Årsrapport RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU"

Transkript

1 Årsrapport RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU

2 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQ I UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ 9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH \GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOW QLQJRJIRUVLNULQJ1RUGHDKDUQ VWHQPLR NXQGHURYHUILOLDOHURJHQI UHQGHSRVLWLRQ LQGHQIRUQHWEDQNLQJPHGPLRHNXQGHU 1RUGHDDNWLHQHUQRWHUHWSnIRQGVE UVHUQHL 6WRFNKROP+HOVLQNLRJ. EHQKDYQ,QGKROG Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger Fondsbørsmeddelelser i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

3 cuhwvuhvxowdwplrnui UVNDW 8GOnQVVWLJQLQJPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOH JHVIRUWVDW,QGWMHQLQJSURPNRVWQLQJVNURQHIRUEHGUHWPHGVLGHQ Nordea Kredit Realkreditaktieselskab opnåede i 2006 et årsresultat på 880 mio. kr. før skat. Efter skat andrager resultatet 633 mio. kr., idet skatten er indregnet i årsrapporten i lighed med årsrapporten for I tidligere år har skatteudgiften været afholdt af Nordea Bank Danmark A/S i henhold til de gældende sambeskatningsregler. Den betydelige udlånsvækst, der tangerer væksten i 2005, er opnået trods et lavere aktivitetsniveau end året før. Hvor 2005 var kendetegnet ved en meget betydelig konverteringsaktivitet, har renteudviklingen i 2006 betydet, at traditionelle konverteringsaktiviteter stort set ikke har fundet sted. Som følge heraf er de aktivitetsafhængige gebyrer og provisioner faldet med ca. 140 mio. kr. Grundet den stigende korte rente igennem 2006 er afkastet af kapitalplaceringer 361 mio. kr. mod 293 mio. kr. i Nordea Kredit påtager sig fortsat kun minimale renterisici. Omkostningerne er øget ca. 3% i forhold til året før. Indtjeningen pr. omkostningskrone, der udgør 5,64 en stigning på ca. 50% siden 2002 afspejler den løbende effektivitetsforbedring i Nordea Kredit bl.a. som følge af implementering af Lean. De samlede tab og nedskrivninger udgør 5 mio. kr. mod 2 mio. kr. året før. Stigningen i nedskrivninger vedrører et enkelt engage-ment. Nordea Kredit har i årets løb overtaget 3 ejendomme på tvangsauktion og videresolgt 6. Ved årets udgang var beholdningen af overtagne ejendomme 1, bogført til 0,6 mio. kr. Aktiekapitalen blev forhøjet med 154 mio. kr. til kurs 649, den 30. oktober 2006, hvilket bringer solvensprocenten, inklusive årets resultat, på 10,1 ved udgangen af 2006 mod lovens krav om minimum 8%. 1RUGHD.UHGLWKRYHGWDO HVXOWDWRSJ UHOVH (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Årets resultat før skat Årets resultat efter skat %DODQFH 31. december (mio. kr.) Aktiver i alt Udlån i alt Realkreditudlån nominel værdi Egenkapital JOHWDO Solvensprocent inkl. årets resultat 9,4 10,0 10,4 9,9 10,1 Kernekapitalprocent inkl. årets resultat 9,4 10,0 10,4 9,9 10,1 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 6,9 8,8 7,5 8,3 8,0 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 6,9 8,8 7,5 6,0 5,7 Indtjening pr. omkostningskrone 3,65 4,82 5,07 5,43 5,64 Valutaposition (pct.) 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 Udlån i forhold til egenkapital 20,0 18,5 17,9 18,6 18,2 Årets udlånsvækst (pct.) 16,2 19,9 14,4 19,8 16,2 Årets nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletallene er beregnet iht. Finanstilsynets definitioner. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

4 Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold, der har væsentlig indflydelse på den økonomiske stilling. 2. halvårs resultat oversteg de forventninger, som blev oplyst i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 1. halvår, hovedsageligt som en konsekvens af den stigende korte rente, der medførte et øget afkast af kapitalplaceringer. 8GOnQ Udlånet er i 2006 vokset med 31 mia. kr., eller godt 16 pct., til i alt 221,8 mia. kr. Udlånet til ejerboliger og fritidshuse var ved årets udgang på 171,1 mia. kr., en stigning på 21,8 mia. kr. i forhold til Til erhverv steg udlånet fra 41,5 mia. kr. ultimo 2005 til 50,7 mia. kr. ved udgangen af Heraf udgjorde udlånet til landbrug 25,8 mia. kr. ved udgangen af 2006 mod 22,1 mia. kr. i Nordea Kredits andel af det samlede realkreditudlån i Danmark var ved årets udgang på 11,9 pct., hvilket er en stigning på 0,6 procentpoint i forhold til året før. Fremgangen er sket inden for alle kundegrupper, men især er markedsandelen øget signifikant inden for udlån til erhvervskunder. 5HILQDQVLHULQJ Refinansieringen af rentetilpasningslån blev gennemført i december ved en 5 dages auktion f.s.v. angår de 1-årige rentetilpasningslån. Renten for 2007 blev fastsat til 4,11% mod 2,89% i Øvrige rentetilpas-ningslån blev refinansieret ved auktion over 1 dag. Selv om renten blev øget væsentligt, ændrede kun godt 10% af kunder med 1-årige rentetilpasningslån enten tilpasningsfrekvens eller ændrede til et fastforrentet lån. )RUYHQWQLQJHUWLO Der forventes fortsat vækst i udlånet til samtlige kundegrupper. Resultatet for 2007 forventes at overstige resultatet for 2006 med ca. 100 mio. kr. forudsat uændret renteniveau. )RUVODJWLOJHQHUDOIRUVDPOLQJHQ Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, der holdes den 9. marts 2007 i København, at årets resultat efter skat på 633 mio. kr. henlægges til egenkapitalen, og at der ikke udbetales udbytte for Halvårsrapporten for 1. halvår 2007 ventes offentliggjort den 19. juli Nordea Kredit har igen styrket sin position som det 3. største realkreditselskab målt på udlånet. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

5 $QYHQGWUHJQVNDEVSUDNVLV *HQHUHOW Nordea Kredit udarbejder regnskabet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen), Københavns Fondsbørs regler for udstedere af børsnoterede obligationer samt god regnskabsskik. Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Værdiansættelsen af balanceposterne realkreditudlån samt udstedte obligationer sker i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen til dagsværdi og er en fravigelse af reglerne i 4. selskabsdirektivs artikel 42a (78/660/EØF) med henblik på at give et retvisende billede af aktiver, passiver og resultat. 6DPPHQOLJQLQJVWDO Sammenligningstallene for 2004 og tidligere er i henhold til ikrafttrædelsesbestemmelsen i regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet i overensstemmelse med tidligere regnskabspraksis for så vidt angår finansielle aktiver og forpligtelser, herunder realkreditudlån, udstedte obligationer samt beholdning af egne obligationer og renter heraf.,qguhjqlqjrjrsk UDILQGUHJQLQJDIILQDQVLHOOH LQVWUXPHQWHU Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser indregnes i balancen på det tidspunkt, hvor Nordea Kredit bliver underlagt de kontraktmæssige bestemmelser af de finansielle instrumenter. Et finansielt aktiv ophører med at blive indregnet på det tidspunkt, hvor den kontraktmæssige rettighed til pengestrømmen fra det finansielle aktiv ophører, eller hvor det finansielle aktiv sælges. En finansiel forpligtelse fjernes fra balancen, når den ophører, dvs. når forpligtelsen ifølge kontrakten afvikles, ophæves eller udløber. Indregningskriterierne bevirker, at børsnoterede værdipapirer, valutatransaktioner og afledte finansielle instrumenter inden for handelsbeholdningen indregnes og ophører på handelsdagen, mens transaktioner uden for handelsbeholdningen indregnes og ophører på afregningsdagen. )UHPPHGYDOXWD Nordea Kredits funktionelle valuta er danske kroner. Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta end den funktionelle valuta, omregnes til den funktionelle valuta efter valutakursen på transaktionsdagen. På balancedagen omregnes balanceposterne efter Nationalbankens officielle lukkekurs på balancedagen, og alle reguleringer, som følge af ændringer i valutakursen, indregnes i resultatopgørelsen. 6NDW 6NDWDIRUGLQ UWUHVXOWDW Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. 6HOVNDEVVNDWRJXGVNXGWVNDW Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 5HSRRJUHYHUVHIRUUHWQLQJHU Solgte værdipapirer, der samtidig med salget er købt tilbage på et aftalt senere tidspunkt (repo-forretninger), forbliver i balancen. Modtagne beløb opføres som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne værdireguleres, som var værdipapirerne stadig i behold. Købte værdipapirer, der samtidig med købet er solgt tilbage på et aftalt senere tidspunkt (reverse-forretninger), optages ikke i balancen som beholdninger af værdipapirer, og afkastet heraf indgår ikke i resultatopgørelsen. De ved købet udbetalte beløb opføres som tilgodehavende hos modparter og forrentes som aftalt. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

6 )LQDQVLHOOHDNWLYHU 8GOnQRJDQGUHWLOJRGHKDYHQGHUWLOGDJVY UGL Realkreditudlånet måles til dagsværdi svarende til den aktuelle børskurs på balancedagen. Hvis der foreligger objektiv indikation for, at udlånet og tilgodehavender eller en gruppe heraf er værdiforringet, foretages nedskrivning svarende til værdiforringelsen. 8GOnQRJDQGUHWLOJRGHKDYHQGHUWLODPRUWLVHUHW NRVWSULV Øvrige udlån, som ikke indgår i balanceprincippet, måles til amortiseret kostpris. 2EOLJDWLRQHUWLOGDJVY UGL Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi svarende til den aktuelle børskurs på balancedagen. Ændringer i dagsværdien indregnes direkte i resultatopgørelsen. Beholdning af egne realkreditobligationer modregnes i de udstedte obligationer. Tilgodehavende renter af egne obligationer modregnes tilsvarende under skyldige renter under posten Andre passiver i balancen. $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU Afledte finansielle instrumenter omfatter uafviklede spot og terminsforretninger. Afledte finansielle instrumenter værdiansættes til dagsværdi. $NWLHUPY Aktier måles til dagsværdi..dslwdodqghohldvvrflhuhghylunvrpkhghu Kapitalandele i associerede virksomheder værdiansættes til indre værdi. Øvrige betydende kapitalandele værdiansættes til dagsværdi.,ppdwhulhoohdnwlyhu It-software og udviklingsudgifter aktiveres, hvis det er større investeringer med en forventet levetid, der overstiger 3 år, og investeringen forventes at generere fremtidig indtjening. Immaterielle aktiver afskrives lineært over maksimalt 20 år. Immaterielle aktiver vedr. igangværende projekter afskrives først, når de enkelte projekter er tilendebragt. 0DWHULHOOHDNWLYHU Maskiner og inventar værdiansættes til købspris med fradrag af af- og nedskrivninger. Afskrivning sker ud fra en vurdering af aktivets brugstid. Hvis værdien af aktiverne er lavere, bliver aktiverne nedskrevet til den lavere værdi. anskaffelsesåret bortset fra aktiver, der er købt som en del af et samlet projekt. 0LGOHUWLGLJWRYHUWDJQHDNWLYHU Overtagne ejendomme indgår under posten Midlertidigt overtagne aktiver. Posten indeholder egne udlån og foranstående prioriteter til andre panthavere samt øvrige kontante udlæg mv. overført fra posten Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi. Posten reduceres med nedskrivninger til tab på disse ejendomme. )LQDQVLHOOHIRUSOLJWHOVHU 8GVWHGWHREOLJDWLRQHU Udstedte obligationer måles til dagsværdi, der svarer til den aktuelle børskurs på balancedagen. Publicerede udtrækninger til den kommende termin værdiansættes til den diskonterede værdi. Beholdning af egne realkreditobligationer modregnes i de udstedte obligationer. 3HQVLRQVIRUSOLJWHOVHU Pensionsforpligtelser afdækkes enten i en selvstændig pensionskasse eller i et forsikringsselskab. Der påhviler ikke Nordea Kredit pensionsforpligtelser i forhold til medarbejderne. 1 JOHWDO I 5 årsoversigten oplyses nøgletallene opgjort iht. bilaget til regnskabsbekendtgørelsen for realkreditinstitutter. 3HQJHVWU PVRSJ UHOVHQ Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital, betalte renter samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af immaterielle, materielle og andre langfristede aktiver samt køb og salg af værdipapirer, der ikke medregnes som likvider. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital. Likvider omfatter tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Maskiner og inventar afskrives systematisk over maksimalt 5 år. Aktiver på under kr. afskrives fuldt ud i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

7 5HVXOWDWRSJ UHOVH Mio. kr. Note Renteindtægter Renteudgifter HWWRUHQWHLQGW JWHU Udbytte af aktier mv. 1 1 Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter HWWRUHQWHRJJHE\ULQGW JWHU Kursreguleringer Andre driftsindtægter 0 0 Udgifter til personale og administration 8, Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 0 1 Andre driftsudgifter 0 0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 25, 26, Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder HVXOWDWI UVNDW Skat cuhwvuhvxowdw YHUVNXGVIRUGHOLQJ Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

8 %DODQFHSUGHFHPEHU Mio. kr. Note $NWLYHU Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 12, 22, Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 13, 24, 25, 26, Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 13, Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Immaterielle aktiver Øvrige materielle aktiver Midlertidigt overtagne aktiver 18, Andre aktiver 19, $NWLYHULDOW DVVLYHU * OG Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 22, Udstedte obligationer til dagsværdi 20, Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter 9 6 * OGLDOW HQVDWWHIRUSOLJWHOVHU Hensættelser til udskudt skat 5 9 +HQVDWWHIRUSOLJWHOVHULDOW 5 9 (JHQNDSLWDO Aktiekapital Lovpligtige reserver - 0 Overført overskud eller underskud (JHQNDSLWDOLDOW 1, DVVLYHULDOW ,NNHEDODQFHI UWHSRVWHURJHYHQWXDOIRUSOLJWHOVHU Garantier mv. 0 0,NNHEDODQFHI UWHSRVWHURJHYHQWXDOIRUSOLJWHOVHULDOW 0 0 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

9 3HQJHVWU PVRSJ UHOVH Mio. kr 'ULIWVDNWLYLWHW Årets resultat efter skat Regulering af beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: Nedskrivning på udlån og tilgodehavender 0 4 Af- og nedskrivninger på immaterielle og øvrige materielle aktiver 1 1 Af- og nedskrivninger på midlertidigt overtagne aktiver 0 0 Kursreguleringer af kapitalinteresser -1-1 Periodeafgrænsningsposter (netto) -3-4 Beregnet skat af årets resultat 'ULIWVNDSLWDOHQ Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 0 1 Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer til dagsværdi Andre passiver Betalt selskabsskat, netto I alt fra driftsaktivitet ,QYHVWHULQJVDNWLYLWHW Obligationer til dagsværdi Aktier mv. 2 0 Kapitalandele i associerede virksomheder mv. 0 0 Øvrige materielle og immaterielle aktiver Midlertidigt overtagne aktiver 4 1 I alt fra investeringsaktivitet )LQDQVLHULQJVDNWLYLWHW Provenu fra aktieemission I alt fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Likvider primo /LNYLGHUXOWLPR Beholdningsforskydning i værdipapirer indeholder urealiserede kursavancer/tab. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

10 U (JHQNDSLWDO Mio. kr Aktiekapital, primo Kapitaludvidelse Aktiekapital, ultimo Overkurs ved emission, primo Kapitaludvidelse - - Anden afgang Overkurs ved emission, ultimo - - Lovpligtige reserver - - Årets tilgang - 0 Lovpligtige reserver - 0 Overført overskud eller underskud, primo Ændring i regnskabspraksis 0 - Kapitaludvidelse Anden tilgang Årets overskud Overført resultat, ultimo Egenkapital i alt, ultimo Selskabets aktiekapital består af stk. aktier á nominelt 100 kr. Nordea Bank Danmark A/S, Postboks 850, 0900 København C ejer alle aktier i selskabet. Moderselskabet i Nordea koncernen er Nordea Bank AB (publ), Hamngatan 10, Stockholm. 6ROYHQVRSJ UHOVH Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning af 1. marts DSLWDOVDPPHQV WQLQJVDPWY JWHGHSRVWHUPLRNU Egenkapital (kernekapital) Fradrag for: Immaterielle aktiver Basiskapital (Kernekapital efter fradrag) Vægtede poster uden for handelsbeholdningen, herunder ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko mv Vægtede poster i alt Solvensprocent inkl. årets resultat. Ifølge lov om finansiel virksomhed 124 stk. 1 skal selskabets solvensprocent minimum være 8%. 9,9 10,1 Kernekapitalprocent 9,9 10,1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

11 U 5HQWHLQGW JWHU Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Bidrag Obligationer 28 1 Afledte finansielle instrumenter i alt Valutakontrakter - - Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker HQWHXGJLIWHU Kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Øvrige renteudgifter - 5 I alt Heraf udgør renteudgifter til ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under Gæld til kreditinstitutter og centralbanker *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHUPY Lånesagsgebyrer mv Kurtage fra kunder Øvrige gebyrer 5 8 I alt $IJLYQHJHE\UHURJSURYLVLRQVXGJLIWHU Garantiprovision mv. betalt til Nordea Bank Danmark A/S Kurtage betalt til Nordea Bank Danmark A/S Øvrige afgivne gebyrer og provisionsudgifter I alt XUVUHJXOHULQJHU Realkreditudlån Obligationer Aktier mv. 1 1 Valuta 0 0 Afledte finansielle instrumenter i alt Valutakontrakter - - Rentekontrakter Udstedte obligationer I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

12 U 8GJLIWHUWLOSHUVRQDOHRJDGPLQLVWUDWLRQ Mio. kr Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse Direktion 3 3 I alt 3 3 Personaleudgifter Lønninger Pensioner 6 6 Udgifter til social sikring 3 3 Lønsumsafgift 6 6 I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration 'LUHNWLRQRJEHVW\UHOVH Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier stillet for medlemmerne af Nordea Kredits eller moderselskabets Direktion - - Bestyrelse 4 0 Lån til bestyrelse ydes på markedsbaseret vilkår til en gns. p.a. rentesats 2,9% 4,0% 5HYLVLRQVKRQRUDU Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision 1 0 Heraf vedrørende andre ydelser end revision - - $QWDOEHVN IWLJHGHPY Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 'LUHNWLRQHQV YULJHKYHUYJRGNHQGWDIEHVW\UHOVHQ Palle O. Nielsen, administrerende direktør, medlem af bestyrelsen for Realkreditnettet A/S og Realkreditnettet Holding A/S, København 5HVXOWDWDINDSLWDODQGHOHLDVVRFLHUHGHRJWLONQ\WWHGH YLUNVRPKHGHU Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv. - 0 I alt - 0 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

13 U 6NDW For 2004 og tidligere hæfter selskabet solidarisk med øvrige selskaber under sambeskatningen. Fra og med indkomståret 2005 hæfter selskabet for den andel af skatten af sambeskatningsindkomsten, der vedrører Nordea Kredit, indtil betalingen til administrationsselskabet i Nordea koncernen har fundet sted. Der påhviler selskabet udskudt skat på 9,2 mio. kr. opgjort ud fra selskabets eget regnskab og egne skattemæssige forhold. Skat af årets resultat udgør 243,5 mio. kr. Mio. kr Aktuel skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat 6 4 Regulering af skat tidligere år - 0 I alt Anvendt skatteprocent LOJRGHKDYHQGHUKRVNUHGLWLQVWLWXWWHURJFHQWUDOEDQNHU Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt GOnQ Realkreditudlån Saldo primo Nye lån (bruttonyudlån) Valutakursregulering 17-4 Indfrielser og ekstraordinære afdrag Nettonyudlån Ordinære afdrag Saldo ultimo nominel værdi i alt Regulering for renterisiko mv. dagsværdi Regulering for kreditrisiko -4-8 Restancer og udlæg Realkreditudlån dagsværdi i alt Øvrige udlån 7 6 Udlån i alt Restancer før nedskrivninger Udlæg før nedskrivninger 2 0 Nedskrivninger på restancer og udlæg - - Restancer og udlæg i alt Restancer udgjorde medio januar efterfølgende år Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

14 U 2EOLJDWLRQHUWLOGDJVY UGL Mio. kr Andre realkreditobligationer Egne realkreditobligationer Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer I alt $NWLHUPY Unoterede aktier optaget til dagsværdi 6 7 I alt 6 7.DSLWDODQGHOHLDVVRFLHUHGHYLUNVRPKHGHUPY Samlet anskaffelsespris primo 2 2 Tilgang - - Afgang - - Samlet anskaffelsespris ultimo 2 2 Op- og nedskrivninger primo -2-2 Tilbageførte op- og nedskrivninger - - Årets op- og nedskrivninger - 1 Op- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 0 1 Bogført værdi primo 0 0 Realkreditnettet Holding A/S, København. Serviceydelser til bl.a. realkreditsektoren. Ejerandel 20,25%. Egenkapital 82 mio. kr. samt resultat 919 t.kr. jf. seneste årsregnskab for YULJHPDWHULHOOHDNWLYHU Samlet anskaffelsespris primo 5 7 Tilgang 3 2 Afgang 1 1 Samlet anskaffelsespris ultimo 7 8 Af- og nedskrivninger primo 3 3 Årets afskrivninger 1 2 Årets nedskrivninger - - Tilbageførte af- og nedskrivninger 1 1 Af- og nedskrivninger ultimo 3 4 Bogført værdi ultimo 4 4 Bogført værdi primo 2 4 Årets straksafskrivning på driftsmidler 2 2 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

15 U 0LGOHUWLGLJWRYHUWDJQHDNWLYHU Mio. kr Samlet anskaffelsespris primo 6 1 Tilgang 9 2 Afgang 14 2 Samlet anskaffelsespris ultimo 1 1 Af- og nedskrivninger primo 0 0 Årets afskrivninger - - Årets nedskrivninger 0 - Tilbageførte af- og nedskrivninger 0 0 Af- og nedskrivninger ultimo 0 - Bogført værdi ultimo 1 1 Bogført værdi primo 6 1 Seneste offentlige ejendomsvurdering 2 1 $QGUHDNWLYHU Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter 0 - Tilgodehavende renter vedr. realkreditudlån mv. inden for balanceprincippet Tilgodehavende renter vedr. obligationer mv Øvrige aktiver 3 1 I alt GVWHGWHREOLJDWLRQHU Realkreditobligationer udstedt med pant i fast ejendom Saldo primo (nominel værdi) Tilgang Valutakursregulering 17-4 Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo (nominel værdi) Regulering til dagsværdi Egne realkreditobligationer til dagsværdi modregnet Saldo ultimo til dagsværdi Heraf præemitteret (nominel værdi) Udtrukket til førstkommende kreditortermin (nominel værdi) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

16 U $QGUHSDVVLYHU Mio. kr Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter 0 - Skyldige renter vedr. udstedte obligationer mv Skyldige renter og provisioner i øvrigt Øvrige passiver I alt JWHVDOJVRJWLOEDJHN EVIRUUHWQLQJHUVDPW JWHN EVRJWLOEDJHVDOJVIRUUHWQLQJHU Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Af nedenstående passivposter udgør ægte salgsog tilbagekøbsforretninger følgende: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger: Aktivpost Obligationer Obligationer modregnet i udstedte obligationer Uafviklede ægte købs- og tilbagesalgsforretninger - - Uafviklede ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger - - )LQDQVLHOOHPDUNHGVULVLFL Nordea Kredit påtager sig minimale rente- og valutarisici. Nordea Kredits renterisiko målt ved en generel rentestigning på 1 procentpoint har gennem 2006 ligget mellem 4,3 mio. kr. (2005 3,6 mio. kr.) og 11,4 mio. kr. ( ,9 mio. kr.). Ultimo 2006 udgjorde renterisikoen 4,3 mio. kr. vedr. renterisikoen på realkreditaktiviteter og øvrige markedsrisici. (Ultimo ,6 mio. kr.). Valutarisikoen målt ved VaR, der er et mål for maksimalt tab med 99 % sandsynlighed inden for 10 dage, har ligget mellem 5,5 t.kr. (2005 0,6 t.kr.)og 30 t.kr. ( ,8 t.kr.). Pr. ultimo 2006 var valutarisikoen 19 t.kr. (ultimo ,5 t.kr.). Afledte finansielle instrumenter 2005 Nominel værdi 2005 Netto markedsværdi 2006 Nominel værdi 2006 Netto markedsværdi Rentekontrakter, terminer køb Valutakontrakter Pr. ultimo december 2005 og 2006 var der ingen uafviklede spotforretninger. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

17 .UHGLWULVLFL 5HDONUHGLWXGOnQIRUGHOWSnHMHQGRPVNDWHJRULHUDQGHOHLSFWQRPLQHOOHY UGLHU Mio. kr Ejerboliger Fritidshuse 4 4 Støttet byggeri til beboelse 0 0 Private beboelsesejendomme til udlejning mv. 4 4 Industri- og håndværksejendomme 1 2 Kontor- og forretningsejendomme 4 5 Landbrugsejendomme mv Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål 0 0 Andre ejendomme 0 0 I alt ,QGLYLGXHOOHQHGVNULYQLQJHUSnXGOnQ Akkumullerede nedskrivninger primo 6 4 Bevægelser i året: - Nedskrivninger og værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Tidligere nedskrevet endeligt tabt 2 1 I alt 4 8 Udlån til dagsværdi - før nedskrivninger og værdireguleringer Udlån til dagsværdi - efter nedskrivninger og værdireguleringer *UXSSHYLVHQHGVNULYQLQJHUSnXGOnQ Akkumullerede nedskrivninger primo - - Bevægelser i året: - Nedskrivninger og værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Tidligere nedskrevet endeligt tabt - - I alt - - Udlån til dagsværdi - før nedskrivninger og værdireguleringer - - Udlån til dagsværdi - efter nedskrivninger og værdireguleringer - - 1HGVNULYQLQJHUSn YULJHWLOJRGHKDYHQGHUKRV NUHGLWLQVWLWXWWHURJDQGUHSRVWHUPHGNUHGLWULVLNR Akkumullerede nedskrivninger primo 0 1 Bevægelser i året: - Nedskrivninger og værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Tidligere nedskrevet endeligt tabt 0 1 I alt 1 0 Udlån til dagsværdi - før nedskrivninger og værdireguleringer 4 1 Udlån til dagsværdi - efter nedskrivninger og værdireguleringer 3 0 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

18 /LNYLGLWHWVULVLFL / EHWLGVIRUGHOLQJHIWHUUHVWO EHWLG Mio. kr LOJRGHKDYHQGHUKRVNUHGLWLQVWLWXWWHURJFHQWUDOEDQNHU Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år - - Over 1 år og til og med 5 år - - Over 5 år - - I alt GOnQWLOGDJVY UGLRJWLODPRUWLVHUHWY UGL På anfordring Til og med 3 måneder 5 - Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt * OGWLONUHGLWLQVWLWXWWHURJFHQWUDOEDQNHU Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år - - Over 1 år og til og med 5 år - - Over 5 år - - I alt GVWHGWHREOLJDWLRQHUWLOGDJVY UGL Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

19 .RQFHUQLQWHUQHWUDQVDNWLRQHU.RQFHUQLQWHUQHWUDQVDNWLRQHUPHGQ UWVWnHQGHSDUWHU Mio. kr Alle væsentlige koncerninterne transaktioner og koncerninterne transaktioner, hvis værdi overstiger kr., udgør: 'ULIWVSRVWHU Renteindtægter mv. Rente af tilgodehavende hos kreditinstitutter Terminspræmie på afledte finansielle instrumenter Renteudgifter mv. Rente til kreditinstitutter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Garantiprovision mv Kurtage Kursregulering af værdipapirer og valuta mv. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter 23 - Udgifter til personale og administration It-driftsomkostninger Øvrige administrationsudgifter 6 5 It-udviklingsomkostninger Husleje 10 9 Intern revision 1 1 $NWLYHU Tilgodehavender hos kreditinstitutter Tilgodehavende renter 1 0 3DVVLYHU Gæld til kreditinstitutter Skyldige renter Værdi af afledte finansielle instrumenter 0 - Skyldig løn 6 6 Skyldige it-omkostninger 4 11 Skyldig garantiprovision *DUDQWLHU Nordea Kredits moderselskab Nordea Bank Danmark A/S stiller løbende 5- og 10-årige garantier for de yderste 25% af hovedstolen på udbetalte realkreditudlån Herudover har Nordea Bank Danmark A/S afgivet tinglysningsgarantier, forhåndslånsgarantier samt øvrige lovpligtige garantier. Hovedparten af selskabets realkreditudlån udbetales gennem Nordea Bank Danmark A/S. Der har i årets løb været handler med værdipapirer og finansielle instrumenter formidlet af Nordea Bank Danmark A/S. Lønninger og pensioner mv. administreres af Nordea Bank Danmark A/S. Interne mellemværender er afregnet på markedsbaseret vilkår eller på omkostningsdækkende basis Udlån til det associerede selskab Realkreditnettet A/S udgjorde ultimo ,6 mio. kr. Der har ikke i 2006 været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

20 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE /HGHOVHVSnWHJQLQJ Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, 21. februar 2007 %HVW\UHOVH Jørn Kr. Jensen Michael Rasmussen Peter Lybecker (formand) (næstformand) Jørgen Holm Jensen Jesper Christiansen 'LUHNWLRQ Palle O. Nielsen (adm. direktør) Michael Jensen Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

21 5HYLVLRQVSnWHJQLQJ 'HQXDIK QJLJHUHYLVRUVSnWHJQLQJ 7LODNWLRQ UHUQHL1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE Vi har revideret årsrapporten for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed. /HGHOVHQVDQVYDUIRUnUVUDSSRUWHQ Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 5HYLVRUVDQVYDURJGHQXGI UWHUHYLVLRQ Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold..rqnoxvlrq Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. København, 21. februar 2007 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Finn L. Meyer statsaut. revisor Anders Duedahl-Olesen statsaut. revisor Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

22 6HOVNDEVRSO\VQLQJHU 6HOVNDEVQDYQ Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Trommesalen København C CVR-nr København %HVW\UHOVH - UQ.ULVWLDQ-HQVHQ(formand) Valgt Født Merkonom. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Formand for bestyrelsen for LR Realkredit AS og næstformand for bestyrelsen for Finanssektorens Arbejdsgiverforening og medlem af bestyrelsen for PBS A/S, PBS Holding A/S, Multidata Holding A/S, Multidata A/S, Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S, FUHU og Styrelsen for Niels Brock Copenhagen Business College. Medlem af bestyrelsen i interne selskaber: Konstitueret formand for DanBolig A/S, og formand for Pensionskassen for direktører i Sparekassen SDS (under afvikling) og medlem af bestyrelsen i Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselkab A/S. 0LFKDHO5DVPXVVHQ (næstformand) Valgt Født Cand.polit. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen for LR Realkredit AS, Danmarks Eksportråd, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene IFU, Investeringsfonden for Østlandene IØ, Investeringsfonden for Vækstmarkeder IFV. Medlem af bestyrelsen i interne selskaber: Formand for Dansk Ejendomsfond I A/S og medlem af bestyrelsen for Nordea Finans Danmark A/S, Nordea Finans Sverige AB, Nordea Finans Finland OY og Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselskab A/S. 3HWHU/\EHFNHU Valgt Født Cand.polit. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Næstformand for bestyrelsen for PBS Holding A/S, PBS A/S, Multidata Holding A/S, Multidata A/S og Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S. Formand for Styrelsen for Instituttet for Fremtidsforskning og Kunstindustrimuseets Venner. Medlem af Fondsrådet samt medlem af Insead International Council samt af bestyrelsen for Kunstindustrimuseet. -HVSHU.ODXV&KULVWLDQVHQ Valgt Født Cand.polit. Managing Director i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for direktører i Sparekassen SDS (under afvikling). - UJHQ+ROP-HQVHQ Valgt Født Merkonom. Vicedirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af Finansrådets kreditudvalg. 'LUHNWLRQ Palle O. Nielsen (adm.) Michael Jensen,QWHUQUHYLVLRQ Revisionschef Ane Marie Christensen *HQHUDOIRUVDPOLQJVYDOJWUHYLVLRQ KPMG Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Moderselskabets årsregnskab kan rekvireres på Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

23 )RQGVE UVPHGGHOHOVHUL Nordea Kredit har i løbet af 2006 offentliggjort oplysningerne i listen nedenfor. De nævnte oplysninger kan rekvireres i deres fulde ordlyd ved henvendelse til Nordea Kredit. Nordea Kredit har derudover løbende offentliggjort oplysninger om cirkulerende obligationer iht. Københavns Fondsbørs oplysningsforpligtelser for udstedere af obligationer. 26. januar Finansiel kalender for Nordea Kredit 22. februar Årsrapport 22. februar Tillæg til basisprospekt 01. marts Indkaldelse til (ordinær) generalforsamling 08. marts Referat af (ordinær) generalforsamling 17. marts Basisprospekt for obligationer 28. marts Ændring af kuponrente fra 1. april 10. april Endelige vilkår - nye fondskoder 28. juni Fastsættelse af kuponrenter fra 1. juli 13. juli Tilføjelse af fondskoder til basisprospekt 19. juli Halvårsrapport 26. september Fastsættelse af kuponrenter fra d. 1. oktober 16. oktober Meddelelse om ekstraordinær generalforsamling d. 26. oktober 26. oktober Referat af ekstraordinær generalforsamling 24. november Auktion over obligationer 04. december Endelige vilkår for Nordea Kredits basisprospekt offentliggjort 06. december Auktion over obligationer 15. december Resultat af auktionen 22. december Fastsættelse af kuponrenter Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

24 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Trommesalen 4 Postboks København C Tlf Fax Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2001 Nordea Kredit

Årsrapport 2001 Nordea Kredit Årsrapport 2001 Nordea Kredit Nordea Kredit er en del af Nordea. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31.

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere