Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9"

Transkript

1 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og kvalitetsområder under rammerne af det fælles kvalitetssystem, UCL. Kvalitetssystemet omfatter de samlede aktiviteter ved Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler: Åben uddannelse (diplomuddannelse, akademiuddannelse og fagspecifikke forløb), IDV aktiviteter (konsulentvirksomhed, kurser, temadage, konferencer mv.),opgaven som Center for Undervisningsmidler samt administration af områdets aktiviteter. Formål med kvalitetssystemet: Kvalitetssystemet skal kontrollere og synliggøre/dokumentere at uddannelser og aktiviteter lever op til de tilsigtede mål og resultater. Kvalitetssystemet skal endvidere understøtte organisatorisk og faglig læring fra de gode eksempler og de mindre gode forløb, så kvaliteten af kommende aktiviteter forbedres. Kvalitetssystemet skal således understøtte mission, vision og de strategiske mål. Kvalitetspolitikken Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet for hele Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler og på tværs af områdets niveauer og afdelinger. Kvalitetssystemet indeholder mission, vision og strategiske mål samt områdets lokale kvalitetspolitik og kvalitetsområder. Kvalitetssystemet forstås som de samlede kvalitetsstrategier og procedurer samt den ansvarsfordeling, der understøtter kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet omfatter alle organisatoriske niveauer og dækker således arbejdet med at sikre og udvikle kvalitet og relevans i alle aktiviteter. Systemet beskriver organisering, principper og målsætninger for kvalitetsarbejdet. Kvalitetssystemet skal endvidere levere dokumentation for de faglige aktiviteter, samt medvirke til at ledelsen på et solidt grundlag kan træffe beslutninger med henblik på at videreudvikle kvaliteten af de aktuelle og kommende faglige aktiviteter. Kvalitetssystemet skal samlet understøtte de strategiske mål samt medvirke til at kvalitetssikre og videreudvikle aktiviteter. Kvalitetssystemet skal således afspejle og understøtte udlevelse af mission, vision og de strategiske mål i alle aktiviteter. Kvalitetssystemet generer informationer til UCLs fælles ledelsesinformationssystem og udvikles i samspil med UCLs centrale strategier. Mission for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler: Missionen for UKK skal understøtte UCL s mission: Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark. Kompetenceudvikling og undervisningsmidler er førende i design af kompetenceudviklingsforløb, hvor der i særlig grad fokuseres på at skabe og udbygge sammenhængen mellem teori og praksis. Denne fokus på design af kompetenceudviklingsforløb, hvor praksis, teori og evidensbaseret metoder forenes, skal sikre de bedste rammer for brugernes livslange læringsforløb Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

2 Kompetenceudvikling og undervisningsmidler skal stille læremidler til rådighed i en udlåns- og informationssamling og tilbyde vejledning i sammenhængen teori, praksis og læremidler i henhold til CFUs bekendtgørelsesbelagte skal-opgaver Vision for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler: Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler vil være: være den foretrukne leverandør og partner for praksisrettet efter- og videreuddannelse i den offentlige sektor. Dette sker gennem formel og uformel uddannelse og kompetenceudvikling samt gennem pædagogisk vejledning være en førende samarbejdspartner indenfor strategisk uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling og bistå med konkret uddannelsesplanlægning i såvel kommuner, regioner som i staten være en foretrukken samarbejdspartner i videnstunge private virksomheder, der tilbyder ydelser/produkter med et socialt, sundhedsfagligt og/eller pædagogisk indhold være en attraktiv arbejdsplads, hvor etiske normer og sociale værdier er bærende i virksomhedskulturen. være den førende læremiddelformidler på markedet, så lærerne får stillet de mest tidssvarende materialer og metoder til rådighed vil gennem mitcfu.dk være undervisernes foretrukne platform med henblik på overblik over samtlige læremidler på markedet Strategiske mål for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler: Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler: har vækst på mindst 10 % årligt indenfor kompetenceudvikling, uddannelse og konsulentydelser har etableret - og er drivende for nye netværk, omfattende kommuner, region, uddannelsesinstitutioner, eksterne samarbejdspartnere og faglige organisationer er førende i forhold til mediering af et praksisbaseret vidensbegreb er førende i forhold til nye innovative læringsformer gennem øget brug af nye teknologier og med brugerne i centrum vil udvikle CFU s kerneydelser og mitcfu.dk i et lokalt såvel som i et nationalt perspektiv Organiseringen af kvalitetsarbejdet Kompetenceudvikling og Undervisningsmidlers kvalitetssystem skal styrke kvalitetsarbejdet både lokalt og tværgående. Derfor har kvalitetssystemet en solid forankring i hver enkelt aktivitet og i den interne organisering af aktiviteter forankret ved afdelingerne. Ansvaret for opfølgning på kvalitetsarbejdet følger således den eksisterende organisering. Aktiviteternes og aktivitetsområderne monitorering og dokumentation af kvalitet i opgaverne rettes primært mod aktivitetsområderne selv. Det skyldes, at det lokale niveau er hovedansvarligt for kvaliteten i den daglige drift. Det gælder både sikring og udvikling. Fra områderne afrapporteres kvalitetsarbejdet årligt. Den samlede kvalitetsrapport tilgår områdets ledelse Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 2/9

3 Kvalitetssystemet Den lokale kvalitetspolitik realiseres gennem kvalitetssystemet, som er opdelt i kvalitetsområder der alle beskrives med kvalitetsmål, indikatorer, kvalitetsudvikling og ansvar. Kvalitetssystemets områder er: Aktiviteternes relevans Aktiviteternes niveau og indhold Aktiviteternes vidensgrundlag Beskrivelsen af hvert kvalitetsområde understøttes af beskrivelse af standarder, indikatorer, procedurer samt procedure for handling hvis standard ikke opnås. Mål, standarder og indikatorerne er udtryk for en sikringstanke: kvaliteten i uddannelsesaktiviteterne skal leve op til bestemte foruddefinerede standarder/indikatorer eller tegn. Men kvalitetssystem går videre end sikringsdelen: Der er også en læringsdel, og de to dele er lige vigtige. Læringsdelen betegnes kvalitetsudvikling. Kvalitetssystemet lægger således op til, at den viden, som sikringsdelen genererer, bruges til at udvikle aktiviteterne. Aktiviteternes relevans Beskrivelse Mål Indikatorer Udvikling/opfølgning Ansvar Relevans Der tilgår løbende viden til området fra aftagere om arbejdsmarkedets kompetencebehov Ved rekvirerede forløb indgås som processtandard altid dialog om aftagernes behov. Der udarbejdes i hvert enkelt forløb et forslag til imødekommelse af kompetencebehov, evt. ud fra bekendtgørelser og studieordninger. Aktivitetsleder (eller uddelegeret til medarbejder). Området deltager i alle grunduddannelsernes møder i uddannelsesudvalg og CFU i det rådgivende CFU udvalg Mødedeltager vurderer evt. behov for opfølgning med aktivitetsleder. Vicedirektør (eller uddelegeret til medarbejder) Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 3/9

4 Der er som målstandard etableret faglige netværk på 4 5 vigtige professionsområder. Mødeleder udarbejder skriftlig opfølgning med handleplan for hvert møde. Aktivitetsleder (eller uddelegeret til medarbejder). Aktiviteternes niveau og indhold Beskrivelse Mål Indikatorer Udvikling/opfølgning Ansvar Akademi- og diplomaktiviteters indhold og niveau Der er overensstemmelse mellem kvalifikationsrammens niveau og indhold og konkret udbudt undervisning. Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler deltager i alle relevante nationale faglige fælles udvalg. Videndeling ved konsulent med særligt uddannelsesansvar. Medarbejder på vegne aktivitetsleder. Alle uddannelsesaktiviteter er underlagt tilsyn ved uddannelsesfaglig medarbejder. Vurdering og kvalitetsudvikling. Modulansvarlig og konsulent med særligt uddannelsesansvar Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 4/9

5 Censorindberetninger fra alle aktiviteter med ekstern censur Vurdering og kvalitetsudvikling. Modulansvarlig og konsulent med særligt uddannelsesansvar. Indhold har passende bredde, dybde og relevans samt den pædagogiske tilrettelæggelse og arbejdsformerne er hensigtsmæssige for, at de studerende kan nå læringsmålene. Ekstern evaluering er som processtandard foretaget af eksterne eksperter på alle aktivitetsområder og dækkende de væsentligste aktiviteter over 6 årig periode, jf. uddannelsernes fælles koncept. Uddannelsen udarbejder en handleplan på baggrund af den eksterne evaluering Aktivitetsleder (eller uddelegeret funktion) vurderer evalueringsrapporter og udarbejder handleplaner. Pilotevalueringer gennemføres i Der er formuleret overordnet plan for ekstern evaluering af områdets aktiviteter. Faciliteter og resurser Faciliteter og resurser på uddannelsesstedet (forlagt undervisning) understøtter læring. Der er opstillet processtandard krav til faciliteter og resurser på eksterne uddannelsessteder. Årligt tages kravene op til revision. Aktivitetsleder for eget område. Deltagerevaluering Alle uddannelsesforløb evalueres med deltagerne med hensyn til: a) egen læring Hvert aktivitetsområde har som processtandard opstillet en plan for evalueringspraksis. Planen for evalueringspraksis opstiller en procedure for, hvordan resultaterne anvendes. Aktivitetsleder (eller uddelegeret funktion) vurderer alle evalueringsresultater Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 5/9

6 b) fagligt niveau c) kobling til praksis I løbet af foråret 2014 opstilles en målstandard for deltagernes vurdering. For akademi- og diplomaktiviteter fremlægger modulansvarlig for konsulent med særligt uddannelsesansvar. Aktiviteternes vidensgrundlag Beskrivelse Mål Indikatorer Udvikling/opfølgning Ansvar Faste medarbejdere: Vidensgrundlag, opgavevaretagelse, kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling ses som forbundne. Medarbejderne har samlet set relevant viden indenfor professionspraksis, udviklingsviden og forskningsviden. Der er som processtandard formuleret indsatsområder med kompetencestrategi for aktivitetsområderne. De årlige kompetencestrategier lever op til UCL s kompetenceudviklingsstrategi. Kvartalsvis samles der i forbindelse med budgetopfølgning op på eksisterende og forventet opgaveportefølje og dermed behov for kompetenceudvikling. Aktivitetsledere opgør gennemførelsen af den årlige kompetencestrategi. De årlige MUS-samtaler gør status på den enkelte medarbejders vidensgrundlag i forhold til den årlige kompetencestrategi og Aktivitetsledere med reference til vicedirektør. Den enkelte medarbejder ajourfører egen kompetenceprofil i UC Viden Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 6/9

7 individuelle ønsker fremad. Viden opbygget gennem kompetenceudvikling og opgavevaretagelse skal deles organisatorisk. Senest ultimo maj 2014 er der som processtandard udviklet en strategi for vidensopsamling, videndeling og kvalitetsudvikling. Der er som målstandard etableret kompetenceklynger som favner og organiserer processen. Status indgår i den årlige afrapportering af kvalitetssystemet. Aktivitetsledere Fleksibel arbejdskraft (Tættere tilknyttede og timelærere). Fleksible medarbejdere har specifikke kompetencer på særlige områder. Ved rekruttering vurderes de fleksible medarbejderes kompetencer. Medarbejderens anvendelighed vurderes som processtandard i forbindelse evaluering af forløb. Aktivitetsleder (og uddannelseschef ved tættere tilknyttet medarbejder) Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 7/9

8 Dokumentation - Afrapportering Et kvalitetssystem henter grundlæggende sin eksistensberettigelse fra tre perspektiver på kvalitet: sikring af niveauet af kvaliteten i den daglige drift udvikling af kvaliteten i områdets aktiviteter dokumentation af kvaliteten Dokumentation foregår typisk i en form for afrapporteringer. Der kan være afrapportering eller formidling af kvaliteten både internt og eksternt. Internt retter dokumentationen sig mod ledelsen og medarbejdere. Ledelsen står inde for kvaliteten over for øvre myndigheder, UCL samt medarbejderne, der bredt engagerer sig i sikring og udvikling af kvalitet i aktiviteterne. Afrapporteringen ledes ind i områdets samlede bidrag til UCLs Ledelsesinformationssystem. Kvalitetssystemet og afrapportering videreudvikles i overensstemmelse med tilbagemeldinger fra UCL centralt. Eksternt rettes dokumentationen mod aftagere, interessenter, FIVU mv. Med udgangspunkt i disse tre funktioner for kvalitetssystemet er der forskellige afrapporterings- eller formidlingstemaer: Kvalitetssystemets funktion Formidlingstemaer Målgrupper Sikring af kvalitet Udvikling af kvalitet Er der systematisk gennemførte aktiviteter der sikrer kvalitet af områdets aktiviteter jf. kvalitetsmålene? Foretages en systematisk indsamling og vurdering af data mhp at afdække udviklingsområder og muligheder? Hvad læres ved evalueringer? Udvikles aktiviteterne på baggrund af evalueringer og dataindsamling? Gennemføres implementering af udviklingstiltag? Ledelse og medarbejdere Studerende Aftagere Ledelse og medarbejdere Studerende Aftagere Undervisningsministeriet EVA/ akkreditering Dokumentation Kan vi vise og redegøre for kvalitetsniveauet jf. kvalitetsområderne? FIVU Akkreditering Aftagere og øvrige interessenter Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 8/9

9 Cyklus for planlægning og rapportering af kvalitetssystemet Kvalitetssystemet for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler afrapporteres en gang årligt. I december fremsendes årsrapport om kvalitetsarbejdet til områdets ledelsesteam. Rapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af kvalitetsarbejdet struktureret efter de 3 kvalitetsområder. Der følger endvidere en vurdering af selv kvalitetssystemet med eventuelt forslag til justeringer. På baggrund af kvalitetsrapporten fastsætter områdets ledelsesteam centrale hovedmål- og overordnede prioriteringer for det kommende år. Med afsæt i dette udarbejdes tværgående strategisk handleplan og efterfølgende lokale handleplaner og tiltag. Der udarbejdes en summarisk årsrapport med afrapportering af kvalitetssystem og ledelsens handleplaner. Den gøres tilgængelig for alle interessenter på hjemmesiden. Det bagvedliggende datagrundlag arkiveres med årsrapport i Team Share. Krav til afrapporteringen I rapporten indgår bl.a. følgende: Handleplaner på baggrund af foregående års kvalitetsrapport Nøgletal: Økonomi, baggrundsdata, statistiske data og selvevaluering Status på opfyldelse af kvalitetsmål jf. standarder, indikatorer og tegn. Resultater fra interne og eksterne evalueringer Ekspertpanelers rapporter og høringssvar Resultater af intern audit Tilbagemeldinger fra kursister/studerende/brugere og rekvirenter Tilbagemeldinger fra ansatte Indberetninger fra eksterne censorer Censorberetninger fra censorformandskaberne Aftagerinddragelse både arbejdsgiver og rekvirent Status for evt. korrigerende tiltag Rapporten indeholder endvidere et notat med: en generel vurdering af stærke og svage sider ved kvalitetssystemet forslag til områder hvor kvalitetssystemet skal videreudvikles Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 9/9

Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument. Juni 2014 - Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD - Styringsdokument

Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument. Juni 2014 - Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD - Styringsdokument Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument 1 Om styringsdokumentet I dette dokument opstilles procesmål, der skal tydeliggøre, hvordan de strategiske mål og dermed visionen for Radiografuddannelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse og Kompetenceudvikling

Uddannelse og Kompetenceudvikling Skoleafdelingens grundlagspapir om Uddannelse og Kompetenceudvikling Aalborg Kommunes Skolevæsen Rev. 7. oktober 2009 Uddannelse og Kompetenceudvikling Skoleafdelingens grundlagspapir om uddannelsespolitik

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Erhvervsakademi Midtvest Att: uddannelseschef Margrethe Børsting Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet

Læs mere