BYGNINGSVEDTÆGT. for LANGEBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSVEDTÆGT. for LANGEBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 BYGNINGSVETÆGT for LANGEBÆK KOMMUNE

2 IndholdlfortegneIH., I 10. t t lj. I 14., 16. 1I I9. t Vedtalgtens gyldillhedsomr!de. By\lflingsmyndighedan BYllninlJSl'ldat Ansognlng om bywetilledel!le! Aftøb, vandforsyning, tartær'i m.v. Bygnin!Pl'ldeu IllItdvirkan Bmrtitl,doslse Anmeldelse.f by~rbelder$ pabegyndelse Bygningsattest Nlldrlvning.' abyggelse.... Gebyrer Riden ov«.nd,nmandl grund \lød grund udgravning og byw-rbejder Slkrlng.f val og midlertidig riden over vejareal ved bv9\lll' arbejder Udl"ll l f prlvata vej.e til btbyllllølse Retnlngspllln.r Hegn mod vej.... BebY9!l"Isuns ydre fremtræo;len Vedligeholdelse ByweomrAdør og bebyggelsesregulerende bestemmosl_ BebV9\l8lsesplaner Overtredel_.... Vedt2l!lten$ Ikrafttræden ,..,.. Bilag 1. Bilag 2. Bilag J, 8i1ag 4. Blllg 5. Bile9 6. Mern by Slens'llld GI. K,IVflhaw Kalvehilw Viemose overdrev, Balle Slf3Ind Kindvig side 3,Id. 3 lide 3 side 4 side 5 side 5.d. 5.., 6 side 6 side 7 "'. 7 side.. 8 side 8, 9 side 9 _do 9 side IO side 10 Mel l side 14 side 14 side Vedtltgtenlgyldlghedsomrlde. Stk.. t. anne vedtægt gælder for liingebæk kommune og indeholder forskrifter til supplering a' be$lemmelserne i by!;l9(!loven, jfr. IOvbekend1gørel$a nr. 206 af 15. maj 1970, med denil hørende by\lflingsreglement. Stk., 2, Vedtæglens bestammelw lindor ikke,nvendoslse pi ny bebyggelse, som ar erhverys~igt nødvendig for den pigælden<le ejendoms drift iiom landbrug!;' etler skovbrugsejendom euer for udovelse af fiskerierhvervet. et samme gælder de I byggelo vem 2. stk. I, b og ~ o mrn.ndlede bywearbejder pi dd, n b<ebygge lse og ved ibrugugen.f be5laende bebyggetse Iii landbrug, skovbrug eller fiskerlvirkilomhed. e tlævl'lte byll9&' arbejder skal i henhold til byggelovens 19, uk. 1. anmeldes til kommunalbestyrelsen, forinden de påbegyndes. 2. Bygningsmyndigheden. 8ygningsmyndigheden i kommunen ud",ves, I kommunalbestyrelsen. 3. BYlI"in!lll'5dat. Stk.. I. Kommunalbestyrelsen nedsætter et bygnin!/$l'ld mad den opg;l'0'9 Øl vlllle rmgivende lor kommunalbestyrelsen ved dens ud",velse af bygningsmyndigheden. Ride! skal be1;ia af følgende medlemmer: 8orgmesteren, der tillige er lormand for radet, 2 medlemmer al kommun~lbe:$tyfelsen, yatgl ~f denna for dens valgperioda, bygningsinspektøren, br/lfldinspektøren, stadsinge!1iøren, en repræsentant for arbejdstilsynel, øofilimesteren og kredslægen, dfrenn de begærer det. Har de ikke begæfet at være medlemmer, hilrde adgang lil at dehage i rådets forhandlinger uden stemmeret. l medlem med byplanmæssig sagkundskab. Stk. 2. e med bygnin!j'lklets virks<lmhed forbundne udgifter afholdes af kom- munen.

3 ... A... ing om b yggonilladebe.. Stk. t, Medrnindr... det. bestemt i medl. af b'fll')8lo""", ml udl... et. al et al loven, besttn'lmelllr omlntet arbejde ikke pibeyyndes uden tillade!$!! fni komrnu.. lbe Jtvr-lsen. et Amme p1k1er.,..dring j benyttelm 8f bltbyggelse. som.. wesentlig I forhold ti l btrttmmel... i Iown. StIr. 2. AMWllng om den i $tk. 1 ommndl«lll tilladelse ibi_i skriftlig, led!aqit,i v-n1*1, 0\1 lul Indehold': II ang... f ejendommens II'lIllrlk.t num~og beliggenhed samt, nlr del p.~lf,*ydn~ for Mg8nI benndllnq. oply.,ing efter omrumdi!lhedemll ledsagtt,f tegning.~ btb'f9lltlmln pi tilst~ elhr omliggende 9\1f'1(1e. bl en tyoiilg Ingiiwlta M det..-bel<ie. der -vtes udfort, herunder med hensyn til f",nd., ing, tillige med oply1fling om, hvornlr..wide! agtes pibegyndt. cl en udtryk kali!! angl...'",i de benemmelser I byggeloll91vn1ngetl, herunder I by. servitutt... tom proje'",' mltt, _II I strid med. } En bvwetllladelse Indtholdef ikke en dllpenølio!'l fri bestemmelset i byggeklvgi... ingen eller en tilladet.. i henhold til en bvllllmøfvltut, medmindr. det udtrykkeligt tr~., byggetilladelsen, dl lor..--dret benyttelse.1 bebyggelm oplv""lng om ÅYel den h idtidi~ som den pi. tmlkt. benvtt.'''' al Stk. 3. En.nlt9/'lll'l9 om byggetilladel$ø Kai være bilagt: pl.n I 3 tto;mmpla'er, der viser byli\i8!p"undens støfr&fie og form og beliggenheden al de derpl v1tfende og projekterede bvgnl~ gmt, nar del skllflnes If btttvdnlng for IIIII"s btttuondllng, biillj9iii1heden If bebvweiwn på tillttc\mlde eller om l;~ ""... bl en beregnir9lf udnvnelwsgrlden for og efter foreugelsen If de projekterede bvgge. _belder, e! plln i 3 eksemplerer, ucholsende eventuelle ekl'ster-ende og projekterede IlltblJed ni,.. og di... tll$kltnlng t il bebyggelsen, ~ dl tegnlll9 i 3 tkømpllfer ltlid indsk,_ ml4 I milestok mindr 1:100 udvisende plan, IIIllt og f~ i det omfang, som er lornfdent ti l It bedfmme byggeitrbeidtiti lovlighed, og el detllltegnlng.r I 2 eblmjlworer,f eveotuelle særlige konstruktioner, ledøget.f alle de oplysninger, der beh tlllikker forstjelse her. f. $lk. 4. I till.ide, hvor byglwr.., ikke tf" ejer. f den pigalldende ejendom, sul '''fiqi'ii~ bll-øges dokurnentlnion lor,.t bvgherren har.-:lkom$t til It lide bvogllf"' be}det udftre. Stk. 6. AI'II~ ir9og billglkl l være under-skrevet.f den. der... lig fol" dlrll udarbtjdel. Stk. 6. KommUNIlbestyrl lhfl kln forlange, at ansøgnir1qtll... ppi... med en tlngbogattest til oply$lllng om de pi ejendommen tinglvm servitutter, og kln om for n.oont forlange oplyst clet nlel'meta Indhold af en på ejendom"*, hvilende bvggeservitut. *1 a mlllidann~ IUblkle ndloepu en til den pipoldend. di.~n" l io... mynd~.t!lel $e1yol.,ndll Ol becrundu.n... 1n& om de "ødo_1p dbpe... tiolle,_ Stk. 7. KommunalbMtvrelsen klnfoflanga,1t oplvsnlnger om 1t.rntlHn af gnlno:idans er.. 1 og denl till~hi animeres If In i8ndlnsøektor. Stk. 8. Kommon.lbestyrllfllltl kln I.vrig"! fol"lanll' "'... oplysning, 10m.Ior n~n til bec:lomrnahe af bypprojelctlu forhold til byggelo"llivningan. Stk. 9. In i stk. 2 omhlndlede IOwgning med bilag opbe... es i original eller kopi i kommunens arkiv. os. Af1Ib, vandfortynlng, t.,_ m.'. Stk. I. Ved meddeiei_ I I ~il~1m lkal kommumlbenvrelhn I medf., II bvplovlns 5 18, stk. 5, godkendl de til opfvldellla' bllternmelwne om Ifltb og... nd fol"syning m.m. forn\lldne foranstaltninger og trl8lle berternmeke om eller godkende, i hvi lken h~ Ikotel bebvggelsen og terr_net om denni skat l.egges. Kommunalbestyrel sen kan I forbindelse hermed kræyelorl\a9tt.., laden terrænregulflrlng, 10m er fornøn fol" It opn' lfi lorsvarlig IRIndaf ledning eller fol".t.ikre, ImelilI' t.rllnforhold i fol"hold t il vej eller byggelinje. Sri!. 2. I forbindelse med byggetl ll.delsen fartl... kommunalbestyrelsen det el ler de niveauplaner. fra hvilke den projekterede beovwei ~.Jdl sk,1 mil... SIk. 3. Ko mmunalbestyrelsen k,n for lange Iflilltnlnv ved en landln~t!&r If grundens skel og af enhver afstand, der er af betydning for bebviillile4senl tnbrlngelse pi gr unden. IS. Byllli... 1dtu medvirk.,. Forinden komrnunalbertyrel... middeler bvlillilltllladelse med het!syn til beby9" ~.If cie i bywelollllmli 4 1 omhandlede art. eller nor,. boligbebyggelse. skel komml,>nalbeltyrel... indhente bygningsrideu erklærjnv over ugan. Endvidere skil bygning.-idets erkl_1ng Indhentø I $191!1'. hvis IIg.,ebl IkOMll It"...If...,.., IlIer principiel betydrting. " Bvptilladehe. Stk. 1. En byggetill.del$elkal v._ I ktlftlii- En gøn!b111 byggetilladelsen opbe-4resl kommunens arkiv. Stk. 2. SMremt der i byggetilladeislin optlgill krav til opfvldebe.f bestemmelser uden for byggelovgivningen, skal ddanne krlv angives ",,,kilt og ledsages II oplysning om hjemmelen fol" dem og, sifr,mt krlyl1 er Itlllst,f anden myndigh.clind bygnings. myndigt1eden, oplysning herom og (1m, hvortil og 'Yentu,l! Inden hvilken frist en mulig klage over dette krav kan indgives. Stk. 3. En bvgqetill!lde lse er gvldig let Ar fri tilladelsens dsto.,

4 ... A~ ri bywmrbejden pibegyndei... Stk. ro Intet bvweertjejde, hvonll d.-.. rneddeh byptll'-delse, ml pibegyndts forinden mtddei,b. om pibegyndeisen med mindst 8 dages YlIrwI er 1jIiV81 til kammu,..1- bestyre118fl. MtddeIttIen lkal Indeholda oplysning om, hvem der forertlr.bejdetj udftr" M. Stk. 2. Er It.~ ikke pibevyndt inden en mined efut det.nmeldtt tidspunkt lor dets pibegyndeiw,.ller hk _btjdft ver.t ttandset lengere.-ld en mine:i, skal ny pibegyndelse anmeldes ett.. 'ot'$krifteme I stk.,. V mndsningen merl end et ir, skil ny bywkillmielselndhentel. ". B~""tten. Stk.,. MKlmindn tndet er bestemt i medf.,. a' byggetovllft, miet,f loven omf.ttet by..-rbtjda, hyortlf kommullllbestvrelsen hlr meddelt b'f9!ll1i1tadebe. Ikke IIWM I btvg, f* kommunalbestyrel.n ved ud,tklllse af byljllngsattest hit givet tilladel. hertil. En \ItnPIII'1" bygningsattesten opbe_ I kommum,m.rki\l. el bl cl dl Stk. 2. Ftr udstklelllfllf bygnifi9uttesl pker kommutmi lbestyf.1s8n. et... jforhold"'. It I Of'den, hyol'om der for bebyggetse \Ild offentll\lt... j. und. arm.ldeu bestyr,l. ml indhentes erklæring fra amtsr6det, It,fl!tb1 og klolkforholdene ar ordnede. h\lofom der om forn.ænl mllndhentlll erkl..-ing fra... mdhkl,kommlssionen,.t et. for.llgger en.t f",korstensf.jeren om. et intet er til hinder for rensninll.f _kom_o ildsted. og Iftr.k... HYOI' der- flndls anledning dertil. kan kommunalbestyrelsen kr_, I t d... for. ligger' en1en en attest fri en f,brikslnspeltt., eller en under arbejdstilsynet ansat maskinmast.- ell«en erkl"-in9 tr, en clyilifl9lllli..., akademiingenitr eller IIknlkumitl\lf' nr..- om, et..,~ kedler Opfylder d.til enhver tid gældendllikker~ \It belt.rnmeiter. ErIr.'..-lngen \III kutwle udi_diges, af den civilingenifi'. akadem~ ingenl... 11It teknlkumingenl..-, 10m Iw forest.jet projekteringen og udf.,.lsin" dec pigiaidendi c:entral_memllleg. Stk. 3. I t\llvtstllf.tdl er kommunalbertyrebell berettiget til 11 kr.ve en Mk!.. rin\l fri en landinspeltt. om. at galldende Ifn.ndsbestemmel_ er overholdt. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kln meddele en forettobig thiidet. lilli tiifi.n dlllf II'I~; bru\l, n" den pig!eldencie del er udf9rt forskt;~, og nlr 111'... gen I dit Mie Ikke. forbundet med fare.11er væsentlige ulemper. Stk. 5. Kommullllblsty~lsen kln i i-iiitlige tilfælde udstede bygningsatte-st for It l<'btjde,uanmtlt det endnu Ikk. er helt akluttet I ~emstemmelse med bylll/ltilladel... et lun Oog kun ske mod, al bygherren dets skriftligt indestir for, at forholdene 10'11. nii Indenfor 11'1 angiwt friit. og.. klilllfer sig indforsdet med, at kommunalbestyrelsen. 1 lers lader dl manglende arbejd" udf.. fot hans regning, dels stiller $ådan sikkerhed, 11 bylflllllrbeldet I givet fald kan færdigg... \Ild kommunalbestyrelsens foranstaltning for den stlllede sikkerhed. 10. NtodrlYn1nt If ~ Srk. 1 0 Nedrivning,f bebyggelse ml IlIkt pii~yndet uden ti llmlilliii fri kom I'l'II.W"IEIlbenvrelsøn. A~jng om sid8n tillidelm..'indeholde opty,rllng om bygningens omtrentugl h~ og grun(!flade Amt om./wotm der for"'''' erbejdea udf..elm. Undt;tget fno denne'ege{ III nedrivning" udttuw, skure ". mindre bygnir>g«stk. 2. Arbejdet sb. udftra '" en fonvarllll mide ogl <MJenøtemmel. med de forskrift... tom kommu... tbe:styr.15tn I dott.,ktlte tml&kle min. give, derunder med herlryn til ijerneise eller tildilknino;l.f fund8menter m.v. Ive""_1...., 11.,... Stk. r, For de I deooe wduegt omhtndl«le fontininger blul. til kommunen.f. gifter I o_ensstemmelse med nedenjtiaod. bestemme". o. I Jtk. 2 og 31nftne btllob... bortset fra mindrt88fgiften grundbeltb, tom.,1.",her <MIl mldftr.' lov 11(, SJ,I 16. ma-ts 1963 beregnede reguleringspristal med bnls j.nuar ReglJlerlngen forltages pi grundlf;j II det prirtel, der ar gai~...cl byggatill.clllwns udstklel. Stk. 2. For tillade!. til opffrllse.f bebyoggelte belliis. medmindri forholdet omfattes af stk. 3 en afgift pr. m 2 bruttoetagear8ll1. Brull0llllgellr8ll11t berlllne5 efter reglerne i bygningsreglementet. Idet dog k.lderlreal 09 gll'iiqiareel medregnes. Afgiften udg. for de f.sli 1000 m2 bruttoetageerul 100 fri pr m 2 09 for yderligere bruttoeta 'ijøilrllill50.. pr. m2. Af9iften andrager mindst 40 kr. Stk. 3. For tilladelse ti l opferelse.f bib'f'lllltli., der helt.ller delvis Indrettes til erlwervsformal, samt de I byggeloveni 4 1, Rk. 1, b, Gmhlndlede bygninger til.. lige formii betales en.fgift pr. m 3 11 he.. bwnlngens rumindhold, milt fnl undimidi " k.~ dergulv Iii overside af liig. Afgiften udger for dl flntl m pr. m3, og for yderligere rumindhold pr. ml. Opf_ bib'iviiilsen med udlej. tot'.je, lun Ifgiften for ti1l-ælsetil f:erdiw«else l l deenkeltllejemll...cl f"'sliudlejnlng fasu.ttes til 20 pr. m3. Afgiftl!n andrager mindst 40 kr. Indrlttel kun en riflllll dll,f bebv9gel$ll'l d er "'-"sform", kan bygnin9smyndigl>eden tlll.cle. I t. fgiften beregoes Ifter- bestemmelser roa I stk. 2. Stk. 4. For till8del. til opi..., f t llbygrllng, Iler pibygnlng If ny luge pi en bestaende bygning Ilter- mere omf,ttandii bwninglforandrlnger I en liclan linder.. st8ttlmellerne I stk. 2 l til... end. anv'lltldel... Stk. 5. For tilledeise til foreugelse" mindre bygtliogsfor-.ndringer i en bestlen de bygniogbatalas 20 kr. for hvil!' etage, o.t plg.!ldende arbejde bet... er. Samme afgift b& tittis lor klo<llul'bejder, Iflebsimllllatloner, centr,lvwrnelnsullltioner og l!qn., Øer ikke " I forbindf,~ med.ndre bygnln'jslfbejoer. Stk. 6. Kræver aendril\jlaf en bygnlngt; benyttelit... I1\1tilladelit, ud.n It denne tillade'. medf«er af9ift i henhold til stk batates 20 kr. for hver etage, hyol'i benyt telsen ændth. Stk. 7. For erklæring om, hvorvidt en bebyggelse. opf... t i overensstemmelse med den p6 opfo&relsestid$punktet gældende byggelovgivning, batalls en afgift pi 50 kr.

5 12. Riden 0_ anden mands grund Yed grundud9!". ""irl!l og bytll8wbejder. Stk. I, Kommunalbestyrelsen kan om fornødent lilsta den, hvem det påhviler at foretage da i byggelovens 42 omhandlede sikringsforan$taltninger, ad{iiiog til den ti1støderlde ejendom, for at h.an der kan udf0re det pakrævede sikringsarbejde. SkO<!ne5 det uden for diue tfllllllde paktævet, at der ved et byggearbejde, derunder nødvendigt re~tation,.. ell eor vedligeholdelsesarbejde, eller i anledning af foreskrewn rensning af en i henhold til stk. 2 forhøjet skonten, midlertidigt g.i~ adgang til enden mands grund eller adgaf'lsl til 1Ft anbringe afstivning. stige, nill&cls,, kærmtag el. lign. pi eller ind 0'fflI' denne grt.nd eller den derpå værende bebyii!jiiih, kan kommunalbestyrelsen meddele tilladelse til med pessende YlII"sel og i pakrævet omfang al udoye den I $l henseende fornødne rldighed Ovef endenmllnds øjemlom. Under udnyttel$ef1 el kommunalbestyrelsens tiljedeise ma der forvoldes mindst mulig ulempe for ejeren eller brugerøn af den tilstodende ejendom. NIIo- den omhandlede raden ophtlntr, ml etendommen $Il8rest muligt bringes i samme stand $Om forud. Srk. 2. Medfører ny bebyggelse i naboskel eller fjernelse.f bebvggelse i dette, at an skorsten p. en til stedende ejendom mi forhøjes, ombv9q8s elle<" Ijernes, kan ejeren, pi h"';s grund arbejdet Ivaerklalttes, ikke mod!lætte sig, at forendringerne ef skornen.en pi naboejendommen sker i umiddelbar tilllutning til det arbejde, som udl..-es pi hans grund. Ej.".eo kan heller ikke modsætte sill. at en skorsten forankr. til hens bvgning, når dette skønnes pikræ\olrt al konstruktive grunde, men han hindres ikke derved i at ombv9l}(l eller nedrive den mur, til hvilken forankringen sker. Stk. 3. TvivluøorgsmAI vvdrørenoe anvendelsen af loranulende bestemltl8l_ af gores ef kommunalbestvrelsen, hvis efg4relse ikke kan pilklages til højere bvgnlngsmvn digt18cl. 13. Sikring af vej og midlertidig ri<*> liver ve)ll'ni ved byggear~jder.. Stk. 1. et pahviler den byggende after kommunalbestvralsqns afgørelse at træffe alle i forhold til arbejdets art og omfang fom<,klne forlnnaltninger ti! sikring mod udskriden eue.- enden beskadiget" af vejterrljlll med de deri enbragte ledninwer, kabler, $tandere m.y. Stk. 2. N' r et byggaarbejde foreglr sj nær vej, et der deryad kan torlrsa-ges fare eller ulempa for lorbipasseraode, skal byggepladsen hagnes mod vejen med et af kommunalbest'(t"elsen godkendt hegn, og om fornedent skal tillige anbringes skærmtag ud over foltllwl. Stk. 3.. Nlr der ved et bvggeerbejde i\nsl<;es midlertidigt udlllyet en eller ikke til ladt riden over vejaraal, herunder ind.etning af indkørsel til bv~s over fortov, cvkel sti aller ridesti, ml andragende herom forinden indsendes til kommunalbestvrelbl. Findes der ledninger, kabler, standere el. lign., Inden for et areal, som.nskes Indhegnet, må indhegningen ikka linde sted, medmindre der er givet vedkommende rnvndighed eller selskab skriftlig anmeldelse herom. Kommunalbestyrelsen efgør, hwfvidt og pj hvi lke vilk" en ansøgt rklen ken tillades. Kommunelbestvrelsens tilladelse til en sktan særlig riden OWr velaraal skal forevises for ~kommende polilimyndighoad. forinden erbejodet pfibe- 9V ndes. Stk. 4. For grunde VIld offøflt lige vefa under amtlrldau bestvralse ku!'."s amt5- rldeu samtvkka til kommufllllbestvrelsens anwndel$ll af be&temmelwne; $tk Stk. 5. KommunalbestvrelseN afgørelser i medf. ef denne paragraf kan ikke piklages til h';ere bygningsmvndighed. 14. Udlæg af prime".ja til babyllollsa. Stk. I. Nva prl...ata "'eje til babv9ijeilse skal udlægg8$ mad en bredde af 12 m. Stk. 2. Kommunalbestvrelsen hn for veje, der efter dens sk.. vu kunne fl $tørre færdselsmæssig betydning, kræw en stwe udlægsbredde indtil 20 m. Stk. 3.. Kommunalbestvrelsen un for veje, der efter dens skon bli".r uden færdselsrmmig betvdninll, ti ll3de udlægsbredden n.t til 8 m. For korte, blinde veje, lied h"';lke der kun ar mulighed for en meget begrænset bebyggelse, kan kommunalbestvrelsen do9 tillede udlægsbredden nøds:øt t il 6 m. 15. Retninppllner. Stk. I. KommunalbestVrelsen kan forlange, at udlæg af nve private vej e skal ske ved en i o'l8fensstemmølse med bestemmelserne i bvggelovens 25 udarbejdet og g0dkendt retningspilin. Stk. 2. Ved udlæg af... je wd retningsplen kan bestammelserne om mindste udlægsbredder i 14 fraviges: med kommunalbestvreh;ens samtykke. Stk. 3.. FO<1an\)Øf kommumlbestvrelsen en til den indsendt retnlngs.plen udyidet til fi~n ejendomme end foreslaet, aller "';1 kommooalbestvrelsen selv udarbejde en ret ningsplan, tilstiller kommunelbestvrelsen vedkommende ejere skriftlig meddelelse herom. E;erne er plig"! ige at tåle, at de til planens udarbe;delse fornødne forarbejder efter derom givet skriftlig varsel udføres på deres ei03<1domme, nlr det kan ska uden væsentlig ulempa. Stk. 4. Ændringer i godk.endte retningsplanar sker af ter reglerne for tilvejebring. else af nve retningsplaner 16. Heyo mod vej. Srk. 1. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der pi ubebv!rqade grunde i bv' mle$$ig bebvggelse Oll pi grunde med emvervsbebvggelse eller oøl89spl<tdser og lign. al" bringes hegn mod vej. Stk. 2. Lawnde hegn skal plantes i overensstemmelse med de nærmere bestemmel$øl" herom i hegnsloven. Andet hegn end levende hegn $ut udføres af PQ$sende svært materiale og befæstes således i grunden, at det får dom fornodne stabilitet. Hegn, der som fdlll1 ~ niwauforsl<.el mellem vej og grund skal tjooe som nottemur, skal udfor. med for nøden henlynlll9lln hertil.,

6 " Stk. 3. Inden for bymiltsllg bebywelse ml intet hegn udftlres med pigtrld eller ITWUlpiwe I... r. h.;de.-.d 2,5 m, med mindre kommunelbestyrelsen meddeler till.clel se hertil. Anmodnl~ om skitr1 tilladelse sql,t kommul'iflbestyrelsen lortl-sps poli timett..., til.,kl_log. o.. ml Ikke lmig!: ud til en vej anbringes Itm. krogt ti. lign., ~ forolpn:ørllnde bn foruletr'lpes. Stk. 4. KommuNtbest'f'1'l.., Uro j~gt give særlige pibud om hegnets an og hfide l.ii'idw hensyn til grundrol benyttelse. Stk. 5. Hil' det Ilt' nlldvendlgt.f hensyn til terdselssikkertmden, bin by;niflllfo mynd~ fof-', M bestiende hegn mod vej bringes i overensstemmelse med kr. Yene til ny. hegri,,ii.. t\.de erstattet; med nyt hegn. $tk. Ii For grunde ved offentlige VIlje under IImla"1deu bestyrelse kr_ amtsrldm Mmtykb til kommunlbestyreltens tnllllndelse af best";mek«na ink. ' eby.,.ts.w ydrl tremtr.ten. Stk. I. Kommunalbestyrelsen ken gtiire en byggetilladelse Ifhi805lig,f. et bebvv" gel,... I lina v_ntllq8 tr.,k fir en slttan ydre udlormning og fr8ftltræden, It dit I for. bind... med dtm IM'lge bebylllllllse pi Redet klin opnås.n god helhedsvirkning. Stk. 2. Kommuntlbestyrelsen un I by99ft.illadelsen stille de krev, def er n.owndlge for, tt bebyggelsen siw1 10m denl hegning. skiltning m.y. k.n fremtr'" pi tii1 i lorhold til dlnl omgiwlset og til den lm'igø bebygg;tl5e pi $Ildet rimelig og 10rll'_11g m" do. Srk. :i N. de i stk. 1 og 2 nævnt. h_y" eller arkitektonisk, hensyn I.""!gt kr_ det, kan kornmu",lbesty~lsen forltnge, et en bebyggelsll$ ven ITfintr.-:len ~ r.1.. mme tklkklllse. I hyllluln den forefindes. d iedes at zndringer~lf dl.. forhold kun ml uctf-.. med komtnuollbeslyr.lsens forudgiende grxikl!ndel... Stk. 4. 8ygninlOlmyod~ beilutninger efter $tic. 3 er bindende for Bjer, og Indehaver f tndri tettl9hedet over de ~ldende ej«)domml uden t.ulyn til, hvomit rett... iliftet. Kommunalbestyrelsen leder beslutningerne tinglyse pi ejtndornment. Beslutningerne Un.f vedkommendl.jer plideges til r.leringskornmlssionen ' or yed. kommlodllandsrl1tkr.ds. Klagefristen «30 dage tre den dii!ii, de I~wn «meddelt den ~ tlllisle med Oplysning om denne frist 09 om, It kltge ml rettes til '1911. ringskommlsllonen. IB. V... ioeftoid... Stk. I. Enlwer bebyggelse iklli til eoh-.er tid holdes i en forsvarlig og under hinsyn til bebyggel$8nl beliggenhed iømmelig stind. SMtemt en bebyggelses vedligeholdelw frembyd. y~tlige mangler. klin kommunalbestyrelsen meddele påbud om afhjælp. n!ng af meng'erne. Stk. 2. Btstemmelserne I stk. 1 gælder. uanset hvornlr bebyggelsen et opfilrt. l HI. B.,..onw...'ot IMbYIIII~"" beit.nmllmr. Stk. I. I kommunen, I hvilklr\ ø. Ikke findes lioget _Idr. byomrlde med over wjindt slllttet bebyggebt, udlllilqlh de Ink. 2.5 n_~ bwgtomrlcltr. en nltiagtige If 9'l!InIning,I bva:iionyl<*ne Ir"" ti 6 tit OenM byp'ilngmdt.,gt '-ende kort i mil l : d.,..,. offentliit til~1ge pi, kom~kontoret. Stk. 2. 8yggeomrlde A udl-wes til blandet bol~ og.ti'4fvsbeb'fwlls1l. I omfidel: ml Ikk, uden _lig tlllmlelle fno komm".. lbes~ l.. n opf... es b'l9f1inger tit,ii. indrettel virksomhed«med produktlomformll, Iler I.Idendtn oplag, O_Idet, der.. \'in pi 'llldt.ftede kortbil-ø nf. l,'" belipnde I M.n by pi begge sid«ii Idv. 4 og off. biytj nt. 10. For bebyggeiten ~Idet f,lvend' NItlige besbmrnelset:.1 Udnyttelsesgrader. ml Ikke oyllatige 0,20 for piiroelhvse. 0,25 fot r.ld(. Oll ke:lehum o. ligo" 0,40 lor.ndre bebygge"... bl Bygninger ml Ikk, opl.,es med llwe end 1 ettgt med udnyttet tfgeuge, Oll ml I \tyi'1gt ikke gives en stflte hllide,.nd h... d der f"ger,f bestemlt'llllserne om bylt nlnlllo h,jde- Oll afmnddorhold I bygnlngsr'lllelt'lllt1tlb kip. 3. Som et&ge medteor nti mansardstege Oll k.lder. hvh loft ligger mart end 1,25 m over tllftii8n. el Bygningtr ~I holdes mindst 2.5 miri ikel mod.nden grund Oll 're iti.kel, med mllldre de er omf.ttet ef bygningsreglementett best:emrmll_ om garjgøf, udhuse. skure Oll lign. mindre bygninger, eller mindre afnand tillades.f kommunalbestyl'm. MIl I medf. af by998loyftll 31, uk. 3. Stk. 3. ByggeomrAde B udl8ll!lqel$ til boligbebygge... I omridet ml kun opl.es fritliggende parcelhuse med indtil 2 lejllghecler IImt - efter... llg tlll.s.lse f Tf kommunalbestyrlisen - dobbelttluse Oll r.,kke- Oll "-dehu1ll Oll lign. til bolig lor In famille. Omridet,dererYlst pi vednmftøde konblltg, et opd"t l B ".,It. tom ti' efgrll!jflse1 siledes: Omridt BI.. beliggende I St.,sv«I pi begge ilder,i Idv. 19. OnYide B2 ti' beliggende I GI. ~ Iwht... og tiest'" af et... ul syd for 1<Iv. 19amt,' et _I non! for Itndevejen pi begge ildit., den geml, bygiide. OmrIde 83 be$tk ef din nordligste del. f GI. ~VllwVl. OmrIde B4 er beli!jll8flde I KtlWlhlw _ for off. bivej nr. 12 og lyd for projekteret forl~ing.f Idv. 4. Omride 85 er bell\pficie I den I'{dligste dll tf VI-.me pi bep lider tf Idv. 4. Orwid beliggende I KtIVllhIVll VIld Mltnobfotn. OmrIde 87 er beliggende I Mlrn by Mt lor Idv. 4 og off. blytj nr. 10. OmrIde BB er beliggende I Mern by WIt for det tidliger.".tions- og jefnbe.-rul. *> Opnuorbomhed"" ""'''''''es pi, al ~o mm",,"ibe t1 )'T.h. n forbeho lde, 11I 1I. n. tfid ~ landsby"""," vall i 39 (I bobygoikaric,ne. od'ki... Inden for el blandtlomrid.) '" IlIvrilt _,. li fo... tlflll.,en ""'"' dt\:tulejt l planlqnlns om fomlodenl H

7 " " Il bl cl dl FOl'" tmbyvgebt" oeloer fflljllllde _Ugt btsttmltwl.. : GrUl'ldln tbl t.... ~ n.,. It miodn 700 m2. Nir btt)yliijiftin opt..-n pi gruf'ld. lag If." I owerenssltmmel. med be$cemrnel_ i 20 udf.-dlget og" komm~ nalblstyrtllln godkendt og sikret biib'fviiiii:lmølan, kan komrnun.lbal'fl'e/... tulid.,.t wunde<1 hir lin ml~ st~1w.nd 100 m2, dog mindst 800 ml for et pii" c:.ihui, '1 2 for h... del.. et dobbtitiut., 400 ml for et k.senus og 300 m2 for Ilt r.kkatlul. En del ti det f_ni mlndlt.,..~.1 bo till8des udllgt loi't'i f. I.. ophokb- ti,, pll'klll"ingsare.l. Alle fledemjl er nenomm. Udnvn... MItn ""Ikke owmlgt 0,20 for.-reelhuse og 0,25 for!bbbett... og r.k.o\i k... og lign. Ved It."., Amllnger 8f dobblfthu_ og ra!tk. og k.. dlhulbebyggri. kin kommunllbe$tyrllsen tiltede lin for... af udnvtt... dtn Indl~ 0,30. BV1IIIIn;w mi Ikk, opt... med n., end an et8giii med udnyttet~, og IngIIIl del It 8fl byoniflllll yd.-wøgge,ii.,. I~ mi _. h-..et ljwfii tnd 8,5 m ov.' det om IIII1W1d1.,..", milt. fter reglarne I bygningrregltlmentns klip. J. et. B~nI.. mi I...,.lgI: Ikke gives In n.re Ilejde, end tw.d der følger, I bestemmel_nl om bylt nlngen htjde- og.fnmldslorhold j bv\lfllngsreg!ementll!'ll lup. 3. Som med 'fwnei ITIIngrdeul/f og k.lder, IIvll toft li!jl\j8l" mere end 1,25 m o... 18fT.", BYlIl'llnger sk.1 holdet mindrt 2,5 m fr.,hl mod enden grund og fra nl$kel, I'f!ed. mindre de er om'.net,i bygningsreglementets beostemmel_ om ger~, udhij.., Ikure og lign, mindre bygninger, aller mindre.mand tiftldm af kommlinlbeltyral... n I medl f bygglloyllnl 131, Itk. 3. Srlr. 4. B'IW8Omr6de E udlegges til em...,..vlbebvll\jl... I omrjdet ml kun opl. rmbtbvii\iti.. til indl.l5trl- ogy8lrklttdwirluomhld en. oplag SIImt til forretnlnllsylrbomhed, d. h. tilknytning til de ~Idtndt ";rktomheder, eller tom eft. kommunllbeltyr- /Mns P:.., Nturlivl flnd4r pi..:h1 01lY1det. Omr~.der... YIst øl Ylldh.tt~ kortbileg, opdelt 141f... 1t, tom IIJ'.'~1I't lifedet: OIlYJde El er biiiwmde i s.en.-..ed vest for off. biyej nr. 27. OmrIde E2. bii~ i Mern by pi det tidligere it8tionmreoll...n for off. bivej ly. IO. Ond,.. E3. beliggende I den wstliglo del.f MMn by. nord for Idv Omrb EC.btllQgtrm I StensYlld ryd lor Id FØf bebygge"'" gltldør 'tigendt _ lige bestemnwls..-:.1 B'f9llnger,... f1.imleng ml ikke ovemige 2 m3 pr m2 lii'undireai, og det bebyggede _I ml Ikke OYIIl'ltlgt 113.f grund... et uden thlailgs.-tiiil. Ruml.nget btregnii.f hele den dei.1 byvnlngen. tom... o~ fødivl telt... herunder _ toelle kvilte. fremspring,... OI'It... m... bl Intet punkt.1 en bygnlnllj ydllfwlllljlllller lig ml_e hæwi: merl end 8,6 m o_ de!: omgivendt tltrr.n, milt 1ft. reglerne i bygnlngsragtll11ll1teu kip. 3. 8ygninger ml hwrlgt Ikk.gi... en lullti højde, end hwd der flmger af bestemmelserne om bvwnlfl9srlgltment'b klip. 3. KommuNlllestyralsen kan tilladt, at en bygning ell. dele. f en bygnlng:opfllrls IltlJrnt hejde end 8,5 m, s.llremt særlige hen$vtl til virksom hedenlfndrewlng l lier drift ntdwndiwer det. ) I l I cl SrIr.5. Bvweomride S udll!lgges til tommerh~... 1 omridet mikunopftrm: By.,wngw rul holdes mindst 2.5 m fr. Ikel mod Inden g,und og ffl stiske!, medmindre de er omfattflt af bygnlngrreglernenteu beltemmtlw om øw-øer, udhut8, skur. og lign. mindre bygnlnger.,iler mindre afsund tillidet af kommunalbtrtyrt~ MIl I medf...,f by~ S 31, stk ebyplse, der al""... wncies d l bibotist InftoøhOldl i tldstuftlftm1 1. april JO. ptembtr og uden for denl tidlrum kol'ty.-ige ftrleophokl, _k-et!ds og lign. bl Efter særlig til1&dthe fta kommunlllbtstyr.lsen IOmrnertlot.U. og -pens>ø.v..,.. og b,byggel:ler med et mindre... krtld ell. udmjg 1il betjenlng.f omridits bebotnt SIlnt htllrlboliger i lorbindel. med Ådlin bebyggel. Uanset o-mrideu udi... til.:!rnmerhusbebvll\lti. ken i omridet opleres bebygget., iof1\ er erlwervs!l'l8l:øigt n......,dlg for den pig.ldendt ajendoms drift 10m IilndbrUIIJ- all... sko..-brugsejøodom eller lor udtvelse,llllkerierhl/lmlt. totn. punktum slet I., hvil kommunlbestyrelsen ""r truffet bellutnlng om ud'lldtt ""Yllndtlse af byggelo... gilllllngen pi jordbn.lgserh byfillllnll"'l. ~ omrkmt'derer vis! pl vedhæftede kortbileg, I r opd.ltl 4 aflnl1, som er afgrænset salides: ~ OmrIde 51 er bfttlwende I den nordlige dll.1 Kai"""""" F..-geglrd. 'T - Omride S2 er beliggende: ved S.U'llrlnd Omride SJ er bu liwendl IlA VIemo.. CMII'drev. OmrAde 54 er beli9qlnde ved KIndvig havn. For bebyggelsen gælder 'tigende særlige bestemme I..:.1 Grunden lkel hayii en sten-el... 1 mindst m2. N" bebyggeben opf... pi.. 1JllOd, der er forsyroet med ledninger for drlkkewnd eller 5j)ildtvand ell er bevge.r ler.1 lednin~. $k.1 gruoden dog kun ha... en derre... f mindst m2. N" udrtykning. ledningsanleg og bebyggeluns placering finder sted pi grundleg af en af kommunlbeltyrelsen godkendt pien f Øf et omrjde øl mindst 1 hl, kan kom _Ibestyrelsen tihade,.t... nden kir en mindre $Ien-elM, dog ikke under BO m2, og 11 en del her. f udlalg\l8llofl'l f.u. ophol<h- IlIer pll'keringsareal. Alle fladtmll er nettomit. bl Udnyttelsesgraden ml ikke ~ige 0,10. cl P' hver MlY5tendig miitrlkulere-l ejendom m' kun opl...'" enkelt INIboehe. IEvt. 1l11ejes: Kommunalbestyrelsen kln dog tiltede, It der OP'tres fl.1 beboei.. pi.., ejendom, slfremt en.-..entuel udrtykning kan gennemftr" pi.., ÅdIn mide, It Iwer enkett beboelse vil opfyldt bypkwoillllingem best.mmel.r om tommerhusbeoyggelsel. dl BVW1lnger m' ikke OP'tres med mere end en 1lI9I, oglkk. giyll$ en h.jde wer 3 m r~ fra tllltæn til den linje, hvor ydervæg og tagflidi mides (bortset fra gallltrekf,nterl. Hejden males efter regi.roe i bygningsreglementets kap. 3. Tagets... inkel med det Vomdrme plan mi ikke overstige 550. II Bygninger skal holdes mindst 5 m fri skel mod ande-n grund I lter Ira stlsk,t, medmindrl de er omfattet af bestemmeløne I bvliilingsreglemenleb kap. 13 om 9IIntger, udhuse, skure og lign. mindr. bygninger.

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning.

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Statsministeriets lovbekendtgorelse nr. 194 aj16. juni 1961. Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Herved bokend.f;gorca lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning med de ændringer, der falger Il! lov

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere