Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledninger Bestemmelser og anvisninger"

Transkript

1 Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger, samt om- og tilbygninger heraf. Bygningernes samlede areal må højst være: o 20m² v/sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger. o 35m² v/fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse og dobbelthuse. Afdeling Byg 1. marts 2013 Nyttige links:

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Garager (ej integrerede), carporte, udhuse, drivhuse mv V/bebyggelse, der ikke er i et sommerhusområde Længdeforhold Højdeforhold, nabo- eller stiskel Højdeforhold, vejskel V/sommerhuse i et sommerhusområde Længdeforhold Højdeforhold, nabo-, sti- eller vejskel... 8 Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 2 af 10

3 1 Indledning Uden byggetilladelse eller anmeldelse omhandler bebyggelse anført i bygningsreglement 2010 (BR10) kapitel 1.6 og 1.7 stk. 3. Denne vejledning omhandler kun kapitel 1.6 stk. 1 nr. 2-3, dvs. bebyggelse som angivet på vejledningens forside. Inden byggearbejdet påbegyndes bør man selv undersøge om der er privatretlige servitutter, deklarationer, offentligretlige byggelinjer, lokalplaner, byplanvedtægter, fredede eller bevaringsværdige forhold eller anden lovgivning mv., som kan få indflydelse på byggearbejdet. Husk, at det er dig selv, din tekniske rådgiver eller håndværker, der er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes. Ligeledes at arbejdet udføres håndværksmæssigt forsvarligt og at de materialer, der anvendes er velegnede til formålet. Bygningsreglement 2010 (BR10) Uddrag. Hele bygningsreglementet kan ses på: (BR stk. 1, vejledning i uddrag) Byggearbejder omfattet af nr. 2 og 3 skal overholde byggerettens i kap Kan dette ikke ske, skal der søges om tilladelse efter helhedsvurdering hos kommunen, og byggearbejdet må ikke påbegyndes, før der er meddelt tilladelse. Kan byggearbejdet ikke overholde de relevante bestemmelser i kap. 3-8, skal der søges om dispensation hos kommunalbestyrelsen, og byggearbejdet må ikke påbegyndes, før dispensation er givet. (BR stk. 1 nr. 2-3, vejledning i uddrag) Bestemmelserne omfatter ikke integrerede garager. Dvs. udført under samme tagkonstruktion som beboelsen. Bestemmelsen gælder for det samlede areal af sådanne bygninger inkl. eksisterende bygninger på grunden, der ikke overstiger 35 m² og 20 m². Bestemmelser i byplanvedtægter og lokalplaner om bebyggelsens placering og udformning gælder fortsat, selvom byggearbejdet kan udføres uden tilladelse og anmeldelse. Der gøres opmærksom på, at arbejder på fredede bygninger, der går ud over almindelig vedligeholdelse både udvendigt og indvendigt, kræver tilladelse efter bygningsfredningsloven. For bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan eller tinglyst bevaringsdeklaration, gælder fortsat de bestemmelser for ombygninger, forandringer mv., der fremgår heraf. BBR indberetning: (BR stk. 1 nr. 2-3, vejledning i uddrag) Der henvises til bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvorefter ejeren i forbindelse med opførelse af sådanne bygninger skal meddele alle oplysninger, som er af betydning for drift og ajourføring af BBR. Kontakt afdeling Byg: Telefon nr , mail: Afløbsarbejder: Udvendige afløbsændringer som ny ledningsføring og placering af renseadgange, vil kræve byggetilladelse. Se særskilt vejledning Kun kloak. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 3 af 10

4 2 Garager (ej integrerede), carporte, udhuse, drivhuse mv. Uden byggetilladelse eller anmeldelse Dette omfatter garager (ej integrerede), carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. mindre bygninger, samt om- og tilbygninger heraf. Bygningernes samlede areal må højst være: o 20m² v/sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger. o 35m² v/fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse og dobbelthuse. Der skal indhentes byggetilladelse, hvis anførte bygninger ønskes opført: Som integreret garage, dvs. udført under samme tagkonstruktion som beboelsen. Som lukket bygning, fx udestue, havestue eller fritstående pavillon. Ved en etagebolig eller tofamiliehus eller erhvervsejendom. Der skelnes i de følgende mellem om bygningen ønskes opført: v/bebyggelse, der ikke er i et sommerhusområde. v/sommerhuse i et sommerhusområde. 2.1 V/bebyggelse, der ikke er i et sommerhusområde Byggeretten, generelt: (BR stk. 1 og 2.2) Det er en forudsætning for opførelse uden byggetilladelse eller anmeldelse, at byggeretten i BR10 kapitel 2.2 er opfyldt. Etageareal og bebyggelsesprocent: I tilknytning til: - Sammenbygget enfamiliehus, tæt/lav, max Fritliggende enfamiliehus, max. 30. Bebyggelsesprocent = (Etageareal/Grundens areal) x 100. Etageareal og grundens areal efter beregningsreglerne i BR10 bilag 1. Etageantal: Generel byggeret, max. 2. Højdeforhold: Vandret højdegrænseplan, generel byggeret: Højde max. 8,5m. V/ fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse: - Skråt højdegrænseplan: Højde max. 1,4 x afstanden til naboskel og sti. Afstandsforhold: V/ fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse: - Afstand til vej, sti og skel, min. 2,5m. Dog indtil 0 m under visse betingelser, jf. næste side. Tilladelse efter kapitel 2: Bemærk, er byggeretten ikke opfyldt, skal der søges om tilladelse efter kapitel 2. Blanket til ansøgning er vedhæftet denne vejledning. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 4 af 10

5 Byggeretten, visse betingelser: (BR stk. 1 og stk. 2) Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan opføres nærmere vej, sti og skel end 2,5m, dvs. i skelbræmmen, under visse betingelser. Betingelser: - Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5m fra skel være højere end 2,5m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan. - De sider, der vender mod naboskel, må ikke have en større samlet længde end 12,0m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. - Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel. - Tagvand skal holdes inde på egen grund. Tilladelse efter kapitel 2: Bemærk, er byggeretten ikke opfyldt, skal der søges om tilladelse efter kapitel 2. Blanket til ansøgning er vedhæftet denne vejledning. Måleprincipper: - Arealet af en garage eller udhus er efter ydervægges afgrænsning. Udhæng over 0,5m medregnes i længde og bredde. - Arealet af en carport er efter tagfladens areal, hvis ingen afgrænsende sider. - Længden af en carport i skelbræmmen måles 0,5m inden for tagfladens begrænsning Længdeforhold Hvis byggeri nærmere vej, sti og skel end 2,5m, dvs. i skelbræmmen. Dette under visse betingelser. I eksemplet v/fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse: Samlet længde A+B max. 12,0m. Vej skel Overkørsel Udhus mv. Fritliggende enfamiliehus eller dobbelthus Carport eller garage eller udhus mv. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 5 af 10

6 2.1.2 Højdeforhold, nabo- eller stiskel Hvis byggeri nærmere sti og skel end 2,5m, dvs. i skelbræmmen. Dette under visse betingelser. I eksemplet v/fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse Højdeforhold, vejskel Hvis byggeri nærmere sti og skel end 2,5m, dvs. i skelbræmmen. Dette under visse betingelser. I eksemplet v/fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 6 af 10

7 2.2 V/sommerhuse i et sommerhusområde Byggeretten, generelt: (BR stk. 1 og 2.2) Det er en forudsætning for opførelse uden byggetilladelse eller anmeldelse, at byggeretten i BR10 kapitel 2.2 er opfyldt. Etageareal og bebyggelsesprocent: I tilknytning til: - Sommerhuse i sommerhusområder, max. 15. Bebyggelsesprocent = (Etageareal/Grundens areal) x 100 Etageareal og grundens areal efter beregningsreglerne i BR10 bilag 1. Etageantal: Generel byggeret, max. 1. Højdeforhold: - Tag, max.: 5,0m. - Ydervæg langs mindst en langside, max.: 3,0m. Afstandsforhold: - Afstand til vej, sti og skel, min. 5,0m. Dog indtil 2,5m under visse betingelser. Tilladelse efter kapitel 2: Bemærk, er byggeretten ikke opfyldt, skal der søges om tilladelse efter kapitel 2. Blanket til ansøgning er vedhæftet denne vejledning. Byggeretten, visse betingelser: (BR stk. 1 og stk. 3) Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan opføres mindst 2,5m fra vej, sti og skel, under visse betingelser. Betingelser: - Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5m til 5,0m fra skel være højere end 2,5m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan. - De sider, der vender mod skel, må ikke have en større samlet længde end 12,0m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. - Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel. - Tagvand skal holdes inde på egen grund. Tilladelse efter kapitel 2: Bemærk, er byggeretten ikke opfyldt, skal der søges om Tilladelse efter kapitel 2. Blanket til ansøgning er vedhæftet denne vejledning. Måleprincipper: - Arealet af en garage eller udhus er efter ydervægges afgrænsning. Udhæng over 0,5m medregnes i længde og bredde. - Arealet af en carport er efter tagfladens areal, hvis ingen afgrænsende sider. - Længden af en carport i skelbræmmen måles 0,5m inden for tagfladens begrænsning. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 7 af 10

8 2.2.1 Længdeforhold Hvis byggeri mindst 2,5m fra vej, sti og skel, dvs. i skelbræmmen indenfor 2,5 5,0m. Dette under visse betingelser. Skel Overkørsel Udhus mv. Sommerhus Carport eller garage eller udhus mv Højdeforhold, nabo-, sti- eller vejskel Hvis byggeri indenfor 2,5 5,0m mod sti og skel, dvs. i skelbræmmen, under visse betingelser. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 8 af 10

9 Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 9 af 10

10 Elektronisk blanket se: Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 10 af 10