500 MOST COMMON VERBS IN DANISH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "500 MOST COMMON VERBS IN DANISH"

Transkript

1 translation navnem. nutid datid førnutid førdatid bydem. bøj. acceptere accepterer accepterede accepteret accepteret accepter b1 adskille adskiller adskilte adskilt adskilt adskil b2 advare advarer advarede advaret advaret advar b1 afbryde afbryder afbrød afbrudt afbrudt afbryd uv afgive afgiver afgav afgivet afgivet afgiv uv afgøre afgør afgjorde afgjort afgjort afgør uv aflevere afleverer afleverede afleveret afleveret aflever b1 aflyse aflyser aflyste aflyst aflyst aflys b2 afløse afløser afløste afløst afløst afløs b2 afskaffe afskaffer afskaffede afskaffet afskaffet afskaf b1 afslutte afslutter afsluttede afsluttet afsluttet afslut b1 afvise afviser afviste afvist afvist afvis b2 anbefale anbefaler anbefalede anbefalet anbefalet anbefal b1 anbringe anbringer anbragte anbragt anbragt anbring uv ane aner anede anet anet b1 anerkende anerkender anerkendte anerkendt anerkendt anerkend b2 angive angiver angav angivet angivet angiv uv angå angår angik angået angået uv anholde anholder anholdt anholdt anholdt anhold uv ankomme ankommer ankom er ankommet var ankommet uv anmelde anmelder anmeldte anmeldt anmeldt anmeld b2 anse anser anså anset anset uv ansætte ansætter ansatte ansat ansat ansæt uv anvende anvender anvendte anvendt anvendt anvend b2 arbejde arbejder arbejdede arbejdet arbejdet arbejd b1 arrangere arrangerer arrangerede arrangeret arrangeret arranger b1 arrestere arresterer arresterede arresteret arresteret arrester b1 bage bager bagte bagt bagt bag b2 banke banker bankede banket banket bank b1 bede beder bad bedt bedt bed uv befinde befinder befandt befundet befundet uv begrave begraver begravede begravet begravet begrav b1 begrænse begrænser begrænsede begrænset begrænset begræns b1 begynde begynder begyndte er begyndt var begyndt begynd b2 begå begår begik begået begået begå uv behandle behandler behandlede behandlet behandlet behandl b1 beholde beholder beholdt beholdt beholdt behold uv behøve behøver behøvede behøvet behøvet b1 beklage beklager beklagede beklaget beklaget beklag b1 bekræfte bekræfter bekræftede bekræfted bekræftet bekræft b1 bemærke bemærker bemærkede bemærket bemærket bemærk b1 benytte benytter benyttede benyttet benyttet benyt b1 beskrive beskriver beskrev beskrevet beskrevet beskriv uv Most common Danish verbs ~ page 1 out of 13

2 beskytte beskytter beskyttede beskyttet beskyttet beskyt b1 beslutte beslutter besluttede besluttet besluttet beslut b1 bestemme bestemmer bestemte bestemt bestemt bestem b2 bestille bestiller bestilte bestilt bestilt bestil b2 bestå består bestod bestået bestået bestå uv besætte besætter besatte besat besat besæt uv besøge besøger besøgte besøgt besøgt besøg b2 betale betaler betalte betalt betalt betal b2 betyde betyder betød betydet betydet betyd uv bevare bevarer bevarede bevaret bevaret bevar b1 bevise beviser beviste bevist bevist bevis b2 bevæge bevæger bevægede bevæget bevæget bevæg dig b1 bide bider bed bidt bidt bid uv bidrage bidrager bidrog bidraget bidraget bidrag uv binde binder bandt bundet bundet bind uv blande blander blandede blandet blandet bland b1 blive bliver blev er blevet var blevet bliv uv blæse blæser blæste blæst blæst blæs b2 bo bor boede boet boet bo b1 brede breder bredte bredt bredt bred dig b2 bringe bringer bragte bragt bragt bring uv bruge bruger brugte brugt brugt brug b2 bryde bryder brød brudt brudt bryd uv bygge bygger byggede bygget bygget byg b1 bytte bytter byttede byttet byttet byt b1 bære bærer bar båret båret bær uv citere citerer citerede citeret citeret citer b1 danne danner dannede dannet dannet dan b1 danse danser dansede danset danset dans b1 dele deler delte delt delt del b2 deltage deltager deltog deltaget deltaget deltag uv diskutere diskuterer diskuterede diskuteret diskuteret diskuter b1 dominere dominerer dominerede domineret domineret dominer b1 drage drager drog draget draget drag uv dreje drejer drejede drejet drejet dreje b1 drikke drikker drak drukket drukket drik uv drive driver drev drevet drevet driv uv dræbe dræber dræbte dræbt dræbt dræb b2 drøfte drøfter drøftede drøftet drøftet drøft b1 drømme drømmer drømte drømt drømt drøm b2 dukke op dukker op dukkede op er dukket op var dukket op duk op b1 dække dækker dækkede dækket dækket dæk b1 dø dør døde er død var død dø uv Most common Danish verbs ~ page 2 out of 13

3 dømme dømmer dømte dømt dømt døm b2 efterlade efterlader efterlod efterladt efterladt efterlad uv eje ejer ejede ejet ejet b1 eksistere eksisterer eksisterede eksisteret eksisteret b1 elske elsker elskede elsket elsket elsk b1 ende ender endte er endt var endt b2 erkende erkender erkendte erkendt erkendt erkend b2 erstatte erstatter erstattede erstattet erstatte erstat b1 falde falder faldt er faldet var faldet fald uv fange fanger fangede fanget fanget fang b1 fastholde fastholder fastholdt fastholdt fastholdt fasthold uv fastslå fastslår fastslog fastslået fastslået slå fast uv fastsætte fastsætter fastsatte fastsat fastsat fastsæt uv fatte fatter fattede fattet fattet fat b1 fejre fejrer fejrede fejret fejret fejr b1 finde finder fandt fundet fundet find uv fjerne fjerner fjernede fjernet fjernet fjern b1 flygte flygter flygtede er flygtet var flygtet flygt b1 flytte flytter flyttede er flyttet var flyttet flyt b1 flyve flyver fløj / er fløjet / var fløjet flyv uv fodre fodrer fodrede fodret fodret fodr b1 forbedre forbedrer forbedrede forbedret forbedret forbedr b1 forberede forbereder forberedte forberedt forberedt forbered b2 forbinde forbinder forbandt forbundet forfundet forbind uv forblive forbliver forblev er forblevet var forblevet forbliv uv fordele fordeler fordelte fordelt fordelt fordel b2 foregå foregår foregik er foregået var foregået foregå uv forekomme forekommer forekom er forekommet var forekommet forekom uv forelske forelsker forelskede forelsket forelsket forelsk dig b1 forene forener forenede forenet forenet foren b1 foreslå foreslår foreslog foreslået foreslået foreslå uv forestille forestiller forestillede forestillet forestillet forestil dig b1 foretage foretager foretog foretaget foretaget foretag dig uv foretrække foretrækker foretrak foretrukket foretrukket uv forhandle forhandler forhandlede forhandlet forhandlet forhandl b1 forhindre forhindrer forhindrede forhindret forhindret forhindr b1 forholde forholder forholdt forholdt forholdt forhold dig uv forklare forklarer forklarede forklaret forklaret forklar b1 forlade forlader forlod forladt forladt forlad uv forlange forlanger forlangte forlangt forlangt forlang b2 formulere formulerer formulerede formuleret formuleret formuler b1 Most common Danish verbs ~ page 3 out of 13

4 formå formår formåede fomået formået formå b1 forsinke forsinker forsinkede forsinket forsinket forsink b1 forstå forstår forstod forstået forstået forstå uv forsvare forsvarer forsvarede forsvaret forsvaret forsvar b1 forsvinde forsvinder forsvandt er forsvundet var forsvundet forsvind uv forsøge forsøger forsøgte forsøgt forsøgt forsøg b2 fortjene fortjener fortjente fortjent fortjent fortjen b2 fortsætte fortsætter fortsatte / er fortsat / var fortsat fortsæt uv fortælle fortæller fortalte fortalt fortalt fortæl uv forudsætte forudsætter forudsatte / erforudsat / var forudsat forudsæt uv forvandle forvandler forvandlede forvandlet forvandlet forvandl b1 forvente forventer forventede forventet forventet forvent b1 fremgå fremgår fremgik er fremgået var fremgået fremgå uv fremhæve fremhæver fremhævede fremhævet fremhævet fremhæv b1 fremlægge fremlægger fremlagde fremlagt fremlagt fremlæg uv fremstille fremstiller fremstillede fremstillet fremstillet fremstil b1 fremsætte fremsætter fremsatte fremsat fremsat fremsæt uv friste frister fristede fristet fristet frist b1 frygte frygter frygtede frygtet frygtet frygt b1 fungere fungerer fungerede fungeret fungeret funger b1 fylde fylder fyldte fyldt fyldt fyld b2 fyre fyrer fyrede fyret fyret fyr b1 føde føder fødte født født fød b2 føle føler følte følt følt føl b2 følge følger fulgte fulgt fulgt følg uv føre fører førte ført ført før b2 få får fik fået fået få uv gemme gemmer gemte gemt gemt gem b2 genere generer generede generet generet gener b1 gennemføre gennemfører gennemførte gennemført gennemført gennemfør b2 gennemgå gennemgår gennemgik gennemgået gennemgået gennemgå uv gentage gentager gentog gentaget gentaget gentag uv gide gider gad gidet gidet gid uv gifte gifter giftede giftet giftet gift dig b1 give giver gav givet givet giv uv glemme glemmer glemte glemt glemt glem b2 glide glider gled er gledet var gledet glid uv glæde glæder glædede glædet glædet glæd dig b1 godkende godkender godkendte godkendt godkendt godkend b2 gribe griber greb grebet grebet grib uv grine griner grinede grinet grinet grin b1 græde græder græd grædt grædt græd uv Most common Danish verbs ~ page 4 out of 13

5 gøre gør gjorde gjort gjort gør uv gå går gik / er gået / var gået gå uv hade hader hadede hadet hadet had b1 handle handler handlede handlet handlet handl b1 have haft haft hav uv hedde hedder hed heddet heddet uv hente henter hentede hentet hentet hent b1 henvende henvender henvendte henvendt henvendt henvend dig b2 henvise henviser henviste henvist henvist henvis b2 herske hersker herskede hersket hersket hersk b1 hilse hilser hilste hilst hilst hils b2 hindre hindrer hindrede hindret hindret hindr b1 hjælpe hjælper hjalp hjulpet hjulpet hjælp uv holde holder holdt holdt holdt hold uv hoppe hopper hoppede / er hoppet / var hoppet hop b1 huske husker huskede husket husket husk b1 hvile hviler hvilede hvilet hvilet hvil dig b1 hviske hvisker hviskede hvisket hvisket hvisk b1 hælde hælder hældte hældt hældt hæld b2 hænge, (tr). hænger hængte hængt hængt hæng b2 hænge (intr). hænger hang hængt hængt hæng uv hævde hævder Hævdede hævdet hævdet hævd b1 hæve hæver hævede hævet hævet hæv b1 høre hører hørte hørt hørt hør b2 håbe håber håbede håbet håbet håb b1 inddrage inddrager inddrog inddraget inddraget inddrag uv indebære indebærer indebar indebåret indebåret uv indeholde indeholder indeholdt indeholdt indeholdt uv indføre indfører indførte indført indført indfør b2 indgå indgår indgik indgået indgået indgå uv indlede indleder indledte indledt indledt indled b2 indrette indretter indrettede indrettet indrettet indret b1 indrømme indrømmer indrømmede indrømmet indrømmet indrøm b1 indstille indstiller indstillede indstillet indstillet indstil b1 indtage indtager indtog indtaget indtaget indtag uv installere installerer installerede installeret installeret installer b1 inspirere inspirerer inspirerede inspireret inspireret inspirer b1 interessere interesserer interesserede interesseret interesseret interesser b1 investere investerer investerede investeret investeret invester b1 invitere inviterer inviterede inviteret inviteret inviter b1 irritere irriterer irriterede irriteret irriteret irriter b1 kalde kalder kaldte kaldt kaldt kald b2 Most common Danish verbs ~ page 5 out of 13

6 kaste kaster kastede kastet kastet kast b1 kende kender kendte kendt kendt kend b2 kigge kigger kiggede kigget kigget kig b1 klare klarer klarede klaret klaret klar b1 klippe klipper klippede klippet klippet klip b1 klæde klæder klædte klædt klædt klæd b2 knuse knuser knuste knust knust knus b2 knytte knytter knyttede knyttet knyttet knyt b1 koge koger kogte kogt kogt kog b2 kombinere kombinerer kombinerede kombineret kombineret kombiner b1 komme kommer kom er kommet var kommet kom uv kommentere kommenterer kommenterede Har kommenteret kommenteret kommenter b1 koncentrere koncentrerer koncentrede koncentrer koncentreret koncentreret dig b1 konstatere konstaterer konstaterede konstateret konstateret konstater b1 kontakte kontakter kontaktede kontaktet kontaktet kontakt b1 kontrollere kontrollerer kontrollerede kontrolleret kontrolleret kontroller b1 koste koster kostede kostet kostet b1 kritisere kritiserer kritiserede kritiseret kritiseret kritiser b1 kræve kræver krævede krævet krævet kræv b1 kunne kan kunne kunnet kunnet uv kunne lide kan lide kunne lide kunnet lide kunnet lide uv kysse kysser kyssede kysset kysset kys b1 kæmpe kæmper kæmpede kæmpet kæmpet kæmp b1 købe køber købte købt købt køb b2 køre kører kørte / er kørt / var kørt kør b2 lade lader lod ladet ladet lad uv lade som om lader som om lod som om ladet som om ladet som om lad som om uv lande lander landede er landet var landet land b1 lave laver lavede lavet lavet lav b1 le ler lo leet leet le uv lede leder ledte ledt ledt led b2 lege leger legede leget leget leg b1 leje lejer lejede lejet lejet lej b1 lette letter lettede / er lettet / er lettet let b1 leve lever levede levet levet lev b1 levere leverer leverede leveret leveret lever b1 lide lider led lidt lidt lid uv ligge (intr.) ligger lå ligget ligget lig uv ligne ligner lignede lignet lignet lign b1 lokke lokker lokkede lokket lokket lok b1 love lover lovede lovet lovet lov b1 Most common Danish verbs ~ page 6 out of 13

7 lukke lukker lukkede lukket lukket luk b1 lyde lyder lød lydt lydt lyd uv lykkes lykkes lykkedes er lykkedes var lykkedes uv lyse lyser lyste lyst lyst lys b2 lytte lytter lyttede lyttet lyttet lyt b1 lægge (tr.) lægger lagde lagt lagt læg uv lære lærer lærte lært lært lær b2 læse læser læste læst læst læs b2 løbe løber løb / er løbet / var løbet løb uv løfte løfter løftede løftet løftet løft b1 løse løser løste løst løst løs b2 låne låner lånte lånt lånt lån b2 male maler malede malet malet mal b1 mangle mangler manglede manglet manglet b1 meddele meddeler meddelte meddelt meddelt meddel b2 medføre medfører medførte medført medført medfør b2 medvirke medvirker medvirkede medvirket medvirket medvirk b1 melde melder meldte meldt meldt meld b2 mene mener mente ment ment men b2 minde minder mindede mindet mindet mind b1 miste mister mistede mistet mistet mist b1 modtage modtager modtog modtaget modtaget modtag uv myrde myrder myrdede myrdet myrdet myrd b1 mærke mærker mærkede mærket mærket mærk b1 møde møder mødte mødt mødt mød b2 mødes mødes mødtes mødtes mødtes uv måle måler målte målt målt mål b2 måtte må måtte måttet måttet uv nedlægge nedlægger nedlagde nedlagt nedlagt nedlæg uv nedsætte nedsætter nedsatte nedsat nedsat nedsæt uv nikke nikker nikkede nikket nikket nik b1 notere noterer noterede noteret noteret noter b1 nyde nyder nød nydt nydt nyd uv nægte nægter nægtede nægtet nægtet nægt b1 nærme nærmer nærmede nærmet nærmet nærm dig b1 nøjedes nøjes med nøjes med nøjedes med nøjedes med nøjes med uv nå når nåede nået nået nå b1 offentliggøre offentliggør offentliggjorde offentlig-gjort offentlig-gjort offentlig-gør uv omfatte omfatter omfattede omfattet omfattet omfat b1 omgive omgiver omgav omgivet omgivet omgiv uv opbygge opbygger opbyggede opbygget opbygget opbyg b1 Most common Danish verbs ~ page 7 out of 13

8 opdage opdager opdagede opdaget opdaget opdag b1 operere opererer opererede opereret opereret operer b1 opfatte opfatter opfattede opfattet opfattet opfat b1 opfinde opfinder opfandt opfundet opfundet opfind uv opfordre opfordrer opfordrede opfordret opfordret opfordr b1 opfylde opfylder opfyldte opfyldt opfyldt opfyld b2 opføre opfører opførte opført opført opfør b2 opgive opgiver opgav opgivet opgivet opgiv uv ophæve ophæver ophævede ophævet ophævet ophæv b1 opleve oplever oplevede oplevet oplevet oplev b1 oplyse oplyser oplyste oplyst oplyst oplys b2 opnå opnår opnåede opnået opnået opnå b1 oprette opretter oprettede oprettet oprettet opret b1 opstille opstiller opstillede opstillet opstillet opstil b1 opstå opstår opstod er opstået var opstået opstå uv optage optager optog optaget optaget optag uv optræde optræder optrådte optrådt optrådt optræd uv orientere orienterer orienterede orienteret orienteret orienter b1 overbevise overbeviser overbeviste overbevist overbevist overbevis b2 overføre overfører overførte overført overført overfør b2 overholde overholder overholdt overholdt overholdt overhold uv overlade overlader overlod overladt overladt overlad uv overleve overlever overlevede overlevet overlevet overlev b1 overraske overrasker overraskede overrasket overrasket overrask b1 overtage overtager overtog overtaget overtaget overtag uv overveje overvejer overvejede overvejet overvejet overvej b1 pakke pakker pakkede pakket pakket pak b1 passe passer passede passet passet pas b1 pege peger pegede peget peget peg b1 placere placerer placerede placeret placeret placer b1 planlægge planlægger planlagde planlagt planlagt planlæg uv pleje plejer plejede plejet plejet plej b1 presse presser pressede presset presset pres b1 producere producerer producerede produceret produceret producer b1 præge præger prægede præget præget præg b1 præsentere præsenterer præsenterede præsenteret præsenteret præsenter b1 prøve prøver prøvede prøvet prøvet prøv b1 pudse pudser pudsede pudset pudset puds b1 påvirke påvirker påvirkede påvirket påvirket påvirk b1 ramme rammer ramte ramt ramt ram b2 reagere reagerer reagerede reageret reageret reager b1 redde redder reddede reddet reddet red b1 reducere reducerer reducerede reduceret reduceret reducer b1 Most common Danish verbs ~ page 8 out of 13

9 registrere registrerer registrerede registreret registreret registrer b1 regne regner regnede regnet regnet regn b1 rejse rejser rejste / er rejst / var rejst rejs b2 rense renser rensede renset renset rens b1 repræsentere repræsentereterede repræsen-teret repræsen-teret repræsen- repræsen-ter b1 respektere respekterer respekterede respekteret respekteret respekter b1 rette retter rettede rettet rettet ret b1 ride rider red redet redet rid uv ringe ringer ringede ringet ringet ring b1 risikere risikerer risikerede risikeret risikeret risiker b1 rive river rev revet revet riv uv rose roser roste rost rost ros b2 rulle ruller rullede / er rullet / var rullet rul b1 rumme rummer rummede rummet rummet rum b1 rydde rydder ryddede ryddet ryddet ryd b1 ryge ryger røg røget røget ryg uv rykke rykker rykkede rykket rykket ryk b1 ryste ryster rystede rystet rystet ryst b1 række rækker rakte rakt rakt ræk uv røre rører rørte rørt rørt rør b2 råbe råber råbte råbt råbt råb b2 råde råder rådede rådet rådet råd b1 samle samler samlede samlet samlet saml b1 sammenligne sammenlignelignede sammen-lignet sammen-lignet sammen- sammen-lign b1 satse satser satsede satset satset sats b1 savne savner savnede savnet savnet savn b1 se ser så set set se uv sejle sejler sejlede sejlet sejlet sejl b1 sende sender sendte sendt sendt send b2 servere serverer serverede serveret serveret server b1 ses ses sås sets sets uv sidde sidder sad siddet siddet sid uv e er sagde sagt sagt uv sikre sikrer sikrede sikret sikret sikr b1 skabe skaber skabte skabt skabt skab b2 skade skader skadede skadet skadet skad b1 skaffe skaffer skaffede skaffet skaffet skaf b1 ske sker skete er sket var sket ske b2 skifte skifter skiftede skiftet skiftet skift b1 skinne skinner skinnede skinnet skinnet skin b1 skjule skjuler skjulte skjult skjult skjul b2 skrige skriger skreg skreget skreget skrig uv Most common Danish verbs ~ page 9 out of 13

10 skrive skriver skrev skrevet skrevet skriv uv skræmme skræmmer skræmte skræmt skræmt skræm b2 skubbe skubber skubbede skubbet skubbet skub b1 skuffe skuffer skuffede skuffet skuffet skuf b1 skulle skal skulle skullet skullet uv skyde skyder skød skudt skudt skyd uv skyldes skyldes skyldtes skyldtes skyldtes uv skære skærer skar skåret skåret skær uv slippe slipper slap / ersluppet / var sluppet slip uv slukke slukker slukkede er slukket var slukket sluk b1 slutte slutter sluttede er sluttet var sluttet slut b1 slå slår slog slået slået slå uv slås slås sloges sloges sloges slås uv smage smager smagte smagt smagt smag b2 smide smider smed smidt smidt smid b2 smile smiler smilede smilet smilet smil b1 smitte smitter smittede smittet smittet smit b1 snakke snakker snakkede snakket snakket snak b1 sove sover sov sovet sovet sov uv spare sparer sparede sparet sparet spar b1 spille spiller spillede spillet spillet spil b1 spise spiser spiste spist spist spis b2 sprede spreder spredte spredt spredt spred b2 springe springer sprang / er / var sprunget sprunget spring uv spørge spørger spurgte spurgt spurgt spørg uv stamme stammer stammede stammet stammet stam b1 standse standser standsede / er / var standset standset stands b1 starte starter startede / er startet / var startet start b1 stemme stemmer stemte stemt stemt stem b2 stege steger stegte stegt stegt steg uv stige stiger steg er steget var steget stig uv stikke stikker stak stukket stukket stik uv stikke af stikker af stak af er stukket af var stukket af stik af uv stille stiller stillede stillet stillet stil b1 stjæle stjæler stjal stjålet stjålet stjæl uv stole på stoler på stolede på stolet på stolet på stol på b1 stoppe stopper stoppede / er stoppet / var stoppet stop b1 straffe straffer straffede straffet straffet straf b1 stramme strammer strammede strammet strammet stram b1 strække strækker strakte strakt strakt stræk uv Most common Danish verbs ~ page 10 out of 13

11 studere studerer studerede studeret studeret studer b1 styre styrer styrede styret styret styr b1 styrke styrker styrkede styrket styrket styrk b1 støde støder stødte stødt stødt stød b2 støde på støder på stødte på er stødt på var stødt på stød på b2 støtte støtter støttede støttet støttet støt b1 stå står stod stået stået stå uv stå op står op stod op er stået op var stået op stå op uv svare svarer svarede svaret svaret svar b1 svigte svigter svigtede sviget svigtet svigt b1 svinge svinger svingede svinget svinget sving b1 sy syr syede syet syet sy b1 synes synes syntes syntes syntes synes uv synge synger sang sunget sunget syng uv synke synker sank er sunket var sunket synk uv sælge sælger solgte solgt solgt sælg uv sænke sænker sænkede sænket sænket sænk b1 sætte sætter satte sat sat sæt uv søge søger søgte søgt søgt søg b2 sørge for sørger for sørgede for sørget for sørget for sørg for b1 tabe taber tabte tabt tabt tab b2 tage tager tog taget taget tag uv tage hjem tager hjem tog hjem er taget hjem var taget hjem tag hjem uv takke takker takkede takket takket tak b1 tale taler talte talt talt tal b2 tegne tegner tegnede tegnet tegnet tegn b1 tilbringe tilbringer tilbragte tilbragt tilbragt tilbring uv tilbyde tilbyder tilbød tilbudt tilbudt tilbyd uv tilføje tilføjer tilføjede tilføjet tilføjet tilføj b1 tilhøre tilhører tilhørte tilhørt tilhørt b2 tillade tillader tillod tilladt tilladt tillad uv tjene tjener tjente tjent tjent tjen b2 tro tror troede troet troet tro b1 true truer truede truet truet tru b1 trykke trykker trykkede trykket trykket tryk b1 træde træder trådte trådt trådt træd uv træffe træffer traf truffet truffet træf uv trække trækker trak trukket trukket træk uv trænge trænger trængte trængt trængt træng b2 trænge ind trænger ind trængte ind er trængt ind var trængt ind træng ind b2 turde tør turde turdet turdet uv tvinge tvinger tvang tvunget tvunget tving uv tyde tyder tydede tydet tydet tyd b1 Most common Danish verbs ~ page 11 out of 13

12 tælle tæller talte talt talt tæl uv tænde tænder tændte tændt tændt tænd b2 tænke tænker tænkte tænkt tænkt tænk b2 tømme tømmer tømte tømt tømt tøm b2 tørre tørrer tørrede tørret tørret tør b1 tåle tåler tålte tålt tålt tål b2 udarbejde udarbejder udarbejdede udarbejdet udarbejdet udarbejd b1 udbrede udbreder udbredte udbredt udbredt udbred b2 uddanne uddanner uddannede uddannet uddannet uddan b1 udelukke udelukker udelukkede udelukket udelukket udeluk b1 udføre udfører udførte udført udført udfør uv udgive udgiver udgav udgivet udgivet udgiv uv udgøre udgør udgjorde udgjort udgjort udgør uv udkomme udkommer udkom er udkommet var udkommet uv udlevere udleverer udleverede udleveret udleveret udlever b1 udløse udløser udløste udløst udløst udløs b2 udnytte udnytter udnyttede udnyttet udnyttet udnyt b1 udstyre udstyrer udstyrede udstyret udstyret udstyr b1 udsætte udsætter udsatte udsat udsat udsæt uv udtale udtaler udtalte udtalt udtalt udtal b2 udtrykke udtrykker udtrykte udtrykt udtrykt udtryk b2 udvide udvider uvidede udvidet udvidet udvid b1 udvikle udvikler udviklede udviklet udviklet udvikl b1 underholde underholder underholdt underholdt underholdt underhold uv understrege under-streger understregede under-streget under-streget under-streg b1 undersøge undersøger undersøgte undersøgt undersøgt undersøg b2 undgå undgår undgik undgået undgået undgå b2 undre undrer undrede undret undret undr dig b1 vaccinere vaccinerer vaccinerede vaccineret vaccineret vacciner b1 vare varer varede varet varet var b1 variere varierer varierede varieret varieret varier b1 vaske vasker vaskede vasket vasket vask b1 vedtage vedtager vedtog vedtaget vedtaget vedtag uv veje vejer vejede vejet vejet vej b1 vende vender vendte vendt vendt vend b2 vente venter ventede ventet ventet vent b1 vide ved vidste vidst vidst vid uv ville vil ville villet villet vil uv vinde vinder vandt vundet vundet vind uv virke virker virkede virket virket virk b1 vise viser viste vist vist vis b2 vokse vokser voksede er vokset var vokset voks b1 vurdere vurderer vurderede vurderet vurderet vurder b1 Most common Danish verbs ~ page 12 out of 13

13 vække vækker vækkede vækket vækket væk b1 vælge vælger valgte valgt valgt vælg uv vælte vælter væltede væltet væltet vælt b1 være er var været været vær uv vågne vågner vågnede er vågnet var vågnet vågn b1 yde yder ydede ydet ydet yd b1 ændre ændrer ændrede ændret ændret ændr b1 ødelægge ødelægger ødelagde ødelagt ødelagt ødelæg uv øge øger øgede øget øget øg ønske ønsker ønskede ønsket ønsket ønsk åbne åbner åbnede åbnet åbnet åbn Most common Danish verbs ~ page 13 out of 13

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008. Indholdsfortegnelse 2. Kapitel 1. Mombasa 3. Kapitel 2. Ørkenens fare 3. Kapitel 3.

Indholdsfortegnelse. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008. Indholdsfortegnelse 2. Kapitel 1. Mombasa 3. Kapitel 2. Ørkenens fare 3. Kapitel 3. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1. Mombasa 3 Kapitel 2. Ørkenens fare 3 Kapitel 3. Mordet 4 Kapitel 4. Fri 4 Kapitel 5. Bjerghulen 4 Afsnit 1 4 Afsnit

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Moses kunne høre ambulancen komme op gennem skoven. Han skulle bare lige se ud i køkkenet en sidste gang. Mærkeligt at han igen skulle væk, og at han

Moses kunne høre ambulancen komme op gennem skoven. Han skulle bare lige se ud i køkkenet en sidste gang. Mærkeligt at han igen skulle væk, og at han 1 Moses kunne høre ambulancen komme op gennem skoven. Han skulle bare lige se ud i køkkenet en sidste gang. Mærkeligt at han igen skulle væk, og at han selv havde taget beslutningen. Nu skulle det være.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Marimbas Rejse. En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma

Marimbas Rejse. En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma Marimbas Rejse En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma Opført af: Cahit Ece (musiker) Jimmi Mhukayesango (fortæller) I hæftet finder du historien om Marimba og forslag

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere

Kapitel 1: Gabende huller

Kapitel 1: Gabende huller Kapitel 1: Gabende huller (ALO FORTÆLLER) Hæfteklammerne borer sig ind i min hud. Der går et jag af smerte gennem min krop, hver gang sygeplejersken skyder en ind. Stå stille, siger Elon irriteret og puffer

Læs mere

En lille pige stormer ind i stuen. Helt opsat på at vise en figur, som hun har lavet i skolen.

En lille pige stormer ind i stuen. Helt opsat på at vise en figur, som hun har lavet i skolen. Hjemmet uge 17 2015, af Anette Løkken Sørensen, foto: Anne Mette Welling Tina var udsat for vold og misbrug: Jeg lader mig ikke længere nøje Tina Marie-Louise Campbell er vokset op med en far der drak

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Tvillingesjæl. Lucindra. ~ 1 ~

Tvillingesjæl. Lucindra. ~ 1 ~ Tvillingesjæl Lucindra. ~ 1 ~ Forsidefoto: taget af Lucindra Udgivet 1. gang i juni 2014 Udgivelser: De Tre Grale Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder Guddommelig Moderenergi Gralskongen

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1.søndag efter påske side 1. Første søndag efter påske Tekst. Johs. 20,15-19.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1.søndag efter påske side 1. Første søndag efter påske Tekst. Johs. 20,15-19. 03-04-2016 side 1 Første søndag efter påske 2016. Tekst. Johs. 20,15-19. En samtale mellem to. En tidlig morgen på strandbredden ved Galilæa sø. En dag som alle andre, men en dag som ingen andre. Samtalen

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL 2016 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 Nu sad de der så igen. Det var det samme sted. Men det var så også det

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Lene Møller. Hvorfor lige mig? En Historie om mobning. Saxo Publish

Lene Møller. Hvorfor lige mig? En Historie om mobning. Saxo Publish Lene Møller Hvorfor lige mig? En Historie om mobning. Saxo Publish Andre udgivelser af Lene Møller: Molly Den Magiske Ko Hvorfor lige mig? En historie om mobning. ISBN: 9788740444230 Copyright 2013, Lene

Læs mere

Det var utrolig pinefuldt. Især fordi jeg mente, jeg var kommet længere. At jeg havde lært at forstå og at passe på.

Det var utrolig pinefuldt. Især fordi jeg mente, jeg var kommet længere. At jeg havde lært at forstå og at passe på. Dette lange digt har jeg skrevet, til den mand jeg forelskede mig i, efter at have været singlepige i 8 år. Han var anderledes på mange punkter, i hans personlighed, end mine to tidligere mænd. Men jeg

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere