At skrive en afgørelse. September 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At skrive en afgørelse. September 2011"

Transkript

1 At skrive en afgørelse September 2011

2 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse Overskrift Resultat Begrundelse Kommunens konkrete vurdering Oplysninger, der er lagt vægt på De juridiske krav Særligt om partens synspunkter Regler og praksis Klagevejledning Særligt om elektronisk forsendelse Forklaring af begreber Overskrift Part og partsrepræsentant Resultat Orienteringspligt Helhedsvurdering Officialprincippet Begrundelse Begrundelser og skriftlige afgørelser Notatpligten Skøn Særligt om partens synspunkter 26

3 3.4.1 Partshøring og muligheden for at få udsat afgørelsen Tidsfrister for sagsbehandling Vejledningspligt Eksempel på en samlet kommunal afgørelse Lovtekster Nyttige hjemmesider 47 Tjekliste 48 Titel At skrive en afgørelse Redigering Opdateret udgave af At skrive en afgørelse fra januar 2004 Designkoncept og produktion Identitet & Design AS Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, 1256 København K, telefon , mail Hjemmeside Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 3

4 I At skrive en afgørelse får du en opskrift på at skrive en afgørelse, som både er korrekt opbygget, og som de fleste borgere kan forstå. Pjecen indeholder: 1. Hvad er en afgørelse 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 3. Forklaring af begreber 4. Lovtekster 5. Oversigt over hjemmesider til brug for yderligere orientering. Bagerst finder du en tjekliste med spørgsmål, så du hurtigt kan se, om du har fulgt opskriften. Pjecen er en opdateret udgave af At skrive en afgørelse fra januar

5 1. Hvad er en afgørelse Kommuner og andre myndigheder har pligt til at behandle ansøgninger fra borgere og træffe en afgørelse i forhold til, om borgeren har ret til det ansøgte eller ikke. Derfor træffer du en afgørelse, når du behandler en sag, som er rejst ved, at kommunen har modtaget en ansøgning fra en borger. Det er en afgørelse, når du fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for borgeren i et foreliggende tilfælde. Eksempler på afgørelser Bevilling af en social ydelse, fx personlig og praktisk hjælp Bevilling af et hjælpemiddel, fx en kørestol Afslag på en social ydelse, fx afslag på personligt tillæg Helt eller delvist afslag på aktindsigt, fx afslag på aktindsigt i interne akter Afslag på anmodning om genoptagelse af tidligere afgørelse, fx afslag om førtidspension Genvurdering af en sag i forbindelse med en klage, fx en klage over afslag på støtte til bil Eksempler på beslutninger, der ikke er afgørelser Kommunens beslutninger om, hvordan personlig og praktisk hjælp konkret skal tilrettelægges er ikke en afgørelse. Beslutningerne fastsætter ikke en ret, men er et led i, at kommunen udfører en serviceopgave. Når en sagsbehandler i løbet af sagsbehandlingen træffer beslutninger før den formelle afgørelse, er det procesbeslutninger. Det kan for eksempel være beslutningen om at 5

6 hente nye oplysninger eller beslutningen om at høre en anden myndighed. Procesbeslutninger er ikke afgørelser og er derfor ikke omfattet af reglerne for afgørelser. I sager, som kommunen rejser på eget initiativ, er kommunen ikke altid forpligtet til at træffe en formel afgørelse. Det gælder fx, hvor en kommune rejser en sag for at undersøge, om et barn har behov for særlig støtte. Hvis kommunen når frem til, at der ikke er behov for støtte, er det ikke nødvendigt at træffe en formel afgørelse. Kommunen skal dog altid skrive et notat i sagen, så både kommende sagsbehandlere og borgeren selv kan se, hvordan kommunen har behandlet sagen. I denne pjece præsenterer Ankestyrelsen en opskrift på, hvordan en afgørelse kan skrives. 6

7 2. Opskrift på at skrive en afgørelse En myndighed skal som altovervejende hovedregel give borgeren en skriftlig afgørelse og ikke en mundtlig afgørelse. En skriftlig afgørelse er vigtig dokumentation og tydeliggør, hvad der er besluttet og hvorfor. Vi har sammensat en opskrift, som du kan følge, når du skal skrive en afgørelse. I opskriften fortæller vi, hvad du almindeligvis skal være opmærksom på undervejs i skriveprocessen. Opskriften følger denne disposition: 2.1 Overskrift 2.2 Resultat 2.3 Begrundelse 2.4 Særligt om partens synspunkter 2.5 Regler og praksis 2.6 Klagevejledning I teksten er nogle ord efterfulgt en *. Det betyder, at du kan læse mere om begrebet i kapitel 3 Forklaring af begreber. Her har vi brugt samme opbygning, som i opskriften. Under hvert punkt i opskriften er der eksempler på formuleringer. Som tiltaleform har vi brugt du, da dette er knapt så formelt, som tiltaleformen De. Ankestyrelsen bruger selv du-formen, med mindre borgeren selv anvender De-formen. 2.1 Overskrift Du skal normalt stile afgørelsen direkte til borgeren. Det gælder også, selv om borgeren har hjælp af en bisidder*. Hvis hjælperen er en partsrepræsentant*, 7

8 der har overtaget alle borgerens rettigheder, skal afgørelsen stiles til parts-repræsentanten, eventuelt med kopi til borgeren. Indled brevet med at oplyse, hvad sagen drejer sig om. Eksempler Vi har modtaget dit brev/mail af Vi har truffet afgørelse i din sag om 2.2 Resultat Fortæl først kort og præcist, hvilket resultat kommunen er nået frem til. Det kan fx være bevilling af en ydelse eller afslag på en ydelse, pligt til tilbagebetaling af et beløb mv. Det er ofte også nødvendigt at orientere særligt om, hvilken betydning afgørelsen har for borgeren. Det kan fx være, at afgørelsen medfører, at en ydelse, som borgeren hidtil har modtaget, nu bortfalder, og derfor stopper fra en nærmere fastsat dato. Der kan desuden være særlige forhold, kommunen skal fremhæve overfor borgere. Når kommunen fx bevilliger en løbende ydelse, skal kommunen gøre borgeren tydeligt opmærksom på oplysningspligten*, så borgeren ved, hvad han/hun skal gøre, hvis de økonomiske forhold mv. ændrer sig. Som led i kommunens helhedsvurdering* skal kommunen oplyse borgeren om de eventuelle muligheder for hjælp, både efter den sociale lovgivning og efter anden lovgivning. 8 Du skal senest, når du træffer afgørelsen, sikre dig, at sagen nu er tilstrækkeligt oplyst, og at der ikke mangler oplysninger eller nødvendig dokumentation. Det er en forudsætning for, at der træffes en rigtig afgørelse, at de nødvendige oplysninger foreligger. Det er

9 kommunens ansvar som led i officialprincippet*. Eksempler Dit samvær med børnene skal foregå på et neutralt sted Du har ret til folkepension fra den (dato). Kommunen vil efterfølgende oplyse dig om størrelsen af pensionen, som du har ret til. Du har pligt til at give socialforvaltningen besked, hvis der sker ændringer i dine og din ægtefælles/samlevers økonomiske eller personlige forhold Du har ikke ret til personligt tillæg efter den (dato). Du får derfor udbetalt personligt tillæg for sidste gang den (dato) 2.3 Begrundelse I begrundelsen* skal du forklare borgeren, hvorfor kommunen er nået frem til det pågældende resultat. Forklaringen skal indeholde følgende tre dele: Den konkrete vurdering De oplysninger, der er lagt vægt på De juridiske krav Du får størst klarhed over afgørelsen, når du så vidt muligt holder de tre dele adskilt og ikke blander dem sammen. Rækkefølgen mellem de tre dele kan du selv vælge, men vi anbefaler ovenstående disponering af begrundelsens indhold. Hvis du starter med de konkrete dele af begrundelsen, er det vores erfaring, at det er 9

10 nemmere for borgeren at forstå afgørelsen. De juridiske krav er ofte svære at forstå for borgeren, som så måske vil opgive at læse resten af afgørelsen Den konkrete vurdering Du skal oplyse den konkrete vurdering, som kommunen er nået frem til, og som er forklaringen på resultatet af afgørelsen. Den konkrete vurdering er den samlede vurdering af sagens faktiske oplysninger, der er lagt vægt på, sammenholdt med de relevante juridiske krav. Eksempler Kommunen vurderer, at der ikke er dokumentation for, at din lidelse er varig Kommunen vurderer, at der ikke længere er behov for aflastning i samme omfang som hidtil Vi vurderer, at du er i stand til at benytte offentlige transportmidler eller individuel befordring Oplysninger, der er lagt vægt på Begrundelsen skal indeholde de faktiske oplysninger, der er afgørende for kommunens vurdering. Du skal ikke redegøre for alle sagens oplysninger, men kun for de oplysninger, der har haft særlig betydning for afgørelsen. Borgeren skal forstå, hvilke oplysninger du særligt har lagt vægt på. 10 Du skal også være sikker på, at du selv eller eventuelle andre, der har medvirket ved sagens behandling, har opfyldt notatpligten* ved at skrive notater om væsentlige oplysninger, der er indhentet eller modtaget.

11 Hvis der er oplysninger, som efter borgerens opfattelse er væsentlige, men som du ikke kan lægge vægt på, må du give en begrundelse for, hvorfor du ikke har lagt vægt på oplysningerne. Eksempler Vi har lagt vægt på, at du fortsat er i behandling, og at din læge skønner, at behandlingen vil bedre din tilstand Vi har lagt vægt på, at der nu er fundet aflastning til din søn hver anden weekend på aflastningsinstitution. Det giver et frirum til resten af familien. Desuden har vi fået oplyst, at din søn nu er faldet til i sit skoletilbud Vi har lagt vægt på, at du har en god gangdistance, og at du cykler og kan gå på trapper. Du har også fri bevægelighed, ingen kraftnedsættelse eller lammelse og ingen føleforstyrrelse Vi har lagt vægt på, at du har friværdi i dit sommerhus, og at restgælden ikke forhindrer, at du kan optage lån til at dække det beløb, du søger om. Et lån medfører ikke, at du behøver at sælge sommerhuset De juridiske krav Du skal orientere borgeren om, hvilke juridiske krav/betingelser der gælder for kommunen, når den træffer afgørelsen. De juridiske krav, der er de juridiske præmisser for afgørelsen, følger af love, cirkulærer, vejledninger og praksis. Du skal så kortfattet som muligt beskrive de regler eller principper, der er centrale for afgørelsen, og som derfor er en del af begrundelsen. Vores erfaring er, at det oftere er nemmere for borgeren at forstå afgørelsen, når de mere præcise oplysninger om regel- 11

12 grundlaget står sidst i brevet med afgørelsen, fx under Regler og praksis, se punkt 2.5. Hvis der i afgørelsen indgår et skøn*, skal du angive de hovedhensyn, som efter regler og praksis skal have betydning. Hvis du har anvendt en særlig fortolkning, skal du forklare, hvorfor du har valgt denne. Det kan for eksempel være en forklaring af ordet varig eller særlig vanskeligt stillet. Eksempler Efter lov om social service er det en forudsætning for ret til et hjælpemiddel, at du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Kommunen skal efter loven kun betale personligt tillæg, hvis de økonomiske forhold er særlig vanskelige. Vi har foretaget en samlet vurdering af dine økonomiske forhold og har sammenholdt dine indtægter og formue med størrelsen af dine rimelige og nødvendige udgifter Vi har lagt vægt på en afgørelse, som Ankestyrelsen har offentliggjort. Det fremgår af afgørelsen Til din orientering vedlægges Principafgørelse xx Ifølge aktivloven er det en forudsætning for hjælp, at tandbehandlingen ikke kan dækkes efter anden lovgivning, og at ansøger ikke har økonomisk mulighed for at betale udgiften. Desuden skal behandlingen være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet 12

13 I Ankestyrelsens praksis er der taget stilling til spørgsmålet, om kommunen skal yde hjælp til implantater, eller om kommunen kan nøjes med at yde hjælp til en billigere tandbehandling, fx i form af protese. Af denne praksis fremgår, at der ved den konkrete vurdering bl.a. kan lægges vægt på omfanget af de manglende tandanlæg og ansøgerens unge alder Det fremgår af serviceloven, at der skal lægges særlig vægt på hensynet til barnet og formålet med anbringelsen, når kommunen afgør, hvor samvær mellem forældre og anbragte børn skal finde sted Ankestyrelsen har ved en afgørelse om, at samvær skulle foregå på et neutralt sted, lagt vægt på oplysninger om, at barnet havde behov for at trække sig under samværet, og at der tidligere har været problemer med samvær i barnets plejehjem 2.4 Særligt om partens synspunkter Det forudsættes, at du har tilrettelagt sagsbehandlingen på en sådan måde, at borgeren har haft mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Hvis borgeren er kommet med bemærkninger eller synspunkter, skal du kommentere disse. Du skal desuden sørge for at give den nødvendige vejledning*. For at være helt sikker på, at borgeren kender de oplysninger, der lægges til grund for afgørelsen, skal du altid partshøre*, inden du træffer en afgørelse. Hvis borgeren har bedt om, at kommunen indhenter oplysninger, og du ikke imødekommer dette, skal du meddele det til borgeren. Du skal samtidig bede borgeren om bemærkninger inden for en nærmere fastsat frist, før du træffer afgørelse. Det samme gælder, hvis borgeren beder om udsættelse af sin sag, og du undtagelsesvis ikke imøde- 13

14 kommer anmodningen. Borgeren kan på eget initiativ komme med synspunkter til støtte for sin sag, både når sagen starter og under sagens behandling. Borgeren har ret til aktindsigt i sagens oplysninger/dokumenter. Dette gælder dog som udgangspunkt ikke kommunens interne arbejdsdokumenter. Hvis borgeren har anmodet om aktindsigt, skal du som udgangspunkt udsætte sagens afgørelse, indtil borgeren har haft mulighed for at se oplysningerne/dokumenterne. Af hensyn til borgeren fastsætter kommunen tidsfrister* for behandling af sagerne. Hvis kommunen ikke overholder tidsfristen, skal borgeren have besked med forklaring på, hvorfor fristen ikke kan overholdes. Samtidig skal borgeren have besked om den nye tidsfrist. 14 Eksempler Du mener, at du ikke kan deltage i arbejdsprøvningen, fordi du har en transporttid på 1 time hver vej. Vi er ikke enige med dig i, at transporttiden er en hindring for, at du kan gennemføre arbejdsprøvningen. Når vi tilrettelægger din arbejdsprøvning, vil vi tage hensyn til transporttiden Du har oplyst, at dine udgifter til medicin vil stige væsentligt i de næste måneder. Hvis dine udgifter stiger væsentligt i forhold til det beløb, som vi er kommet frem til, kan du på ny søge kommunen om hjælp til medicinudgifter Du har flere gange fremført det synspunkt, at flere naboer får den hjælp til etablering, som du søger om. Når en kommune træffer afgørelse om hjælp til etablering, sker det efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. På grund af vores tavshedspligt, kan vi ikke kommentere, hvorfor andre ansøgere har fået hjælp til etablering

15 2.5 Regler og praksis Du skal fortælle borgeren hvilke regler og hvilken praksis, der er anvendt i afgørelsen. Det er en del af borgerens retssikkerhed altid at kunne finde frem til de relevante regler og den anvendte praksis i sin sag. Under begrundelsen for afgørelsen har du beskrevet, hvilke juridiske krav/præmisser kommunen har for afgørelsen, se punkt Under regler og praksis oplyser du de præcise regler, der er anvendt. I nogle kommuner citeres indholdet af reglerne i selve afgørelsen, mens man andre steder henviser præcist til loven og vedlægger lovtekst og eventuel praksis som bilag til afgørelsen. Du kan vælge hvilken form du vil anvende, afhængigt af borgeren og den konkrete sag. Selv om du citerer eller vedlægger lovteksten, skal du alligevel oplyse navn, dato og nummer på love og andet materiale og angive, stk. og nr. i en lovbestemmelse. Borgeren kan på det grundlag selv finde de nærmere oplysninger. Eksempler Din ansøgning om bil er bedømt efter 1 og 2, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 1. september 2010 om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Vi har vedlagt reglerne Vi har truffet afgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er lov nr. 419 af 10. juni 2003, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni Vi henviser til 69 og 70 om betingelserne for fleksjob. Vi vedlægger uddrag af loven 15

16 2.6 Klagevejledning Hvis borgeren kan klage over afgørelsen, skal du vejlede om mulighederne og de gældende regler. Du skal derfor vejlede borgeren om følgende: 1) At der kan klages Du skal orientere om, at han/hun har ret til at klage til en anden instans. Borgeren kan både klage over resultatet af en afgørelse, og/eller den måde sagen er behandlet på. 2) Hvem der kan klages til Du skal oplyse, hvor en eventuel klage skal sendes hen. Adressen til den myndighed, som klagen skal sendes til, skal stå i klagevejledningen. 3) Hvordan der kan klages Du skal oplyse borgeren om, at det normalt ikke er et krav i sociale sager, at klagen er skriftlig, og borgeren derfor kan ringe til kommunen og sige, at han/hun vil klage over afgørelsen. 4) Hvem der kan klage Det er den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Klagen kan dog indgives af en advokat eller en anden partsrepræsentant*, eller af en værge for den person, som afgørelsen vedrører. 16 5) Eventuel klagefrist Der skal normalt klages inden 4 uger efter, at borgeren har fået meddelelse om afgørelsen.

17 Det vil være god service over for borgeren, hvis kommunen oplyser konkret, hvilken dato klagefristen udløber. Vær opmærksom på, at den dato du kan forvente, at borgeren har modtaget afgørelsen på afhænger af, om afgørelsen er sendt som A- eller B-post. Afgørelser, der er sendt som A-post, er normalt fremme senest to dage efter, brevet er afleveret hos postvæsenet. B-post kan være op til fire dage om at nå frem til modtageren. Klagefristen udløber normalt ved ophør af kontortiden på dagen, hvor de 4 uger er udløbet. Du skal derfor også oplyse borgeren om, hvornår kontortiden ophører. 6) Oplysning om genvurdering Du skal oplyse borgeren om, at kommunen har pligt til at se på sagen på ny (genvurdere sagen), når der er indgivet en rettidig klage. Kommunen skal vurdere, om den som klager, kan få helt eller delvis medhold i sin klage, inden den sendes videre. Kommunen kan fastholde sin tidligere afgørelse eller træffe en ny afgørelse indenfor en frist af 4 uger. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen selv sagen videre til nævnet, der så tager stilling til kommunens afgørelse. Nogle kommuner foretrækker i afgørelsen at henvise til en selvstændig klagevejledning, der vedlægges som bilag til afgørelsen. Kommunen skal i alle tilfælde kunne dokumentere den klagevejledning, som borgeren har fået. 17

18 Eksempler Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage til statsforvaltningen, Beskæftigelses-ankenævnet. Klagen skal du sende til kommunen, adresse Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt, gerne med henvisning til sagens journalnummer. I klagen kan du oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen Vi skal have modtaget en eventuel klage senest den klokken Når kommunen har modtaget din klage, vil vi se på din sag igen. Vi vil tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvis medhold i din klage. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke vi ændrer afgørelsen, sender vi din klage til Det Sociale Nævn sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger. Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller er i tvivl om, hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer x, mail x, eller adresse x 2.7. Særligt om elektronisk forsendelse Et stadigt stigende antal kommuner sender i dag afgørelser og andre skrivelser elektronisk til borgerne. En afgørelse indeholder næsten altid personfølsomme oplysninger oplysninger, som ikke må kunne læses eller ses af andre end den borger, som er rette modtager af afgørelsen. 18 Som sagsbehandler skal du derfor sikre dig, at du sender afgørelsen fra en sikker mail, og at borgeren, som skal modtage afgørelsen, er i stand til at modtage dokumentet som sikker post (fx i en særlig dokumentboks). Du skal med andre ord kryptere dine s

19 og sikre, at det kun er rette modtager, der kan se dem. Husk endvidere, at du ikke må skrive personfølsomme oplysninger i ens emnefelt, da dette felt ikke krypteres i forbindelse med sikker, elektronisk forsendelse. 19

20 3. Forklaring af begreber Ved forklaringen af begreberne har vi fulgt samme systematik som i opskriften fra kapitel 2. Til hver regel er der henvisning til væsentlige bestemmelser i forvaltningsloven, offentlighedsloven og retssikkerhedsloven. Under kapitel 4 citerer vi de væsentligste af de regler, vi henviser til. 3.1 Overskrift Part, partsrepræsentant og bisidder Forvaltningsloven 8 Der er ingen definition af begrebet parter i forvaltningsloven. Typiske parter er ansøgere, det vil sige borgere, som søger om en ydelse, en tilladelse eller lignende. Parter kan også være borgere, som modtager eller vil modtage et forbud eller påbud. Parter omfatter normalt den persongruppe, som kan klage over en afgørelse. 20 En part kan som hovedregel lade sig repræsentere eller bistå af andre. Kommunen har pligt til at afklare, om der er en partsrepræsentant i sagen eller kun en bisidder/hjælper. Hvis der er tale om en partsrepræsentant, så overtager denne alle partens rettigheder efter forvaltningsloven. Det betyder fx, at det er partsrepræsentanten, som kommunen skal høre i sagen, og som kommunen skal sende afgørelsen til.

21 En bisidder giver kun støtte til en part og har ikke nogen rettigheder i forhold til myndigheden. Det er derfor alene parten selv, som fx kan komme med sine bemærkninger til sagen. Hvis man som part ikke ønsker at have en partsrepræsentant, der overtager alle rettigheder, kan man ved fuldmagt give fx et fagforbund eller anden hjælper ret til at modtage aktindsigt i sin sag eller ret til at modtage en kopi af afgørelsen. 3.2 Resultat Orienteringspligt og pligt til at medvirke Retssikkerhedsloven 11-11b og 12 For at en kommune kan træffe en afgørelse, er det en forudsætning, at borgeren i vidt omfang selv medvirker til at få de nødvendige oplysninger frem, så kommunen kan afgøre sagen. Det er frivilligt, om borgeren vil medvirke, men hvis borgeren ikke medvirker, kan det betyde, at borgeren ikke får det, han/hun eventuelt har krav på. Både borgeren og kommunen har desuden en række pligter over for hinanden: Når borgeren er blevet tildelt en ydelse, har borgeren pligt til at oplyse kommunen om ændringer i sine forhold, der kan have betydning for hjælpen. Kommunen skal i forbindelse med sagsbehandlingen give borgeren skriftlig besked om kommunens muligheder for at indhente oplysninger 21

22 konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker hvilke typer af ændringer, der kan have betydning for hjælpen og muligheden for, at borgeren skal tilbagebetale eller eventuelt kan blive tiltalt for bedrageri, hvis borgeren ikke oplyser om ændringerne Kommunen har eventuelt herudover en orienteringspligt om rettigheder efter persondataloven når kommunen registrerer eller videregiver IT-behandlede oplysninger om borgeren (persondataloven 28-32) Helhedsvurdering Retssikkerhedsloven 5-7 En helhedsvurdering betyder, at du som sagsbehandler skal behandle en ansøgning om hjælp bredt. Det er således ofte ikke nok at behandle en ansøgning om hjælp kun efter de regler, som borgeren konkret har søgt hjælp efter. Hvis en borger fx mangler forsørgelsesgrundlag, skal kommunen bl.a. undersøge, om borgeren har ret til sygedagpenge, ret til støtte til revalidering, ret til tabt arbejdsfortjeneste, ret til kontanthjælp, og/eller om kommunen bør rejse en sag om førtidspension mv. Vejledning om borgerens muligheder er en vigtig del af hjælpen. I sager, som handler om løbende hjælp til forsørgelsen, skal kommunen udarbejde helhedsvurdering senest 8 uger efter borgerens første henvendelse. 22 Vurderingen skal give borgeren klarhed over, hvordan kommunen ser på sagen. Vurderingen kan indeholde en eller flere afgørelser. Hvis borgeren har søgt om en bestemt ydelse, og kommunen i vurderingen konstaterer, at borgeren ikke har ret til denne ydelse, er det en afgørelse. Fx kan vurderingen indeholde et afslag på, at kommunen lader sagen

23 overgå til behandling efter reglerne om førtidspension. Kommunen skal begrunde denne type afgørelser i overensstemmelse med reglerne for andre formelle afgørelser. Hvis vurderingen alene indeholder en konstatering af fx, at borgeren er syg og modtager sygedagpenge, samt at borgerens sag skal vurderes på ny efter en bestemt frist, er der ikke tale om en afgørelse Officialprincippet Retssikkerhedsloven 10 Officialprincippet betyder, at det er kommunen, som har ansvaret for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, når den træffer afgørelse. Kommunen skal have fyldestgørende oplysninger både om fakta i sagen og om retsregler, praksis osv. for at kunne træffe en forsvarlig afgørelse. Der findes ikke regler for, hvor omfattende oplysningsgrundlaget skal være, men jo mere indgribende betydning en afgørelse vil få for borgeren, desto større krav er der til, hvordan sagen er oplyst. At kommunen har ansvaret for, at sagen er tilstrækkelig oplyst, betyder ikke nødvendigvis, at det er kommunen, som selv skal fremskaffe alle oplysninger. Der kan fx stilles krav til borgeren om at komme med de oplysninger, som han/hun kan fremskaffe uden større vanskeligheder. 23

24 3.3 Begrundelse Begrundelser og skriftlige afgørelser Forvaltningsloven En begrundelse har fire hovedfunktioner: I. Den skal give borgeren fuld information om grundlaget og baggrunden for afgørelsen. II. Den skal bidrage til at sikre, at grundlaget for afgørelsen er sagligt og fyldestgørende. III. Den skal udgøre et væsentligt grundlag for borgerens overvejelse over, om han eller hun ønsker at klage over kommunens afgørelse. IV. Den skal give klageinstansen mulighed for at vurdere afgørelsens holdbarhed. Skriftlige afgørelser skal efter forvaltningsloven være begrundede, hvis borgeren ikke får fuldt ud medhold. Hovedreglen er, at kommunale afgørelser skal være skriftlige. Dette følger enten af bestemmelser i de sociale love eller af god forvaltningsskik. Det er vigtigt, at alle afgørelser, som er særligt indgribende for borgerne, er skriftlige og begrundede. Selv om en afgørelse betyder, at borgeren får den ansøgte ydelse, skal du som hovedregel træffe en skriftlig afgørelse for at præcisere ydelsens omfang, som fx i hvor lang tid en løbende ydelse vil blive udbetalt ifølge afgørelsen. 24

25 Begrundelsen skal indeholde en henvisning til de relevante retsregler. Der kan også være behov for, at du henviser til offentliggjort praksis fra fx Ankestyrelsen, som beskriver hvordan reglerne skal fortolkes. Hvis der i afgørelsen indgår et skøn, skal du i begrundelsen angive de hovedhensyn, som har været bestemmende for dit skøn. Læs mere om skøn under pkt Notatpligten Offentlighedsloven 6 Notatpligten går ud på, at du som sagsbehandler skal notere alle væsentlige ekspeditioner eller oplysninger i en sag. Alle notater skal forsynes med navn og dato. Pligten følger både af bestemmelsen i offentlighedsloven og af ikke lovbestemte regler. Notatpligten er væsentlig både for borgeren og kommunen som en dokumentation for, hvad der er sagt eller aftalt. Mundtlige oplysninger kan ofte udgøre en del af oplysningsgrundlaget i en sag. Der kan være tale om oplysninger, som er indhentet hos en ansøger, men også oplysninger indhentet fra andre myndigheder eller personer. At oplysningerne er noteret ned, er en nødvendig forudsætning for, at kommunen kan overholde pligten til at partshøre og give mulighed for aktindsigt. Notatpligten sikrer også kommunens mulighed for at skabe sig et overblik over og dokumentation for oplysninger og sagsforløb. Dette er bl.a. væsentligt ved sagsbehandlerskift. 25

26 3.3.3 Skøn Forvaltningslovens 24 Mange bestemmelser i lovgivningen giver dig mulighed for at foretage et skøn. Med skøn forstås, at du har foretaget en afvejning, hvor resultatet ikke kan læses direkte ud af fx loven eller ud af offentliggjort praksis. Du foretager en konkret vurdering af, om borgeren har ret til hjælp og i givet fald hvordan hjælpen mere konkret skal udmøntes. Selv om en lovbestemmelse giver dig mulighed for at foretage et skøn, betyder det ikke, at skønnet kan foretages fuldstændig frit. Der er ikke i den sociale lovgivning eksempler på et frit skøn. Dit skøn vil altid være mere eller mindre bundet. Det vil sige, at lovgivnings- og forvaltningsretlige principper eller praksis beskriver, hvilke forhold du skal lade indgå i vurderingen og eventuelt også, hvilke forhold du skal lægge mest vægt på. Når der i afgørelsen indgår et skøn, skal du i begrundelsen angive de hovedhensyn, som har været bestemmende for dit skøn. Under De juridiske krav i opskriften, punkt 2.3.3, kan du finde eksempler på konkrete vurderinger. 3.4 Særligt om partens synspunkter Partshøring og muligheden for at få udsat afgørelsen. 26 Forvaltningsloven At partshøre betyder, at borgeren får tilsendt eller udleveret dokumenter i sagen, som borgeren ikke forventes at kende indholdet af, eller som borgeren ikke er bekendt med

27 indgår i sagen. Først når tidsfristen for at komme med bemærkninger er udløbet, kan du træffe afgørelse i sagen. Reglerne om partshøring har til formål: at sikre et korrekt oplysningsgrundlag at sikre borgerens medvirken til sagsbehandlingen at styrke borgerens tillid til forvaltningen Ved en partshøring skal parten dels have mulighed for at sætte sig ind i de nye oplysninger, dels have mulighed for at komme med bemærkninger til oplysningerne inden for en frist, som kommunen fastsætter. Det praktiske udgangspunkt er, at kommunen skal partshøre over alle oplysninger, som parten ikke selv har bidraget med til sagen. De undtagelser fra partshøring, som står i reglerne, skal bruges med stor forsigtighed. Reglerne om partshøring er retsgarantier, det vil sige, at det er regler for sagsbehandlingen, som skal bidrage til, at afgørelser bliver lovlige og rigtige. Hvis kommunen glemmer at partshøre, er udgangspunktet derfor, at afgørelsen er ugyldig. Parten har under hele sagsforløbet også en mulighed for at anmode kommunen om, at sagens afgørelse udsættes, hvis parten fx ønsker at komme med en udtalelse eller ønsker at komme med supplerende oplysninger Tidsfrister for sagsbehandlingen Retssikkerhedsloven 3 Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at 27

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autisme Autisme- og Aspergerforeningen for voksne Fyn 6.4.2017 Aftenens indhold Generelle regler Lov om social service 100- merudgiftsydelse Lov om social service 85 bostøtte/hjemmevejleder

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om etablering af maskinhal på ejendommen Hebbelstrupvej 84, 9700 Brønderslev

Afgørelse om etablering af maskinhal på ejendommen Hebbelstrupvej 84, 9700 Brønderslev Mogens Skjølstrup Larsen Hebbelstrupvej 84 Hallund 9700 Brønderslev Miljø, vand og natur Dato: 25-03-2013 Dok. nr.: 56362/13 Sagsbeh.: dwtfpn Lokaltlf.: 2138 6554 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ankestyrelsen. Birgitte Anne Mohrsen Specialkonsulent Social 2

Ankestyrelsen. Birgitte Anne Mohrsen Specialkonsulent Social 2 Ankestyrelsen Birgitte Anne Mohrsen Specialkonsulent Social 2 Ankestyrelsen Ankestyrelsen styrker retssikkerheden. Vi træffer korrekte afgørelser. Vi fastlægger praksis. Vi indsamler og analyserer Vi er

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 27.09.2017 TITEL PROGRAM Pårørendesamarbejde og politik i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afgørelse om etablering af malkestald på Gl Kongevej 53, 9330 Dronninglund.

Afgørelse om etablering af malkestald på Gl Kongevej 53, 9330 Dronninglund. Martin H. Olesen Gl Kongevej 53 9330 Dronninglund Miljø, vand og natur Dato: 1. maj 2013 Dok. nr.: 62998/13 Sagsbeh.: Peter Nygaard Lokaltlf.: 21386554 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Boligstøttelovens 11, stk.1 Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konklusion og anbefalinger til kommunerne... 2 2.1. Konklusion og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: 27-11- 2007 De har ved brev af 28. august 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere