CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO 2. -regnskab 2014. For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side"

Transkript

1 -regnskab 2014 For virksomheden Jammerbugt Kommune

2 Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder

3 -regnskab for Jammerbugt Kommune 2014 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet med aftalen er at sætte konkrete mål for kommunens klimaindsats. I aftalen forpligter Jammerbugt Kommune sig som virksomhed til at nedbringe -udslippet med 2% om året frem til Jammerbugt Kommunes aftale med Danmarks Naturfredningsforening baserer sig på et basisår, som kommunen har fastsat til 2008 det sidste hele år før borgmester-erklæringen blev underskrevet.

4 -regnskab for Jammerbugt Kommune Det er nu 7. år, at Jammerbugt Kommune har udarbejdet et -regnskab for kommunen som virksomhed. -regnskabet viser, at der fra 2013 til 2014 er sket et fald på 0,3 %. n basisåret (2008) har Jammerbugt Kommune mindsket -udledningen med 15,8 %, dvs. at Jammerbugt Kommune overholder aftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Kommunens -udslip blev øget fra 2008 til 2010, men faldt fra 2010 til Såfremt de 2 %, som aftalen lyder på, indekseres, skulle Jammerbugt Kommune mindst have sparet 11,4 % siden basisåret. Der er som nævnt sparet 15,8 %, hvilket bevirker at kommunen overholder aftalen. Se graf for det totale -udslip. De kommunale bygninger, tekniske anlæg og vejbelysning stod i 2014 for en udledning på ca ton. Derudover havde kommunen en -udledning fra kørsel på 735,6 ton CO2. I alt udledte Jammerbugt Kommune som virksomhed 6.253,8 ton i 2014, hvilket pr. ansat i kommunen svarer til 2.836,3 kg.. Pr. indbygger svarer det til 188,1 kg.. Varmeforbruget i de kommunale bygninger er siden 2013 steget med 4 %. Elforbruget er faldet med 3 %. Det er administrationsbygninger, skoler, specialinstitutioner, kulturinstitutioner og andre kommunale bygninger, der har øget deres varmeforbrug, mens det for elforbrugets vedkommende er skoler, specialinstitutioner samt renseanlæg, der har øget forbruget. Ton 8000 Totale -udslip Totale CO2-udslip Indekseret i forhold til 2008 Data vil selvfølgelig være behæftet med en vis usikkerhed, idet indtastningerne i energistyringsprogrammet Minenergi hovedsageligt beror på manuelle aflæsninger. I dette regnskab er der endnu flere af kommunens bygninger og tekniske anlæg, der er begyndt at anvende. Dette øger datakvaliteten. Der vil dog altid være en vis usikkerhed behæftet med de manuelle aflæsninger, hvilket kun kan minimeres ved at implementere fjernaflæsning. Gennemgang af de forskellige kategorier Kategorien har øget -udslippet med 0,8 %. Varmeforbruget i denne type bygninger er steget med 3,9 %. Elforbruget er derimod faldet med 2,3 %. På Pandrup Rådhus kan det øgede varmeforbrug forklares med et ledelsesmæssigt ønske om at hæve temperaturen af hensyn til arbejdsmiljøet. Som det ses i den skematiske oversigt over -udledningen, sammelignet med tidligere regnskaber, på side 12, har kategorien øget - udledningen siden Dette skyldes hovedsageligt, at der er væsentlig flere servere i dag, end der var i Bygningskategorien Skoler har øget -udledningen med 3,2 % siden Det skyldes formentlig skolereformen, der har medført længere skoledage, og for lærernes vedkommende også forberedelsestid på skolen, hvilket giver et øget energiforbrug. Det er i denne sammenhæng vigtigt at bemærke, at i 2014-regnskabet er det kun i halvdelen af året, at skolereformen har haft indflydelse på forbruget. Derfor forventes forbruget at stige yderligere 2015.

5 Kategorien Daginstitutioner har mindsket dens -udledning med 5 % siden 2013, og mindsket dens elforbrug med 9,4 %. Dette kan til dels skyldes, at der primo 2014 blev igangsat et fjernaflæsningsprojekt i 5 børnehaver. Projektet og dets besparelser omtales nærmere i afsnittet Energiplan, s. 10. Desuden kan det skyldes at flere børnehaver er lukket i 2014 børnehaven Skovhuset i Fjerritslev lukkede i juni 2014, og gymnasiet overtog lokalerne. Ingstrup Børnehave er blevet privat børnehave, og kommunen lejer derfor bygningerne ud. De belaster dog stadig -regnskabet, idet Jammerbugt Kommune stadig står for drift og vedligehold af bygningerne. Moseby børnehave lukkede i juni 2014, og lokalerne benyttes i dag til PPR. Bygningen flyttes derfor fra næste -regnskab over i kategorien bygninger. V. Hjermitslev SFO lukkede også i sommeren 2014, men da der ikke er separate målere for SFO og børnehave, har det ingen betydning for kategorien Daginstitutioner. Det samlede børnetal i SFO er, småbørnsgrupper og børnehaver er steget fra 2013 til 2014, det er derfor i dette lys endnu flottere at kategoriens -udledning er faldet. Hvad angår ejendomme, der vedrører ældresektoren har de sænket deres -udslip med 33,2 % siden Årsagen til dette er, at Pandrup Plejecenter har gennemgået en større om-og tilbygning i perioden , og derfor har byggestrøm og -varme indgået i regnskabet for den kategori i Da Pandrup Plejecenter forsynes med varme fra Jetsmark Energiværk, der benytter naturgas til opvarmningen belaster det -udledningen i høj grad. Boform Toftehøj er placeret i denne kategori, men burde egentlig ligge i kategorien specialinstitutioner, hvorfor den ved næste regnskab vil blive overflyttet, således at kategorien bliver mere retvisende. De har haft et meget højt elforbrug i 2013, årsagen til dette har ikke kunne findes. Det høje elforbrug i 2013 vil gøre at forbruget i 2014 er faldet drastisk. Kategorien Specialinstitutioner (f.eks bofælleskaber og værksteder) har øget dens -udslip med 3,1 %, og dens varmeforbrug med 6,3 %. Grundet til det er, at et af værkstederne har haft flere borgere i 2014 end året før, et andet værksted er begyndt at benytte 1.salen i bygningen 2 gange om ugen, hvor de sidste år kun benyttede den sparsomt. Dette giver tilsammen en øget brugstid, og derfor også en stigning i -udslippet. Kategorien Kulturinstitutioner (f.eks. bibliotekerne) har øget -udslippet med 7,5 %. Ses der på varmeforbruget er det steget 0,9 %, hvorimod elforbruget er faldet 2,8 %. Årsagen til, at -udslippet er steget med 7,5 % skyldes, at det er musikskolen og hovedbiblioteket i Brovst, der har øget deres varmeforbrug. Disse to bygninger får deres varme fra to naturgasfyrede fjernvarmeværker, der vejer tungt på vægtskålen. Som det ses i den skematiske oversigt over -udledningen, sammelignet med tidligere regnskaber, på side 12, har bygningerne øget dens -udledning siden Dette skyldes i høj grad de udvidede åbningstider. Angående kategorien Idrætsanlæg er -belastning for denne type bygninger faldet med 10,9 %. Aabybro Hallen, det nuværende DGI-huset, var under ombygning i 2013, og den talte derfor ikke med i det regnskab. Efter ombygningen driftes og vedligeholdes den ikke mere af Jammerbugt Kommune, og det er derfor valgt, at lade den udgå af -regnskabet. Nols Hallen har fået opsat solceller. Aflæsningerne for elsalget har været forkerte, hvorfor der har været indhentet oplysninger andetsteds. På baggrund af disse oplysninger er forbruget estimeret. Der er ligeledes nogle fejl i beregningerne i 2013-regnskabet, hvorfor der er usikkerhed omkring resultatet for denne kategori. bygninger indeholder bl.a. tandklinikkerne. De har mindsket deres -udledning med 3,6 %, og mindsket deres elforbrug med 2,4 %, men øget deres varmeforbrug med 9,4 % i forhold til Reduktionen i - udledningen skyldes, at det er Fjerritslev Tandklinik, Aabybro Tandklinik samt Familieværkstedet i Fjerritslev, der har brugt mere varme. Disse bygninger får deres varme fra flisfyrede fjernvarmeværker, der betegnes som -neutrale. Derfor belaster deres øgede varmeforbrug ikke -regnskabet. Jammerbugt Kommune År 2014

6 -udslippets %-vise ændring Det procentuelle forhold i -udledningen mellem 2013 og ,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0 Indeks for udviklingen i -udledningen (indeks 2008 = 100) Skoler Daginstitutioner Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Idrætsanlæg bygninger Materielgårde Genbrugspladser Renseanlæg Skoler Daginstitutioner Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Idrætsanlæg bygninger Materielgårde Genbrugspladser Renseanlæg Indeks

7 Det procentuelle forhold i varmeforbruget mellem 2013 og 2014 Varmeforbrugets %-vise ændring ,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Varmeforbrug med 2008 som indeks 100 Indeks for udviklingen i varmeforbruget (indeks 2008 = 100) Indeks Skoler Daginstitutioner Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Idrætsanlæg bygninger Materielgårde Genbrugspladser Renseanlæg Skoler Daginstitutioner Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Idrætsanlæg bygninger Materielgårde Genbrugspladser Renseanlæg Jammerbugt Kommune År 2014

8 Det procentuelle forhold i elforbruget mellem 2013 og ,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0 Skoler Elforbrugets %-vise ændring Daginstitutioner Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Elforbrug, med 2008 som indeks 100 Indeks for udviklingen i elforbrug (indeks 2008 = 100) Skoler Daginstitutioner Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Idrætsanlæg bygninger Materielgårde Indeks Genbrugspladser Renseanlæg Idrætsanlæg bygninger Materielgårde Genbrugspladser Renseanlæg

9 Tekniske anlæg Kategorien Genbrugspladser har mindsket deres -belastning med 15,5 %. Det er elforbruget, der primært er faldet. Det er således faldet med 26,3 %. Dette skyldes, at Gøttrup Genbrugsplads er lukket, og Fjerritslev genbrugsplads forbruger væsentlig mindre el, end Gøttrup Genbrugsplads gjorde før (14,7 MWh mod 0,09 MWh). Desuden har genbrugspladserne mindsket deres dieselforbrug til indsamling af affald i Jammerbugt Kommune samt i forbindelse med genbrugspladsernes aktiviteter. Faldet udgør 6,5 %. Der kan læses mere om dette i Klima- og Miljøredegørelse for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne. Kategorien Materielgårde er har mindsket deres -udslip med 1,6 %. I denne kategori er det ligeledes varmeforbruget, der er faldet mest, her med 3 %. Elforbruget er faldet med 1 %, grundet LED-belysning. Der kan læses mere om dette i Klima- og Miljøredegørelse 2014 for Vej og Park. Kategorien Renseanlæg har øget deres -udledning med 0,6 %. Dette skyldes, at der i forbindelse med lukningen af Aabybro Renseanlæg pr. 1. februar 2015 har været en del ekstraarbejde på begge renseanlæg. Attrup Renseanlægs elforbrug er faldet. I fremtiden vil det forbrug falde yderligere, da Rose Poultry er lukket, og Jammerbugt Forsyning A/S hidtil har renset deres spildevand. Kørsel -udledningen fra Vej og Parks kørsel er steget siden Dette skyldes et krav om større effektivitet, hvilket har medført at de ansatte er nødsaget til at tage bilerne med hjem, for dermed at spare timer. Dette har bevirket, at de er brug mere brændstof, hvilket øger -udledningen. -udledningen fra plejepersonalet kørsel er som følge af flere hybridbiler faldet. Ændringer i medtagne bygninger I år er der medtaget to nye bygninger, idet disse er blevet oprettet i MinEnergi, og dermed er gjort mulige at se indberetninger på. Det drejer sig om Bratskov og Familiecenteret i Pandrup. Af hensyn til sammenligningen med de tidligere år, er de dog ikke medtaget i resultaterne for i år. De vil blive en del af regnskabet fra næste år, og dette resultat vil blive sammenlignet med regnskabet for i år, inklusiv de to nævnte bygninger. Derudover er der en bygning, der udgår af regnskabet. Det drejer sig om Børnehaven Skovhuset i Fjerritslev, der lukkede i maj 2014 grundet faldende børnetal. Fejl i tidligere regnskaber Elforbruget i Bofællesskabet Krabben i Hjortdal var indberettet forkert, og er rettet i 2013 regnskabet, men kun til brug for sammenligningen med Nols Hallen har som nævnt fået opsat solceller. Aflæsningerne for elsalget har været fejlbehæftede, hvorfor der har været indhentet oplysninger andetsteds. På baggrund af disse oplysninger er forbruget estimeret. Der er ligeledes nogle usikre data i beregningerne i 2013-regnskabet. Hjemmeplejen fik allerede nogle hybridbiler i Grundet manglende viden om disse, har der til og med 2013-regnskabet været indhentet oplysninger om plejepersonalets brændstofforbrug andetsteds. Den mindre -belastning som følge af hybridbilerne er derfor blevet rettet i nærværende regnskab, men kun til brug for sammenligningen med 2014 og fremefter. Jammerbugt Kommune År 2014

10 Hvad gør vi for at nedbringe forbruget? Energiplan Som led i at nedbringe -udledningen i de kommunale bygninger er der udarbejdet en energiplan. Denne har til formål at tydeliggøre initiativerne samt målsætningerne for Jammerbugt Kommune. Desuden indeholder energiplanen en konkret handleplan. Energiplanen revideres hvert 2. år, næste gang ultimo Set i lyset af stigningen i -udledningen på skolerne bør der i forbindelse med den nye energiplan udarbejdes en konkret handleplan for, hvorledes dette kan reduceres. Det må dog forventes, at regnskabet for 2015 vil vise en større stigning idet stigningen i -udslippet tilskrives skolereformen, der på nuværende tidspunkt kun har haft indflydelse på -regnskabet i 6 måneder. Reduceringen af -udslippet på skolerne kan ikke alene ske ved adfærdsmæssig indsats, hvorfor den tekniske indsats vil blive behandlet i energiplanen for I foråret 2014 blev der installeret fjernaflæsninger på 5 børnehaver. Børnehaverne blev udvalgt da denne gruppe bygninger har et højt forbrug i forhold til m 2 og ingen servicemedarbejdere tilknyttet. Midlerne til projektet kom fra konto for energibesparelser. Ved årsskiftet 14/15 blev der lavet en opgørelse over besparelsen. Den samlede besparelse i 2014 er på kr., og det forventes at fjernaflæsningerne fremover vil kunne give en besparelse på kr. årligt sammenlignet med 2013 forbruget. Projektet var først i fuld drift maj 2014, hvorfor den årlige besparelse for 2014 ikke helt når op på det forventede niveau. Der er i 2014 sparet 93,5 MWh varme, og 6,9 MWh el det svarer til en besparet - udledning på 3,1 ton (el) og 7,62 ton (varme). For at få fuldt udbytte af disse fjernaflæsninger er det vigtigt, at forbruget overvåges jævnligt. Dette forudsætter en medarbejder, der holder øje med aflæsningerne, helst hver dag. Disse fjernaflæsninger kan med fordel kombineres med aktiv styring, hvor der eksempelvis kan installeres automatisk natsænkning på varmen mm. Aktiv styring vil være med til at højne besparelsespotentialet for fjernaflæsningerne. Grundet de gode erfaringer tænkes det at videreføre fjernaflæsningsprojekter til andre bygninger, men pga. projektet med ejendomsdrift er det sat i bero for nuværende. Ejendomsdrift Økonomiudvalget har i februar 2014 besluttet at forberede implementering af bygningsdrift organiseret i klynger. Såfremt det besluttes at implementere dette projekt, vil det betyde et øget fokus på bl.a. energioptimering i alle kommunens bygninger. Det forventes at bidrage til besparelser på både el, vand og varme, som bør kunne aflæses i -regnskaberne i de kommende år. LED-belysning og solceller Som nævnt i -regnskab 2013 er der blevet installeret solceller på 2 kommunale bygninger, samt LED-belysning i 5 bygninger. Det har givet en elbesparelse, og dermed også en besparelse på -udledningen. Således har Aabybro Rådhus sparet KWh fra 2013 til 2014 (ekskl.serverrum (da serverne også benyttes af andre end rådhuset)), Fjerritslev Skole har sparet KWh, til trods for skolereformen, der har betydet flere undervisningstimer og forberedelse på skolen for lærerne fra august Brovst Rådhus har i forhold til 2012 (referenceår) sparet KWh (ekskl.serverrum (da serverne også benyttes af andre end rådhuset)). Skovsgaard Børnehave har ikke sparet, men derimod brugt lidt mere el. Det skal dog bemærkes, at der kun er installeret LED-belysning i garderoben, og deres solceller har været ude af drift i juli, august og september. Det er ikke blevet opdaget, idet kommunens energimedarbejder har været på barsel. I henhold til energiplanen vil besparelser på elforbruget også være i fokus de kommende år. Praktisk Miljøledelse Der påtænkes en opfølgende kampagne på institutionerne i regi af praktisk miljøledelse. Dette vil blive behandlet og beskrevet i den kommende energiplan for , der som nævnt behandles ultimo Hybridbiler Hjemmeplejen har allerede 18 hybridbiler i deres flåde i dag, og der er ved årsskiftet indgået en aftale om yderligere 40 hybridbiler over en tre-årig periode. Det vil, når aftalen er fuldt implementeret, spare kommunen for 800 kg. pr år pr bil. Dette svarer til 31,7 ton pr. år. De første 11 hybridbiler fra denne aftale blev leveret i april

11 Hvad kan der gøres fremover for at nedbringe forbruget? Det forventes at implementere yderligere LED-belysning i de kommunale ejendomme i de kommende år. Således vil 20 % af den kommunale bygningsmasse oplyses ved hjælp af LED-belysning ved udgangen af Ved udgangen af 2016 vil 30 % af den kommunale bygningsmasse have LED-belysning. Desuden skal der ske en optimering af ventilationsanlæg og opfølgning på serviceaftaler. Fjernaflæsning og aktiv styring planlægges som nævnt videreført til også at omfatte andre bygningstyper. I forhold til forbrug og besparelsespotentialer kan det anbefales at installere fjernaflæsning på skolerne, idet det er denne del af den kommunale bygningsmasse, der bidrager mest til det samlede -udslip (jævnfør nedenstående figur (fordelingen af -udledning efter type bygning)). Dette projekt er omkostningstungt og kan ikke forventes finansieret via konto for energibesparelser med den nuværende bevilling. Derfor kan det anbefales at øge bevillingen til konto for energibesparelser eller give en ekstrabevilling til dette projekt. SAMLET CO2 UDLEDNING FRA EL & VARME (TON CO2/ÅR) Fordelingen af -udledning efter type bygninger Genbrugspladser 0% Vejbelysning 17% 8% Skoler 33% Rensningsanlæg 22% Materielgårde 2% bygninger 1% Idrætsanlæg 3% Kulturinstitutioner 2% Ældrepleje 2% Specialinstitutioner 2% Daginstitutioner 8% Jammerbugt Kommune År

12 Skematisk oversigt over -udledning og varmeforbrug fordelt på type bygning Samlet udledning fra el & varme (ton /år) udledning fra varme (ton /år) Varmeforbrug (Mwh/år) Kommunale bygninger i alt Skoler Fritids- og ungdomsklubber Daginstitutioner Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Idrætsanlæg bygninger Tekniske anlæg i alt Materielgårde Rensningsanlæg Genbrugspladser Vejbelysning I alt for hele kommunen udledning fra benzin og diesel (ton /år) Tjenestekørsel i alt 736 Plejepersonalekørsel 139 leaset bil 10 privat bil Vej og park 586 firmakøretøj 1 privat bil Skematisk oversigt over -udledning, sammenlignet med tidligere regnskaber 2008 samlet udledning fra el og varme (ton /år) 2013 samlet udledning fra el og varme (ton /år) 2014 samlet udledning fra el og varme (ton /år) % forhold mellem 2013 og 2014 % forhold mellem 2008 og 2014 Kommunale bygninger i alt ,7-17, ,8 10,7 Skoler ,2-13,9 Fritids- og ungdomsklubber ,2-0,8 Daginstitutioner ,0-10,6 Ældrepleje ,2-49,3 Specialinstitutioner ,1-8,6 Kulturinstitutioner ,5 61,3 Idrætsanlæg ,9-55,0 bygninger ,6-58,1 Tekniske anlæg i alt ,3-17,2 Materielgårde ,6-24,8 Rensningsanlæg ,6-5,3 Genbrugspladser ,3-9,7 Vejbelysning 1293, ,9-28,5 12

13 Skematisk oversigt over -udledning og elforbrug fordelt på type bygning udledning fra el (ton /år) Elforbrug (Mwh/år) Kommunale bygninger i alt Skoler 0 1 Fritids- og ungdomsklubber Daginstitutioner Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Idrætsanlæg bygninger Tekniske anlæg i alt materielgårde rensningsanlæg genbrugspladser vejbelysning I alt for hele kommunen Skematisk oversigt over relativ -udledning, pr. ansat og pr. indbygger pr. ansat udledning fra varme (kg /ansat/ år) udledning fra el (kg /ansat /år) udledning fra benzin og diesel (kg / ansat/år) udledning fra varme (kg / indbygger/år) udledning fra el (kg /indbygger/år) udledning fra benzin og diesel (kg / indbygger/år) Kommunale bygninger 747,3 540,2 49,6 35,8 Tekniske anlæg 22,0 860,5 1,5 57,1 Vejbelysning 363,7 24,1 Tjenestekørsel 289,3 19,2 I alt 769,3 1764,4 289,3 51,0 117,0 19,2 Ansatte 2543 Indbyggere pr. indbygger Jammerbugt Kommune År

14 Forudsætninger for CO2-beregningen Der er medtaget 104 kommunale bygninger i Jammerbugt Kommunes -regnskab, derudover indgår kommunens gadelys i regnskabet. Fjernvarmeforsyningen i Jammerbugt Kommune består af 12 værker. 6 værker er naturgasfyrede, 1 er på naturgas/ solenergi, 4 er flisfyrede og V. Hjermitslev varmeværk (biogas og bioolie) er lukket, og byen får nu varme vha.træpiller, som derfor stadig regnes for at være -neutrale, på samme måde som biogas og bioolie. Emissionsfaktorerne fra fjernvarmen er beregnet efter værkernes oplyste varmeproduktion og ledningstab samt brændselstype. Ved elforbrug er der brugt den i 2008 angivne standardværdi for vestdanmark på 0,449 kg /KWh. Denne standardværdi vil blive brugt hvert år, for at kunne sammenligne -udledningen fra el år for år. Plejepersonalet har som nævnt fået nogle hybridbiler af mærket Toyota Yaris. De udleder 75 g. pr. km. De resterende biler er dieseldrevne, og er både 1,4 og 2,0 motorer. Modellen på 1,4 l. udleder 99 g. pr. km, og det antages at de modeller på 2,0 l. på udleder 120 g. For de dieseldrevne biler er der derfor regnet med et gennemsnit på 109,5 g. Det forventes at hver bil kører pr. år. emissionen fra plejepersonalets kørsel i egne biler er beregnet ud fra, at FDM har skønnet gennemsnitsalderen for personbiler i 2007 til 9,1 år. Det betyder, at den gennemsnitlige -udledning fra privatbiler kan sættes til ca. 178 g. pr. km (Teknisk baggrundsrapport fra Danmarks Naturfredningsforening, pkt. 4.3). -emmisionen fra Vej og Parks biler er beregnet ud fra oplysninger om hvor mange liter brændstof Vej og Park har købt, ganget med en emissionsfaktor for diesel og benzin. Befolkningstallet i kommunen er fra Danmarks Statistik. Antal ansatte i kommunen er lig med antal årsværk. 14

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side CO 2 -regnskab 2015 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder CO 2 -regnskab for Jammerbugt Kommune 2015 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Klimakommune Brønderslev

Klimakommune Brønderslev Klimakommune Brønderslev Klimahandlingsplan 2009 Indhold Indledning...Side 3 Kommunale bygninger...side 4 Kommunens kørsel...side 7 Affaldsområdet (AVV)...Side 9 Øvrige områder...side 13 Sammendrag...Side

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Klima kommune indberetning 2008

Klima kommune indberetning 2008 Klima kommune indberetning 2008 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2008 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

-udledning inkluderet.

-udledning inkluderet. CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2010 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg. Kommunen har

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Klima kommune indberetning 2007

Klima kommune indberetning 2007 Klima kommune indberetning 2007 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2007 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Klima kommune indberetning 2010

Klima kommune indberetning 2010 Klima kommune indberetning 2010 Hermed fremsendes status rapport for forbrugsåret 2010 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år, Frederikshavn Kommune som virksomhed. Der tages udgangspunkt

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2010 Indledning s Borgmester Poul Lindor Nielsen underskrev i sommeren

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2007 14.479 tons. CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune Bilag til: Klimakommuner Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed Version II-A 12. marts 2012 Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv

Læs mere

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2007 14.691 tons. CO2-udledningen fordeler sig

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Gribskov Kommune 1 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2016...4 2.1 Afgrænsning...4 2.2 CO2 udledning fra energibrug

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Status på projekter 2012... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Energibesparelser

Læs mere

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Indledning Resultat af kortlægningen Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Klimakommuneaftale Danmarks Naturfredningsforening

Klimakommuneaftale Danmarks Naturfredningsforening Klimakommuneaftale 2015 Danmarks Naturfredningsforening Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening 22.05.2015 Side 2 af 15 Indhold Baggrund... 4 Hovedpunkter for 2015 regnskabet... 4 CO 2 -regnskab

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Indledning Det grønne regnskab 2007 for Greve Kommune præsenterer ressourceforbruget i bygninger, der administreres

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 213 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere