Lokalplan nr FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1048 FORSLAG"

Transkript

1 Lokalplan nr Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015

2 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser Eksisterende forhold INDHOLD Lokalplanens indhold Lokalplanens formål og områdets anvendelse Udstykning og bebyggelse Arkitektur Ubebyggede arealer Vej-, sti- og parkeringsforhold Andre myndigheder og anden planlægning EF-Habitatdirektivet Kommuneplanen Udviklingsplan for Aars Eksisterende lokalplan Klima Vandforsyning Varmeforsyning Spildevandsplanen Forsyningsledning Renovation Miljøforhold Zoneforhold Museumsloven Naturbeskyttelsesloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer Tinglyste deklarationer BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Udstykning 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Tekniske anlæg 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Ubebyggede arealer 10 Miljø 11 Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 12 Aflysning af lokalplan 13 Aflysning af servitutter 14 Lokalplanens retsvirkninger 15 Vedtagelsespåtegning KORTBILAG 1. Matrikelkort med lokalplanområdet 2. Lokalplankort 2

3 LÆSEVEJLEDNING TIL LOKALPLANEN På de følgende to sider beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden og formålet med lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og den øvrige planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, der fastlægger de fremtidige fysiske forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystem skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan friarealerne skal disponeres og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I Lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanenes virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. Det er en forudsætning at lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og til tider udarbejdes der samtidig med lokalplanen et tillæg til kommuneplanen. Er det tilfældet vil det fremgå i lokalplanen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter Lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsforslag. Efter indsigelsesfristens udløb skal Byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. LÆSEVEJLEDNING MULIGHEDER VED LOKALPLANET Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er fremlagt som forslag for offentligheden i 8 uger i tidsrummet fra den til og med den I den periode har borgerne mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer Byrådet i hvilken udstrækning, man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages endeligt. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har efter screening af lokalplanforslaget vurderet at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 20. juli Se vejledning hertil under afsnittet muligheder ved endelig vedtagelse af lokalplanen. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således efter 17 i Lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer i anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, hvis der ikke samtidig kræves en ændring af kommuneplanen, og hvis udnyttelsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre myndigheder. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog højest 1 år efter forslagets offentliggørelse. MULIGHEDER VED ENDELIG VEDTAGELSE AF LO- KALPLANEN Klageadgang Når en lokalplan og en evt. tilhørende miljørapport er endeligt vedtaget, kan du klage til Natur- og Miljøkla- 3

4 genævnet, der kun kan behandle retlige spørgsmål. Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har nævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig. Eksempler på afgørelser, hvor du alene kan klage over retlige forhold er: vedtagelse af lokalplaner og kommuneplantillæg, tilladelser/afslag/dispensationer i henhold til en lokalplan, screening for VVM og miljøvurdering, VVM-redegørelser, miljøvurderinger. Retlige spørgsmål er bl.a.: - Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med Planlovens procedureregler om borgerinddragelse. - Om der er uoverensstemmelser mellem lokalplan og kommuneplan. - Om Planloven og kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt. - Om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt. - Om et anlæg eller en plan forudsætter VVM-vurdering eller miljøvurdering - Om en dispensation fra en lokalplan er lovlig - Om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebe-handling m.m. er fulgt. Klager over en afgørelse har normalt ikke opsættende virkning, en udnyttelse sker på eget ansvar, da Naturog Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen. Hvordan kan du klage? Du skal sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder på eller søg efter Klageportal. Hvornår kan du klage? Du kan klage inden 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentliggjort regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen ikke er offentliggjort, regnes fristen fra den dag, hvor klager er blevet bekendt med afgørelsen. Hvilken betydning har det, at du klager? Klager over for eksempel vedtagelse af lokalplaner og kommuneplantillæg, tilladelser/afslag/dispensationer i henhold til en lokalplan, screening for VVM og miljøvurdering, VVM-redegørelser, miljøvurderinger. har LÆSEVEJLEDNING normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da nævnet kan ændre afgørelsen. Hvad koster det at klage? Det koster 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver gebyret via Klageportalen. Det koster ikke noget at klage over afgørelser vedr. ekspropriation og aktindsigt. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, hvis du ikke er klageberettiget eller hvis Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Kan du lægge sag an? Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt eller offentliggjort. Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter nævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i Lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter der beskrives i lokalplanen, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges (bortfalder) af planen. 4

5 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Vesthimmerland Kommunens ønske om at opføre et nyt rådhus. Den eksisterende administrationsbygning, beliggende Himmerlandsgade, er i dårlig stand og det vurderes, at bygningen ikke længere er egnet til kontorfaciliteter. Derfor ønsker kommunen at samle funktionerne og flytte samtlige medarbejdere, der ved planens udarbejdelse holder til på Himmerlandsgade, til en ny administrationsbygning på Vestre Boulevard. Den centrale beliggenhed midt i Aars og de gode adgangsforhold ved Vestre Boulevard er ideel for placering af en ny administrationsbygning. Det eksisterende jobcenter vil fortsat have til huse i eksisterende bygning indenfor planområdet. Lokalplanen sikrer, at området kan anvendes til offentlige formål, kontor eller lignende administration samt institutioner. REDEGØRELSE Lokalplanens afgrænsning og omgivelser Lokalplanområdet afgrænses af Vestre Boulevard mod øst og af Lyngsøvej mod vest. Mod sydvest grænser lokalplanområdet op til en automekaniker. Mod sydøst ligger en nyere butik med boligindretning mv. opført i Mod syd grænser lokalplanområdet op til et ubebygget areal, der tidligere har huset mejeriet Arla. I daglig tale kaldes arealet for Arla-grunden. Længere mod sydvest ligger virksomheden Jernstøberiet DANIA, der er pålagt en konsekvenszone, jf. afsnittet Miljøforhold. Mod nordvest grænser lokalplanområdet op til PP Maskinteknik og mod nordøst har VUC undervisningslokaler. Lokalplanens afgrænsning fremgår af lokalplanens kortbilag nr. 1. Eksisterende forhold Området ligger i den sydvestlige del af Aars by omgivet af flere erhvervsvirksomheder. Lokalplanområdet omfatter ejendommene matr. nr. 2gn, 2go samt del af matr. nr. 2gp alle Aars By, Aars og udgør et samlet areal på ca. 1,9 ha. Arealet anvendes ved planens udarbejdelse delvis til jobcenter og delvis til materielgård for Vesthimmerland Kommune. Den sydøstligste del af området fremstår ubebygget. Mod nord ligger et rødstensbyggeri, opført i 1 plan med saddeltag, som huser jobcenteret. Lokalplanområdet ligger midt i et område, der hidtil har været udlagt til erhvervsområde. Men i forbindelse med udviklingsplanen for Aars, blev der peget på en mulighed for byomdannelse af området med bl.a. de funktioner som nærværende lokalplan giver mulighed for. Erhvervsområdet er præget af forskelligartet bebyggelse, både hvad angår skala og materialevalg. Vestre Boulevard falder fra nord i sin kurve mod sydøst, hvorfor lokalplanområdets bebyggelse længst mod nord, reguleres til maksimalt at være to etager. Jobcenteret holder til i eksisterende rødstensbygning beliggende Vestre Boulevard 7. I baggrunden ses den grønne bygning med saltlager til materielgården, som nedrives. Sydvest for lokalplanområdet på Markedsvej ligger virksomheden Jernstøberiet DANIA, hvorom der i kommuneplanen er udlagt en støjkonsekvenszone. 5

6 REDEGØRELSE Lokalplanområdets afgrænsning er vist med rød priksignatur. Kortet er vist i målforholdet 1:

7 REDEGØRELSE Oversigtskortet viser terrænet indenfor området. Brun tynd streg markerer kotespring på 0,5 meter. Lokalplanområdets afgrænsning er vist med rød priksignatur. Kortet er ikke målfast. I den vestlige del af området har kommunens materielgård en lagerbygning. Bygningen nedrives ved realisering af nærværende plan. Til for ganske nylig har ejendommen også rummet en bygning mod øst, anvendt af materielgården. Bygningen er fornylig revet ned og arealet anvendes ved planens udarbejdelse til parkeringsareal i tilknytning til jobcenteret. Området fremstår forholdsvis fladt. Dog fremstår terrænet langs skellet mellem matr. nr. 2gp og 2go begge Aars By, Aars mod øst som en skrænt, der falder ca. 3,5 meter indenfor 14 meter. Der henvises til oversigtskort på ovenfor. Området vejbetjenes fra Vestre Boulevard og Lyngsøvej. På grund af arealets tidligere anvendelse er der en formodning om potentiel forurening. Læs mere herom i afsnittet Miljøforhold. Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse i byzone og forbliver i byzone ved planens endelige vedtagelse. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål og områdets anvendelse Det er lokalplanens formål at udlægge området til offentlige formål, kontor eller lignende administration samt institutioner og muliggøre etablering af en ny offentlig administrationsbygning til Vesthimmerlands Kommune. Udstykning og bebyggelse Udstykning En sammenbygning af det nye rådhus med eksisterende jobcenter vil kræve en sammenlægning af de to matrikler. Bebyggelse Eksisterende bebyggelse beliggende på matr. nr. 2go Aars By, Aars forudsættes nedrevet. Det eksisterende bygning, der i dag rummer jobcenter, beliggende mod nord på matr. nr. 2gn Aars By, Aars, bevares. Den samlede bebyggelsesprocent for hele lokalplanområdet må ikke overstige 50 procent. Matriklerne med det nuværende jobcenter og materielgården udgør i alt m². Arealet mellem materielgården og møbelbutikken mod 7

8 REDEGØRELSE Byggelinje I er på oversigtskortet ovenfor vist med sorte stimplet linje, mens byggelinje II er vist med orange stiplet linje. Desuden er angivet etageantal. Lokalplanområdet er vist med rød priksignatur. Kortet er ikke målfast. sydøst udgør i alt ca m². Det nuværende jobcenter er på i alt m². Med en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og et lokalplanområde på ialt m² kan der i alt være m² bebyggelse - dvs. der yderligere kan opføres m² ny bebyggelse ud over det nuværende jobcenter. Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager og med en maksimal bygningshøjde på op til 12,5 meter. Lokalplanen giver f.eks. mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres parallelt med den eksistende bebyggelse (jobcenteret) eller med facade langs Vestre Boulevard. Hovedindgangen til administrationsbygningen skal henvende sig ud mod Vestre Boulevard, hvorfra borgere vil ankomme til området. For at sikre fleksibilitet i planen reguleres bebyggelsens placering via byggelinjer, jf. oversigtskortet ovenfor. Byggelinje I regulerer bebyggelsens placering i forhold til veje og naboejendomme. Byggelinje II regulerer bebyggelsens højde og adskiller internt den eksiste- rende bebyggelse mod nord og den fremtidige nye bebyggelse syd for byggelinjen. Lokalplanen fastlægger byggelinje langs Vestre Boulevard, der skal sikre en åben friholdt bræmme mod vejen samt understrege gadeforløbet. Desuden fastlægges byggelinjer mod naboejendomme, der bl.a. skal sikre luft mellem bebyggelserne samt at tinglyst vejret mod sydøst friholdes for bebyggelse. Ny bebyggelse kan sammenbygges med eksisterende jobcenter. Nærmest jobcenteret må ny bebyggelse kun opføres i ma. 2 etager for at undgå væsentlige indbliks- og skyggegener. Syd for byggelinje II må ny bebyggelse opføres i ma. 3 etager, jf. byggelinje II vist på kortbilag 2. Arkitektur Den nye bebyggelse skal have et klart formsprog, der sammenbinder ny og eksisterende bebyggelse inden for lokalplanens område. Bebyggelsen skal via sin arkitektur understrege Vesthimmerlands Kommunes værdigrundlag om 8

9 det gode liv og virkelysten. Arkitekturen skal være åben og indbyde til dialog, hvorfor huset skal markere sig i den samlede bebyggelse langs Vestre Boulevard, som Vesthimmerlands Kommunes nye rådhus. Lokalplanen regulerer ikke et egentligt materialevalg, da den omkringliggende bebyggelse ikke dikterer hverken form eller materialevalg. Den samlede bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan antage et meget stort volumen, hvorfor der i facaden skal arbejdes med et varieret materialevalg, hvor sekundære dele af bebyggelsen med fordel kan opføres i andet materiale end den primære bebyggelse. På den måde kan bebyggelsen bl.a. understrege, hvor der er offentlig ankomst og hvor der er private opholdsarealer for virksomhedens personale. Sekundære bygninger i form af overdækkede cykelparkeringer, affaldspladser mv. skal gives en form og et materialevalg, der giver sammenhæng med den primære bebyggelse inden for lokalplanen. Tage kan antage enhver form, fra fladt til hældningstage samt saddeltage. Materialevalget er ikke bestemt, men må ikke være reflekterende og kan med fordel begrønnes for at medvirke til en forsinkelse af regnvandet. Skiltning Der må opsættes skiltning på facaderne. Der kan desuden opsættes et fælles skilt ved hver overkørsel til området. Indenfor området må der opstilles mindre henvisningsskilte. Ubebyggede arealer Der skal indenfor lokalplanområdet etableres opholdsareal for de ansatte svarende til mindst 10 procent af etagearealet. Opholdsarealerne skal anlægges med et grønt præg og skal placeres mest hensigtsmæssigt ift. sol- og læforhold og desuden ift. at undgå støjgener fra erhvervsvirksomheder i området. Terrænreguleringer Lokalplanområdet fremstår forholdsvist fladt. Dog skråner terrænet kraftigt mod sydøst, hvor skellet mellem ejendommene matr. nr. 2gp og 2go begge Aars By, Aars fremstår som en skrænt. REDEGØRELSE Der kan indenfor lokalplanområdet foretages terrænregulering i forbindelse med placering af bebyggelsen. Terrænreguleringen skal dog begrænses mest muligt. Støjafskærming Der må opsættes støjafskærmning omkring opholdsarealer samt mod naboejendomme, hvis det viser sig nødvendigt for at overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj fra erhverv. Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet skal trafikforsynes fra Vestre Boulevard og fra Lyngsøvej, som vist i princippet på kortbilag 2. Der udlægges areal til parkering, som vist med grå farve på kortbilag 2. Alt afhængigt af hvordan den nye bebyggelse placeres på grunden, kan der indenfor området udlægges øvrigt parkeringsareal til f.eks. gæsteparkering ud mod Vestre Boulevard. Jf. kommuneplanens generelle bestemmelser for parkeringspladser skal der ved opførelse af kontorbyggeri sikres mindst 1 parkeringsplads pr. 60 m² erhvervsareal. Såfremt den maksimale ramme for nybyggeri udnyttes fuldt ud, vil der således skulle etableres 160 parkeringspladser til de i alt m² erhvervsareal. Politiet skal meddele samtykke til placering af overkørsler i henhold til færdselslovens 92 og 100. ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN- LÆGNING EF-Habitatdirektivet Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007) kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: at planen skader Natura 2000-områder, at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivet (EU direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter) bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller øde- 9

10 REDEGØRELSE på denne side. Området må anvendes til offentlige formål med mulighed for opførelse af nye institutioner, rådhus m.m. Der må indenfor området opføres bebyggelse med en ma. bebyggelsesprocent på 50. Ny bebyggelse må opføres i ma. 3 etager og med en ma. bygningshøjde på 12,5 meter. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området. Oversigtskortet ovenfor viser med rød priksignatur lokalplanområdets afgræsning. Det lyserøde område nordvest for lokalplanområdet er udlagt til centerformål, det blå er erhverv og det gule er offentlige formål. Området ligger indenfor rammeområde 1.O.25 vist med gul farve. Kortet er ikke målfast. lagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Natura 2000 områder Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 2,5 km mod nordøst - EF-Habitatområde Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Alene pga. afstanden vurderes, at planlægning for området hverken i sig selv eller sammen med andre planer og programmer vil påvirke Natura2000 området. Bilag IV-arter Lokalplanområdet ligger indenfor udbredelsesområdet for flere arter listet på habitatdirektivets bilag IV. Herunder damflagermus, vandflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, odderen, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. De eneste arter der potentielt forventes at forefindes indenfor området og som kan have yngle- og rasteområder ved bygninger, der nedrives, er arter af flagermus. Det vurders dog ikke, at realisering af planen vil påvirke flagermusene væsentligt. Kommuneplanen Kommuneplanens rammer Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 1.O.25, jf. oversigtskortet Kommuneplanens retningslinjer Aars er i bymønstret udpeget som egnshovedby, jf. kommuneplanens retningslinje 1.1. Aars er kommunes største by med knap 8000 indbyggere. Byen har et stort og bredt udbud af uddannelse, erhverv, handel service- og kulturtilbud. Ifølge kommuneplanens retningslinje skal offentlige servicefunktioner bl.a. lokaliseres i Aars. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne for byudvikling. Udviklingsplan for Aars Udviklingsplanen for Aars foreslår, at der skal arbejdes med en fortætning af bymidten generelt og i forbindelse med en udvikling af Arlagrunden, der indgår delvis i lokalplanområdet. Ifølge byudviklingsplan for Aars vil planområdet, del af Arlagrunden, være velegnet til placering af byorienterede servicevirksomheder, kontorer og offentlige institutioner pga. sin centrale beliggenhed og gode adgangsforhold. Området kan indrettes med erhverv/kontordomiciler ud mod Vestre Boulevard. Lokalplanen er i overensstemmelse med udviklingsplanen for Aars. Eksisterende lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 1-45 for Et område til erhvervsformål og udvalgsvarebutikker med særligt pladskrævende varegrupper i Aars by, Aars Kommune. Med godkendelse af lokalplanen ophæves lokalplan 1-45 for den del, der omfattes af nærvæ- 10

11 rende lokalplan. Klima Lokalplanområdet er seperatkloakeret. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres tætte anlæg til opsamling og forsinkelse af regn- og overfladevand. Læs mere herom i afsnittet Spildevandsplanen. Vandforsyning Området skal vandforsynes fra Aars Vandværk. Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeforsyningsplan Området er i varmeplanen udlagt til naturgasfyring. Ved bebyggelse, der opføres som lavenergibyggeri, skal Byrådet meddele dispensation fra tilslutningspligten jf. Planlovens 19, stk. 4, og dispensationen kræver ikke naboorientering. Spildevandsplanen Lokalplanområdet er omfattet af Vesthimmerland Kommunes spildevandsplan Området er seperatkloakeret. Dvs. at spildevand ledes til eksisterende ledning i Vestre Boulevard/Lyngsøvej og videre til rensning på Aars renseanlæg. Der kan indenfor området etableres tætte anlæg til opsamling og forsinkelse af regn- og overfladevand på eller under teræn. Regnvand skal efter eventuel forsinkelse afledes til regnvandsledning i Vestre Boulevard/Lyngsøvej. Regnvandet må ikke nedsives på området pga. forurening, jf. afsnittet Miljøforhold. Forsyningsledning Området er placeret under HEF (Himmerlands Elforsyning) forsyningsområde. Renovation Af hensyn til fremkommelighed i området og arbejdsmiljø skal køreveje for renovationsbiler og afhentningssted for renovation leve op til kravene i de kommunale regulativer herfor. Miljøforhold Jordforurening Størstedelen af lokalplanområdet, herunder REDEGØRELSE matr. nr. 2go og matr. nr. 2gn, begge Aars By, Aars, er registreret som områdeklassificeret iht. jordforureningsloven. Områdeklassificeringen betyder, at jorden defineres som værende lettere forurenet. Matr. nr. 2gp Aars By, Aars er iht. jordforureningsloven kortlagt på vidensniveau 1 (V1- kortlagt), hvilket betyder, at der kan være formodning om potentiel forurening på baggrund af tidligere aktiviteter. Arealet har i perioden fra været anvendt af Arla til fremstilling af mejeriprodukter. Der er oplysninger om nedgravet olietanke på arealet, men ikke kendskab til forurening fra tankene. Der er ikke gennemført forureningsundersøgelser på ejendommen. Flytning af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes til kommunen og jorden skal analyseres i forbindelse med jordflytning. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i øvrigt konstateres ukendt forurening skal arbejdet standses og kommunen orienteres. Grundvand Lokalplanområdet ligger indenfor et større område med almindelige drikkevandsinteresser. Der stilles krav om at regn- og overfladevand ikke må nedsives, men skal ledes til kloak pga. forurening. Derudover stilles ikke i lokalplanen særlige krav til beskyttelses af grundvandet. Støj fra erhverv En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener, jf. planlovens 15a. Støjbelastningen fra virksomheder må ikke overstige de vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, som er fastsat i miljøstyrelsens vejledning om Ekstern Støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984 eller senere udgave. Der ligger flere virksomheder i nærheden af lokalplanområdet, der kan påvirke omgivelserne med støjgener. Sydvest for lokalplanområdet ligger jernstøberiet Dania, der klassificeres som 11

12 en klasse 6-7 virksomhed, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning. Det anbefales, at virksomheder indenfor miljøklasse 6-7 ikke placeres nærmere boliger end meter. Kontorer kategoriseres som lidt miljøfølsomme, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning. Afstande til kontorer kan halveres ift. de angivne anbefalede afstande. Dvs. at den anbefalede afstand fra Dania til planområdet vil være mellem meter. Planområdet ligger i en afstand på ca. 100 meter fra virksomheden. Nærmest virksomheden er arealet indenfor lokalplanområdet udlagt til parkeringsareal. Ny bebyggelse opføres ca. 150 meter fra Dania. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres støjdæmpende foranstaltninger, herunder støjmure til eksempelvis afskærmning af udendørs opholdsarealer. Desuden stilles der krav om, at vinduer og facader skal udformes, så grænseværdierne kan overholdes indendørs. Der må maksimalt være et støjniveau på 40 db(a) indendørs i kontorer med åbne vinduer, jf. miljøstyrelsens vejledning. Der henvises desuden til bygningsreglementets kap. 6.4, der stiller krav om, at bygninger skal planlægges, projekteres, opføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold. Bebyggelsen må ikke tages i brug, før det er dokumenteret, at de vejledende støjgrænseværdier er overholdt. Konsekvenszone omkring virksomheden Dania I kommuneplanen er der udlagt en konsekvenszone på 200 meter omkring den genegivende virksomhed Dania. Virksomheden er forurenende både i form af lugt og støj. Indenfor konsekvensområdet må der ikke placeres yderligere forureningsfølsom bebyggelse. Planområdet ligger indenfor konsekvenszonen. Arealerne indenfor konsekvenszonerne bør ikke ligge ubenyttet hen, men for at spare på byarealerne bør arealerne anvendes til funktioner, der ikke er miljøfølsomme eller kun lidt miljøfølsomme, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning. Kontorer er som nævnt i afsnittet ovenfor klassificeret som lidt miljøfølsomme. REDEGØRELSE Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone ved planens endelige vedtagelse. Museumsloven Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder eller jordarbejde i øvrigt fremkommer spor af fortidsminder, oldsager og lignende, skal arbejdet i følge Museumslovens 27 straks standses og Vesthimmerlands Museum tilkaldes for besigtigelse. Naturbeskyttelsesloven Der er ikke indenfor lokalplanområdet registreret beskyttede arealer iht. naturbeskyttelsesloven. Der findes ingen beskyttelseslinjer indenfor planområdet. Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1, nr. 3 og bilag nr. 2 er der foretaget miljøscreening af nærværende lokalplan. Formålet har været at afgøre, hvorvidt virkeliggørelsen af planen vil give sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet. I så fald skal planen miljøvurderes. Der er tale om et byomdannelsesprojekt, hvor der planlægges for offentlige formål for et areal, der tidligere har været anvendt til erhvervsformål. Del af området anvendes allerede ved planens udarbejdelse til offentlige formål, herunder jobcenter. Området indeholder ikke væsentlige natur- eller landskabelige værdier. Området ligger indenfor konsekvenszonen omkring jernstøberiet Dania, se side 12. Det vurderes, at de vejledende grænseværdier for støj og lugt fra erhverv kan overholdes, såfremt der laves afbødende foranstaltninger. Vesthimmerlands Kommune har på dette grundlag vurderet, at planen ikke må forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal der ikke foretages en miljøvurdering. Tinglyste deklarationer Ejere og bygherrer skal selv sikre sig et overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. 12

13 Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. For vejarealer gælder specifikt, at enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på en vej, uanset om det er en offentlig vej eller en privat fællesvej, har pligt til at forespørge i ledningsejerregistret (LER) forud for gravearbejdet. Ved udarbejdelse af lokalplanen er registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde indenfor lokalplanområdet: Matr. nr. 2go, 2gp og 2gn alle Aars By, Aars Tinglyst: Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Påtaleberettiget: Vesthimmerlands Kommune Deklarationen bestemmer bl.a., at området må anvendes til industri, håndværk samt handel og oplag. Desuden er der i deklarationen fastlagt en byggelinje langs Vestre Boulevard på 10 meter målt fra vejskel. Indenfor byggelinjen må der ikke opføres bebyggelse. Del af servitutten, der vedrører bebyggelse og benyttelse, aflyses med lokalplanen. Lokalplanen respekterer byggelinjeafstanden. Matr. nr. 2go Aars By, Aars Tinglyst: Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. Påtaleberettiget: Vesthimmerlands Kommune Der må ikke opføres bebyggelse, etableres større ledningsanlæg, større træplantninger, opfyldning eller udgravning indenfor et bælte på 2 meter til hver side af kloakledningen beliggende i den nordøstlige del af matr. nr. 2go. REDEGØRELSE Påtaleberettiget: Vesthimmerlands Kommune Lokalplan A18 udlægger området til erhvervsformål, herunder industri- og værkstedsvirksomhed, engrosvirksomhed, vareterminal og enkelte boliger. Til de enkelte virksomheder kan der indrettes administration, detailforretninger, kontorer mv. Deklarationen aflyses med nærværende lokalplan. Matr. nr. 2gp Aars By, Aars Tinglyst: Titel: Deklaration om sikkerhedsafstand til gasoplag Påtaleberettiget: Vesthimmerlands Kommune Deklarationen fastlægger en 10 m beskyttelseszone på matr. nr. 2gp og 2go, begge Aars By, Aars omkring et gaslager beliggende på matr. nr. 2go. Gaslageret findes ikke længere på ejendommen. Servitutten skal derfor aflyses. Da der er tale om en offentlig retlig tilstandsservitut, kan den ikke aflyses med lokalplanen. Matr. nr. 2gp Aars By, Aars Tinglyst: Titel: Dok om vejret Påtaleberettiget: Vesthimmerlands Kommune og den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 2ng Aars By, Aars. Langs matr. nr. 2ng Aars By, Aars vestlige skel er tinglyst vejret for matr. nr. 2ng henover matr. nr. 2gp. Lokalplanen respekterer denne vejret og fastlægger byggelinje, der sikrer, at ny bebyggelse eller parkeringsareal ikke forhindre fri og uhindret færdsel. Der skal ved projektering af byggeriet tages hensyn til ledningsanlægget - evt. ved omlægning. Matr. nr. 2go, 2gp og 2gn alle Aars By, Aars Tinglyst: Titel: Lokalplan nr. A18 13

14 REDEGØRELSE 14

15 1 BESTEMMELSER Lokalplan nr Område til offentlige formål, Vestre Boulevard, Aars Efter lov om planlægning (lov nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at området kan anvendes til offentlige formål, kontor eller lignende administration samt institutioner med mulighed for opførelse af en offentlig administrationsbygning med tilhørende funktioner, at fastlægge placering og udformning af ny bebyggelse, der sikrer, at ny bebyggelse opføres under hensyn til eksisterende bebyggelse indenfor området, at området vejbetjenes fra Vestre Boulevard og fra Lyngsøvej Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra ovennævnte ejendomme indenfor lokalplanens område. Ejerlav Aars By, Aars: 2gn, 2go og del af 2gp. 4.1 Lokalplanområdet består af flere matrikler. Der kan ikke opføres bebyggelse henover matrikulær skel Arealet ligger i byzone og forbliver i byzone. Områdets anvendelse Lokalplanområdet må anvendes til offentlige formål i form af offentlig administration, kontor eller lignende administration samt institutioner. Udstykning Lokalplanområdet kan ikke udstykkes yderligere. Der kan dog ske sammenlægning af matriklerne indenfor lokalplanens afgrænsning. Dog kan ejendomme til tekniske anlæg til forsyning udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade + 1,0 meter hele vejen rundt herom. Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejadgang Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vestre Boulevard via op til 2 overkørsler og Lyngsøvej via 1 overkørsel. 15

16 BESTEMMELSER Vejudlæg og etablering Adgangsveje ved overkørsel skal udlægges i en bredde på minimum 7 meter og anlægges med en kørebanebredde på min. 6 meter. Veje skal befæstes med fast belægning som asfalt eller betonstensbelægning. 5.4 og 5.5 Ved udformningen af vendepladser og parkeringspladser henvises til Vejdirektoratets publikation: Byernes trafikarealer, hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning m.v. 5.5 Se iøvrigt SBI-anvisning for Parkeringspladser for personer med handicap. 6.3 For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherre søger om det. Såfremt ejendommens varmekapacitet overstiger 0,25 MW, skal der udarbejdes en projektansøgning iht. varmeforsyningsloven. Ejendommen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning medmindre samfundsøkonomiske hensyn taler imod. Lavenergibyggeri vil i ovennævnte tilfælde ikke være undtaget af kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning Der skal sikres vendemulighed for renovationsvogne, lastbiler eller lignende indenfor lokalplanområdet, således at der ikke foregår bakning på offentligt vejareal. Parkering Der skal udlægges areal til parkering, i princippet som vist med grå farve på kortbilag 2. Hvis det viser sig nødvendigt, kan der indenfor lokalplanområdet udlægges yderligere areal til parkering til f.eks. gæsteparkering mod Vestre Boulevard. Der skal indenfor lokalplanområdet etableres minimum 1 parkeringsplads for hver 60 m² erhvervsareal. Parkeringspladserne skal have en størrelse på min. 2,5 5,0 m. Handicap parkeringspladser skal have en størrelse på min. 3,5 5,0 m. Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg i de respektive parkeringsområder inden for lokalplanen. Parkeringsarealer skal befæstes med fast belægning som asfalt, betonstensbelægning eller lignende. Der skal indrettes cykelparkeringsarealer svarende til 1 plads pr. 100 m 2 bruttoetageareal. Cykelparkeringspladser skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til indgange. Tilgængelighed Parkering for handicappede borgere skal etableres i et passende antal og efter gældende regler og skal placeres hensigtsmæssigt, f.eks. tæt på hovedindgangen eller adgangsarealerne. Der skal indrettes handicapegnede adgangsforhold efter det til enhver tid gældende bygningsreglement. Tekniske anlæg Ledninger, kabler mv. Elledninger, herunder til vej- og parkeringspladsbelysninger må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. Belysning Der kan opsættes parklamper på parkeringsarealer med en maksimal lyspunktshøjde på 3,30 meter. Opvarmning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter 16

17 Vesthimmerland Kommunes anvisning. BESTEMMELSER Kloakering Ny bebyggelse indenfor området skal seperatkloakeres iht. spildevandsplanen. Regnvand Indenfor lokalplanområdet kan der etableres tætte anlæg til opsamling og forsinkelse af regn og overfladevand på og under terræn. Eventuel åbent bassin, sø eller grøfter kan integreres som et naturligt element i opholdsarealerne. Alternativt skal regn- og overfladevand skal ledes til offentlig regnvandsledning. Energibesparende foranstaltninger Anlæg til solenergi kan indpasses som beskrevet i 8.8. Bebyggelsens omfang og placering Nedrivning Eksisterende bebyggelse beliggende på matr. nr. 2go Aars By, Aars kan nedrives. Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Tilbygning og sammenbygning Ny bebyggelse kan sammenbygges med eksisterende bebyggelse (jobcenteret) indenfor lokalplanområdet. Byggelinje langs Vestre Boulevard Al ny bebyggelse, herunder også mindre sekundære bygninger, må ikke opføres nærmere skel mod Vestre Boulevard end 10 meter, jf. byggelinje I langs Vestre Boulevard som vist i princippet på kortbilag 2. Byggelinje mod naboejendomme Al ny bebyggelse, herunder også mindre sekundære bygnigner, må ikke opføres nærmere skel mod naboejendommene matr. nr. 2gø, 2gf, 2li og 2gp alle Aars By, Aars end 2,5 meter, jf. byggelinje I som vist i princippet på kortbilag 2. Ny bebyggelse, herunder også mindre sekundære bygninger, må ikke opføres nærmere skel mod naboejendommen matr. nr. 2ng Aars By, Aars end 7 meter, jf. byggelinje I som vist i princippet på kortbilag 2. Etager Ny bebyggelse nord for byggelinje II må opføres i maksimalt 2 etage, jf. kortbilag 2. Ny bebyggelse, der opføres syd for byggelinje II, må opføres i maksimalt 3 etager. Bygningshøjde Bebyggelse i 2 etager må opføres med en maksimal bygningshøjde på 8 meter. 17

18 BESTEMMELSER Bebyggelse i 3 etager må opføres med en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter. Bygningshøjder måles fra et fastlagt niveauplan med baggrund i en plan for hele området. Der kan fastsættes flere niveauplaner for grunden Tekniske installationer, ventilationsanlæg, antenner mv. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. Forskudte planer Ny bebyggelse må opføres i forskudte planer, såfremt de tilpasses terrænforholdene. Hovedindgang Bebyggelsens hovedindgang skal placeres i en facade mod Vestre Boulevard. Mindre sekundære bygninger Der kan indenfor lokalplanområdet opføres mindre sekundære bygninger og anlæg, f.eks. overdækning til cykelparkering, udhuse til affaldssortering mv. Sekundære bygninger skal ligeledes placeres bag byggelinjer, jf Disse bygninger må gives et maksimalt areal på 15 m² og en maksimal højde på 3 meter. Bebyggelsens ydre fremtræden Generelt Ny bebyggelse skal opføres i et klart formsprog, der sammenbinder ny og eksisterende bebyggelse. Den nye bebyggelse må gerne i form af sin bygningsvolumen og sin arkitektur markere sig i den samlede bebyggelse langs Vestre Boulevard. Ny bebyggelse skal placeres og udformes under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse indenfor området for så vidt angår væsentlige skygge- og indbliksgener. Facader Facaden mod Vestre Boulevard skal fremstå som en samlet facade, med ét samlet arkitektonisk udtryk. Facadens arkitektur skal i form og materialevalg signalere indgang og opholdsarealer for både besøgende og virksomhedens personale Mindre sekundære bygninger kan opføres i andre materialer. Det primære farvevalg skal understøtte arkitekturen. Partielt kan der anvendes stærke farver (signalfarver), der understøtter funktion eller form. Tage Tage kan udføres som tag dækket med vegetation af f.eks. græs eller sedum-arter, dvs. som såkaldte grønne tage. Tagmaterialet må ikke være reflekterende, og der må ikke 18

19 BESTEMMELSER bruges glaserede eller engroberede tagsten. Refleksgraden må maksimalt være 10. Energibesparende foranstaltninger Der kan til tagbeklædning eller i facaden anvendes energibesparende foranstaltninger - herunder eksempelvis solceller, solfangere mv. Disse elementer skal integreres i facaden som en del af arkitekturen. Panelerne skal antirefleksbehandles og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Tekniske installationer Tekniske anlæg og installationer, som ventilationsanlæg, vindfang, elevator- og trappetårne og lignende, skal indgå naturligt i bygningens samlede arkitektoniske udtryk Skiltning, reklamering og lignende må kun finde sted med Vesthimmerlands Kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde Facadeskilte Skiltning skal fremtræde enkel og informativ og skal i omfang, udformning og farve tilpasses bygningens størrelse, udseende og det samlede gadebillede. Facadeskiltning skal udføres som enkeltstående bogstaver, symboler og logoer og må ikke få karakter af facadebeklædning. Fritstående skilte Skiltning skal opsættes som fælles orienterende skilte. Der kan opsættes ét fælles skilt, gerne som monoliltstander eller pylonskilt, ved hver vejadgang til området med en maksimal størrelse på 5 meter i højden og 1,25 m i bredden. Pyloner må ikke opstilles, så de er til gene for trafik, oversigtsforhold og lignende. Der må indenfor lokalplanområdet opstilles mindre orienterings- og henvisningsskilte med en skilteflade, der ikke overstiger 0,7 m² og en højde på højst 1,2 m over terræn. Der må indenfor lokalplanområdet opstilles maksimalt 3 flagstænger. Ubebyggede arealer Opholdsarealer Der skal udlægges opholdsareal til områdets ansatte svarende til mindst 10% af etagearealet. Opholdsarealer må ikke placeres nærmere Vestre Boulevard end 10 meter, jf. byggelinje I vist på kortbilag 2. Opholdsarealer må ikke placeres nærmere naboejendommen matr. nr. 2gn Aars By, Aars end 7 meter, jf. byggelinje I vist på kortbilag 2. Opholdsarealerne skal anlægges med et grønt præg og skal placeres mest hensigtsmæssigt ift. sol- og læforhold og desuden ift. at undgå støjgener fra erhvervsvirksomheder i området. 19

20 9.4 Miljøstyrelsens grænseværdier for støj fra erhverv må ved udendørs opholdsarealer ved kontorer maksimalt være 55/45/40 db henholdsvis dag/aften/nat. Arealer, der belastes med mere støj, kan ikke medregnes som en del af opholdsarealet. 9.4 BESTEMMELSER Støjafskærmning Der kan indenfor området etableres støjafskærmning omkring de udendørs opholdsarealer samt mod naboejendomme, såfremt det viser sig nødvendigt for at overholde Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende støjgrænseværdier. Støjafskærmning skal udføres i materialer, der i samspil med bygningens materialer giver et samlet arkitektonisk helhedspræg. Støjafskærmning kan begrønnes. 9.5 Terrænregulering Indenfor lokalplanområdet må der maksimalt foretages terrænregulering på +/- 0,5 meter ift. eksisterende terræn. Undtaget er dog terrænregulering indenfor områdets sydøstligste hjørne, hvor terrænet falder markant mod syd. Terrænreguleringen skal begrænses. Terrænregulering skal udformes med jævne skråninger, der følger det eksisterende terræn. Større tilpasninger skal ske med skråninger (ma. hældning 1:3) og støttemure. Støttemure skal udføres i samme materialer som ydervægge på bebyggelsen eller i betonsten. Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 meter. 9.6 Udendørs oplag Udendørs oplag må kun finde sted indenfor tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen. Udendørs oplag skal holdes bag byggelinjer, jf. kortbilag Miljø 10.1 Miljøklassificering Der må i lokalplanområdet kun etableres virksomheder indenfor miljøklasse 1-3, dvs. virksomheder, der påvirker omgivelserne i ubetydelig, ringe eller mindre omfang Der henvises til Bygningsreglementets kap. 6.4, der stiller krav om at bygninger skal planlægges, projekteres, udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold Støj fra erhverv indendørs Ved støjfølsom anvendelse indenfor lokalplanområdet skal facader og vinduer udformes, så der er et støjniveau på maksimalt 40 db(a) indendørs i kontorer med åbne vinduer, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 eller senere udgave. Støj fra erhverv udendørs Det skal sikres, at støjen fra virksomheder ved udendørs opholdsarealer ikke overskrider Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier om Eksterrn støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984 eller senere udgave Lugt fra erhverv Det skal sikres, at lugt fra virksomheder ikke overskrider de til enhver tid gældende grænseværdier for lugt fra erhverv, jf. Begrænsning af lugtgener fra virksomheder, vejledning 20

21 BESTEMMELSER nr. 4/1985 eller senere udgave. Ny bebyggelse etableres om nødvendigt med ventilationsanlæg mv. 11 Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug Varmeforsyning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Med bebyggelse opført som lavenergi skal Byrådet meddele dispensation. Kloakering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet offentlig kloak i henhold til spildevandsplanen. Parkering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret parkeringsarealer iht med de nødvendige vejadgange. Opholdsarealer Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret opholdsarealer iht Støj fra erhverv Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er dokumenteret at miljøstyrelsen vejledende støjgrænseværdier for støj fra erhverv er overholdt, jf Aflysning af lokalplan Ved den endelige godkendelse og offentlig bekendtgørelse af lokalplan 1048 ophæves lokalplan nr. 1-45, for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan. Aflysning af servitutter Ved den endelige godkendelse og offentlig bekendtgørelse af lokalplan 1048 aflyses følgende servitutter inden for lokalplanens område: Matr. nr.: 2go, 2gp og 2gn alle Aars By, Aars. Tinglyst: Titel: Lokalplan nr. A18 Matr. nr. 2go, 2gp og 2gn alle Aars By, Aars Tinglyst: Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Kun den del af servitutten, der vedrører bebyggelse og benyttelse, aflyses med lokalplanen. 21

22 14 Lokalplanens retsvirkninger BESTEMMELSER Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmerlser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres med en ny lokalplan. Dispensation kan kun gives efter skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). I lokalplanens 11.1 stilles krav om tilslutning til kollektivt varmeforsyning som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse, har Byrådet efter planlovens 19, stk. 4, pligt til at dispenserer fra dette krav og efter 20, stk., nr. 3, gives dispensationen uden naboorientering. Ved lokalplanen overføres arealer der anvendes til landbrug til byzone. Det betyder, at ejeren (efter planlovens 47 a) inden 4 år kan kræve arealet overtaget af Byrådet mod erstatning. Det er dog en betingelse, at arealet fortsat bruges til landbrug mv. på det tidspunkt det kræves overtaget. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre planen, kan Byrådet ekspropriere. 22

23 15 Vedtagelsespåtegning BESTEMMELSER Forslaget er vedtaget af Vesthimmerlands Byråd den i henhold til planlovens 24. På Byrådes vegne Knud Kristensen Borgmester Henrik Kruuse Kommunaldirektør Vesthimmerlands Byråd har den.. vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til planlovens 27. På Byrådes vegne Knud Kristensen Borgmester Henrik Kruuse Kommunaldirektør 23

24 Kortbilag nr. 1 Matrikelkort med lokalplanområde BILAG BILAG NR. Målforhold 1:

25 Kortbilag nr. 2 Lokalplankort BILAG BILAG NR. Målforhold 1:

26 Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 939 af 3/ Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer (jf. lovens 1 stk. 2). Der er taget hensyn til kriterierne i lovens bilag 2. Planens nr. Lokalplan nr Planens titel Område til offentlige formål, rådhus ved Vestre Boulevard, Aars Dato maj 2015 Begrundelse Ja Nej Skal planen miljøvurderes? Jf. lovens kapitel 2 Lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslovens 3, stk. 1, nr. 3: Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som myndigheden vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vesthimmerlands Kommune har foretaget en screening ud fra de kriterier der stilles iht. lovens bilag 2. De sandsynlige miljøpåvirkninger vurderes ikke at være så væsentlige, at der skal laves en miljøvurdering. Der er i screeningen især lagt vægt på, at: Der er tale om et byomdannelsesprojekt, hvor der planlægges for offentlige formål for et areal, der tidligere har været anvendt til erhvervsformål. Del af området, matr. nr. 2gn Aars By, Aars, anvendes allerede ved planens udarbejdelse til offentlige formål, herunder jobcenter. Området er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Området indeholder ikke væsentlige natur- eller landskabelige værdier. Området ligger indenfor konsekvensområdet omkring virksomheden jernstøberiet Dania. Desuden ligger der flere virksomheder i nærområdet, der kan påvirke omgivelser med støj- og lugtgener. Kontorer er mindre miljøfølsomme. Det vurderes, at de vejledende støjgrænseværdier for støj fra erhverv, støj fra trafik og lugt fra erhverv kan overholdes, såfremt der etableres afbødende foranstaltninger. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan laves afbødende foranstaltninger. Som eksempelvis støjskærm, facade og vinduer kan udføres således, at grænseværdierne kan overholdes. Lokalplanen stiller vilkår om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før det er dokumenteret, at grænseværdierne er overholdt, for således at sikre at anvendelse til offentlige formål ikke vil medføre skærpede vilkår for de omkringliggende virksomheder. Kommunens konklusion om at undlade miljøvurdering er ikke sendt i høring, da Vesthimmerlands Kommune er den myndighed, hvis myndighedsområde fortrinsvis berøres af planen. Vesthimmerlands Kommune har dermed kompetencen til at vurdere de afledte miljøkonsekvenser på det konkrete sted.

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere