Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg"

Transkript

1 af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr af 4. december 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse Retsgrundlaget Ikke- teknisk resumé Offentlighed Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Husdyrbrugets Beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Fast gødning inkl. dybstrøelse Anden organisk gødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur

3 5.2 Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Bedste tilgængelige teknik (BAT) husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Samlet konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag Bilag 1. Placering og situationsplan Bilag 2. Kategori 1 og 2 natur Bilag 3. Depositionskrav Bilag 4. Kontrol af støjgrænser 2

4 Datablad Titel: Revurdering af kapitel 5 miljøgodkendelsen for Vestre Skivevej 130a, Sjørup, 8800 Viborg Dato for revurdering: 23. juni 2015 Bedriftens navn: CVR-nr: CHR Nummer: Ejendomsnummer: Adresse: Ejerlav Engedal, Daugbjerg Engedal, Daugbjerg Engedal, Daugbjerg Engedal, Daugbjerg Resen By, Resen Sejbæk Gde., Daugbjerg Vestre Skivevej 130a, Sjørup, 8800 Viborg Matrikelnummer 3e 3h 4q 6b 4h 1l Bedriftens ejer: Ann og Gert Iversen, Solgårdsvej 31, 7800 Skive tlf.: mobil: Konsulent: Kjartan Einarson, LMO, tlf.: mobil: Viborg den 23. juni 2015 Claus Pedersen Miljøsagsbehandler Viborg Kommune Prinsens Alle Viborg 3

5 1. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Ejendommen ønskes udvidet i 2004 fra 184 DE i slagtesvin til 233 DE. Produktionen oversteg dermed 210 DE, og udvidelsen var godkendelsespligtig iht. miljøbeskyttelsesloven. Den 1. juni 2004 har Viborg Amt foretaget VVM-screening af udvidelsen. Den 14. december 2006 har Viborg Kommune meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til ejendommen Vestre Skivevej 130A, Sjørup, 8800 Viborg. Det tilladte dyrehold var dengang: 8150 slagtesvin kg. I forbindelse med revurderingen er dyreholdet ændret indenfor godkendelsens rammer til: slagtesvin kg Med nugældende omregningsfaktor pr svarer ovenstående til 196,5 dyreenheder. EU lovgivning Husdyrbruget er en IE-virksomhed (dvs. de landbrug, der betegnes 12 stk. 1 nr. 1-3 i husdyrloven) og er omfattet af lovgivningen i Industrial Emissions Direktivet. Direktivet stiller krav ved ophør af driften (se afsnit 8. ophør) og ved vilkårsoverskridelse, se dette: Bek. 1283/ : Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. Revurdering Godkendelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes og om nødvendigt ajourføres i henhold til den teknologiske udvikling. Dog skal Kommunalbestyrelsen foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 40, stk. 1). På baggrund af et oplæg fra Viborg Kommune har ejendommen den 21. oktober 2014 fremsendt en fiktiv IT-ansøgning (nr ) som grundlag for revurderingen. Der er anvendt skemaets version 4. Viborg Kommune skal i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen sikre, at kravet om BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi) er opfyldt samt sikre, at uheld forebygges. Nærværende reviderede miljøgodkendelse er en sammenskrivning af den tidligere miljøgodkendelse fra 2006 og nye vilkår, som er tilføjet i forbindelse med revurderingen. 4

6 Vilkår skrevet med denne skrift (fed skrift) videreføres fra den tidligere miljøgodkendelse. Disse vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse og kan ikke påklages. Vilkår, hvor der kun foretages sproglige eller redaktionelle ændringer, betragtes også som videreførte vilkår. De nye vilkår meddeles efter Husdyrbrugsloven nr af 4. december 2009, og meddeles som påbud efter 39. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på disse vilkår, men vilkårene kan påklages. Nye vilkår er skrevet med almindelige skrifttype. Nogle vilkår/dele af vilkår i miljøgodkendelsen fra 2006 er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund og er således bortfaldet. Disse vilkår er skrevet med kursiv. Nærværende revurdering indeholder således samtlige vilkår, som gælder fremover. Vilkårene og påbuddene skal efterleves fra den dato, hvor revurderingen af miljøgodkendelsen meddeles, medmindre der fremgår andet af vilkåret eller påbuddet. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser selvfølgelig også skal overholdes. Vilkårene i revurderingen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end bekendtgørelserne. 1.2 AFGØRELSE Viborg Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til slagtesvineproduktionen på ejendommen Vestre Skivevej 130A, Sjørup, 8800 Viborg, på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse. Viborg Kommune meddeler i forlængelse heraf påbud om vilkårsændringer i henhold til husdyrlovens 39 og 41. Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt tilhørende bekendtgørelse og anden lovgivning. De nye vilkår, der stilles til produktionen ved denne revurdering, stilles via påbud efter husdyrbrugsloven, hvorved disse ikke er rets beskyttede. Dette medfører, at Viborg Kommune herefter til enhver tid kan revurdere miljøgodkendelsen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi, dvs. BAT, eller efter en årrække på op til 10 år. Næste regelmæssige revurdering skal foretages max. 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2025; dog skal revurdering desuden foretages i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav, hvorved tidspunktet kan ændres. Da ejendommen er et IE-landbrug, skal der foretages revurdering i forbindelse med nye BAT-krav. Tidspunktet er indsat under generelle vilkår. 1.3 RETSGRUNDLAGET Revurdering af en kapitel 5 miljøgodkendelse foretages i henhold til 103 i lov nr af om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrbrugsloven) og 40 i bekendtgørelse nr af om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. 5

7 Af husdyrbrugslovens 40, stk. 2, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis 1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller 5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Et af de væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er således, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, som kan medføre øget forurening. Habitatforpligtelser. Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser. Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau. Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau skal ikke lægges til grund i revurderingssager. Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT og Miljøstyrelsens undtagelsesbestemmelse i bekendtgørelsens Bilag 3, A 5.2. Udbringningsarealer. Det revurderede husdyrbrugs arealer, der er godkendt til udbringning af husdyrgødning fra et husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, skal heller ikke vurderes efter habitatbekendtgørelsen. Da beskyttelsesniveauet i forhold til ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat heller ikke finder anvendelse, kan man ikke i en revurdering fastsætte nye påbud for arealer, medmindre betingelserne er opfyldt efter husdyrbrugslovens 40, stk IKKE- TEKNISK RESUMÉ Den 14. december 2006 har Viborg Kommune meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til ejendommen Vestre Skivevej 130A, Sjørup, 8800 Viborg. Den godkendte produktion udgjorde 8150 slagtesvin kg. Produktionen er med denne revurdering ændret til: slagtesvin kg Med nugældende omregningsfaktor svarer ovenstående til 196,5 dyreenheder (DE). Driften af ejendommen er i hovedtrækkene beskrevet i den eksisterende miljøgodkendelse fra Placeringen samt situationsplan af ejendommen kan ses på Bilag 1. 6

8 Miljøpåvirkninger Produktionen skal fortsat finde sted inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Lugt Ejendommen ligger i det åbne land. Der er ca m til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt (Vestre Skivevej 126B). Afstanden til nærmeste byzone (Mønsted Skole) er ca m og til samlet bebyggelse (ved Sjørup) ca m. Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, bliver overholdt for byzone, enkeltbolig og samlet bebyggelse. Det vurderes derfor, at bedriften ikke medfører væsentlige lugtgener for omboende. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Det nærmeste internationale naturområde er habitatområde 226 Kongenshus Hede. Nærmeste ammoniakfølsomme naturtype er 4030 tørre dværgbuskesamfund(heder) som findes ca. 378 m fra ejendommen. Den beregnede totaldeposition af ammoniak fra stalden ligger på 0,4 kg N/ha/år i naturområdet. Da der ikke er andre husdyrbrug i nærheden vurderes det, at totaldepositionen ikke bør overstige 0,7 kg N/ha pr. år, for at naturområdet ikke bliver påvirket. Grænseværdien bliver således opfyldt. Ejendomme ligger ca. 3,6 km øst for kategori 2 natur hede. For ikke at påvirke området med ammoniak fra staldene bør totaldepositionen ikke være over 1 kg N/ha/år. Da afstanden til dette område er større end til habitatområdet, vurderes det, at naturområdet ikke bliver påvirket. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Vurdering af udbringningsarealernes bidrag med næringsstoffer til vandmiljø og grundvand indgår ikke i revurdering af en kapitel 5 godkendelse. BAT Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende emissionsgrænser for, hvad der maksimalt må udsendes af ammoniak og fosfor for at kunne opfylde kravet om BAT (bedste tilgængelige teknik) for slagtesvineproduktion. Grænseværdien er beregnet til kg NH 3-N. Ejendommens emission er på kg N ved at anvende en staldtype med % fast gulv. Grænseværdien for fosfor er kg P om året, og bedriften producerer kg P i husdyrgødningen om året. Den konkrete vurdering i denne sag resulterer i, at BAT-kravet sættes til 11 kg mere, end den vejledende værdi, hvorved ejendommen overholder kravet. Virkemidlet er nedsat mængde af fosfor i foderet. Det vurderes, at husdyrbrugets BAT-redegørelse i øvrigt viser, at husdyrbruget lever op til gældende BAT-normer for svineproduktion. Vilkår Vilkårene i godkendelsen fra 2006 er gennemgået enkeltvis. En del af vilkårene er bibeholdt, og nogle få er ophævet, fordi kravene fra lovgivningens side er blevet indført i bekendtgørelser. Kravene i bekendtgørelserne gælder også for ejendommen, med mindre de er skærpet i miljøgodkendelsen, og de bliver ikke gentaget her. Desuden er der stillet enkelte nye vilkår. 7

9 1.5 OFFENTLIGHED For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig har Viborg Kommune foretaget offentlig annoncering, da man indledte revurderingen af miljøgodkendelsen for Vestre Skivevej 130A, Sjørup, 8800 Viborg. Offentliggørelsen fandt sted den 30. oktober 2014 på Viborg Kommunes hjemmeside med frist på 4 uger til at fremsende bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen eller ønske om at få fremsendt udkast. 1.6 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Revurdering af miljøgodkendelsen omfatter slagtesvineproduktionen på ejendommen Vestre Skivevej 130A, Sjørup, 8800 Viborg. Til ejendommen er knyttet husdyrproduktionen med CHR nr Virksomheden har CVR nr Den godkendte produktion i 2006 udgjorde 8150 slagtesvin kg. Ejer har i forbindelse med denne revurdering ansøgt om at få ændret det lovlige dyrehold til tungere grise. Godkendelsens vilkår giver ikke mulighed for variationer i dyreholdet. I denne situation har Viborg Kommune anvendt Miljøstyrelsens notat af angående hvilke ændringer, der kan anses for omfattet af en godkendelse. Miljøstyrelsen skriver: På det grundlag (Notat 1419 fra Videnscenter for Svineproduktion) kan der for godkendelser/anmeldelser afgjort fra 1/ til 31/ accepteres en afvigelse fra den godkendte afgangsvægt udover 110 kg, under forudsætning af at antal producerede svin sænkes så meget, at der ikke produceres flere DE end præciseret i oprindeligtilladelse/godkendelse, beregnet efter omregningsfaktoren på godkendelsestidspunktet. Viborg Kommune har vurderet, at den ønskede ændring ligger indenfor godkendelsens rammer, når Miljøstyrelsens beregning anvendes, så den tilladte produktionen er: slagtesvin kg Med nugældende omregningsfaktor svarer ovenstående til 196,5 dyreenheder (DE). For en grundigere beskrivelse af ejendommen henvises til den oprindelige husdyrgodkendelse. 1.7 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD Ændring af anlæg skal anmeldes til Viborg Kommune, som afgør, om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøgodkendelse/ny miljøgodkendelse. VILKÅR Generelle vilkår, som videreføres/bibeholdes: 1. Et eksemplar af godkendelsen og revurderingen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold. 2. Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal kommunen straks orienteres. 8

10 Der indsættes et nyt, generelt vilkår, med hjemmel i 40 i Bek. om tilladelse og godkendelse: 3. Næste regelmæssige revurdering skal foretages i 2025, med mindre tidspunktet fremskyndes med baggrund i EU-retlige krav. 2. HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 2.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Husdyrbruget er placeret i landzone i det åbne land. Ejendommen ligger ved landsbyen Sjørup sydvest for Viborg. Placering og situationsplan findes i bilag 1. Situationsplanen stammer fra ITansøgningen. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med revurderingen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Idet der er tale om et bestående landbrug, der ikke ændres, stilles der ikke vilkår om udformning og placering af staldbygninger. Forholdet til bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v. er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 2.2 PLACERING I LANDSKABET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der er tale om en eksisterende virksomhed i drift. Der etableres ikke nye bygninger eller gylleholdere. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Der er tale om en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, som er i drift. Landskabelige forhold er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 9

11 3. HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 3.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Det tilladte produktionsniveau i godkendelsen fra 2006 er 8150 slagtesvin kg. I Bilag 1 er vist en situationsplan for staldens placering. Staldindretning Der er ikke foretaget nybyggeri eller godkendelsespligtige ændringer af staldanlægget siden miljøgodkendelsen i Dyreholdet ønskes ændret indenfor godkendelsens rammer til slagtesvin kg. Staldsystemer Ejendommen har én staldtype Slagtesvin Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv. Ejers BAT redegørelse for staldteknik: Valg af staldsystemer Slagtesvinestalden er indrettet med delvis fast gulv. Miljøstyrelsen har fastlagt emissionsgrænseværdierne ud fra det princip, at enkeltteknologier med reduktionsomkostninger, der overstiger ca. 100 kr. pr. kg. reduceret N, ikke bør indgå i vurderingen. Her ud over er det lagt til grund, at meromkostningerne for landmanden forbundet med at opfylde de fastlagte emissionsgrænseværdier ikke bør overstige ca. 1 % af de samlede produktionsomkostninger set i forhold til en situation med helt frit teknologivalg. BAT niveauet er opfyldt. Der er ingen planer om renovering af eksisterende staldanlæg inden for den næste 10 årige periode. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Den godkendte produktion i 2006 udgjorde 8150 slagtesvin kg. Ejer har i forbindelse med denne revurdering ansøgt om at få ændret det lovlige dyrehold til tungere grise. Godkendelsens vilkår giver ikke mulighed for variationer i dyreholdet. I denne situation har Viborg Kommune anvendt Miljøstyrelsens notat af angående hvilke ændringer, der kan anses for omfattet af en godkendelse. Miljøstyrelsen skriver: På det grundlag (Notat 1419 fra Videnscenter for Svineproduktion) kan der for godkendelser/anmeldelser afgjort fra 1/ til 31/ accepteres en afvigelse fra den godkendte afgangsvægt udover 110 kg, 10

12 under forudsætning af at antal producerede svin sænkes så meget, at der ikke produceres flere DE end præciseret i oprindeligtilladelse/godkendelse, beregnet efter omregningsfaktoren på godkendelsestidspunktet. Ved at foretage denne omregning har Viborg Kommune accepteret den ønskede ændring indenfor godkendelsens rammer, så den tilladte produktion er: slagtesvin kg Med nugældende omregningsfaktor svarer ovenstående til 196,5 dyreenheder (DE). Man kunne umiddelbart mene, at miljøgodkendelsen nu ikke længere er gældende, da dyreholdet er kommet under grænsen for godkendelsespligt på 210 DE. Dette er dog ikke tilfældet iht. Miljøstyrelsens Help-desk, som anfører: En godkendelse, både efter miljøbeskyttelsesloven kap. 5 og husdyrgodkendelsesloven, bortfalder ikke blot fordi der sker en produktionsnedgang. Godkendelsen bortfalder kun, hvis den ikke udnyttes i en sammenhængende periode på 3 år, og i så fald bortfalder kun den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet, jf. miljøbeskyttelsesloven 78b. Det bemærkes, at det kun er den produktionsnedgang, der skyldes en faktisk produktionsnedgang, der kan udløse et bortfald af (en del af) godkendelsen i overensstemmelse med ovenstående regler. Hvis "nedgangen" alene skyldes en ændret beregningsfaktor kan ovenstående ikke udløse et bortfald af (en del af) godkendelsen. I sagen Vestre Skivevej er der ikke tale om en produktionsnedgang, men om en ændring i beregning af DE, som gør, at bedriftens størrelse nu ikke længere er 233 DE, men kommer under grænsen på 210 DE. Godkendelsen er således stadig gældende, og dermed skal den også revurderes. Ved vurderingen af hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT i forhold til staldsystemer tages der udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Miljøstyrelsen har udarbejdet grænseværdier for emissionen af ammoniak og fosfor fra konventionel produktion af slagtesvin. Beregning af de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier efter Miljøstyrelsens vejledning af maj 2011 for eksisterende stalde samt Miljøstyrelsens tilpasning af BAT-kravet for fosfor til de ændrede DEberegninger for svin af fremgår af følgende tabel: Parameter Dyreart Antal årsdyr Grænse Korrektionsfaktor I alt NH 3 Slagtesvin ,36 1, Fosfor Slagtesvin (DE = 196,5) 22,3 kg P/DE ab lager

13 Den samlede N-emission fra anlægget er i IT-skemaet version 4 beregnet til kg NH 3-N/år. Derved udleder ejendommen mindre NH 3 end det maksimalt tilladte: Dette opnås med staldtypen delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv. Selvom der ikke er tale om et nyt virkemiddel, er staldtypen forudsætningen for opfyldelsen af BATkravet, og staldtypen stilles derfor som et nyt vilkår. Det nye vilkår stilles med hjemmel i lovens 40 stk. 2 nr. 4: - Hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne. Den samlede husdyrgødningsproduktion af fosfor er i IT-skemaet version 4 beregnet til kg P/år, og dermed udleder ejendommen 11 kg mere end den vejledende værdi. Se nærmere under afsnit 3.3 Fodring. Udnyttelsesfristen er udløbet på nuværende tidspunkt, og det eksisterende vilkår herom er opfyldt. Derfor udgår vilkåret omkring udnyttelsesfrist. Ændring af anlæg eller dyrehold skal anmeldes til Viborg Kommune, som afgør, om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøgodkendelse/ny miljøgodkendelse. Det eksisterende vilkår herom udgår, idet eventuel ændring eller udvidelse af husdyrbruget skal finde sted i henhold til bek af om tilladelse og godkendelser mv. af husdyrbrug. VILKÅR På baggrund af ovenstående fastlægges det tilladte dyrehold til: 4. Husdyrproduktionen pr. år på Vestre Skivevej 130A må på intet tidspunkt overskride slagtesvin kg Med nugældende omregningsfaktor svarer ovenstående til 196,5 DE. 5. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal opgørelser fra E-kontrol, slagtesvineafregninger el. lign. for hele den animalske produktion på Vestre Skivevej 130A, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Der opstilles desuden et nyt vilkår vedr. staldanlæggets gulvsystem: 12

14 6. Det eksisterende gulvsystem med delvis spaltegulv, %, skal bibeholdes for alle dyrene. Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen 2006 udgår, da de ikke længere er relevante eller står i loven: Afgørelsen om udvidelse af husdyrproduktion falder bort, hvis den ikke udnyttes inde for en frist på 3 år, jævnfør 15 i bkg. Nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. Enhver ændring af dyreholdet der medfører forøget forurening skal anmeldes til Fjends Kommune. 3.2 VENTILATION KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Der er ingen krav til ventilatonen. Eventuelle lugt, - støj- og støvgener behandles i afsnittene 5.2, 5.5 og 5.6. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles ikke yderlige vilkår. 3.3 FODRING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der er anvendt foderkorrektion af fosfor som virkemiddel til at nedsætte fosforudledningen i husdyrgødningen for at opfylde BAT-kravet til fosfor. I stedet for normen på 4,80 g fosfor pr. foderenhed til slagtesvin anvendes 4,70. Foderoptimeringen angår: KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Reduktion i g P pr. FE er et virkemiddel, som bedriften anvender for at nedsætte mængden af fosfor i husdyrgødningen for at opfylde BAT-kravet. Miljøstyrelsens tilpasning af BAT-kravet for fosfor til de ændrede DE-beregninger for svin af betyder, at det vejledende BAT-krav er kg P/år. Den samlede husdyrgødningsproduktion af fosfor 13

15 er i IT-skemaet version 4 beregnet til kg P/år, og dermed udleder ejendommen 11 kg mere end den vejledende værdi. Viborg Kommune har foretaget en konkret vurdering i denne sag. I vurderingen indgår, at ejers nuværende fodersammensætning indeholder 4,85 g P/FE, og ejer har vurderet, at dyrene ikke vil kunne trives med et lavere P-indhold end 4,70 g P/FE. Ved at anvende 4,70 g P/FE kan P-merudledningen nedbringes til 11 kg, dvs. til en størrelsesorden, som Natur- og Miljøklagenævnet mener, er uvæsentlig, dog i forbindelse med nyetableringer. I denne sag vil vi anvende Klagenævnets uvæsentlighedsgrænse på revurderingen. Den konkrete BAT-vurdering resulterer hermed i, at BAT-niveauet for denne ejendom fastlægges til kg NH 3-N. Viborg Kommune vurderer herefter, at BAT-kravet til fosfor overholdes. Der stilles nye vilkår om den ændrede fodersammensætning iht. Miljøstyrelsens teknologiblad af De nye vilkår stilles med baggrund i kravet om at anvende bedste tilgængelige teknik (BAT) med hjemmel i lovens 40 stk. 2 nr. 4: - Hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for foder: 7. Der skal anvendes enzymet fytase i besætningen i det omfang, det er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt, samt doseres efter dyrenes/afgrødernes fosforbehov. På baggrund af ovenstående stilles følgende nye vilkår: 8. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som (P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin) må maksimalt være kg P. P ab dyr pr. slagtesvin er beregnet ud fra følgende ligning: (((afgangsvægt indgangsvægt) x FEsv pr kg tilvækst x gram fosfor pr. FEsv/1000) ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst)) Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal overholdes. Fakta slagtesvin Værdi Antal producerede slagtesvin 7204 Indgangsvægt, kg 35 Afgangsvægt, kg 112 FEsv pr. kg tilvækst 2,85 14

16 Gram P pr. FEsv, g 4,70 Kg P ab dyr pr. slagtesvin 0, Der skal føres logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: Antal producerede dyr Gennemsnitlige vægtintervaller(indgangs og afgangsvægt/slagtevægt) Foderforbrug pr. kg tilvækst Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne 10. P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. november 2014 til 15. maj Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder. 12. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 3.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejers BAT-redegørelse for vandforbrug: Drikkevand Der anvendes vand til drikkevand og til rengøring. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå evt. spild. Ejendommen har vandindvinding. Øvrige Derudover vil der gennem dagligt tilsyn blive observeret eventuelle hændelser der forårsager vandspild. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst muligt. Service tilkaldes, hvis der er behov for det. Det årlige vandforbrug er skønnet ud fra normtal til ca m 3. Det synes ikke muligt at foretage yderligere vandbesparende foranstaltninger, da det vurderes, at der ikke forbruges mere vand end nødvendigt. Ejers BAT-redegørelse for energiforbrug: Energiforbruget afhænger af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom, herunder hvilke teknologiske løsninger, der anvendes til begrænsning af forurening. Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT- standardkrav vedr. energiforbrug. 15

17 De væsentligste strømforbrugende aktiviteter er ventilation, fodring og lys. Der bruges årligt ca kwh. Forbruget er skønnet ud fra normtal. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at BAT med hensyn til vand- og energiforbrug er at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende anlæg løbende kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Endvidere kan det betragtes som BAT at registrere vand- og energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter, samt vælge udstyr med fokus på vand- og energibesparende egenskaber. Dette taget i betragtning, vurderer Viborg Kommune, at ejendommen lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug. På baggrund af ovenstående stilles ikke vilkår til vand- og energiforbrug. 3.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Afledning af husspildevand sker via septiktank og til jordoverfladen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Udledning af spildevand reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven. Håndtering, vask og påfyldning af marksprøjte skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 1598/2014 Vaskepladsbekendtgørelsen. I forbindelse med påfyldning og vask af sprøjteudstyr udgår nogle af vilkårene fra den tidligere miljøgodkendelse fra 2006, da de nu er omfattet af vaskepladsbekendtgørelsen. Øvrige vilkår bibeholdes, da de er en skærpelse af bekendtgørelsen. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for spildevand: 13. Indenfor en periode på 5 år fra godkendelsens meddelelse skal der på ejendommen etableres en vaskeplads, som skal anvendes ved påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr. Inden vaskepladsen etableres, skal der fremsendes ansøgning til kommunens godkendelse. Vaskevand fra pladsen skal ledes til en godkendt beholder og må udspredes på marken. 14. Indenfor en periode på 5 år fra godkendelsens meddelelse skal der på ejendommen etableres en vaskeplads til vask af landbrugsmaskiner. Inden vaskepladsen etableres, skal der fremsendes ansøgning til kommunens godkendelse. 15. Sanitært spildevand fra beboelse og evt. mandskabsrum skal ledes til særskilt godkendt spildevandsanlæg. Der skal indenfor en periode på 5 år ansøges om og etableres et godkendt spildevandsanlæg for husspildevand. 16

18 Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2006 udgår: Indtil den i ovenstående vilkår nævnte vaskeplads er etableret skal indvendig rengøring af marksprøjte foregår i marken med rentvandstank eller på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder, eksempelvis gyllebeholder. Udvendig vask af marksprøjte skal foregå på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder. Vaskevandet skal udspredes på marken. 3.6 AFFALD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Affald fjernes løbende fra ejendommen, og der afhentes affald hver anden uge. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal affaldsproduktionen på ejendommen registreres efter de gældende regler, og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med Viborg Kommunes affaldsregulativ for erhverv. Viborg Kommune vurderer, at de generelle regler i affaldsregulativet som hovedregel er tilstrækkelige til at regulere affaldshåndteringen på ejendommen. Hvor godkendelsens vilkår er en skærpelse i forhold til regulativet, er vilkårene dog bibeholdt. Nogle af de gamle vilkår udgår, da de er en del af regulativet. Døde dyr skal udover vilkåret i godkendelsen håndteres i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (nr. 558/2011). Her er bl.a. angivet afhentningstider. I forbindelse med tilsyn på ejendommene skal dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald kunne fremvises. Det tidligere vilkår om udarbejdelse af stamkort over affaldsmængder er i dag overflødigt, da denne ordning er bortfaldet fra gældende bekendtgørelse. Endvidere er tidligere vilkår om forbud mod afbrænding af affald ikke længere relevant, da det står i gældende regulativ for erhvervsaffald for Viborg Kommune. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for affald: 16. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. 17. Døde slagtesvin skal opbevares under kadaverkappe eller tilsvarende. 18. En container, der opfylder kravene for farligt affald i Viborg Kommunes regulativ, kan anvendes. Anden opbevaring, der som udgangspunkt opfylder ovennævnte krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden. 17

19 19. Tomme kemikalie dunke rengøres og opbevares i kemikalierum eller lign. 20. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Viborg Kommune. Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen 2006 udgår: Farligt affald (råvare, - olie- og kemikalieaffald)skal, uanset mængde, opbevares under tag på fast bund, og indrettes således, at spild kan opsamles. I tilfælde af lækage eller spild må der ikke være mulighed for at der kan løbe råvare, - olie- eller kemikalieaffald i kloakken eller ud på/i jorden. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem transportøren og modtageren er. Klinisk affald opsamles og opbevares i specialbeholder. Døde slagtesvin skal tilmeldes afhentning af godkendt destruktionsanstalt hurtigst muligt, med mindre der foreligger en fast aftale om afhentning. 3.7 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Olietanke skal anmeldes, placeres og sløjfes således, som det er beskrevet i olietankbekendtgørelsen nr. 1321/2011. Ejendommen skal overholde bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler (1598/2014). Herunder er der afstandskrav til vandboringer, som er strengere end vilkåret, og da vilkårets øvrige ordlyd også står i bekendtgørelsen, udgår vilkåret. Vilkåret om opbevaring af kemikalier (som ikke er affald) videreføres. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår: 21. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning. 22. Kemikalier skal uanset mængde opbevares under tag på fast tæt bund på en plads, der er indrettet således, at spild kan opsamles. I tilfælde af lækage eller spild må der ikke være mulighed for, at der kan løbe kemikalier i kloakken eller ud på/i jorden. 18

20 Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen 2006 udgår: Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der må ikke opblandes sprøjtemidler i en afstand af 5 meter fra en vandboring. Påfyldning af marksprøjte skal ske under konstant overvågning. 3.8 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Det er BAT at have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke- planlagte emissioner og hændelser. Der findes allerede en indsatsplan vedrørende utilsigtet udslip af gylle, men Viborg Kommune vurderer, at udarbejdelse af en mere omfattende beredskabsplan for ejendommen er et nødvendigt redskab til at minimere risikoen for uheld på bedriften. Indsatsplanen bør udbygges til også at omfatte brand og andre typer af miljømæssige uheld. Den eksisterende indsatsplan er opstillet som et vilkår, og bibeholdes i revurderingen.. Vilkåret om beredskabsplan stilles med hjemmel i husdyrbrugslovens 40 stk. 2 nr. 5: - hvis det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår: 23. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 24. Uheld, der medfører forurening af vandløb eller grundvand, skal straks anmeldes til alamcentralen 112. Tilsynsmyndigheden (Viborg Kommune) skal herefter underrettes hurtigst muligt. 25. På ejendommen skal der forefindes en detaljeret indsatsplan, der beskriver hvorledes omfanget af et eventuelt gylleudslip på Vestre Skivevej 130A kan begrænses. Indsatsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendomme har fri adgang til den. Der stilles et nyt vilkår: 26. Den eksisterende indsatsplan uddybes til en beredskabsplan, så den også indeholder uheldstyper som brand, olie- og kemikalieudslip samt strømsvigt. Beredskabsplanen skal være opdateret og fortælle, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for alle, der færdes på bedriften. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanens indhold skal være forståelig og kendt af gårdens ansatte mfl. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol. 19

21 4. GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 4.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE I nedenstående tabel er givet en oversigt over produktionen og afsætningen af N, P og DE for den eksisterende drift. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Kommunen har ingen bemærkninger. VILKÅR Der stilles ingen vilkår til gødningsmængder. 4.2 FLYDENDE HUSDYRGØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der opbevares flydende husdyrgødning. De to gyllebeholdere har en kapacitet på henholdvis 2700 og 800 m 3. Dertil er rumfanget for gyllekanalerne 850 m 2. I alt er der en opbevaringskapacitet på m 3. Den årlige gylleproduktionen er ca m 3 inkl. drikkevandsspild og vaskevand fra stalden. Opbevaringskapaciteten er på ca. 14 måneder. Ejers BAT-redegørelse for opbevaring af husdyrgødning Valg af ammoniakreducerende teknologi til opbevaring af husdyrgødning: I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen skal der etableres fast overdækning på nye gyllebeholdere, med mindre, der kan opretholdes et naturligt tæt flydelag. Her er der et naturligt tæt flydelag. Gyllen opbevares på følgende vis: Beholderne er opført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne er dimensioneret i forhold til kapaciteten, således at de kan modstå påvirkninger i forbindelse med omrøring, overdækning og tømning. Der er velfungerende flydelag på beholderne. Der føres lovpligtig logbog for beholdere med flydende husdyrgødning jf. de beskrevne regler i vejledning Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning med tilhørende skemaer. Herved sikres en løbende kontrol med om flydelaget 20

22 opfylder kravene. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Det sikres endvidere, at der senest 14 dage efter omrøring/udbringning er genetableret flydelag. Det vurderes, at den ansøgte drift lever op til kravet om BAT vedr. opbevaring med ovenstående tiltag. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at det er BAT at følge kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen om håndtering og opbevaring af gylle. Herunder er det BAT, at kapaciteten i gylletankene er tilstrækkelig i forhold til den ansøgte produktion, og det vurderes, at den generelle anbefaling i husdyrgødningsbekendtgørelsen om 9 måneders opbevaringskapacitet skal videreføres som krav. Kravet sikrer, at opbevaringen sker, så risikoen for påvirkning af jord, grundvand og naturområder i nærheden reduceres. Det eksisterende vilkår om overdækning udgår, da det er et krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Bemærk at flydelaget ved omrøring/udbringning skal være intakt 7 dage efter udbringning. Ved tømning af beholderen må den maksimalt være uden tætsluttende flydelag i 14 dage. Opbevaring af flydende husdyrgødning skal desuden ske som beskrevet i bekendtgørelse. nr. 853/2014 kap. 7. VILKÅR På baggrund af ovenstående bibeholdes eksisterende vilkår: 27. Opbevaring og håndtering af gylle på ejendommen skal ske på en sikker måde og uden risiko for jordforurening. 28. Det skal altid sikres, at der er opbevaringskapacitet til husdyrgødning på minimum 9 måneder. Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen 2006 udgår: Efter husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bek.nr. 814 af 13. juli 2006) skal beholdere til flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning. Alternativ kan flydelag anvendes mod, at flydelaget holdes tæt og løbende journaliseres i en logbog jf. afsnit 2.9- egenkontrol. 4.3 FAST GØDNING INKL. DYBSTRØELSE MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der opbevares ikke fast gødning 4.4 ANDEN ORGANISK GØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der modtages ikke anden organisk gødning. 21

23 5. FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 5.1 AMMONIAK OG NATUR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beregninger fra it-skemaet (70075)viser, at der en samlet emission fra stald og lager på kg N pr. år. Det vejledende BAT-krav er overholdt, se afsnit 3.1. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER Det nærmeste internationale naturområde er habitatområde 226 Kongenshus Hede. Nærmeste ammoniakfølsomme naturtype er 4030 tørre dværgbuskesamfund(heder), og dette område er derved kategoriseret som 7 kategori 1 natur. Naturområdet findes ca. 378 m fra ejendommen. For ikke at påvirke området negativt med ammoniak fra staldene, bør totaldepositionen iht. godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3 ikke overstige 0,2-0,7 kg N/ha pr. år, afhængigt af hvor mange andre husdyrbrug, der ligger i nærheden. Der ligger ikke andre husdyrbrug i nærheden, som opfylder kumulationsbetingelserne i Bilag 3, hvorved depositionskravet er 0,7 kg N/ha pr. år. Totaldepositionen fra stalden er beregnet til 0,4 kg N/ha pr. år. Det nærmeste kategori 2 naturpunkt er hede som ligger ca. 3,6 km vest for anlægget. For ikke at påvirke kategori 2 naturarealerne med ammoniak fra stalden bør totaldepositionen ikke overstige 1,0 kg N/ha/år. Det vurderes, at totaldepositionen på grund af den større afstand vil være mindre end 0,4 kg N/ha pr. år. Det vurderes samlet, at produktionen ikke vil påvirke områdernes naturtilstand. Det internationale naturområde samt kategori 2 naturen er vist på bilag 2, og beregningerne er vist på bilag 3. Der ligger ammoniakfølsom kategori 3 natur ca. 375 m. vest for ejendommen. Lovgivningen stiller dog ikke krav om beskyttelse af disse naturtyper i forbindelse med revurderingssager. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles der ingen vilkår for ammoniak og natur. 5.2 LUGT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE 22

24 Lugtkilder vil primært være håndtering af husdyrgødningen i forbindelse med staldene. Dvs. lugt udsendes ved den løbende ventilation, omrøring af gylle og udpumpning fra stalden samt ved transport og udbringning af gyllen. Der kan desuden forekomme lugtgener ved udbringning af gylle på markerne. I forbindelse med udbringning af gødning i forårsmånederne kan der opstå lugt, men herudover forventes der ikke at forekomme væsentlige lugtgener fra udbringningen. I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldanlæggene til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår ikke i lugtberegningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler. I tabellen her er vist de beregnede geneafstande fra ITansøgning nr version 4. Den faktiske afstand er målt fra en tænkt staldmidte. Område Beregnings model Samlet ukorrigeret Faktiske afstand Eksisterende eller fremtidig byzone Ny 433 m m Samlet bebyggelse eller lokalplan Ny 296 m m Enkelt bolig Ny 139 m m Ejendommen ligger i det åbne land. Der er ca meter til nærmeste byzone, som er det lokalplanlagte skoleområde i Mønsted. Nærmeste samlede bebyggelse er Sjørup som er en landsby beliggende i landzone afstanden fra ejendommen er ca m. Der er ca m fra midten af stalden til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt (Vestre Skivevej 126b, 8800 Viborg.) Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, bliver overholdt for både byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse, og således skal lugtkravene heller ikke overholdes. Ved en eventuel senere godkendelsespligtig udvidelse vil grænserne imidlertid skulle overholdes. Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Viborg Kommune vurderer, at der ikke er relevante teknologier, der kan mindske lugt fra staldanlæggene. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Viborg Kommune vurderer derfor, at der ikke skal stilles nye vilkår om lugt. Det vurderes desuden, at udbringning og opbevaring af husdyrgødning ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener, hvis reglerne vedrørende håndtering og opbevaring af husdyrgødning efterleves. 23

25 VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for lugt: 29. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. 30. Omrøring af gylle, udpumpning til gylleanlæg samt udbringning af husdyrgødning skal ske med størst muligt hensyn til de omkringboende naboer. 31. Lugtbidraget fra stalden skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester. 5.3 FLUER OG SKADEDYR KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr såsom rotter, som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, der skal bekæmpes effektivt. Rottebekæmpelse er i forvejen reguleret ved bekendtgørelse nr. 696/2012. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for fluer og skadedyr: 32. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Skadedyrsguiden, Aarhus Universitet: fx 33. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr(rotter mv.). 34. Bekæmpelse skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. 5.4 TRANSPORT KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg kommune betragter det som BAT at tilrettelægge transporter, så de medfører mindst mulige gener. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for transport: 35. Transport til og fra ejendommen Vestre Skivevej 130A, Sjørup, skal altid tilrettelægges således, at der tages størst mulig hensyn til omgivelserne. 24

26 5.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ventilationsanlægget kan medføre støj. Derudover kan der forekomme støjgener ved transport med lastbiler, traktorer og landbrugsmaskiner. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften. Støjgrænserne i miljøgodkendelsen er fastlagt ud fra Miljøstyrelsens vejledninger om ekstern støj nr. 5 og 6 fra Støjgrænserne er anbefalet for virksomheder herunder husdyrhold i det åbne land overfor nabobeboelser. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for støj fra anlægget og maskiner: 36. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved enkeltboliger overskride følgende værdier: Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Alle dage Kl Alle dage Kl Alle dage Kl Landzone 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden, kl alle dage er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time. For natperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time. Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a) 37. Kontrol af støjgrænser, se bilag 4. 25

27 5.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der kan forekomme flere støvende aktiviteter på ejendommen (transport, håndtering af foder mm.). Det vurderes dog, at langt de fleste er af lokalt omfang (indenfor bedriften). I forbindelse med markarbejde tæt på beboelser kan der opstå kortvarige støvgener, som må accepteres, når beboelse ligger ud til markarealer. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at begrænse støvgener. Det er BAT, at alle aktiviteter på bedriften planlægges herunder også levering og udkørsel således, omgivelserne påvirkes mindst muligt. Der er ikke krav om målinger eller logbog i forhold til støv. Endvidere er der ikke fastlagt grænseværdier for støvgener, så derfor må en evt. begrænsning bero på en objektiv observation. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for støv: 38. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. 39. Udendørsarealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o. lign Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne. 5.7 LYS KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at lys fra bedriften ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller for trafikken. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles ikke vilkår for lys på ejendommen. 26

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 27. april 2015 Haderslev Kommune Datablad Revurdering

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre Udkast til miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre v. Tommy R. Hensberg Blidstrupvej 3, Blidstrup 7990 Øster Assels - 1 - Godkendelse af virksomhed i henhold til

Læs mere

Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev,

Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev, Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev, efter 11, stk. 2 i Lov nr.1572 af 20. december 2006. Meddelt d. xxx Miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Rude Havvej 55 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Udarbejdet af: Odder Kommune Afdelingen for Miljø Rådhusgade

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup 12-miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Godkendelsesdato den 25. oktober 2012 1 Registreringsblad Ejendommens navn og beliggenhed Stensager. Forten 18, Vellev,

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere