen ligger i det åbne land. Der er ca m til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt (Vestre Skivevej 126B). Afstanden til nærmeste byzone (Mønsted Skole) er ca m og til samlet bebyggelse (ved Sjørup) ca m. Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, bliver overholdt for byzone, enkeltbolig og samlet bebyggelse. Det vurderes derfor, at bedriften ikke medfører væsentlige lugtgener for omboende. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Det nærmeste internationale naturområde er habitatområde 226 Kongenshus Hede. Nærmeste ammoniakfølsomme naturtype er 4030 tørre dværgbuskesamfund(heder) som findes ca. 378 m fra ejendommen. Den beregnede totaldeposition af ammoniak fra stalden ligger på 0,4 kg N/ha/år i naturområdet. Da der ikke er andre husdyrbrug i nærheden vurderes det, at totaldepositionen ikke bør overstige 0,7 kg N/ha pr. år, for at naturområdet ikke bliver påvirket. Grænseværdien bliver således opfyldt. Ejendomme ligger ca. 3,6 km øst for kategori 2 natur hede. For ikke at påvirke området med ammoniak fra staldene bør totaldepositionen ikke være over 1 kg N/ha/år. Da afstanden til dette område er større end til habitatområdet, vurderes det, at naturområdet ikke bliver påvirket. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Vurdering af udbringningsarealernes bidrag med næringsstoffer til vandmiljø og grundvand indgår ikke i revurdering af en kapitel 5 godkendelse. BAT Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende emissionsgrænser for, hvad der maksimalt må udsendes af ammoniak og fosfor for at kunne opfylde kravet om BAT (bedste tilgængelige teknik) for slagtesvineproduktion. Grænseværdien er beregnet til kg NH 3-N. Ejendommens emission er på kg N ved at anvende en staldtype med % fast gulv. Grænseværdien for fosfor er kg P om året, og bedriften producerer kg P i husdyrgødningen om året. Den konkrete vurdering i denne sag resulterer i, at BAT-kravet sættes til 11 kg mere, end den vejledende værdi, hvorved ejendommen overholder kravet. Virkemidlet er nedsat mængde af fosfor i foderet. Det vurderes, at husdyrbrugets BAT-redegørelse i øvrigt viser, at husdyrbruget lever op til gældende BAT-normer for svineproduktion. Vilkår Vilkårene i godkendelsen fra 2006 er gennemgået enkeltvis. En del af vilkårene er bibeholdt, og nogle få er ophævet, fordi kravene fra lovgivningens side er blevet indført i bekendtgørelser. Kravene i bekendtgørelserne gælder også for ejendommen, med mindre de er skærpet i miljøgodkendelsen, og de bliver ikke gentaget her. Desuden er der stillet enkelte nye vilkår. 7

9 1.5 OFFENTLIGHED For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig har Viborg Kommune foretaget offentlig annoncering, da man indledte revurderingen af miljøgodkendelsen for Vestre Skivevej 130A, Sjørup, 8800 Viborg. Offentliggørelsen fandt sted den 30. oktober 2014 på Viborg Kommunes hjemmeside med frist på 4 uger til at fremsende bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen eller ønske om at få fremsendt udkast. 1.6 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Revurdering af miljøgodkendelsen omfatter slagtesvineproduktionen på ejendommen Vestre Skivevej 130A, Sjørup, 8800 Viborg. Til ejendommen er knyttet husdyrproduktionen med CHR nr Virksomheden har CVR nr Den godkendte produktion i 2006 udgjorde 8150 slagtesvin kg. Ejer har i forbindelse med denne revurdering ansøgt om at få ændret det lovlige dyrehold til tungere grise. Godkendelsens vilkår giver ikke mulighed for variationer i dyreholdet. I denne situation har Viborg Kommune anvendt Miljøstyrelsens notat af angående hvilke ændringer, der kan anses for omfattet af en godkendelse. Miljøstyrelsen skriver: På det grundlag (Notat 1419 fra Videnscenter for Svineproduktion) kan der for godkendelser/anmeldelser afgjort fra 1/ til 31/ accepteres en afvigelse fra den godkendte afgangsvægt udover 110 kg, under forudsætning af at antal producerede svin sænkes så meget, at der ikke produceres flere DE end præciseret i oprindeligtilladelse/godkendelse, beregnet efter omregningsfaktoren på godkendelsestidspunktet. Viborg Kommune har vurderet, at den ønskede ændring ligger indenfor godkendelsens rammer, når Miljøstyrelsens beregning anvendes, så den tilladte produktionen er: slagtesvin kg Med nugældende omregningsfaktor svarer ovenstående til 196,5 dyreenheder (DE). For en grundigere beskrivelse af ejendommen henvises til den oprindelige husdyrgodkendelse. 1.7 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD Ændring af anlæg skal anmeldes til Viborg Kommune, som afgør, om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøgodkendelse/ny miljøgodkendelse. VILKÅR Generelle vilkår, som videreføres/bibeholdes: 1. Et eksemplar af godkendelsen og revurderingen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold. 2. Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal kommunen straks orienteres. 8

10 Der indsættes et nyt, generelt vilkår, med hjemmel i 40 i Bek. om tilladelse og godkendelse: 3. Næste regelmæssige revurdering skal foretages i 2025, med mindre tidspunktet fremskyndes med baggrund i EU-retlige krav. 2. HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 2.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Husdyrbruget er placeret i landzone i det åbne land. Ejendommen ligger ved landsbyen Sjørup sydvest for Viborg. Placering og situationsplan findes i bilag 1. Situationsplanen stammer fra ITansøgningen. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med revurderingen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Idet der er tale om et bestående landbrug, der ikke ændres, stilles der ikke vilkår om udformning og placering af staldbygninger. Forholdet til bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v. er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 2.2 PLACERING I LANDSKABET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der er tale om en eksisterende virksomhed i drift. Der etableres ikke nye bygninger eller gylleholdere. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Der er tale om en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, som er i drift. Landskabelige forhold er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 9

11 3. HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 3.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Det tilladte produktionsniveau i godkendelsen fra 2006 er 8150 slagtesvin kg. I Bilag 1 er vist en situationsplan for staldens placering. Staldindretning Der er ikke foretaget nybyggeri eller godkendelsespligtige ændringer af staldanlægget siden miljøgodkendelsen i Dyreholdet ønskes ændret indenfor godkendelsens rammer til slagtesvin kg. Staldsystemer Ejendommen har én staldtype Slagtesvin Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv. Ejers BAT redegørelse for staldteknik: Valg af staldsystemer Slagtesvinestalden er indrettet med delvis fast gulv. Miljøstyrelsen har fastlagt emissionsgrænseværdierne ud fra det princip, at enkeltteknologier med reduktionsomkostninger, der overstiger ca. 100 kr. pr. kg. reduceret N, ikke bør indgå i vurderingen. Her ud over er det lagt til grund, at meromkostningerne for landmanden forbundet med at opfylde de fastlagte emissionsgrænseværdier ikke bør overstige ca. 1 % af de samlede produktionsomkostninger set i forhold til en situation med helt frit teknologivalg. BAT niveauet er opfyldt. Der er ingen planer om renovering af eksisterende staldanlæg inden for den næste 10 årige periode. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Den godkendte produktion i 2006 udgjorde 8150 slagtesvin kg. Ejer har i forbindelse med denne revurdering ansøgt om at få ændret det lovlige dyrehold til tungere grise. Godkendelsens vilkår giver ikke mulighed for variationer i dyreholdet. I denne situation har Viborg Kommune anvendt Miljøstyrelsens notat af angående hvilke ændringer, der kan anses for omfattet af en godkendelse. Miljøstyrelsen skriver: På det grundlag (Notat 1419 fra Videnscenter for Svineproduktion) kan der for godkendelser/anmeldelser afgjort fra 1/ til 31/ accepteres en afvigelse fra den godkendte afgangsvægt udover 110 kg, 10

12 under forudsætning af at antal producerede svin sænkes så meget, at der ikke produceres flere DE end præciseret i oprindeligtilladelse/godkendelse, beregnet efter omregningsfaktoren på godkendelsestidspunktet. Ved at foretage denne omregning har Viborg Kommune accepteret den ønskede ændring indenfor godkendelsens rammer, så den tilladte produktion er: slagtesvin kg Med nugældende omregningsfaktor svarer ovenstående til 196,5 dyreenheder (DE). Man kunne umiddelbart mene, at miljøgodkendelsen nu ikke længere er gældende, da dyreholdet er kommet under grænsen for godkendelsespligt på 210 DE. Dette er dog ikke tilfældet iht. Miljøstyrelsens Help-desk, som anfører: En godkendelse, både efter miljøbeskyttelsesloven kap. 5 og husdyrgodkendelsesloven, bortfalder ikke blot fordi der sker en produktionsnedgang. Godkendelsen bortfalder kun, hvis den ikke udnyttes i en sammenhængende periode på 3 år, og i så fald bortfalder kun den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet, jf. miljøbeskyttelsesloven 78b. Det bemærkes, at det kun er den produktionsnedgang, der skyldes en faktisk produktionsnedgang, der kan udløse et bortfald af (en del af) godkendelsen i overensstemmelse med ovenstående regler. Hvis "nedgangen" alene skyldes en ændret beregningsfaktor kan ovenstående ikke udløse et bortfald af (en del af) godkendelsen. I sagen Vestre Skivevej er der ikke tale om en produktionsnedgang, men om en ændring i beregning af DE, som gør, at bedriftens størrelse nu ikke længere er 233 DE, men kommer under grænsen på 210 DE. Godkendelsen er således stadig gældende, og dermed skal den også revurderes. Ved vurderingen af hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT i forhold til staldsystemer tages der udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Miljøstyrelsen har udarbejdet grænseværdier for emissionen af ammoniak og fosfor fra konventionel produktion af slagtesvin. Beregning af de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier efter Miljøstyrelsens vejledning af maj 2011 for eksisterende stalde samt Miljøstyrelsens tilpasning af BAT-kravet for fosfor til de ændrede DEberegninger for svin af fremgår af følgende tabel: Parameter Dyreart Antal årsdyr Grænse Korrektionsfaktor I alt NH 3 Slagtesvin ,36 1, Fosfor Slagtesvin (DE = 196,5) 22,3 kg P/DE ab lager

13 Den samlede N-emission fra anlægget er i IT-skemaet version 4 beregnet til kg NH 3-N/år. Derved udleder ejendommen mindre NH 3 end det maksimalt tilladte: Dette opnås med staldtypen delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv. Selvom der ikke er tale om et nyt virkemiddel, er staldtypen forudsætningen for opfyldelsen af BATkravet, og staldtypen stilles derfor som et nyt vilkår. Det nye vilkår stilles med hjemmel i lovens 40 stk. 2 nr. 4: - Hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne. Den samlede husdyrgødningsproduktion af fosfor er i IT-skemaet version 4 beregnet til kg P/år, og dermed udleder ejendommen 11 kg mere end den vejledende værdi. Se nærmere under afsnit 3.3 Fodring. Udnyttelsesfristen er udløbet på nuværende tidspunkt, og det eksisterende vilkår herom er opfyldt. Derfor udgår vilkåret omkring udnyttelsesfrist. Ændring af anlæg eller dyrehold skal anmeldes til Viborg Kommune, som afgør, om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøgodkendelse/ny miljøgodkendelse. Det eksisterende vilkår herom udgår, idet eventuel ændring eller udvidelse af husdyrbruget skal finde sted i henhold til bek af om tilladelse og godkendelser mv. af husdyrbrug. VILKÅR På baggrund af ovenstående fastlægges det tilladte dyrehold til: 4. Husdyrproduktionen pr. år på Vestre Skivevej 130A må på intet tidspunkt overskride slagtesvin kg Med nugældende omregningsfaktor svarer ovenstående til 196,5 DE. 5. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal opgørelser fra E-kontrol, slagtesvineafregninger el. lign. for hele den animalske produktion på Vestre Skivevej 130A, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Der opstilles desuden et nyt vilkår vedr. staldanlæggets gulvsystem: 12

14 6. Det eksisterende gulvsystem med delvis spaltegulv, %, skal bibeholdes for alle dyrene. Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen 2006 udgår, da de ikke længere er relevante eller står i loven: Afgørelsen om udvidelse af husdyrproduktion falder bort, hvis den ikke udnyttes inde for en frist på 3 år, jævnfør 15 i bkg. Nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. Enhver ændring af dyreholdet der medfører forøget forurening skal anmeldes til Fjends Kommune. 3.2 VENTILATION KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Der er ingen krav til ventilatonen. Eventuelle lugt, - støj- og støvgener behandles i afsnittene 5.2, 5.5 og 5.6. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles ikke yderlige vilkår. 3.3 FODRING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der er anvendt foderkorrektion af fosfor som virkemiddel til at nedsætte fosforudledningen i husdyrgødningen for at opfylde BAT-kravet til fosfor. I stedet for normen på 4,80 g fosfor pr. foderenhed til slagtesvin anvendes 4,70. Foderoptimeringen angår: KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Reduktion i g P pr. FE er et virkemiddel, som bedriften anvender for at nedsætte mængden af fosfor i husdyrgødningen for at opfylde BAT-kravet. Miljøstyrelsens tilpasning af BAT-kravet for fosfor til de ændrede DE-beregninger for svin af betyder, at det vejledende BAT-krav er kg P/år. Den samlede husdyrgødningsproduktion af fosfor 13

15 er i IT-skemaet version 4 beregnet til kg P/år, og dermed udleder ejendommen 11 kg mere end den vejledende værdi. Viborg Kommune har foretaget en konkret vurdering i denne sag. I vurderingen indgår, at ejers nuværende fodersammensætning indeholder 4,85 g P/FE, og ejer har vurderet, at dyrene ikke vil kunne trives med et lavere P-indhold end 4,70 g P/FE. Ved at anvende 4,70 g P/FE kan P-merudledningen nedbringes til 11 kg, dvs. til en størrelsesorden, som Natur- og Miljøklagenævnet mener, er uvæsentlig, dog i forbindelse med nyetableringer. I denne sag vil vi anvende Klagenævnets uvæsentlighedsgrænse på revurderingen. Den konkrete BAT-vurdering resulterer hermed i, at BAT-niveauet for denne ejendom fastlægges til kg NH 3-N. Viborg Kommune vurderer herefter, at BAT-kravet til fosfor overholdes. Der stilles nye vilkår om den ændrede fodersammensætning iht. Miljøstyrelsens teknologiblad af De nye vilkår stilles med baggrund i kravet om at anvende bedste tilgængelige teknik (BAT) med hjemmel i lovens 40 stk. 2 nr. 4: - Hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for foder: 7. Der skal anvendes enzymet fytase i besætningen i det omfang, det er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt, samt doseres efter dyrenes/afgrødernes fosforbehov. På baggrund af ovenstående stilles følgende nye vilkår: 8. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som (P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin) må maksimalt være kg P. P ab dyr pr. slagtesvin er beregnet ud fra følgende ligning: (((afgangsvægt indgangsvægt) x FEsv pr kg tilvækst x gram fosfor pr. FEsv/1000) ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst)) Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal overholdes. Fakta slagtesvin Værdi Antal producerede slagtesvin 7204 Indgangsvægt, kg 35 Afgangsvægt, kg 112 FEsv pr. kg tilvækst 2,85 14

16 Gram P pr. FEsv, g 4,70 Kg P ab dyr pr. slagtesvin 0, Der skal føres logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: Antal producerede dyr Gennemsnitlige vægtintervaller(indgangs og afgangsvægt/slagtevægt) Foderforbrug pr. kg tilvækst Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne 10. P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. november 2014 til 15. maj Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder. 12. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 3.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejers BAT-redegørelse for vandforbrug: Drikkevand Der anvendes vand til drikkevand og til rengøring. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå evt. spild. Ejendommen har vandindvinding. Øvrige Derudover vil der gennem dagligt tilsyn blive observeret eventuelle hændelser der forårsager vandspild. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst muligt. Service tilkaldes, hvis der er behov for det. Det årlige vandforbrug er skønnet ud fra normtal til ca m 3. Det synes ikke muligt at foretage yderligere vandbesparende foranstaltninger, da det vurderes, at der ikke forbruges mere vand end nødvendigt. Ejers BAT-redegørelse for energiforbrug: Energiforbruget afhænger af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom, herunder hvilke teknologiske løsninger, der anvendes til begrænsning af forurening. Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT- standardkrav vedr. energiforbrug. 15

17 De væsentligste strømforbrugende aktiviteter er ventilation, fodring og lys. Der bruges årligt ca kwh. Forbruget er skønnet ud fra normtal. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at BAT med hensyn til vand- og energiforbrug er at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende anlæg løbende kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Endvidere kan det betragtes som BAT at registrere vand- og energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter, samt vælge udstyr med fokus på vand- og energibesparende egenskaber. Dette taget i betragtning, vurderer Viborg Kommune, at ejendommen lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug. På baggrund af ovenstående stilles ikke vilkår til vand- og energiforbrug. 3.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Afledning af husspildevand sker via septiktank og til jordoverfladen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Udledning af spildevand reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven. Håndtering, vask og påfyldning af marksprøjte skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 1598/2014 Vaskepladsbekendtgørelsen. I forbindelse med påfyldning og vask af sprøjteudstyr udgår nogle af vilkårene fra den tidligere miljøgodkendelse fra 2006, da de nu er omfattet af vaskepladsbekendtgørelsen. Øvrige vilkår bibeholdes, da de er en skærpelse af bekendtgørelsen. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for spildevand: 13. Indenfor en periode på 5 år fra godkendelsens meddelelse skal der på ejendommen etableres en vaskeplads, som skal anvendes ved påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr. Inden vaskepladsen etableres, skal der fremsendes ansøgning til kommunens godkendelse. Vaskevand fra pladsen skal ledes til en godkendt beholder og må udspredes på marken. 14. Indenfor en periode på 5 år fra godkendelsens meddelelse skal der på ejendommen etableres en vaskeplads til vask af landbrugsmaskiner. Inden vaskepladsen etableres, skal der fremsendes ansøgning til kommunens godkendelse. 15. Sanitært spildevand fra beboelse og evt. mandskabsrum skal ledes til særskilt godkendt spildevandsanlæg. Der skal indenfor en periode på 5 år ansøges om og etableres et godkendt spildevandsanlæg for husspildevand. 16

18 Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2006 udgår: Indtil den i ovenstående vilkår nævnte vaskeplads er etableret skal indvendig rengøring af marksprøjte foregår i marken med rentvandstank eller på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder, eksempelvis gyllebeholder. Udvendig vask af marksprøjte skal foregå på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder. Vaskevandet skal udspredes på marken. 3.6 AFFALD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Affald fjernes løbende fra ejendommen, og der afhentes affald hver anden uge. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal affaldsproduktionen på ejendommen registreres efter de gældende regler, og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med Viborg Kommunes affaldsregulativ for erhverv. Viborg Kommune vurderer, at de generelle regler i affaldsregulativet som hovedregel er tilstrækkelige til at regulere affaldshåndteringen på ejendommen. Hvor godkendelsens vilkår er en skærpelse i forhold til regulativet, er vilkårene dog bibeholdt. Nogle af de gamle vilkår udgår, da de er en del af regulativet. Døde dyr skal udover vilkåret i godkendelsen håndteres i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (nr. 558/2011). Her er bl.a. angivet afhentningstider. I forbindelse med tilsyn på ejendommene skal dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald kunne fremvises. Det tidligere vilkår om udarbejdelse af stamkort over affaldsmængder er i dag overflødigt, da denne ordning er bortfaldet fra gældende bekendtgørelse. Endvidere er tidligere vilkår om forbud mod afbrænding af affald ikke længere relevant, da det står i gældende regulativ for erhvervsaffald for Viborg Kommune. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for affald: 16. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. 17. Døde slagtesvin skal opbevares under kadaverkappe eller tilsvarende. 18. En container, der opfylder kravene for farligt affald i Viborg Kommunes regulativ, kan anvendes. Anden opbevaring, der som udgangspunkt opfylder ovennævnte krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden. 17

19 19. Tomme kemikalie dunke rengøres og opbevares i kemikalierum eller lign. 20. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Viborg Kommune. Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen 2006 udgår: Farligt affald (råvare, - olie- og kemikalieaffald)skal, uanset mængde, opbevares under tag på fast bund, og indrettes således, at spild kan opsamles. I tilfælde af lækage eller spild må der ikke være mulighed for at der kan løbe råvare, - olie- eller kemikalieaffald i kloakken eller ud på/i jorden. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem transportøren og modtageren er. Klinisk affald opsamles og opbevares i specialbeholder. Døde slagtesvin skal tilmeldes afhentning af godkendt destruktionsanstalt hurtigst muligt, med mindre der foreligger en fast aftale om afhentning. 3.7 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Olietanke skal anmeldes, placeres og sløjfes således, som det er beskrevet i olietankbekendtgørelsen nr. 1321/2011. Ejendommen skal overholde bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler (1598/2014). Herunder er der afstandskrav til vandboringer, som er strengere end vilkåret, og da vilkårets øvrige ordlyd også står i bekendtgørelsen, udgår vilkåret. Vilkåret om opbevaring af kemikalier (som ikke er affald) videreføres. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår: 21. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning. 22. Kemikalier skal uanset mængde opbevares under tag på fast tæt bund på en plads, der er indrettet således, at spild kan opsamles. I tilfælde af lækage eller spild må der ikke være mulighed for, at der kan løbe kemikalier i kloakken eller ud på/i jorden. 18

20 Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen 2006 udgår: Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der må ikke opblandes sprøjtemidler i en afstand af 5 meter fra en vandboring. Påfyldning af marksprøjte skal ske under konstant overvågning. 3.8 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Det er BAT at have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke- planlagte emissioner og hændelser. Der findes allerede en indsatsplan vedrørende utilsigtet udslip af gylle, men Viborg Kommune vurderer, at udarbejdelse af en mere omfattende beredskabsplan for ejendommen er et nødvendigt redskab til at minimere risikoen for uheld på bedriften. Indsatsplanen bør udbygges til også at omfatte brand og andre typer af miljømæssige uheld. Den eksisterende indsatsplan er opstillet som et vilkår, og bibeholdes i revurderingen.. Vilkåret om beredskabsplan stilles med hjemmel i husdyrbrugslovens 40 stk. 2 nr. 5: - hvis det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår: 23. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 24. Uheld, der medfører forurening af vandløb eller grundvand, skal straks anmeldes til alamcentralen 112. Tilsynsmyndigheden (Viborg Kommune) skal herefter underrettes hurtigst muligt. 25. På ejendommen skal der forefindes en detaljeret indsatsplan, der beskriver hvorledes omfanget af et eventuelt gylleudslip på Vestre Skivevej 130A kan begrænses. Indsatsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendomme har fri adgang til den. Der stilles et nyt vilkår: 26. Den eksisterende indsatsplan uddybes til en beredskabsplan, så den også indeholder uheldstyper som brand, olie- og kemikalieudslip samt strømsvigt. Beredskabsplanen skal være opdateret og fortælle, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for alle, der færdes på bedriften. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanens indhold skal være forståelig og kendt af gårdens ansatte mfl. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol. 19

21 4. GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 4.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE I nedenstående tabel er givet en oversigt over produktionen og afsætningen af N, P og DE for den eksisterende drift. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Kommunen har ingen bemærkninger. VILKÅR Der stilles ingen vilkår til gødningsmængder. 4.2 FLYDENDE HUSDYRGØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der opbevares flydende husdyrgødning. De to gyllebeholdere har en kapacitet på henholdvis 2700 og 800 m 3. Dertil er rumfanget for gyllekanalerne 850 m 2. I alt er der en opbevaringskapacitet på m 3. Den årlige gylleproduktionen er ca m 3 inkl. drikkevandsspild og vaskevand fra stalden. Opbevaringskapaciteten er på ca. 14 måneder. Ejers BAT-redegørelse for opbevaring af husdyrgødning Valg af ammoniakreducerende teknologi til opbevaring af husdyrgødning: I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen skal der etableres fast overdækning på nye gyllebeholdere, med mindre, der kan opretholdes et naturligt tæt flydelag. Her er der et naturligt tæt flydelag. Gyllen opbevares på følgende vis: Beholderne er opført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne er dimensioneret i forhold til kapaciteten, således at de kan modstå påvirkninger i forbindelse med omrøring, overdækning og tømning. Der er velfungerende flydelag på beholderne. Der føres lovpligtig logbog for beholdere med flydende husdyrgødning jf. de beskrevne regler i vejledning Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning med tilhørende skemaer. Herved sikres en løbende kontrol med om flydelaget 20

22 opfylder kravene. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Det sikres endvidere, at der senest 14 dage efter omrøring/udbringning er genetableret flydelag. Det vurderes, at den ansøgte drift lever op til kravet om BAT vedr. opbevaring med ovenstående tiltag. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at det er BAT at følge kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen om håndtering og opbevaring af gylle. Herunder er det BAT, at kapaciteten i gylletankene er tilstrækkelig i forhold til den ansøgte produktion, og det vurderes, at den generelle anbefaling i husdyrgødningsbekendtgørelsen om 9 måneders opbevaringskapacitet skal videreføres som krav. Kravet sikrer, at opbevaringen sker, så risikoen for påvirkning af jord, grundvand og naturområder i nærheden reduceres. Det eksisterende vilkår om overdækning udgår, da det er et krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Bemærk at flydelaget ved omrøring/udbringning skal være intakt 7 dage efter udbringning. Ved tømning af beholderen må den maksimalt være uden tætsluttende flydelag i 14 dage. Opbevaring af flydende husdyrgødning skal desuden ske som beskrevet i bekendtgørelse. nr. 853/2014 kap. 7. VILKÅR På baggrund af ovenstående bibeholdes eksisterende vilkår: 27. Opbevaring og håndtering af gylle på ejendommen skal ske på en sikker måde og uden risiko for jordforurening. 28. Det skal altid sikres, at der er opbevaringskapacitet til husdyrgødning på minimum 9 måneder. Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen 2006 udgår: Efter husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bek.nr. 814 af 13. juli 2006) skal beholdere til flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning. Alternativ kan flydelag anvendes mod, at flydelaget holdes tæt og løbende journaliseres i en logbog jf. afsnit 2.9- egenkontrol. 4.3 FAST GØDNING INKL. DYBSTRØELSE MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der opbevares ikke fast gødning 4.4 ANDEN ORGANISK GØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der modtages ikke anden organisk gødning. 21

23 5. FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 5.1 AMMONIAK OG NATUR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beregninger fra it-skemaet (70075)viser, at der en samlet emission fra stald og lager på kg N pr. år. Det vejledende BAT-krav er overholdt, se afsnit 3.1. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER Det nærmeste internationale naturområde er habitatområde 226 Kongenshus Hede. Nærmeste ammoniakfølsomme naturtype er 4030 tørre dværgbuskesamfund(heder), og dette område er derved kategoriseret som 7 kategori 1 natur. Naturområdet findes ca. 378 m fra ejendommen. For ikke at påvirke området negativt med ammoniak fra staldene, bør totaldepositionen iht. godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3 ikke overstige 0,2-0,7 kg N/ha pr. år, afhængigt af hvor mange andre husdyrbrug, der ligger i nærheden. Der ligger ikke andre husdyrbrug i nærheden, som opfylder kumulationsbetingelserne i Bilag 3, hvorved depositionskravet er 0,7 kg N/ha pr. år. Totaldepositionen fra stalden er beregnet til 0,4 kg N/ha pr. år. Det nærmeste kategori 2 naturpunkt er hede som ligger ca. 3,6 km vest for anlægget. For ikke at påvirke kategori 2 naturarealerne med ammoniak fra stalden bør totaldepositionen ikke overstige 1,0 kg N/ha/år. Det vurderes, at totaldepositionen på grund af den større afstand vil være mindre end 0,4 kg N/ha pr. år. Det vurderes samlet, at produktionen ikke vil påvirke områdernes naturtilstand. Det internationale naturområde samt kategori 2 naturen er vist på bilag 2, og beregningerne er vist på bilag 3. Der ligger ammoniakfølsom kategori 3 natur ca. 375 m. vest for ejendommen. Lovgivningen stiller dog ikke krav om beskyttelse af disse naturtyper i forbindelse med revurderingssager. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles der ingen vilkår for ammoniak og natur. 5.2 LUGT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE 22

24 Lugtkilder vil primært være håndtering af husdyrgødningen i forbindelse med staldene. Dvs. lugt udsendes ved den løbende ventilation, omrøring af gylle og udpumpning fra stalden samt ved transport og udbringning af gyllen. Der kan desuden forekomme lugtgener ved udbringning af gylle på markerne. I forbindelse med udbringning af gødning i forårsmånederne kan der opstå lugt, men herudover forventes der ikke at forekomme væsentlige lugtgener fra udbringningen. I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldanlæggene til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår ikke i lugtberegningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler. I tabellen her er vist de beregnede geneafstande fra ITansøgning nr version 4. Den faktiske afstand er målt fra en tænkt staldmidte. Område Beregnings model Samlet ukorrigeret Faktiske afstand Eksisterende eller fremtidig byzone Ny 433 m m Samlet bebyggelse eller lokalplan Ny 296 m m Enkelt bolig Ny 139 m m Ejendommen ligger i det åbne land. Der er ca meter til nærmeste byzone, som er det lokalplanlagte skoleområde i Mønsted. Nærmeste samlede bebyggelse er Sjørup som er en landsby beliggende i landzone afstanden fra ejendommen er ca m. Der er ca m fra midten af stalden til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt (Vestre Skivevej 126b, 8800 Viborg.) Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, bliver overholdt for både byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse, og således skal lugtkravene heller ikke overholdes. Ved en eventuel senere godkendelsespligtig udvidelse vil grænserne imidlertid skulle overholdes. Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Viborg Kommune vurderer, at der ikke er relevante teknologier, der kan mindske lugt fra staldanlæggene. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Viborg Kommune vurderer derfor, at der ikke skal stilles nye vilkår om lugt. Det vurderes desuden, at udbringning og opbevaring af husdyrgødning ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener, hvis reglerne vedrørende håndtering og opbevaring af husdyrgødning efterleves. 23

25 VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for lugt: 29. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. 30. Omrøring af gylle, udpumpning til gylleanlæg samt udbringning af husdyrgødning skal ske med størst muligt hensyn til de omkringboende naboer. 31. Lugtbidraget fra stalden skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester. 5.3 FLUER OG SKADEDYR KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr såsom rotter, som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, der skal bekæmpes effektivt. Rottebekæmpelse er i forvejen reguleret ved bekendtgørelse nr. 696/2012. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for fluer og skadedyr: 32. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Skadedyrsguiden, Aarhus Universitet: fx Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr(rotter mv.). 34. Bekæmpelse skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. 5.4 TRANSPORT KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg kommune betragter det som BAT at tilrettelægge transporter, så de medfører mindst mulige gener. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for transport: 35. Transport til og fra ejendommen Vestre Skivevej 130A, Sjørup, skal altid tilrettelægges således, at der tages størst mulig hensyn til omgivelserne. 24

26 5.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ventilationsanlægget kan medføre støj. Derudover kan der forekomme støjgener ved transport med lastbiler, traktorer og landbrugsmaskiner. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften. Støjgrænserne i miljøgodkendelsen er fastlagt ud fra Miljøstyrelsens vejledninger om ekstern støj nr. 5 og 6 fra Støjgrænserne er anbefalet for virksomheder herunder husdyrhold i det åbne land overfor nabobeboelser. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for støj fra anlægget og maskiner: 36. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved enkeltboliger overskride følgende værdier: Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Alle dage Kl Alle dage Kl Alle dage Kl Landzone 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden, kl alle dage er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time. For natperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time. Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a) 37. Kontrol af støjgrænser, se bilag 4. 25

27 5.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der kan forekomme flere støvende aktiviteter på ejendommen (transport, håndtering af foder mm.). Det vurderes dog, at langt de fleste er af lokalt omfang (indenfor bedriften). I forbindelse med markarbejde tæt på beboelser kan der opstå kortvarige støvgener, som må accepteres, når beboelse ligger ud til markarealer. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at begrænse støvgener. Det er BAT, at alle aktiviteter på bedriften planlægges herunder også levering og udkørsel således, omgivelserne påvirkes mindst muligt. Der er ikke krav om målinger eller logbog i forhold til støv. Endvidere er der ikke fastlagt grænseværdier for støvgener, så derfor må en evt. begrænsning bero på en objektiv observation. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for støv: 38. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. 39. Udendørsarealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o. lign Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne. 5.7 LYS KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at lys fra bedriften ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller for trafikken. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles ikke vilkår for lys på ejendommen. 26

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive

Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts 2015 Revurdering

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Dato for gyldighed 25. november 2013

Dato for gyldighed 25. november 2013 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Gadholtvej 36 9300 Sæby I medfør af Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 25. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk. TEKNIK OG MILJØ Flemming Vile Jensen Hedebyvej 4 6933 Kibæk CVR-nr.: 26189020 P-nr.: 1003908792 CHR-nr.: 96831 Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser Miljøgodkendelse fra 2007 Tillæg 1 fra

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for Øster Grønninge Kyllingefarm Aps Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev

Revurdering af miljøgodkendelsen for Øster Grønninge Kyllingefarm Aps Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev Revurdering af miljøgodkendelsen for Øster Grønninge Kyllingefarm Aps Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen. af husdyrbruget. Krondalvej 21, 8766 Nørre Snede

Revurdering af miljøgodkendelsen. af husdyrbruget. Krondalvej 21, 8766 Nørre Snede Revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Krondalvej 21, 8766 Nørre Snede - efter 39, jævnfør 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 12. maj 2004 Revurderingsdato:

Læs mere

Bonnesig. den 7. januar 2016

Bonnesig. den 7. januar 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Revurdering af Miljøgodkendelse af svinebruget Bonnesig Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer den 7.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Nedenstående tabel er en oversigt over mulige emner, der skal vurderes i forbindelse med en revurdering som foretages, fordi der er forløbet 8 år ( tvungen

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

REVURDERINGER ENVINA DEN 16. MAJ 2013

REVURDERINGER ENVINA DEN 16. MAJ 2013 REVURDERINGER ENVINA DEN 16. MAJ 2013 v/advokat Mai-Britt Bruun dk.linkedin.com/in/maibrittbruun/ OVERGANGSREGEL HBL 103, stk. 3: Reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør af loven finder endvidere

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Brandstrup Søvej 9, 14 og 15 8840 Rødkærsbro efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-02-2016 Sagsnr.: 15/36118 Dok.løbenr.: 42110/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2012 J.nr.: NMK-132-00352 (tidl. MKN-130-01083) Ref.: JANBN/ANCHE AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30 Andy Jensen Borrebyvej 30 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512525

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere