Tillæg til udbudsmateriale for Midtparken af den 9. januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til udbudsmateriale for Midtparken af den 9. januar 2008"

Transkript

1 Tillæg til udbudsmateriale for Midtparken af den 9. januar 2008 Salgsvilkår Punkt 5. Gæld udenfor købesummen: Tilslutningsbidrag til kloak andrager i 2008 kr ,00. EL: Sydvest Energi på tlf ændres til SYD ENERGI på tlf Punkt 6. Mindstepris: Mindsteprisen for hver grund er i 2008 kr ,00. Tilbud: 1. afsnit ændres til Tilbud afgives på tilbudsblanketten nedenfor, og sendes i lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Midtparken til KE Ejendomssalg, Fuglesangsvej 30, Postboks 48, 3460 Birkerød. Såfremt flere tilbudsgivere afgiver tilbud på samme grund, inden Tønder kommune har accepteret et tilbud på den pågældende grund, vil tilbudsgiverne få mulighed for at afgive ét supplerende tilbud i overensstemmelse med 6, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (bilag 1). Ny tilbudsblanket se neden for.

2 TILBUDSBLANKET NET Tillæg af 9. januar 2008 Undertegnede Navn: Stilling: Adresse: Telefon: tilbyder herved at købe én af de af Tønder Kommune tilhørende sommerhusgrunde matr. nr. 991af, 991ag, 991ah, 991ai, 991ak, 991al, 991am, 991an, 991ao, 991ap, 991aq, 991ar og 991as, Arrild Ejerlav, Arrild, beliggende Midtparken 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 og 39, 6520 Toftlund. Undertegnede erklærer samtidig at opfylde betingelserne for at erhverve sommerhusgrunde i Danmark. Tilbudet gives på de i udbudsmaterialet og tillæg hertil for grundene anførte salgsvilkår, samt bilag nr. 1-10, som er nøje gennemlæst. Jeg er i den forbindelse opmærksom på, at såfremt jeg på denne tilbudsblanket afgiver tilbud på flere grunde, betragtes disse tilbud som sideordnede, hvilket indebærer af kommunen frit kan vælge mellem mine afgivne tilbud. Tilbudsblanketten er sammen med salgsvilkårene og de øvrige bilag at betragte som en købsaftale, såfremt kommunen accepterer tilbudet. På de anførte vilkår tilbyder undertegnede at købe Midtparken 15 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100 Midtparken 17 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100 Midtparken 19 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100 Midtparken 21 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100

3 Midtparken 23 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100 Midtparken 25 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100 Midtparken 27 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100 Midtparken 29 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100 Midtparken 31 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100 Midtparken 33 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100 Midtparken 35 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100 Midtparken 37 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100 Midtparken 39 for en kontantpris på kr. skriver kroner 00/100 den Underskrift Tilbuddet sendes i lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Midtparken til KE Ejendomssalg, Fuglesangsvej 30, Postboks 48, 3460 Birkerød.

4 14 sommerhusgrunde ABC Luftfoto Arrild Ferieby 6520 Toftlund Midtparken 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 og 39 sælges i offentligt udbud for Tønder Kommune v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, Postboks 48, 3460 Birkerød, Tlf.: , CVR-nr

5 Billeder ABC Luftfoto Midtparken Udsigt over søen Svømmehallen Så er der bid måske?? Legeplads ved svømmehalle

6 SALGSVILKÅR Udbyder Udbuds- Grundlag 1. Indledning På vegne af Tønder Kommune udbyder KE Ejendomssalg (KE) grundene matr. nr. 991ae, 991af, 991ag, 991ah, 991ai, 991ak, 991al, 991am, 991an, 991ao, 991ap, 991aq, 991ar og 991as, Arrild Ejerlav, Arrild, beliggende Midtparken 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 og 39, 6520 Toftlund i offentligt udbud. I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 (bilag 1) om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune fastsat, at grundene udbydes til salg på nedennævnte vilkår. 2. Beskrivelse af grundene Beliggenhed Grundene er beliggende Midtparken 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 og 39, 6520 Toftlund (bilag 2). Arrild Ferieby Grundareal Jordbund Arrild Ferieby er en skøn oase beliggende i en meget smuk og frodig natur i hjertet af Sønderjylland kun 30 km fra Rømø og 35 km fra Tyskland. I feriebyen er der bl.a. svømmehal med Danmarks længste black-hole rutschebane, 3 bassiner, romersk bad, spabad, sauna og cafeteria, stor put and take sø med fluefiskerstrøm, tennis, campingplads, restaurant og dagligvareforretning. Endvidere er der ny legeplads samt en planlagt minigolfbane der etableres i I Arrild er der golfbane og golfskole, rideklub, netcafe og idrætsforening med aktiviteter indenfor bl.a. fodbold og badminton. Arealet for de enkelte grunde fremgår af Landinspektørgården I/S Toftlund måleblad (bilag 3). 3. Tilstand Kommunen er ikke bekendt med jordbundens beskaffenhed. Køber har ret til for egen regning selv at lade grunden undersøge, og kan, såfremt det ved godkendt rapport dokumenteres, at der kræves ekstrafundering/pilotering/jordudskiftning, træde tilbage fra handlen indenfor 1 måned fra kommunens underskrift af købsaftalen, dog forudsat at blødbundsforekomsten ikke kan afhjælpes ved en ændret placering af bebyggelsen eller ved planering af grunden under hensyntagen til lokalplanens eller de på ejendommen hvilende servitutters muligheder herfor. Rapporten skal vederlagsfrit overgives til sælger, som er berettiget til at anvende denne ved senere salg. Allerede afholdte omkostninger ved handlen er sælger side 1 af 7

7 uvedkommende og der gives ikke afslag i prisen. Forurening Kommunen er ikke bekendt med forekomst af forurening på grunden. Køber har ret til for egen regning selv at lade grunden undersøge, og kan, såfremt det ved godkendt rapport dokumenteres, at der kræves oprydning af forurening, træde tilbage fra handlen indenfor 1 måned fra kommunens underskrift af købsaftalen. Rapporten skal vederlagsfrit overgives til sælger, som er berettiget til at anvende denne ved senere salg. Allerede afholdte omkostninger ved handlen er sælger uvedkommende og der gives ikke afslag i prisen. Idet grundene sælges uden ansvar for kommunen, opfordres tilbudsgiver til at foretage en gennemgang af jordbunds- og forureningsforhold inden tilbud afgives. Fortidsminder Plangrundlag Museum Sønderjylland (tidligere Haderslev Museum) har foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanområdet og vurderer på baggrund af dette, at der ikke findes væsentlige bevaringsværdier i form af jordfaste fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Dukker sådanne imidlertid op i forbindelse med kommende anlægsarbejder gælder museumsloven stadig. Arbejdet skal indstilles og Museum Sønderjylland tilkaldes. 4. Anvendelse Grundene er beliggende i sommerhusområde. Der henvises til Lokalplan nr (bilag 4). Spildevandsplanen for Tønder Kommune foreskriver, at de udbudte grunde skal separatkloakeres med nedsivning af overfladevand. Det vil sige, at overfladevand (regnvand) og spildevand skal bortledes hver for sig. Regnvand skal nedsives på egen grund. Spildevand skal tilledes offentlig kloak via skelbrønd som Tønder kommune etablerer. Lejemål Grundejerforening Grundene overtages fri for lejemål. Kommunen har stiftet grundejerforeningen Grundejerforening Arrild Ferieby. Grundejere indenfor lokalplanområdet har pligt til at søge optagelse i grundejerforeningen. Der henvises til Grundejerforeningens vedtægter (bilag 5), referat fra ordinær generalforsamling den 12. maj 2007 med tilhørende årsrapport for 2006 og budget for 2007 (bilag 6). Der er indgået særskilt aftale mellem Grundejerforeningen og kommunen om opkrævning af medlemsbidrag til side 2 af 7

8 Grundejerforeningen. Veje og stier Det påhviler køber som vejberettiget at betale udgifter til vedligeholdelse af veje og stier i Arrild Ferieby i overensstemmelse med gældende vejlovgivning. Vedligeholdelse og betaling sker p.t. via Grundejerforeningen. Der henvises herom til Grundejerforeningens vedtægter (bilag 5). Fællesantenneanlæg Servitutter Grundejerne er forpligtet til at være tilsluttet fællesantenneanlæg, og betale løbende bidrag hertil. Der påhviler pt. ingen servitutter på grundene. Det skal bemærkes, at Tønder Kommune foranstalter og afholder udgiften til at lokalplan nr bliver lyst servitutstiftende på hver enkelt grund. Endvidere vil Tønder Kommune foranstalte og afholde udgifterne til at Grundejerforeningens vedtægter, bliver lyst servitut- og pantstiftende på hver enkelt grund. Endvidere bemærkes, at ændring af Grundejerforeningens vedtægter ikke vil blive tinglyst på de enkelte grunde, men vil være gældende fra tidspunktet for deres vedtagelse. Bilag 5 er således gældende vedtægter. Byggepligt Lån der overtages Gæld udenfor købesummen Byggemodning Køber skal foranstalte og afholde udgiften til at vedlagte servitut tinglyses samtidig med tinglysning af skødet (bilag 7). 5. Økonomi Grundene overdrages uden lån. Køber skal udenfor købesummen betale tilslutningsbidrag til kloak på kr ,12, vand på kr ,00 og fællesantenneanlæg på kr ,00, som forfalder til betaling samtidig med købesummen. For god ordens skyld bemærkes, at bidragene er opgjort i 2007-tal og vil ændres i Grundene sælges byggemodnet, således at stikledninger for vand og kloak inden overtagelsen vil blive ført ca. 1 meter ind på den enkelte grund afsluttende med vandmålerbrønd og skelbrønd. Kabler for fællesantenneanlægget i Arrild Ferieby til grunden nedgraves og tilsluttes eksisterende combi-kasse af køber. Combi-kasser er placeret udenfor grundene. Byggemodningen omfatter intet andet. Alle udgifter til kloakering, vand, antenne, el og telefon, herunder ledningsarbejder på og til grundene samt tilslutningsafgifter m.m. betales af køber. side 3 af 7

9 Henvendelser vedrørende antenneforhold for så vidt angår Arrild Feriebys fællesantenneanlæg kan rettes til Jens Lauridsen på tlf: El Vand Ejendomsskat mm. Vedrørende tilslutningsbidrag m.m. henvises til Sydvest Energi på tlf Der er tilslutningspligt til Arrild vandværk, hvortil der henvises på tlf Tønder Kommune vil iværksætte vurdering af grunden, som p.t. ikke er selvstændigt vurderet. Kommunal fritagelse for grundskyld bortfalder pr. overtagelsesdagen. Ejendomsskat betales fra overtagelsesdagen. Finansiering Salg til forbrugere Grundene sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. Forslag til finansiering, finansieringsforslagets årlige omkostninger i %, samt beregnet brutto- og nettoudgift baseret på de i punkt 6 anførte mindstepriser vedlægges (bilag 8). 6. Tilbud Mindstepris Mindsteprisen for hver grund er kr ,00. Tilbud Tilbud afgives på vedlagte tilbudsblanket (bilag 9) og sendes anbefalet eller overbringes i lukket kuvert mærket "Tilbud vedrørende Midtparken til Tønder Kommune, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster, att.: Teknisk chef Jørn Madsen, senest fredag den 5. oktober Åbning af tilbudene finder sted hos kommunen. Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Der kan afgives tilbud på en eller flere grunde. Såfremt en tilbudsgiver på samme tilbudsblanket afgiver tilbud på flere grunde betragtes disse som sideordnede, hvilket indebærer, at kommunen frit kan vælge mellem de afgivne tilbud. Såfremt tilbudsgiver ønsker at købe flere grunde skal tilbudsgiver udfylde og sende tilbudsblanketter for det antal grunde som ønskes erhvervet. Såfremt der efter afholdelse af nærværende udbud er ledige grunde vil disse løbende blive solgt. Senere indkomne tilbud eller tilbud under mindsteprisen, tilbud der ikke er udfærdiget på den særlige tilbudsblanket, side 4 af 7

10 tilbud der ikke angiver en fast kontantpris, indeholder forbehold eller kontantpris på andre vilkår end anført i nærværende udbudsmateriale, vil ikke komme i betragtning. Et tilbud der eksempelvis lyder på: " kr. over højestbydende" betragtes som ugyldigt. Tilbudet skal lyde på et præcist kontant beløb. Indtil salg har fundet sted er købstilbudene fortrolige. Når salg har fundet sted, kan de accepterede tilbud og navnene på køberne blive offentliggjort. Senest 4 uger efter åbningen af tilbudene får hver tilbudsgiver meddelelse om kommunen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Vælger kommunen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud Vælger kommunen at videreføre salgsforhandlingerne, kan kommunen / KE give de tilbudsgivere, der som minimum har afgivet tilbud på mindsteprisen, mulighed for at afgive overbud. I øvrigt gælder samme bestemmelser som nævnt under punktet Tilbud. Kommunen / KE er dog ikke forpligtet til at afholde overbudsrunde, herunder til at afholde overbudsrunde for alle grundene. Sikkerhed Tilbudsgiverne er bundet af deres bud. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået, jfr. ovenfor, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse (bilag 10). Den tilbudsgiver, hvis bud accepteres skal senest 2 uger efter at KE Ejendomssalg har meddelt, at kommunen vil acceptere buddet, stille sikkerhed for købesummen. Sikkerheden skal kontant deponeres på kommunens konto i Tønder Bank. Der accepteres ikke vilkår som f.eks. deponering indtil anmærkningsfrit skøde foreligger. Evt. renter af deponerede beløb indtil overtagelsesdagen tilfalder køber. Er der mindre end 2 uger til overtagelsesdagen, skal der ikke side 5 af 7

11 stilles sikkerhed for købesummen. Ovennævnte indeholder fravigelse af den standardgaranti, som der henvises til i bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar 2007 om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom, idet bemærkes at den standardgaranti der henvises til ikke vedrører byggegrunde. Købesum Købesummen skal indsættes på kommunens konto i Tønder Bank og være til rådighed for kommunen senest på overtagelsesdagen. Såfremt købesummen ikke er til rådighed for kommunen senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. Overtagelse Ansvarsfraskrivelse Grundene overtages den 1. i måneden efter modtagelse af kommunens accept. Grundene overdrages uden ansvar for kommunen og KE, således at køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Kommunens og KE s ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende grundenes installationer, bundforhold og bygningsegnethed samt forurening. Det påhviler tilbudsgiver for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Der gælder særlige regler med hensyn til køb af sommerhusgrunde. Køber skal bl.a. være opmærksom på reglerne i lov om erhvervelse af fast ejendom og lov om sommerhuse og campering m.v. Køber bærer al risiko med hensyn til opfyldelse af betingelser for erhvervelsen. Ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod kommunen eller KE, hvis kommunen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne. For overslag over de i punkt 5 anførte udgifter garanteres ikke. Tilbudsgiver opfordres til selv at indhente fornødne oplysninger og dokumentation for udgifterne. side 6 af 7

12 Omkostninger Køber afholder alle omkostninger til egne undersøgelser af grundene, samt alle omkostninger til berigtigelsen, herunder udfærdigelse af skøde, refusionsopgørelse og tinglysning af skøde, servitut samt honorar til advokat A. Tychsen, Vestergade 3, 6520 Toftlund, som berigtiger handelen for kr ,00 inkl. moms samt evt. udgifter til egen advokat. Tønder Kommune afholder udgifterne til tinglysning af lokalplan nr og Grundejerforeningens vedtægter. Berigtigelse Advokat A. Tychsen, Vestergade 3, 6520 Toftlund udarbejder skøde og Tønder Kommune udarbejder refusionsopgørelse. Senest 1 måned efter modtagelse af Tønder Kommunes accept skal skøde anmeldes til tinglysning. Refusionssaldo i sælgers favør skal indbetales til kommunen senest 1 måned efter overtagelsesdagen. I modsat fald forrentes refusionssaldo i sælgers favør efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 % fra 1 måned efter overtagelsesdagen til betaling sker. Køber kan ikke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelkrav uden kommunens samtykke. side 7 af 7

13 Bilagsfortegnelse matr. nr. 991ae, 991af, 991ag, 991ah, 991ai, 991ak, 991al, 991am, 991an, 991ao, 991ap, 991aq, 991ar og 991as, Arrild Ejerlav, Arrild, beliggende Midtparken 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 og 39, 6520 Toftlund. for Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme Kort Måleblad Bilag 4: Lokalplan nr Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Grundejerforeningens vedtægter Referat af ordinær generalforsamling den 12. maj 2007, med tilhørende årsrapport for 2006 og budget for Servitut. Salgsopstilling. Tilbudsblanket. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

14 Bilag 1 side 1 af 2 Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme BEK nr 472 af 20/06/1991 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 231 af 02/04/1997 2, stk. 5 LBK Nr. 968 af 02/12/2003 Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme I medfør af 68 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 22. januar 1990, som senest ændret ved 1 i lov nr. 385 af 6. juni 1991, og 51 a i lov om Københavns Kommunes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 3. august 1989, som senest ændret ved 2 i lov nr. 385 af 6. juni 1991, fastsættes: 1. Salg af kommunens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om boligbyggeri og lov om boliger for ældre og personer med handicap. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale ansættelsesforhold, 3) salg til en kommunalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et areal under m2, som ikke selvstændigt kan bebygges, eller 5) salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk. 1.

15 Bilag 1 side 2 af 2 6. Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til den udbudte pris, have mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet eet år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Indenrigsministeriet, den 20. juni 1991 Thor Pedersen / Emil le Maire Officielle noter Ingen

16 Bilag 2 side 1 af 1

17 Bilag 3 side 1 af 1

18 Bilag 4 side 1 af 28

19 Bilag 4 side 2 af 28

20 Bilag 4 side 3 af 28

21 Bilag 4 side 4 af 28

22 Bilag 4 side 5 af 28

23 Bilag 4 side 6 af 28

24 Bilag 4 side 7 af 28

25 Bilag 4 side 8 af 28

26 Bilag 4 side 9 af 28

27 Bilag 4 side 10 af 28

28 Bilag 4 side 11 af 28

29 Bilag 4 side 12 af 28

30 Bilag 4 side 13 af 28

31 Bilag 4 side 14 af 28

32 Bilag 4 side 15 af 28

33 Bilag 4 side 16 af 28

34 Bilag 4 side 17 af 28

35 Bilag 4 side 18 af 28

36 Bilag 4 side 19 af 28

37 Bilag 4 side 20 af 28

38 Bilag 4 side 21 af 28

39 Bilag 4 side 22 af 28

40 Bilag 4 side 23 af 28

41 Bilag 4 side 24 af 28

42 Bilag 4 side 25 af 28

43 Bilag 4 side 26 af 28

44 Bilag 4 side 27 af 28

45 Bilag 4 side 28 af 28

46 Bilag 5 side 1 af 12

47 Bilag 5 side 2 af 12

48 Bilag 5 side 3 af 12

49 Bilag 5 side 4 af 12

50 Bilag 5 side 5 af 12

51 Bilag 5 side 6 af 12

52 Bilag 5 side 7 af 12

53 Bilag 5 side 8 af 12

54 Bilag 5 side 9 af 12

55 Bilag 5 side 10 af 12

56 Bilag 5 side 11 af 12

57 Bilag 5 side 12 af 12

58 Bilag 6 side 1 af 8 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arrild Ferieby, afholdt Lørdag, den 12. Maj 2007 kl på Arrild Skole. Dagsorden; 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Frede Jensen og Birte Bjerrisgaard, begge modtager genvalg. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 8. Valg af 2 revisorer. 9. Valg af 1 revisor suppleant. 10. Eventuelt. Ad 1) Formanden, Claus Scheibel bød velkommen og foreslog Frede Jensen som dirigent, da ingen andre ønskede posten blev Frede Jensen valgt. Frede Jensen konstaterede herefter generalforsamlingens lovlige indvarsling. Ingen indsigelser. Der var mødt 70 medlemmer, hvorfor generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. 3 stemmetællere blev udpeget. Herefter blev ordet givet til formanden. Ad 2) Claus Scheibel aflagde beretning; Siden sidste generalforsamling er der blevet udstykket nogle flere grunde, men antallet af ejere er foreløbig kun steget fra 422 til 430 iht. afregningen fra kommunen. Det tal bliver formentlig noget højere de kommende år. Kommunen har som hidtil stået for opkrævning af grundejerforeningens kontingent. De har nu meddelt os at, med virkning fra 1/1 2008, overgår opkrævning til os, da det kun er Nr. Rangstrup Kommune der var omfattet af denne ordning i ny Tønder Kommune. Vi kan derfor heller ikke forvente fremover at modtage opdaterede fortegnelse over nye medlemmer og adresseændringer, det kan godt give alvorlige problemer. Da jeg fik opdateret ejerfortegnelse fra kommunen sidste måned, kunne vi konstatere at der var mere end 10 % af ejere der enten havde ændret adresse eller solgt til ny ejer, uden at informere grundejerforeningen. Reelt var der 2 ejere der har meddelt ejerskifte ud af 24 mulige og en ejer der har meddelt adresseændring ud af 27 ændrede adresser, det er ikke holdbart nu vi selv skal stå for opkrævningen. Hvordan vi løser dette problem bliver en opgave for den kommende bestyrelse. Formentlig skal I nok regne med at kontingentet fremover bliver opkrævet en gang årligt og ikke som nu i 2 rater, så vi sparer opkrævnings omkostninger.

59 Bilag 6 side 2 af 8 Antennen: Grundlejerforeningen der stod for antennen besluttede på deres generalforsamling i november måned at antenne og posthus skulle overgå til grundejerforeningen. Vi havde så et møde i december måned hvor overdragelsen skulle finde sted, men desværre havde grundlejerforeningens kasserer den fejlagtige opfattelse at det antenne bidrag på kr. 600,- vi alle er blevet opkrævet over ejendomsskatten for året 2006 kun dækkede lejerforeningens regnskabsår som sluttede 31. august, så de ville gerne lige have at vi betalte kr ,- for de sidste 4 måneder af kalenderåret, penge vi allerede har betalt via ejendomsskatten. Dette har vi klart afvist og tilbudt at betale for at en registreret revisor kan gennemgå lejerforeningens regnskab, så vi også kan få en korrekt afregning af mellemregningen mellem lejerforening og ejerforening, dette har lejerforeningen afvist. Så vi er kørt lidt fast, bestyrelsen har besluttet at foretage en sidste henvendelse til lejerforeningen, og kan vi ikke finde en fornuftig løsning må vi overdrage sagen til foreningens advokat så vi kan få overdragelsen af antennen på plads. Posthuset: Her hersker kaotiske tilstande efter de nye vejnavne og ændrede adresser blev indført. Bestyrelsen har besluttet at lave en total renovering så postkasserne kommer til at sidde i korrekt vej og nummer orden. Desværre findes der ikke nogen masterkey til det nuværende låsesystem, så vi har besluttet at udskifte samtlige låse til Ruko låse med system nøgler, samt opsætte det antal postkasser der mangler. Dette giver os samtidig mulighed for at aflåse posthuset med en Ruko smæklås så det kun er personer med nøgle til postkassen der kan komme ind i posthuset. Herved skulle vi også blive fri for det hærværk der tidligere har fundet sted, da uvedkommende ikke længere kan få adgang til posthuset. Vi har indhentet tilbud og budgetteret med kr ,- som vi tager fra bankbeholdningen, det bliver muligvis lidt billigere da de nye ejere naturligvis selv skal betale for deres nye postkasse, og så får vi en varig og acceptabel løsning. Så har vi haft en længere drøftelse med kommunen om udhængs skabe ved telefonboksene, der var kommet flere og de havde ændret udseende, idet de sidst tilkomne var grønne, det kunne kommunen godt lide, men de skilte sig jo ud fra de øvrige. Efter et vådt og koldt møde med teknisk forvaltning foran udhængs skabene kom kommunens afgørelse, som vi ikke kunne acceptere. Det medførte at jeg blev inviteret til et møde med hele udvalget for teknik og miljø, i øvrigt sidste møde i Nr. Rangstrup Kommune lige før jul. Meget hyggeligt møde der endte med at vores synspunkt blev accepteret, de grønne skabe skal væk og alle skabe skal være ens af udseende og males i jordfarver, reklame klistermærkerne skal væk så skabene får et pænere udseende og falder mere ind i naturen, samtidig skal der primært reklameres for hussalg og øvrige ting der vedrører feriebyen. Så har jeg været til møde i Løgumkloster vedrørende et så spændende emne som renovation. Her var det den nye Tønder kommunes opfattelse at den nuværende løsning

60 Bilag 6 side 3 af 8 med 14 dages tømning og mulighed for uge tømning i sommer sæsonen skulle ophøre og man kunne enten vælge uge tømning eller 14 dages tømning hele året. Grundejerforeningerne fra Rømø, der er mange, deltog også og der var mest stemning for uge tømning. Det har vi ikke behov for, det er for dyrt og unødvendigt, så jeg fik til sidste flertal for at bevare den ordning vi har i Arrild Ferieby med 14 dages tømning og mulighed for uge tømning i sommer sæsonen. Her viste kommunen sig igen til at tale med, de er lydhøre og samarbejds villige. Så er jeg blevet inviteret til at deltage i en ny bestyrelse for Arrild Svømmehal der formentlig skal omdannes til en selvejende institution, vi har foreløbig afholdt 2 møder og afventer nu kommunalbestyrelsens godkendelse af nye vedtægter m.v. Vi har ligeledes fået en plads i bestyrelsen for Arrild vandværk, den er blevet besat af vores næstformand Vagn Bollerup. Kommunen har meddelt at der nu endelig er skaffet penge til at anlægge en 18 hullers minigolf bane med internationale mål, så det er mulig at afholde turneringer. Den bliver anlagt i center området. Ligeledes har foreningerne i Arrild fået tilladelse til at anlægge 2 petanque baner ved siden af tennis banen. De har bedt grundejerforeningen om et beskedent bidrag til etableringen, hvilket bestyrelsen er indstillet på at imødekomme. Vedligeholdelsen af fællesarealerne: De grønne områder som vedligeholdes af Dancenter, er blevet væsentlig bedre holdt end tidligere, men også kommunens vedligeholdelse af grusveje og sidebeskæring af bevoksninger samt glatføre bekæmpelse har fungeret tilfredsstillende og til en meget rimelig pris. Vi har haft henvendelse fra en privat entreprenør der afgav et pristilbud på det arbejde kommunen udfører som var væsentlig dyrere end det vi p.t. betaler, så det blev et nej tak. Så skal vi også huske en tak til støtteforeningen for Arrild skole der som sædvanlig står for et flot arrangement, det er bestyrelsen der har besluttet at ændre serveringen til øl og vand. Sidste år deltog der 64 ejere, en del med ægtefæller, og vi havde bestilt kaffe og wienerbrød til 200 personer, det giver alt for meget spild som vi betaler for, så vi har nu ændret det til øl og vand, hvor vi kun betaler for det forbrugte. Ligeledes tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i året der er gået og hermed stiller jeg beretningen til debat. Willy Petersen, Midtparken; Er det meningen at alle postkasser skal udskiftes? Claus Scheibel; Det var oprindelig planen men posthuset er ikke stort nok til at der kan opsættes nye større postkasser, så vi bevarer de postkasser der er og supplerer med nye i samme størrelse, alle låse bliver udskiftet til Ruko system låse.

61 Bilag 6 side 4 af 8 Pedersen, Pionerskoven; Der er stadig vejskilte med navnet Arrild Ferieby det forvirrer turister når de ankommer til feriebyen. Frede Jensen tager det op overfor Tønder Kommune. Conny Nielsen, Midtparken; Hvem bruger posthuset kr ,- er mange penge, for de der har folkeregister adresse i feriebyen er posten forpligtet til at aflevere posten ved sommerhuset. Johansson, Skikkildbjerge; Posten kan ikke blive leveret andre steder end i posthuset. Olsen, Pionerskoven; Har meget brug for posthuset, jeg omadresserer bl.a. min avis når vi bor i sommerhuset. Christensen, Midtparken; Alle med små hænder kan jo stikke hånden ind i postkassen og tage indholdet uden brug af nøgle! Claus Scheibel; Post Danmark har lov til at stille krav om at der er et centralt posthus og det har de gjort. De nye postkasser kan ikke tømmes uden brug af nøgle, har jeg fået oplyst, og så må vi jo sørge for de nye fronter kommer på de postkasser der bliver benyttet til post.. Der var ingen yderligere spørgsmål til beretningen, hvorefter den blev sat til afstemning. Beretningen enstemmigt godkendt. Ad 3) Flemming Elmdal Kramer forelagde regnskabet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev sat til afstemning og godkendt. Ad 4) Flemming Elmdal Kramer forelagde budgettet. Torben Christiansen, Vestskoven; Der er budgetteret med kr til vedligeholdelse, det er kr mere end der blev brugt sidste år, hvorfor det? Claus Scheibel; Der kunne jo blive behov for flere penge til snerydning end der blev brugt sidste år, men vi bruger selvfølgelig ikke flere penge end det er nødvendigt. Fru Lassen, Sydmarken; Er det rigtig at formanden skriver under på regnskabet sammen med kasserer? Dirigenten regnskabet er underskrevet af formand og kasserer i henhold til foreningens tegningsregler, desuden er det underskrevet af de 2 revisorer som garanti for at regnskabet er korrekt. Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet, hvorefter det blev sat til afstemning og godkendt. Ad 5) Der var ingen indkomne forslag. Ad 6) Birte Bjerrisgaard og Frede Jensen blev begge genvalgt. Ad 7) Willy Pedersen, Midtparken modtog genvalg og Ove Terkelsen, Østmarken modtog nyvalg. Ad 8) Flemming Lund, Sydmarken blev genvalgt og Marianne Jensen Østmarken blev nyvalgt. Ad 9) Merethe Plougheld, Pionerskoven blev nyvalgt. Ad 10) Kjeld Christensen, Østmarken; Kan vi ikke bare lade lejerforeningen beholde fællesantennen, den er alligevel ikke meget værd?

62 Bilag 6 side 5 af 8 Willy Petersen, Midtparken; Har man overvejet en helt ny antenne løsning? Therkildsen, Østmarken; Har man overvejet fibernet? Claus Scheibel; Lade lejerforeningen beholde antennen det er ikke nogen løsning, de er jo ganske få medlemmer og vi er mange, vi skal naturligvis også have indflydelse på vores TV kanaler og nu har lejerforeningen på deres generalforsamling besluttet at overdrage fællesantennen til grundejerforeningen, så nu skal vi blot finde en løsning så overdragelsen også kan finde sted, men den opgørelse fra lejerforeningens kasserer hvor han mener vi skal betale den samme ydelse 2 gange kan og vil vi ikke acceptere, men jeg håber vi snarest finder en løsning på problemet. Vedrørende ægte bredbånd har Sydenergi 2 gange sendt tilbud ud til samtlige ejere, men der var kun 7% der var interesseret og Sydenergi kræver 30% tilslutning før de begynder at grave fiber ned til samtlige grundejere. Larsen, Midtparken; De er da ved at lægge kabler ned herude. Svar ja i de nye udstykninger. Willy Petersen, Midtparken; For et par år siden var der da en kassebeholdning i antenneforeningen på kr , de må vel være der endnu, dem må vi have krav på en del af? Claus Scheibel; Kassebeholdningen i den gamle antenneforening kender vi ikke noget til. Der er bl.a. derfor vi har tilbudt at betale for en registreret revisor gennemgår antenneregnskabet, men det har lejerforeningen afvist. Olsen, Pionerskoven; Det er ikke nødvendig at karte vores grusvej op flere gange årlig, så er den ikke til at gå på! Claus Scheibel; Det sker 3 gange årlig for at fjerne uønsket græsvækst og øvrigt ukrudt, samtidig planeres vejene og påføres i nødvendigt omfang nyt grus. Holm, Østmarken og Pedersen, Pionerskoven, klagede begge over rotter i kloaksystemet, havde kontaktet kommunen med lang sagsbehandling før der skete noget. Frede Jensen lovede at tage det op med Tønder Kommune. Olsen, Pionerskoven; Kan vi ikke få opsat chikaner, de kører alt for stærkt? Claus Scheibel; Der er flere steder vi har ønsket chikaner eller bump, men kommunen siger nej det må I ikke. Frede Jensen oplyste at Tønder Kommune er ved at lave en trafik sikkerheds plan og her kigger de muligvis også på Arrild Ferieby. Nielsen, Midtparken, Nabo til udstykkede grunde, er de alle solgt? Vi lider under alt det rod der følger med, bl.a. falske stier, bliver de reetableret af kommunen? Frede Jensen oplyste at entreprenørerne skal reetablere efter de ødelæggelser de har forvoldt. Willy Petersen, Midtparken; Kommunen bør betale kontingent for de udstykkede grunde, det kan ikke være rigtig der kun bliver afregnet for 430 grunde! Claus Scheibel; Vi er opmærksom på at antallet virker lidt lavt med de mange nye udstykninger, vi kontakter kommunen om det. Spørgsmål; De små legepladser der var placeret rundt om i feriebyen, er de nedlagt for stedse? Claus Scheibel; De var anlagt af lejerforeningen men levede ikke op til sikkerheds kravene så kommunen krævede dem fjernet. Frede Jensen supplerede med at kommunen var bange for der kunne blive erstatningspligtige da legepladserne lå på kommunal grund, derfor blev de forlangt fjernet. Therkildsen, Østmarken; Kan I ikke etablere en ny afstemning om ægte bredbånd, der er muligvis en ny ejer sammensætning så det nu kan gennemføres!

63 Bilag 6 side 6 af 8 Claus Scheibel; Vi kontakter Sydenergi og beder dem undersøge interessen endnu engang. Der var herefter ikke flere der ønskede ordet under eventuelt, hvorfor Frede Jensen takkede for god ro og orden og gav formanden ordet for en afsluttende bemærkning. Claus Scheibel takkede for fremmødet og sluttede med at sige: Jeg ved godt det ikke er jer der er tilstede i dag men alle de andre, men husk alligevel at det er MEGET VIGTIGT at I husker at melde adresse ændring hvis I flytter eller sælger sommerhuset, tak for jeres fremmøde. Generalforsamlingen sluttede kl

64 Bilag 6 side 7 af 8

65 Bilag 6 side 8 af 8

66 Bilag 7 Side 1 af 1 Servitut Der pålægges den solgte byggegrund følgende servitut, der begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen med prioritet forud for nuværende og al kommende pantegæld, og hvilken servitut køber og eventuel efterfølgende ejere forpligter sig til at respektere: A) Byggepligt På parcellen skal byggeri af bolig være påbegyndt senest 2 år efter overtagelsesdagen, og byggeriet af bolig skal være afsluttet senest 3 år efter overtagelsesdagen, dog senest 1 år efter at byggetilladelsen er udstedt, inden hvilken tidsfrist byggeriet skal være færdigmeldt. Overtrædelse af denne bestemmelse betragtes som misligholdelse af handlen og sælger er berettiget til med 8 dages varsel at ophæve den indgåede handel. Skyldes undladelsen alene forhold, som køber ikke har kunnet forudse, såsom krig, krigslignende tilstande, byggerestriktioner pålagt af det offentlige, lovlig strejke hos leverandører af byggematerialer og lignende eller lovlig lockout, må køber inden fristens udløb skriftligt underrette sælger, uden at denne dog derved forpligtes til at forlænge fristen. Hvis sælger i henhold til de ovenfor anførte bestemmelser kræver parcellen tilbageskødet, er køber pligtig som leje at betale et beløb på 10 % af købesummen for det tidsrum, parcellen har stået til hans rådighed, og sælger yder ingen godtgørelse til køber af renter, skatter og omkostninger af nogen art, ligesom tilbageskødning skal ske ved sælgers foranstaltning, men for købers regning, hvilken sidstnævnte bestemmelse tillige skal være gældende, hvis sælger måtte ønske at rydde parcellen. B) Videresalg Hvis køber ønsker at afhænde den ubebyggede parcel, kan salg kun ske til en pris og på vilkår i øvrigt, som kan godkendes af sælger, som dog under alle omstændigheder har forkøbsret til parcellen til samme pris, som køber har erlagt. For tilbageskødning gælder det i punkt A anførte. C) Påtaleret Påtaleretten med hensyn til den herved pålagte servitut tilkommer Tønder Kommunes Kommunalbestyrelse, som ligeledes er eneberettiget til at meddele eventuelle dispensationer fra bestemmelserne. I tilfælde af, at servitutbestemmelserne ikke opfyldes, er Kommunalbestyrelsen uden videre berettiget til for ejerens regning at træffe fornødne foranstaltninger til servitutbestemmelsernes opfyldelse.

67 Bilag 8 Side 1 af 1 Salgsopstilling Loven kræver at salgsopstillingen ændres hver 14. dag, så kursen på lånene aldrig er mere end 14 dage gamle. Derfor finder du salgsopstillingen i et særskilt dokument under punktet salgsopstilling. Den til enhver tid tilgængelige salgsopstilling er at betragte som en del af dette udbudsmateriale.

68 TILBUDSBLANKET Bilag 9 Side 1 af 1 Se venligst først i dette dokument under Tillæg.

69 Bilag 10 Side 1 af 6 LOV nr. 391 af 14/06/1995 (Gældende) Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Tilstandsrapporter og oplysninger om ejerskifteforsikring 1. Reglerne i dette kapitel gælder for aftaler om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig anvendes til beboelse for sælgeren eller hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Reglerne gælder ikke for aftaler om køb af ubebygget grund eller grund med bygning under opførelse eller for køb af landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt. 2. Har køberen fra sælgeren modtaget en rapport om bygningernes fysiske tilstand (en tilstandsrapport) og oplysning om ejerskifteforsikring, jf. 4 og 5, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, jf. dog stk Køberen kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Stk. 2. Stk. 1 gælder kun, hvis køberen har modtaget den i stk. 1 nævnte tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring inden aftalens indgåelse, dog senest inden køberens afgivelse af købstilbud, som antages af sælgeren. Stk. 3. Sælgeren skal inden aftalens indgåelse, dog senest inden køberens afgivelse af købstilbud, som antages af sælgeren, have sikret sig, at køberen er bekendt med de i stk. 1 nævnte retsvirkninger. I modsat fald gælder stk. 1 ikke, medmindre der er særlig grund til at antage, at køberen på anden måde var bekendt hermed. Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan køberen påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten, jf. 4, stk. 1, samt påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter. Køberen kan desuden påberåbe sig en mangel, hvis sælgeren har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Køberen kan i øvrigt gøre erstatningskrav gældende efter almindelige regler, hvis sælgeren har opført bygningen med salg for øje. Stk. 5. Er en bygnings fysiske tilstand mangelfuld, kan køberen uanset bestemmelsen i stk. 1 uden aftale herom indtræde i krav, som sælgeren i anledning af det pågældende forhold kunne have gjort gældende mod tidligere sælgere og mod den, der har medvirket ved opførelsen af bygningen. 3. Køberen kan over for en bygningssagkyndig, der har udarbejdet en tilstandsrapport som nævnt i 4, stk. 1, 1. pkt., fremsætte krav om skadeserstatning for fejl, der burde have været omtalt i rapporten. Har sælgeren måttet betale et beløb til køber på grund af fejl, der burde have været omtalt i en sådan rapport, tilkommer der sælgeren en rimelig godtgørelse.

70 Bilag 10 Side 2 af 6 Stk. 2. Har den, som vil påberåbe sig, at en fejl burde have været omtalt i tilstandsrapporten, ikke givet den bygningssagkyndige meddelelse herom inden 5 år fra den overtagelsesdag, som er aftalt mellem køberen og sælgeren, dog senest 6 år fra rapportens datering, mister den pågældende retten til at påberåbe sig, at fejlen burde have været omtalt i tilstandsrapporten. Det gælder dog ikke, hvis den bygningssagkyndige har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. 4. En tilstandsrapport skal for at have de i 2 nævnte retsvirkninger være udarbejdet af en beskikket bygningssagkyndig, jf. stk. 2, og skal være udfærdiget på et skema, der er godkendt af boligministeren. Tilstandsrapporten skal endvidere være udarbejdet eller fornyet af den bygningssagkyndige mindre end 6 måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten. Stk. 2. Boligministeren beskikker et antal bygningssagkyndige til at udarbejde tilstandsrapporter som nævnt i denne lov. Boligministeren fastsætter regler om beskikkelse som bygningssagkyndig, herunder om ansvarsforsikring og andre betingelser for beskikkelse, om gebyr for beskikkelse m.v., om fratagelse og bortfald af beskikkelse samt om administrationen af beskikkelsesordningen. Boligministeren fastsætter endvidere regler om virksomheden som bygningssagkyndig, herunder om den bygningssagkyndiges undersøgelse til brug for udarbejdelsen af en tilstandsrapport, samt regler om den bygningssagkyndiges vederlag. Stk. 3. Boligministeren kan henlægge sine beføjelser i medfør af denne lov til en styrelse under boligministeren. Det kan endvidere i forskrifter, der fastsættes i medfør af stk. 2, bestemmes, at opgaver i forbindelse med administrationen af beskikkelsesordningen overlades til private. Stk. 4. Straffelovens 144, 150, 152 og finder tilsvarende anvendelse på beskikkede bygningssagkyndige. 5. Oplysning om ejerskifteforsikring skal for at have de i 2 nævnte retsvirkninger være skriftlig og indeholde en meddelelse fra et forsikringsselskab om, 1) på hvilke vilkår køberen kan tegne en forsikring vedrørende ejendommen, som i mindst 5 år efter overtagelsesdagen og med mulighed for forlængelse til i alt mindst 10 år dækker fejl ved bygningernes fysiske tilstand, der var til stede ved købers overtagelse af ejendommen, og som ikke er nævnt i tilstandsrapporten, jf. 4, eller 2) hvilke særlige forhold ved den pågældende ejendoms fysiske tilstand der medfører, at der ikke kan tegnes en forsikring som nævnt i nr. 1. Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, omhandlede meddelelse skal være udformet som et bindende tilbud til køberen og angive en rimelig frist for antagelse af tilbudet. Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om dækningsomfanget for de i stk. 1 nævnte forsikringer samt om indholdet af de i stk. 1 nævnte meddelelser fra forsikringsselskaber.

71 Kapitel 2 Bilag 10 Side 3 af 6 Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom m.v. 6. Reglerne i dette kapitel gælder for aftaler om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, jf. dog stk. 2. Reglerne gælder under samme betingelse for aftaler om køb af andel i en andelsboligforening samt køb af aktie eller andet adkomstdokument med tilknyttet brugsret til en bolig bortset fra brugsret på timeshare-basis. Stk. 2. Reglerne gælder ikke for køb af fast ejendom på auktion, eller når der ved aftalens indgåelse er indgivet begæring om tvangsauktion og køberen vidste eller burde vide dette. Reglerne gælder endvidere ikke for køb af landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt. Stk. 3. Har sælgeren handlet som led i sit erhverv, eller er aftalen indgået eller formidlet for sælgeren af en erhvervsdrivende som led i dennes erhverv, har sælgeren bevisbyrden for, at aftalen ikke er omfattet af reglerne i dette kapitel. 7. Når der er indgået en aftale om køb, kan køberen træde tilbage fra aftalen på de betingelser, som er nævnt i 8-11 (fortrydelsesret). Stk. 2. Så længe et tilbud om køb ikke er antaget af sælgeren, kan køberen tilbagekalde sit tilbud ved at give underretning herom til sælgeren. 8. Fortrydelsesretten er betinget af, at køberen senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse giver skriftlig underretning til sælgeren om, at køberen vil træde tilbage fra aftalen, jf. dog stk. 2. Underretningen skal være kommet frem inden fristens udløb. Stk. 2. Er aftalen indgået ved køberens antagelse af sælgerens tilbud om salg, skal den i stk. 1 nævnte underretning være kommet frem senest 6 hverdage efter, at tilbudet er kommet til køberens kundskab. 9. Er en aftale om køb blevet tinglyst, er fortrydelsesretten betinget af, at køberen inden udløbet af den i 8 nævnte frist foretager det fornødne til aflysning af aftalen. 10. Har køberen taget ejendommen i brug, er fortrydelsesretten betinget af, at ejendommen inden udløbet af den i 8 nævnte frist stilles til sælgerens disposition. Stk. 2. Har køberen efter aftalens indgåelse foretaget fysiske indgreb i eller forandringer på ejendommen, er fortrydelsesretten betinget af, at køberen inden udløbet af den i 8 nævnte frist tilbagefører ejendommen til væsentlig samme tilstand som før indgrebet eller forandringen. Stk. 3. Er ejendommen efter aftalens indgåelse blevet beskadiget eller forringet på anden måde som følge af, at køberen eller andre, der har haft adgang til ejendommen i køberens interesse, har udvist uagtsomhed, er fortrydelsesretten betinget af, at køberen inden udløbet af den i 8 nævnte frist udbedrer forholdet. Køberen har bevisbyrden for, at der ikke er udvist uagtsomhed. 11. Fortrydelsesretten er betinget af, at køberen inden udløbet af den i 8 nævnte frist betaler en godtgørelse på 1 pct. af købesummen til sælgeren, jf. dog stk. 2.

72 Bilag 10 Side 4 af 6 Køberen kan med frigørende virkning betale til en erhvervsdrivende som nævnt i 6, stk. 3. Stk. 2. Køberen skal ikke betale godtgørelse efter stk. 1, såfremt aftalen er indgået med en sælger, der har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis hovederhverv er at sælge fast ejendom, når sælgeren har handlet som led i dette erhverv. Går aftalen ud på køb af en grund samt ny- eller færdigopførelse af en hel bygning på grunden som nævnt i 14, finder 17 tilsvarende anvendelse. 12. Har køberen betalt en del af købesummen, skal sælgeren ved tilbagetrædelse straks tilbagebetale det modtagne med fradrag af eventuelle beløb efter 11. Fradrag kan ske, selv om køberen har indbetalt beløbet til en erhvervsdrivende som nævnt i 6, stk. 3. Stk. 2. Har sælgeren fra køberen som sikkerhed for købesummens betaling modtaget et pantebrev med pant i ejendommen eller et tilsvarende dokument, skal sælgeren ved tilbagetrædelse straks tilbagegive dette. Kan sælgeren ikke straks tilbagegive dokumentet, skal sælgeren holde køberen skadesløs for ethvert krav i henhold til dokumentet, og køberen kan kræve, at sælgeren stiller betryggende sikkerhed herfor. 13. Lørdage og grundlovsdag anses ikke for hverdage ved beregningen af fortrydelsesfristen, jf. 8. Kapitel 3 Fortrydelsesret ved aftaler om køb eller opførelse af hele bygninger 14. Reglerne i dette kapitel gælder for aftaler om køb eller opførelse af hele bygninger, som en erhvervsdrivende (entreprenøren) indgår som led i sit erhverv, såfremt 1) bygningen i det væsentlige skal leveres eller i det væsentlige både projekteres og opføres af entreprenøren, 2) bygningen efter sin art er bestemt til en- eller tofamiliesbeboelse, 3) bygningen hovedsagelig er bestemt til en- eller tofamiliesbeboelse for den anden part (bestilleren) og 4) aftalen om opførelse af bygningen ikke er indgået ved bestillerens antagelse af skriftligt bud, som er fremkommet efter opfordring til flere om at byde inden for en bestemt frist på samme udbudsgrundlag. Stk. 2. Entreprenøren har bevisbyrden for, at en aftale om køb eller opførelse af bygning ikke er omfattet af reglerne i dette kapitel. 15. Når der er indgået aftale om køb eller opførelse af en bygning, kan bestilleren træde tilbage fra aftalen på de i 16 nævnte betingelser (fortrydelsesret). 16. Fortrydelsesretten er betinget af, at bestilleren senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse giver entreprenøren skriftlig underretning om, at bestilleren vil træde tilbage fra aftalen, jf. dog stk. 2. Underretningen skal være kommet frem inden fristens udløb.

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. I overensstemmelse med

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

udbyder for Assens kommune

udbyder for Assens kommune i samarbejde med udbyder for Assens kommune Tommerup Rådhus Møllebakken 20 og 22, 5690 Tommerup v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, Postboks 48, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Parcelhusgrund. Rugmarken 26 i Hammerum. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Rugmarken 26 i Hammerum. Salgsmappe Parcelhusgrund Rugmarken 26 i Hammerum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

udbyder for Assens kommune

udbyder for Assens kommune i samarbejde med udbyder for Assens kommune Borgerskolen Provstistræde 14, 5610 Assens v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, Postboks 48, 3460 Birkerød, Tlf.: 45 82 04 46,

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby 26. oktober 2012 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Trollesmindealle 27, 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Vej og adgangsforhold Bygningsareal 1. Indledning Hillerød

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Tisetvej 56 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens navn: Tisetvej 56 Matr. nr.: Del nr. 1

Læs mere