Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2011"

Transkript

1 Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2011 Kvalitetsudvikling i UCSJ En videninstitution som UCSJ har til opgave at udvikle et kvalitetsudviklings- og kvalitetssikringssystem, der samlet set bidrager til at analysere og vurdere institutionens virksomhed gennem indsamling af data, resultater og viden om institutionens aktiviteter. Omverdens krav til UCSJ præciseres i en række love - institutionsloven og uddannelseslovene, bestemmelser for screening og akkreditering, lov om gennemsigtighed og åbenhed, undervisningsmiljøvurderingen, arbejdspladsvurderingen, ressourceregnskabet og principper der er nedfældet i EU og på internationalt plan. Målet er at give Undervisningsministeriet, UCSJs bestyrelse, ledere, medarbejdere, studerende og andre interessenter viden om institutionens praksis og virkningerne heraf. Data, analyser og vurderinger indsamles i rapportform og skal bidrage til at kvalificere grundlaget for at udvikle og forandre UCSJs videnaktiviteter. Nøgleordene er: System for kvalitetssikring Løbende systematisk selvevaluering Inddragelse af aftagere, studerende og medarbejdere Vidensampling, videnvurdering, videnanvendelse Offentliggørelse af resultater Benchmarking og læring af andres resultater Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen: Kvalitetssikring, Hvordan sikrer institutionen såvel som uddannelserne viden om egen virksomhed, med henblik på at forbedre vilkår, processer og resultater? Kvalitetsudvikling Hvordan bearbejder og anvender institutionen såvel som uddannelserne disse resultater, så der skabes en organisatorisk målrettet udvikling? Auditering Hvordan vurderer institutionen sin kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, så procedurer bliver proaktive i forhold til mål og resultater? I det følgende beskrives i første afsnit UCSJs system for kvalitetssikring betegnet Årshjulet og derefter UCSJs system for kvalitetsudvikling betegnet Kvalitetshjulet. 1)Årshjulet optræder på 3 niveauer et Institutionsniveau, Uddannelsesniveau og et Kvalitetsenhedsniveau. Årshjulet beskriver systematiske metoder for sampling af data, der er tilbagevendende procedure for generering af viden. Datasamplinger og resultater tilgår gensidigt Årshjulene som grundlag for vurdering, anvendelse og implementering i relation til procedure og processer i Kvalitetshjulet. 1

2 Uddannelse KU Institution Institutionens Årshjul sikre en sampling af data og oplysninger om studerendes bestand, tilgang, afgang, gennemførelse, praktik, karakterer, bacheloropgaver og personale tal - data opsamles elektronisk via bl.a. SIS. Hertil kommer data fra beskæftigelsesundersøgelser, UVMs interaktive statistiker, EVAs nøgletal, relevante oplysninger fra UNI-C og DK statistik. Endvidere udgiver UVM, AKF, KL og DR, regioner, kommuner og faglige organisationer, jævnligt rapporter og analyser om uddannelsernes situation. Beskrivelse af institutionens datasamplings cyklus + metode i årets kvartaler. Institutionens - årshjul 1.kvartal 2.kvartal: 3.kvartal: Årsopgørelser af STÅ Kvote 2 ansøgertal. Dataanalyse af Studenterbestand. Nyoptag. Datagenerering til udviklingskontrakt og Ressourceregnskab indenfor hovedområderne: Uddannelse til flere, Effektiv institutionsdrift, Udviklingsorientering, Høj faglig kvalitet. Data generering til akkreditering af uddannelser karakterfordeling på fag og moduler, gennemførsels tid, fuldførelse. Ansøger antal for kvote Dataanalyse af Studenterbestand. Nyoptag 4.kvartal: Årsopgørelser af STÅ 2

3 Dataformidlingen sker bl.a. gennem UCSJs intranet hvor Direktion, KU, Projektledersekretariatet og uddannelser har adgang og kan trække data om uddannelsens resultater til den efterfølgende evaluerende virksomhed og kvalitetsudviklende procedure. Den eksterne formidling af resultater findes på UCSJs hjemmeside under henholdsvis Om UCSJ/ nøgletal og UCSJ/Udvikling. Kvalitetsenhedens (KU) Årshjul beskriver gennemførsel af undersøgelser, resultatsampling, resultatopgørelser og afrapporteringer. Yderligere indgår data fra studenter- og medarbejdertilfredshedsundersøgelse samt undervisningsmiljøvurderingen. Ligeledes gennemfører KU Aftager- og dimittendundersøgelser. Disse data opsamles i et løbende samarbejde mellem KU, projektledersekretariatet og uddannelser, der aftales i en plan godkendt i direktionen. KU - årshjul Kontinuerlige arbejdsopgaver i forbindelse med akkreditering, evaluatorgrupper, kvalitetsnetværk, konferencer, nøgletal m.m. 1.kvartal 2.kvartal: 3.kvartal: 4.kvartal: Aftager - dimittendundersøgelse dataanalyse og rapportproduktion på baggrund af en kvantitativ tværgående spørgeramme. Data til Ressourceregnskab/ udviklingskontrakt. Frafaldsrapport årsrapport for institutionen. Baselinekonstruktioner for projekter, blended learning m.v. Evaluering af grunduddannelserne. Studentertilfredshedsundersøgelse kvantitativ undersøgelse p.b.a. fælles UC koncept. Studentertilfredshed afrapportering. Frafaldsanalyse KU har konstrueret en frafaldsundersøgelse, der har til hensigt at genere data om de studerendes oplevelser, vurderinger og bevæggrunde for at stoppe studiet. Hvert campus har 1 central studievejleder, der løbende sørger for, at data fra de udmeldte studerende bliver indhentet via undersøgelsen. Den samlede årlige - frafaldsrapport på institutionsniveau udarbejdes af KU og fremlægges i Direktionen. Uddannelsens Årshjul De lokale oplysninger fra uddannelserne opsamles af Uddannelsesdirektør og Uddannelsesledere. Det er uddannelsesdirektørens ansvar at kvalitetsarbejdet gennemføres på campus og på de enkelte uddannelsessteder. Uddannelsens - årshjul 1.kvartal Frafaldsanalyse dataopgørelse af frafaldne (studievejl.) Evaluering af uddannelsens internationale aktiviteter og herunder studentermobilitet. UVMs statistik om frafald, gennemførelsesfrekvens og beskæftigelsesfrekvens. Evaluering af undervisningsforløb/ praktik /klinik 3

4 2.kvartal: 3.kvartal: 4.kvartal: Behandling og igangsættelse af indsatsområder/ anbefalinger fra studentertilfredshed. 3.partsmøde Frafaldsanalyse dataopgørelse af frafaldne og afrapportering af studieårets frafaldstendenser. (studievejl.) Evaluering af undervisningsforløb/ praktik/klinik. Evaluering af udviklingsprojekter/ indsatsområder. Evaluering af uddannelsen rapport fremsendes til KU og lægges på Quickr UCSJ afrapportering Frafaldsanalyse dataopgørelse af frafaldne(studievejl.). Evaluering af undervisningsforløb/ praktik/klinik. Studentertilfredshedsundersøgelse Afrapportering af evaluering af grunduddannelsen afleveres 1.september til KU i Quickr UCSJ afrapportering. Frafaldsanalyse dataopgørelse af frafaldne(studievejl.). Evaluering af undervisningsforløb/ praktik/klinik. Studievejlederen laver kvartalsvis opgørelser af data for uddannelsernes frafaldne studerende som en afrapportering på campus og som forelæggelse medarbejdere, uddannelsesledere og direktør. Studievejlederen udarbejder årlig en rapport med mål, strategier, analyser samt afrundende med konklusion og anbefalinger for studievejledningens indsatsområder for kommende år. Samlet set tager uddannelsens Årshjul afsæt i en operationalisering af: - Data fra uddannelsesstedets egen virksomhed der gennem en lokal plan godkendt af FUs kvalitetsenhed, systematisk (på samme tidspunkt årligt) og metodisk (fastlagt procedurer) forholder sig til evalueringsintervaller af uddannelsens aktiviteter. - Systematiske og metodiske gennemførte og dokumenterede evalueringer af undervisningsforløb, studieaktiviteter, praktik/klinik, udviklingsprojekter og studievejledning på studenter- og lærerniveau samt evalueringer foretaget i fora af f.eks. DSR og pædagogiske råd. - Data og evalueringer fra uddannelsens internationale aktiviteter og herunder studentermobilitet i forhold til og i samspil med uddannelsens tilrettelæggelse. - Rapporter fra møder, seminarer og konferencer med aftagere, faglige organisationer, undervisere og studerende med angivelse af tema, tid, sted, deltagere og deltagerantal. Ovenstående er afsæt for udvikling af kvaliteten i videnaktiviteter med henblik på gennemførsel af uddannelsesdidaktiske analyser og argumentationer, der skriftlig kommunikerer proaktive og prioriterede handlinger i relation til øget opfyldelse af Uddannelsesbekendtgørelse, Studieordning og Akkrediteringskriterier samt til forbedring af uddannelse, undervisning og studieorganisation, lokalt og i campus. Forberedelsen af uddannelsens Akkreditering sker i det fortløbende, planlagte og prioriterede evalueringsarbejde, som samlet set skal sikre at viden generes indenfor samtlige Akkrediteringskriterier indenfor de foreskrevne Akkrediteringsintervaller. 2)Kvalitetshjulet består af en procedure for behandling af data, evalueringer og viden om institutionens virksomhed, således at hele organisationen UCSJ på steds-, uddannelses- og centralt 4

5 niveau til stadig reflekterer over opnåede resultater, vurderinger og implementeringer. Dette danner baggrund for UCSJs prioriteringer for kommende mål og indsatsområder, med henblik på en proaktiv og fremtids rettet påvirkning af Ressourceregnskab, Udviklingskontrakt og kontinuerlige uddannelses akkrediteringer. Stedsniveau Det er uddannelsesdirektørens opgave i samarbejde med stedets uddannelsesleder, mindst en gang om året (2. kvartal, se vedlagte tidsskema), at forelægge udvalgte relevante data fra Årshjulet og andre relevante evalueringer for repræsentanter for studerende, undervisere og eksterne aftagere ved et årligt 3 parts evalueringsmøde. Der vedlægges vejledning A til afvikling af evalueringsmødet. Efterfølgende rapport med bilag og dokumentation indeholdende mødets dagsorden og referat med handleforslag, evalueringsmateriale, skriftligt udarbejdede analyser, og ledelsens kommentarer og konklusioner, fremsendes af uddannelsesdirektøren til UCSJ, FU, Kvalitetsudvikling inden 1.september. Uddannelsesniveau FU, Kvalitetsudvikling har til opgave mindst en gang om året (4. kvartal se vedlagte tidsskema), i samarbejde med den fagligt ansvarlige uddannelsesdirektør, at forelægge udvalgte relevante data fra Årshjulet og andre relevante evalueringer samt stedernes årlig evalueringsrapport for uddannelsesudvalget. Der vedlægges vejledning B til afvikling af punktet på uddannelsesudvalgets møde. Rapport om mødets konklusioner sendes til rektor og direktion. Ledelsesniveau Det er rektors opgave, mindst en gang året, se vedlagte tidsskema, at forelægge data og oplysninger fra Årshjulet og fra uddannelsesudvalgene på et bestyrelsesmøde. Der vedlægges vejledning C til afvikling af punktet på bestyrelsens møde. Årsrapport Det er rektors opgave at der hvert år efter bestyrelsens behandling udarbejdes handleplaner for relevante prioriterede indsatsområder, som skal gøres tilgængelig for hele organisationen UCSJ. Der skal sikres sammenhæng mellem mål, indsatsområde og afsatte ressourcer. Diplomuddannelser der relaterer sig uddannelsesudvalgenes fagområder behandles på lige fod med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i andre uddannelser. De øvrige diplomuddannelser skal behandles af relevante aftagerpaneler med repræsentanter for ledelse, studerende, undervisere og eksterne aftagere og indeholde de samme data og oplysninger som de ordinære uddannelser. Videncentrene udarbejder årligt en kort rapport over videncenters aktiviteter, der beskriver sammenhængene mellem videncenter aktiviteterne og Udviklingskontraktens fire overordnede uddannelsespolitiske målsætninger: Høj faglig kvalitet, Uddannelse til Flere, Udviklingsorienterede institutioner og Effektiv institutionsdrift. Fokus for rapporten er Videncenteret bidrag til viden, vækst og velfærd for borgere, virksomheder, kommuner og regioner. Som en del af ovenstående fokus ønskes en opgørelse over videncenterets produktions- og distributionsvirksomhed opgjort i artikler, oplæg, konferencer, netværk m.v. samt videncentrets strategier for spredningseffekt internt som eksternt. 5

6 Kvalitetshjul UCSj Ansvarlig: Uddannelsesdirektør i samarbejde med studieleder Stabsfunktionen i samarbejde med uddannelsesdirektør Rektor i samarbejde med direktion Rektor Stabsfunktion 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Ledelsesniveau Direktion for året før Ressourceregnskab Udviklingskontrakt Stedniveau Campus Bestyrelsen for året før (Medarbejderundersøgelse) Årsrapport for året før (Studentertilfredshedsundersøgelse) Uddannelsesniveau Uddannelsesudvalg I 2.kvartal op til sommerferien gennemføres evalueringsmøder på alle uddannelsessteder. Evalueringsrapport fremsendes til den relevante stabsfunktion af den relevante uddannelsesdirektør inden 1. september. Uddannelsesudvalgene behandler spørgsmålet om Kvalitet og Udvikling på et møde i 4. Kvartal, der afgiver rapport til rektor inden 1. november. Herefter bearbejdes materialet til en samlet rapport der behandles i direktion og derefter fremsendes til bestyrelsens drøftelse. Efter bestyrelsens behandling udarbejder rektor en kort årsrapport med handleplaner til offentliggørelse senest med udgangen af 1. Kvartal. Vejledning A Evalueringsmøder. Uddannelsesdirektør og uddannelsesleder Hermed angives i stikordsform en indholdsdisposition af vejledende karakter, til brug for Uddannelses stedernes evalueringsmøder. Udgangspunktet er data fra UCSJs Årshjul, UVMs statistik om frafald, gennemførelsesfrekvens og beskæftigelsesfrekvens m.v. samt egne lokale tal og opgørelser af studentertilfredshed og medarbejdertilfredshedsundersøgelser, international studentermobilitet samt undervisningsmiljøvurdering. Oplysninger kan indhentes fra ledelsessekretariatet eller FU, Kvalitetsudvikling. Derefter medtages lokale dokumenterbare - systematisk gennemførte og analyserede evalueringer af undervisningsforløb, studieaktiviteter, praktik/klinik, internationale aktiviteter, studievejledning og udviklingsprojekter samt relevante udtalelser fra pædagogiske råd og DSR. Øvrige relevante lokalt indsamlede data om kvalitetsforhold, f.eks. egne undersøgelser af studerende, der har forladt uddannelsen, registrerede ændringer i optagelsesgrundlaget, efterundersøgelser af kandidaters ansættelser og oplevelser fra uddannelsen og uddannelsesstedet medtages. Oplysninger om uddannelsen og de færdiguddannede fremsat af aftagere og andre interessenter: kommuner, regioner, faglige organisationer, faglige foreninger m.v. medtages. Herefter opbygger uddannelsesdirektør og studieleder et skriftligt mødemateriale på baggrund af indsamlede data og evalueringer, der samlet dokumenterer, hvad der kvalificeret kan siges 6

7 ud fra data om optag, undervisning og afgang samt af studerende, lærere og aftagere om stedet og uddannelsens aktiviteter. Endelig foretager uddannelsesdirektør og studieleder en skriftlig analyse af mødematerialet, der peger på mulige tolkninger og konsekvenser på kort og på langt sigt - afsluttende med forslag til ændringer af nuværende uddannelsespraksis. Det samlede materiale lægges frem til drøftelse for den inviterede aftagergruppe (2. Kvartal) med repræsentanter fra studerende, undervisere, aftagere og evt. andre interessenter. Drøftelsen skal bidrage til ledelsens prioritering af indsatsområder for kommende år med henblik på interne og eksterne fordringer til uddannelsens kvalitet med fokus på uddannelsens bekendtgørelse, studieordning samt de kontinuerlige intervaller for uddannelsens akkreditering og de forud definerede akkrediteringskriterier. Evalueringsmødets ramme er en 3 partsevaluering med alle repræsentanterne samlet til drøftelse. Det er centralt for evalueringsmødet, at aftagerpositionen også er repræsenteret af en part uden for uddannelsens praktik og klinik område. Herefter udarbejdes et referat af mødet, der udsendes til alle deltagerne og som er grundlag for ledelsens overvejelser over nye tiltag, der realistisk kan forbedre kvaliteten af uddannelsens aktiviteter på uddannelsesstedet. På baggrund af ovenstående udarbejder uddannelsesdirektør og studieleder relevante og prioriterede indsats områder for uddannelsen. Indsatsområderne beskrives ud fra terminologien baseline mål indikator gennemførsel evaluering, til videre drøftelse i uddannelsesudvalget. Efterfølgende rapport med bilag og dokumentation indeholdende mødets dagsorden og referat med handleforslag, evalueringsmateriale, skriftligt udarbejdede analyser, og ledelsens kommentarer og konklusioner, fremsendes den 1. september af uddannelsesdirektøren til UCSJ, FU, Kvalitetsudvikling og lægges på intranet pladsen UCSJ Afrapportering under uddannelsesstedet plads. Uddannelsesdirektøren bearbejder materialet til et punkt om Kvalitet og Udvikling på Uddannelsesudvalgets møde (4. kvartal). Vejledning B Uddannelsesudvalg Stabsfunktion og uddannelsesdirektør Udgangspunktet er data fra UCSJs Årshjul, UVMs statistik om frafald, gennemførelsesfrekvens og beskæftigelses-frekvens m.v. samt tal og opgørelser af studentertilfredshed og medarbejdertilfredshedsundersøgelser, international studentermobilitet samt undervisningsmiljøvurdering for hele uddannelsen i UCSJ. Hertil kommer rapporter fra stedernes evalueringsmøder med deres anbefalinger fra aftagere, undervisere, studerende og lokale ledelser Herefter medtages uddannelsens egne dokumenterbare - systematisk gennemførte og analyserede evalueringer samt kendte offentliggjorte uddannelsesevalueringer fra f.eks. UVM, AKF, KL og DR, regioner, kommuner og faglige organisationer, indsamlede data fra f.eks. undersøgelser af studerende der har forladt uddannelsen, registrerede ændringer i optagelsesgrundlaget, efterundersøgelser af kandidaters ansættelser og andre kvalitative undersøgelser fra uddannelsen. 7

8 Oplysninger om uddannelsen og de færdiguddannede fremsat af regionale aftagere og andre regionale interessenter: kommuner, regioner, virksomheder faglige organisationer, faglige foreninger, m.v. Derefter opbygger man et skriftligt mødemateriale der dokumenterer hvad der relevant og kvalificeret kan siges ud fra data om UCSJs uddannelse, optag, undervisning og afgang og af studerende, lærere og aftagere om uddannelsens aktiviteter og resultater. Endelig foretager stabsfunktion og den faglige relevante uddannelsesdirektør en skriftlig analyse af mødematerialet der peger på mulige tolkninger og konsekvenser på kort og på langt sigt, afsluttende med forslag til ændringer af nuværende uddannelsespraksis. Det samlede materiale lægges frem til drøftelse i Uddannelsesudvalget (3. Kvartal) med repræsentanter fra studerende, undervisere, aftagere og evt. andre interessenter. Udvalgets drøftelse skal bidrage til at rektor og direktion kan prioritere indsatsområder i det kommende år med henblik på interne og eksterne fordringer til uddannelsens kvalitet med fokus på uddannelsens bekendtgørelse, studieordning samt de kontinuerlige intervaller for uddannelsens akkreditering. Herefter udarbejdes et referat af mødet, der udsendes til alle deltagerne og som er grundlag for ledelsens overvejelser over nye tiltag, der realistisk kan forbedre kvaliteten af aktiviteter i uddannelsen i UCSJ. Som afslutning fremsendes hele materialet med indkaldelse, dokumentation, mødegrundlag og referat til rektor og den relevante stabsfunktion, som mail med filer, der bearbejder materialet til et punkt om Kvalitet og Udvikling på et direktionsmøde (1. Kvartal året efter) m.h.p. drøftelse i bestyrelsen (2. Kvartal året efter) Vejledning C Øverste ledelsesniveau Direktion, rektor og bestyrelse Udgangspunktet er bl.a. data fra UCSJs Årshjul, UVMs statistik om frafald, gennemførelsesfrekvens og beskæftigelses-frekvens, studentertilfredshed og medarbejdertilfredshedsundersøgelser, international studentermobilitet samt undervisningsmiljøvurdering m.v. for uddannelser og steder i UCSJ som helhed. Hertil kommer rapporter fra uddannelsesudvalgene med deres anbefalinger. Offentliggjorte evalueringer fra f.eks. UVM, AKF, KL og DR, regioner, kommuner og faglige organisationer, indsamlede data fra f.eks. undersøgelser af studerende der har forladt uddannelsen, registrerede ændringer i optagelsesgrundlaget, efterundersøgelser af kandidaters ansættelser og andre kvalitative undersøgelser fra UCSJ og andre UCer. Oplysninger om uddannelserne og de færdiguddannede fremsat af regionale aftagere og andre regionale interessenter: kommuner, regioner, virksomheder faglige organisationer, faglige foreninger, m.v. Endvidere medtages data, evalueringer og oplysninger fra UCSJs tværgående videncenterfunktioner, herunder, efter- og videreuddannelse, udvikling og forskningssamarbejde, partnerskaber m.v. Derefter opbygger rektor i samarbejde med den relevante stabsfunktion et mødemateriale der dokumenterer hvad der relevant og kvalificeret kan siges ud fra data om UCSJs uddannelser og videnaktiviteter, optag, undervisning og afgang, og af studerende, 8

9 undervisere og aftagere om uddannelse, videnaktiviteter og resultater. Endelig foretager rektor og den relevante stabsfunktion en analyse af mødematerialet der peger på mulige tolkninger og konsekvenser på kort og på langt sigt, afsluttende med forslag til ændringer af nuværende praksis. Det samlede bearbejdede materiale lægges frem til drøftelse for direktionen(1.kvartal) der rådgiver rektor om Kvalitet og Udvikling for UCSJ i de kommende år. Dernæst fremlægges det bearbejdede materiale for bestyrelsen (2. Kvartal) som et punkt om Kvalitet og Udvikling. Drøftelserne skal bidrage til at rektor og bestyrelse kan prioritere indsatsområder i de kommende år. Bestyrelsens beslutning er grundlaget for rektor og den øverste ledelses prioritering af mål, ressourcer og indsatsområder for UCSJ uddannelser og videnaktiviteter. Som afslutning udarbejder rektor en årsrapport der offentliggøres på UCSJs hjemmeside og som derefter indgår i steder, uddannelser og ledelsers mål, prioriteringer og indsatsområder. Årsrapporten skal særligt fokusere på helheden i organisationen, dens resultater, aktiviteter og vurderinger. Auditering Mindst hvert 3.år og næste gang i 2012 skal denne plan for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling gøres til genstand for en undersøgelse af om UCSJs system for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling opfylder sit mål om at forbedre kvaliteten af organisationens uddannelser og videnaktiviteter og pædagogisk-administrative procedurer i tilknytning hertil. Undersøgelsen skal foretages under medvirkning af ekstern part. Kvalitetskoordinator Charlotte Wurr, UCSJ, Forskning og Udvikling Dekan Johny Lauritsen, UCSJ, Forskning og Udvikling 9

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen:

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen: Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2010 Kvalitetsudvikling i UCSJ En vidensinstitutioner som UCSJ har til opgave at udvikle et kvalitetsudviklings- og kvalitetssikringssystem,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: Mødelokale 101

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Analyse af frafald. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. august 2014

Procedurebeskrivelse. Analyse af frafald. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. august 2014 Procedurebeskrivelse Analyse af frafald Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Dato: Den 26. august 2014 Journalnr.: U0231-1-05-4-14 Ref.: TRHJ og LIFP Procedure for analyse af frafald Nærværende procedurebeskrivelse

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Opfølgning på Studentertilfredhedsundersøgelse 2014

Opfølgning på Studentertilfredhedsundersøgelse 2014 Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan vedrørende: Studentertilfredsundersøgelse Repræsentanter for de studerende medlemmer af De

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Inddragelse af dimittender. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26.

Procedurebeskrivelse. Inddragelse af dimittender. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. Procedurebeskrivelse Inddragelse af dimittender Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Dato: Den 26. august 2014 Journalnr.: U0231-1-05-1-14 Ref.: TRHJ og LIFP Procedure for kontakt til og inddragelse af dimittender

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Kvalitetsarbejdet i uddannelser eksempler fra DTU

Kvalitetsarbejdet i uddannelser eksempler fra DTU Kvalitetsarbejdet i uddannelser eksempler fra DTU Dansk Universitetspædagogisk Netværk konference 29. maj 2009 Martin E. Vigild dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø 2 LearningLab DTU, Danmarks

Læs mere

Kvalitet 8. december Kvalitetssystem gældende for UCC's uddannelser

Kvalitet 8. december Kvalitetssystem gældende for UCC's uddannelser Kvalitet 8. december 2016 Kvalitetssystem gældende for UCC's uddannelser 3. udgave Godkendt af UCC s direktion d. 13.1. 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Kvalitetsområder og elementer i kvalitetssystemet...3

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Ressourceregnskab. Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse

Ressourceregnskab. Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse Ressourceregnskab Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse Formål At styrke informationsgrundlaget for styring af uddannelsernes kvalitet både centralt og decentralt sikre øget åbenhed og gennemsigtighed

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen Stort velkommen som medlemmer af UCSJ s uddannelsesudvalg for perioden 2014 2018. I dag er ekstraordinært møde grundet kompakt

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

1. Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem Fra uddannelserne til direktion og bestyrelse

1. Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem Fra uddannelserne til direktion og bestyrelse Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 23-okt-2013 Udarbejdet af OLSJ Journalnummer Dokumentnavn 316643.Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem.docx Dokumentnummer 1. Ledelsesinformation

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Milepæle Her angives den eller de tilhørende. indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten)

Milepæle Her angives den eller de tilhørende. indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten) Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 Professionshøjskolen University College Sjælland Sammenfatning af målopfyldelsen Med 56 % helt opfyldte, 22 % der ikke er opfyldt og 22% der er delvist

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Koncept for intern auditering af campusserne

Koncept for intern auditering af campusserne Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Koncept for intern auditering af campusserne Gennemførelse i januar-februar 2011 Kvalitetskonsulent Dea Sommer 17-12-2010 Indhold Indledning... 2 1. Hvad er en auditering?...

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeindkaldelse J.nr.: U0200-7-04-118- 10 Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 16.11.2011 Tid: 14-17 Sted: Psykomotorikuddannelsen i Randers,

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

UCSJ Kvalitet. Januar 2015

UCSJ Kvalitet. Januar 2015 Januar 2015 Koncept for UCSJ s uddannelsesgennemgange... 1 1. INTRODUKTION... 1 2 HOVEDELEMENTER I KONCEPTET... 2 3 GENNEMFØRELSE AF EVALUERINGEN... 3 1. Forberedelse... 3 2. Program for uddannelsens evalueringsdag...

Læs mere

Indeksoversigt. Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,58 0,71 0,86 0,90 0,90 0,87 1,00 0,97 0,97 0,97

Indeksoversigt. Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,58 0,71 0,86 0,90 0,90 0,87 1,00 0,97 0,97 0,97 Kvalitetsindeks for SIMAC 2010 Indeksoversigt Kvalitetsindekset tager udgangspunkt i en beregningsmetode, som er beskrevet i et notat af 6. september 2005 til de maritime skoler/centre (sag. 200506322).

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand...

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

KEA. Kvalitetssikring og udvikling 2010-2013

KEA. Kvalitetssikring og udvikling 2010-2013 KEA Kvalitetssikring og udvikling 2010-2013 Baggrund KEAs strategi for kvalitetssikring og udvikling er en integreret del af KEAs overordnede strategi. I perioden 2010-2013 er fokusområderne i strategien

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser 2014-2015 UDDANNELSESSERVICE Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Udarbejdet

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Notat om Evaluering af tandplejeruddannelsen

Notat om Evaluering af tandplejeruddannelsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Notat om Evaluering af tandplejeruddannelsen Tandplejeruddannelsen arbejder med udgangspunkt i

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være 1 Rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Lavt frafald blandt de studerende på

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde 2017 2. september 2017 Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... 3 Skema til dokumentation af uddannelsernes

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

UCN Kvalitetspolitik og -strategi

UCN Kvalitetspolitik og -strategi December 2015 UCN kvalitetspolitik og -strategi UCN Kvalitetspolitik og -strategi Dokumentdato: 1. april 2014 Dokumentansvarlig: LEZ Senest revideret: 2. december 2015 Senest revideret af: LEZ Sagsnr.:

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere