BYGNINGSVEDTÆGT. for LANGEBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSVEDTÆGT. for LANGEBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 BYGNINGSVETÆGT for LANGEBÆK KOMMUNE

2 IndholdlfortegneIH., I 10. t t lj. I 14., 16. 1I I9. t Vedtalgtens gyldillhedsomr!de. By\lflingsmyndighedan BYllninlJSl'ldat Ansognlng om bywetilledel!le! Aftøb, vandforsyning, tartær'i m.v. Bygnin!Pl'ldeu IllItdvirkan Bmrtitl,doslse Anmeldelse.f by~rbelder$ pabegyndelse Bygningsattest Nlldrlvning.' abyggelse.... Gebyrer Riden ov«.nd,nmandl grund \lød grund udgravning og byw-rbejder Slkrlng.f val og midlertidig riden over vejareal ved bv9\lll' arbejder Udl"ll l f prlvata vej.e til btbyllllølse Retnlngspllln.r Hegn mod vej.... BebY9!l"Isuns ydre fremtræo;len Vedligeholdelse ByweomrAdør og bebyggelsesregulerende bestemmosl_ BebV9\l8lsesplaner Overtredel_.... Vedt2l!lten$ Ikrafttræden ,..,.. Bilag 1. Bilag 2. Bilag J, 8i1ag 4. Blllg 5. Bile9 6. Mern by Slens'llld GI. K,IVflhaw Kalvehilw Viemose overdrev, Balle Slf3Ind Kindvig side 3,Id. 3 lide 3 side 4 side 5 side 5.d. 5.., 6 side 6 side 7 "'. 7 side.. 8 side 8, 9 side 9 _do 9 side IO side 10 Mel l side 14 side 14 side Vedtltgtenlgyldlghedsomrlde. Stk.. t. anne vedtægt gælder for liingebæk kommune og indeholder forskrifter til supplering a' be$lemmelserne i by!;l9(!loven, jfr. IOvbekend1gørel$a nr. 206 af 15. maj 1970, med denil hørende by\lflingsreglement. Stk., 2, Vedtæglens bestammelw lindor ikke,nvendoslse pi ny bebyggelse, som ar erhverys~igt nødvendig for den pigælden<le ejendoms drift iiom landbrug!;' etler skovbrugsejendom euer for udovelse af fiskerierhvervet. et samme gælder de I byggelo vem 2. stk. I, b og ~ o mrn.ndlede bywearbejder pi dd, n b<ebygge lse og ved ibrugugen.f be5laende bebyggetse Iii landbrug, skovbrug eller fiskerlvirkilomhed. e tlævl'lte byll9&' arbejder skal i henhold til byggelovens 19, uk. 1. anmeldes til kommunalbestyrelsen, forinden de påbegyndes. 2. Bygningsmyndigheden. 8ygningsmyndigheden i kommunen ud",ves, I kommunalbestyrelsen. 3. BYlI"in!lll'5dat. Stk.. I. Kommunalbestyrelsen nedsætter et bygnin!/$l'ld mad den opg;l'0'9 Øl vlllle rmgivende lor kommunalbestyrelsen ved dens ud",velse af bygningsmyndigheden. Ride! skal be1;ia af følgende medlemmer: 8orgmesteren, der tillige er lormand for radet, 2 medlemmer al kommun~lbe:$tyfelsen, yatgl ~f denna for dens valgperioda, bygningsinspektøren, br/lfldinspektøren, stadsinge!1iøren, en repræsentant for arbejdstilsynel, øofilimesteren og kredslægen, dfrenn de begærer det. Har de ikke begæfet at være medlemmer, hilrde adgang lil at dehage i rådets forhandlinger uden stemmeret. l medlem med byplanmæssig sagkundskab. Stk. 2. e med bygnin!j'lklets virks<lmhed forbundne udgifter afholdes af kom- munen.

3 ... A... ing om b yggonilladebe.. Stk. t, Medrnindr... det. bestemt i medl. af b'fll')8lo""", ml udl... et. al et al loven, besttn'lmelllr omlntet arbejde ikke pibeyyndes uden tillade!$!! fni komrnu.. lbe Jtvr-lsen. et Amme p1k1er.,..dring j benyttelm 8f bltbyggelse. som.. wesentlig I forhold ti l btrttmmel... i Iown. StIr. 2. AMWllng om den i $tk. 1 ommndl«lll tilladelse ibi_i skriftlig, led!aqit,i v-n1*1, 0\1 lul Indehold': II ang... f ejendommens II'lIllrlk.t num~og beliggenhed samt, nlr del p.~lf,*ydn~ for Mg8nI benndllnq. oply.,ing efter omrumdi!lhedemll ledsagtt,f tegning.~ btb'f9lltlmln pi tilst~ elhr omliggende 9\1f'1(1e. bl en tyoiilg Ingiiwlta M det..-bel<ie. der -vtes udfort, herunder med hensyn til f",nd., ing, tillige med oply1fling om, hvornlr..wide! agtes pibegyndt. cl en udtryk kali!! angl...'",i de benemmelser I byggeloll91vn1ngetl, herunder I by. servitutt... tom proje'",' mltt, _II I strid med. } En bvwetllladelse Indtholdef ikke en dllpenølio!'l fri bestemmelset i byggeklvgi... ingen eller en tilladet.. i henhold til en bvllllmøfvltut, medmindr. det udtrykkeligt tr~., byggetilladelsen, dl lor..--dret benyttelse.1 bebyggelm oplv""lng om ÅYel den h idtidi~ som den pi. tmlkt. benvtt.'''' al Stk. 3. En.nlt9/'lll'l9 om byggetilladel$ø Kai være bilagt: pl.n I 3 tto;mmpla'er, der viser byli\i8!p"undens støfr&fie og form og beliggenheden al de derpl v1tfende og projekterede bvgnl~ gmt, nar del skllflnes If btttvdnlng for IIIII"s btttuondllng, biillj9iii1heden If bebvweiwn på tillttc\mlde eller om l;~ ""... bl en beregnir9lf udnvnelwsgrlden for og efter foreugelsen If de projekterede bvgge. _belder, e! plln i 3 eksemplerer, ucholsende eventuelle ekl'ster-ende og projekterede IlltblJed ni,.. og di... tll$kltnlng t il bebyggelsen, ~ dl tegnlll9 i 3 tkømpllfer ltlid indsk,_ ml4 I milestok mindr 1:100 udvisende plan, IIIllt og f~ i det omfang, som er lornfdent ti l It bedfmme byggeitrbeidtiti lovlighed, og el detllltegnlng.r I 2 eblmjlworer,f eveotuelle særlige konstruktioner, ledøget.f alle de oplysninger, der beh tlllikker forstjelse her. f. $lk. 4. I till.ide, hvor byglwr.., ikke tf" ejer. f den pigalldende ejendom, sul '''fiqi'ii~ bll-øges dokurnentlnion lor,.t bvgherren har.-:lkom$t til It lide bvogllf"' be}det udftre. Stk. 6. AI'II~ ir9og billglkl l være under-skrevet.f den. der... lig fol" dlrll udarbtjdel. Stk. 6. KommUNIlbestyrl lhfl kln forlange, at ansøgnir1qtll... ppi... med en tlngbogattest til oply$lllng om de pi ejendommen tinglvm servitutter, og kln om for n.oont forlange oplyst clet nlel'meta Indhold af en på ejendom"*, hvilende bvggeservitut. *1 a mlllidann~ IUblkle ndloepu en til den pipoldend. di.~n" l io... mynd~.t!lel $e1yol.,ndll Ol becrundu.n... 1n& om de "ødo_1p dbpe... tiolle,_ Stk. 7. KommunalbMtvrelsen klnfoflanga,1t oplvsnlnger om 1t.rntlHn af gnlno:idans er.. 1 og denl till~hi animeres If In i8ndlnsøektor. Stk. 8. Kommon.lbestyrllfllltl kln I.vrig"! fol"lanll' "'... oplysning, 10m.Ior n~n til bec:lomrnahe af bypprojelctlu forhold til byggelo"llivningan. Stk. 9. In i stk. 2 omhlndlede IOwgning med bilag opbe... es i original eller kopi i kommunens arkiv. os. Af1Ib, vandfortynlng, t.,_ m.'. Stk. I. Ved meddeiei_ I I ~il~1m lkal kommumlbenvrelhn I medf., II bvplovlns 5 18, stk. 5, godkendl de til opfvldellla' bllternmelwne om Ifltb og... nd fol"syning m.m. forn\lldne foranstaltninger og trl8lle berternmeke om eller godkende, i hvi lken h~ Ikotel bebvggelsen og terr_net om denni skat l.egges. Kommunalbestyrel sen kan I forbindelse hermed kræyelorl\a9tt.., laden terrænregulflrlng, 10m er fornøn fol" It opn' lfi lorsvarlig IRIndaf ledning eller fol".t.ikre, ImelilI' t.rllnforhold i fol"hold t il vej eller byggelinje. Sri!. 2. I forbindelse med byggetl ll.delsen fartl... kommunalbestyrelsen det el ler de niveauplaner. fra hvilke den projekterede beovwei ~.Jdl sk,1 mil... SIk. 3. Ko mmunalbestyrelsen k,n for lange Iflilltnlnv ved en landln~t!&r If grundens skel og af enhver afstand, der er af betydning for bebviillile4senl tnbrlngelse pi gr unden. IS. Byllli... 1dtu medvirk.,. Forinden komrnunalbertyrel... middeler bvlillilltllladelse med het!syn til beby9" ~.If cie i bywelollllmli 4 1 omhandlede art. eller nor,. boligbebyggelse. skel komml,>nalbeltyrel... indhente bygningsrideu erklærjnv over ugan. Endvidere skil bygning.-idets erkl_1ng Indhentø I $191!1'. hvis IIg.,ebl IkOMll It"...If...,.., IlIer principiel betydrting. " Bvptilladehe. Stk. 1. En byggetill.del$elkal v._ I ktlftlii- En gøn!b111 byggetilladelsen opbe-4resl kommunens arkiv. Stk. 2. SMremt der i byggetilladeislin optlgill krav til opfvldebe.f bestemmelser uden for byggelovgivningen, skal ddanne krlv angives ",,,kilt og ledsages II oplysning om hjemmelen fol" dem og, sifr,mt krlyl1 er Itlllst,f anden myndigh.clind bygnings. myndigt1eden, oplysning herom og (1m, hvortil og 'Yentu,l! Inden hvilken frist en mulig klage over dette krav kan indgives. Stk. 3. En bvgqetill!lde lse er gvldig let Ar fri tilladelsens dsto.,

4 ... A~ ri bywmrbejden pibegyndei... Stk. ro Intet bvweertjejde, hvonll d.-.. rneddeh byptll'-delse, ml pibegyndts forinden mtddei,b. om pibegyndeisen med mindst 8 dages YlIrwI er 1jIiV81 til kammu,..1- bestyre118fl. MtddeIttIen lkal Indeholda oplysning om, hvem der forertlr.bejdetj udftr" M. Stk. 2. Er It.~ ikke pibevyndt inden en mined efut det.nmeldtt tidspunkt lor dets pibegyndeiw,.ller hk _btjdft ver.t ttandset lengere.-ld en mine:i, skal ny pibegyndelse anmeldes ett.. 'ot'$krifteme I stk.,. V mndsningen merl end et ir, skil ny bywkillmielselndhentel. ". B~""tten. Stk.,. MKlmindn tndet er bestemt i medf.,. a' byggetovllft, miet,f loven omf.ttet by..-rbtjda, hyortlf kommullllbestvrelsen hlr meddelt b'f9!ll1i1tadebe. Ikke IIWM I btvg, f* kommunalbestyrel.n ved ud,tklllse af byljllngsattest hit givet tilladel. hertil. En \ItnPIII'1" bygningsattesten opbe_ I kommum,m.rki\l. el bl cl dl Stk. 2. Ftr udstklelllfllf bygnifi9uttesl pker kommutmi lbestyf.1s8n. et... jforhold"'. It I Of'den, hyol'om der for bebyggetse \Ild offentll\lt... j. und. arm.ldeu bestyr,l. ml indhentes erklæring fra amtsr6det, It,fl!tb1 og klolkforholdene ar ordnede. h\lofom der om forn.ænl mllndhentlll erkl..-ing fra... mdhkl,kommlssionen,.t et. for.llgger en.t f",korstensf.jeren om. et intet er til hinder for rensninll.f _kom_o ildsted. og Iftr.k... HYOI' der- flndls anledning dertil. kan kommunalbestyrelsen kr_, I t d... for. ligger' en1en en attest fri en f,brikslnspeltt., eller en under arbejdstilsynet ansat maskinmast.- ell«en erkl"-in9 tr, en clyilifl9lllli..., akademiingenitr eller IIknlkumitl\lf' nr..- om, et..,~ kedler Opfylder d.til enhver tid gældendllikker~ \It belt.rnmeiter. ErIr.'..-lngen \III kutwle udi_diges, af den civilingenifi'. akadem~ ingenl... 11It teknlkumingenl..-, 10m Iw forest.jet projekteringen og udf.,.lsin" dec pigiaidendi c:entral_memllleg. Stk. 3. I t\llvtstllf.tdl er kommunalbertyrebell berettiget til 11 kr.ve en Mk!.. rin\l fri en landinspeltt. om. at galldende Ifn.ndsbestemmel_ er overholdt. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kln meddele en forettobig thiidet. lilli tiifi.n dlllf II'I~; bru\l, n" den pig!eldencie del er udf9rt forskt;~, og nlr 111'... gen I dit Mie Ikke. forbundet med fare.11er væsentlige ulemper. Stk. 5. Kommullllblsty~lsen kln i i-iiitlige tilfælde udstede bygningsatte-st for It l<'btjde,uanmtlt det endnu Ikk. er helt akluttet I ~emstemmelse med bylll/ltilladel... et lun Oog kun ske mod, al bygherren dets skriftligt indestir for, at forholdene 10'11. nii Indenfor 11'1 angiwt friit. og.. klilllfer sig indforsdet med, at kommunalbestyrelsen. 1 lers lader dl manglende arbejd" udf.. fot hans regning, dels stiller $ådan sikkerhed, 11 bylflllllrbeldet I givet fald kan færdigg... \Ild kommunalbestyrelsens foranstaltning for den stlllede sikkerhed. 10. NtodrlYn1nt If ~ Srk. 1 0 Nedrivning,f bebyggelse ml IlIkt pii~yndet uden ti llmlilliii fri kom I'l'II.W"IEIlbenvrelsøn. A~jng om sid8n tillidelm..'indeholde opty,rllng om bygningens omtrentugl h~ og grun(!flade Amt om./wotm der for"'''' erbejdea udf..elm. Undt;tget fno denne'ege{ III nedrivning" udttuw, skure ". mindre bygnir>g«stk. 2. Arbejdet sb. udftra '" en fonvarllll mide ogl <MJenøtemmel. med de forskrift... tom kommu... tbe:styr.15tn I dott.,ktlte tml&kle min. give, derunder med herlryn til ijerneise eller tildilknino;l.f fund8menter m.v. Ive""_1...., 11.,... Stk. r, For de I deooe wduegt omhtndl«le fontininger blul. til kommunen.f. gifter I o_ensstemmelse med nedenjtiaod. bestemme". o. I Jtk. 2 og 31nftne btllob... bortset fra mindrt88fgiften grundbeltb, tom.,1.",her <MIl mldftr.' lov 11(, SJ,I 16. ma-ts 1963 beregnede reguleringspristal med bnls j.nuar ReglJlerlngen forltages pi grundlf;j II det prirtel, der ar gai~...cl byggatill.clllwns udstklel. Stk. 2. For tillade!. til opffrllse.f bebyoggelte belliis. medmindri forholdet omfattes af stk. 3 en afgift pr. m 2 bruttoetagear8ll1. Brull0llllgellr8ll11t berlllne5 efter reglerne i bygningsreglementet. Idet dog k.lderlreal 09 gll'iiqiareel medregnes. Afgiften udg. for de f.sli 1000 m2 bruttoetageerul 100 fri pr m 2 09 for yderligere bruttoeta 'ijøilrllill50.. pr. m2. Af9iften andrager mindst 40 kr. Stk. 3. For tilladelse ti l opferelse.f bib'f'lllltli., der helt.ller delvis Indrettes til erlwervsformal, samt de I byggeloveni 4 1, Rk. 1, b, Gmhlndlede bygninger til.. lige formii betales en.fgift pr. m 3 11 he.. bwnlngens rumindhold, milt fnl undimidi " k.~ dergulv Iii overside af liig. Afgiften udger for dl flntl m pr. m3, og for yderligere rumindhold pr. ml. Opf_ bib'iviiilsen med udlej. tot'.je, lun Ifgiften for ti1l-ælsetil f:erdiw«else l l deenkeltllejemll...cl f"'sliudlejnlng fasu.ttes til 20 pr. m3. Afgiftl!n andrager mindst 40 kr. Indrlttel kun en riflllll dll,f bebv9gel$ll'l d er "'-"sform", kan bygnin9smyndigl>eden tlll.cle. I t. fgiften beregoes Ifter- bestemmelser roa I stk. 2. Stk. 4. For till8del. til opi..., f t llbygrllng, Iler pibygnlng If ny luge pi en bestaende bygning Ilter- mere omf,ttandii bwninglforandrlnger I en liclan linder.. st8ttlmellerne I stk. 2 l til... end. anv'lltldel... Stk. 5. For tilledeise til foreugelse" mindre bygtliogsfor-.ndringer i en bestlen de bygniogbatalas 20 kr. for hvil!' etage, o.t plg.!ldende arbejde bet... er. Samme afgift b& tittis lor klo<llul'bejder, Iflebsimllllatloner, centr,lvwrnelnsullltioner og l!qn., Øer ikke " I forbindf,~ med.ndre bygnln'jslfbejoer. Stk. 6. Kræver aendril\jlaf en bygnlngt; benyttelit... I1\1tilladelit, ud.n It denne tillade'. medf«er af9ift i henhold til stk batates 20 kr. for hver etage, hyol'i benyt telsen ændth. Stk. 7. For erklæring om, hvorvidt en bebyggelse. opf... t i overensstemmelse med den p6 opfo&relsestid$punktet gældende byggelovgivning, batalls en afgift pi 50 kr.

5 12. Riden 0_ anden mands grund Yed grundud9!". ""irl!l og bytll8wbejder. Stk. I, Kommunalbestyrelsen kan om fornødent lilsta den, hvem det påhviler at foretage da i byggelovens 42 omhandlede sikringsforan$taltninger, ad{iiiog til den ti1støderlde ejendom, for at h.an der kan udf0re det pakrævede sikringsarbejde. SkO<!ne5 det uden for diue tfllllllde paktævet, at der ved et byggearbejde, derunder nødvendigt re~tation,.. ell eor vedligeholdelsesarbejde, eller i anledning af foreskrewn rensning af en i henhold til stk. 2 forhøjet skonten, midlertidigt g.i~ adgang til enden mands grund eller adgaf'lsl til 1Ft anbringe afstivning. stige, nill&cls,, kærmtag el. lign. pi eller ind 0'fflI' denne grt.nd eller den derpå værende bebyii!jiiih, kan kommunalbestyrelsen meddele tilladelse til med pessende YlII"sel og i pakrævet omfang al udoye den I $l henseende fornødne rldighed Ovef endenmllnds øjemlom. Under udnyttel$ef1 el kommunalbestyrelsens tiljedeise ma der forvoldes mindst mulig ulempe for ejeren eller brugerøn af den tilstodende ejendom. NIIo- den omhandlede raden ophtlntr, ml etendommen $Il8rest muligt bringes i samme stand $Om forud. Srk. 2. Medfører ny bebyggelse i naboskel eller fjernelse.f bebvggelse i dette, at an skorsten p. en til stedende ejendom mi forhøjes, ombv9q8s elle<" Ijernes, kan ejeren, pi h"';s grund arbejdet Ivaerklalttes, ikke mod!lætte sig, at forendringerne ef skornen.en pi naboejendommen sker i umiddelbar tilllutning til det arbejde, som udl..-es pi hans grund. Ej.".eo kan heller ikke modsætte sill. at en skorsten forankr. til hens bvgning, når dette skønnes pikræ\olrt al konstruktive grunde, men han hindres ikke derved i at ombv9l}(l eller nedrive den mur, til hvilken forankringen sker. Stk. 3. TvivluøorgsmAI vvdrørenoe anvendelsen af loranulende bestemltl8l_ af gores ef kommunalbestvrelsen, hvis efg4relse ikke kan pilklages til højere bvgnlngsmvn digt18cl. 13. Sikring af vej og midlertidig ri<*> liver ve)ll'ni ved byggear~jder.. Stk. 1. et pahviler den byggende after kommunalbestvralsqns afgørelse at træffe alle i forhold til arbejdets art og omfang fom<,klne forlnnaltninger ti! sikring mod udskriden eue.- enden beskadiget" af vejterrljlll med de deri enbragte ledninwer, kabler, $tandere m.y. Stk. 2. N' r et byggaarbejde foreglr sj nær vej, et der deryad kan torlrsa-ges fare eller ulempa for lorbipasseraode, skal byggepladsen hagnes mod vejen med et af kommunalbest'(t"elsen godkendt hegn, og om fornedent skal tillige anbringes skærmtag ud over foltllwl. Stk. 3.. Nlr der ved et bvggeerbejde i\nsl<;es midlertidigt udlllyet en eller ikke til ladt riden over vejaraal, herunder ind.etning af indkørsel til bv~s over fortov, cvkel sti aller ridesti, ml andragende herom forinden indsendes til kommunalbestvrelbl. Findes der ledninger, kabler, standere el. lign., Inden for et areal, som.nskes Indhegnet, må indhegningen ikka linde sted, medmindre der er givet vedkommende rnvndighed eller selskab skriftlig anmeldelse herom. Kommunalbestyrelsen efgør, hwfvidt og pj hvi lke vilk" en ansøgt rklen ken tillades. Kommunelbestvrelsens tilladelse til en sktan særlig riden OWr velaraal skal forevises for ~kommende polilimyndighoad. forinden erbejodet pfibe- 9V ndes. Stk. 4. For grunde VIld offøflt lige vefa under amtlrldau bestvralse ku!'."s amt5- rldeu samtvkka til kommufllllbestvrelsens anwndel$ll af be&temmelwne; $tk Stk. 5. KommunalbestvrelseN afgørelser i medf. ef denne paragraf kan ikke piklages til h';ere bygningsmvndighed. 14. Udlæg af prime".ja til babyllollsa. Stk. I. Nva prl...ata "'eje til babv9ijeilse skal udlægg8$ mad en bredde af 12 m. Stk. 2. Kommunalbestvrelsen hn for veje, der efter dens sk.. vu kunne fl $tørre færdselsmæssig betydning, kræw en stwe udlægsbredde indtil 20 m. Stk. 3.. Kommunalbestvrelsen un for veje, der efter dens skon bli".r uden færdselsrmmig betvdninll, ti ll3de udlægsbredden n.t til 8 m. For korte, blinde veje, lied h"';lke der kun ar mulighed for en meget begrænset bebyggelse, kan kommunalbestvrelsen do9 tillede udlægsbredden nøds:øt t il 6 m. 15. Retninppllner. Stk. I. KommunalbestVrelsen kan forlange, at udlæg af nve private vej e skal ske ved en i o'l8fensstemmølse med bestemmelserne i bvggelovens 25 udarbejdet og g0dkendt retningspilin. Stk. 2. Ved udlæg af... je wd retningsplen kan bestammelserne om mindste udlægsbredder i 14 fraviges: med kommunalbestvreh;ens samtykke. Stk. 3.. FO<1an\)Øf kommumlbestvrelsen en til den indsendt retnlngs.plen udyidet til fi~n ejendomme end foreslaet, aller "';1 kommooalbestvrelsen selv udarbejde en ret ningsplan, tilstiller kommunelbestvrelsen vedkommende ejere skriftlig meddelelse herom. E;erne er plig"! ige at tåle, at de til planens udarbe;delse fornødne forarbejder efter derom givet skriftlig varsel udføres på deres ei03<1domme, nlr det kan ska uden væsentlig ulempa. Stk. 4. Ændringer i godk.endte retningsplanar sker af ter reglerne for tilvejebring. else af nve retningsplaner 16. Heyo mod vej. Srk. 1. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der pi ubebv!rqade grunde i bv' mle$$ig bebvggelse Oll pi grunde med emvervsbebvggelse eller oøl89spl<tdser og lign. al" bringes hegn mod vej. Stk. 2. Lawnde hegn skal plantes i overensstemmelse med de nærmere bestemmel$øl" herom i hegnsloven. Andet hegn end levende hegn $ut udføres af PQ$sende svært materiale og befæstes således i grunden, at det får dom fornodne stabilitet. Hegn, der som fdlll1 ~ niwauforsl<.el mellem vej og grund skal tjooe som nottemur, skal udfor. med for nøden henlynlll9lln hertil.,

6 " Stk. 3. Inden for bymiltsllg bebywelse ml intet hegn udftlres med pigtrld eller ITWUlpiwe I... r. h.;de.-.d 2,5 m, med mindre kommunelbestyrelsen meddeler till.clel se hertil. Anmodnl~ om skitr1 tilladelse sql,t kommul'iflbestyrelsen lortl-sps poli timett..., til.,kl_log. o.. ml Ikke lmig!: ud til en vej anbringes Itm. krogt ti. lign., ~ forolpn:ørllnde bn foruletr'lpes. Stk. 4. KommuNtbest'f'1'l.., Uro j~gt give særlige pibud om hegnets an og hfide l.ii'idw hensyn til grundrol benyttelse. Stk. 5. Hil' det Ilt' nlldvendlgt.f hensyn til terdselssikkertmden, bin by;niflllfo mynd~ fof-', M bestiende hegn mod vej bringes i overensstemmelse med kr. Yene til ny. hegri,,ii.. t\.de erstattet; med nyt hegn. $tk. Ii For grunde ved offentlige VIlje under IImla"1deu bestyrelse kr_ amtsrldm Mmtykb til kommunlbestyreltens tnllllndelse af best";mek«na ink. ' eby.,.ts.w ydrl tremtr.ten. Stk. I. Kommunalbestyrelsen ken gtiire en byggetilladelse Ifhi805lig,f. et bebvv" gel,... I lina v_ntllq8 tr.,k fir en slttan ydre udlormning og fr8ftltræden, It dit I for. bind... med dtm IM'lge bebylllllllse pi Redet klin opnås.n god helhedsvirkning. Stk. 2. Kommuntlbestyrelsen un I by99ft.illadelsen stille de krev, def er n.owndlge for, tt bebyggelsen siw1 10m denl hegning. skiltning m.y. k.n fremtr'" pi tii1 i lorhold til dlnl omgiwlset og til den lm'igø bebygg;tl5e pi $Ildet rimelig og 10rll'_11g m" do. Srk. :i N. de i stk. 1 og 2 nævnt. h_y" eller arkitektonisk, hensyn I.""!gt kr_ det, kan kornmu",lbesty~lsen forltnge, et en bebyggelsll$ ven ITfintr.-:len ~ r.1.. mme tklkklllse. I hyllluln den forefindes. d iedes at zndringer~lf dl.. forhold kun ml uctf-.. med komtnuollbeslyr.lsens forudgiende grxikl!ndel... Stk. 4. 8ygninlOlmyod~ beilutninger efter $tic. 3 er bindende for Bjer, og Indehaver f tndri tettl9hedet over de ~ldende ej«)domml uden t.ulyn til, hvomit rett... iliftet. Kommunalbestyrelsen leder beslutningerne tinglyse pi ejtndornment. Beslutningerne Un.f vedkommendl.jer plideges til r.leringskornmlssionen ' or yed. kommlodllandsrl1tkr.ds. Klagefristen «30 dage tre den dii!ii, de I~wn «meddelt den ~ tlllisle med Oplysning om denne frist 09 om, It kltge ml rettes til '1911. ringskommlsllonen. IB. V... ioeftoid... Stk. I. Enlwer bebyggelse iklli til eoh-.er tid holdes i en forsvarlig og under hinsyn til bebyggel$8nl beliggenhed iømmelig stind. SMtemt en bebyggelses vedligeholdelw frembyd. y~tlige mangler. klin kommunalbestyrelsen meddele påbud om afhjælp. n!ng af meng'erne. Stk. 2. Btstemmelserne I stk. 1 gælder. uanset hvornlr bebyggelsen et opfilrt. l HI. B.,..onw...'ot IMbYIIII~"" beit.nmllmr. Stk. I. I kommunen, I hvilklr\ ø. Ikke findes lioget _Idr. byomrlde med over wjindt slllttet bebyggebt, udlllilqlh de Ink. 2.5 n_~ bwgtomrlcltr. en nltiagtige If 9'l!InIning,I bva:iionyl<*ne Ir"" ti 6 tit OenM byp'ilngmdt.,gt '-ende kort i mil l : d.,..,. offentliit til~1ge pi, kom~kontoret. Stk. 2. 8yggeomrlde A udl-wes til blandet bol~ og.ti'4fvsbeb'fwlls1l. I omfidel: ml Ikk, uden _lig tlllmlelle fno komm".. lbes~ l.. n opf... es b'l9f1inger tit,ii. indrettel virksomhed«med produktlomformll, Iler I.Idendtn oplag, O_Idet, der.. \'in pi 'llldt.ftede kortbil-ø nf. l,'" belipnde I M.n by pi begge sid«ii Idv. 4 og off. biytj nt. 10. For bebyggeiten ~Idet f,lvend' NItlige besbmrnelset:.1 Udnyttelsesgrader. ml Ikke oyllatige 0,20 for piiroelhvse. 0,25 fot r.ld(. Oll ke:lehum o. ligo" 0,40 lor.ndre bebygge"... bl Bygninger ml Ikk, opl.,es med llwe end 1 ettgt med udnyttet tfgeuge, Oll ml I \tyi'1gt ikke gives en stflte hllide,.nd h... d der f"ger,f bestemlt'llllserne om bylt nlnlllo h,jde- Oll afmnddorhold I bygnlngsr'lllelt'lllt1tlb kip. 3. Som et&ge medteor nti mansardstege Oll k.lder. hvh loft ligger mart end 1,25 m over tllftii8n. el Bygningtr ~I holdes mindst 2.5 miri ikel mod.nden grund Oll 're iti.kel, med mllldre de er omf.ttet ef bygningsreglementett best:emrmll_ om garjgøf, udhuse. skure Oll lign. mindre bygninger, eller mindre afnand tillades.f kommunalbestyl'm. MIl I medf. af by998loyftll 31, uk. 3. Stk. 3. ByggeomrAde B udl8ll!lqel$ til boligbebygge... I omridet ml kun opl.es fritliggende parcelhuse med indtil 2 lejllghecler IImt - efter... llg tlll.s.lse f Tf kommunalbestyrlisen - dobbelttluse Oll r.,kke- Oll "-dehu1ll Oll lign. til bolig lor In famille. Omridet,dererYlst pi vednmftøde konblltg, et opd"t l B ".,It. tom ti' efgrll!jflse1 siledes: Omridt BI.. beliggende I St.,sv«I pi begge ilder,i Idv. 19. OnYide B2 ti' beliggende I GI. ~ Iwht... og tiest'" af et... ul syd for 1<Iv. 19amt,' et _I non! for Itndevejen pi begge ildit., den geml, bygiide. OmrIde 83 be$tk ef din nordligste del. f GI. ~VllwVl. OmrIde B4 er beli!jll8flde I KtlWlhlw _ for off. bivej nr. 12 og lyd for projekteret forl~ing.f Idv. 4. Omride 85 er bell\pficie I den I'{dligste dll tf VI-.me pi bep lider tf Idv. 4. Orwid beliggende I KtIVllhIVll VIld Mltnobfotn. OmrIde 87 er beliggende I Mlrn by Mt lor Idv. 4 og off. blytj nr. 10. OmrIde BB er beliggende I Mern by WIt for det tidliger.".tions- og jefnbe.-rul. *> Opnuorbomhed"" ""'''''''es pi, al ~o mm",,"ibe t1 )'T.h. n forbeho lde, 11I 1I. n. tfid ~ landsby"""," vall i 39 (I bobygoikaric,ne. od'ki... Inden for el blandtlomrid.) '" IlIvrilt _,. li fo... tlflll.,en ""'"' dt\:tulejt l planlqnlns om fomlodenl H

7 " " Il bl cl dl FOl'" tmbyvgebt" oeloer fflljllllde _Ugt btsttmltwl.. : GrUl'ldln tbl t.... ~ n.,. It miodn 700 m2. Nir btt)yliijiftin opt..-n pi gruf'ld. lag If." I owerenssltmmel. med be$cemrnel_ i 20 udf.-dlget og" komm~ nalblstyrtllln godkendt og sikret biib'fviiiii:lmølan, kan komrnun.lbal'fl'e/... tulid.,.t wunde<1 hir lin ml~ st~1w.nd 100 m2, dog mindst 800 ml for et pii" c:.ihui, '1 2 for h... del.. et dobbtitiut., 400 ml for et k.senus og 300 m2 for Ilt r.kkatlul. En del ti det f_ni mlndlt.,..~.1 bo till8des udllgt loi't'i f. I.. ophokb- ti,, pll'klll"ingsare.l. Alle fledemjl er nenomm. Udnvn... MItn ""Ikke owmlgt 0,20 for.-reelhuse og 0,25 for!bbbett... og r.k.o\i k... og lign. Ved It."., Amllnger 8f dobblfthu_ og ra!tk. og k.. dlhulbebyggri. kin kommunllbe$tyrllsen tiltede lin for... af udnvtt... dtn Indl~ 0,30. BV1IIIIn;w mi Ikk, opt... med n., end an et8giii med udnyttet~, og IngIIIl del It 8fl byoniflllll yd.-wøgge,ii.,. I~ mi _. h-..et ljwfii tnd 8,5 m ov.' det om IIII1W1d1.,..", milt. fter reglarne I bygningrregltlmentns klip. J. et. B~nI.. mi I...,.lgI: Ikke gives In n.re Ilejde, end tw.d der følger, I bestemmel_nl om bylt nlngen htjde- og.fnmldslorhold j bv\lfllngsreg!ementll!'ll lup. 3. Som med 'fwnei ITIIngrdeul/f og k.lder, IIvll toft li!jl\j8l" mere end 1,25 m o... 18fT.", BYlIl'llnger sk.1 holdet mindrt 2,5 m fr.,hl mod enden grund og fra nl$kel, I'f!ed. mindre de er om'.net,i bygningsreglementets beostemmel_ om ger~, udhij.., Ikure og lign, mindre bygninger, aller mindre.mand tiftldm af kommlinlbeltyral... n I medl f bygglloyllnl 131, Itk. 3. Srlr. 4. B'IW8Omr6de E udlegges til em...,..vlbebvll\jl... I omrjdet ml kun opl. rmbtbvii\iti.. til indl.l5trl- ogy8lrklttdwirluomhld en. oplag SIImt til forretnlnllsylrbomhed, d. h. tilknytning til de ~Idtndt ";rktomheder, eller tom eft. kommunllbeltyr- /Mns P:.., Nturlivl flnd4r pi..:h1 01lY1det. Omr~.der... YIst øl Ylldh.tt~ kortbileg, opdelt 141f... 1t, tom IIJ'.'~1I't lifedet: OIlYJde El er biiiwmde i s.en.-..ed vest for off. biyej nr. 27. OmrIde E2. bii~ i Mern by pi det tidligere it8tionmreoll...n for off. bivej ly. IO. Ond,.. E3. beliggende I den wstliglo del.f MMn by. nord for Idv Omrb EC.btllQgtrm I StensYlld ryd lor Id FØf bebygge"'" gltldør 'tigendt _ lige bestemnwls..-:.1 B'f9llnger,... f1.imleng ml ikke ovemige 2 m3 pr m2 lii'undireai, og det bebyggede _I ml Ikke OYIIl'ltlgt 113.f grund... et uden thlailgs.-tiiil. Ruml.nget btregnii.f hele den dei.1 byvnlngen. tom... o~ fødivl telt... herunder _ toelle kvilte. fremspring,... OI'It... m... bl Intet punkt.1 en bygnlnllj ydllfwlllljlllller lig ml_e hæwi: merl end 8,6 m o_ de!: omgivendt tltrr.n, milt 1ft. reglerne i bygnlngsragtll11ll1teu kip. 3. 8ygninger ml hwrlgt Ikk.gi... en lullti højde, end hwd der flmger af bestemmelserne om bvwnlfl9srlgltment'b klip. 3. KommuNlllestyralsen kan tilladt, at en bygning ell. dele. f en bygnlng:opfllrls IltlJrnt hejde end 8,5 m, s.llremt særlige hen$vtl til virksom hedenlfndrewlng l lier drift ntdwndiwer det. ) I l I cl SrIr.5. Bvweomride S udll!lgges til tommerh~... 1 omridet mikunopftrm: By.,wngw rul holdes mindst 2.5 m fr. Ikel mod Inden g,und og ffl stiske!, medmindre de er omfattflt af bygnlngrreglernenteu beltemmtlw om øw-øer, udhut8, skur. og lign. mindre bygnlnger.,iler mindre afsund tillidet af kommunalbtrtyrt~ MIl I medf...,f by~ S 31, stk ebyplse, der al""... wncies d l bibotist InftoøhOldl i tldstuftlftm1 1. april JO. ptembtr og uden for denl tidlrum kol'ty.-ige ftrleophokl, _k-et!ds og lign. bl Efter særlig til1&dthe fta kommunlllbtstyr.lsen IOmrnertlot.U. og -pens>ø.v..,.. og b,byggel:ler med et mindre... krtld ell. udmjg 1il betjenlng.f omridits bebotnt SIlnt htllrlboliger i lorbindel. med Ådlin bebyggel. Uanset o-mrideu udi... til.:!rnmerhusbebvll\lti. ken i omridet opleres bebygget., iof1\ er erlwervs!l'l8l:øigt n......,dlg for den pig.ldendt ajendoms drift 10m IilndbrUIIJ- all... sko..-brugsejøodom eller lor udtvelse,llllkerierhl/lmlt. totn. punktum slet I., hvil kommunlbestyrelsen ""r truffet bellutnlng om ud'lldtt ""Yllndtlse af byggelo... gilllllngen pi jordbn.lgserh byfillllnll"'l. ~ omrkmt'derer vis! pl vedhæftede kortbileg, I r opd.ltl 4 aflnl1, som er afgrænset salides: ~ OmrIde 51 er bfttlwende I den nordlige dll.1 Kai"""""" F..-geglrd. 'T - Omride S2 er beliggende: ved S.U'llrlnd Omride SJ er bu liwendl IlA VIemo.. CMII'drev. OmrAde 54 er beli9qlnde ved KIndvig havn. For bebyggelsen gælder 'tigende særlige bestemme I..:.1 Grunden lkel hayii en sten-el... 1 mindst m2. N" bebyggeben opf... pi.. 1JllOd, der er forsyroet med ledninger for drlkkewnd eller 5j)ildtvand ell er bevge.r ler.1 lednin~. $k.1 gruoden dog kun ha... en derre... f mindst m2. N" udrtykning. ledningsanleg og bebyggeluns placering finder sted pi grundleg af en af kommunlbeltyrelsen godkendt pien f Øf et omrjde øl mindst 1 hl, kan kom _Ibestyrelsen tihade,.t... nden kir en mindre $Ien-elM, dog ikke under BO m2, og 11 en del her. f udlalg\l8llofl'l f.u. ophol<h- IlIer pll'keringsareal. Alle fladtmll er nettomit. bl Udnyttelsesgraden ml ikke ~ige 0,10. cl P' hver MlY5tendig miitrlkulere-l ejendom m' kun opl...'" enkelt INIboehe. IEvt. 1l11ejes: Kommunalbestyrelsen kln dog tiltede, It der OP'tres fl.1 beboei.. pi.., ejendom, slfremt en.-..entuel udrtykning kan gennemftr" pi.., ÅdIn mide, It Iwer enkett beboelse vil opfyldt bypkwoillllingem best.mmel.r om tommerhusbeoyggelsel. dl BVW1lnger m' ikke OP'tres med mere end en 1lI9I, oglkk. giyll$ en h.jde wer 3 m r~ fra tllltæn til den linje, hvor ydervæg og tagflidi mides (bortset fra gallltrekf,nterl. Hejden males efter regi.roe i bygningsreglementets kap. 3. Tagets... inkel med det Vomdrme plan mi ikke overstige 550. II Bygninger skal holdes mindst 5 m fri skel mod ande-n grund I lter Ira stlsk,t, medmindrl de er omfattet af bestemmeløne I bvliilingsreglemenleb kap. 13 om 9IIntger, udhuse, skure og lign. mindr. bygninger.

8 " Stk. 6. For bebyggelse I renen.f komml.men*j gælder byggelove1'4 almindeuge bestemmelser, d.v.s.:.j Udnytteisetgraden ml ikke o...mi9& 0,20 for parcelhusa. O,25lor nakk. og kald. huse og lign. og 0,<40 for endre bebyggelser. bj Bygninger ml: ikke opflkes med mere end 2 etager, og Ingen del af en bygnings yder. v.. eller tag ml være h.wt mere end 8,5 m over det omgivende tiimiin, milt efter reglerne I by!tiingsreglementets kap. 3. BY9flir.ger ml htvrlgt ikke gi_ en U(IITe htlide, end hvad der fllolger af bestemmelserne om bygningen hejd. og afstandsforhold j bygninglraglement8u kap. 3. Som 8taga medregnes udnyttet tagutagu, fmnsardetage og k.ld«, hvis loh ligger ment end 1,25 m 0V1lI' 1arr1!f1. ej Bygninger Sql holdes mi'ldst 2,5 m fr. skal mod anden grund og f" stiskel, madmindre de er omlanet af bygninlfegktmentsu bestemmelser om 9IIr udhuse, skure og lign. mindre bygninger, eller mindre afstand tillades,f kommu... lb. styrelsen I medier af byggelovqll$ 31, stk. 3. I henhold til 7, stk. 3. I bvlkl&iov af 10. juni 1960 med _e ændringer nadf.iiioi hefwd loranstiende af L..ngetxak kommunalbestyrelse vedtagne bygningsvedtægt al 3. mej r Langebæk kommune. Boligministeriet. den P.M.V. E.B. Gnne Ko-'oed-Hansen 1m., 20. BebywelSØ$plJner En beby9\jeilsosplan som omlhl'ldlet i 19 sbl om/atte et efter kommunalbe $tyrelsens skøn p8s$øilde afgrænset omride. Plaoeo sql sikre, at Wiel den aktuelle bebyg- 9IIlse som Iremtldlg bebyggelse indenfor planens omrade fir de I byggeiovef1 og bygnings reglementet foreskrevne friarealer og afstandsforhold, og skal uge sigte pa, at der opnk de bedst muligesamlede bebyggelsesfornold 0951 i forhold til de omliggende grunde o-tr..te... Overtrædelser af best.emmelserne I 8, IO &Iler 13, nk. 3, straffes med btlde. jfr.lfyi'lgt by998lowns Vedt8i!ttenl iknlfttrlllden. Srk.,. Vedtægten træder i krah en U98 ehar boligminineriets nedfæstalsa. Stk. 2. Semtklig ophæves de under d. 21/3 64 og 29/12 69 af boligminineriet $lldflllslede bygnlngsvedt~er for Katvehave og Mern kommuner. Siledes vedtaget af Langebæk kommunalbestyrelse dem P.K.V. B.H.Jensen I E.Jeppesen *) OpmmrksomMden hmledes pi. at beby... n... i ~dtom tiiji3<! ookr_ iiiade... ef't«"'it lorne \ kap. 3\ kw (InO by OS landzoner.,i

9 t --- E3 Koar.nAG TIL BILAG NIl.l BYGNINGSVITAor Milt N al' '0. LANGIBÆ.K MAL 1: KOMMUNI MAL 1,' Kon.u... o lil aygningsviotagt foit LANGE BAK KOMMUN& BILAG NIt.2 'TIMSVI o:::j C IT]

10 \\,, MAL l: MAL 1,10,000 li L &TGNINOSVET... OT IO. LANGllAK KOMMUNE KOU&ILAG TIL &YONINOSVETAGT '0. UNGE&... K KOMMUNI bollll m'-'d. GL. KALVEHAVI IILAO N. 4 KALVIHAVI ej. IT] mmerh... 6d.

11 54 MAL 1 : KOUI.LAG TIL ITGN.NG5VEOTAGl f OIt LANG I BAlt KOMMUN I 81LAG NIt.S V.IMOSl OVERREV, BALU STRAN o::j... mm hu 50 m.,,,. MAL I: KOltl.nAG fil 8YGN.NGIVIOlAUl for LANOllAK KOMMUNI IIlAO NR.6 KINOVIO o::j

Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9

Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 Matr.nr. 12a m.fl. 412 2 ~ A~1~?5.Akt: Skab nr. Sønder-Nærå by og sogn....... Anmelder: Landinspektørfirmaet :Hübbe & Thorlacius Hunderupvej 71, Odense j.nr.

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt nr. l.

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt nr. l. Matr.nr. 6b m. fl Dåstrup by og Sogn Anmelder: 1andinspektørerne Thorsen, Krarup & Klæsøe, Roskilde ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. l. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE

1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE Matr. nr. 11 a m.fl. Stpl. 25,oo kr. Wvinningdal by, Balle sogn Akt:Skab / nr. 2æ G I = *' llki 14.JAN1977 SEMPELMÆRKE 1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE C I U ILRET Silkibrg KUN QYLDIGT MED AFSTLMPLINQ AF..,I '

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

D E K L A R A T I O N.

D E K L A R A T I O N. D E K L A R A T I O N. Undertegnede Birkerød Kommunalbestyrelse, der er ejer af ejendommen matr.nr. 5 b og 16 n Kajerød by, Birkerød sogn, og 113 a Birkerød by, Birkerød sogn, pålægger herved med virkning

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 17

Byplanvedtægt nr. 17 Byplanvedtægt nr. 17 For den sydlige del af Kokkedal vest Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. september 1971 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 6, 52, 61, 86 og 86A KARLEBO KOMMUNE BYPLAN N R. 17. Byplanvedtægt

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BY PLAN VE DTÆGT NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 6 BYPLANVEDTÆGT FOR ET ERHVEKVSOMRÅDE I DEN NORDL.IGE DtL AF ODDER

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 6

Partiel byplanvedtægt nr. 6 HADSUND KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 6 for et erhvervsområde nord for Fabriksvej i Hadsund by Hadsund Bogtrykkeri AXI carl nasmussen I medf~lr af byplanloven (lovbekendtgarelse nr. 63 af 20. februar

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF Partiel byplan nr 53 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BIRKEVEJ-POPPELVEJ-PILEVEJ-H UNDERUPGADE-HUNDERUP- VÆNGET-S MEDEVÆ NG ET, nordskellet af matr nr 9 gp og 3 df i HUNDERUPKVARTERET

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. MAJ 1962.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. MAJ 1962. BYPLANVEDTÆGT NR. 9 Istedgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende i Vestbyen omkring Istedgade-Fredericiagade. STADSARKITEKTEN I AALBORG. MAJ 1962. AALBORG KOMMUNE. BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område.

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område. SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o.2.197o) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

BYPIANVE DTÆGT SOMMERIIUSOMRÅDET TAARUP STRAND FOR VED

BYPIANVE DTÆGT SOMMERIIUSOMRÅDET TAARUP STRAND FOR VED BYPIANVE DTÆGT FOR SOMMERIIUSOMRÅDET VED TAARUP STRAND 1966 BYPIJÅNVE DTÆGT FOR SOMMERIIUSOMRÅDET VED TAARUP STRAND ii E K L A M ET RYK SVENDBORG 1966 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMUNE TRANEKIER NR 5.01 LO KALPLAN LEJ BØLLE

KOMMUNE TRANEKIER NR 5.01 LO KALPLAN LEJ BØLLE . TRANEKIER LO KALPLAN KOMMUNE NR 5.01 LEJ BØLLE TRANEKÆR KOMMUNE Lokaiplan nr. 5.01 Beskrivelse af lokalpiariens indhold. Lokalplanen tilsigter, at et nyt areal inddrages til offentligt formål for opførelse

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

2. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS. December 1972, rettet November 1973 BY, BAKKEGARDEN.

2. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS. December 1972, rettet November 1973 BY, BAKKEGARDEN. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT BY, BAKKEGARDEN. December 1972, rettet November 1973 NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS 1. J -Æ G E R S P RI S K OM M U N E PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR, 9 Byplanvedtægt for

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

Byplanvedtægt 1. Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave

Byplanvedtægt 1. Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave Byplanvedtægt 1 Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 1 Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave Byplanvedtægt for kvarteret omkring Hannelundsvej og

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 18. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1975

BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 18. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1975 BOV KOMMUNE Byplanvedtægt 18 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1975 OV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT SWi^flATMKFKDNINGS- OG LÅNUSKAESKtJNSULENT NR. 18 2. 5FEB - 1975 Hatr. nr. 7^7 Bov e 'erlav og ^ogn.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XII. i Herlev kommune. samt tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde XII. i Herlev kommune. samt tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XII i Herlev kommune samt tillæg nr. 1. 1. Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949, har Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

og bebygget sommerhusareal.

og bebygget sommerhusareal. -7 1 Jr. nr. 2479. Redegørelse i tilknytning til 1o:kalplan for en del af matr. nr. 83 b og matr. nr. 83 f Hals by og sogn, der påtænkes anvendt til sommerhusbebyggelse. Området er beliggende i et godkendt

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Partiel byplai-ivedtzgt nr. 2. for en del af. Odder Itoniinune

Partiel byplai-ivedtzgt nr. 2. for en del af. Odder Itoniinune Partiel byplai-ivedtzgt nr. 2 for en del af Odder Itoniinune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) er udarbejdet følgende partielle byplan for det område af Odder by, der på

Læs mere

Partiel byplan SCT. JØRGENSBJERG

Partiel byplan SCT. JØRGENSBJERG Nr. 32 Partiel byplan for et område af SCT. JØRGENSBJERG ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE Felix Møllers Bogtrykkeri v. S. og V, Pedersen 1974 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN.

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. BYPLANVEDTÆGT NR. 28. Skydebanevej. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende mellem Skydebanevej og grænsen mod Hasseris kommune. OKTOBER 1966. AALBORG

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Byplanvedtægt 2. Tranebakken, Tranehøj, Tranedalen

Byplanvedtægt 2. Tranebakken, Tranehøj, Tranedalen Byplanvedtægt 2 Tranebakken, Tranehøj, Tranedalen Ishøj Kommune 2003 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9'fflaj 19^2) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Torslunde-Ishøj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til "ulempe for færdslen".

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til ulempe for færdslen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 2008 08/07162 BIDRAG TIL VEJLOVENS 102 STK. 1 NR. 1, 102, STK. 2, SMH MED 112, STK. 1 OG 114, STK. 2. Bidrag til fortolkning af vejlovens 102, stk. 1 og

Læs mere

byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE

byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr. 189 - C, Holstebro Bygrunde m.fl. Stempel: 25,d kr. HOLSTEBRO KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 38. STEMPELMÆRKE

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Miljø, Teknik og Plan Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Byggetilladelse På baggrund af din ansøgning modtaget den 10-03-2009 vedrørende ejendommen: Mr. nr. : 8 d, Glamsbjerg By,

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr.

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr. Vinderup kommune Teknisk forvaltning 7830 Vinderup Tlf. nr. (07) 44 16 00 BYGNINGSANMELDELSE INDGÅET - 4 AUS. 1975 Vinderup kommune Ejendommens matr. af Sjornlcjær, Sevel sogn beliggende (gade eller vej

Læs mere

LOKALPLAN. ~ N~ ~ ~ ~ F~Ji~ ~ F~ftI±I~F~11 \ ~ ~ ~~~/i 1/~ ~ ~\ \2~ \ ~$~\ N~+ftU~JJU~EU~4kUf U~N1F~1~ \~ L. ~fft~t~jh ~ ilft~ ~ ~ ~ ~ -

LOKALPLAN. ~ N~ ~ ~ ~ F~Ji~ ~ F~ftI±I~F~11 \ ~ ~ ~~~/i 1/~ ~ ~\ \2~ \ ~$~\ N~+ftU~JJU~EU~4kUf U~N1F~1~ \~ L. ~fft~t~jh ~ ilft~ ~ ~ ~ ~ - , * - \\ 2 /i 1/ ti _\ TrrrflrrflJHJrtttrI \.\ \ \2 \ 9\ \ i (, ( N FJi FftI±IF11 \ \\ \ * * / -r \- ---- --.7 47( $\ N+ftUJJUEU4kUf UN1F1 \ L - - -- - ffttjh ilft -sg \\.i- - - I - SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE BOGENSE KOMMUNE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE Ib Andersen og E.Juul Møller AIS Den 5.april 1974 ByplankonSulenter. Ax~kitektex~M.A.A 11 Sag nr.bgs 22.o

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE. Byplan nr.2 Byplanvedtægt.for et areal vest for ÅGERUP VEJEN.

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE. Byplan nr.2 Byplanvedtægt.for et areal vest for ÅGERUP VEJEN. Ma,tr.nr.l2 h m.fl. Ledøje By og Sogn. 2Q.ÂPSU964* O 41)4 :î Anmelder: Landinspektør Em-> l Krog, Brodersens Alle 3, Hellerup, LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE. Skab K Nr. 21 Byplan nr.2 Byplanvedtægt.for et areal

Læs mere

Byplanvedtægt 7. For et område sydvest for Finlandsvej og Danmarksvej. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 7. For et område sydvest for Finlandsvej og Danmarksvej. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 7 For et område sydvest for Finlandsvej og Danmarksvej Lyngby-Taarbæk Kommune PARTIEL BYPLAN NR.7 for et område sydvest for Finlandsvej og Danmarksvej i Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. GRANLY TØMRER OG SNEDKERFOR- RETNING A/S Håndværkervej 11 9690 Fjerritslev Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut nr. A 382/74- PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 PJERRITSLEV KOMMUNE N O R D J Y L L A N D S AMT BYPLANVEDTÆGT NR. 8 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED "LYNGHØJGÅRD",

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.05

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.05 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.05 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.05 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN side 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1. 2 3. Område A's anvendelse... 2 4. Område B's

Læs mere

Partiel byplan nr. 41. ODENSE KOMMUNE B YPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BØGGILDSVEJ-FENGERSVEJ-ROSENGARDSVEJ-ROSENØRNSVEJ I ODENSE KØBSTAD

Partiel byplan nr. 41. ODENSE KOMMUNE B YPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BØGGILDSVEJ-FENGERSVEJ-ROSENGARDSVEJ-ROSENØRNSVEJ I ODENSE KØBSTAD Partiel byplan nr. 41. ODENSE KOMMUNE B YPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BØGGILDSVEJ-FENGERSVEJ-ROSENGARDSVEJ-ROSENØRNSVEJ I ODENSE KØBSTAD D il 0 li D 5 IN Side I. Vedtægtens område...............................

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Nr. 51. Partiel byplan. for et område af SVOGERSLEV BY. i Roskilde kommune ROSKILDE. Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V.

Nr. 51. Partiel byplan. for et område af SVOGERSLEV BY. i Roskilde kommune ROSKILDE. Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V. Nr. 51 Partiel byplan for et område af SVOGERSLEV BY i Roskilde kommune ROSKILDE Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V. Pedersen 1977 Indledning. Svogerslev landsby bestod oprindelig af en 'bebyggelse af

Læs mere

BYPLAN. Nr. 7. For området omkring Rosenvængets Hovedvej og Rosenvængets Allé m.fl. KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 7. For området omkring Rosenvængets Hovedvej og Rosenvængets Allé m.fl. KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 7 For området omkring Rosenvængets Hovedvej og Rosenvængets Allé m.fl. KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt for Rosenvænget Det vedtagcs i medfor af byplanloven, lov nr. 181 af 29. april 1938, at

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Som tidligere beskrevet i orienteringsbrev af 3.9.2012 skal drænsystemet i sommerhusområdet ved Ahl renoveres.

Som tidligere beskrevet i orienteringsbrev af 3.9.2012 skal drænsystemet i sommerhusområdet ved Ahl renoveres. 1 of 5 Lars Bønløkke 16-10-2012 Sagsnr.: 12/20679 Ellebjergvej 38 Sagsbehandler: 8500 Grenaa Lone Gyldenløve Larson Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Orienteringsbrev vedr. renovering af dræn

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Dragørs nordlige bydel

Dragørs nordlige bydel BYPLANVEDTÆGT NR. 3 Byplanvedtægt for Dragørs nordlige bydel Byplanvedtægt for Dragørs nordlige bydel. Område. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15.

MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15. MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15. I medf~ør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i i nævnte område i Munkebo kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i BBR. nr. l p B yggesag Beliggenhed Mtr. nr. Lb. nr. 1H3 o 6 ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i / b b fo Ejerlav Emne J ^ i? l \ 3 J - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral Bygherre c Q C ' i r::

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt 20. Nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å

Byplanvedtægt 20. Nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å Byplanvedtægt 20 Nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 20 for et område nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å I medfør af byplanloven

Læs mere

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE DEC 1986 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård T Mr. LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) 97 52 is - GIRO 34130 ANMELDER: C.M?. kl B LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE -j 5 j;; j -p -n.j^ SMØRUMOVRE _ 0_. _ Q, Q, J.nr. 27.5. - 8-1 - 8-m Smn. 276o

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Byplanvedtægt 6 02. Et område i Reerslev mellem kirken og skolen og begrænset af Brandhøjgårdsvej og Tingstedvej. Høje-Taastrup Kommune.

Byplanvedtægt 6 02. Et område i Reerslev mellem kirken og skolen og begrænset af Brandhøjgårdsvej og Tingstedvej. Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune Byplanvedtægt 6 02 Et område i Reerslev mellem kirken og skolen og begrænset af Brandhøjgårdsvej og Tingstedvej Landsbyerne Boligformål - offentligt formål 04.07.1977 Kongsbak Informatik

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III Byplanvedtægt 12 Industriarealet III PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 FOR VOJENS KOMMUNE 1973 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Industriarealet etape 3. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20.

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV B I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 2 OG 3

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV B I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 2 OG 3 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV B I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 2 OG 3 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere