500 MOST COMMON VERBS IN DANISH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "500 MOST COMMON VERBS IN DANISH"

Transkript

1 translation navnem. nutid datid førnutid førdatid bydem. bøj. acceptere accepterer accepterede accepteret accepteret accepter b1 adskille adskiller adskilte adskilt adskilt adskil b2 advare advarer advarede advaret advaret advar b1 afbryde afbryder afbrød afbrudt afbrudt afbryd uv afgive afgiver afgav afgivet afgivet afgiv uv afgøre afgør afgjorde afgjort afgjort afgør uv aflevere afleverer afleverede afleveret afleveret aflever b1 aflyse aflyser aflyste aflyst aflyst aflys b2 afløse afløser afløste afløst afløst afløs b2 afskaffe afskaffer afskaffede afskaffet afskaffet afskaf b1 afslutte afslutter afsluttede afsluttet afsluttet afslut b1 afvise afviser afviste afvist afvist afvis b2 anbefale anbefaler anbefalede anbefalet anbefalet anbefal b1 anbringe anbringer anbragte anbragt anbragt anbring uv ane aner anede anet anet b1 anerkende anerkender anerkendte anerkendt anerkendt anerkend b2 angive angiver angav angivet angivet angiv uv angå angår angik angået angået uv anholde anholder anholdt anholdt anholdt anhold uv ankomme ankommer ankom er ankommet var ankommet uv anmelde anmelder anmeldte anmeldt anmeldt anmeld b2 anse anser anså anset anset uv ansætte ansætter ansatte ansat ansat ansæt uv anvende anvender anvendte anvendt anvendt anvend b2 arbejde arbejder arbejdede arbejdet arbejdet arbejd b1 arrangere arrangerer arrangerede arrangeret arrangeret arranger b1 arrestere arresterer arresterede arresteret arresteret arrester b1 bage bager bagte bagt bagt bag b2 banke banker bankede banket banket bank b1 bede beder bad bedt bedt bed uv befinde befinder befandt befundet befundet uv begrave begraver begravede begravet begravet begrav b1 begrænse begrænser begrænsede begrænset begrænset begræns b1 begynde begynder begyndte er begyndt var begyndt begynd b2 begå begår begik begået begået begå uv behandle behandler behandlede behandlet behandlet behandl b1 beholde beholder beholdt beholdt beholdt behold uv behøve behøver behøvede behøvet behøvet b1 beklage beklager beklagede beklaget beklaget beklag b1 bekræfte bekræfter bekræftede bekræfted bekræftet bekræft b1 bemærke bemærker bemærkede bemærket bemærket bemærk b1 benytte benytter benyttede benyttet benyttet benyt b1 beskrive beskriver beskrev beskrevet beskrevet beskriv uv Most common Danish verbs ~ page 1 out of 13

2 beskytte beskytter beskyttede beskyttet beskyttet beskyt b1 beslutte beslutter besluttede besluttet besluttet beslut b1 bestemme bestemmer bestemte bestemt bestemt bestem b2 bestille bestiller bestilte bestilt bestilt bestil b2 bestå består bestod bestået bestået bestå uv besætte besætter besatte besat besat besæt uv besøge besøger besøgte besøgt besøgt besøg b2 betale betaler betalte betalt betalt betal b2 betyde betyder betød betydet betydet betyd uv bevare bevarer bevarede bevaret bevaret bevar b1 bevise beviser beviste bevist bevist bevis b2 bevæge bevæger bevægede bevæget bevæget bevæg dig b1 bide bider bed bidt bidt bid uv bidrage bidrager bidrog bidraget bidraget bidrag uv binde binder bandt bundet bundet bind uv blande blander blandede blandet blandet bland b1 blive bliver blev er blevet var blevet bliv uv blæse blæser blæste blæst blæst blæs b2 bo bor boede boet boet bo b1 brede breder bredte bredt bredt bred dig b2 bringe bringer bragte bragt bragt bring uv bruge bruger brugte brugt brugt brug b2 bryde bryder brød brudt brudt bryd uv bygge bygger byggede bygget bygget byg b1 bytte bytter byttede byttet byttet byt b1 bære bærer bar båret båret bær uv citere citerer citerede citeret citeret citer b1 danne danner dannede dannet dannet dan b1 danse danser dansede danset danset dans b1 dele deler delte delt delt del b2 deltage deltager deltog deltaget deltaget deltag uv diskutere diskuterer diskuterede diskuteret diskuteret diskuter b1 dominere dominerer dominerede domineret domineret dominer b1 drage drager drog draget draget drag uv dreje drejer drejede drejet drejet dreje b1 drikke drikker drak drukket drukket drik uv drive driver drev drevet drevet driv uv dræbe dræber dræbte dræbt dræbt dræb b2 drøfte drøfter drøftede drøftet drøftet drøft b1 drømme drømmer drømte drømt drømt drøm b2 dukke op dukker op dukkede op er dukket op var dukket op duk op b1 dække dækker dækkede dækket dækket dæk b1 dø dør døde er død var død dø uv Most common Danish verbs ~ page 2 out of 13

3 dømme dømmer dømte dømt dømt døm b2 efterlade efterlader efterlod efterladt efterladt efterlad uv eje ejer ejede ejet ejet b1 eksistere eksisterer eksisterede eksisteret eksisteret b1 elske elsker elskede elsket elsket elsk b1 ende ender endte er endt var endt b2 erkende erkender erkendte erkendt erkendt erkend b2 erstatte erstatter erstattede erstattet erstatte erstat b1 falde falder faldt er faldet var faldet fald uv fange fanger fangede fanget fanget fang b1 fastholde fastholder fastholdt fastholdt fastholdt fasthold uv fastslå fastslår fastslog fastslået fastslået slå fast uv fastsætte fastsætter fastsatte fastsat fastsat fastsæt uv fatte fatter fattede fattet fattet fat b1 fejre fejrer fejrede fejret fejret fejr b1 finde finder fandt fundet fundet find uv fjerne fjerner fjernede fjernet fjernet fjern b1 flygte flygter flygtede er flygtet var flygtet flygt b1 flytte flytter flyttede er flyttet var flyttet flyt b1 flyve flyver fløj / er fløjet / var fløjet flyv uv fodre fodrer fodrede fodret fodret fodr b1 forbedre forbedrer forbedrede forbedret forbedret forbedr b1 forberede forbereder forberedte forberedt forberedt forbered b2 forbinde forbinder forbandt forbundet forfundet forbind uv forblive forbliver forblev er forblevet var forblevet forbliv uv fordele fordeler fordelte fordelt fordelt fordel b2 foregå foregår foregik er foregået var foregået foregå uv forekomme forekommer forekom er forekommet var forekommet forekom uv forelske forelsker forelskede forelsket forelsket forelsk dig b1 forene forener forenede forenet forenet foren b1 foreslå foreslår foreslog foreslået foreslået foreslå uv forestille forestiller forestillede forestillet forestillet forestil dig b1 foretage foretager foretog foretaget foretaget foretag dig uv foretrække foretrækker foretrak foretrukket foretrukket uv forhandle forhandler forhandlede forhandlet forhandlet forhandl b1 forhindre forhindrer forhindrede forhindret forhindret forhindr b1 forholde forholder forholdt forholdt forholdt forhold dig uv forklare forklarer forklarede forklaret forklaret forklar b1 forlade forlader forlod forladt forladt forlad uv forlange forlanger forlangte forlangt forlangt forlang b2 formulere formulerer formulerede formuleret formuleret formuler b1 Most common Danish verbs ~ page 3 out of 13

4 formå formår formåede fomået formået formå b1 forsinke forsinker forsinkede forsinket forsinket forsink b1 forstå forstår forstod forstået forstået forstå uv forsvare forsvarer forsvarede forsvaret forsvaret forsvar b1 forsvinde forsvinder forsvandt er forsvundet var forsvundet forsvind uv forsøge forsøger forsøgte forsøgt forsøgt forsøg b2 fortjene fortjener fortjente fortjent fortjent fortjen b2 fortsætte fortsætter fortsatte / er fortsat / var fortsat fortsæt uv fortælle fortæller fortalte fortalt fortalt fortæl uv forudsætte forudsætter forudsatte / erforudsat / var forudsat forudsæt uv forvandle forvandler forvandlede forvandlet forvandlet forvandl b1 forvente forventer forventede forventet forventet forvent b1 fremgå fremgår fremgik er fremgået var fremgået fremgå uv fremhæve fremhæver fremhævede fremhævet fremhævet fremhæv b1 fremlægge fremlægger fremlagde fremlagt fremlagt fremlæg uv fremstille fremstiller fremstillede fremstillet fremstillet fremstil b1 fremsætte fremsætter fremsatte fremsat fremsat fremsæt uv friste frister fristede fristet fristet frist b1 frygte frygter frygtede frygtet frygtet frygt b1 fungere fungerer fungerede fungeret fungeret funger b1 fylde fylder fyldte fyldt fyldt fyld b2 fyre fyrer fyrede fyret fyret fyr b1 føde føder fødte født født fød b2 føle føler følte følt følt føl b2 følge følger fulgte fulgt fulgt følg uv føre fører førte ført ført før b2 få får fik fået fået få uv gemme gemmer gemte gemt gemt gem b2 genere generer generede generet generet gener b1 gennemføre gennemfører gennemførte gennemført gennemført gennemfør b2 gennemgå gennemgår gennemgik gennemgået gennemgået gennemgå uv gentage gentager gentog gentaget gentaget gentag uv gide gider gad gidet gidet gid uv gifte gifter giftede giftet giftet gift dig b1 give giver gav givet givet giv uv glemme glemmer glemte glemt glemt glem b2 glide glider gled er gledet var gledet glid uv glæde glæder glædede glædet glædet glæd dig b1 godkende godkender godkendte godkendt godkendt godkend b2 gribe griber greb grebet grebet grib uv grine griner grinede grinet grinet grin b1 græde græder græd grædt grædt græd uv Most common Danish verbs ~ page 4 out of 13

5 gøre gør gjorde gjort gjort gør uv gå går gik / er gået / var gået gå uv hade hader hadede hadet hadet had b1 handle handler handlede handlet handlet handl b1 have haft haft hav uv hedde hedder hed heddet heddet uv hente henter hentede hentet hentet hent b1 henvende henvender henvendte henvendt henvendt henvend dig b2 henvise henviser henviste henvist henvist henvis b2 herske hersker herskede hersket hersket hersk b1 hilse hilser hilste hilst hilst hils b2 hindre hindrer hindrede hindret hindret hindr b1 hjælpe hjælper hjalp hjulpet hjulpet hjælp uv holde holder holdt holdt holdt hold uv hoppe hopper hoppede / er hoppet / var hoppet hop b1 huske husker huskede husket husket husk b1 hvile hviler hvilede hvilet hvilet hvil dig b1 hviske hvisker hviskede hvisket hvisket hvisk b1 hælde hælder hældte hældt hældt hæld b2 hænge, (tr). hænger hængte hængt hængt hæng b2 hænge (intr). hænger hang hængt hængt hæng uv hævde hævder Hævdede hævdet hævdet hævd b1 hæve hæver hævede hævet hævet hæv b1 høre hører hørte hørt hørt hør b2 håbe håber håbede håbet håbet håb b1 inddrage inddrager inddrog inddraget inddraget inddrag uv indebære indebærer indebar indebåret indebåret uv indeholde indeholder indeholdt indeholdt indeholdt uv indføre indfører indførte indført indført indfør b2 indgå indgår indgik indgået indgået indgå uv indlede indleder indledte indledt indledt indled b2 indrette indretter indrettede indrettet indrettet indret b1 indrømme indrømmer indrømmede indrømmet indrømmet indrøm b1 indstille indstiller indstillede indstillet indstillet indstil b1 indtage indtager indtog indtaget indtaget indtag uv installere installerer installerede installeret installeret installer b1 inspirere inspirerer inspirerede inspireret inspireret inspirer b1 interessere interesserer interesserede interesseret interesseret interesser b1 investere investerer investerede investeret investeret invester b1 invitere inviterer inviterede inviteret inviteret inviter b1 irritere irriterer irriterede irriteret irriteret irriter b1 kalde kalder kaldte kaldt kaldt kald b2 Most common Danish verbs ~ page 5 out of 13

6 kaste kaster kastede kastet kastet kast b1 kende kender kendte kendt kendt kend b2 kigge kigger kiggede kigget kigget kig b1 klare klarer klarede klaret klaret klar b1 klippe klipper klippede klippet klippet klip b1 klæde klæder klædte klædt klædt klæd b2 knuse knuser knuste knust knust knus b2 knytte knytter knyttede knyttet knyttet knyt b1 koge koger kogte kogt kogt kog b2 kombinere kombinerer kombinerede kombineret kombineret kombiner b1 komme kommer kom er kommet var kommet kom uv kommentere kommenterer kommenterede Har kommenteret kommenteret kommenter b1 koncentrere koncentrerer koncentrede koncentrer koncentreret koncentreret dig b1 konstatere konstaterer konstaterede konstateret konstateret konstater b1 kontakte kontakter kontaktede kontaktet kontaktet kontakt b1 kontrollere kontrollerer kontrollerede kontrolleret kontrolleret kontroller b1 koste koster kostede kostet kostet b1 kritisere kritiserer kritiserede kritiseret kritiseret kritiser b1 kræve kræver krævede krævet krævet kræv b1 kunne kan kunne kunnet kunnet uv kunne lide kan lide kunne lide kunnet lide kunnet lide uv kysse kysser kyssede kysset kysset kys b1 kæmpe kæmper kæmpede kæmpet kæmpet kæmp b1 købe køber købte købt købt køb b2 køre kører kørte / er kørt / var kørt kør b2 lade lader lod ladet ladet lad uv lade som om lader som om lod som om ladet som om ladet som om lad som om uv lande lander landede er landet var landet land b1 lave laver lavede lavet lavet lav b1 le ler lo leet leet le uv lede leder ledte ledt ledt led b2 lege leger legede leget leget leg b1 leje lejer lejede lejet lejet lej b1 lette letter lettede / er lettet / er lettet let b1 leve lever levede levet levet lev b1 levere leverer leverede leveret leveret lever b1 lide lider led lidt lidt lid uv ligge (intr.) ligger lå ligget ligget lig uv ligne ligner lignede lignet lignet lign b1 lokke lokker lokkede lokket lokket lok b1 love lover lovede lovet lovet lov b1 Most common Danish verbs ~ page 6 out of 13

7 lukke lukker lukkede lukket lukket luk b1 lyde lyder lød lydt lydt lyd uv lykkes lykkes lykkedes er lykkedes var lykkedes uv lyse lyser lyste lyst lyst lys b2 lytte lytter lyttede lyttet lyttet lyt b1 lægge (tr.) lægger lagde lagt lagt læg uv lære lærer lærte lært lært lær b2 læse læser læste læst læst læs b2 løbe løber løb / er løbet / var løbet løb uv løfte løfter løftede løftet løftet løft b1 løse løser løste løst løst løs b2 låne låner lånte lånt lånt lån b2 male maler malede malet malet mal b1 mangle mangler manglede manglet manglet b1 meddele meddeler meddelte meddelt meddelt meddel b2 medføre medfører medførte medført medført medfør b2 medvirke medvirker medvirkede medvirket medvirket medvirk b1 melde melder meldte meldt meldt meld b2 mene mener mente ment ment men b2 minde minder mindede mindet mindet mind b1 miste mister mistede mistet mistet mist b1 modtage modtager modtog modtaget modtaget modtag uv myrde myrder myrdede myrdet myrdet myrd b1 mærke mærker mærkede mærket mærket mærk b1 møde møder mødte mødt mødt mød b2 mødes mødes mødtes mødtes mødtes uv måle måler målte målt målt mål b2 måtte må måtte måttet måttet uv nedlægge nedlægger nedlagde nedlagt nedlagt nedlæg uv nedsætte nedsætter nedsatte nedsat nedsat nedsæt uv nikke nikker nikkede nikket nikket nik b1 notere noterer noterede noteret noteret noter b1 nyde nyder nød nydt nydt nyd uv nægte nægter nægtede nægtet nægtet nægt b1 nærme nærmer nærmede nærmet nærmet nærm dig b1 nøjedes nøjes med nøjes med nøjedes med nøjedes med nøjes med uv nå når nåede nået nået nå b1 offentliggøre offentliggør offentliggjorde offentlig-gjort offentlig-gjort offentlig-gør uv omfatte omfatter omfattede omfattet omfattet omfat b1 omgive omgiver omgav omgivet omgivet omgiv uv opbygge opbygger opbyggede opbygget opbygget opbyg b1 Most common Danish verbs ~ page 7 out of 13

8 opdage opdager opdagede opdaget opdaget opdag b1 operere opererer opererede opereret opereret operer b1 opfatte opfatter opfattede opfattet opfattet opfat b1 opfinde opfinder opfandt opfundet opfundet opfind uv opfordre opfordrer opfordrede opfordret opfordret opfordr b1 opfylde opfylder opfyldte opfyldt opfyldt opfyld b2 opføre opfører opførte opført opført opfør b2 opgive opgiver opgav opgivet opgivet opgiv uv ophæve ophæver ophævede ophævet ophævet ophæv b1 opleve oplever oplevede oplevet oplevet oplev b1 oplyse oplyser oplyste oplyst oplyst oplys b2 opnå opnår opnåede opnået opnået opnå b1 oprette opretter oprettede oprettet oprettet opret b1 opstille opstiller opstillede opstillet opstillet opstil b1 opstå opstår opstod er opstået var opstået opstå uv optage optager optog optaget optaget optag uv optræde optræder optrådte optrådt optrådt optræd uv orientere orienterer orienterede orienteret orienteret orienter b1 overbevise overbeviser overbeviste overbevist overbevist overbevis b2 overføre overfører overførte overført overført overfør b2 overholde overholder overholdt overholdt overholdt overhold uv overlade overlader overlod overladt overladt overlad uv overleve overlever overlevede overlevet overlevet overlev b1 overraske overrasker overraskede overrasket overrasket overrask b1 overtage overtager overtog overtaget overtaget overtag uv overveje overvejer overvejede overvejet overvejet overvej b1 pakke pakker pakkede pakket pakket pak b1 passe passer passede passet passet pas b1 pege peger pegede peget peget peg b1 placere placerer placerede placeret placeret placer b1 planlægge planlægger planlagde planlagt planlagt planlæg uv pleje plejer plejede plejet plejet plej b1 presse presser pressede presset presset pres b1 producere producerer producerede produceret produceret producer b1 præge præger prægede præget præget præg b1 præsentere præsenterer præsenterede præsenteret præsenteret præsenter b1 prøve prøver prøvede prøvet prøvet prøv b1 pudse pudser pudsede pudset pudset puds b1 påvirke påvirker påvirkede påvirket påvirket påvirk b1 ramme rammer ramte ramt ramt ram b2 reagere reagerer reagerede reageret reageret reager b1 redde redder reddede reddet reddet red b1 reducere reducerer reducerede reduceret reduceret reducer b1 Most common Danish verbs ~ page 8 out of 13

9 registrere registrerer registrerede registreret registreret registrer b1 regne regner regnede regnet regnet regn b1 rejse rejser rejste / er rejst / var rejst rejs b2 rense renser rensede renset renset rens b1 repræsentere repræsentereterede repræsen-teret repræsen-teret repræsen- repræsen-ter b1 respektere respekterer respekterede respekteret respekteret respekter b1 rette retter rettede rettet rettet ret b1 ride rider red redet redet rid uv ringe ringer ringede ringet ringet ring b1 risikere risikerer risikerede risikeret risikeret risiker b1 rive river rev revet revet riv uv rose roser roste rost rost ros b2 rulle ruller rullede / er rullet / var rullet rul b1 rumme rummer rummede rummet rummet rum b1 rydde rydder ryddede ryddet ryddet ryd b1 ryge ryger røg røget røget ryg uv rykke rykker rykkede rykket rykket ryk b1 ryste ryster rystede rystet rystet ryst b1 række rækker rakte rakt rakt ræk uv røre rører rørte rørt rørt rør b2 råbe råber råbte råbt råbt råb b2 råde råder rådede rådet rådet råd b1 samle samler samlede samlet samlet saml b1 sammenligne sammenlignelignede sammen-lignet sammen-lignet sammen- sammen-lign b1 satse satser satsede satset satset sats b1 savne savner savnede savnet savnet savn b1 se ser så set set se uv sejle sejler sejlede sejlet sejlet sejl b1 sende sender sendte sendt sendt send b2 servere serverer serverede serveret serveret server b1 ses ses sås sets sets uv sidde sidder sad siddet siddet sid uv e er sagde sagt sagt uv sikre sikrer sikrede sikret sikret sikr b1 skabe skaber skabte skabt skabt skab b2 skade skader skadede skadet skadet skad b1 skaffe skaffer skaffede skaffet skaffet skaf b1 ske sker skete er sket var sket ske b2 skifte skifter skiftede skiftet skiftet skift b1 skinne skinner skinnede skinnet skinnet skin b1 skjule skjuler skjulte skjult skjult skjul b2 skrige skriger skreg skreget skreget skrig uv Most common Danish verbs ~ page 9 out of 13

10 skrive skriver skrev skrevet skrevet skriv uv skræmme skræmmer skræmte skræmt skræmt skræm b2 skubbe skubber skubbede skubbet skubbet skub b1 skuffe skuffer skuffede skuffet skuffet skuf b1 skulle skal skulle skullet skullet uv skyde skyder skød skudt skudt skyd uv skyldes skyldes skyldtes skyldtes skyldtes uv skære skærer skar skåret skåret skær uv slippe slipper slap / ersluppet / var sluppet slip uv slukke slukker slukkede er slukket var slukket sluk b1 slutte slutter sluttede er sluttet var sluttet slut b1 slå slår slog slået slået slå uv slås slås sloges sloges sloges slås uv smage smager smagte smagt smagt smag b2 smide smider smed smidt smidt smid b2 smile smiler smilede smilet smilet smil b1 smitte smitter smittede smittet smittet smit b1 snakke snakker snakkede snakket snakket snak b1 sove sover sov sovet sovet sov uv spare sparer sparede sparet sparet spar b1 spille spiller spillede spillet spillet spil b1 spise spiser spiste spist spist spis b2 sprede spreder spredte spredt spredt spred b2 springe springer sprang / er / var sprunget sprunget spring uv spørge spørger spurgte spurgt spurgt spørg uv stamme stammer stammede stammet stammet stam b1 standse standser standsede / er / var standset standset stands b1 starte starter startede / er startet / var startet start b1 stemme stemmer stemte stemt stemt stem b2 stege steger stegte stegt stegt steg uv stige stiger steg er steget var steget stig uv stikke stikker stak stukket stukket stik uv stikke af stikker af stak af er stukket af var stukket af stik af uv stille stiller stillede stillet stillet stil b1 stjæle stjæler stjal stjålet stjålet stjæl uv stole på stoler på stolede på stolet på stolet på stol på b1 stoppe stopper stoppede / er stoppet / var stoppet stop b1 straffe straffer straffede straffet straffet straf b1 stramme strammer strammede strammet strammet stram b1 strække strækker strakte strakt strakt stræk uv Most common Danish verbs ~ page 10 out of 13

11 studere studerer studerede studeret studeret studer b1 styre styrer styrede styret styret styr b1 styrke styrker styrkede styrket styrket styrk b1 støde støder stødte stødt stødt stød b2 støde på støder på stødte på er stødt på var stødt på stød på b2 støtte støtter støttede støttet støttet støt b1 stå står stod stået stået stå uv stå op står op stod op er stået op var stået op stå op uv svare svarer svarede svaret svaret svar b1 svigte svigter svigtede sviget svigtet svigt b1 svinge svinger svingede svinget svinget sving b1 sy syr syede syet syet sy b1 synes synes syntes syntes syntes synes uv synge synger sang sunget sunget syng uv synke synker sank er sunket var sunket synk uv sælge sælger solgte solgt solgt sælg uv sænke sænker sænkede sænket sænket sænk b1 sætte sætter satte sat sat sæt uv søge søger søgte søgt søgt søg b2 sørge for sørger for sørgede for sørget for sørget for sørg for b1 tabe taber tabte tabt tabt tab b2 tage tager tog taget taget tag uv tage hjem tager hjem tog hjem er taget hjem var taget hjem tag hjem uv takke takker takkede takket takket tak b1 tale taler talte talt talt tal b2 tegne tegner tegnede tegnet tegnet tegn b1 tilbringe tilbringer tilbragte tilbragt tilbragt tilbring uv tilbyde tilbyder tilbød tilbudt tilbudt tilbyd uv tilføje tilføjer tilføjede tilføjet tilføjet tilføj b1 tilhøre tilhører tilhørte tilhørt tilhørt b2 tillade tillader tillod tilladt tilladt tillad uv tjene tjener tjente tjent tjent tjen b2 tro tror troede troet troet tro b1 true truer truede truet truet tru b1 trykke trykker trykkede trykket trykket tryk b1 træde træder trådte trådt trådt træd uv træffe træffer traf truffet truffet træf uv trække trækker trak trukket trukket træk uv trænge trænger trængte trængt trængt træng b2 trænge ind trænger ind trængte ind er trængt ind var trængt ind træng ind b2 turde tør turde turdet turdet uv tvinge tvinger tvang tvunget tvunget tving uv tyde tyder tydede tydet tydet tyd b1 Most common Danish verbs ~ page 11 out of 13

12 tælle tæller talte talt talt tæl uv tænde tænder tændte tændt tændt tænd b2 tænke tænker tænkte tænkt tænkt tænk b2 tømme tømmer tømte tømt tømt tøm b2 tørre tørrer tørrede tørret tørret tør b1 tåle tåler tålte tålt tålt tål b2 udarbejde udarbejder udarbejdede udarbejdet udarbejdet udarbejd b1 udbrede udbreder udbredte udbredt udbredt udbred b2 uddanne uddanner uddannede uddannet uddannet uddan b1 udelukke udelukker udelukkede udelukket udelukket udeluk b1 udføre udfører udførte udført udført udfør uv udgive udgiver udgav udgivet udgivet udgiv uv udgøre udgør udgjorde udgjort udgjort udgør uv udkomme udkommer udkom er udkommet var udkommet uv udlevere udleverer udleverede udleveret udleveret udlever b1 udløse udløser udløste udløst udløst udløs b2 udnytte udnytter udnyttede udnyttet udnyttet udnyt b1 udstyre udstyrer udstyrede udstyret udstyret udstyr b1 udsætte udsætter udsatte udsat udsat udsæt uv udtale udtaler udtalte udtalt udtalt udtal b2 udtrykke udtrykker udtrykte udtrykt udtrykt udtryk b2 udvide udvider uvidede udvidet udvidet udvid b1 udvikle udvikler udviklede udviklet udviklet udvikl b1 underholde underholder underholdt underholdt underholdt underhold uv understrege under-streger understregede under-streget under-streget under-streg b1 undersøge undersøger undersøgte undersøgt undersøgt undersøg b2 undgå undgår undgik undgået undgået undgå b2 undre undrer undrede undret undret undr dig b1 vaccinere vaccinerer vaccinerede vaccineret vaccineret vacciner b1 vare varer varede varet varet var b1 variere varierer varierede varieret varieret varier b1 vaske vasker vaskede vasket vasket vask b1 vedtage vedtager vedtog vedtaget vedtaget vedtag uv veje vejer vejede vejet vejet vej b1 vende vender vendte vendt vendt vend b2 vente venter ventede ventet ventet vent b1 vide ved vidste vidst vidst vid uv ville vil ville villet villet vil uv vinde vinder vandt vundet vundet vind uv virke virker virkede virket virket virk b1 vise viser viste vist vist vis b2 vokse vokser voksede er vokset var vokset voks b1 vurdere vurderer vurderede vurderet vurderet vurder b1 Most common Danish verbs ~ page 12 out of 13

13 vække vækker vækkede vækket vækket væk b1 vælge vælger valgte valgt valgt vælg uv vælte vælter væltede væltet væltet vælt b1 være er var været været vær uv vågne vågner vågnede er vågnet var vågnet vågn b1 yde yder ydede ydet ydet yd b1 ændre ændrer ændrede ændret ændret ændr b1 ødelægge ødelægger ødelagde ødelagt ødelagt ødelæg uv øge øger øgede øget øget øg ønske ønsker ønskede ønsket ønsket ønsk åbne åbner åbnede åbnet åbnet åbn Most common Danish verbs ~ page 13 out of 13

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

DEN SINDSSYGE POLAK KØB DEN SINDSSYGE POLAK - TRYK HER OG KOM DIREKTE TIL GYLDENDAL.DK!

DEN SINDSSYGE POLAK KØB DEN SINDSSYGE POLAK - TRYK HER OG KOM DIREKTE TIL GYLDENDAL.DK! DEN SINDSSYGE POLAK KØB DEN SINDSSYGE POLAK - TRYK HER OG KOM DIREKTE TIL GYLDENDAL.DK! Kapitel 1 Søndag den 22. august 2010, Christianshavn Manden stod på en bro på Amager og kiggede over mod Marmorkirken,

Læs mere

Af samme forfatter: Stjålet identitet - 2012 Under skriftesegl - 2011 Fremmed indtrængen - 2010 DRAB efter begæring - 2009 Dukkebarnet - 2008

Af samme forfatter: Stjålet identitet - 2012 Under skriftesegl - 2011 Fremmed indtrængen - 2010 DRAB efter begæring - 2009 Dukkebarnet - 2008 Lig bløder ikke 1 Af samme forfatter: Stjålet identitet - 2012 Under skriftesegl - 2011 Fremmed indtrængen - 2010 DRAB efter begæring - 2009 Dukkebarnet - 2008 Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden,

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Ude godt hjemme bedst

Ude godt hjemme bedst Ude godt hjemme bedst fødse 7 helt unikke hjemmefødselshistorier 1 Denne lille bog er lavet som et dejligt minde. Vi har hver især skrevet vores hjemmefødselshistorie, som vi gerne vil dele med dig...

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

"De ligger godt i maven". Af Jun Jimbut Feng og Gritt Uldall-Jessen 15. april 2015

De ligger godt i maven. Af Jun Jimbut Feng og Gritt Uldall-Jessen 15. april 2015 "De ligger godt i maven". Af Jun Jimbut Feng og Gritt Uldall-Jessen 15. april 2015 0. Publikum får udleveret en billet. I baren i foyeren er det muligt - foruden den sædvanlige kaffe, en øl, en vand eller

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

BLODTÅGE BLODTÅGE SKELETTER I SK ABET 2

BLODTÅGE BLODTÅGE SKELETTER I SK ABET 2 BLODTÅGE 1 Af samme forfatter Dødsbørn Skeletter i skabet 1, Facet 2010 Bitchen imellem os, Facet 2010 2 NICOLE BOYLE RØDTNES NICOLE BOYLE RØDTNES BLODTÅGE Skeletter i skabet 2 3 FORLAGET FACET Tak til

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

NDER MED BRYSTKRÆFT OG UNDERLIVSKRÆFT

NDER MED BRYSTKRÆFT OG UNDERLIVSKRÆFT AF KIRSTEN HOLM-PETERSEN Vi ser fremad Vi ser fremad OM Om MÆND mænd BAG bag kvinder KVINDER MED BRYSTKRÆFT OG UNDERLIVSKRÆFT med bryst- og ovariekræft Kirsten Holm-Petersen Vi ser fremad Om mænd bag

Læs mere

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Følg Hele Verden i Skole på Facebook

Følg Hele Verden i Skole på Facebook LÆSERAKETTEN 2015 1 Følg Hele Verden i Skole på Facebook Kære elever og forældre Som familie kan I følge Hele Verden i Skole via Facebook. I år handler materialet om børn og unge i Guatemala. Læs med i

Læs mere

Havet. Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E

Havet. Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E Havet Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E Samurai Stens største kamp af Jakob 2 Undervandshospitalet af Sasha 4 Den ikke tophemmelige undervandsbase af Jonas 5 Vampyr-sirene af Stine 9 Hævn,

Læs mere

Af samme forfatter: Børnenes ven (Medusa 2003)

Af samme forfatter: Børnenes ven (Medusa 2003) Bad Standing Af samme forfatter: Børnenes ven (Medusa 2003) Søren Meinertsen Bad Standing Roman Medusa Bad Standing 2005 by Søren Meinertsen og Forlaget Medusa Bogen er sat med Times og trykt hos Special-Trykkeriet

Læs mere

Richard Russo. Vinder af Pulitzerprisen

Richard Russo. Vinder af Pulitzerprisen Richard Russo Empire Falls Russo skriver med en varm, dirrende medmenneskelighed... en betagende blanding af skarpt vid, drama og komedie. The Washington Post Ikke én forkert tone... Russo har en forbløffende

Læs mere

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN 4. FEBRUAR 68. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 03 09 11 Social kontrol Mange etniske minoritetspiger bliver fortsat overvåget, kontrolleret og straffet af deres familier. Men flere og flere gør oprør mod familiens

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

'EN ALDRIG FØR OPLEVET SALIGHED' historie

'EN ALDRIG FØR OPLEVET SALIGHED' historie historie scanpix 'EN ALDRIG FØR OPLEVET SALIGHED' En af Danmarks kendteste tidlige narkomaner var Tove Irma Margit Ditlevsen (1917-1976). Læsning af selvbiografiske brudstykker om hendes stofbrug fortæller

Læs mere

ser den forsvinde ind over havens træer. Bøjer sig ned efter Puks snor, som hun tabte i forskrækkelse. Den er væk. Hun kan ikke se hunden noget sted,

ser den forsvinde ind over havens træer. Bøjer sig ned efter Puks snor, som hun tabte i forskrækkelse. Den er væk. Hun kan ikke se hunden noget sted, PROLOG Mørket er faldet på under gudstjenesten. Klokken er over halv syv, da Birthe Fugl Jensen som den sidste forlader den statelige bygning på Frederiksberg Allé. Hun låser døren bag sig med en fornemmelse

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Civil ulydighed. Kapitel 2

Civil ulydighed. Kapitel 2 Kapitel 2 Civil ulydighed Her vil du kun blive konfronteret med få hovedelementer, de kan blive en strømpil for, hvad man har gjort, og hvad man kan gøre mod overgreb, mod diskrimination og uret for med

Læs mere