Husorden. FSB Bolig Afdeling 30 og 46 Skolevangen I + II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. FSB Bolig Afdeling 30 og 46 Skolevangen I + II"

Transkript

1 Husorden FSB Bolig Afdeling 30 og 46 Skolevangen I + II

2 I henhold til huslejekontraktens bestemmelser skal alle beboere i SKOLEVANGEN I + II overholde denne husorden, samt efterkomme hvad der i denne forbindelse påbydes af selskabet FSB-Bolig Det påhviler ejendommens funktionærer, at påse at husordenens bestemmelser overholdes, og i givet tilfælde påtale, eventuelt indberette til FSB-Bolig, overtrædelser heraf. FSB-Bolig vil efter sådanne indberetninger foretage det videre fornødne (jfr. Huslejekontraktens og lejelovens bestemmelser ) Ejendommens beboere har ret til direkte at påtale overtrædelser. Klager over andre beboeres adfærd på ejendommen skal være skriftlige og sendes til FSB-Bolig. -- oo -- Affald Altaner Anlægget Antenner Husholdningsaffald skal fyldes i skaktposer. Der skal bindes for poserne, før de kastes i affaldsskakten. Skaktposerne udleveres fra ejendomskontoret 2 gange om året, april og oktober måned. Flasker og glas afleveres i glascontaineren. Aviser, papir og reklamer afleveres i aviscontainerne. Storskrald afleveres i storskraldscontaineren. Alt andet affald afleveres ifølge retningsvisning fra ejendomskontoret. Altaner må kun inddækkes (lukkes) på den af byggemyndighederne og FSB-Bolig godkendte måde. Altaner må ikke bruges som oplagsplads. Altanerne skal holdes rene og der skal sørges for nødvendig udtørring. Afløb fra altaner skal holdes renset. Brug af grill på altaner er forbudt. Udvendige altankasser skal benyttes med indsats så jord ikke skylles ud og vanding skal foretages med hensyntagen til underbo. Altankassernes indhold, jord og planter må ikke tømmes ud / ned på græsplænerne. Tøj til tørring eller udluftning må ikke kunne ses fra anlæg og gangarealer. Tæpper, måtter, sengetøj og andet må ikke bankes på, eller rystes ud over altanerne. Anlægget må bruges med behørigt hensyntagen til omkringboende og beplantede bede. Det er ikke tilladt, at afbrække grene, ej heller at plukke blomster fra anlægget. Færdsel må kun foregå på veje og flisegange. Ophold på ejendommens arealer skal finde sted i henhold til Politivedtægten For København (jfr. Bilag 1. Punkt 2 ). Forældre bør indprente deres børn, at disse regler overholdes. Antenner og paraboler må ikke opsættes uden for lejligheder uden særlig tilladelse og anvisning. Der må kun bruges almindelige tilslutninger og ikke lokale forstærkninger.

3 Bad og toilet Badning skal så vidt muligt undgås imellem kl og Afløb skal holdes renset. I Wc-skålen må ikke kastes affald og andre effekter, som kan tilstoppe afløbet. Fejl ved installationerne, støjende eller utætte haner og cisterner, skal straks anmeldes til ejendomskontoret. Cykler, Knallerter og barnevogne m.m. Cykler, knallerter, barnevogne o.l. må kun hensættes i de dertil indrettede rum og stativer. Disse befordringsmidler må ikke transporteres op og ned af opgangstrapperne. ( se tillige fællesrum ) Fodring Fordring af fugle og andre dyr er ikke tilladt, da dette kan tiltrække skadedyr. Forurening Enhver form for forurening eller beskadigelse af ejendommen er forbudt. Der må ikke opbevares ting, som ved lugt, støj, brandfare e.l. er til gene eller risiko for ejendommens beboere. Er en beboer skyld i forurening, skal rengøring omgående foretages af vedkommende. Undladelse medfører, at rengøringen udføres på beboerens regning. Fyrværkeri og åben ild Lovligt fyrværkeri må kun afbrændes på ejendommen nytårsaften, når dette sker med størst mulig forsigtighed og altid i behørig afstand til bygninger og andet antændeligt. Der må ikke afholdes åben ild eller brændes bål på ejendommen, dog undtaget byggelegepladsen samt de 2 opstillede fællesgrill. Fællesrum Ved brugen af fællesrum henvises til de på stedet opslåede regler. Husdyr Det er ikke tilladt at holde husdyr i Skolevangens lejligheder. Leg og boldspil Al leg og boldspil skal foregå således, at det ikke virker generende eller volder skade. Fodboldspil og spil med større bolde, må kun foregå på den store boldbane. Leg på trapper, tage eller i kældre er ikke tilladt. Leg må ikke skade eller skæmme ejendommen eller dens arealer. Støjende leg skal ophøre, når belysningen på have- og gårdarealer tændes - dog senest kl Musik og støj Støjende selskabelighed samt benyttelse af musikinstrumenter, radio, TV, og / eller lign skal ske, så det ikke er til gene for de omkringboende. Ovenstående må under ingen omstændigheder foregå for åbne vinduer.

4 Støjende værktøj må kun benyttes, på hverdage mellem kl og 19.00, samt på lør.-, søn-, og helligdage kun mellem kl og og brugen skal i øvrigt begrænses mest muligt. Myndigheder Ved overtrædelse af sundhedsvedtægt, politivedtægt, færdselslov o.l. må beboeren selv stå til ansvar overfor pågældende myndighed. Opslagstavler og skiltning De i opgangene opsatte opslagstavler må benyttes til interne meddelelser. Beboerne har pligt til at holde sig underrettet om opslag på disse tavler. Der må ikke opsættes reklamer, partipolitisk propaganda o.l. Parkering Skiltning på ejendommen må kun ske med selskabets skriftlige tilladelse. Der må kun parkeres på ejendommens areal efter anvisning. Campingvogne og lastbiler må ikke parkeres på ejendommens områder. Radiatorer Fejl ved radiatorer, ventiler og målere anmeldes til ejendomskontoret. Udluftning Af hensyn til risiko for fugtskade og beboernes helbred skal der udluftes jævnligt. Beboerne skal sørge for udluftningsventiler holdes rengjorte og åbne. Utætheder Utætheder, indslag af regn og sne o.l. skal straks anmeldes til ejendomskontoret. Vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblere, -skabe og emhætter Ved installation af sådanne hårde hvidevarer skal forinden meddeles på ejendomskontoret. Der skal laves en skriftlig anmeldelse på skemaer som fås på ejendomskontoret. Vaskerier Sådanne maskiner må kun anvendes i mellem kl og og når maskinerne er i brug, må lejligheden ikke forlades. Skader på ejendommen eller andres beboers ejendele, der opstår som følge af disse maskiner, skal erstattes af lejeren (ansvarsforsikring). Vaskeriet må kun benyttes af ejendommens beboere ( og disses hjemmehjælp ) Brug af ejendommens vaskerier sker på eget ansvar. De i vaskerierne opsatte vejledninger og regler skal overholdes. I vaskerierne må kun anviste vaskemidler må benyttes og dette for at beskytte maskiner. Vaskerierne benyttes som anvist og der sørges så vidt muligt for at reservere på nøgletavlerne. Vinduer og døre Beboerne skal påse, at vinduer i lejligheden samt dertil hørende kælderrum er forsynet med hele ruder. Defekte ruder m.m. anmeldes på ejendomskontoret. I varmesæsonen skal vinduer i kælderrum holdes lukkede.

5 Døre, der forsynet med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten og lign mellem dør og karm. Hvis trappevinduer åbnes for udluftning, må den pågældende beboer selv foretage lukning. Alle gadedøre og udvendige kælderdøre skal holdes lukkede og fejl på døre, låse og dørtelefoner m.m. anmeldes på ejendomskontoret hurtigst muligt. Ødelæggelse, hærværk og skader Ødelæggelse eller hærværk på ejendommen eller dens anlæg vil resultere i rejsning af erstatningskrav over for skadevolderen. Det er enhver beboers pligt at anmelde, enhver konstateret skade på ejendommen til ejendomskontoret.

6 Bilag 1. Punkt 1 Punkt 2...til husorden for FSB-Bolig afdeling 30 og 46 SKOLEVANGEN I + II Uddrag af Politivedtægt For København Kapitel 1. Vedtægtens område, 1. Denne vedtægt gælder, medmindre andet er fastsat i dens enkelte bestemmelser, for København Kommunes område. Kapitel Ved en gade forstås i denne vedtægt, enhver offentlig eller privat gade, vej, plads, bro, tunnel, passage, sti, trappe eller andet lignende areal, der benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdelsarter. Kapitel 2. Iagttagelse af orden og velanstændighed, 3 stk. 1. Slagsmål, skrigen, råben, højrøstet syngen eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende eller omboende, må ikke finde sted på gader eller andre steder, hvortil der er offentlig adgang, f.eks. jernbane- og rutebilstationer, butikker og offentlige kontorer, forlystelsessteder, badeanstalter, nødtørftsanstalter og befordringsmidler herunder hyrevogne. Kapitel 2. 3, stk. 2. Begås sådanne handlinger på steder, hvortil der er almindelig adgang, og medfører de forstyrrelse af offentlige orden, kan politiet påbyde, at de bringes til ophør. Kapitel Det er forbudt på de i 3, stk. 1 nævnte steder at færdes så påvirket af spiritus, at det kan give anledning til ulempe for andre. Kapitel 2 6. Politiet kan forbyde enhver, der opholder sig på en gade, at stå stille der eller at færdes frem og tilbage på kortere strækninger, når den pågældendes ophold eller færden medfører ulempe for omboende eller forbipasserende, eller der er begrundet formodning om, at den pågældende på dette sted udøver ulovlig erhverv. Se i øvrigt Politivedtægt For København Uddrag af Færdselslov Kapitel 1. Lovens område 1. Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Kapitel 1. Definitioner m.v. 2 pkt. 26. Vej Vej, gade, cykelsti, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten der er offentlig eller privat. Kapitel 2. Leg m.v.! 6 stk. 2.og 3. Stk. 2. Slæde, trækvogn eller lignende må ikke hænges efter køretøj. Den der løber på ski, skøjter, rulleskøjter eller lignende, må ikke trækkes af køretøj. Stk. 3. Der må ikke på vej køres på rullebræt eller laves glide- eller kælkebaner. På vej bortset fra legegader må der ikke leges eller spilles bold til ulempe for færdslen. Kapitel 7. Særlige regler for cykler 49 stk. 5. Stk. 5 Det er forbudt at cykle på fortorv eller gangsti, medmindre andet følger af de regler, der fastsættes af justitsministeren efter 14 stk. 4. Cykel skal trækkes over fortorv eller gangsti. Se i øvrigt Færdselsloven

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. Reglement for Afd. 74

Husorden. Reglement for Afd. 74 Side 1 af 14 Husorden Reglement for Afd. 74 Solvænget 1-11 Dankwart Dreyers Vej 11-20 Kildensmindevej 18-36 5610 Assens Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: s. 1 Forside s. 2 Indholdsfortegnelse s. 3 Almindelige

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven

Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement for afdeling Egebjerghaven Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Hold-an Vej 16 2750 Ballerup Telefon 4466 7261 almenbo@almenbo.dk

Læs mere

Ordensreglement. Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen.

Ordensreglement. Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Højstrupparken Ordensreglement. En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden - og fælles om mange ting. For at skabe

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere