Symbioseuddannelsen. (ver efter budgethalvering) 1. Kort skriftlige begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symbioseuddannelsen. (ver 211112 efter budgethalvering) 1. Kort skriftlige begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max 1."

Transkript

1 Symbioseuddannelsen (ver efter budgethalvering) 1. Kort skriftlige begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) 2. Kort skriftlige begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) 5. Projektbeskrivelse (max tegn) 6. Effektvurdering 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter 11. Øvrige oplysninger 12. Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder 13. Projektresume (max 1500 tegn) 14, Bilag 1 Oversigt over uddannelsen mv.

2 1. Kort skriftlige begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) Etableringen af en Symbioseuddannelse har til formål at understøtte Symbiosesekretariatets bestræbelser på at udbrede den Industrielle Symbiose fra Kalundborg til resten af Region Sjælland. Dette sker ved at bygge videre på Kalundborg Symbiosens unikke tilgang til miljømæssig og kommercielt bæredygtig genanvendelse af energi og restfraktioner. Den Industrielle Symbiose skal via Symbioseuddannelsens aktiviteter spredes fra Kalundborg til resten af regionen, hvor virksomhederne drager kommerciel nytte af hinandens restfraktioner eller sidestrømme, idet restproduktet fra en virksomhed er en ressource for en anden virksomhed i netværket. Muligheden for at udnytte Symbiosen, og princippet om genbrug af sidestrømme og restfraktioner, som et regionalt vækst- og beskæftigelseslokomotiv er blevet påpeget i en række analyser i de senere år. Symbiosen er genstand for megen opmærksomhed, hvor den er et pejlemærke for projekter, der søger at genanvende restfraktioner og sidestrømme i et kredsløb. 2. Kort skriftlige begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Symbioseuddannelsen understøtter på flere felter Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi og indsatsområder som beskrevet af Region Sjælland. Det ses således, at Symbioseuddannelsen understøtter bestræbelserne i hovedtemaet Et stærkt erhvervsliv i den grønne region, herunder udvikling af styrkepositionen cleantech/energi/miljø. Dette gøres ved at uddannelsens formål er at udbrede kendskabet til symbiosen og dens muligheder, samt at igangsætte symbioseprojekter lokalt i regionen til gavn for miljø og til at understøtte et stærkt erhvervsliv, der på denne måde kan producere mere effektivt ved brug af færre ressourcer. Symbioseuddannelse vil herunder kunne biddrage til ønsket om en 20 % CO 2 reduktion i regionens erhvervsliv. Symbioseuddannelse ses endvidere også at understøtte innovation og internationalisering i regionens virksomheder, idet symbioseuddannelsen og symbiosetænkningen udbredes. Særligt indenfor innovation har Symbioseuddannelsen sin force og berettigelse, idet selve uddannelsen og tænkningen omkring symbiose vil igangsætte mere innovation på symbioseområdet, som også vil kunne have en dominoeffekt på andre områder i regionenes virksomheder indenfor innovation. Symbioseuddannelsen vil også kunne være med til at kvalificere regionens arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked, hvor evnen til at tænke innovativt i miljø og formindsket ressourceforbrug vil være vigtige parametre. Uddannelsen vil medvirke til opkvalificering af de medvirkende virksomheders medarbejdere, idet disse medarbejdere vil få en helt anden og langt mere kvalificeret måde at forholde sig til udnyttelse af ressourcer og formindskning af miljøbelastning i de enkelte virksomheder i Region Sjælland. Som det ses har Symbioseuddannelsen og dens aktiviteter stor overensstemmelse med Vækstforum Sjællands strategi for perioden , og vil således medvirke til at opfylde startegiens målsætninger. 5. Projektbeskrivelse (max tegn) 1. Hvilken udfordring skal projektet bidrage til at løse Projektet skal biddrage med de udfordringer Region Sjælland har med at styrke erhvervsudviklingen og tiltrække arbejdspladser til regionen og kommunerne. Dette sker ved at bygge videre på symbiosens unikke

3 tilgang til miljømæssig og kommercielt bæredygtig industriproduktion via genanvendelse af energi, restfraktioner og sidestrømme. Projektet bidrager endvidere til den udfordring at regionen udvikler sig til Danmarks førende kompetencecenter inden for genanvendelsen af restfraktioner og etablering af symbiotiske industrielle platforme med udgangspunkt i konceptet bag den eksisterende industrielle symbiose. Etableringen af en Symbioseuddannelse skal bidrage til den udfordring i at understøtte Symbiosesekretariatets bestræbelser på at udbrede den Industrielle Symbiose fra Kalundborg til resten af Region Sjælland. Dette sker ved at bygge videre på Kalundborg Symbiosens unikke tilgang til miljømæssig og kommercielt bæredygtig genanvendelse af energi og restfraktioner. Den Industrielle Symbiose i Kalundborg er i dag et netværkssamarbejde mellem en række virksomheder og Kalundborg Kommune, hvor virksomhederne drager kommerciel nytte af hinandens restfraktioner eller sidestrømme, idet restproduktet fra en virksomhed er en ressource for en anden virksomhed i netværket. Muligheden for at udnytte Symbiosen, og princippet om genbrug af sidestrømme og restfraktioner, som et regionalt vækst- og beskæftigelseslokomotiv er blevet påpeget i en række analyser i de senere år og Symbiosen er - med rette - genstand for megen international opmærksomhed, hvor den er blevet et benchmark og pejlemærke for projekter, der søger at genanvende restfraktioner og sidestrømme i et kredsløb som det er tilfældet i Kalundborg. Det er derfor i fuld tråd med de overordnede intentioner at iværksætte en formel Symbioseuddannelse for regionens virksomheder for at understøtte og sætte skub i udviklingen i Region Sjælland, og derved gøre Region Sjælland til vækstlokomotiv indenfor Symbioseudvikling. 2. Hvilke konkrete effekter vil projektet opnå At styrke erhvervsudviklingen og tiltrække arbejdspladser til regionen og kommunerne ved at bygge videre på symbiosens unikke tilgang til miljømæssig og kommercielt bæredygtig industriproduktion via genanvendelse af energi, restfraktioner og sidestrømme. Formålet er endvidere at regionen udvikler sig til Danmarks førende kompetencecenter inden for genanvendelsen af restfraktioner og etablering af symbiotiske industrielle platforme med udgangspunkt i konceptet bag den eksisterende industrielle symbiose. Symbioseuddannelsen bygger videre på erfaringerne fra Cluster Biofuels Denmark (CBD) 2-årige virke som facilitator og fødselshjælper til projekter i tilknytning til Inbicon og Symbiosen. Effekterne er derfor også at: Identificere nye restfraktioner og sidestrømme, der fremmer symbiosekonceptets anvendelse regionalt. Udvide symbiosekonceptets geografiske udstrækning ved at gøre det attraktivt for virksomheder fra andre dele af regionen at benytte sig af principper og metoder bag Symbiosen. Synliggøre Symbiosekonceptet, idet det er selve symbiosetilgangen og de principper den hviler på, der er med til at afføde nye projekter. Understøtte symbiosekonceptet for relevante virksomheder i regionen. 3. Hvordan vil projektet gøre det Symbioseuddannelse dækker over følgene hovedaktiviteter: Udvikling af uddannelsen (Udføres af leverandør uden beregning) Informationsdag, bred (i hver af regionens kommuner)(der afholdes en informationsdag i hver kommune) Informationsdag, intern i en virksomhed, alle medarbejdere i den aktuelle virksomhed

4 Workshop, Symbiose i den enkelte virksomhed eller for flere virksomheder Selve Symbioseuddannelsen, over 6 uddannelsesdage Etableringen af aktiviteterne omkring symbioseuddannelsen starter med den helt nødvendige udvikling af disse uddannelsesaktiviteter. Der afholdes møder med aktørerne og interessenterne i den nuværende industrielle symbiose i Kalundborg for at klarlægge behov. Der afholdes løbende i denne fase møder med projektledelsen af symbioseuddannelsen. (Afholdes uden beregning af leverandøren) Så snart denne uddannelsesudvikling er foretaget med involvering af deltagere fra de nuværende symbioseaktiviteter, er næste punkt at få afholdt informationsdage i de kommuner i regionerne, som er klar til at iværksætte symbioseaktiviteter. Der fokuseres på disse informationsdage på symbiosen og dens indhold, mulighederne i Symbiose, økonomiske muligheder, miljømæssige muligheder, muligheder for synergi, kompetenceløft til medarbejderne, formål og mulighederne for symbioseuddannelsen, gennemgang af uddannelse og workshop og øvrige praktiske forhold. Der påtænkes afholdt møder i samarbejde med kommuner og lokale erhvervsråd, for at sikre at alle relevante virksomheder bliver involveret. En anden type informationsdage, er de informationsdage, som er for de enkelte interesserede virksomheder. På disse dage deltager alle medarbejdere, hvor der både bliver informeret om symbiose, samt holdt en kort workshop til at starte symbioseaktiviteterne på den aktuelle virksomhed. Indholdet vil ligne indholdet fra den brede informationsdag, udover den korte lokale workshop. Der vil i forløbet blive afholdt en række workshops, som har til formål nu og her at opstarte symbioseaktiviteter. Der kan være tale om at en række af virksomheder har brug for en workshop til at starte aktiviteterne, eller at allerede involverede virksomheder sætter skub i næste fase af symbioseudviklingen. Disse workshops afholdes efter behov og efter potentiale. Indholdet vil blandt andet være formålet med symbioseworkshoppen, udgangspunktet for symbiosen, symbiosetænkning, symbioseværktøjer, konkrete symbiose tiltag, den videre proces med symbiosen lokalt, samarbejde med andre virksomheder, input til virksomhedshandleplan og personlige handleplaner. (Der planlægges afholdt 50 workshopdage ialt af denne type) Selve symbioseuddannelsen strækker sig over 6 uddannelsesdage og påtænkes afholdt for en virksomhed eller flere virksomheder på en gang efter behov. Uddannelsen kan bruges til at igangsætte symbioseaktiviteter på tværs af de repræsenterede virksomheder og ikke kun i den enkelte virksomhed. Symbiose uddannelsesdagene er nærmere beskrevet i efterfølgende afsnit.(der afholdes ca. 1 fuld symbioseuddannelse i hver af regionene kommuner) 4. Hvem er målgruppen for projektet Symbioseuddannelsen skal introducere symbiosekonceptet for alle kommuner i Region Sjælland, også de kommuner som ikke hidtil har været berørt af symbiosen. Målgruppen er altså de virksomheder i Region Sjælland som er blevet introduceret til Symbiosen og Symbiosens muligheder Symbioseuddannelsen skal derudover introducere symbiosekonceptet for brancher og aktører i Region Sjælland, som ikke hidtil har haft anledning til at vurdere det kommercielle og miljømæssige potentiale i symbiosekonceptet. Et eksempel på en ny aktørgruppe kunne være biotekområdet. 6. Effektvurdering

5 Er skrevet ind i ansøgningen digitalt på vores møde onsdag 30. november 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Hovedaktiviteter september februar 2013 Etableringen af aktiviteterne omkring symbioseuddannelsen starter med den nødvendige udvikling af disse uddannelsesaktiviteter. Der afholdes møder med aktørerne og interessenterne i den nuværende Den industrielle symbiose i Kalundborg for at klarlægge behov. Der afholdes løbende i denne fase møder med projektledelsen af symbioseuddannelsen. Indhold: Møder med interessenter i Den industrielle symbiose for at klarlægge behov Møder med aktørerne i den nuværende Den industrielle symbiose i Kalundborg for at klarlægge behov Møder med projektledelsen af symbioseuddannelsen Milepæle september februar møder med interessenter i Den industrielle symbiose for at klarlægge behov 2 møder med aktørerne i den nuværende Den industrielle symbiose i Kalundborg for at klarlægge behov Hovedaktiviteter marts august 2013 Så snart uddannelsesudvikling er foretaget med involvering af deltagere fra de nuværende symbioseaktiviteter, er næste punkt at få afholdt informationsdage i de kommuner i regionerne, som er klar til at iværksætte symbioseaktiviteter. Der fokuseres på disse informationsdage på symbiosen og dens indhold, mulighederne i Symbiose, økonomiske muligheder, miljømæssige muligheder, muligheder for synergi, kompetenceløft til medarbejderne, formål og mulighederne for symbioseuddannelsen, gennemgang af uddannelse og workshop og øvrige praktiske forhold. Der påtænkes afholdt møder i samarbejde med alle kommuner og erhvervsråd i de 17 kommuner i Region Sjælland, for at sikre at alle relevante virksomheder bliver involveret. Informationsdag, bred (i hver af regionens kommuner) Hvad er symbiose Mulighederne i Symbiose Økonomiske muligheder Miljømæssige muligheder Synergimuligheder Kompetenceløft til medarbejderne Formålet med symbioseuddannelsen Mulighederne for symbioseuddannelsen Gennemgang af uddannelse og workshop Praktiske forhold En anden type informationsdage, er de informationsdage, som er for de enkelte interesserede virksomheder. På disse dage deltager alle medarbejdere eller de relevante medarbejdere, hvor der både bliver informeret

6 om symbiose, samt holdt en kort workshop til at starte symbioseaktiviteterne på den aktuelle virksomhed. Indholdet vil ligne indholdet fra den brede informationsdag, udover den korte lokale workshop. Informationsdag, intern i en virksomhed Hvad er symbiose Mulighederne i Symbiose Økonomiske muligheder Miljømæssige muligheder Synergimuligheder Kompetenceløft til medarbejderne Formålet med symbioseuddannelsen Mulighederne for symbioseuddannelsen Gennemgang af uddannelse og workshop Kort workshop om symbiose Praktiske forhold Der vil i forløbet blive afholdt en række workshops, som har til formål nu og her at opstarte symbioseaktiviteter. Der kan være tale om at en række af virksomheder har brug for en workshop til at starte aktiviteterne, eller at allerede involverede virksomheder sætter skub i næste fase af symbioseudviklingen. Disse workshops afholdes efter behov og efter potentiale for symbiose aktiviteter. Indholdet vil blandt andet være formålet med symbioseworkshoppen, udgangspunktet for symbiosen, symbiosetænkning, symbioseværktøjer, konkrete symbiose tiltag, den videre proces med symbiosen lokalt, samarbejde med andre virksomheder, input til virksomhedshandleplan og personlige handleplaner. Workshop, Symbiose, en eller to dage, i den enkelte virksomhed eller for flere virksomheder Hvad er symbiose Formålet med symbioseworkshoppen Udgangspunktet for symbiosen Konkrete symbiose tiltag Den videre proces med symbiosen lokalt Samarbejde med andre virksomheder, hvem kan inddrages Selve symbioseuddannelsen strækker sig over 6 uddannelsesdage og påtænkes afholdt for en virksomhed eller flere virksomheder på en gang efter behov. Uddannelsen kan også bruges til at igangsætte symbioseaktiviteter på tværs af de repræsenterede virksomheder og ikke kun i den enkelte virksomhed. Symbiose uddannelsesdagene er nærmere beskrevet i punktform i efterfølgende afsnit. 1. uddannelsesdag Hvad er symbiose Formålet med symbioseuddannelsen Udgangspunktet for symbiosen Symbiosetræning

7 2. uddannelsesdag Symbiosekommunikation Kommunikation internt i egen virksomhed for at fremme symbiose tænkning Kommunikation eksternt til andre virksomheder for at fremme symbiose tænkning Kommunikationsudfordringer i relation til symbiose Symbiosetræning 3. uddannelsesdag Identifikation af egne restfraktioner Identifikation af egne sidestrømme Identifikation af egne råvarer Identifikation af muligheder for nye typer råvarer Symbiosetræning 4. uddannelsesdag Symbioseinnovation Innovation og vaner i virksomheden Nye idéer, set i symbioseperspektiv Fremtidige tiltag til at fremme Symbioseinnovation i egen virksomhed Fremtidige tiltag til at fremme Symbioseinnovation i forhold til samarbejdet med andre virksomheder Symbiose- og innovationsværktøjer 5. uddannelsesdag Symbiosesamarbejde Symbiosenetværk Symbioseprocedure Metoder og værktøjer til at arbejde sammen internt om symbiose Metoder og værktøjer til at arbejde sammen med andre virksomheder om symbiose 6. uddannelsesdag Fortrolighed i symbiose samarbejde Identifikation af potentielle samarbejdspartnere Udlån af egne idéer Lån af andre idéer

8 Opfølgning Det videre forløb Færdiggørelse af virksomhedshandleplan Færdiggørelse af personlige handleplaner Milepæle marts august Informationsdage, bred (i hver af regionens kommuner) 4 Informationsdage, intern i en virksomhed 10 Workshop, Symbiose, en eller to dage, i den enkelte virksomhed eller for flere virksomheder 6 Symbioseuddannelsesforløb Hovedaktiviteter september 2013 februar 2014 Et antal informationsdage, som er for de enkelte interesserede virksomheder. På disse dage deltager alle medarbejdere, hvor der både bliver informeret om symbiose, samt holdt en kort workshop til at starte symbioseaktiviteterne på den aktuelle virksomhed. Indholdet vil ligne indholdet fra den brede informationsdag, udover den korte lokale workshop. Informationsdag, intern i en virksomhed, alle medarbejdere Hvad er symbiose Mulighederne i Symbiose Økonomiske muligheder Miljømæssige muligheder Synergimuligheder Kompetenceløft til medarbejderne Formålet med symbioseuddannelsen Mulighederne for symbioseuddannelsen Gennemgang af uddannelse og workshop Kort workshop om symbiose Praktiske forhold

9 Der vil i forløbet blive afholdt en række workshops, som har til formål nu og her at opstarte symbioseaktiviteter. Der kan være tale om at en række af virksomheder har brug for en workshop til at starte aktiviteterne, eller at allerede involverede virksomheder sætter skub i næste fase af symbioseudviklingen. Disse workshops afholdes efter behov og efter potentiale for symbiose aktiviteter. Indholdet vil blandt andet være formålet med symbioseworkshoppen, udgangspunktet for symbiosen, symbiosetænkning, symbioseværktøjer, konkrete symbiose tiltag, den videre proces med symbiosen lokalt, samarbejde med andre virksomheder, input til virksomhedshandleplan og personlige handleplaner. Workshop, Symbiose, en eller to dage, i den enkelte virksomhed eller for flere virksomheder Hvad er symbiose Formålet med symbioseworkshoppen Udgangspunktet for symbiosen Konkrete symbiose tiltag Den videre proces med symbiosen lokalt Samarbejde med andre virksomheder, hvem kan inddrages Selve symbioseuddannelsen strækker sig over 6 uddannelsesdage og påtænkes afholdt for en virksomhed eller flere virksomheder på en gang efter behov. Uddannelsen kan også bruges til at igangsætte symbioseaktiviteter på tværs af de repræsenterede virksomheder og ikke kun i den enkelte virksomhed. Symbiose uddannelsesdagene er nærmere beskrevet i punktform i efterfølgende afsnit. 1. uddannelsesdag Hvad er symbiose Formålet med symbioseuddannelsen Udgangspunktet for symbiosen Symbiosetræning 2. uddannelsesdag Symbiosekommunikation Kommunikation internt i egen virksomhed for at fremme symbiose tænkning Kommunikation eksternt til andre virksomheder for at fremme symbiose tænkning Kommunikationsudfordringer i relation til symbiose Symbiosetræning 3. uddannelsesdag Identifikation af egne restfraktioner Identifikation af egne sidestrømme Identifikation af egne råvarer Identifikation af muligheder for nye typer råvarer

10 Symbiosetræning 4. uddannelsesdag Symbioseinnovation Innovation og vaner i virksomheden Nye idéer, set i symbioseperspektiv Fremtidige tiltag til at fremme Symbioseinnovation i egen virksomhed Fremtidige tiltag til at fremme Symbioseinnovation i forhold til samarbejdet med andre virksomheder Symbiose- og innovationsværktøjer 5. uddannelsesdag Symbiosesamarbejde Symbiosenetværk Symbioseprocedure Metoder og værktøjer til at arbejde sammen internt om symbiose Metoder og værktøjer til at arbejde sammen med andre virksomheder om symbiose 6. uddannelsesdag Fortrolighed i symbiose samarbejde Identifikation af potentielle samarbejdspartnere Udlån af egne idéer Lån af andre idéer Opfølgning Det videre forløb Færdiggørelse af virksomhedshandleplan Færdiggørelse af personlige handleplaner Milepæle september 2013 februar Informationsdage, intern i en virksomhed, alle medarbejdere 12 Workshop, Symbiose, en eller to dage, i den enkelte virksomhed eller for flere virksomheder 5 Symbioseuddannelsesforløb

11 Hovedaktiviteter marts august 2014 Et antal informationsdage, som er for de enkelte interesserede virksomheder. På disse dage deltager alle medarbejdere, hvor der både bliver informeret om symbiose, samt holdt en kort workshop til at starte symbioseaktiviteterne på den aktuelle virksomhed. Indholdet vil ligne indholdet fra den brede informationsdag, udover den korte lokale workshop. Informationsdag, intern i en virksomhed, alle medarbejdere Hvad er symbiose Mulighederne i Symbiose Økonomiske muligheder Miljømæssige muligheder Synergimuligheder Kompetenceløft til medarbejderne Formålet med symbioseuddannelsen Mulighederne for symbioseuddannelsen Gennemgang af uddannelse og workshop Kort workshop om symbiose Praktiske forhold Der vil i forløbet blive afholdt en række workshops, som har til formål nu og her at opstarte symbioseaktiviteter. Der kan være tale om at en række af virksomheder har brug for en workshop til at starte aktiviteterne, eller at allerede involverede virksomheder sætter skub i næste fase af symbioseudviklingen. Disse workshops afholdes efter behov og efter potentiale for symbiose aktiviteter. Indholdet vil blandt andet være formålet med symbioseworkshoppen, udgangspunktet for symbiosen, symbiosetænkning, symbioseværktøjer, konkrete symbiose tiltag, den videre proces med symbiosen lokalt, samarbejde med andre virksomheder, input til virksomhedshandleplan og personlige handleplaner. Workshop, Symbiose, en eller to dage, i den enkelte virksomhed eller for flere virksomheder Hvad er symbiose Formålet med symbioseworkshoppen Udgangspunktet for symbiosen Konkrete symbiose tiltag Den videre proces med symbiosen lokalt Samarbejde med andre virksomheder, hvem kan inddrages Selve symbioseuddannelsen strækker sig over 6 uddannelsesdage og påtænkes afholdt for en virksomhed eller flere virksomheder på en gang efter behov. Uddannelsen kan også bruges til at igangsætte symbioseaktiviteter på tværs af de repræsenterede virksomheder og ikke kun i den enkelte virksomhed. Symbiose uddannelsesdagene er nærmere beskrevet i punktform i efterfølgende afsnit. 1. uddannelsesdag Hvad er symbiose Formålet med symbioseuddannelsen

12 Udgangspunktet for symbiosen Symbiosetræning 2. uddannelsesdag Symbiosekommunikation Kommunikation internt i egen virksomhed for at fremme symbiose tænkning Kommunikation eksternt til andre virksomheder for at fremme symbiose tænkning Kommunikationsudfordringer i relation til symbiose Symbiosetræning 3. uddannelsesdag Identifikation af egne restfraktioner Identifikation af egne sidestrømme Identifikation af egne råvarer Identifikation af muligheder for nye typer råvarer Symbiosetræning 4. uddannelsesdag Symbioseinnovation Innovation og vaner i virksomheden Nye idéer, set i symbioseperspektiv Fremtidige tiltag til at fremme Symbioseinnovation i egen virksomhed Fremtidige tiltag til at fremme Symbioseinnovation i forhold til samarbejdet med andre virksomheder Symbiose- og innovationsværktøjer 5. uddannelsesdag Symbiosesamarbejde Symbiosenetværk Symbioseprocedure Metoder og værktøjer til at arbejde sammen internt om symbiose Metoder og værktøjer til at arbejde sammen med andre virksomheder om symbiose

13 6. uddannelsesdag Fortrolighed i symbiose samarbejde Identifikation af potentielle samarbejdspartnere Udlån af egne idéer Lån af andre idéer Opfølgning Det videre forløb Færdiggørelse af virksomhedshandleplan Færdiggørelse af personlige handleplaner Milepæle marts august Informationsdage, intern i en virksomhed, alle medarbejdere 10 Workshop, Symbiose, en eller to dage, i den enkelte virksomhed eller for flere virksomheder 6 Symbioseuddannelsesforløb Hovedaktiviteter september 2014 december 2014 Et antal informationsdage, som er for de enkelte interesserede virksomheder. På disse dage deltager alle medarbejdere, hvor der både bliver informeret om symbiose, samt holdt en kort workshop til at starte symbioseaktiviteterne på den aktuelle virksomhed. Indholdet vil ligne indholdet fra den brede informationsdag, udover den korte lokale workshop. Informationsdag, intern i en virksomhed, alle medarbejdere Hvad er symbiose Mulighederne i Symbiose Økonomiske muligheder Miljømæssige muligheder Synergimuligheder Kompetenceløft til medarbejderne Formålet med symbioseuddannelsen Mulighederne for symbioseuddannelsen Gennemgang af uddannelse og workshop Kort workshop om symbiose Praktiske forhold Der vil i forløbet blive afholdt en række workshops, som har til formål nu og her at opstarte symbioseaktiviteter. Der kan være tale om at en række af virksomheder har brug for en workshop til at starte aktiviteterne, eller at allerede involverede virksomheder sætter skub i næste fase af symbioseudviklingen. Disse workshops afholdes efter behov og efter potentiale for symbiose aktiviteter. Indholdet vil blandt andet være formålet med symbioseworkshoppen, udgangspunktet for symbiosen, symbiosetænkning,

14 symbioseværktøjer, konkrete symbiose tiltag, den videre proces med symbiosen lokalt, samarbejde med andre virksomheder, input til virksomhedshandleplan og personlige handleplaner. Workshop, Symbiose, en eller to dage, i den enkelte virksomhed eller for flere virksomheder Hvad er symbiose Formålet med symbioseworkshoppen Udgangspunktet for symbiosen Konkrete symbiose tiltag Den videre proces med symbiosen lokalt Samarbejde med andre virksomheder, hvem kan inddrages Selve symbioseuddannelsen strækker sig over 6 uddannelsesdage og påtænkes afholdt for en virksomhed eller flere virksomheder på en gang efter behov. Uddannelsen kan også bruges til at igangsætte symbioseaktiviteter på tværs af de repræsenterede virksomheder og ikke kun i den enkelte virksomhed. Symbiose uddannelsesdagene er nærmere beskrevet i punktform i efterfølgende afsnit. 1. uddannelsesdag Hvad er symbiose Formålet med symbioseuddannelsen Udgangspunktet for symbiosen Symbiosetræning 2. uddannelsesdag Symbiosekommunikation Kommunikation internt i egen virksomhed for at fremme symbiose tænkning Kommunikation eksternt til andre virksomheder for at fremme symbiose tænkning Kommunikationsudfordringer i relation til symbiose Symbiosetræning 3. uddannelsesdag Identifikation af egne restfraktioner Identifikation af egne sidestrømme Identifikation af egne råvarer Identifikation af muligheder for nye typer råvarer Symbiosetræning

15 4. uddannelsesdag Symbioseinnovation Innovation og vaner i virksomheden Nye idéer, set i symbioseperspektiv Fremtidige tiltag til at fremme Symbioseinnovation i egen virksomhed Fremtidige tiltag til at fremme Symbioseinnovation i forhold til samarbejdet med andre virksomheder Symbiose- og innovationsværktøjer 5. uddannelsesdag Symbiosesamarbejde Symbiosenetværk Symbioseprocedure Metoder og værktøjer til at arbejde sammen internt om symbiose Metoder og værktøjer til at arbejde sammen med andre virksomheder om symbiose 6. uddannelsesdag Fortrolighed i symbiose samarbejde Identifikation af potentielle samarbejdspartnere Udlån af egne idéer Lån af andre idéer Opfølgning Det videre forløb Færdiggørelse af virksomhedshandleplan Færdiggørelse af personlige handleplaner Milepæle september 2014 december Informationsdage, intern i en virksomhed, alle medarbejdere 2 Workshop, Symbiose, en eller to dage, i den enkelte virksomhed eller for flere virksomheder 3 Symbioseuddannelsesforløb 11. Øvrige oplysninger

16 Additionalitet Projektet er additionelt. Denne regionalfonds- og socialfondsstøttede aktivitet er supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. Der er ingen tvivl om at uden støtten vil projektgennemførelsen ikke kunne ske i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden støtten. 12. Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Miljø En meget god miljøpåvirkning via symbiosens unikke tilgang til miljømæssig og kommercielt bæredygtig industriproduktion via genanvendelse af energi, restfraktioner og sidestrømme. Genanvendelsen af restfraktioner og etablering af symbiotiske industrielle platforme med udgangspunkt i konceptet bag den eksisterende industrielle symbiose understøtter endvidere bæredygtighed og miljø formål. Ligestilling Ingen betydning Beskæftigelse Projektet kan udvikles til at være et beskæftigelseslokomotiv, idet det kan skabe på at skabe grobund for projekter, der gør det muligt at udnytte symbiosekonceptets potentiale til gavn for den samlede erhvervsudvikling i regionen. Projektet vurderes derfor at kunne have en særdeles gavnlig effekt for beskæftigelsen i Region Sjælland. Yderområder Et af formålene i projektet er at udvide symbiosekonceptets geografiske udstrækning ved at gøre det attraktivt for virksomheder fra andre dele af regionen at benytte sig af principper og metoder bag Symbiosen. Dette vil også komme yderområderne til gaven og projektet vil derfor have en gavnlig effekt for beskæftigelse og udvikling i yderområderne. 13. Projektresume (max 1500 tegn) Etableringen af en Symbioseuddannelse har til formål at understøtte Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi og Symbiosesekretariatets bestræbelser på at udbrede den Industrielle Symbiose fra Kalundborg til resten af Region Sjælland. Dette sker ved at bygge videre på Kalundborg Symbiosens unikke tilgang til miljømæssig og kommercielt bæredygtig genanvendelse af energi og restfraktioner. Den Industrielle Symbiose skal via Symbioseuddannelsens aktiviteter spredes fra Kalundborg til resten af regionen, hvor virksomhederne drager kommerciel nytte af hinandens restfraktioner eller sidestrømme, idet restproduktet fra en virksomhed er en ressource for en anden virksomhed i netværket. Muligheden for at udnytte Symbiosen, og princippet om genbrug af sidestrømme og restfraktioner, som et regionalt vækst- og beskæftigelseslokomotiv er blevet påpeget i en række analyser i de senere år. Symbiosen er genstand for megen opmærksomhed, hvor den er et pejlemærke for projekter, der søger at genanvende restfraktioner og sidestrømme i et kredsløb.

17 Det ses således, at Symbioseuddannelsen understøtter bestræbelserne i hovedtemaet Et stærkt erhvervsliv i den grønne region, herunder udvikling af styrkepositionen cleantech/energi/miljø. Dette gøres ved at uddannelsens formål er at udbrede kendskabet til symbiosen og dens muligheder, samt at igangsætte symbioseprojekter lokalt i regionen. Symbioseuddannelse vil herunder kunne biddrage til ønsket om en 20 % CO 2 reduktion i regionens erhvervsliv.

18 14. Bilag 1 Oversigt over uddannelsen mv. Etableringen af en Symbioseuddannelse har til formål at understøtte Symbiosesekretariatets bestræbelser på at udbrede den Industrielle Symbiose fra Kalundborg til resten af Region Sjælland. Dette sker ved at bygge videre på Kalundborg Symbiosens unikke tilgang til miljømæssig og kommercielt bæredygtig genanvendelse af energi og restfraktioner. Den Industrielle Symbiose i Kalundborg er i dag et netværkssamarbejde mellem en række virksomheder og Kalundborg Kommune, hvor virksomhederne drager kommerciel nytte af hinandens restfraktioner eller sidestrømme, idet restproduktet fra en virksomhed er en ressource for en anden virksomhed i netværket. Muligheden for at udnytte Symbiosen, og princippet om genbrug af sidestrømme og restfraktioner, som et regionalt vækst- og beskæftigelseslokomotiv er blevet påpeget i en række analyser i de senere år og Symbiosen er - med rette - genstand for megen international opmærksomhed, hvor den er blevet et benchmark og pejlemærke for projekter, der søger at genanvende restfraktioner og sidestrømme i et kredsløb som det er tilfældet i Kalundborg. Det er derfor i fuld tråd med de overordnede intentioner at iværksætte en formel Symbioseuddannelse for regionens virksomheder for at understøtte og sætte skub i udviklingen i Region Sjælland, og derved gøre Region Sjælland til vækstlokomotiv indenfor Symbioseudvikling. Symbioseuddannelsen bygger videre på erfaringerne fra Cluster Biofuels Denmark (CBD) 2-årige virke som facilitator og fødselshjælper til projekter i tilknytning til Inbicon og Symbiosen. Formålet er derfor også at: identificere nye restfraktioner og sidestrømme, der fremmer symbiosekonceptets anvendelse regionalt og lokalt udvide symbiosekonceptets geografiske udstrækning ved at gøre det attraktivt for virksomheder fra andre dele af regionen at benytte sig af principper og metoder bag Symbiosen synliggøre Symbiosekonceptet, idet det er selve symbiosetilgangen og de principper den hviler på, der er med til at afføde nye projekter og ikke nødvendigvis tilstedeværelsen af særlige produktionsmiljøer, eller erhvervsklynger understøtte symbiosekonceptet ved at gennemføre Symbioseuddannelsen for Region Sjælland relevante virksomheder. Symbioseuddannelsen understøtter symbiosesekretariatets behov for at identificere nye restfraktioner og sidestrømme, udvide symbiosekonceptets geografiske udstrækning, synliggøre symbiosekonceptet potentiale i regionen og fungere som uddannelse med henblik på at etablere flere symbioseinspirerede samarbejder til gavn for erhvervsudviklingen og miljøindsatsen i Region Sjælland. Projektets formål og hovedaktiviteter Projektidé: Etablering af en Symbioseuddannelse, der tager udgangspunkt i Kalundborgs Industrielle Symbioses unikke - og innovative - tilgang til genanvendelse af sidestrømme og restfraktioner. Symbioseuddannelsen skal via sine aktiviteter medvirke til at udbrede symbiosekonceptet med henblik på at fremme samarbejder og aftaler

19 om afsætning og køb af restfraktioner, således at symbiosekonceptets geografiske og indholdsmæssige udstrækning udvides. Formål: At styrke erhvervsudviklingen og tiltrække arbejdspladser til regionen og kommunerne ved at bygge videre på symbiosens unikke tilgang til miljømæssig og kommercielt bæredygtig industriproduktion via genanvendelse af energi, restfraktioner og sidestrømme. Formålet er endvidere at regionen udvikler sig til Danmarks førende kompetencecenter inden for genanvendelsen af restfraktioner og etablering af symbiotiske industrielle platforme med udgangspunkt i konceptet bag den eksisterende industrielle symbiose. Baggrund: Den Industrielle Symbiose i Kalundborg er i dag et netværkssamarbejde mellem en række virksomheder og Kalundborg Kommune, hvor partnerne drager kommerciel nytte af hinandens rest- eller biprodukter. Den ene virksomheds biprodukt udgør en vigtig ressource hos en, eller flere, af de andre virksomheder og på den måde kan de øge produktionen uden at øge forbruget af vand, energi eller andre ressourcer tilsvarende. Eksempelvis bruges overskudsdamp fra Asnæs kraftværk som varmekilde af Statoil og Novo Nordisk, hvorefter den ledes tilbage fra Novo Nordisk til Asnæs som kondenseret damp til afkøling af værket. Eller Gyproc, der til sin produktion af gipsplader modtager overskydende gas fra Statoil raffinaderiet og svovl fra Asnæs kraftværk. På samme vis egner et biprodukt fra produktionen af insulin hos Novo Nordisk A/S sig til svinefoder og bliver derfor eksporteret til de omgivende gårde. I den henseende er Symbiosen Danmarks eneste eksempel på en større anvendelse af vugge-til-vugge principperne inden for den tunge industri og Symbiosens tilgang til genbrug af ressourcer og minimering af emissioner og affaldsmængder imødekommer - udover de rent kommercielle gevinster for de virksomheder, der indtænker konceptet - en række regionale, nationale og internationale klima- og energipolitiske målsætninger. Symbiosen er - med rette - genstand for megen international opmærksomhed og er i den henseende blevet et benchmark og pejlemærke for en række udenlandske projekter, der søger at fremme løsninger, hvor restfraktioner og sidestrømme genanvendes i et kredsløb som det er tilfældet i Kalundborg. Muligheden for at udnytte Symbiosen som et regionalt vækst- og beskæftigelseslokomotiv er blevet påpeget i en række analyser i de senere år (f.eks. Oxford Research, 2006, div. Vækstforumanalyser) og senest har erhvervsministeren tilkendegivet sin støtte til en mere systematisk og landsdækkende udbredelse af Symbiosens tilgang til anvendelse af sidestrømme og restfraktioner. Et eksempel på Symbiosens og symbiosekonceptets muligheder for at skabe regional vækst og beskæftigelse er 2G bioethanolanlægget Inbicon. Den symbioseskabte adgang til billig overskudsenergi, samt muligheden for på rentabel vis at afsætte restprodukter fra produktionen, har været en medvirkende årsag til at DONGenergy valgte at placere Inbicon i Kalundborg. I forlængelse af etableringen af Inbicon oprettede Kalundborg Kommune i med støtte fra Vækstforum Sjælland - Cluster Biofuels Denmark (CBD). CBD har siden opstarten tiltrukket finansiering og samarbejdspartnere til en række innovations- og teknologiudviklingsprojekter, der hovedsagelig fokuserer på forædlingen af forskellige slags biomasse til 2. generations biobrændstoffer - se bilag 2. CBD s erfaringer som facilitator af viden og fødselshjælper til projekter og samarbejder inden for 2. generations bioenergi i tilknytning til Inbicon og Symbiosen viser, at Symbiosen rummer et betydeligt vækst- og beskæftigelsespotentiale på andre områder end 2G biobrændstoffer. Det har også vist sig at det ofte er selve symbiosetilgangen, der er med til at afføde nye projekter - og ikke nødvendigvis tilstedeværelsen af specifikke fagmiljøer, produktionsvirksomheder eller styrkepositioner - som eksempelvis 2G bioethanol. Symbioseuddannelsen skal i den henseende medvirke til at skabe fundament for de optimale rammevilkår, så den samlede målgruppe har mulighed for at etablere symbiotiske platforme. Et eksempel på at det er selve symbiosekonceptet, der er med til at inspirere og afføde projekter, er samarbejdet mellem Solum Gruppen i Roskilde og Musholm Laks om etablering af et kombineret komposterings- og biogasanlæg i Kalundborgområdet. Anlægget er tiltænkt en rolle som energileverandør i Symbiosen og skal i første omgang udnytte restfraktioner fra fiskeproduktionen hos Musholm A/S, organiske

20 restfraktioner fra Novo Nordisk, Novozymes og Inbicon, husholdningsaffald fra affaldssorteringsordningen i Kalundborg og efterhånden som de identificeres - andre organiske restfraktioner fra oplandet. På samme vis er det symbiosetilgangen, der ligger til grund for DONG energys arbejde med at etablere et bioraffinaderi i tilknytning til Inbicon, hvor en række produkter, der hidtil har været fremstillet på basis af fossile energiressourcer, søges fremstillet ved hjælp af forskellige organiske restfraktioner og biomasser råvarer, der i mange tilfælde vil kunne leveres i form af sidestrømme fra tilstødende produktionsaktiviteter i Symbiosen. Erfaringerne fra CBD viser endvidere, at der er behov for en Symbioseuddannelse, der i samarbejde med virksomhederne kan identificere nye værdikæder, bære ideer videre, rejse funding, tage initiativer og bære dem frem til en fase, hvor de involverede parter selv tager over. Det skal ses i lyset af den kendsgerning, at Symbiosen ikke er en aktør i sig selv. Symbiosen består af en række kommercielle aftaler ofte indgået mellem meget forskelligartede virksomheder. Trods det oplagte - og erkendte - lokale og regionale vækst- og miljøpotentiale er der således ikke nogen aktør, der har det som et naturlig opdrag og egeninteresse at tage afsæt i symbiosekonceptet med henblik på at skabe grobund for projekter, der gør det muligt at udnytte symbiosekonceptets potentiale til gavn for den samlede erhvervsudvikling i regionen. I den henseende er det også ambitionen, at Symbioseuddannelsen skal introducere symbiosekonceptet for brancher og aktører, som ikke hidtil har haft anledning til at vurdere det kommercielle og miljømæssige potentiale i symbiosekonceptet, ligesom symbiosesekretariatet skal understøtte innovations- og udviklingsinitiativer inden for andre restfraktioner og sidestrømme end dem, der hidtil er blevet handlet mellem Symbiosens virksomheder - e.g. biomasse, energi og organiske restfraktioner. Et eksempel på en ny aktørgruppe og identifikation af nye sidestrømme og restfraktioner kunne være biotekområdet, der udgør en af de markante regionale styrkepositioner. Der er således betydelige virksomheds-, samfunds- og miljømæssige gevinster at hente, hvis der arbejdes målrettet og struktureret på at inspirere til nye samarbejder, der kan drage nytte af symbiosekonceptet og identificere nye restfraktioner og sidestrømme, ligesom der også er oplagte perspektiver i at koble virksomheder fra andre dele af regionen til Symbiosen og inspirere til og formidle viden om symbiosekonceptet i og uden for regionen. Udvikling af kompetencer og menneskelige ressourcer En helt afgørende forudsætning for at udnytte symbiosekonceptet i en større regionaludviklingsmæssig sammenhæng er, at virksomhederne er med på vognen og hver især ser et udbytte af de generelle tiltag. Dette er en relevant problemstilling eftersom Symbiosen netop udgøres af ganske forskellige virksomheder med meget forskellige forretningsgrundlag, hvorfor det kan være en udfordring at iværksætte initiativer, der appellerer til og styrker konkurrenceevnen hos den samlede målgruppe i regionen. Eksempler fra ind- og udland viser at målrettede kompetenceudviklingsinitiativer, der lokalt og regionalt opkvalificerer den samlede arbejdsstyrke og tiltrækker kompetencer til regionen, er en stærk fællesnævner og et gennemgående ønske på tværs af virksomhedstyper Den Industrielle Symbiose i Kalundborg nyder stor bevågenhed i den internationale forskningsverden og besøges løbende af et stigende antal repræsentanter fra forskellige lande, der henter inspiration til, hvordan industrivirksomheder kan nytænke og udvide deres forretningsgrundlag og samtidig yde et bidrag til en mere bæredygtig udvikling ved indbyrdes at afsætte og aftage restfraktioner og sidestrømme. Der er i flere sammenhænge blevet peget på, at den internationale bevågenhed fra forskere, erhvervsrepræsentanter og politiske beslutningstagere udgør en oplagt mulighed for at skabe et stærkt videnscenter, der på mere systematisk vis formidler viden om symbiosekonceptet, tiltrækker samarbejdspartnere og kompetencer uden for regionen, kanaliserer projekter og henvendelser videre til relevante samarbejdspartnere med henblik på at opstarte tværgående projekter med deltagelse af offentlige aktører, vidensinstitutioner og virksomheder. I den henseende er det ambitionen, at en kommende regionalt symbioseuddannelse i samarbejde med symbiosesekretariatet systematisk skal tage initiativer, der udnytter den akkumulerede viden om forskellige projekter og symbiotiske platforme til at udvikle sekretariatet til et regionalt og i overensstemmelse med

21 udmeldinger fra erhvervsministeren - på sigt nationalt videnscenter, der kan formidle erfaringer, proceskompetence og viden til en bredere kreds af industrielle aktører på landsplan. Det indebærer, at der iværksættes mere formaliserede samarbejder med relevante vidensmiljøer og universiteter i og uden for regionen, samt en løbende profilering af symbiosekonceptet på forskellige niveauer med henblik på at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til de 3 kommuner og regionen. Et eksempel på opbygning af kompetence- og vidensmiljøer i tilknytning til symbiosekonceptet er det engelske, regeringsbårne National Industrial Symbiosis Programme (NISP), der kraftigt inspireret af Kalundborg Symbiosen - er det første forsøg på at udrulle metoder og principper bag industriel symbiose på landsplan. NISP, etableret i 2005, har i dag efter 5 års drift mere end medlemmer, hvoraf hovedparten er små og mellemstore virksomheder, ligesom det er lykkedes at etablere 12 regionale afdelinger, der etablerer symbiotiske platforme lokalt og regionalt. Udover at stille de nødvendige kompetencer og viden til rådighed for virksomhederne, så de får øjnene op for de kommercielle muligheder i indbyrdes aftaler om restfraktioner og sidestrømme, har NISP skærpet sin profil som regionalt og nationalt videnscenter ved at inspirere til at der udbydes universitetsmoduler i Anvendt Industriel Symbiose. På samme vis har NISP været i stand til at udnytte sine erfaringer til at yde konsulentbistand til blandt andet kinesiske, indiske og amerikanske symbiosetiltag, hvilket også kunne være en mulighed for at symbiosesekretariatet efter projektperiodens udløb. Opgørelser viser at NISP i sin funktionsperiode har været medvirkende til en merindtægt på 880 mio. pund og en omkostningsforbedring på 780 mio. pund hos de medvirkende virksomheder, ligesom miljøbelastningen i forbindelse med virksomhedernes produktion er mindsket på en række områder (www.nisp.org.uk). Ovennævnte eksempel er brugt for at illustrere, hvordan en kommende Symbioseuddannelse - i overensstemmelse med anbefalinger i tidligere analyser (Oxford Research, 2006, div. publikationer Vækstforum) - kan blive et centralt vidensmiljø, der iværksætter diverse offentlig/private partnerskaber med fokus på symbioserelaterede kompetenceudviklingsaktiviteter, der går hånd i hånd med regionens målsætning om at udvikle en kvalificeret og fleksibel arbejdsstyrke og medvirke til et kompetenceløft for ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser - områder hvor Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner - samt regionen i det hele taget halter bagud i forhold til landsgennemsnittet (Væksthus Sjælland, 2010: VækstTendens 2010). Ambitionerne ligger også i forlængelse af regionalfondsprogrammets støtte til etablering af kompetencecentre, der styrker den regionale innovationskapacitet inden for bestemte brancher eller teknologier og fremmer samarbejdet i yderområderne om innovation, forskning og udvikling indbyrdes mellem virksomheder og mellem virksomheder og vidensog uddannelsesinstitutioner. Flere af ovennævnte faktorer er i øvrigt bevæggrunden for at Kalundborgs industrielle Symbiose er blevet nomineret til EU's Energipris 2010 for projektinitiativer, der på eksemplarisk vis fremmer energibesparelser, mindre miljøbelastning og bæredygtig vækst.

22 Projektets hovedaktiviteter Symbioseuddannelse dækker over følgene hovedaktiviteter: Udvikling af uddannelsen Informationsdag, bred (i hver af regionens kommuner) Informationsdag, intern i en virksomhed, alle medarbejdere i den aktuelle virksomhed Workshop, Symbiose i den enkelte virksomhed eller for flere virksomheder Selve Symbioseuddannelsen, over 6 uddannelsesdage Generelt Etableringen af aktiviteterne omkring symbioseuddannelsen starter med den helt nødvendige udvikling af disse uddannelsesaktiviteter. Der afholdes møder med aktørerne og interessenterne i den nuværende Den industrielle symbiose i Kalundborg for at klarlægge behov. Der afholdes endvidere i forlængelse af dette designworkshops og designdage for at sikre en solid baggrund for uddannelsen. Der afholdes løbende i denne fase møder med projektledelsen af symbioseuddannelsen. Så snart denne uddannelsesudvikling er foretaget med involvering af deltagere fra de nuværende symbioseaktiviteter, er næste punkt at få afholdt informationsdage i de kommuner i regionerne, som er klar til at iværksætte symbioseaktiviteter. Der fokuseres på disse informationsdage på symbiosen og dens indhold, mulighederne i Symbiose, økonomiske muligheder, miljømæssige muligheder, muligheder for synergi, kompetenceløft til medarbejderne, formål og mulighederne for symbioseuddannelsen, gennemgang af uddannelse og workshop og øvrige praktiske forhold. Der påtænkes afholdt møder i samarbejde med kommuner og erhvervsråd, for at sikre at alle relevante virksomheder bliver involveret. En anden type informationsdage, er de informationsdage, som er for de enkelte interesserede virksomheder. På disse dage deltager alle medarbejdere, hvor der både bliver informeret om symbiose, samt holdt en kort workshop til at starte symbioseaktiviteterne på den aktuelle virksomhed. Indholdet vil ligne indholdet fra den brede informationsdag, udover den korte lokale workshop. Der vil i forløbet blive afholdt en række workshops, som har til formål nu og her at opstarte symbioseaktiviteter. Der kan være tale om at en række af virksomheder har brug for en workshop til at starte aktiviteterne, eller at allerede involverede virksomheder sætter skub i næste fase af symbioseudviklingen. Disse workshops afholdes efter behov og efter potentiale for symbiose aktiviteter. Indholdet vil blandt andet være formålet med symbioseworkshoppen, udgangspunktet for symbiosen, symbiosetænkning, symbioseværktøjer, konkrete symbiose tiltag, den videre proces med symbiosen lokalt, samarbejde med andre virksomheder, input til virksomhedshandleplan og personlige handleplaner. Selve symbioseuddannelsen strækker sig over 6 uddannelsesdage og påtænkes afholdt for en virksomhed eller flere virksomheder på en gang efter behov. Uddannelsen kan også bruges til at igangsætte symbioseaktiviteter på tværs af de repræsenterede virksomheder og ikke kun i den enkelte virksomhed. Symbiose uddannelsesdagene er nærmere beskrevet i punktform i efterfølgende afsnit.

23 Projektets uddannelsesaktiviteter Symbioseuddannelsen Udvikling af uddannelsen, 10 dage Møder med interessenter i Den industrielle symbiose for at klarlægge behov Møder med aktørerne i den nuværende Den industrielle symbiose i Kalundborg for at klarlægge behov Designworkshops Designdage Møder med projektledelsen af symbioseuddannelsen Informationsdag, bred (i hver af regionens kommuner) Hvad er symbiose Mulighederne i Symbiose Økonomiske muligheder Miljømæssige muligheder Synergimuligheder Kompetenceløft til medarbejderne Formålet med symbioseuddannelsen Mulighederne for symbioseuddannelsen Gennemgang af uddannelse og workshop Praktiske forhold Informationsdag, intern i en virksomhed, alle medarbejdere Hvad er symbiose Mulighederne i Symbiose Økonomiske muligheder Miljømæssige muligheder Synergimuligheder Kompetenceløft til medarbejderne Formålet med symbioseuddannelsen Mulighederne for symbioseuddannelsen Gennemgang af uddannelse og workshop Kort workshop om symbiose Praktiske forhold

24 Workshop, Symbiose, en eller to dage, i den enkelte virksomhed eller for flere virksomheder Hvad er symbiose Formålet med symbioseworkshoppen Udgangspunktet for symbiosen Symbiosetænkning Symbioseværktøjer Konkrete symbiose tiltag Den videre proces med symbiosen lokalt Samarbejde med andre virksomheder, hvem kan inddrages Input til virksomhedshandleplan Input til personlige handleplaner

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland 11. april 2011 Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland Indhold: - Programmet generelt..side 1-1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?.side 6-2. Strategi for virksomhedsledere..side

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2008 Projekt slut dato: 29-2-2012 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Danfoss Partnerskabserklæring Regionalfonden.pdf

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang?

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? En moderne kommune skal i dag søge viden mange

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere