Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark."

Transkript

1 Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst. Terrortruslen mod Danmark udspringer primært fra grupper, netværk og enkeltpersoner, der bekender sig til en militant islamistisk ideologi. Truslen er hovedsageligt rettet mod mål med tilknytning til tegningesagen. CTA vurderer, at militante islamister fremover desuden vil vælge andre mål, herunder mål med symbolværdi, eller lettilgængelige og ubeskyttede mål. Et stigende antal personer fra Vesten, herunder Danmark, opsøger områder, hvor der er voldelige konflikter. Ophold i et sådant område kan medføre kontakt til militante islamister og dermed risiko for at blive radikaliseret. CTA vurderer, at der er en øget risiko for terrorrelaterede aktiviteter, når disse personer vender hjem. CTA vurderer, at mindre grupper og personer tilknyttet politisk venstre- eller højre ekstremistiske miljøer i Danmark udgør en vis terrortrussel. Terrorangrebene i Norge den 22. juli 2011 og andre begivenheder i udlandet kan virke inspirerende på personer og grupper i Danmark. Der er i det venstreekstremistiske miljø personer, som har vilje og evne til at begå alvorlig, personfarlig kriminalitet, blandt andet ildspåsættelser og voldelige angreb på politiske modstandere. CTA vurderer, at et terrorangreb i Danmark vil kunne gennemføres med lettilgængelige våben som stikvåben, håndvåben, brandstiftende bomber eller hjemmelavede bomber. Et terrorangreb kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer herpå. CTA vurderer, at militante islamisters fortsatte fokus på Danmark betyder, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Den primære terrortrussel mod danskere i udlandet opstår, når danskere opholder sig på steder, der kan være lokale terrormål. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark eller i udlandet er fortsat meget begrænset, hvis man ser bort fra enkelte udenlandske konfliktzoner. Side 1 af 6

2 Udviklingen i det globale trusselsbillede Terrortruslen mod Danmark har en grænseoverskridende karakter. Truslen mod Danmark har derfor tæt sammenhæng med udviklingen i det globale trusselsbillede. Trusler mod Danmark har ofte direkte forbindelse til udlandet, for eksempel ved, at angrebsplanlægning sker via kontakter til et internationalt terrornetværk, efter ophold i udlandet eller foretages af personer, der kommer til Danmark fra udlandet. Den internationale indsats mod terrorisme har ført til en svækkelse af al-qaidas netværk i Pakistan/Afghanistan. Al-Qaidas øverste ledelse er dog fortsat aktiv i planlægning og forsøg på gennemførelse af terrorangreb mod Vesten. Samtidig er der, særligt i Pakistan, andre terrorgrupper med kapacitet til at kunne ramme vestlige mål, også uden for regionen. De politiske ændringer i Mellemøsten og Nordafrika har ført til ændrede vilkår for terrorgrupperne i regionen. Omvæltningerne har i flere tilfælde svækket de lokale sikkerhedsinstitutioner. Det har givet større råderum til terrorgrupper, og der er opstået nye fristeder, hvor terrorgrupper kan træne og planlægge terrorangreb. I dette mere fragmenterede trusselsbillede har de regionale terrorgrupper i Mellemøsten og Nordafrika fået en relativ større betydning. Mens de regionale grupper generelt orienterer sig mod lokale forhold og mål, deler mange af dem al-qaidas vision om et islamisk styre og ser Vesten som en hindring herfor. Angreb mod vestlige mål i regionen eller i de vestlige lande vil derfor fortsat indgå i gruppernes planlægning. De potentielle terrormål og gruppernes virkemåder varierer, blandt andet afhængigt af lokale interesser. Der er tale om et mere dynamisk trusselsbillede. Terrorgrupperne udvikler løbende nye angrebsmetoder og søger aktivt og vedholdende at afprøve og omgå sikkerhedsforanstaltninger. Der planlægges fortsat omfattende, komplekse angreb, men opfordres i stigende grad til angreb med enkle midler, der kræver mindre planlægning, eller til soloterrorisme, hvor en enkeltperson handler alene. Omvæltningerne i Mellemøsten og Nordafrika har også ført til nye konflikter. Særligt oprøret i Syrien har tiltrukket personer bosiddende i Vesten, herunder Danmark. Dette har øget risikoen for, at disse personer kommer i kontakt med militant islamistiske netværk, herunder med tilknytning til al-qaida. Andre konfliktzoner, som Yemen, Somalia, Pakistan og Afghanistan, tiltrækker fortsat personer bosat i Vesten. Også andre terrorgrupper eller organisationer, der anvender terror som middel, kan have interesse i at ramme mål eller interesser i Danmark som led i en lokal eller regional konflikt eller som led i en politisk uoverensstemmelse med Vesten. Der er inden Side 2 af 6

3 for det seneste år set eksempler på, at sådanne grupper har søgt at ramme israelske og jødiske mål forskellige steder i verden, herunder i Europa. I politisk ekstremistiske miljøer, både på højre- og venstrefløjen, ses en fortsat stigende vilje til voldsanvendelse. Den økonomiske krise i Sydeuropa har særligt i Grækenland ført til voldelige sammenstød og til angreb på udlændinge fra personer med baggrund i det højreekstremistiske miljø. I Tyskland har højreekstremister udført målrettede attentater mod muslimer. Samtidig retter både de højre- og venstreekstremistiske miljøer i stigende grad deres voldelige aktiviteter mod statens institutioner. Der er tegn på, at terrorangrebet i Norge den 22. juli 2011 har inspireret ligesindede personer i andre europæiske lande. Mens den globale terrortrussel ikke som sådan er øget, er det samlede trusselsbillede mod Vesten, og mod Danmark, i dag mere fragmenteret, dynamisk og komplekst. Terrortruslen er dermed blevet mere uforudsigelig. Terrortruslen mod Danmark CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Som vestligt land med en aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik er Danmark et mål for internationale terrorgrupper på samme måde som andre vestlige lande. Der er dog fortsat en særlig interesse for Danmark fra militant islamistiske terrornetværk som følge af tegningesagen. Genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i februar 2008 gav anledning til, at militante islamister i Danmark og udlandet så Danmark som et prioriteret terrormål. Der er siden 2008 flere tilfælde, hvor militante islamister i Danmark eller udlandet har planlagt eller forsøgt at gennemføre angreb i Danmark eller mod danske interesser i udlandet. Forberedelse af et terrorangreb mod JP/Politikens Hus i København i december 2010 er et eksempel herpå. Nye internationale sager, der er blevet opfattet som krænkelser af islam, har ikke mindsket interessen for Danmark. Det skyldes en udbredt opfattelse hos militant islamistiske netværk af, at Danmark med tegningesagen har startet disse sager, og at Danmark endnu ikke er blevet straffet tilstrækkeligt. Truslen er fortsat hovedsageligt rettet mod personer og lokaliteter med tilknytning til tegningesagen. Det må dog forudses, at militante islamister, der agerer selvstændigt eller med kontakt til internationale netværk, i stigende grad tager initiativ til at identificere andre Side 3 af 6

4 terrormål. Det kan dreje sig om andre mål, der vurderes at have symbolværdi, som offentlige eller militære institutioner. Der kan også være tale om lettilgængelige og ubeskyttede mål. Erfaringer fra andre vestlige lande viser, at angreb på kollektive transportmidler og på steder, hvor mange mennesker færdes, har stor psykologisk effekt i offentligheden. Der har i de senere år været en tendens til, at militant islamistiske grupper opfordrer til planlægning og udførelse af soloterrorisme mod sådanne lettilgængelige og ubeskyttede mål. Opfordringer fra militant islamistiske grupper vil også kunne inspirere personer uden særlig tilknytning til Danmark til at rejse til Danmark for at udføre en terrorhandling. Der er i Danmark set eksempler på, at planlægning eller gennemførelse af terrorhandlinger involverer personer, der har opholdt sig i konfliktzoner, deltaget i kamphandlinger, opbygget militære færdigheder eller etableret kontakter til militant islamistiske netværk. Der er et voksende antal personer fra Danmark, der vælger at rejse til konfliktzoner, herunder til Syrien. Et ophold i en konfliktzone medfører ikke nødvendigvis, at personerne vil udøve terror. Men det øger risikoen for kontakter til militant islamistiske netværk, hvilket, sammen med andre påvirkninger, de udsættes for i en konfliktzone, øger risikoen for, at personerne bliver radikaliserede, og at de kan være motiverede til at udføre terrorrelaterede aktiviteter, når de vender hjem. Det kan ske i tilknytning til et etableret militant islamistisk netværk eller ved soloterrorangreb, hvor den pågældende handler på egen hånd. Der er set enkelte eksempler på, at danskere udrejst til konfliktzoner har forbindelse til kriminelle miljøer i Danmark, herunder bandemiljøet. Der er dermed en risiko for, at militante islamister i Danmark kan få adgang til for eksempel våben og ammunition fra disse miljøer. Der er også i Danmark risiko for, at personer vælger at begå terror som følge af oplevede uretfærdigheder eller andre påvirkninger, herunder historier i medierne eller på internettet, også uden at have haft direkte kontakt til terrorgrupper. Påvirkning fra personlige kontakter og sociale relationer samt konkrete erfaringer, for eksempel fra en træningslejr eller en konfliktzone, er dog fortsat væsentlige faktorer, når man skal forstå årsagen til, at personer begår terror. Mindre grupperinger og enkeltpersoner med tilknytning til politisk ekstremistiske miljøer i Danmark udgør en vis terrortrussel. I propagandaen hos venstre- og højreekstremister i Danmark ses fjendebilledet primært at være dem, man opfatter som politi- Side 4 af 6

5 ske modstandere eller visse minoritetsgrupper. Som det er set i udlandet, kan voldelige aktiviteter fra begge fløje dog også rettes mod statslige institutioner, herunder politiet, mod udenlandske ambassader eller mod private organisationer og virksomheder, der vurderes at have symbolsk værdi, eksempelvis i et anti-kapitalistisk eller fremmedfjendsk perspektiv. CTA vurderer, at der kan være personer eller grupper i Danmark, der selv sammensætter deres militante ideologi på basis af forskellige højreekstremistiske ideer. Terrorangrebene i Norge den 22. juli 2011 og andre begivenheder i udlandet kan virke inspirerende på personer og grupper i Danmark. Der er personer i det venstreekstremistiske miljø i Danmark, som har vilje og evne til at begå alvorlig, personfarlig kriminalitet, herunder i form af ildspåsættelser og angreb på politiske modstandere. Forsøg på terrorangreb kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer, det vil sige uden varsel. Mulighederne for at gennemføre et terrorangreb afhænger af de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret for potentielle mål, samt af terroristernes kapacitet. Når det gælder kapaciteten til at gennemføre et terrorangreb i Danmark vurderer CTA, at der eksisterer kapacitet til at kunne gennemføre terrorangreb med anvendelse af lettilgængelige våben som stikvåben, håndvåben, brandstiftende bomber eller mindre, hjemmelavede bomber, som kan fremstilles med kommercielt tilgængelige produkter, at der vil kunne tilvejebringes kapacitet til at anvende simple kemiske stoffer i terrorøjemed, at kapaciteten til at gennemføre komplekse terrorangreb i Danmark, der kræver længere tids planlægning, større udgifter til materiel og flere gerningsmænd, er begrænset, at terrorgrupper for nærværende ikke besidder kapacitet til ved cyberterror at gennemføre målrettede og ødelæggende angreb på IT- og teleinfrastruktur, som kan have samfundsmæssige konsekvenser for Danmark, og at terrorgrupper ikke har kapacitet til at gennemføre terrorangreb med biologisk, radiologisk eller nukleart materiale. Terrortruslen mod danskere og danske interesser i udlandet Som følge af militante islamisters fortsatte fokus på Danmark er der en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet, særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan Side 5 af 6

6 identificeres som danske. Endvidere er der en generel risiko for terror og bortførelser i lande, hvor militant islamistiske grupper, der har fokus på vesterlændinge og vestlige interesser, er aktive. Det gælder især i Afghanistan, Irak, Mali, Pakistan, Somalia og Yemen samt i et vist omfang lande, der grænser op til disse lande, herunder for eksempel Kenya. Man kan holde sig orienteret om særlige landerisici gennem Udenrigsministeriets rejsevejledninger (www.um.dk). Som al-qaidas angreb mod den danske ambassade i Pakistan den 2. juni 2008 viste, kan danske diplomatiske repræsentationer eller andre åbenlyst danske interesser være særligt truede af terrorhandlinger. Skønt sikkerheden mange steder er øget betydeligt, kan danske, diplomatiske repræsentationer også fremover blive mål for terroraktioner, fordi de af terrorister kan opfattes som mindre sikrede og dermed lettere tilgængelige mål end eksempelvis større vestlige landes repræsentationer. Der er fortsat intention blandt terrorister om at ramme den internationale flytrafik. Den primære risiko for, at man som dansker bliver ramt af terror i udlandet, er dog fortsat forbundet med ophold på steder, der kan være lokale terrormål, herunder steder hvor mange vesterlændinge færdes, ved store forsamlinger eller i forbindelse med større demonstrationer. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark eller i udlandet er fortsat meget begrænset, hvis man ser bort fra enkelte udenlandske konfliktzoner. Side 6 af 6

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Lars Erslev Andersen Manni Crone Peter Hansen Ann-Sophie Hemmingsen Ulla Holm Søren Hove Leila Stockmarr diis Dansk institut for

Læs mere

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT ANTI-DEMOKRATISKE OG VOLDSFREMMENDE MILJØER I DANMARK, SOM BEKENDER SIG TIL ISLAMISTISK IDEOLOGI HVAD VED VI? Ann-Sophie Hemmingsen DIIS REPORT 2012:06 DIIS. DANISH

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder.

Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder. Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder. Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 vi må konstant huske, at begrænsning af frihedsrettigheder og brud på retsprincipper eller nye mellemstatslige konflikter

Læs mere

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 21. marts 2015 Ny Udenrigspolitik i en konfliktfyldt verden: Proaktiv, forebyggende, fremadrettet

Læs mere

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser Sådan bekæmpes ekstremisme Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser 01 Islamismen er vor tids store totalitarisme, og det er vigtigt, at vi agerer i overensstemmelse med

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber

Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber Jacob Mchangama,, i Executive summary Som følge af det stigende antal danskere, der rejser til Syrien og Irak for at deltage i væbnet konflikt for islamistiske organisationer, har regeringen fremsat en

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte September 2008 J.nr.: 2007-3330-2 / OA Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere