BYGNINGSVEDTÆGT. for LANGEBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSVEDTÆGT. for LANGEBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 BYGNINGSVETÆGT for LANGEBÆK KOMMUNE

2 IndholdlfortegneIH., I 10. t t lj. I 14., 16. 1I I9. t Vedtalgtens gyldillhedsomr!de. By\lflingsmyndighedan BYllninlJSl'ldat Ansognlng om bywetilledel!le! Aftøb, vandforsyning, tartær'i m.v. Bygnin!Pl'ldeu IllItdvirkan Bmrtitl,doslse Anmeldelse.f by~rbelder$ pabegyndelse Bygningsattest Nlldrlvning.' abyggelse.... Gebyrer Riden ov«.nd,nmandl grund \lød grund udgravning og byw-rbejder Slkrlng.f val og midlertidig riden over vejareal ved bv9\lll' arbejder Udl"ll l f prlvata vej.e til btbyllllølse Retnlngspllln.r Hegn mod vej.... BebY9!l"Isuns ydre fremtræo;len Vedligeholdelse ByweomrAdør og bebyggelsesregulerende bestemmosl_ BebV9\l8lsesplaner Overtredel_.... Vedt2l!lten$ Ikrafttræden ,..,.. Bilag 1. Bilag 2. Bilag J, 8i1ag 4. Blllg 5. Bile9 6. Mern by Slens'llld GI. K,IVflhaw Kalvehilw Viemose overdrev, Balle Slf3Ind Kindvig side 3,Id. 3 lide 3 side 4 side 5 side 5.d. 5.., 6 side 6 side 7 "'. 7 side.. 8 side 8, 9 side 9 _do 9 side IO side 10 Mel l side 14 side 14 side Vedtltgtenlgyldlghedsomrlde. Stk.. t. anne vedtægt gælder for liingebæk kommune og indeholder forskrifter til supplering a' be$lemmelserne i by!;l9(!loven, jfr. IOvbekend1gørel$a nr. 206 af 15. maj 1970, med denil hørende by\lflingsreglement. Stk., 2, Vedtæglens bestammelw lindor ikke,nvendoslse pi ny bebyggelse, som ar erhverys~igt nødvendig for den pigælden<le ejendoms drift iiom landbrug!;' etler skovbrugsejendom euer for udovelse af fiskerierhvervet. et samme gælder de I byggelo vem 2. stk. I, b og ~ o mrn.ndlede bywearbejder pi dd, n b<ebygge lse og ved ibrugugen.f be5laende bebyggetse Iii landbrug, skovbrug eller fiskerlvirkilomhed. e tlævl'lte byll9&' arbejder skal i henhold til byggelovens 19, uk. 1. anmeldes til kommunalbestyrelsen, forinden de påbegyndes. 2. Bygningsmyndigheden. 8ygningsmyndigheden i kommunen ud",ves, I kommunalbestyrelsen. 3. BYlI"in!lll'5dat. Stk.. I. Kommunalbestyrelsen nedsætter et bygnin!/$l'ld mad den opg;l'0'9 Øl vlllle rmgivende lor kommunalbestyrelsen ved dens ud",velse af bygningsmyndigheden. Ride! skal be1;ia af følgende medlemmer: 8orgmesteren, der tillige er lormand for radet, 2 medlemmer al kommun~lbe:$tyfelsen, yatgl ~f denna for dens valgperioda, bygningsinspektøren, br/lfldinspektøren, stadsinge!1iøren, en repræsentant for arbejdstilsynel, øofilimesteren og kredslægen, dfrenn de begærer det. Har de ikke begæfet at være medlemmer, hilrde adgang lil at dehage i rådets forhandlinger uden stemmeret. l medlem med byplanmæssig sagkundskab. Stk. 2. e med bygnin!j'lklets virks<lmhed forbundne udgifter afholdes af kom- munen.

3 ... A... ing om b yggonilladebe.. Stk. t, Medrnindr... det. bestemt i medl. af b'fll')8lo""", ml udl... et. al et al loven, besttn'lmelllr omlntet arbejde ikke pibeyyndes uden tillade!$!! fni komrnu.. lbe Jtvr-lsen. et Amme p1k1er.,..dring j benyttelm 8f bltbyggelse. som.. wesentlig I forhold ti l btrttmmel... i Iown. StIr. 2. AMWllng om den i $tk. 1 ommndl«lll tilladelse ibi_i skriftlig, led!aqit,i v-n1*1, 0\1 lul Indehold': II ang... f ejendommens II'lIllrlk.t num~og beliggenhed samt, nlr del p.~lf,*ydn~ for Mg8nI benndllnq. oply.,ing efter omrumdi!lhedemll ledsagtt,f tegning.~ btb'f9lltlmln pi tilst~ elhr omliggende 9\1f'1(1e. bl en tyoiilg Ingiiwlta M det..-bel<ie. der -vtes udfort, herunder med hensyn til f",nd., ing, tillige med oply1fling om, hvornlr..wide! agtes pibegyndt. cl en udtryk kali!! angl...'",i de benemmelser I byggeloll91vn1ngetl, herunder I by. servitutt... tom proje'",' mltt, _II I strid med. } En bvwetllladelse Indtholdef ikke en dllpenølio!'l fri bestemmelset i byggeklvgi... ingen eller en tilladet.. i henhold til en bvllllmøfvltut, medmindr. det udtrykkeligt tr~., byggetilladelsen, dl lor..--dret benyttelse.1 bebyggelm oplv""lng om ÅYel den h idtidi~ som den pi. tmlkt. benvtt.'''' al Stk. 3. En.nlt9/'lll'l9 om byggetilladel$ø Kai være bilagt: pl.n I 3 tto;mmpla'er, der viser byli\i8!p"undens støfr&fie og form og beliggenheden al de derpl v1tfende og projekterede bvgnl~ gmt, nar del skllflnes If btttvdnlng for IIIII"s btttuondllng, biillj9iii1heden If bebvweiwn på tillttc\mlde eller om l;~ ""... bl en beregnir9lf udnvnelwsgrlden for og efter foreugelsen If de projekterede bvgge. _belder, e! plln i 3 eksemplerer, ucholsende eventuelle ekl'ster-ende og projekterede IlltblJed ni,.. og di... tll$kltnlng t il bebyggelsen, ~ dl tegnlll9 i 3 tkømpllfer ltlid indsk,_ ml4 I milestok mindr 1:100 udvisende plan, IIIllt og f~ i det omfang, som er lornfdent ti l It bedfmme byggeitrbeidtiti lovlighed, og el detllltegnlng.r I 2 eblmjlworer,f eveotuelle særlige konstruktioner, ledøget.f alle de oplysninger, der beh tlllikker forstjelse her. f. $lk. 4. I till.ide, hvor byglwr.., ikke tf" ejer. f den pigalldende ejendom, sul '''fiqi'ii~ bll-øges dokurnentlnion lor,.t bvgherren har.-:lkom$t til It lide bvogllf"' be}det udftre. Stk. 6. AI'II~ ir9og billglkl l være under-skrevet.f den. der... lig fol" dlrll udarbtjdel. Stk. 6. KommUNIlbestyrl lhfl kln forlange, at ansøgnir1qtll... ppi... med en tlngbogattest til oply$lllng om de pi ejendommen tinglvm servitutter, og kln om for n.oont forlange oplyst clet nlel'meta Indhold af en på ejendom"*, hvilende bvggeservitut. *1 a mlllidann~ IUblkle ndloepu en til den pipoldend. di.~n" l io... mynd~.t!lel $e1yol.,ndll Ol becrundu.n... 1n& om de "ødo_1p dbpe... tiolle,_ Stk. 7. KommunalbMtvrelsen klnfoflanga,1t oplvsnlnger om 1t.rntlHn af gnlno:idans er.. 1 og denl till~hi animeres If In i8ndlnsøektor. Stk. 8. Kommon.lbestyrllfllltl kln I.vrig"! fol"lanll' "'... oplysning, 10m.Ior n~n til bec:lomrnahe af bypprojelctlu forhold til byggelo"llivningan. Stk. 9. In i stk. 2 omhlndlede IOwgning med bilag opbe... es i original eller kopi i kommunens arkiv. os. Af1Ib, vandfortynlng, t.,_ m.'. Stk. I. Ved meddeiei_ I I ~il~1m lkal kommumlbenvrelhn I medf., II bvplovlns 5 18, stk. 5, godkendl de til opfvldellla' bllternmelwne om Ifltb og... nd fol"syning m.m. forn\lldne foranstaltninger og trl8lle berternmeke om eller godkende, i hvi lken h~ Ikotel bebvggelsen og terr_net om denni skat l.egges. Kommunalbestyrel sen kan I forbindelse hermed kræyelorl\a9tt.., laden terrænregulflrlng, 10m er fornøn fol" It opn' lfi lorsvarlig IRIndaf ledning eller fol".t.ikre, ImelilI' t.rllnforhold i fol"hold t il vej eller byggelinje. Sri!. 2. I forbindelse med byggetl ll.delsen fartl... kommunalbestyrelsen det el ler de niveauplaner. fra hvilke den projekterede beovwei ~.Jdl sk,1 mil... SIk. 3. Ko mmunalbestyrelsen k,n for lange Iflilltnlnv ved en landln~t!&r If grundens skel og af enhver afstand, der er af betydning for bebviillile4senl tnbrlngelse pi gr unden. IS. Byllli... 1dtu medvirk.,. Forinden komrnunalbertyrel... middeler bvlillilltllladelse med het!syn til beby9" ~.If cie i bywelollllmli 4 1 omhandlede art. eller nor,. boligbebyggelse. skel komml,>nalbeltyrel... indhente bygningsrideu erklærjnv over ugan. Endvidere skil bygning.-idets erkl_1ng Indhentø I $191!1'. hvis IIg.,ebl IkOMll It"...If...,.., IlIer principiel betydrting. " Bvptilladehe. Stk. 1. En byggetill.del$elkal v._ I ktlftlii- En gøn!b111 byggetilladelsen opbe-4resl kommunens arkiv. Stk. 2. SMremt der i byggetilladeislin optlgill krav til opfvldebe.f bestemmelser uden for byggelovgivningen, skal ddanne krlv angives ",,,kilt og ledsages II oplysning om hjemmelen fol" dem og, sifr,mt krlyl1 er Itlllst,f anden myndigh.clind bygnings. myndigt1eden, oplysning herom og (1m, hvortil og 'Yentu,l! Inden hvilken frist en mulig klage over dette krav kan indgives. Stk. 3. En bvgqetill!lde lse er gvldig let Ar fri tilladelsens dsto.,

4 ... A~ ri bywmrbejden pibegyndei... Stk. ro Intet bvweertjejde, hvonll d.-.. rneddeh byptll'-delse, ml pibegyndts forinden mtddei,b. om pibegyndeisen med mindst 8 dages YlIrwI er 1jIiV81 til kammu,..1- bestyre118fl. MtddeIttIen lkal Indeholda oplysning om, hvem der forertlr.bejdetj udftr" M. Stk. 2. Er It.~ ikke pibevyndt inden en mined efut det.nmeldtt tidspunkt lor dets pibegyndeiw,.ller hk _btjdft ver.t ttandset lengere.-ld en mine:i, skal ny pibegyndelse anmeldes ett.. 'ot'$krifteme I stk.,. V mndsningen merl end et ir, skil ny bywkillmielselndhentel. ". B~""tten. Stk.,. MKlmindn tndet er bestemt i medf.,. a' byggetovllft, miet,f loven omf.ttet by..-rbtjda, hyortlf kommullllbestvrelsen hlr meddelt b'f9!ll1i1tadebe. Ikke IIWM I btvg, f* kommunalbestyrel.n ved ud,tklllse af byljllngsattest hit givet tilladel. hertil. En \ItnPIII'1" bygningsattesten opbe_ I kommum,m.rki\l. el bl cl dl Stk. 2. Ftr udstklelllfllf bygnifi9uttesl pker kommutmi lbestyf.1s8n. et... jforhold"'. It I Of'den, hyol'om der for bebyggetse \Ild offentll\lt... j. und. arm.ldeu bestyr,l. ml indhentes erklæring fra amtsr6det, It,fl!tb1 og klolkforholdene ar ordnede. h\lofom der om forn.ænl mllndhentlll erkl..-ing fra... mdhkl,kommlssionen,.t et. for.llgger en.t f",korstensf.jeren om. et intet er til hinder for rensninll.f _kom_o ildsted. og Iftr.k... HYOI' der- flndls anledning dertil. kan kommunalbestyrelsen kr_, I t d... for. ligger' en1en en attest fri en f,brikslnspeltt., eller en under arbejdstilsynet ansat maskinmast.- ell«en erkl"-in9 tr, en clyilifl9lllli..., akademiingenitr eller IIknlkumitl\lf' nr..- om, et..,~ kedler Opfylder d.til enhver tid gældendllikker~ \It belt.rnmeiter. ErIr.'..-lngen \III kutwle udi_diges, af den civilingenifi'. akadem~ ingenl... 11It teknlkumingenl..-, 10m Iw forest.jet projekteringen og udf.,.lsin" dec pigiaidendi c:entral_memllleg. Stk. 3. I t\llvtstllf.tdl er kommunalbertyrebell berettiget til 11 kr.ve en Mk!.. rin\l fri en landinspeltt. om. at galldende Ifn.ndsbestemmel_ er overholdt. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kln meddele en forettobig thiidet. lilli tiifi.n dlllf II'I~; bru\l, n" den pig!eldencie del er udf9rt forskt;~, og nlr 111'... gen I dit Mie Ikke. forbundet med fare.11er væsentlige ulemper. Stk. 5. Kommullllblsty~lsen kln i i-iiitlige tilfælde udstede bygningsatte-st for It l<'btjde,uanmtlt det endnu Ikk. er helt akluttet I ~emstemmelse med bylll/ltilladel... et lun Oog kun ske mod, al bygherren dets skriftligt indestir for, at forholdene 10'11. nii Indenfor 11'1 angiwt friit. og.. klilllfer sig indforsdet med, at kommunalbestyrelsen. 1 lers lader dl manglende arbejd" udf.. fot hans regning, dels stiller $ådan sikkerhed, 11 bylflllllrbeldet I givet fald kan færdigg... \Ild kommunalbestyrelsens foranstaltning for den stlllede sikkerhed. 10. NtodrlYn1nt If ~ Srk. 1 0 Nedrivning,f bebyggelse ml IlIkt pii~yndet uden ti llmlilliii fri kom I'l'II.W"IEIlbenvrelsøn. A~jng om sid8n tillidelm..'indeholde opty,rllng om bygningens omtrentugl h~ og grun(!flade Amt om./wotm der for"'''' erbejdea udf..elm. Undt;tget fno denne'ege{ III nedrivning" udttuw, skure ". mindre bygnir>g«stk. 2. Arbejdet sb. udftra '" en fonvarllll mide ogl <MJenøtemmel. med de forskrift... tom kommu... tbe:styr.15tn I dott.,ktlte tml&kle min. give, derunder med herlryn til ijerneise eller tildilknino;l.f fund8menter m.v. Ive""_1...., 11.,... Stk. r, For de I deooe wduegt omhtndl«le fontininger blul. til kommunen.f. gifter I o_ensstemmelse med nedenjtiaod. bestemme". o. I Jtk. 2 og 31nftne btllob... bortset fra mindrt88fgiften grundbeltb, tom.,1.",her <MIl mldftr.' lov 11(, SJ,I 16. ma-ts 1963 beregnede reguleringspristal med bnls j.nuar ReglJlerlngen forltages pi grundlf;j II det prirtel, der ar gai~...cl byggatill.clllwns udstklel. Stk. 2. For tillade!. til opffrllse.f bebyoggelte belliis. medmindri forholdet omfattes af stk. 3 en afgift pr. m 2 bruttoetagear8ll1. Brull0llllgellr8ll11t berlllne5 efter reglerne i bygningsreglementet. Idet dog k.lderlreal 09 gll'iiqiareel medregnes. Afgiften udg. for de f.sli 1000 m2 bruttoetageerul 100 fri pr m 2 09 for yderligere bruttoeta 'ijøilrllill50.. pr. m2. Af9iften andrager mindst 40 kr. Stk. 3. For tilladelse ti l opferelse.f bib'f'lllltli., der helt.ller delvis Indrettes til erlwervsformal, samt de I byggeloveni 4 1, Rk. 1, b, Gmhlndlede bygninger til.. lige formii betales en.fgift pr. m 3 11 he.. bwnlngens rumindhold, milt fnl undimidi " k.~ dergulv Iii overside af liig. Afgiften udger for dl flntl m pr. m3, og for yderligere rumindhold pr. ml. Opf_ bib'iviiilsen med udlej. tot'.je, lun Ifgiften for ti1l-ælsetil f:erdiw«else l l deenkeltllejemll...cl f"'sliudlejnlng fasu.ttes til 20 pr. m3. Afgiftl!n andrager mindst 40 kr. Indrlttel kun en riflllll dll,f bebv9gel$ll'l d er "'-"sform", kan bygnin9smyndigl>eden tlll.cle. I t. fgiften beregoes Ifter- bestemmelser roa I stk. 2. Stk. 4. For till8del. til opi..., f t llbygrllng, Iler pibygnlng If ny luge pi en bestaende bygning Ilter- mere omf,ttandii bwninglforandrlnger I en liclan linder.. st8ttlmellerne I stk. 2 l til... end. anv'lltldel... Stk. 5. For tilledeise til foreugelse" mindre bygtliogsfor-.ndringer i en bestlen de bygniogbatalas 20 kr. for hvil!' etage, o.t plg.!ldende arbejde bet... er. Samme afgift b& tittis lor klo<llul'bejder, Iflebsimllllatloner, centr,lvwrnelnsullltioner og l!qn., Øer ikke " I forbindf,~ med.ndre bygnln'jslfbejoer. Stk. 6. Kræver aendril\jlaf en bygnlngt; benyttelit... I1\1tilladelit, ud.n It denne tillade'. medf«er af9ift i henhold til stk batates 20 kr. for hver etage, hyol'i benyt telsen ændth. Stk. 7. For erklæring om, hvorvidt en bebyggelse. opf... t i overensstemmelse med den p6 opfo&relsestid$punktet gældende byggelovgivning, batalls en afgift pi 50 kr.

5 12. Riden 0_ anden mands grund Yed grundud9!". ""irl!l og bytll8wbejder. Stk. I, Kommunalbestyrelsen kan om fornødent lilsta den, hvem det påhviler at foretage da i byggelovens 42 omhandlede sikringsforan$taltninger, ad{iiiog til den ti1støderlde ejendom, for at h.an der kan udf0re det pakrævede sikringsarbejde. SkO<!ne5 det uden for diue tfllllllde paktævet, at der ved et byggearbejde, derunder nødvendigt re~tation,.. ell eor vedligeholdelsesarbejde, eller i anledning af foreskrewn rensning af en i henhold til stk. 2 forhøjet skonten, midlertidigt g.i~ adgang til enden mands grund eller adgaf'lsl til 1Ft anbringe afstivning. stige, nill&cls,, kærmtag el. lign. pi eller ind 0'fflI' denne grt.nd eller den derpå værende bebyii!jiiih, kan kommunalbestyrelsen meddele tilladelse til med pessende YlII"sel og i pakrævet omfang al udoye den I $l henseende fornødne rldighed Ovef endenmllnds øjemlom. Under udnyttel$ef1 el kommunalbestyrelsens tiljedeise ma der forvoldes mindst mulig ulempe for ejeren eller brugerøn af den tilstodende ejendom. NIIo- den omhandlede raden ophtlntr, ml etendommen $Il8rest muligt bringes i samme stand $Om forud. Srk. 2. Medfører ny bebyggelse i naboskel eller fjernelse.f bebvggelse i dette, at an skorsten p. en til stedende ejendom mi forhøjes, ombv9q8s elle<" Ijernes, kan ejeren, pi h"';s grund arbejdet Ivaerklalttes, ikke mod!lætte sig, at forendringerne ef skornen.en pi naboejendommen sker i umiddelbar tilllutning til det arbejde, som udl..-es pi hans grund. Ej.".eo kan heller ikke modsætte sill. at en skorsten forankr. til hens bvgning, når dette skønnes pikræ\olrt al konstruktive grunde, men han hindres ikke derved i at ombv9l}(l eller nedrive den mur, til hvilken forankringen sker. Stk. 3. TvivluøorgsmAI vvdrørenoe anvendelsen af loranulende bestemltl8l_ af gores ef kommunalbestvrelsen, hvis efg4relse ikke kan pilklages til højere bvgnlngsmvn digt18cl. 13. Sikring af vej og midlertidig ri<*> liver ve)ll'ni ved byggear~jder.. Stk. 1. et pahviler den byggende after kommunalbestvralsqns afgørelse at træffe alle i forhold til arbejdets art og omfang fom<,klne forlnnaltninger ti! sikring mod udskriden eue.- enden beskadiget" af vejterrljlll med de deri enbragte ledninwer, kabler, $tandere m.y. Stk. 2. N' r et byggaarbejde foreglr sj nær vej, et der deryad kan torlrsa-ges fare eller ulempa for lorbipasseraode, skal byggepladsen hagnes mod vejen med et af kommunalbest'(t"elsen godkendt hegn, og om fornedent skal tillige anbringes skærmtag ud over foltllwl. Stk. 3.. Nlr der ved et bvggeerbejde i\nsl<;es midlertidigt udlllyet en eller ikke til ladt riden over vejaraal, herunder ind.etning af indkørsel til bv~s over fortov, cvkel sti aller ridesti, ml andragende herom forinden indsendes til kommunalbestvrelbl. Findes der ledninger, kabler, standere el. lign., Inden for et areal, som.nskes Indhegnet, må indhegningen ikka linde sted, medmindre der er givet vedkommende rnvndighed eller selskab skriftlig anmeldelse herom. Kommunalbestyrelsen efgør, hwfvidt og pj hvi lke vilk" en ansøgt rklen ken tillades. Kommunelbestvrelsens tilladelse til en sktan særlig riden OWr velaraal skal forevises for ~kommende polilimyndighoad. forinden erbejodet pfibe- 9V ndes. Stk. 4. For grunde VIld offøflt lige vefa under amtlrldau bestvralse ku!'."s amt5- rldeu samtvkka til kommufllllbestvrelsens anwndel$ll af be&temmelwne; $tk Stk. 5. KommunalbestvrelseN afgørelser i medf. ef denne paragraf kan ikke piklages til h';ere bygningsmvndighed. 14. Udlæg af prime".ja til babyllollsa. Stk. I. Nva prl...ata "'eje til babv9ijeilse skal udlægg8$ mad en bredde af 12 m. Stk. 2. Kommunalbestvrelsen hn for veje, der efter dens sk.. vu kunne fl $tørre færdselsmæssig betydning, kræw en stwe udlægsbredde indtil 20 m. Stk. 3.. Kommunalbestvrelsen un for veje, der efter dens skon bli".r uden færdselsrmmig betvdninll, ti ll3de udlægsbredden n.t til 8 m. For korte, blinde veje, lied h"';lke der kun ar mulighed for en meget begrænset bebyggelse, kan kommunalbestvrelsen do9 tillede udlægsbredden nøds:øt t il 6 m. 15. Retninppllner. Stk. I. KommunalbestVrelsen kan forlange, at udlæg af nve private vej e skal ske ved en i o'l8fensstemmølse med bestemmelserne i bvggelovens 25 udarbejdet og g0dkendt retningspilin. Stk. 2. Ved udlæg af... je wd retningsplen kan bestammelserne om mindste udlægsbredder i 14 fraviges: med kommunalbestvreh;ens samtykke. Stk. 3.. FO<1an\)Øf kommumlbestvrelsen en til den indsendt retnlngs.plen udyidet til fi~n ejendomme end foreslaet, aller "';1 kommooalbestvrelsen selv udarbejde en ret ningsplan, tilstiller kommunelbestvrelsen vedkommende ejere skriftlig meddelelse herom. E;erne er plig"! ige at tåle, at de til planens udarbe;delse fornødne forarbejder efter derom givet skriftlig varsel udføres på deres ei03<1domme, nlr det kan ska uden væsentlig ulempa. Stk. 4. Ændringer i godk.endte retningsplanar sker af ter reglerne for tilvejebring. else af nve retningsplaner 16. Heyo mod vej. Srk. 1. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der pi ubebv!rqade grunde i bv' mle$$ig bebvggelse Oll pi grunde med emvervsbebvggelse eller oøl89spl<tdser og lign. al" bringes hegn mod vej. Stk. 2. Lawnde hegn skal plantes i overensstemmelse med de nærmere bestemmel$øl" herom i hegnsloven. Andet hegn end levende hegn $ut udføres af PQ$sende svært materiale og befæstes således i grunden, at det får dom fornodne stabilitet. Hegn, der som fdlll1 ~ niwauforsl<.el mellem vej og grund skal tjooe som nottemur, skal udfor. med for nøden henlynlll9lln hertil.,

6 " Stk. 3. Inden for bymiltsllg bebywelse ml intet hegn udftlres med pigtrld eller ITWUlpiwe I... r. h.;de.-.d 2,5 m, med mindre kommunelbestyrelsen meddeler till.clel se hertil. Anmodnl~ om skitr1 tilladelse sql,t kommul'iflbestyrelsen lortl-sps poli timett..., til.,kl_log. o.. ml Ikke lmig!: ud til en vej anbringes Itm. krogt ti. lign., ~ forolpn:ørllnde bn foruletr'lpes. Stk. 4. KommuNtbest'f'1'l.., Uro j~gt give særlige pibud om hegnets an og hfide l.ii'idw hensyn til grundrol benyttelse. Stk. 5. Hil' det Ilt' nlldvendlgt.f hensyn til terdselssikkertmden, bin by;niflllfo mynd~ fof-', M bestiende hegn mod vej bringes i overensstemmelse med kr. Yene til ny. hegri,,ii.. t\.de erstattet; med nyt hegn. $tk. Ii For grunde ved offentlige VIlje under IImla"1deu bestyrelse kr_ amtsrldm Mmtykb til kommunlbestyreltens tnllllndelse af best";mek«na ink. ' eby.,.ts.w ydrl tremtr.ten. Stk. I. Kommunalbestyrelsen ken gtiire en byggetilladelse Ifhi805lig,f. et bebvv" gel,... I lina v_ntllq8 tr.,k fir en slttan ydre udlormning og fr8ftltræden, It dit I for. bind... med dtm IM'lge bebylllllllse pi Redet klin opnås.n god helhedsvirkning. Stk. 2. Kommuntlbestyrelsen un I by99ft.illadelsen stille de krev, def er n.owndlge for, tt bebyggelsen siw1 10m denl hegning. skiltning m.y. k.n fremtr'" pi tii1 i lorhold til dlnl omgiwlset og til den lm'igø bebygg;tl5e pi $Ildet rimelig og 10rll'_11g m" do. Srk. :i N. de i stk. 1 og 2 nævnt. h_y" eller arkitektonisk, hensyn I.""!gt kr_ det, kan kornmu",lbesty~lsen forltnge, et en bebyggelsll$ ven ITfintr.-:len ~ r.1.. mme tklkklllse. I hyllluln den forefindes. d iedes at zndringer~lf dl.. forhold kun ml uctf-.. med komtnuollbeslyr.lsens forudgiende grxikl!ndel... Stk. 4. 8ygninlOlmyod~ beilutninger efter $tic. 3 er bindende for Bjer, og Indehaver f tndri tettl9hedet over de ~ldende ej«)domml uden t.ulyn til, hvomit rett... iliftet. Kommunalbestyrelsen leder beslutningerne tinglyse pi ejtndornment. Beslutningerne Un.f vedkommendl.jer plideges til r.leringskornmlssionen ' or yed. kommlodllandsrl1tkr.ds. Klagefristen «30 dage tre den dii!ii, de I~wn «meddelt den ~ tlllisle med Oplysning om denne frist 09 om, It kltge ml rettes til '1911. ringskommlsllonen. IB. V... ioeftoid... Stk. I. Enlwer bebyggelse iklli til eoh-.er tid holdes i en forsvarlig og under hinsyn til bebyggel$8nl beliggenhed iømmelig stind. SMtemt en bebyggelses vedligeholdelw frembyd. y~tlige mangler. klin kommunalbestyrelsen meddele påbud om afhjælp. n!ng af meng'erne. Stk. 2. Btstemmelserne I stk. 1 gælder. uanset hvornlr bebyggelsen et opfilrt. l HI. B.,..onw...'ot IMbYIIII~"" beit.nmllmr. Stk. I. I kommunen, I hvilklr\ ø. Ikke findes lioget _Idr. byomrlde med over wjindt slllttet bebyggebt, udlllilqlh de Ink. 2.5 n_~ bwgtomrlcltr. en nltiagtige If 9'l!InIning,I bva:iionyl<*ne Ir"" ti 6 tit OenM byp'ilngmdt.,gt '-ende kort i mil l : d.,..,. offentliit til~1ge pi, kom~kontoret. Stk. 2. 8yggeomrlde A udl-wes til blandet bol~ og.ti'4fvsbeb'fwlls1l. I omfidel: ml Ikk, uden _lig tlllmlelle fno komm".. lbes~ l.. n opf... es b'l9f1inger tit,ii. indrettel virksomhed«med produktlomformll, Iler I.Idendtn oplag, O_Idet, der.. \'in pi 'llldt.ftede kortbil-ø nf. l,'" belipnde I M.n by pi begge sid«ii Idv. 4 og off. biytj nt. 10. For bebyggeiten ~Idet f,lvend' NItlige besbmrnelset:.1 Udnyttelsesgrader. ml Ikke oyllatige 0,20 for piiroelhvse. 0,25 fot r.ld(. Oll ke:lehum o. ligo" 0,40 lor.ndre bebygge"... bl Bygninger ml Ikk, opl.,es med llwe end 1 ettgt med udnyttet tfgeuge, Oll ml I \tyi'1gt ikke gives en stflte hllide,.nd h... d der f"ger,f bestemlt'llllserne om bylt nlnlllo h,jde- Oll afmnddorhold I bygnlngsr'lllelt'lllt1tlb kip. 3. Som et&ge medteor nti mansardstege Oll k.lder. hvh loft ligger mart end 1,25 m over tllftii8n. el Bygningtr ~I holdes mindst 2.5 miri ikel mod.nden grund Oll 're iti.kel, med mllldre de er omf.ttet ef bygningsreglementett best:emrmll_ om garjgøf, udhuse. skure Oll lign. mindre bygninger, eller mindre afnand tillades.f kommunalbestyl'm. MIl I medf. af by998loyftll 31, uk. 3. Stk. 3. ByggeomrAde B udl8ll!lqel$ til boligbebygge... I omridet ml kun opl.es fritliggende parcelhuse med indtil 2 lejllghecler IImt - efter... llg tlll.s.lse f Tf kommunalbestyrlisen - dobbelttluse Oll r.,kke- Oll "-dehu1ll Oll lign. til bolig lor In famille. Omridet,dererYlst pi vednmftøde konblltg, et opd"t l B ".,It. tom ti' efgrll!jflse1 siledes: Omridt BI.. beliggende I St.,sv«I pi begge ilder,i Idv. 19. OnYide B2 ti' beliggende I GI. ~ Iwht... og tiest'" af et... ul syd for 1<Iv. 19amt,' et _I non! for Itndevejen pi begge ildit., den geml, bygiide. OmrIde 83 be$tk ef din nordligste del. f GI. ~VllwVl. OmrIde B4 er beli!jll8flde I KtlWlhlw _ for off. bivej nr. 12 og lyd for projekteret forl~ing.f Idv. 4. Omride 85 er bell\pficie I den I'{dligste dll tf VI-.me pi bep lider tf Idv. 4. Orwid beliggende I KtIVllhIVll VIld Mltnobfotn. OmrIde 87 er beliggende I Mlrn by Mt lor Idv. 4 og off. blytj nr. 10. OmrIde BB er beliggende I Mern by WIt for det tidliger.".tions- og jefnbe.-rul. *> Opnuorbomhed"" ""'''''''es pi, al ~o mm",,"ibe t1 )'T.h. n forbeho lde, 11I 1I. n. tfid ~ landsby"""," vall i 39 (I bobygoikaric,ne. od'ki... Inden for el blandtlomrid.) '" IlIvrilt _,. li fo... tlflll.,en ""'"' dt\:tulejt l planlqnlns om fomlodenl H

7 " " Il bl cl dl FOl'" tmbyvgebt" oeloer fflljllllde _Ugt btsttmltwl.. : GrUl'ldln tbl t.... ~ n.,. It miodn 700 m2. Nir btt)yliijiftin opt..-n pi gruf'ld. lag If." I owerenssltmmel. med be$cemrnel_ i 20 udf.-dlget og" komm~ nalblstyrtllln godkendt og sikret biib'fviiiii:lmølan, kan komrnun.lbal'fl'e/... tulid.,.t wunde<1 hir lin ml~ st~1w.nd 100 m2, dog mindst 800 ml for et pii" c:.ihui, '1 2 for h... del.. et dobbtitiut., 400 ml for et k.senus og 300 m2 for Ilt r.kkatlul. En del ti det f_ni mlndlt.,..~.1 bo till8des udllgt loi't'i f. I.. ophokb- ti,, pll'klll"ingsare.l. Alle fledemjl er nenomm. Udnvn... MItn ""Ikke owmlgt 0,20 for.-reelhuse og 0,25 for!bbbett... og r.k.o\i k... og lign. Ved It."., Amllnger 8f dobblfthu_ og ra!tk. og k.. dlhulbebyggri. kin kommunllbe$tyrllsen tiltede lin for... af udnvtt... dtn Indl~ 0,30. BV1IIIIn;w mi Ikk, opt... med n., end an et8giii med udnyttet~, og IngIIIl del It 8fl byoniflllll yd.-wøgge,ii.,. I~ mi _. h-..et ljwfii tnd 8,5 m ov.' det om IIII1W1d1.,..", milt. fter reglarne I bygningrregltlmentns klip. J. et. B~nI.. mi I...,.lgI: Ikke gives In n.re Ilejde, end tw.d der følger, I bestemmel_nl om bylt nlngen htjde- og.fnmldslorhold j bv\lfllngsreg!ementll!'ll lup. 3. Som med 'fwnei ITIIngrdeul/f og k.lder, IIvll toft li!jl\j8l" mere end 1,25 m o... 18fT.", BYlIl'llnger sk.1 holdet mindrt 2,5 m fr.,hl mod enden grund og fra nl$kel, I'f!ed. mindre de er om'.net,i bygningsreglementets beostemmel_ om ger~, udhij.., Ikure og lign, mindre bygninger, aller mindre.mand tiftldm af kommlinlbeltyral... n I medl f bygglloyllnl 131, Itk. 3. Srlr. 4. B'IW8Omr6de E udlegges til em...,..vlbebvll\jl... I omrjdet ml kun opl. rmbtbvii\iti.. til indl.l5trl- ogy8lrklttdwirluomhld en. oplag SIImt til forretnlnllsylrbomhed, d. h. tilknytning til de ~Idtndt ";rktomheder, eller tom eft. kommunllbeltyr- /Mns P:.., Nturlivl flnd4r pi..:h1 01lY1det. Omr~.der... YIst øl Ylldh.tt~ kortbileg, opdelt 141f... 1t, tom IIJ'.'~1I't lifedet: OIlYJde El er biiiwmde i s.en.-..ed vest for off. biyej nr. 27. OmrIde E2. bii~ i Mern by pi det tidligere it8tionmreoll...n for off. bivej ly. IO. Ond,.. E3. beliggende I den wstliglo del.f MMn by. nord for Idv Omrb EC.btllQgtrm I StensYlld ryd lor Id FØf bebygge"'" gltldør 'tigendt _ lige bestemnwls..-:.1 B'f9llnger,... f1.imleng ml ikke ovemige 2 m3 pr m2 lii'undireai, og det bebyggede _I ml Ikke OYIIl'ltlgt 113.f grund... et uden thlailgs.-tiiil. Ruml.nget btregnii.f hele den dei.1 byvnlngen. tom... o~ fødivl telt... herunder _ toelle kvilte. fremspring,... OI'It... m... bl Intet punkt.1 en bygnlnllj ydllfwlllljlllller lig ml_e hæwi: merl end 8,6 m o_ de!: omgivendt tltrr.n, milt 1ft. reglerne i bygnlngsragtll11ll1teu kip. 3. 8ygninger ml hwrlgt Ikk.gi... en lullti højde, end hwd der flmger af bestemmelserne om bvwnlfl9srlgltment'b klip. 3. KommuNlllestyralsen kan tilladt, at en bygning ell. dele. f en bygnlng:opfllrls IltlJrnt hejde end 8,5 m, s.llremt særlige hen$vtl til virksom hedenlfndrewlng l lier drift ntdwndiwer det. ) I l I cl SrIr.5. Bvweomride S udll!lgges til tommerh~... 1 omridet mikunopftrm: By.,wngw rul holdes mindst 2.5 m fr. Ikel mod Inden g,und og ffl stiske!, medmindre de er omfattflt af bygnlngrreglernenteu beltemmtlw om øw-øer, udhut8, skur. og lign. mindre bygnlnger.,iler mindre afsund tillidet af kommunalbtrtyrt~ MIl I medf...,f by~ S 31, stk ebyplse, der al""... wncies d l bibotist InftoøhOldl i tldstuftlftm1 1. april JO. ptembtr og uden for denl tidlrum kol'ty.-ige ftrleophokl, _k-et!ds og lign. bl Efter særlig til1&dthe fta kommunlllbtstyr.lsen IOmrnertlot.U. og -pens>ø.v..,.. og b,byggel:ler med et mindre... krtld ell. udmjg 1il betjenlng.f omridits bebotnt SIlnt htllrlboliger i lorbindel. med Ådlin bebyggel. Uanset o-mrideu udi... til.:!rnmerhusbebvll\lti. ken i omridet opleres bebygget., iof1\ er erlwervs!l'l8l:øigt n......,dlg for den pig.ldendt ajendoms drift 10m IilndbrUIIJ- all... sko..-brugsejøodom eller lor udtvelse,llllkerierhl/lmlt. totn. punktum slet I., hvil kommunlbestyrelsen ""r truffet bellutnlng om ud'lldtt ""Yllndtlse af byggelo... gilllllngen pi jordbn.lgserh byfillllnll"'l. ~ omrkmt'derer vis! pl vedhæftede kortbileg, I r opd.ltl 4 aflnl1, som er afgrænset salides: ~ OmrIde 51 er bfttlwende I den nordlige dll.1 Kai"""""" F..-geglrd. 'T - Omride S2 er beliggende: ved S.U'llrlnd Omride SJ er bu liwendl IlA VIemo.. CMII'drev. OmrAde 54 er beli9qlnde ved KIndvig havn. For bebyggelsen gælder 'tigende særlige bestemme I..:.1 Grunden lkel hayii en sten-el... 1 mindst m2. N" bebyggeben opf... pi.. 1JllOd, der er forsyroet med ledninger for drlkkewnd eller 5j)ildtvand ell er bevge.r ler.1 lednin~. $k.1 gruoden dog kun ha... en derre... f mindst m2. N" udrtykning. ledningsanleg og bebyggeluns placering finder sted pi grundleg af en af kommunlbeltyrelsen godkendt pien f Øf et omrjde øl mindst 1 hl, kan kom _Ibestyrelsen tihade,.t... nden kir en mindre $Ien-elM, dog ikke under BO m2, og 11 en del her. f udlalg\l8llofl'l f.u. ophol<h- IlIer pll'keringsareal. Alle fladtmll er nettomit. bl Udnyttelsesgraden ml ikke ~ige 0,10. cl P' hver MlY5tendig miitrlkulere-l ejendom m' kun opl...'" enkelt INIboehe. IEvt. 1l11ejes: Kommunalbestyrelsen kln dog tiltede, It der OP'tres fl.1 beboei.. pi.., ejendom, slfremt en.-..entuel udrtykning kan gennemftr" pi.., ÅdIn mide, It Iwer enkett beboelse vil opfyldt bypkwoillllingem best.mmel.r om tommerhusbeoyggelsel. dl BVW1lnger m' ikke OP'tres med mere end en 1lI9I, oglkk. giyll$ en h.jde wer 3 m r~ fra tllltæn til den linje, hvor ydervæg og tagflidi mides (bortset fra gallltrekf,nterl. Hejden males efter regi.roe i bygningsreglementets kap. 3. Tagets... inkel med det Vomdrme plan mi ikke overstige 550. II Bygninger skal holdes mindst 5 m fri skel mod ande-n grund I lter Ira stlsk,t, medmindrl de er omfattet af bestemmeløne I bvliilingsreglemenleb kap. 13 om 9IIntger, udhuse, skure og lign. mindr. bygninger.

8 " Stk. 6. For bebyggelse I renen.f komml.men*j gælder byggelove1'4 almindeuge bestemmelser, d.v.s.:.j Udnytteisetgraden ml ikke o...mi9& 0,20 for parcelhusa. O,25lor nakk. og kald. huse og lign. og 0,<40 for endre bebyggelser. bj Bygninger ml: ikke opflkes med mere end 2 etager, og Ingen del af en bygnings yder. v.. eller tag ml være h.wt mere end 8,5 m over det omgivende tiimiin, milt efter reglerne I by!tiingsreglementets kap. 3. BY9flir.ger ml htvrlgt ikke gi_ en U(IITe htlide, end hvad der fllolger af bestemmelserne om bygningen hejd. og afstandsforhold j bygninglraglement8u kap. 3. Som 8taga medregnes udnyttet tagutagu, fmnsardetage og k.ld«, hvis loh ligger ment end 1,25 m 0V1lI' 1arr1!f1. ej Bygninger Sql holdes mi'ldst 2,5 m fr. skal mod anden grund og f" stiskel, madmindre de er omlanet af bygninlfegktmentsu bestemmelser om 9IIr udhuse, skure og lign. mindre bygninger, eller mindre afstand tillades,f kommu... lb. styrelsen I medier af byggelovqll$ 31, stk. 3. I henhold til 7, stk. 3. I bvlkl&iov af 10. juni 1960 med _e ændringer nadf.iiioi hefwd loranstiende af L..ngetxak kommunalbestyrelse vedtagne bygningsvedtægt al 3. mej r Langebæk kommune. Boligministeriet. den P.M.V. E.B. Gnne Ko-'oed-Hansen 1m., 20. BebywelSØ$plJner En beby9\jeilsosplan som omlhl'ldlet i 19 sbl om/atte et efter kommunalbe $tyrelsens skøn p8s$øilde afgrænset omride. Plaoeo sql sikre, at Wiel den aktuelle bebyg- 9IIlse som Iremtldlg bebyggelse indenfor planens omrade fir de I byggeiovef1 og bygnings reglementet foreskrevne friarealer og afstandsforhold, og skal uge sigte pa, at der opnk de bedst muligesamlede bebyggelsesfornold 0951 i forhold til de omliggende grunde o-tr..te... Overtrædelser af best.emmelserne I 8, IO &Iler 13, nk. 3, straffes med btlde. jfr.lfyi'lgt by998lowns Vedt8i!ttenl iknlfttrlllden. Srk.,. Vedtægten træder i krah en U98 ehar boligminineriets nedfæstalsa. Stk. 2. Semtklig ophæves de under d. 21/3 64 og 29/12 69 af boligminineriet $lldflllslede bygnlngsvedt~er for Katvehave og Mern kommuner. Siledes vedtaget af Langebæk kommunalbestyrelse dem P.K.V. B.H.Jensen I E.Jeppesen *) OpmmrksomMden hmledes pi. at beby... n... i ~dtom tiiji3<! ookr_ iiiade... ef't«"'it lorne \ kap. 3\ kw (InO by OS landzoner.,i

9 t --- E3 Koar.nAG TIL BILAG NIl.l BYGNINGSVITAor Milt N al' '0. LANGIBÆ.K MAL 1: KOMMUNI MAL 1,' Kon.u... o lil aygningsviotagt foit LANGE BAK KOMMUN& BILAG NIt.2 'TIMSVI o:::j C IT]

10 \\,, MAL l: MAL 1,10,000 li L &TGNINOSVET... OT IO. LANGllAK KOMMUNE KOU&ILAG TIL &YONINOSVETAGT '0. UNGE&... K KOMMUNI bollll m'-'d. GL. KALVEHAVI IILAO N. 4 KALVIHAVI ej. IT] mmerh... 6d.

11 54 MAL 1 : KOUI.LAG TIL ITGN.NG5VEOTAGl f OIt LANG I BAlt KOMMUN I 81LAG NIt.S V.IMOSl OVERREV, BALU STRAN o::j... mm hu 50 m.,,,. MAL I: KOltl.nAG fil 8YGN.NGIVIOlAUl for LANOllAK KOMMUNI IIlAO NR.6 KINOVIO o::j

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 74 For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. I medfm af byplanloven (lovbekendtg~relse nr. 63 af 20. februar 1970) pålægges området

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 1 Solbjerg Kommune Solbjerg Landbrug, gartneri, hønseri og fiskeri samt parcelhuse ved Gammel Horsensvej, Søvangsvej og Solbjerg Sø Del af byplanvedtægten ophævet pr. 01.01.1970

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Love for Grundejerforeningen Strandlyst

Love for Grundejerforeningen Strandlyst Love for Grundejerforeningen Strandlyst NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Strandlyst. Dens hjemsted er København under hvis jurisdiktion den hører, og dens område er den del

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 56 For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse nr. 160 af 9. maj 1962)

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

Stempelafgift: 50,00 kr.

Stempelafgift: 50,00 kr. Stempelafgift: 50,00 kr. Tinglysningsafgift: 500,00 kr. Ejendom: Matr. nr.e 13 r og 13 u, BALLERUP BY, Pederstrup. Anmelder: Sommerbyen Brøndgården v/tom Hansen Magleparken l98 2750 Ballerup D E K L A

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere