500 MOST COMMON VERBS IN DANISH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "500 MOST COMMON VERBS IN DANISH"

Transkript

1 translation navnem. nutid datid førnutid førdatid bydem. bøj. acceptere accepterer accepterede accepteret accepteret accepter b1 adskille adskiller adskilte adskilt adskilt adskil b2 advare advarer advarede advaret advaret advar b1 afbryde afbryder afbrød afbrudt afbrudt afbryd uv afgive afgiver afgav afgivet afgivet afgiv uv afgøre afgør afgjorde afgjort afgjort afgør uv aflevere afleverer afleverede afleveret afleveret aflever b1 aflyse aflyser aflyste aflyst aflyst aflys b2 afløse afløser afløste afløst afløst afløs b2 afskaffe afskaffer afskaffede afskaffet afskaffet afskaf b1 afslutte afslutter afsluttede afsluttet afsluttet afslut b1 afvise afviser afviste afvist afvist afvis b2 anbefale anbefaler anbefalede anbefalet anbefalet anbefal b1 anbringe anbringer anbragte anbragt anbragt anbring uv ane aner anede anet anet b1 anerkende anerkender anerkendte anerkendt anerkendt anerkend b2 angive angiver angav angivet angivet angiv uv angå angår angik angået angået uv anholde anholder anholdt anholdt anholdt anhold uv ankomme ankommer ankom er ankommet var ankommet uv anmelde anmelder anmeldte anmeldt anmeldt anmeld b2 anse anser anså anset anset uv ansætte ansætter ansatte ansat ansat ansæt uv anvende anvender anvendte anvendt anvendt anvend b2 arbejde arbejder arbejdede arbejdet arbejdet arbejd b1 arrangere arrangerer arrangerede arrangeret arrangeret arranger b1 arrestere arresterer arresterede arresteret arresteret arrester b1 bage bager bagte bagt bagt bag b2 banke banker bankede banket banket bank b1 bede beder bad bedt bedt bed uv befinde befinder befandt befundet befundet uv begrave begraver begravede begravet begravet begrav b1 begrænse begrænser begrænsede begrænset begrænset begræns b1 begynde begynder begyndte er begyndt var begyndt begynd b2 begå begår begik begået begået begå uv behandle behandler behandlede behandlet behandlet behandl b1 beholde beholder beholdt beholdt beholdt behold uv behøve behøver behøvede behøvet behøvet b1 beklage beklager beklagede beklaget beklaget beklag b1 bekræfte bekræfter bekræftede bekræfted bekræftet bekræft b1 bemærke bemærker bemærkede bemærket bemærket bemærk b1 benytte benytter benyttede benyttet benyttet benyt b1 beskrive beskriver beskrev beskrevet beskrevet beskriv uv Most common Danish verbs ~ page 1 out of 13

2 beskytte beskytter beskyttede beskyttet beskyttet beskyt b1 beslutte beslutter besluttede besluttet besluttet beslut b1 bestemme bestemmer bestemte bestemt bestemt bestem b2 bestille bestiller bestilte bestilt bestilt bestil b2 bestå består bestod bestået bestået bestå uv besætte besætter besatte besat besat besæt uv besøge besøger besøgte besøgt besøgt besøg b2 betale betaler betalte betalt betalt betal b2 betyde betyder betød betydet betydet betyd uv bevare bevarer bevarede bevaret bevaret bevar b1 bevise beviser beviste bevist bevist bevis b2 bevæge bevæger bevægede bevæget bevæget bevæg dig b1 bide bider bed bidt bidt bid uv bidrage bidrager bidrog bidraget bidraget bidrag uv binde binder bandt bundet bundet bind uv blande blander blandede blandet blandet bland b1 blive bliver blev er blevet var blevet bliv uv blæse blæser blæste blæst blæst blæs b2 bo bor boede boet boet bo b1 brede breder bredte bredt bredt bred dig b2 bringe bringer bragte bragt bragt bring uv bruge bruger brugte brugt brugt brug b2 bryde bryder brød brudt brudt bryd uv bygge bygger byggede bygget bygget byg b1 bytte bytter byttede byttet byttet byt b1 bære bærer bar båret båret bær uv citere citerer citerede citeret citeret citer b1 danne danner dannede dannet dannet dan b1 danse danser dansede danset danset dans b1 dele deler delte delt delt del b2 deltage deltager deltog deltaget deltaget deltag uv diskutere diskuterer diskuterede diskuteret diskuteret diskuter b1 dominere dominerer dominerede domineret domineret dominer b1 drage drager drog draget draget drag uv dreje drejer drejede drejet drejet dreje b1 drikke drikker drak drukket drukket drik uv drive driver drev drevet drevet driv uv dræbe dræber dræbte dræbt dræbt dræb b2 drøfte drøfter drøftede drøftet drøftet drøft b1 drømme drømmer drømte drømt drømt drøm b2 dukke op dukker op dukkede op er dukket op var dukket op duk op b1 dække dækker dækkede dækket dækket dæk b1 dø dør døde er død var død dø uv Most common Danish verbs ~ page 2 out of 13

3 dømme dømmer dømte dømt dømt døm b2 efterlade efterlader efterlod efterladt efterladt efterlad uv eje ejer ejede ejet ejet b1 eksistere eksisterer eksisterede eksisteret eksisteret b1 elske elsker elskede elsket elsket elsk b1 ende ender endte er endt var endt b2 erkende erkender erkendte erkendt erkendt erkend b2 erstatte erstatter erstattede erstattet erstatte erstat b1 falde falder faldt er faldet var faldet fald uv fange fanger fangede fanget fanget fang b1 fastholde fastholder fastholdt fastholdt fastholdt fasthold uv fastslå fastslår fastslog fastslået fastslået slå fast uv fastsætte fastsætter fastsatte fastsat fastsat fastsæt uv fatte fatter fattede fattet fattet fat b1 fejre fejrer fejrede fejret fejret fejr b1 finde finder fandt fundet fundet find uv fjerne fjerner fjernede fjernet fjernet fjern b1 flygte flygter flygtede er flygtet var flygtet flygt b1 flytte flytter flyttede er flyttet var flyttet flyt b1 flyve flyver fløj / er fløjet / var fløjet flyv uv fodre fodrer fodrede fodret fodret fodr b1 forbedre forbedrer forbedrede forbedret forbedret forbedr b1 forberede forbereder forberedte forberedt forberedt forbered b2 forbinde forbinder forbandt forbundet forfundet forbind uv forblive forbliver forblev er forblevet var forblevet forbliv uv fordele fordeler fordelte fordelt fordelt fordel b2 foregå foregår foregik er foregået var foregået foregå uv forekomme forekommer forekom er forekommet var forekommet forekom uv forelske forelsker forelskede forelsket forelsket forelsk dig b1 forene forener forenede forenet forenet foren b1 foreslå foreslår foreslog foreslået foreslået foreslå uv forestille forestiller forestillede forestillet forestillet forestil dig b1 foretage foretager foretog foretaget foretaget foretag dig uv foretrække foretrækker foretrak foretrukket foretrukket uv forhandle forhandler forhandlede forhandlet forhandlet forhandl b1 forhindre forhindrer forhindrede forhindret forhindret forhindr b1 forholde forholder forholdt forholdt forholdt forhold dig uv forklare forklarer forklarede forklaret forklaret forklar b1 forlade forlader forlod forladt forladt forlad uv forlange forlanger forlangte forlangt forlangt forlang b2 formulere formulerer formulerede formuleret formuleret formuler b1 Most common Danish verbs ~ page 3 out of 13

4 formå formår formåede fomået formået formå b1 forsinke forsinker forsinkede forsinket forsinket forsink b1 forstå forstår forstod forstået forstået forstå uv forsvare forsvarer forsvarede forsvaret forsvaret forsvar b1 forsvinde forsvinder forsvandt er forsvundet var forsvundet forsvind uv forsøge forsøger forsøgte forsøgt forsøgt forsøg b2 fortjene fortjener fortjente fortjent fortjent fortjen b2 fortsætte fortsætter fortsatte / er fortsat / var fortsat fortsæt uv fortælle fortæller fortalte fortalt fortalt fortæl uv forudsætte forudsætter forudsatte / erforudsat / var forudsat forudsæt uv forvandle forvandler forvandlede forvandlet forvandlet forvandl b1 forvente forventer forventede forventet forventet forvent b1 fremgå fremgår fremgik er fremgået var fremgået fremgå uv fremhæve fremhæver fremhævede fremhævet fremhævet fremhæv b1 fremlægge fremlægger fremlagde fremlagt fremlagt fremlæg uv fremstille fremstiller fremstillede fremstillet fremstillet fremstil b1 fremsætte fremsætter fremsatte fremsat fremsat fremsæt uv friste frister fristede fristet fristet frist b1 frygte frygter frygtede frygtet frygtet frygt b1 fungere fungerer fungerede fungeret fungeret funger b1 fylde fylder fyldte fyldt fyldt fyld b2 fyre fyrer fyrede fyret fyret fyr b1 føde føder fødte født født fød b2 føle føler følte følt følt føl b2 følge følger fulgte fulgt fulgt følg uv føre fører førte ført ført før b2 få får fik fået fået få uv gemme gemmer gemte gemt gemt gem b2 genere generer generede generet generet gener b1 gennemføre gennemfører gennemførte gennemført gennemført gennemfør b2 gennemgå gennemgår gennemgik gennemgået gennemgået gennemgå uv gentage gentager gentog gentaget gentaget gentag uv gide gider gad gidet gidet gid uv gifte gifter giftede giftet giftet gift dig b1 give giver gav givet givet giv uv glemme glemmer glemte glemt glemt glem b2 glide glider gled er gledet var gledet glid uv glæde glæder glædede glædet glædet glæd dig b1 godkende godkender godkendte godkendt godkendt godkend b2 gribe griber greb grebet grebet grib uv grine griner grinede grinet grinet grin b1 græde græder græd grædt grædt græd uv Most common Danish verbs ~ page 4 out of 13

5 gøre gør gjorde gjort gjort gør uv gå går gik / er gået / var gået gå uv hade hader hadede hadet hadet had b1 handle handler handlede handlet handlet handl b1 have haft haft hav uv hedde hedder hed heddet heddet uv hente henter hentede hentet hentet hent b1 henvende henvender henvendte henvendt henvendt henvend dig b2 henvise henviser henviste henvist henvist henvis b2 herske hersker herskede hersket hersket hersk b1 hilse hilser hilste hilst hilst hils b2 hindre hindrer hindrede hindret hindret hindr b1 hjælpe hjælper hjalp hjulpet hjulpet hjælp uv holde holder holdt holdt holdt hold uv hoppe hopper hoppede / er hoppet / var hoppet hop b1 huske husker huskede husket husket husk b1 hvile hviler hvilede hvilet hvilet hvil dig b1 hviske hvisker hviskede hvisket hvisket hvisk b1 hælde hælder hældte hældt hældt hæld b2 hænge, (tr). hænger hængte hængt hængt hæng b2 hænge (intr). hænger hang hængt hængt hæng uv hævde hævder Hævdede hævdet hævdet hævd b1 hæve hæver hævede hævet hævet hæv b1 høre hører hørte hørt hørt hør b2 håbe håber håbede håbet håbet håb b1 inddrage inddrager inddrog inddraget inddraget inddrag uv indebære indebærer indebar indebåret indebåret uv indeholde indeholder indeholdt indeholdt indeholdt uv indføre indfører indførte indført indført indfør b2 indgå indgår indgik indgået indgået indgå uv indlede indleder indledte indledt indledt indled b2 indrette indretter indrettede indrettet indrettet indret b1 indrømme indrømmer indrømmede indrømmet indrømmet indrøm b1 indstille indstiller indstillede indstillet indstillet indstil b1 indtage indtager indtog indtaget indtaget indtag uv installere installerer installerede installeret installeret installer b1 inspirere inspirerer inspirerede inspireret inspireret inspirer b1 interessere interesserer interesserede interesseret interesseret interesser b1 investere investerer investerede investeret investeret invester b1 invitere inviterer inviterede inviteret inviteret inviter b1 irritere irriterer irriterede irriteret irriteret irriter b1 kalde kalder kaldte kaldt kaldt kald b2 Most common Danish verbs ~ page 5 out of 13

6 kaste kaster kastede kastet kastet kast b1 kende kender kendte kendt kendt kend b2 kigge kigger kiggede kigget kigget kig b1 klare klarer klarede klaret klaret klar b1 klippe klipper klippede klippet klippet klip b1 klæde klæder klædte klædt klædt klæd b2 knuse knuser knuste knust knust knus b2 knytte knytter knyttede knyttet knyttet knyt b1 koge koger kogte kogt kogt kog b2 kombinere kombinerer kombinerede kombineret kombineret kombiner b1 komme kommer kom er kommet var kommet kom uv kommentere kommenterer kommenterede Har kommenteret kommenteret kommenter b1 koncentrere koncentrerer koncentrede koncentrer koncentreret koncentreret dig b1 konstatere konstaterer konstaterede konstateret konstateret konstater b1 kontakte kontakter kontaktede kontaktet kontaktet kontakt b1 kontrollere kontrollerer kontrollerede kontrolleret kontrolleret kontroller b1 koste koster kostede kostet kostet b1 kritisere kritiserer kritiserede kritiseret kritiseret kritiser b1 kræve kræver krævede krævet krævet kræv b1 kunne kan kunne kunnet kunnet uv kunne lide kan lide kunne lide kunnet lide kunnet lide uv kysse kysser kyssede kysset kysset kys b1 kæmpe kæmper kæmpede kæmpet kæmpet kæmp b1 købe køber købte købt købt køb b2 køre kører kørte / er kørt / var kørt kør b2 lade lader lod ladet ladet lad uv lade som om lader som om lod som om ladet som om ladet som om lad som om uv lande lander landede er landet var landet land b1 lave laver lavede lavet lavet lav b1 le ler lo leet leet le uv lede leder ledte ledt ledt led b2 lege leger legede leget leget leg b1 leje lejer lejede lejet lejet lej b1 lette letter lettede / er lettet / er lettet let b1 leve lever levede levet levet lev b1 levere leverer leverede leveret leveret lever b1 lide lider led lidt lidt lid uv ligge (intr.) ligger lå ligget ligget lig uv ligne ligner lignede lignet lignet lign b1 lokke lokker lokkede lokket lokket lok b1 love lover lovede lovet lovet lov b1 Most common Danish verbs ~ page 6 out of 13

7 lukke lukker lukkede lukket lukket luk b1 lyde lyder lød lydt lydt lyd uv lykkes lykkes lykkedes er lykkedes var lykkedes uv lyse lyser lyste lyst lyst lys b2 lytte lytter lyttede lyttet lyttet lyt b1 lægge (tr.) lægger lagde lagt lagt læg uv lære lærer lærte lært lært lær b2 læse læser læste læst læst læs b2 løbe løber løb / er løbet / var løbet løb uv løfte løfter løftede løftet løftet løft b1 løse løser løste løst løst løs b2 låne låner lånte lånt lånt lån b2 male maler malede malet malet mal b1 mangle mangler manglede manglet manglet b1 meddele meddeler meddelte meddelt meddelt meddel b2 medføre medfører medførte medført medført medfør b2 medvirke medvirker medvirkede medvirket medvirket medvirk b1 melde melder meldte meldt meldt meld b2 mene mener mente ment ment men b2 minde minder mindede mindet mindet mind b1 miste mister mistede mistet mistet mist b1 modtage modtager modtog modtaget modtaget modtag uv myrde myrder myrdede myrdet myrdet myrd b1 mærke mærker mærkede mærket mærket mærk b1 møde møder mødte mødt mødt mød b2 mødes mødes mødtes mødtes mødtes uv måle måler målte målt målt mål b2 måtte må måtte måttet måttet uv nedlægge nedlægger nedlagde nedlagt nedlagt nedlæg uv nedsætte nedsætter nedsatte nedsat nedsat nedsæt uv nikke nikker nikkede nikket nikket nik b1 notere noterer noterede noteret noteret noter b1 nyde nyder nød nydt nydt nyd uv nægte nægter nægtede nægtet nægtet nægt b1 nærme nærmer nærmede nærmet nærmet nærm dig b1 nøjedes nøjes med nøjes med nøjedes med nøjedes med nøjes med uv nå når nåede nået nået nå b1 offentliggøre offentliggør offentliggjorde offentlig-gjort offentlig-gjort offentlig-gør uv omfatte omfatter omfattede omfattet omfattet omfat b1 omgive omgiver omgav omgivet omgivet omgiv uv opbygge opbygger opbyggede opbygget opbygget opbyg b1 Most common Danish verbs ~ page 7 out of 13

8 opdage opdager opdagede opdaget opdaget opdag b1 operere opererer opererede opereret opereret operer b1 opfatte opfatter opfattede opfattet opfattet opfat b1 opfinde opfinder opfandt opfundet opfundet opfind uv opfordre opfordrer opfordrede opfordret opfordret opfordr b1 opfylde opfylder opfyldte opfyldt opfyldt opfyld b2 opføre opfører opførte opført opført opfør b2 opgive opgiver opgav opgivet opgivet opgiv uv ophæve ophæver ophævede ophævet ophævet ophæv b1 opleve oplever oplevede oplevet oplevet oplev b1 oplyse oplyser oplyste oplyst oplyst oplys b2 opnå opnår opnåede opnået opnået opnå b1 oprette opretter oprettede oprettet oprettet opret b1 opstille opstiller opstillede opstillet opstillet opstil b1 opstå opstår opstod er opstået var opstået opstå uv optage optager optog optaget optaget optag uv optræde optræder optrådte optrådt optrådt optræd uv orientere orienterer orienterede orienteret orienteret orienter b1 overbevise overbeviser overbeviste overbevist overbevist overbevis b2 overføre overfører overførte overført overført overfør b2 overholde overholder overholdt overholdt overholdt overhold uv overlade overlader overlod overladt overladt overlad uv overleve overlever overlevede overlevet overlevet overlev b1 overraske overrasker overraskede overrasket overrasket overrask b1 overtage overtager overtog overtaget overtaget overtag uv overveje overvejer overvejede overvejet overvejet overvej b1 pakke pakker pakkede pakket pakket pak b1 passe passer passede passet passet pas b1 pege peger pegede peget peget peg b1 placere placerer placerede placeret placeret placer b1 planlægge planlægger planlagde planlagt planlagt planlæg uv pleje plejer plejede plejet plejet plej b1 presse presser pressede presset presset pres b1 producere producerer producerede produceret produceret producer b1 præge præger prægede præget præget præg b1 præsentere præsenterer præsenterede præsenteret præsenteret præsenter b1 prøve prøver prøvede prøvet prøvet prøv b1 pudse pudser pudsede pudset pudset puds b1 påvirke påvirker påvirkede påvirket påvirket påvirk b1 ramme rammer ramte ramt ramt ram b2 reagere reagerer reagerede reageret reageret reager b1 redde redder reddede reddet reddet red b1 reducere reducerer reducerede reduceret reduceret reducer b1 Most common Danish verbs ~ page 8 out of 13

9 registrere registrerer registrerede registreret registreret registrer b1 regne regner regnede regnet regnet regn b1 rejse rejser rejste / er rejst / var rejst rejs b2 rense renser rensede renset renset rens b1 repræsentere repræsentereterede repræsen-teret repræsen-teret repræsen- repræsen-ter b1 respektere respekterer respekterede respekteret respekteret respekter b1 rette retter rettede rettet rettet ret b1 ride rider red redet redet rid uv ringe ringer ringede ringet ringet ring b1 risikere risikerer risikerede risikeret risikeret risiker b1 rive river rev revet revet riv uv rose roser roste rost rost ros b2 rulle ruller rullede / er rullet / var rullet rul b1 rumme rummer rummede rummet rummet rum b1 rydde rydder ryddede ryddet ryddet ryd b1 ryge ryger røg røget røget ryg uv rykke rykker rykkede rykket rykket ryk b1 ryste ryster rystede rystet rystet ryst b1 række rækker rakte rakt rakt ræk uv røre rører rørte rørt rørt rør b2 råbe råber råbte råbt råbt råb b2 råde råder rådede rådet rådet råd b1 samle samler samlede samlet samlet saml b1 sammenligne sammenlignelignede sammen-lignet sammen-lignet sammen- sammen-lign b1 satse satser satsede satset satset sats b1 savne savner savnede savnet savnet savn b1 se ser så set set se uv sejle sejler sejlede sejlet sejlet sejl b1 sende sender sendte sendt sendt send b2 servere serverer serverede serveret serveret server b1 ses ses sås sets sets uv sidde sidder sad siddet siddet sid uv e er sagde sagt sagt uv sikre sikrer sikrede sikret sikret sikr b1 skabe skaber skabte skabt skabt skab b2 skade skader skadede skadet skadet skad b1 skaffe skaffer skaffede skaffet skaffet skaf b1 ske sker skete er sket var sket ske b2 skifte skifter skiftede skiftet skiftet skift b1 skinne skinner skinnede skinnet skinnet skin b1 skjule skjuler skjulte skjult skjult skjul b2 skrige skriger skreg skreget skreget skrig uv Most common Danish verbs ~ page 9 out of 13

10 skrive skriver skrev skrevet skrevet skriv uv skræmme skræmmer skræmte skræmt skræmt skræm b2 skubbe skubber skubbede skubbet skubbet skub b1 skuffe skuffer skuffede skuffet skuffet skuf b1 skulle skal skulle skullet skullet uv skyde skyder skød skudt skudt skyd uv skyldes skyldes skyldtes skyldtes skyldtes uv skære skærer skar skåret skåret skær uv slippe slipper slap / ersluppet / var sluppet slip uv slukke slukker slukkede er slukket var slukket sluk b1 slutte slutter sluttede er sluttet var sluttet slut b1 slå slår slog slået slået slå uv slås slås sloges sloges sloges slås uv smage smager smagte smagt smagt smag b2 smide smider smed smidt smidt smid b2 smile smiler smilede smilet smilet smil b1 smitte smitter smittede smittet smittet smit b1 snakke snakker snakkede snakket snakket snak b1 sove sover sov sovet sovet sov uv spare sparer sparede sparet sparet spar b1 spille spiller spillede spillet spillet spil b1 spise spiser spiste spist spist spis b2 sprede spreder spredte spredt spredt spred b2 springe springer sprang / er / var sprunget sprunget spring uv spørge spørger spurgte spurgt spurgt spørg uv stamme stammer stammede stammet stammet stam b1 standse standser standsede / er / var standset standset stands b1 starte starter startede / er startet / var startet start b1 stemme stemmer stemte stemt stemt stem b2 stege steger stegte stegt stegt steg uv stige stiger steg er steget var steget stig uv stikke stikker stak stukket stukket stik uv stikke af stikker af stak af er stukket af var stukket af stik af uv stille stiller stillede stillet stillet stil b1 stjæle stjæler stjal stjålet stjålet stjæl uv stole på stoler på stolede på stolet på stolet på stol på b1 stoppe stopper stoppede / er stoppet / var stoppet stop b1 straffe straffer straffede straffet straffet straf b1 stramme strammer strammede strammet strammet stram b1 strække strækker strakte strakt strakt stræk uv Most common Danish verbs ~ page 10 out of 13

11 studere studerer studerede studeret studeret studer b1 styre styrer styrede styret styret styr b1 styrke styrker styrkede styrket styrket styrk b1 støde støder stødte stødt stødt stød b2 støde på støder på stødte på er stødt på var stødt på stød på b2 støtte støtter støttede støttet støttet støt b1 stå står stod stået stået stå uv stå op står op stod op er stået op var stået op stå op uv svare svarer svarede svaret svaret svar b1 svigte svigter svigtede sviget svigtet svigt b1 svinge svinger svingede svinget svinget sving b1 sy syr syede syet syet sy b1 synes synes syntes syntes syntes synes uv synge synger sang sunget sunget syng uv synke synker sank er sunket var sunket synk uv sælge sælger solgte solgt solgt sælg uv sænke sænker sænkede sænket sænket sænk b1 sætte sætter satte sat sat sæt uv søge søger søgte søgt søgt søg b2 sørge for sørger for sørgede for sørget for sørget for sørg for b1 tabe taber tabte tabt tabt tab b2 tage tager tog taget taget tag uv tage hjem tager hjem tog hjem er taget hjem var taget hjem tag hjem uv takke takker takkede takket takket tak b1 tale taler talte talt talt tal b2 tegne tegner tegnede tegnet tegnet tegn b1 tilbringe tilbringer tilbragte tilbragt tilbragt tilbring uv tilbyde tilbyder tilbød tilbudt tilbudt tilbyd uv tilføje tilføjer tilføjede tilføjet tilføjet tilføj b1 tilhøre tilhører tilhørte tilhørt tilhørt b2 tillade tillader tillod tilladt tilladt tillad uv tjene tjener tjente tjent tjent tjen b2 tro tror troede troet troet tro b1 true truer truede truet truet tru b1 trykke trykker trykkede trykket trykket tryk b1 træde træder trådte trådt trådt træd uv træffe træffer traf truffet truffet træf uv trække trækker trak trukket trukket træk uv trænge trænger trængte trængt trængt træng b2 trænge ind trænger ind trængte ind er trængt ind var trængt ind træng ind b2 turde tør turde turdet turdet uv tvinge tvinger tvang tvunget tvunget tving uv tyde tyder tydede tydet tydet tyd b1 Most common Danish verbs ~ page 11 out of 13

12 tælle tæller talte talt talt tæl uv tænde tænder tændte tændt tændt tænd b2 tænke tænker tænkte tænkt tænkt tænk b2 tømme tømmer tømte tømt tømt tøm b2 tørre tørrer tørrede tørret tørret tør b1 tåle tåler tålte tålt tålt tål b2 udarbejde udarbejder udarbejdede udarbejdet udarbejdet udarbejd b1 udbrede udbreder udbredte udbredt udbredt udbred b2 uddanne uddanner uddannede uddannet uddannet uddan b1 udelukke udelukker udelukkede udelukket udelukket udeluk b1 udføre udfører udførte udført udført udfør uv udgive udgiver udgav udgivet udgivet udgiv uv udgøre udgør udgjorde udgjort udgjort udgør uv udkomme udkommer udkom er udkommet var udkommet uv udlevere udleverer udleverede udleveret udleveret udlever b1 udløse udløser udløste udløst udløst udløs b2 udnytte udnytter udnyttede udnyttet udnyttet udnyt b1 udstyre udstyrer udstyrede udstyret udstyret udstyr b1 udsætte udsætter udsatte udsat udsat udsæt uv udtale udtaler udtalte udtalt udtalt udtal b2 udtrykke udtrykker udtrykte udtrykt udtrykt udtryk b2 udvide udvider uvidede udvidet udvidet udvid b1 udvikle udvikler udviklede udviklet udviklet udvikl b1 underholde underholder underholdt underholdt underholdt underhold uv understrege under-streger understregede under-streget under-streget under-streg b1 undersøge undersøger undersøgte undersøgt undersøgt undersøg b2 undgå undgår undgik undgået undgået undgå b2 undre undrer undrede undret undret undr dig b1 vaccinere vaccinerer vaccinerede vaccineret vaccineret vacciner b1 vare varer varede varet varet var b1 variere varierer varierede varieret varieret varier b1 vaske vasker vaskede vasket vasket vask b1 vedtage vedtager vedtog vedtaget vedtaget vedtag uv veje vejer vejede vejet vejet vej b1 vende vender vendte vendt vendt vend b2 vente venter ventede ventet ventet vent b1 vide ved vidste vidst vidst vid uv ville vil ville villet villet vil uv vinde vinder vandt vundet vundet vind uv virke virker virkede virket virket virk b1 vise viser viste vist vist vis b2 vokse vokser voksede er vokset var vokset voks b1 vurdere vurderer vurderede vurderet vurderet vurder b1 Most common Danish verbs ~ page 12 out of 13

13 vække vækker vækkede vækket vækket væk b1 vælge vælger valgte valgt valgt vælg uv vælte vælter væltede væltet væltet vælt b1 være er var været været vær uv vågne vågner vågnede er vågnet var vågnet vågn b1 yde yder ydede ydet ydet yd b1 ændre ændrer ændrede ændret ændret ændr b1 ødelægge ødelægger ødelagde ødelagt ødelagt ødelæg uv øge øger øgede øget øget øg ønske ønsker ønskede ønsket ønsket ønsk åbne åbner åbnede åbnet åbnet åbn Most common Danish verbs ~ page 13 out of 13

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Alkoholen Et tykt, lummert skydække gemte halvdelen solen. Jeg følte solstrålerne på mit ansigt, der blidt strøg mig over kinderne og næsen.

Alkoholen Et tykt, lummert skydække gemte halvdelen solen. Jeg følte solstrålerne på mit ansigt, der blidt strøg mig over kinderne og næsen. Alkoholen Et tykt, lummert skydække gemte halvdelen solen. Jeg følte solstrålerne på mit ansigt, der blidt strøg mig over kinderne og næsen. Sveden perlede på min pande, så varmt var det. Jeg nippede lidt

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet.

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet. Et hjerte. Dag 1 En gang i fremtiden fandt en klog mand på, at man kunne erstatte adoptivbørn med robotter. Robotterne lignede og opførte sig som almindelige børn, men forskellen var, at robotterne ikke

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kapitel 13. 6. december Planen

Kapitel 13. 6. december Planen Kapitel 13. 6. december Planen På et advokatkontor i København Vi gik alle sammen indenfor i advokatens kontor. Her var også de to advokater, som havde været med under afhøringerne af Sven og jeg. Elverkongen

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

En meget speciel sommerferie

En meget speciel sommerferie En meget speciel sommerferie Sidste skoledag! Janus smilede drømmende og forventningsfuldt ved tanken om seks ugers sommerferie. Han stod hurtigt ud af sengen og løb ned ad trappen og ud i køkkenet, hvor

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store ønske - en tegnet fortælling om spirer Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store Ønske Forlaget Friske Spirer info @ friskespirer.dk www.forlagetfriskespirer.dk

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen Telefonfis Ring igen, sagde Søren og lo. Jimmy lo med og fandt klasselisten frem igen. Han lod fingeren glide ned over navne og telefonnumre på eleverne i 6.B og standsede ud for Pernilles nummer. Søren

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere