Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014 Fremsat den af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 495 af 21. maj 2013 og 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. Efter 12 a indsættes i kapitel 3: Voksne i risiko for radikalisering og ekstremisme 12 b. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer over 18 år får mulighed for at få gratis, målrettet rådgivning i henhold til 10, hvis de henvender sig, fordi de er blevet radikaliserede eller er i risiko for at blive det, eller at de ønsker hjælp til at forlade et ekstremistisk miljø. Tilbuddet om rådgivning kan omfatte opsøgende arbejde. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan som led i tilrettelæggelse af den målrettede rådgivning efter stk. 1, etablere kontaktperson- eller mentorordninger. Stk. 3. I forbindelse med den målrettede rådgivning efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen overveje, om den pågældende har behov for yderligere støtte efter denne eller anden lovgivning. Side 1 af 14

2 Stk. 4. Rådgivningen stk. 1 skal ske i samarbejde med borgeren. Loven træder i kraft den 1. juli Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund 1.1. Indledning 1.2. Baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret 2.2. Overvejelser 2.3. Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder 9. Sammenfattende vurdering af konsekvenser af lovforslaget 1. Indledning og baggrund 1.1. Indledning Den [xx] har regeringen og satspuljepartierne Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti som led i satspuljeaftalen for 2015 indgået aftale om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for at styrke den sociale forebyggelsesindsats over for både børn, unge og voksne, som er i risiko for radikalisering. Radikaliseringen skal forebygges for at undgå, at borgere bliver radikaliseret og rekrutteret til ekstremistiske miljøer og dermed risikerer at blive socialt marginaliserede, vende samfundet ryggen og i sidste ende eventuelt udgøre en sikkerhedstrussel. Satspuljeinitiativet indeholder en række delinitiativer, der skal styrke den sociale forebyggelsesindsats over for både børn, unge og voksne, som er i risiko for radikalisering, samt en række initiativer vedrørende exit-indsatser, Side 2 af 14

3 herunder indsatser over for personer, der har afsonet straf for ekstremistiske handlinger. Lovforslaget udmønter det delinitiativ i aftalen, som styrker kommunernes handlemuligheder over for personer over 18 år i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer. Formålet med lovforslaget er at styrke kommunalbestyrelsens forebyggende rådgivningsindsats i lov om social service til også specifikt at omfatte den målgruppe af personer over 18 år, der er i risiko for at blive radikaliseret, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer og grupperinger, i form af målrettet rådgivning og opsøgende og kontaktskabende arbejde samt som led i rådgivningsforpligtelsen at henvise til nødvendige støtteforanstaltninger med henblik på at sikre en fremadrettet indsats i forhold til den pågældende borger, der styrker dennes fremtidsmuligheder for at træffe og gennemføre beslutninger ud fra egne ønsker og livsforhold. Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag om, at det præciseres i lov om social service, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde målrettet rådgivning til borgere over 18 år, der henvender sig på grund af risiko for radikalisering og ekstremisme. I tilknytning til denne præcisering gives kommunerne mulighed for at lave opsøgende arbejde og til at tilrettelægge rådgivningen som kontaktperson- eller mentorordninger. Lovforslaget indebærer endvidere, at der indføres en pligt for kommunalbestyrelsen til i tilknytning til denne rådgivningsforpligtelse at overveje, om den pågældende person har behov for anden støtte efter serviceloven eller anden lovgivning Lovforslagets baggrund Regeringen har den 19. september 2014 fremlagt en handlingsplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Som opfølgning på handlingsplanen er der i aftalen om satspuljen for 2015 afsat 60,9 mio. kr. over fire år til en styrket indsats mod radikalisering og ekstremisme, herunder lovforslaget. Satspuljeinitiativet har samlet set til formål gennem en række konkrete initiativer at styrke forebyggelsesindsatsen over for personer, som er i risiko for at blive radikaliserede og støtte personer, som er del af ekstremistiske miljøer, men som ønsker at forlade dem. Satspuljeinitiativet skal desuden adressere de nye udfordringer på området, hvor rekrutteringen i højere grad foregår på internettet og via sociale medier. Samtidigt rejser et stigende antal personer fra Danmark til væbnede konflikter i udlandet, hvor der er risiko for, at de vender tilbage mere radikaliserede og med de nødvendige færdigheder til at begå terrorhandlinger. De konkrete initiativer, herunder lovforslaget, bygger på en evaluering af den eksisterende forebyggelsesindsats. Evalueringen peger bl.a. på, at der er behov for at sikre, at man lokalt i kommunerne er i stand til at sætte ind over for personer over 18 år. Størstedelen af forebyggelsesindsatsen i dag, er målrettet Side 3 af 14

4 børn og unge gennem SSP-indsatsen. Det betyder, at den sociale forebyggelsesindsats stopper ved det fyldte 18. år uanset behov. Radikalisering er ikke et entydigt defineret begreb. Der er tale om en proces, som kan foregå på forskellige måder, og som kan ske både over en relativ kort tidsperiode, men også over længere tid. Der er ingen simple årsagssammenhænge, men radikaliseringen kan igangsættes på bagrund af mange forskellige faktorer og have forskellige endemål. Radikaliseringen kan komme til udtryk ved radikale synspunkter, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold udlægges som truende, og hvor der udvises en udpræget intolerance og manglende respekt for andre menneskers synspunkter, frihed og rettigheder. Radikaliseringen kan også komme til udtryk ved en afvisning af grundlæggende demokratiske værdier og normer eller manglende accept af demokratiske beslutningsprocesser samt accept eller anvendelse af ulovlige eventuelt voldelige metoder for at opnå et politisk/religiøst ideologisk mål. Det skal i forlængelse heraf præciseres, at radikalisering ikke er en lineær proces, der automatisk fører til anvendelse af ulovlige midler. Mange af de personer, der bliver radikaliserede anvender ikke voldelige metoder, men begrænser eventuelt deres støtte til sympatitilkendegivelse for radikale synspunkter, økonomisk støtte og/eller tilknytning til et ekstremistisk miljø. På trods af at radikaliseringen ikke nødvendigvis medfører kriminelle handlinger, kan radikaliseringen have store negative konsekvenser. Ofte isolerer radikaliserede personer sig i ekstremistiske netværk, de fjerner sig fra andre fællesskaber, hvilket på sigt kan føre til øget marginalisering og en indskrænkning af fremtidsmuligheder. Udover at skade sig selv kan radikaliserede personer og ekstremistiske miljøer skabe splittelse og mistrivsel på uddannelsesinstitutioner og skabe utryghed i boligområder, i lokalsamfund, på de sociale medier og hvor de ellers færdes. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Kommunalbestyrelsen skal i dag efter servicelovens 10 yde gratis anonym rådgivning til enhver med henblik på at forebygge sociale problemer og hjælpe borgerne over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på behovet for anden hjælp efter serviceloven eller anden lovgivning. Der er tale om en almen rådgivningsforpligtelse, og personer over 18 år, som er i risiko for radikalisering, samt personer over 18 år, som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, er derfor efter gældende ret allerede omfattet af denne, men er derudover ikke specifikt nævnt som målgruppe i serviceloven, og er Side 4 af 14

5 derfor kun i det omfang, de pågældende i øvrigt opfylder betingelserne for at få hjælp efter loven, omfattet af kommunernes pligt til at yde hjælp og støtte efter serviceloven. Serviceloven indeholder en række handlemuligheder for kommunerne over for børn og unge under 18 år, som har behov for særlig støtte, hvilket efter en konkret vurdering bl.a. kan dreje sig om, at de er i risiko for at blive radikaliseret. Kommunerne kan iværksætte en række sociale foranstaltninger, herunder f.eks. tilknytning af en fast kontaktperson til den unge eller hele familien, anbringelse af den unge uden for hjemmet eller rådgivning og mentorstøtte efter en forudgående børnefaglig undersøgelse. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om en fast kontaktperson til børn og unge under 18 år efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 6, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at den faste kontaktperson kan opretholdes efter det fyldte 18. år og frem til det fyldte 23. år. I de sager, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om faste kontaktpersoner til unge under 18 år, der er i risiko for radikalisering, eller som har brug for støtte til at forlade ekstremistiske miljøer, kan kommunalbestyrelsen dermed træffe afgørelse om, at den faste kontaktperson bibeholdes frem til det fyldte 23. år. Kommunalbestyrelsen har ikke efter serviceloven de samme muligheder i forhold til personer over 18, som er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer. Målgrupperne for støttemulighederne til personer over 18 år efter serviceloven er typisk personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. De sociale problemer, som lovforslagets målgruppe typisk har, med f.eks. manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, lav uddannelsesgrad, mistrivsel, psykiske vanskeligheder, følelsen af eksklusion fra samfundet samt tilknytning til kriminelle miljøer vurderes ikke at have en karakter, så de falder ind under målgruppen for servicelovens voksenbestemmelser, og kommunerne kan derfor ikke med hjemmel i serviceloven træffe afgørelse om konkrete indsatser, som forebygger radikalisering, eller som støtter den enkelte borger i at forlade ekstremistiske miljøer. Der kan være tilfælde, hvormed mennesker med svære sindslidelser i kraft af deres psykiske problemstilling udvikler en virkelighedsforståelse, som medfører radikaliserede og ekstremistiske synspunkter. I sådanne situationer er det de psykiske problemstillinger, der udløser en afgørelse om en eventuel social indsats efter servicelovens regler, og ikke de radikaliserede og ekstremistiske synspunkter Overvejelser Side 5 af 14

6 Regeringen og satspuljepartierne ønsker at forebygge, at borgere bliver radikaliserede samt at understøtte, at borgere der ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, får mulighed herfor. I Danmark bliver radikalisering betragtet som en risikoadfærd på lige fod med enhver anden form for risikoadfærd, der på sigt kan føre til f.eks. kriminalitet eller social eksklusion. Den forebyggende indsats er derfor i høj grad integreret med den generelle sociale og kriminalitetspræventive indsats i de enkelte kommuner og lokalområder, da det er herigennem, at der kan iværksættes tidlige og forebyggende indsatser målrettet udsatte børn og unge i mistrivsel såvel som mere indgribende sociale indsatser. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt børn og unge varetages af det kriminalpræventive samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi det såkaldte SSP-samarbejde. I alle kommuner er udvalgte medarbejdere fra politi og kommune opkvalificeret inden for ekstremisme og radikalisering. Landet over er der oprettet regionale netværk af disse SSPressourcepersoner, nogle steder benævnt info-huse, hvor lokale myndighedspersoner kan få rådgivning om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Kommunalbestyrelsen har som nævnt i afsnit 2.1. en række muligheder i serviceloven for at træffe afgørelse om konkrete foranstaltninger for børn og unge under 18 år, som forebygger radikalisering og ekstremisme, samt støtter barnet og den unge i at forlade ekstremistiske miljøer. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse træffe afgørelse om faste kontaktpersoner eller anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Støtten kan både gives til den enkelte og til familien. For gruppen af personer over 18 år, har kommunerne dog ikke de samme muligheder som over for børn og unge med henblik på at forebygge radikalisme og ekstremisme. I nogle af disse sager, er det afgørende, at myndighederne reagerer, så snart de får oplysning om, at en borger er i risiko for at blive radikaliseret, idet der ellers er risiko for, at en sag kan få meget alvorlige konsekvenser for den pågældende og for samfundet som sådan. En evaluering af den eksisterende indsats for at forebygge radikalisering og ekstremisme peger bl.a. på, at der er behov for at sikre, at man lokalt er i stand til at sætte ind over for personer over 18 år. Kommunerne har mulighed for at yde rådgivning til målgruppen som en del af kommunernes almindelige rådgivningsforpligtelse, men lovgivningen muliggør ikke, at kommunerne kan tilrettelægge rådgivningen i form af mentor- eller kontaktpersonordninger. Det betyder, at det kun er ved egen henvendelse, at personer i risiko for at blive radikaliserede, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, kan modtage rådgivning fra kommunen. Der kan være situationer, hvor borgeren er motiveret og ønsker rådgivning, og derfor henvender sig til kommunen. Men der kan også være situationer, for eksempel i en radikaliseringsproces, hvor den enkelte ikke ønsker at rette henvendelse til kommunen, eller at være i kontakt Side 6 af 14

7 med offentlige myndigheder. Samtidigt kan personer, som har tilknytning til ekstremistiske grupperinger, og som ønsker at forlade miljøet, have svært ved at tage de nødvendige skridt og af egen drift kontakte kommunen, da konsekvensen af at forlade miljøet ofte vil betyde, at den pågældende mister en stor del af sit netværk, med det tab af fællesskab, det indebærer. Det er vurderingen, at kommunalbestyrelsen derfor bør have bedre handlemuligheder, så det bliver muligt for kommunalbestyrelsen i tilknytning til rådgivningsforpligtelsen at iværksætte konkrete tiltag over for personer over 18 år, som er i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, herunder være mere aktive gennem opsøgende arbejde over for borgere, som ikke ønsker kontakt med offentlige myndigheder. Det vurderes desuden, at den forebyggende indsats over for børn og unge under 18 år, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om med hjemmel i serviceloven, bør kunne fortsætte efter det fyldte 18. år, såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at der er behov for det. I den forbindelse er der behov for, at kommunalbestyrelsen kan tilrettelægge indsatsen på en fleksibel og hensigtsmæssig måde, så den tilpasses behovet i den enkelte kommune. Da målgruppen for lovforslaget er forholdsvis lille, bør en eventuel aktiv opsøgende indsats ske på baggrund af relevant information, som kan målrette indsatsen. Kommunalbestyrelsen kan med fordel inddrage de borgerrettede indsatser i kommunen med henblik på at identificere borgere i risiko for radikalisering samt borgere med tilknytning til ekstremistiske miljøer, som eventuelt vil kunne motiveres til at forlade miljøerne. Relevante borgerrettede indsatser kan være den kommunale beskæftigelsesindsats, kulturog fritidstilbud, boligsociale medarbejdere og sociale indsatser i øvrigt Den foreslåede ordning Lovforslaget indeholder på den baggrund en præcisering af serviceloven, så det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis, målrettet rådgivning til personer over 18 år, som er radikaliserede eller i risiko for at blive det, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på, om borgeren har brug for anden hjælp efter serviceloven eller anden lovgivning. Rådgivningen skal gives som et åbent og anonymt tilbud. Der er således ikke tale om en ny forpligtelse, men om en præcisering af, at rådgivningsforpligtelsen efter servicelovens 10 også gælder i sager om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. I lovforslaget forstås ekstremistiske miljøer, som alle former for politisk og/eller religiøs ekstremisme, f.eks. højreekstremisme, venstreekstremisme og ekstremistiske islamistiske miljøer. Det præciseres i lovforslaget, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at lave opsøgende arbejde, såfremt kommunen anser det for nødvendigt således, at kommunen af egen drift kan tage kontakt til borgere i risiko for radikalisering Side 7 af 14

8 samt borgere med tilknytning til ekstremistiske miljøer med henblik på at vurdere, om der er behov for støtte efter serviceloven eller anden lovgivning. Det opsøgende arbejde kan bl.a. ske på baggrund af oplysninger fra enhedsforvaltningen om borgere, som er i risiko for radikalisering. Eventuel udveksling af oplysninger og behandling af de pågældende oplysninger vil skulle ske efter persondatalovens 5-8. Det foreslås, at i de sager, hvor en borger af egen drift henvender sig til kommunen, eller hvor kommunen på anden vis er kommet i kontakt med en borger, som er i risiko for radikalisering, eller som er i kontakt med ekstremistiske miljøer og ønsker at forlade disse, skal kommunalbestyrelsen ud fra en konkret individuel vurdering yde en målrettet rådgivning, der forebygger radikalisering eller, som støtter borgeren i at forlade ekstremistiske miljøer. Rådgivningen kan tilrettelægges som f.eks. kontaktpersoner og mentorordninger. Såfremt kommunalbestyrelsen vælger at lave opsøgende arbejde, bør kommunen søge at afklare, om borgeren falder inden for målgruppen og dernæst afklare om borgeren er motiveret til at modtage rådgivning om støtte. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de indsatser, som foreslås med lovforslaget, er koordineret med eventuelle relevante indsatser, som kommunalbestyrelsen i øvrigt tilbyder målgruppen, herunder indsatser som støtter borgeren med bolig, uddannelse og beskæftigelse. Det er afgørende, at borgeren er motiveret til at indgå i en forebyggende indsats eller modtage støtte til at forlade ekstremistiske miljøer. Det foreslås, at indsatsen altid skal ske i samarbejde med borgeren. Lovforslaget giver ikke kommunalbestyrelsen hjemmel til at handle uden borgerens samtykke. Hvis borgeren ikke er motiveret, kan kommunen vælge at iværksætte motivationsfremmende tiltag, som periodiske samtaler og opfølgning med borgeren. For så vidt angår personer, der er omfattet Kriminalforsorgens forebyggelsesindsats eller exitforløb, skal rådgivningsindsatsen, som præciseres i lovforslaget, i relevant omfang koordineres, så der er kontinuitet og sammenhæng med de øvrige resocialiserende indsatser i kommunen, herunder indsatsen for at løsladte får bolig, uddannelse og job. De indsatser, der følger af lovforslaget, skal desuden i relevant omfang koordineres med PET s exit-samtaler målrettet personer, som er involveret i voldelige ekstremistiske miljøer, men som endnu ikke er dømt for ekstremistiske forbrydelser. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget medfører økonomiske konsekvenser for kommunerne, som skønnes at være på 3,0 mio. kr. årligt. I satspuljen for 2015 er der afsat en Side 8 af 14

9 permanent bevilling på 3,0 mio. kr. årligt til initiativet. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget er endnu ikke forhandlet med kommunerne. Lovforslaget forventes at have mindre administrative konsekvenser for kommunerne, da der forudsættes at ske en overførsel af relevante oplysninger fra børn- og ungeforvaltningen til socialforvaltningen med henblik på at relevante foranstaltninger kan videreføres efter det fyldte 18. år. Samtidig forudsætter lovforslaget, at de borgerrettede indsatser i kommuneren er opmærksomme på bekymringstegn hos de borgere, de er i kontakt med, og på den baggrund retter henvendelse til den relevante forvaltning i kommunen. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige konsekvenser. 8. Hørte myndigheder Et udkast til lovforslag har fra den xx december 2014 til den xx januar 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: 9. Sammenfattende vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske administrative konsekvenser erhvervslivet Administrative konsekvenser for for Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Lovforslaget forventes at have økonomiske konsekvenser for kommunerne på i alt 3,0 mio. kr. årligt. Lovforslaget må forventes at have mindre administrative konsekvenser for kommunerne. Side 9 af 14

10 erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EUretten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter stk. 1, 1. pkt. i den foreslåede nye bestemmelse i 12 b om voksne i risiko for radikalisering og ekstremisme skal kommunalbestyrelsen tilbyde målrettet rådgivning, jf. lovens 10, til personer over 18 år, der er i risiko for radikalisering eller ønsker at forlade ekstremistiske miljøer. Tilbuddet om målrettet rådgivning kan også omfatte opsøgende arbejde. Hermed præciseres det, at den rådgivningsforpligtelse, der gælder efter lovens 10, også omfatter personer over 18 år, der er i risiko for radikalisering eller ønsker at forlade ekstremistiske miljøer. Rådgivningen skal kunne gives som et åbent og anonymt tilbud med det formål at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelig vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til løse opståede problemer ved egen hjælp. I forbindelse med rådgivningen skal kommunalbestyrelsen være opmærksom på, om den enkelte har behov for anden hjælp efter serviceloven eller hjælp efter anden lovgivning. Det foreslås, at bestemmelsen omfatter borgere over 18 år, der henvender sig til kommunen, som er i risiko for at blive radikaliseret, eller som ønsker hjælp til at forlade ekstremistiske miljøer. I lovforslaget forstås ekstremistiske miljøer, som alle former for politisk og/eller religiøs ekstremisme, f.eks. højreekstremisme, venstreekstremisme og ekstremistiske islamistiske miljøer. Rådgivningen til personer over 18, som er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, har som udgangspunkt to formål. For det første en ren faktuel rådgivning om borgerens muligheder efter serviceloven eller anden lovgivning. Rådgivningen kan også informere om muligheder for yderligere rådgivning og støtte hos frivillige organisationer eller privatpersoner. For det andet kan rådgivningen have et motiverende sigte med henblik på at få borgeren til gennem kommunernes målrettede rådgivningsforpligtelse at modtage støtte til at forebygge en Side 10 af 14

11 radikaliseringsproces eller modtage støtte til at forlade ekstremistiske miljøer. Ved henvendelsen til kommunen, må der fra borgerens side være overvejelser om mulighederne for forandring af situationen, og rådgivningen vil derfor bestå i en motivering af det valg, den pågældende har truffet, samt ved at anvise løsnings- og handlemuligheder for den enkelte. Med forslaget præciseres det, at kommunalbestyrelsen med hjemmel i serviceloven efter 12 b, stk. 1, 2. pkt. har mulighed for at lave opsøgende arbejde. Hermed får kommunerne bedre muligheder for at tilrettelægge rådgivningen hensigtsmæssigt. Rådgivning ved opsøgende arbejde har som udgangspunkt det samme indhold, som den almene rådgivningsforpligtelse for kommunerne, med faktuel information og motiverende samtaler. Det må dog antages, at en borger ved det opsøgende arbejde endnu ikke har truffet et aktivt valg om at afsøge, de muligheder, som foreligger, for enten at undgå yderligere radikalisering eller for at forlade ekstremistiske miljøer. Med det opsøgende arbejde vil der være en større vægtning af den motiverende samtale og muligheden for afvisning er væsentlig højere. For at få kontakt til personer i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, kan kommunalbestyrelsen med fordel sikre et samarbejde mellem de borgerrettede indsatser i kommunen og den ansvarlige myndighedsfunktion i kommunen. Relevante borgerrettede indsatser kan være beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, kultur- og fritidstilbud, boligsociale indsatser samt øvrige sociale indsatser. Det opsøgende arbejde kan dermed bl.a. ske på baggrund af oplysninger fra enhedsforvaltningen om borgere, som er i risiko for radikalisering. Eventuel udveksling af oplysninger og behandling af de pågældende oplysninger vil skulle ske efter persondatalovens 5-8. I situationer hvor andre myndigheder oplever bekymringstegn vedrørende en borger i kommunen, og den pågældende borger falder inden for lovforslagets personkreds, kan udveksling af relevante oplysninger mellem myndighederne ligeledes ske inden for rammerne af persondataloven. Kommunalbestyrelsen bør sikre procedurer for henvendelser fra medarbejdere i almennyttige boligforeninger, frivillige organisationer samt borgere i kommunen i øvrigt, som oplever bekymringstegn og på den baggrund retter henvendelse til kommunen. Kommunalbestyrelsen bør ligeledes sikre procedurer for relevante henvendelser fra borgere i kommunen. Efter stk. 2 i den foreslåede nye bestemmelse i 12 b kan kommunalbestyrelsen såfremt der skønnes behov for det, som led i tilrettelæggelsen af den målrettede rådgivning efter stk. 1, etablere kontaktperson- eller mentorordninger. Kommunalbestyrelsen kan dermed beslutte at tilrettelægge sin målrettede rådgivning som kontaktperson- eller mentorordninger. Kontaktpersoner eller mentorer behøver ikke være ansat af kommunen, men kan være personer med særskilte personlige og faglige kompetencer, som kommunalbestyrelsen indgår individuelle aftaler med. Flere Side 11 af 14

12 kommuner kan samarbejde om etablering af tilbud, og kommunalbestyrelsen kan også benytte private tilbud. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de indsatser, som følger af lovforslaget, er koordineret med eventuelle relevante indsatser, som kommunalbestyrelsen i øvrigt tilbyder målgruppen, herunder indsatser som støtter borgeren med bolig, uddannelse og beskæftigelse. I sager, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om støtte til forebyggelse af radikalisering før det fyldte 18. år, og hvor støtten ikke er omfattet af bestemmelserne om efterværn i servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge, skal kommunalbestyrelsen i god tid vurdere behovet for støtte med henblik på at sikre overgangen til en eventuel videreførelse af støtte efter det fyldte 18. år. Ved tilrettelæggelse af støtten bør kommunalbestyrelsen vurdere, om borgerens netværk kan understøtte indsatsen. Frivillige og private organisationer kan supplere den kommunale støtte, såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at det er relevant. Efter stk. 3, skal kommunalbestyrelsen sikre, at de indsatser, som følger af lovforslaget, er koordineret med eventuelle relevante indsatser, som kommunalbestyrelsen i øvrigt tilbyder målgruppen, herunder indsatser som støtter borgeren med bolig, uddannelse og beskæftigelse. I rådgivningen til personer over 18, som er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, kan der være behov for en helhedsorienteret tilgang, hvor borgerens valg af uddannelse og beskæftigelse er en central del af indsatsen. Samtidig kan der være behov for, at borgeren får en anden bolig, med henblik på at understøtte et skift i miljø og omgangskreds. I stk. 4 foreslås en præcisering af, at den målrettede rådgivning skal ske i samarbejde med borgeren. Det er afgørende, at borgeren er motiveret for indgå i en forebyggende indsats eller modtage støtte til at forlade ekstremistiske miljøer. Indsatsen skal således altid foregå i samarbejde med borgeren. Lovforslaget giver ikke kommunalbestyrelsen hjemmel til at handle uden borgerens samtykke. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Side 12 af 14

13 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 495 af 21. maj 2013, og 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 2. Efter 12a indsættes i kapitel 3: Voksne i risiko for radikalisering og ekstremisme 12 b. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer over 18 år, får mulighed for at få gratis målrettet rådgivning i henhold til 10, hvis de henvender sig, fordi de er blevet radikaliserede eller er i risiko for at blive det, eller de ønsker hjælp til at forlade et ekstremistisk miljø. Tilbuddet om rådgivning kan omfatte opsøgende arbejde. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan som led i tilrettelæggelse af den målrettede rådgivning efter stk. 1, etablere kontaktperson- eller mentorordninger. Stk.3. I forbindelse med den målrettede rådgivning efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen overveje om den pågældende har behov for yderligere støtte efter denne eller anden lovgivning. Stk. 4. Tilbud efter stk. 1 stk. 2 skal ske i samarbejde med borgeren. 2 Side 13 af 14

14 Loven træder i kraft den 1. juli Side 14 af 14

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2015/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-7462 Fremsat den

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme) Politi- og Strafferetsafdelingen U D K A S T Dato: 30. september 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Michael Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2015-1902-0268 Dok.: 1740096 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt En radikaliseringsproces kan have mange udtryksformer med forskellige start- og sluttidspunkter. Radikalisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2015-1902-0267 Dok.: 1754022 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2014/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om forpligtende kommunale samarbejder

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om forpligtende kommunale samarbejder 2013/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes redegøre for, hvilken hjælp der tilbydes varetægtsfængslede,

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

Radikaliseringsgruppen

Radikaliseringsgruppen gladsaxe.dk Radikaliseringsgruppen når du møder unge med ekstremistisk, voldelig eller truende adfærd Radikaliseringsgruppen Baggrund Nogle kommuner oplever i denne tid små tegn på, at der blandt unge

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere