Erhvervsareal matr. nr Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud"

Transkript

1 Erhvervsareal matr. nr Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud

2 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder m² erhvervsjord på matr. nr Skærbæk Ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 (bilag 1) om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune fastsat, at grunden udbydes til salg på nedennævnte vilkår. 2. Beskrivelse af grunden Matr. nr Skærbæk Ejerlav, Skærbæk er en del af ejendommen Åbenråvej 19, 6780 Skærbæk og er beliggende mellem Åbenråvej og Energivej. Der henvises til luftfoto, hvor arealet der udbydes er indrammet af en blå streg (bilag 2). Der udbydes i alt m² erhvervsjord som tidligere været anvendt som en idrætsplads. Interesserede købere kan byde på såvel hele grunden, men også på en del af grunden, se nærmere under afsnittet plangrundlag og tilbud. Jordbund 3. Tilstand Grunden overtages som den henligger, og overtagelse sker uden garanti eller ansvar fra kommunens side for jordbundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed for så vidt angår bæreevne, forurening og fortidsminder. Ved flytning af mere end 1 m3 jord fra arealet skal jordflytningen anmeldes til Tønder Kommune. Fortidsminder Der henvises til Museum Sønderjyllands brev af 28. juli 2009 (bilag 3). Forurening Byggemodning Der henvises til attest dateret 11. maj 2010 fra Region Syddanmark (bilag 4). Grunden er ikke byggemodnet. Dette er ikke inkl. i prisen. Køber afholder selv udgifter til etablering af vejadgang til grunden, til etablering af stikledninger samt byggemodning. Bygninger I den syd/vestlige del af arealet ligger en bygning på 94 m² samt en overdækket terrasse på 48 m². Vedlagt er en BBRudskrift (bilag 5). Bygningen har været anvendt som klubhus for schæferhundeklubben i Skærbæk. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport og energimærkning over bygningen. Grunden Side 1

3 sælges som den henligger på overtagelsesdatoen, inkl. bygning og overdækket terrasse. Vejadgang Andre oplysninger Kloak Etablering af vejadgang skal aftales med Tønder Kommunes Vej & Park afdeling. Kommunalt oplysningsskema for grunden vedlægges til orientering (bilag 6). 4. Forsyning Grunden er spildevandskloakeret. Køber skal ikke betale yderligere bidrag herfor. Der er dog ikke betalt for tilslutning til afledning af regn- og overfladevand. Regn- og overfladevand må gerne nedsives på ejendommen. Ved anlæggelse af faskiner eller tilsvarende til nedsivning af tag- og overfaldevand, skal der søges en nedsivningstilladelse i Miljøafdelingen ved Tønder Kommune. Den eksisterende stikledning er placeret i det syd/vestlige hjørne af grunden. Tilslutningsafgifter Varme El Vand Tilslutningsafgifter til el, vand, telefon, antenne, varme mv. betales af køber efter gældende takst når ejendommen tilsluttes. Der henvises til at søge oplysning om takster og leveringsbestemmelser hos forsyningsselskaberne. Der er tilslutningspligt til naturgas jf. godkendt naturgasprojekt For oplysning om tilslutningsbidrag m.m. henvises til SYD ENERGI på tlf eller For oplysninger om tilslutningsbidrag m.m. henvises til Skærbæk Vandværk, A.m.b.a., som er et privat vandforsyningsselskab beliggende Brøns Skovvej 2A, 6780 Skærbæk. Tlf eller 5. Anvendelse Plangrundlag Grunden er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 142 (bilag 7). Iflg. lokalplanen må grunde i område B normalt ikke udstykkes mindre end m 2, og grunde i område C må normalt ikke udstykkes mindre end m 2. Iflg. lokalplanen må virksomheder i miljøklasse 1 til 3 placeres i område B og virksomheder i miljøklasse 3 til 4 må placeres i område C. Køber bærer ansvaret for at grunden kan anvendes til det påtænkte formål. Side 2

4 Lejemål Servitutter Byggepligt og Tilbagekøbsret Grunden overtages fri for lejemål. Der henvises til tingbogsattest (bilag 8). Køber skal acceptere de servitutter som fremgår af landinspektørens servituterklæring (bilag 9). Gældende servitutter er vedlagt (bilag 10). Herudover skal køber acceptere de servitutter som Kommunen pålægger ejendommen i forbindelse med udstykning. Køber foranstalter at følgende servitut tinglyses på grunden: Servitut Der pålægges grunden følgende servitut, der begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen med prioritet forud for nuværende og al kommende pantegæld, og hvilken servitut køber og eventuel efterfølgende ejere forpligter sig til at respektere. 1 Byggepligt Køber forpligter sig til at påbegynde bebyggelse af grunden inden 2 år fra overtagelsesdagen, samt til at færdiggøre byggeriet inden 3 år fra overtagelsesdagen. Køber kan ikke videresælge grunden eller dele heraf i ubebygget stand uden særlig tilladelse fra kommunen. 2 Tilbagekøbsret I tilfælde af misligholdelse kan Tønder Kommune kræve grunden tilbageskødet til den af køber betalte pris uden tillæg af renter og uden godtgørelse eller erstatning i øvrigt til tilbageskødende køber. Såfremt Tønder Kommune beslutter, at grunden skal tilbageskødes på grund af misligholdelse, vil tilbageskødning ske på følgende vilkår: Tilbageskødning sker uden udgift for Tønder Kommune. Den tilbageskødende køber afholder således udgifterne til tilbageskødningens ekspedition. Grunden tilbageskødes uden pantehæftelser af nogen art. 3 Påtaleretten Påtaleretten tilkommer Tønder Kommunes kommunalbestyrelse Lån der over- 6. Økonomi Grunden overdrages uden lån. Side 3

5 tages Ejendomsvurdering Ejendomsskat mm. Ejendommen er ikke selvstændig vurderet. Ejendommen er sammatrikuleret med andre matrikler. Ejendomsvurdering for 2009 for den samlede ejendom vedlægges til orientering (bilag 11). Kopi af skattebillet 2009 for den samlede ejendom vedlægges til orientering (bilag 12). Fritagelse for grundskyld bortfalder ved salg. Efter salg og udstykning vil grunden blive vurderet og der vil blive beregnet og opkrævet ejendomsskat på normal vis. Finansiering Arealet sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. 7. Tilbud Mindstepris Mindsteprisen for arealet er 50 kr./m 2 Tilbud Tilbud afgives på vedlagte tilbudsblanket (bilag 13) og sendes eller overbringes i lukket kuvert mærket "Tilbud vedrørende matr Skærbæk ejerlav, Skærbæk til Tønder Kommune, Teknisk Forvaltning, Team Køb og Salg, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster. Tilbud under mindsteprisen eller tilbud der ikke er udfærdiget på den særlige tilbudsblanket, ikke angiver en fast kontantpris, indeholder forbehold eller kontantpris på andre vilkår end anført i nærværende udbudsmateriale, vil ikke komme i betragtning. Et tilbud, der eksempelvis lyder på: " kr. over højestbydende", betragtes som ugyldigt. Tilbuddet skal lyde på et præcist kontant beløb. Indtil salg har fundet sted er købstilbuddene fortrolige. Når salg har fundet sted, kan det accepterede tilbud og navnet på køber blive offentliggjort. Senest 2 måneder efter åbningen af tilbuddene får hver tilbudsgiver meddelelse, om kommunen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Vælger kommunen at videreføre salgsforhandlingerne med en af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Side 4

6 Tilbudsgiverne er bundet af deres bud i 2 måneder. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået, jfr. ovenfor. Ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod kommunen, hvis kommunen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne. Projektforslag Samtidig med købstilbuddet skal der fremsendes et projektforslag. Projektforslag, som skal udarbejdes på dansk, skal indeholde Forslag til anvendelse af ejendommen Beskrivelse af projektet og ideerne bag dette Størrelse og beliggenhed for ejendommen der ønskes Projektforslaget skal vedlægges tilbuddet. Tilbudsgiver skal på kortet, der er vedlagt tilbudsblanketten, markere hvilket areal der ønskes erhvervet samt anføre den ønskede størrelse af arealet. Oplysninger om tilbudsgiveren Bedømmelse Såfremt tilbudsgiver er et selskab vedlægges tillige tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke må være ældre end 3 måneder. Der vil ved bedømmelse af tilbuddene blive lagt vægt på Pris Projektforslag Tønder Kommune vil foretage en samlet vurdering. Købesum På overtagelsesdagen skal købesummen deponeres på en særskilt deponeringskonto i Tønder Bank i Tønder Kommunes navn. Køber opretter deponeringskontoen og afholder eventuelt gebyr til pengeinstitut vedrørende deponeringskontoen. Der skal dog stilles bankgaranti, hvis der er mere end en måned til overtagelsesdagen. Bankgarantien skal i dette tilfælde stilles senest seks bankdage efter at køber har modtaget acceptskrivelsen fra Tønder Kommune. Bankgarantien skal stilles på sædvanlige vilkår. Bankgarantien erstattes af kontant deponering på overtagelsesdagen. Såfremt købesummen ikke er til rådighed for kommunen senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat hen- Side 5

7 holdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. Købesummen frigives til sælger, når anmærkningsfrit skøde er tinglyst til køber. Overtagelse Ansvarsfraskrivelse Overtagelsesdato fastsættes efter nærmere aftale, dog senest 2 måneder efter udløbet af den måned hvori købstilbuddet modtages. Grunden overdrages uden ansvar for kommunen, således at køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Kommunens ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende grundens installationer, bundforhold og bygningsegnethed samt forurening. Omkostninger Berigtigelse Betingelser Køber afholder alle omkostninger til egne undersøgelser af grunden, tilslutningsbidrag, udgifter til etablering af vejadgang til grunden, til etablering af stikledninger, byggemodning, alle udstykningsomkostninger, herunder salær til landinspektør, gebyrer og afgifter, alle udgifter til handlens berigtigelse i øvrigt, herunder, advokatsalær til udarbejdelse og ekspedition af skøde og servitut samt tinglysningsafgift af skøde og servitut. Køber foranstalter udstykning og købers advokat udarbejder skøde og sørger for handlens ekspedition. Handlen er betinget af, at Kort- og Matrikelstyrelsen godkender udstykning. Såfremt den anførte betingelse ikke kan opfyldes bortfalder handlen og begge parter tilbageleverer hvad de har modtaget uden yderligere krav mod hinanden. Side 6

8 Bilagsfortegnelse for matr Skærbæk ejerlav, Skærbæk Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme Oversigtskort Fortidsminder Attest fra Region Syddanmark BBR udskrift Kommunalt oplysningsskema Bilag 7: Lokalplan nr. 142 Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Tingbogsattest Servituterklæring Tinglyste servitutter Bilag 11: Ejendomsvurdering for 2009 Bilag 12: Skattebillet for 2009 Bilag 13: Tilbudsblanket og oversigtskort Side 7

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere