Opdatering af husorden. 31 Oktober 2011 HUSORDEN. Ejerforeningen 7EØ LINDEVANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatering af husorden. 31 Oktober 2011 HUSORDEN. Ejerforeningen 7EØ LINDEVANG"

Transkript

1 Opdatering af husorden. 31 Oktober 2011 HUSORDEN Ejerforeningen 7EØ LINDEVANG

2 1 FORENINGEN PRAKTISKE OPLYSNINGER FORSIKRING HYBRIDNET VAND OG VARME RENOVATION Stort affald Andet affald Miljøfarligt affald VASKERI ALMINDELIG BESTEMMELSER HUSDYR STØJ ORDEN VASKERI MARKISER BILAG 1, BESTYRELSES MEDLEMMER BILAG 2, BRUG AF CONTAINERHUS RUM NR RUM NR RUM NR RUM NR

3 1 Foreningen. Foreningen er stiftet den 2. oktober 1974 og omfatter 78 ejerforhold, fordelt på 3 blokke, nr , nr samt nr Bebyggelse hedder Elmegården og er en del af en gruppe på ialt 8 ens bebyggelser. Figur 1 Lindevangshusene Den daglige drift varetages af 5 bestyrelsesmedlemmer, jf. bilag 1. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Foreningen har udarbejdet et sæt vedtægter, der er tinglyst samt en "husorden", der er vedtaget af generalforsamlingen. Indholdet i husordenen fremgår af det følgende:

4 2 Praktiske oplysninger 2.1 Forsikring Foreningen har tegnet de lovpligtige forsikringer vedrørende bygningerne. Disse dækker brand, skade m.v. på selve bygningerne og ikke de enkelte lejligheder. Derudover er der for alle lejligheder tegnet en glas og kummeforsikring. Forsikringsbetingelserne fås hos bestyrelsen. Eventuelle uheld meddeles straks til bestyrelsen, idet dette er en betingelse for eventuel udbetaling af erstatning. Øvrig forsikring må tegnes af den enkelte ejer. Den i henhold til vedtægternes 18 stk. 6 fastsatte forsikringsfond dækker de udgifter til opfyldelse af ejernes pligt til vedligeholdelse af vinduer og have/altandøre, der er beskrevet i vedtægternes for forsikringsfonden pkt Hybridnet Foreningens antenne anlæg er tilsluttet TDC-hybridnet. Uregelmæssigheder, uheld, fejl m.v., der ikke er givet oplysning om på TDC's servicekanal, meddeles til det ansvarlige bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er ansvarlig for den videre undersøgelse og eventuel tilkaldelse af reparatør. Reparationer m.v. på anlægget, der er forårsaget af, at ejerne har "forsøgt selv", f.eks. åbning af stikdåse eller opsætning af forkert fordeler dåse, betales af den enkelte ejer.

5 2.3 Vand og Varme Opstår der problemer/spørgsmål i forbindelse med varmen, koldt/varmt vand, vandtryk e.lign., skal der ske henvendelse til det ansvarlige bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmet vil ligeledes hjælpe i tilfælde af, at der er behov for at lukke for vandet på grund af reparationer, udskiftning o.lign. Ved lukning af vand - sørg for at orientere øvrige beboere "i strengen". Ved forstoppelse af vandlås kontaktes gårdmanden, der vil sørge for rensning og eventuel tilkaldelse af håndværker. 2.4 Renovation Stort affald Foreningen har i samarbejde med foreningerne "Lindevang 7 ez", "Lindevang 7 eæ" og "Rønnevang 7 a" opført et containerhus til stort affald. Containerhuset ligger ved parkeringspladsen ud for Lindevangshusene nr Der er adgang til huset alle ugens dage mellem kr Hver lejlighed har fået udleveret en speciel nøgle til huset. I containerhuset er opsat en oversigt over sortering af stort affald, samt skilte, der angiver, hvor affaldet skal lægges.

6 2.4.2 Andet affald Ved hver blok er der placeret små containere. Disse anvendes til restaffald og papiraffald (aviser, blade, bøger, æggebakker, tyndt pap, små papkasser) Derudover er der visse steder opsat specielle glascontainere Miljøfarligt affald Miljøfarligt affald (f.eks. batterier, bly, kemikalier, gift, medicin, tomme malerbøtter, malerrester m.v.) afleveres til miljøbilen. Oplysning op, hvornår og hvor miljøbilen kommer, udsendes af kommunen i en speciel folder til samtlige husstande, samt i den lokale presse. Derudover kan miljøfarligt affald afleveres på kommunens affaldsplads samt i den forretning, hvor det er købt.

7 2.5 Vaskeri Foreningens vaskeri findes i kælderen ved nr. 82. Der er opstillet 2 vaskemaskiner, 1 tørretumbler og 1 strygerulle. Der er adgang til vaskeriet alle ugens dage mellem kl Vasketur bestilles på en vaskelåstavle, der er opsat i vaskeriet. Hver lejlighed har faet udleveret nøgler til vaskeriet. Husk at misligholdelse og hærværk er du selv med til at betale.

8 3 Almindelig bestemmelser 3.1 Husdyr Det er i begrænset omfang tilladt at holde kæledyr i bebyggelsen. Der er dog vissedyr, som ikke er tilladt i foreningen, såsom høns, får, geder, o.l. samt eksotiskekrybdyr. Ejere og beboere, der holder husdyr, skal overholde følgende regler og er forpligtet til at gøre det på en sådan måde, at de ikke er til gene for de øvrige ejere/beboere. Giver husdyrene anledning til berettiget klage, kan ejerforeningen påbyde, at grunden til klagen øjeblikkelig skal bringes til ophør. I gentagelsestilfælde kan ejerforeningen pålægge at beboer/ejeren skaffer sig af med det pågældende dyr. Dyreaffald skal i lukkede poser og afleveres i dagrenovationen. Ved luftning af husdyr skal man være opmærksom på følgende: Større dyr lig hunde og katte skal føres i snor Husdyr må ikke luftes på den store græsplæne, sandkasse og den fælles fodboldbane Husdyrs efterladenskaber skal fjernes straks (affaldskasse med plastposer er opsat ved cykelstien). Det er forbudt ejere eller øvrige beboere, i ejerforeningen at holde muskelhund, ligeledes er det forbudt at have muskelhunde på besøg. Forbudet er gældende fra 13. Oktober En ejer eller beboer, der før denne dato har anskaffet sig en muskelhund, kan beholde denne, men det påhviler ejeren/beboeren, efter henstilling fra bestyrelsen at skille sig af med pågældende hund, hvis den udviser aggressiv adfærd, eller hvis andre dyr eller mennesker er blevet angrebet. Bestyrelsen kan til enhver tid, i tvivlstilfælde, påbyde den enkelte hundeejer, at føre bevis for at den pågældende hund ikke er en muskelhund.

9 En muskelhund defineres ud fra den af Dansk Kennel Klub udarbejdede liste, samt blandingshunde. Her menes hunde, der er parret med en af førnævnte racer, eller har gener der går længere tilbage. Hvis det fra lovgivers side bliver forbudt at holde muskelhund, fordi de bliver betragtet som en latent risiko, uden at de nødvendigvis allerede har angrebet nogen, er bestyrelsen berettiget til at anmode en ejer/beboer om at bortskaffe sin hund. En overtrædelse af dette forbud vil i henhold til vedtægterne kunne medføre eksklusion af foreningen og tvangssalg af ejendommen. 3.2 Støj Karbad må ikke benyttes mellem kl Støjende reparationsarbejder må kun finde sted mellem kl på hverdage og mellem kl på søn- og helligdage. Benyttelse af radio, grammofon, musikinstrumenter m.v. må ikke være til gene for øvrige beboere. VIS HENSYN! Skal der holdes fest, kan øvrige beboere f.eks. orienteres ved brug af opslagstavlen.

10 3.3 Orden - Fodtøj må ikke stilles på trappegangene.. - Ved forurening af trapper og opgange må den nødvendige rengøring foretages af den ansvarlige beboer. - Bleer, bind o.lign må ikke kastes i toilettet. Det stopper afløbet. - Cykelstativerne ved opgangene er beregnet til postbudets og besøgendes cykler. Beboernes egne cykler henvises til cykelkælderen.

11 - Husk at lukke kælderdørene efter brug. Hermed kan vi være med til at hindre tyverier, både i cykel- og kælderrum. Kældertrappen for enden af blokken har nedkørsler til cykler, barnevogne m.v. - Biler, motorcykler, knallerter m.v. henvises til ejendommens parkeringspladser. - Værn om inventar og områder. Betræd og ødelæg ikke beplantede områder. Mal ikke med kridt e.lign, på egendommens inventar.

12 3.4 Vaskeri Brug af vaskeriet er på eget ansvar. Børns leg i vaskerummene er forbudt. Vaskemaskiner: Tørretumbler: Strygerulle: Turtavle: Følg nøje de opsatte brugsvejledninger. Rengør maskinen for sæberester. Rens fnugfilter efter brug. Glemmes dette, kan maskinen brænde sammen. Nar varmen er tændt, skal rullen køre og være i løftet position. Benyt de udleverede låse. 2 timer pr. tur. En bestilt tur, der ikke er påbegyndt 5 min. efter starttidspunktet, kan umiddelbart overtages af andre. Ved misbrug fjernes låsen. Borde, der står i rummet, skal blive på deres pladser. Ved maskinsvigt - udfyld en seddel og hæng et skilt på maskinen. Aflever vaskerummet i samme stand, som du selv ønsker at modtage det.

13 3.5 Markiser 1. Placering: Markiser kan opsættes mod havesiden f.s.v. angår stuelejligheder samt lejligheder, hvor der er opsat altan. 2. Bredde og dybde: 2.1. Markisens bredde skal enten svare til altanens bredde, eller svare til bredden af enkelt- eller dobbeltvinduet i lejligheden ud mod altanen Dybden på markiserne må ikke overstige 2 meter fra ydermuren f.s.v. angår lejligheder i stuen og på 1. sal og 1,50 meter fra ydermuren for lejligheder på 2. sal. 3. Fremtræden i øvrigt: 3.1. Markiser skal være i mønster og farve som Viking Markiser olivengrøn, stribet, og der må ikke monteres for- og sidestykker eller andet, der hænger ned fra markisen, bortset fra en bort. Markisestel skal være i natureloxeret aluminium. Dækskærm skal være som Viking Markiser nr

14 4. Opsætning: 4.1. Markisen må ikke hindre fremtidig opsætning af altan på den ovenfor liggende lejlighed og skal derfor opsættes i en afstand af en hel sten under den vandrette lægte på den altan, der ihh. til gældende deklaration kan opsættes på den ovenover beliggende lejlighed F.s.v. angår lejligheder på 2. sal opsættes markisen på spærene, så den går fri af tagudhænget. 5. Øvrige vilkår for opsætningen Bestyrelsen skal i det enkelte tilfælde orienteres om opsætning af markise, inden arbejdet igangsættes. Medmindre bestyrelsen skriftligt har godkendt en af ejeren fremsendt, målfast tegning med angivelse af den påtænkte placering af markisen, påhviler ansvaret for korrekt dimension og placering af markisen i henhold til nærværende retningslinier, alene ejeren selv Montering af markisen på husmuren må kun foretages af faguddannede håndværkere. 5.3.

15 Ansvar for skader i forbindelse med opsætning eller brug af markisen, påhviler den enkelte ejer, der har opsat markise. Ejeren henstilles om at forsikre markisen over indboforsikringen. 6. Påtale af overtrædelser Såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt at konstatere, om en markise er forsvarligt opsat, skal ejeren give en af bestyrelsen antaget håndværker adgang til at besigtige udførelsen. Såfremt en markise er opsat i strid med ovennævnte retningslinier, eller ikke skønnes forsvarligt opsat, kan bestyrelsen kræve forholdet bragt i orden inden en nærmere fastsat frist Ved manglende iagttagelse af bestyrelsens påkrav om udbedring, jfr. pkt kan ejerforeningens generalforsamling vedtage at begære umiddelbar fogedforretning for at opnå adgang til en lejlighed for fjernelse af markisen, eller gå frem efter vedtægternes 17 om husordensoverskridelser m.v. Samtlige omkostninger forbundet med sådanne skridt afholdes af ejeren.

16 7 Overgangsbestemmelse: 7.1. Markiser, der afviger fra ovennævnte retningslinier, men som er opsat før 1. januar 2001, kan forblive opsat. Ved hel eller delvis udskiftning af markisen skal retningslinierne dog iagttages f.s.v. angår det udskiftede.

17 4 Bilag 1, Bestyrelses medlemmer. Telefonnummer Ejerforeningen har følgende telefon nummer: I dagstimerne mandag fredag kan gårdmanden kontaktes på ovennævnte nummer. Meddelelser til ejerforeningen Meddelser til Ejerforeningens bestyrelse kan forsat lægges i foreningens postkasse i kælderen 114. Akutte problemer Ved akutte problemer uden for gårdmandens arbejdstid kan man kontakte bestyrelsemedlemmet med det akutte problem som ansvarsområde. Område Ansvarlig Suppleant Forsikringer Gunnar Kjær Ove Ravn Gårdmand Gunnar Kjær Ove Ravn Hovedbestyrelse René Bødtker Per Maae Kælderrum Claus Andersen Per Maae Markiser/Altan Ove Ravn Gunnar Kjær Regnskab Gunnar Kjær Ove Ravn Renovation René Bødtker Per Maae Renovering af bygning Gunnar Kjær Ove Ravn Kloaker René Bødtker Claus Andersen Radio/Tv Claus Andersen René Bødtker Vand/Varme Per Maae Claus Andersen Vaskeri Claus Andersen René Bødtker Bestyrelsesmedlemmer Telefonnummer Claus Andersen Gunnar Kjær (Kasserer) Ove Ravn (Formand) Per Maae René Bødtker

18 5 Bilag 2, Brug af Containerhus Containerhuset rummer 2 store containere, der er opdelt i 4 rum, mrk pa gulvet. Desuden står der 3 trådcontainere, der er beregnet til bølgepap. Der er 1 container til aviser, tryksager og ugeblade. Der er 2 tøjcontainere ved Rønnevangscenteret. Til venstre indenfor døren, er der plads til at stille frysere og køleskabe. Disse afhentes særskilt for førrst at få af tappet freon, inden de yderligere genbruges. Husk at afleverer miljøfarligt affald til miljøbilen. SE I LOKAL AVISEN, HVORNÅR DEN KOMMER HUSK Ingen former for haveaffald i containerhuset. Dette skal lægges i kompostbunken i de respektive foreninger. INGEN FORMER FOR MALING ELLER MILJØFARLIGT AFFALD MÅ FOREFINDES I CONTAINERHUSET. Vedr: Kasserede stueplanter. Smid planten og jord i kompostbunken og urtepotten i containerhuset.

19 5.1 RUM nr.1 JERN OG METAL ALLE FORMER FOR METAL MINUS KVIKSØLV CYKLER OG KNALLERTER HUSHOLDNINGSMASKINER OBS Husholdningsglas og flasker skal i glasboblen. 5.2 RUM nr.2 Alt brandbart affald op til 1 meters længde. DOG IKKE TOMME MÆLKE-, JUICE OG FRUGTKARTONNER. De skal i køkkenaffaldscontainerne. Alle former for plastic, træ, flamingo, radioting, legetøj O.S.V. HUSK dog først at tage batterier ud, hvis der sidder nogle i.

20 5.3 RUM nr.3 MURBROKKER TOILETTER HÅNDVASKE PORCELÆN HAVEFLISER BADEVÆRELSESFLISER 5.4 RUM nr.4 Alt brandbart af fald, som i rum nr.2 dog med den forskel, at det skal være over 1 meters længde. Det er typisk kasseret BOHAVE MADRASSER BRÆDDER GULVTÆPPER PAPIRCONTAINER. Alle former for AVISER UGEBLADE TRYKSAGER

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009 INDHOLD AFFALD... 3 1. Affaldsøer... 3 2. Glascontainer (ved Nyvej nr. 29)... 3 3. Papircontainer (ved Nyvej nr. 29)... 3 4. Kompostgård (ved vendepladsen

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

A/B Kingosparkens Beboer Infomappe

A/B Kingosparkens Beboer Infomappe A/B Kingosparkens Beboer Infomappe Introduktion og velkomst: Bestyrelsen for A/B Kingosparken byder dig velkommen til vores boligkompleks og håber, du/i bliver glade for at bo her. Denne beboermappe har

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM

OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM Godkendt på ekstraordinær generalforsamling 30. september 1992, med ændringer som følge af vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge.

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. VELKOMMEN Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. Ejendommen vi bor i, blev opført i 1939, og var i perioden fra 1946 til 1999 ejet af Carlsbergfondet, som primært anviste boliger til folk med

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse.

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse. Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 Tlf. nr. 55 72 39 16 - Fax nr.

Læs mere

HUSORDEN Vedtaget på afdelingsmøde 8. september 2015

HUSORDEN Vedtaget på afdelingsmøde 8. september 2015 Sydkystens Boligselskab 5111-8 Enebærhegnet HUSORDEN Vedtaget på afdelingsmøde 8. september 2015 Indledning En boligafdeling med mange beboere er i mangt og meget at sammenligne med et»miniaturesamfund«.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere