Årsrapport RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU"

Transkript

1 Årsrapport RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU

2 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQ I UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ 9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH \GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOW QLQJRJIRUVLNULQJ1RUGHDKDUQ VWHQPLR NXQGHURYHUILOLDOHURJHQI UHQGHSRVLWLRQ LQGHQIRUQHWEDQNLQJPHGPLRHNXQGHU 1RUGHDDNWLHQHUQRWHUHWSnIRQGVE UVHUQHL 6WRFNKROP+HOVLQNLRJ. EHQKDYQ,QGKROG Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger Fondsbørsmeddelelser i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

3 cuhwvuhvxowdwplrnui UVNDW 8GOnQVVWLJQLQJPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOH JHVIRUWVDW,QGWMHQLQJSURPNRVWQLQJVNURQHIRUEHGUHWPHGVLGHQ Nordea Kredit Realkreditaktieselskab opnåede i 2006 et årsresultat på 880 mio. kr. før skat. Efter skat andrager resultatet 633 mio. kr., idet skatten er indregnet i årsrapporten i lighed med årsrapporten for I tidligere år har skatteudgiften været afholdt af Nordea Bank Danmark A/S i henhold til de gældende sambeskatningsregler. Den betydelige udlånsvækst, der tangerer væksten i 2005, er opnået trods et lavere aktivitetsniveau end året før. Hvor 2005 var kendetegnet ved en meget betydelig konverteringsaktivitet, har renteudviklingen i 2006 betydet, at traditionelle konverteringsaktiviteter stort set ikke har fundet sted. Som følge heraf er de aktivitetsafhængige gebyrer og provisioner faldet med ca. 140 mio. kr. Grundet den stigende korte rente igennem 2006 er afkastet af kapitalplaceringer 361 mio. kr. mod 293 mio. kr. i Nordea Kredit påtager sig fortsat kun minimale renterisici. Omkostningerne er øget ca. 3% i forhold til året før. Indtjeningen pr. omkostningskrone, der udgør 5,64 en stigning på ca. 50% siden 2002 afspejler den løbende effektivitetsforbedring i Nordea Kredit bl.a. som følge af implementering af Lean. De samlede tab og nedskrivninger udgør 5 mio. kr. mod 2 mio. kr. året før. Stigningen i nedskrivninger vedrører et enkelt engage-ment. Nordea Kredit har i årets løb overtaget 3 ejendomme på tvangsauktion og videresolgt 6. Ved årets udgang var beholdningen af overtagne ejendomme 1, bogført til 0,6 mio. kr. Aktiekapitalen blev forhøjet med 154 mio. kr. til kurs 649, den 30. oktober 2006, hvilket bringer solvensprocenten, inklusive årets resultat, på 10,1 ved udgangen af 2006 mod lovens krav om minimum 8%. 1RUGHD.UHGLWKRYHGWDO HVXOWDWRSJ UHOVH (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Årets resultat før skat Årets resultat efter skat %DODQFH 31. december (mio. kr.) Aktiver i alt Udlån i alt Realkreditudlån nominel værdi Egenkapital JOHWDO Solvensprocent inkl. årets resultat 9,4 10,0 10,4 9,9 10,1 Kernekapitalprocent inkl. årets resultat 9,4 10,0 10,4 9,9 10,1 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 6,9 8,8 7,5 8,3 8,0 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 6,9 8,8 7,5 6,0 5,7 Indtjening pr. omkostningskrone 3,65 4,82 5,07 5,43 5,64 Valutaposition (pct.) 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 Udlån i forhold til egenkapital 20,0 18,5 17,9 18,6 18,2 Årets udlånsvækst (pct.) 16,2 19,9 14,4 19,8 16,2 Årets nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletallene er beregnet iht. Finanstilsynets definitioner. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

4 Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold, der har væsentlig indflydelse på den økonomiske stilling. 2. halvårs resultat oversteg de forventninger, som blev oplyst i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 1. halvår, hovedsageligt som en konsekvens af den stigende korte rente, der medførte et øget afkast af kapitalplaceringer. 8GOnQ Udlånet er i 2006 vokset med 31 mia. kr., eller godt 16 pct., til i alt 221,8 mia. kr. Udlånet til ejerboliger og fritidshuse var ved årets udgang på 171,1 mia. kr., en stigning på 21,8 mia. kr. i forhold til Til erhverv steg udlånet fra 41,5 mia. kr. ultimo 2005 til 50,7 mia. kr. ved udgangen af Heraf udgjorde udlånet til landbrug 25,8 mia. kr. ved udgangen af 2006 mod 22,1 mia. kr. i Nordea Kredits andel af det samlede realkreditudlån i Danmark var ved årets udgang på 11,9 pct., hvilket er en stigning på 0,6 procentpoint i forhold til året før. Fremgangen er sket inden for alle kundegrupper, men især er markedsandelen øget signifikant inden for udlån til erhvervskunder. 5HILQDQVLHULQJ Refinansieringen af rentetilpasningslån blev gennemført i december ved en 5 dages auktion f.s.v. angår de 1-årige rentetilpasningslån. Renten for 2007 blev fastsat til 4,11% mod 2,89% i Øvrige rentetilpas-ningslån blev refinansieret ved auktion over 1 dag. Selv om renten blev øget væsentligt, ændrede kun godt 10% af kunder med 1-årige rentetilpasningslån enten tilpasningsfrekvens eller ændrede til et fastforrentet lån. )RUYHQWQLQJHUWLO Der forventes fortsat vækst i udlånet til samtlige kundegrupper. Resultatet for 2007 forventes at overstige resultatet for 2006 med ca. 100 mio. kr. forudsat uændret renteniveau. )RUVODJWLOJHQHUDOIRUVDPOLQJHQ Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, der holdes den 9. marts 2007 i København, at årets resultat efter skat på 633 mio. kr. henlægges til egenkapitalen, og at der ikke udbetales udbytte for Halvårsrapporten for 1. halvår 2007 ventes offentliggjort den 19. juli Nordea Kredit har igen styrket sin position som det 3. største realkreditselskab målt på udlånet. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

5 $QYHQGWUHJQVNDEVSUDNVLV *HQHUHOW Nordea Kredit udarbejder regnskabet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen), Københavns Fondsbørs regler for udstedere af børsnoterede obligationer samt god regnskabsskik. Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Værdiansættelsen af balanceposterne realkreditudlån samt udstedte obligationer sker i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen til dagsværdi og er en fravigelse af reglerne i 4. selskabsdirektivs artikel 42a (78/660/EØF) med henblik på at give et retvisende billede af aktiver, passiver og resultat. 6DPPHQOLJQLQJVWDO Sammenligningstallene for 2004 og tidligere er i henhold til ikrafttrædelsesbestemmelsen i regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet i overensstemmelse med tidligere regnskabspraksis for så vidt angår finansielle aktiver og forpligtelser, herunder realkreditudlån, udstedte obligationer samt beholdning af egne obligationer og renter heraf.,qguhjqlqjrjrsk UDILQGUHJQLQJDIILQDQVLHOOH LQVWUXPHQWHU Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser indregnes i balancen på det tidspunkt, hvor Nordea Kredit bliver underlagt de kontraktmæssige bestemmelser af de finansielle instrumenter. Et finansielt aktiv ophører med at blive indregnet på det tidspunkt, hvor den kontraktmæssige rettighed til pengestrømmen fra det finansielle aktiv ophører, eller hvor det finansielle aktiv sælges. En finansiel forpligtelse fjernes fra balancen, når den ophører, dvs. når forpligtelsen ifølge kontrakten afvikles, ophæves eller udløber. Indregningskriterierne bevirker, at børsnoterede værdipapirer, valutatransaktioner og afledte finansielle instrumenter inden for handelsbeholdningen indregnes og ophører på handelsdagen, mens transaktioner uden for handelsbeholdningen indregnes og ophører på afregningsdagen. )UHPPHGYDOXWD Nordea Kredits funktionelle valuta er danske kroner. Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta end den funktionelle valuta, omregnes til den funktionelle valuta efter valutakursen på transaktionsdagen. På balancedagen omregnes balanceposterne efter Nationalbankens officielle lukkekurs på balancedagen, og alle reguleringer, som følge af ændringer i valutakursen, indregnes i resultatopgørelsen. 6NDW 6NDWDIRUGLQ UWUHVXOWDW Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. 6HOVNDEVVNDWRJXGVNXGWVNDW Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 5HSRRJUHYHUVHIRUUHWQLQJHU Solgte værdipapirer, der samtidig med salget er købt tilbage på et aftalt senere tidspunkt (repo-forretninger), forbliver i balancen. Modtagne beløb opføres som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne værdireguleres, som var værdipapirerne stadig i behold. Købte værdipapirer, der samtidig med købet er solgt tilbage på et aftalt senere tidspunkt (reverse-forretninger), optages ikke i balancen som beholdninger af værdipapirer, og afkastet heraf indgår ikke i resultatopgørelsen. De ved købet udbetalte beløb opføres som tilgodehavende hos modparter og forrentes som aftalt. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

6 )LQDQVLHOOHDNWLYHU 8GOnQRJDQGUHWLOJRGHKDYHQGHUWLOGDJVY UGL Realkreditudlånet måles til dagsværdi svarende til den aktuelle børskurs på balancedagen. Hvis der foreligger objektiv indikation for, at udlånet og tilgodehavender eller en gruppe heraf er værdiforringet, foretages nedskrivning svarende til værdiforringelsen. 8GOnQRJDQGUHWLOJRGHKDYHQGHUWLODPRUWLVHUHW NRVWSULV Øvrige udlån, som ikke indgår i balanceprincippet, måles til amortiseret kostpris. 2EOLJDWLRQHUWLOGDJVY UGL Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi svarende til den aktuelle børskurs på balancedagen. Ændringer i dagsværdien indregnes direkte i resultatopgørelsen. Beholdning af egne realkreditobligationer modregnes i de udstedte obligationer. Tilgodehavende renter af egne obligationer modregnes tilsvarende under skyldige renter under posten Andre passiver i balancen. $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU Afledte finansielle instrumenter omfatter uafviklede spot og terminsforretninger. Afledte finansielle instrumenter værdiansættes til dagsværdi. $NWLHUPY Aktier måles til dagsværdi..dslwdodqghohldvvrflhuhghylunvrpkhghu Kapitalandele i associerede virksomheder værdiansættes til indre værdi. Øvrige betydende kapitalandele værdiansættes til dagsværdi.,ppdwhulhoohdnwlyhu It-software og udviklingsudgifter aktiveres, hvis det er større investeringer med en forventet levetid, der overstiger 3 år, og investeringen forventes at generere fremtidig indtjening. Immaterielle aktiver afskrives lineært over maksimalt 20 år. Immaterielle aktiver vedr. igangværende projekter afskrives først, når de enkelte projekter er tilendebragt. 0DWHULHOOHDNWLYHU Maskiner og inventar værdiansættes til købspris med fradrag af af- og nedskrivninger. Afskrivning sker ud fra en vurdering af aktivets brugstid. Hvis værdien af aktiverne er lavere, bliver aktiverne nedskrevet til den lavere værdi. anskaffelsesåret bortset fra aktiver, der er købt som en del af et samlet projekt. 0LGOHUWLGLJWRYHUWDJQHDNWLYHU Overtagne ejendomme indgår under posten Midlertidigt overtagne aktiver. Posten indeholder egne udlån og foranstående prioriteter til andre panthavere samt øvrige kontante udlæg mv. overført fra posten Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi. Posten reduceres med nedskrivninger til tab på disse ejendomme. )LQDQVLHOOHIRUSOLJWHOVHU 8GVWHGWHREOLJDWLRQHU Udstedte obligationer måles til dagsværdi, der svarer til den aktuelle børskurs på balancedagen. Publicerede udtrækninger til den kommende termin værdiansættes til den diskonterede værdi. Beholdning af egne realkreditobligationer modregnes i de udstedte obligationer. 3HQVLRQVIRUSOLJWHOVHU Pensionsforpligtelser afdækkes enten i en selvstændig pensionskasse eller i et forsikringsselskab. Der påhviler ikke Nordea Kredit pensionsforpligtelser i forhold til medarbejderne. 1 JOHWDO I 5 årsoversigten oplyses nøgletallene opgjort iht. bilaget til regnskabsbekendtgørelsen for realkreditinstitutter. 3HQJHVWU PVRSJ UHOVHQ Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital, betalte renter samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af immaterielle, materielle og andre langfristede aktiver samt køb og salg af værdipapirer, der ikke medregnes som likvider. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital. Likvider omfatter tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Maskiner og inventar afskrives systematisk over maksimalt 5 år. Aktiver på under kr. afskrives fuldt ud i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

7 5HVXOWDWRSJ UHOVH Mio. kr. Note Renteindtægter Renteudgifter HWWRUHQWHLQGW JWHU Udbytte af aktier mv. 1 1 Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter HWWRUHQWHRJJHE\ULQGW JWHU Kursreguleringer Andre driftsindtægter 0 0 Udgifter til personale og administration 8, Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 0 1 Andre driftsudgifter 0 0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 25, 26, Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder HVXOWDWI UVNDW Skat cuhwvuhvxowdw YHUVNXGVIRUGHOLQJ Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

8 %DODQFHSUGHFHPEHU Mio. kr. Note $NWLYHU Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 12, 22, Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 13, 24, 25, 26, Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 13, Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Immaterielle aktiver Øvrige materielle aktiver Midlertidigt overtagne aktiver 18, Andre aktiver 19, $NWLYHULDOW DVVLYHU * OG Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 22, Udstedte obligationer til dagsværdi 20, Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter 9 6 * OGLDOW HQVDWWHIRUSOLJWHOVHU Hensættelser til udskudt skat 5 9 +HQVDWWHIRUSOLJWHOVHULDOW 5 9 (JHQNDSLWDO Aktiekapital Lovpligtige reserver - 0 Overført overskud eller underskud (JHQNDSLWDOLDOW 1, DVVLYHULDOW ,NNHEDODQFHI UWHSRVWHURJHYHQWXDOIRUSOLJWHOVHU Garantier mv. 0 0,NNHEDODQFHI UWHSRVWHURJHYHQWXDOIRUSOLJWHOVHULDOW 0 0 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

9 3HQJHVWU PVRSJ UHOVH Mio. kr 'ULIWVDNWLYLWHW Årets resultat efter skat Regulering af beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: Nedskrivning på udlån og tilgodehavender 0 4 Af- og nedskrivninger på immaterielle og øvrige materielle aktiver 1 1 Af- og nedskrivninger på midlertidigt overtagne aktiver 0 0 Kursreguleringer af kapitalinteresser -1-1 Periodeafgrænsningsposter (netto) -3-4 Beregnet skat af årets resultat 'ULIWVNDSLWDOHQ Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 0 1 Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer til dagsværdi Andre passiver Betalt selskabsskat, netto I alt fra driftsaktivitet ,QYHVWHULQJVDNWLYLWHW Obligationer til dagsværdi Aktier mv. 2 0 Kapitalandele i associerede virksomheder mv. 0 0 Øvrige materielle og immaterielle aktiver Midlertidigt overtagne aktiver 4 1 I alt fra investeringsaktivitet )LQDQVLHULQJVDNWLYLWHW Provenu fra aktieemission I alt fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Likvider primo /LNYLGHUXOWLPR Beholdningsforskydning i værdipapirer indeholder urealiserede kursavancer/tab. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

10 U (JHQNDSLWDO Mio. kr Aktiekapital, primo Kapitaludvidelse Aktiekapital, ultimo Overkurs ved emission, primo Kapitaludvidelse - - Anden afgang Overkurs ved emission, ultimo - - Lovpligtige reserver - - Årets tilgang - 0 Lovpligtige reserver - 0 Overført overskud eller underskud, primo Ændring i regnskabspraksis 0 - Kapitaludvidelse Anden tilgang Årets overskud Overført resultat, ultimo Egenkapital i alt, ultimo Selskabets aktiekapital består af stk. aktier á nominelt 100 kr. Nordea Bank Danmark A/S, Postboks 850, 0900 København C ejer alle aktier i selskabet. Moderselskabet i Nordea koncernen er Nordea Bank AB (publ), Hamngatan 10, Stockholm. 6ROYHQVRSJ UHOVH Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning af 1. marts DSLWDOVDPPHQV WQLQJVDPWY JWHGHSRVWHUPLRNU Egenkapital (kernekapital) Fradrag for: Immaterielle aktiver Basiskapital (Kernekapital efter fradrag) Vægtede poster uden for handelsbeholdningen, herunder ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko mv Vægtede poster i alt Solvensprocent inkl. årets resultat. Ifølge lov om finansiel virksomhed 124 stk. 1 skal selskabets solvensprocent minimum være 8%. 9,9 10,1 Kernekapitalprocent 9,9 10,1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

11 U 5HQWHLQGW JWHU Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Bidrag Obligationer 28 1 Afledte finansielle instrumenter i alt Valutakontrakter - - Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker HQWHXGJLIWHU Kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Øvrige renteudgifter - 5 I alt Heraf udgør renteudgifter til ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under Gæld til kreditinstitutter og centralbanker *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHUPY Lånesagsgebyrer mv Kurtage fra kunder Øvrige gebyrer 5 8 I alt $IJLYQHJHE\UHURJSURYLVLRQVXGJLIWHU Garantiprovision mv. betalt til Nordea Bank Danmark A/S Kurtage betalt til Nordea Bank Danmark A/S Øvrige afgivne gebyrer og provisionsudgifter I alt XUVUHJXOHULQJHU Realkreditudlån Obligationer Aktier mv. 1 1 Valuta 0 0 Afledte finansielle instrumenter i alt Valutakontrakter - - Rentekontrakter Udstedte obligationer I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

12 U 8GJLIWHUWLOSHUVRQDOHRJDGPLQLVWUDWLRQ Mio. kr Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse Direktion 3 3 I alt 3 3 Personaleudgifter Lønninger Pensioner 6 6 Udgifter til social sikring 3 3 Lønsumsafgift 6 6 I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration 'LUHNWLRQRJEHVW\UHOVH Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier stillet for medlemmerne af Nordea Kredits eller moderselskabets Direktion - - Bestyrelse 4 0 Lån til bestyrelse ydes på markedsbaseret vilkår til en gns. p.a. rentesats 2,9% 4,0% 5HYLVLRQVKRQRUDU Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision 1 0 Heraf vedrørende andre ydelser end revision - - $QWDOEHVN IWLJHGHPY Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 'LUHNWLRQHQV YULJHKYHUYJRGNHQGWDIEHVW\UHOVHQ Palle O. Nielsen, administrerende direktør, medlem af bestyrelsen for Realkreditnettet A/S og Realkreditnettet Holding A/S, København 5HVXOWDWDINDSLWDODQGHOHLDVVRFLHUHGHRJWLONQ\WWHGH YLUNVRPKHGHU Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv. - 0 I alt - 0 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

13 U 6NDW For 2004 og tidligere hæfter selskabet solidarisk med øvrige selskaber under sambeskatningen. Fra og med indkomståret 2005 hæfter selskabet for den andel af skatten af sambeskatningsindkomsten, der vedrører Nordea Kredit, indtil betalingen til administrationsselskabet i Nordea koncernen har fundet sted. Der påhviler selskabet udskudt skat på 9,2 mio. kr. opgjort ud fra selskabets eget regnskab og egne skattemæssige forhold. Skat af årets resultat udgør 243,5 mio. kr. Mio. kr Aktuel skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat 6 4 Regulering af skat tidligere år - 0 I alt Anvendt skatteprocent LOJRGHKDYHQGHUKRVNUHGLWLQVWLWXWWHURJFHQWUDOEDQNHU Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt GOnQ Realkreditudlån Saldo primo Nye lån (bruttonyudlån) Valutakursregulering 17-4 Indfrielser og ekstraordinære afdrag Nettonyudlån Ordinære afdrag Saldo ultimo nominel værdi i alt Regulering for renterisiko mv. dagsværdi Regulering for kreditrisiko -4-8 Restancer og udlæg Realkreditudlån dagsværdi i alt Øvrige udlån 7 6 Udlån i alt Restancer før nedskrivninger Udlæg før nedskrivninger 2 0 Nedskrivninger på restancer og udlæg - - Restancer og udlæg i alt Restancer udgjorde medio januar efterfølgende år Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

14 U 2EOLJDWLRQHUWLOGDJVY UGL Mio. kr Andre realkreditobligationer Egne realkreditobligationer Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer I alt $NWLHUPY Unoterede aktier optaget til dagsværdi 6 7 I alt 6 7.DSLWDODQGHOHLDVVRFLHUHGHYLUNVRPKHGHUPY Samlet anskaffelsespris primo 2 2 Tilgang - - Afgang - - Samlet anskaffelsespris ultimo 2 2 Op- og nedskrivninger primo -2-2 Tilbageførte op- og nedskrivninger - - Årets op- og nedskrivninger - 1 Op- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 0 1 Bogført værdi primo 0 0 Realkreditnettet Holding A/S, København. Serviceydelser til bl.a. realkreditsektoren. Ejerandel 20,25%. Egenkapital 82 mio. kr. samt resultat 919 t.kr. jf. seneste årsregnskab for YULJHPDWHULHOOHDNWLYHU Samlet anskaffelsespris primo 5 7 Tilgang 3 2 Afgang 1 1 Samlet anskaffelsespris ultimo 7 8 Af- og nedskrivninger primo 3 3 Årets afskrivninger 1 2 Årets nedskrivninger - - Tilbageførte af- og nedskrivninger 1 1 Af- og nedskrivninger ultimo 3 4 Bogført værdi ultimo 4 4 Bogført værdi primo 2 4 Årets straksafskrivning på driftsmidler 2 2 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

15 U 0LGOHUWLGLJWRYHUWDJQHDNWLYHU Mio. kr Samlet anskaffelsespris primo 6 1 Tilgang 9 2 Afgang 14 2 Samlet anskaffelsespris ultimo 1 1 Af- og nedskrivninger primo 0 0 Årets afskrivninger - - Årets nedskrivninger 0 - Tilbageførte af- og nedskrivninger 0 0 Af- og nedskrivninger ultimo 0 - Bogført værdi ultimo 1 1 Bogført værdi primo 6 1 Seneste offentlige ejendomsvurdering 2 1 $QGUHDNWLYHU Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter 0 - Tilgodehavende renter vedr. realkreditudlån mv. inden for balanceprincippet Tilgodehavende renter vedr. obligationer mv Øvrige aktiver 3 1 I alt GVWHGWHREOLJDWLRQHU Realkreditobligationer udstedt med pant i fast ejendom Saldo primo (nominel værdi) Tilgang Valutakursregulering 17-4 Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo (nominel værdi) Regulering til dagsværdi Egne realkreditobligationer til dagsværdi modregnet Saldo ultimo til dagsværdi Heraf præemitteret (nominel værdi) Udtrukket til førstkommende kreditortermin (nominel værdi) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

16 U $QGUHSDVVLYHU Mio. kr Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter 0 - Skyldige renter vedr. udstedte obligationer mv Skyldige renter og provisioner i øvrigt Øvrige passiver I alt JWHVDOJVRJWLOEDJHN EVIRUUHWQLQJHUVDPW JWHN EVRJWLOEDJHVDOJVIRUUHWQLQJHU Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Af nedenstående passivposter udgør ægte salgsog tilbagekøbsforretninger følgende: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger: Aktivpost Obligationer Obligationer modregnet i udstedte obligationer Uafviklede ægte købs- og tilbagesalgsforretninger - - Uafviklede ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger - - )LQDQVLHOOHPDUNHGVULVLFL Nordea Kredit påtager sig minimale rente- og valutarisici. Nordea Kredits renterisiko målt ved en generel rentestigning på 1 procentpoint har gennem 2006 ligget mellem 4,3 mio. kr. (2005 3,6 mio. kr.) og 11,4 mio. kr. ( ,9 mio. kr.). Ultimo 2006 udgjorde renterisikoen 4,3 mio. kr. vedr. renterisikoen på realkreditaktiviteter og øvrige markedsrisici. (Ultimo ,6 mio. kr.). Valutarisikoen målt ved VaR, der er et mål for maksimalt tab med 99 % sandsynlighed inden for 10 dage, har ligget mellem 5,5 t.kr. (2005 0,6 t.kr.)og 30 t.kr. ( ,8 t.kr.). Pr. ultimo 2006 var valutarisikoen 19 t.kr. (ultimo ,5 t.kr.). Afledte finansielle instrumenter 2005 Nominel værdi 2005 Netto markedsværdi 2006 Nominel værdi 2006 Netto markedsværdi Rentekontrakter, terminer køb Valutakontrakter Pr. ultimo december 2005 og 2006 var der ingen uafviklede spotforretninger. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

17 .UHGLWULVLFL 5HDONUHGLWXGOnQIRUGHOWSnHMHQGRPVNDWHJRULHUDQGHOHLSFWQRPLQHOOHY UGLHU Mio. kr Ejerboliger Fritidshuse 4 4 Støttet byggeri til beboelse 0 0 Private beboelsesejendomme til udlejning mv. 4 4 Industri- og håndværksejendomme 1 2 Kontor- og forretningsejendomme 4 5 Landbrugsejendomme mv Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål 0 0 Andre ejendomme 0 0 I alt ,QGLYLGXHOOHQHGVNULYQLQJHUSnXGOnQ Akkumullerede nedskrivninger primo 6 4 Bevægelser i året: - Nedskrivninger og værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Tidligere nedskrevet endeligt tabt 2 1 I alt 4 8 Udlån til dagsværdi - før nedskrivninger og værdireguleringer Udlån til dagsværdi - efter nedskrivninger og værdireguleringer *UXSSHYLVHQHGVNULYQLQJHUSnXGOnQ Akkumullerede nedskrivninger primo - - Bevægelser i året: - Nedskrivninger og værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Tidligere nedskrevet endeligt tabt - - I alt - - Udlån til dagsværdi - før nedskrivninger og værdireguleringer - - Udlån til dagsværdi - efter nedskrivninger og værdireguleringer - - 1HGVNULYQLQJHUSn YULJHWLOJRGHKDYHQGHUKRV NUHGLWLQVWLWXWWHURJDQGUHSRVWHUPHGNUHGLWULVLNR Akkumullerede nedskrivninger primo 0 1 Bevægelser i året: - Nedskrivninger og værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Tidligere nedskrevet endeligt tabt 0 1 I alt 1 0 Udlån til dagsværdi - før nedskrivninger og værdireguleringer 4 1 Udlån til dagsværdi - efter nedskrivninger og værdireguleringer 3 0 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

18 /LNYLGLWHWVULVLFL / EHWLGVIRUGHOLQJHIWHUUHVWO EHWLG Mio. kr LOJRGHKDYHQGHUKRVNUHGLWLQVWLWXWWHURJFHQWUDOEDQNHU Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år - - Over 1 år og til og med 5 år - - Over 5 år - - I alt GOnQWLOGDJVY UGLRJWLODPRUWLVHUHWY UGL På anfordring Til og med 3 måneder 5 - Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt * OGWLONUHGLWLQVWLWXWWHURJFHQWUDOEDQNHU Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år - - Over 1 år og til og med 5 år - - Over 5 år - - I alt GVWHGWHREOLJDWLRQHUWLOGDJVY UGL Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

19 .RQFHUQLQWHUQHWUDQVDNWLRQHU.RQFHUQLQWHUQHWUDQVDNWLRQHUPHGQ UWVWnHQGHSDUWHU Mio. kr Alle væsentlige koncerninterne transaktioner og koncerninterne transaktioner, hvis værdi overstiger kr., udgør: 'ULIWVSRVWHU Renteindtægter mv. Rente af tilgodehavende hos kreditinstitutter Terminspræmie på afledte finansielle instrumenter Renteudgifter mv. Rente til kreditinstitutter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Garantiprovision mv Kurtage Kursregulering af værdipapirer og valuta mv. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter 23 - Udgifter til personale og administration It-driftsomkostninger Øvrige administrationsudgifter 6 5 It-udviklingsomkostninger Husleje 10 9 Intern revision 1 1 $NWLYHU Tilgodehavender hos kreditinstitutter Tilgodehavende renter 1 0 3DVVLYHU Gæld til kreditinstitutter Skyldige renter Værdi af afledte finansielle instrumenter 0 - Skyldig løn 6 6 Skyldige it-omkostninger 4 11 Skyldig garantiprovision *DUDQWLHU Nordea Kredits moderselskab Nordea Bank Danmark A/S stiller løbende 5- og 10-årige garantier for de yderste 25% af hovedstolen på udbetalte realkreditudlån Herudover har Nordea Bank Danmark A/S afgivet tinglysningsgarantier, forhåndslånsgarantier samt øvrige lovpligtige garantier. Hovedparten af selskabets realkreditudlån udbetales gennem Nordea Bank Danmark A/S. Der har i årets løb været handler med værdipapirer og finansielle instrumenter formidlet af Nordea Bank Danmark A/S. Lønninger og pensioner mv. administreres af Nordea Bank Danmark A/S. Interne mellemværender er afregnet på markedsbaseret vilkår eller på omkostningsdækkende basis Udlån til det associerede selskab Realkreditnettet A/S udgjorde ultimo ,6 mio. kr. Der har ikke i 2006 været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

20 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE /HGHOVHVSnWHJQLQJ Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, 21. februar 2007 %HVW\UHOVH Jørn Kr. Jensen Michael Rasmussen Peter Lybecker (formand) (næstformand) Jørgen Holm Jensen Jesper Christiansen 'LUHNWLRQ Palle O. Nielsen (adm. direktør) Michael Jensen Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

21 5HYLVLRQVSnWHJQLQJ 'HQXDIK QJLJHUHYLVRUVSnWHJQLQJ 7LODNWLRQ UHUQHL1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE Vi har revideret årsrapporten for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed. /HGHOVHQVDQVYDUIRUnUVUDSSRUWHQ Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 5HYLVRUVDQVYDURJGHQXGI UWHUHYLVLRQ Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold..rqnoxvlrq Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. København, 21. februar 2007 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Finn L. Meyer statsaut. revisor Anders Duedahl-Olesen statsaut. revisor Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

22 6HOVNDEVRSO\VQLQJHU 6HOVNDEVQDYQ Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Trommesalen København C CVR-nr København %HVW\UHOVH - UQ.ULVWLDQ-HQVHQ(formand) Valgt Født Merkonom. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Formand for bestyrelsen for LR Realkredit AS og næstformand for bestyrelsen for Finanssektorens Arbejdsgiverforening og medlem af bestyrelsen for PBS A/S, PBS Holding A/S, Multidata Holding A/S, Multidata A/S, Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S, FUHU og Styrelsen for Niels Brock Copenhagen Business College. Medlem af bestyrelsen i interne selskaber: Konstitueret formand for DanBolig A/S, og formand for Pensionskassen for direktører i Sparekassen SDS (under afvikling) og medlem af bestyrelsen i Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselkab A/S. 0LFKDHO5DVPXVVHQ (næstformand) Valgt Født Cand.polit. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen for LR Realkredit AS, Danmarks Eksportråd, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene IFU, Investeringsfonden for Østlandene IØ, Investeringsfonden for Vækstmarkeder IFV. Medlem af bestyrelsen i interne selskaber: Formand for Dansk Ejendomsfond I A/S og medlem af bestyrelsen for Nordea Finans Danmark A/S, Nordea Finans Sverige AB, Nordea Finans Finland OY og Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselskab A/S. 3HWHU/\EHFNHU Valgt Født Cand.polit. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Næstformand for bestyrelsen for PBS Holding A/S, PBS A/S, Multidata Holding A/S, Multidata A/S og Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S. Formand for Styrelsen for Instituttet for Fremtidsforskning og Kunstindustrimuseets Venner. Medlem af Fondsrådet samt medlem af Insead International Council samt af bestyrelsen for Kunstindustrimuseet. -HVSHU.ODXV&KULVWLDQVHQ Valgt Født Cand.polit. Managing Director i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for direktører i Sparekassen SDS (under afvikling). - UJHQ+ROP-HQVHQ Valgt Født Merkonom. Vicedirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af Finansrådets kreditudvalg. 'LUHNWLRQ Palle O. Nielsen (adm.) Michael Jensen,QWHUQUHYLVLRQ Revisionschef Ane Marie Christensen *HQHUDOIRUVDPOLQJVYDOJWUHYLVLRQ KPMG Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Moderselskabets årsregnskab kan rekvireres på Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

23 )RQGVE UVPHGGHOHOVHUL Nordea Kredit har i løbet af 2006 offentliggjort oplysningerne i listen nedenfor. De nævnte oplysninger kan rekvireres i deres fulde ordlyd ved henvendelse til Nordea Kredit. Nordea Kredit har derudover løbende offentliggjort oplysninger om cirkulerende obligationer iht. Københavns Fondsbørs oplysningsforpligtelser for udstedere af obligationer. 26. januar Finansiel kalender for Nordea Kredit 22. februar Årsrapport 22. februar Tillæg til basisprospekt 01. marts Indkaldelse til (ordinær) generalforsamling 08. marts Referat af (ordinær) generalforsamling 17. marts Basisprospekt for obligationer 28. marts Ændring af kuponrente fra 1. april 10. april Endelige vilkår - nye fondskoder 28. juni Fastsættelse af kuponrenter fra 1. juli 13. juli Tilføjelse af fondskoder til basisprospekt 19. juli Halvårsrapport 26. september Fastsættelse af kuponrenter fra d. 1. oktober 16. oktober Meddelelse om ekstraordinær generalforsamling d. 26. oktober 26. oktober Referat af ekstraordinær generalforsamling 24. november Auktion over obligationer 04. december Endelige vilkår for Nordea Kredits basisprospekt offentliggjort 06. december Auktion over obligationer 15. december Resultat af auktionen 22. december Fastsættelse af kuponrenter Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport

24 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Trommesalen 4 Postboks København C Tlf Fax Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsrapport