Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser"

Transkript

1 Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser

2 Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de bedste betingelser for aktive og engagerede forældre. I Aarhus Byråd har vi ønsket at skabe rammer, der giver størst mulig kompetence, ansvar og indflydelse til jer forældre. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at det er afgørende for at skabe gode dagtilbud, at medarbejdere og forældre indgår i et ligeværdigt samarbejde om at sikre sammenhæng mellem barnets liv i institutionen og familiens liv derhjemme. Ligesom forældrenes perspektiv er vigtigt at inddrage i beslutningerne om dagtilbuddenes udvikling. Som bestyrelsesmedlem har du mulighed for at påvirke rammerne og udviklingen af børnenes hverdag på flere niveauer, dels får du indsigt i mere overordnede og strategiske prioriteringer på dagtilbudsniveau, dels er du tæt på dagligdagen i dit barns institution. Jeg håber, at pjecen giver et godt indblik i dine muligheder som bestyrelsesrepræsentant og en god start på bestyrelsesarbejdet. Tak for dit engagement og rigtig god arbejdslyst. Med venlig hilsen Kristian Würtz Rådmand Børn & Unge

3 Vejledning til arbejde i bestyrelse i dagtilbud i Aarhus Kommune Fakta om dagtilbudsbestyrelsen Forholdet og rollefordeling mellem dagtilbudsbestyrelse og forældreråd er en vigtig del af forældrerådsarbejdet. Det er vigtigt at være skarp på, at bestyrelsen ikke er et repræsentantskab for de forskellige afdelinger. Bestyrelsesmedlemmerne skal have fokus på hele dagtilbuddets bedste ikke de enkelte afdelinger. Forældrerådet har imidlertid en vigtig funktion i forhold til at gennemgå dagsordener til bestyrelsesmøderne og forberede bestyrelsesmedlemmet og give deres input til sagerne på bestyrelsens dagsorden. Citat fra pædagogisk leder Dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter Forældrerepræsentanterne har flertallet i dagtilbudsbestyrelsen Hver afdeling i dagtilbuddet har mindst én forældrerepræsentant i dagtilbudsbestyrelsen Alle medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen har stemmeret Der er valg til dagtilbudsbestyrelsen én gang årligt inden den 1. oktober Valgperioden er 2 år

4 4 Som et nyt tiltag har bestyrelsen været med til at lave visionen for vores dagtilbud og det har været godt at høre, at det er meget af det samme, de forskellige forældre og personaler har vægtet højt. Vi vil gerne blive endnu stærkere i vores samarbejde og tror på, at et fælles sprog kan være vejen frem. Samtidig er det en styrke, at det er forældre og personaler fra 6 afdelinger, som tænker visionen ind i de udfordringer og de handlinger, de foretager sig i hverdagen; Citat fra en dagtilbudsleder Formål med dagtilbudsbestyrelser Dagtilbuddene i Aarhus Kommune dækker store geografiske områder og indeholder mange forskellige afdelinger med forskellige virkeligheder. Det er en stor udfordring for alle involverede at gøre arbejdet i bestyrelserne nærværende og vedkommende for såvel de pædagogiske ledere som forældrene i de forskellige afdelinger. Det er dagtilbudsbestyrelsens opgave at arbejde for at skabe sammenhæng og mening mellem niveauerne i de århusianske dagtilbud. Som medlem af dagtilbudsbestyrelsen er du med til at danne rammerne for dagligdagen i afdelingerne i dagtilbuddet. Det er i dagtilbudsbestyrelsen, at de overordnede mål, værdier, pædagogiske principper og den principielle fordeling af dagtilbuddets ressourcer besluttes. Dagtilbudsbestyrelsens rolle Forældre og medarbejdere har et fælles mål om at skabe en god hverdag for børnene men med forskellige udgangspunkter. Forældre tager udgangspunkt i deres børns trivsel og udvikling, mens medarbejderne har en professionel, pædagogisk tilgang til hele børnegruppens trivsel og udvikling. Det er to forskellige tilgange, som kan supplere og berige hinanden. Det er din opgave som forælder og bestyrelsesmedlem - at fortælle om din oplevelse af dit barns dagtilbud. Det er et væsentligt bidrag til såvel medarbejdere, pædagogisk leder og dagtilbudsleder, som dermed får en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for jer som forældre. I bestyrelsen har man mulighed for at bringe sine synsvinkler i spil i et forum, hvor man blandt andet ved at udarbejde principper for dagtilbuddet præger de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. Senere i pjecen beskrives bestyrelsens opgaver nærmere. Første møde i dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbudslederen indkalder til det første konstituerende møde. På det første møde i bestyrelsen orienterer dagtilbudslederen om bestyrelsesarbejdet og dagtilbudslederens forhold til bestyrelsen.

5 5 På det første møde skal bestyrelsen vælge en formand og en næstformand. Derudover skal bestyrelsen også tage stilling til, hvilken rolle og beføjelser suppleanter skal have i bestyrelsen, herunder om de kun kan deltage, når et ordinært medlem udtræder, om de har stemmeret og om de har taleret, jf. det vejledende eksempel på en forretningsorden i bilag 2 til Vejledningen til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus kommune. Derudover skal der også træffes beslutning om referentopgaven samt mødehyppighed, tidspunkt for møder samt mødernes længde. Formandens rolle Formanden tilrettelægger dagsorden sammen med dagtilbudslederen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, medmindre det aftales at dagtilbudslederen gør dette som en del af sin sekretariatsfunktion. Derudover er det bestyrelsesformandens opgave at lede bestyrelsesmøderne. Endelig tegner formanden bestyrelsen udadtil mellem møderne. Samarbejde med dagtilbudslederen Det er dagtilbudslederens ansvar at udmønte bestyrelsens beslutninger i praksis. Det er desuden også dagtilbudslederens ansvar at sikre, at bestyrelsen ikke træffer beslutninger, som er i strid med lovgivning eller byrådsbeslutninger. Og endelig er det dagtilbudslederens ansvar at sikre, at bestyrelsen har et ordentligt beslutningsgrundlag og ikke træffer beslutninger, der ikke kan udføres i praksis. Bestyrelsen har f.eks. kompetencen til at beslutte principper for budgettets anvendelse og skal endvidere påse, at budgettet udmøntes i overensstemmelse med disse principper. Dette kræver dels, at dagtilbudslederen formidler budgettet for bestyrelsen på en sådan måde, at bestyrelsen har mulighed for at prioritere, dels at budgettet er på dagsordenen med en hyppighed, der muliggør såvel at sætte principper for budgettets anvendelse såvel som at følge op på udmøntningen af disse principper. På den baggrund anbefales det i Vejledningen til arbejde i bestyrelser og forældreråd i Aarhus Kommune, at budgettet drøftes på de fire obligatoriske bestyrelsesmøder. Det skal understreges, at mens bestyrelsen har krav på at sætte principper og at blive orienteret om udmøntningen af principper både i forhold til det pædagogiske arbejde og i forhold til budgettet, så er det ikke bestyrelsens kompetence at beslutte, hvordan de principper, der vedtages, udmøntes i praksis. Denne kompetence er placeret hos dagtilbudslederen og dennes ledelsesteam.

6 6 Samarbejde med forældrerådet Dagtilbudsbestyrelsen står i udgangspunktet alle forældreråd i dagtilbuddet nær, idet alle forældreråd har en repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen, såfremt de ønsker det. Dagtilbudsbestyrelsen kan med fordel bruge forældrerådet som sparringspart. Dagtilbudsbestyrelsen er ikke et repræsentantskab Forældrerådene kan udarbejde oplæg til drøftelse i dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudsbestyrelsen kan endvidere nedsætte arbejdsgrupper med forældrerådsrepræsentanter. Dagtilbudsbestyrelsen har endvidere mulighed for at delegere nogen af sine kompetencer til forældrerådet. Dagtilbudsbestyrelsen er imidlertid ikke et repræsentantskab. Det vil sige, at det enkelte medlem af bestyrelsen skal have dagtilbuddet som helhed i fokus og ikke den enkelte afdeling. Dagtilbudsbestyrelsen kan delegere følgende kompetencer til forældrerådet Fastsættelse af principper for anvendelse af afdelingens budget til pædagogiske aktiviteter med videre Indstillingsret ved ansættelse af personale i afdelingen Fastlæggelse af principper for anvendelse af afdelingens lokaler uden for åbningstiden i overensstemmelse med retningslinjer vedtaget af byrådet Dagtilbudsbestyrelsen kan delegere ovenstående kompetencer til forældrerådet. Uanset om bestyrekllsen benytter sig af dette eller ej er sparring fra forældrerådet vigtigt for bestyrelsens arbejde. Dagtilbudsbestyrelsens kompetencer Dagtilbudsbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten fået tildelt en lang række kompetencer. På næste side er alle kompetencerne oplistet, sådan som de fremgår i Styrelsesvedtægten.

7 Dagtilbuddets kompetencer jf. Styrelsesvedtægtens fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde 2. fastsætte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme 3. påse at dagtilbuddets budget udmøntes i forhold til de fastsatte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme 4. påtegne dagtilbuddets regnskab i forhold til de fastsatte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme 5. have indstillingsret samt ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i kommunale dagtilbud og dagpleje 6. fastsætte principper for de enkelte afdelingers åbningstid, således at det samlede dagtilbuds åbningstid er inden for den af byrådet besluttede åbningstid 7. træffe beslutning om ferielukning på baggrund af indstilling fra dagtilbudslederen inden for de af byrådet besluttede retningslinjer 8. føre tilsyn med dagtilbuddet ved at kunne drøfte ethvert spørgsmål vedrørende dagtilbuddets virksomhed 9. påtegne ansøgninger og informationer til forvaltning, byråd og andre instanser. Dette gælder ikke administrative meddelelser og skrivelser om enkeltpersoner 10. have indstillingsret ved ansættelse af personale i kommunale dagtilbud og dagpleje 11. fastlægge principper for anvendelse af dagtilbuddets lokaler uden for åbningstiden efter retningslinjer vedtaget af byrådet

8 8 Nedenfor beskrives betydningen af bestyrelsens kompetencer enkeltvis. Kompetencerne er ligeledes beskrevet i Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune, kapitel 3 om Dagtilbudsbestyrelsens sammensætning, kompetencer og opgaver. Fastsættelse af principper for dagtilbuddets arbejde Denne kompetence er en af de kompetencer, der giver dagtilbudsbestyrelsen mest mulig indflydelse. Dagtilbudsbestyrelsen har med denne kompetence mulighed for at sætte retning for den pædagogiske udvikling i dagtilbuddet. At fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde betyder konkret, at dagtilbudsbestyrelser bliver inddraget og hørt i forbindelse med arbejdet med kvalitetsrapporterne, den lokale udviklingsplan samt de pædagogiske lærerplaner, hvor de strategiske rammer for den pædagogiske udvikling i det pågældende dagtilbud bliver udformet og fastlagt. forpligtet til at tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse med beslutning om principper vedtaget af dagtilbudsbestyrelsen. Et princip er en ramme, der giver mulighed for forskellige handlinger Det kan være vanskeligt at afgøre, hvornår der er tale om et princip, og hvornår der er tale om beslutninger, som ligger inden for dagtilbudslederens kompetenceområde. Dertil kommer, at nogle principper kan være forbundet med stærkt begrænsede handlemuligheder for dagtilbudslederen, andre kan være fagligt uforsvarlige. Det er dagtilbudslederens ansvar og kompetence at sørge for, at dagtilbudsbestyrelsen ikke træffer beslutninger, som ikke er i overensstemmelse med Byrådsbeslutninger eller er fagligt uforsvarlige. Tommelfingerregel for et princip: Dagtilbudsbestyrelsen beslutter retningen hvad dagtilbudslederen beslutter sammen med personalet metoden hvordan. De overordnede principper og politikker vedtages af bestyrelsen. De principper, som besluttes af bestyrelsen, kan sætte retningen for den pædagogiske retning i arbejdet, da dagtilbudslederen er I dagtilbudsbestyrelsen har du mulighed for at drøfte og træffe beslutning om den pædagogiske retning i dit barns dagtilbud lige fra den daglige sukkerpolitik til overordnet pædagogisk fokus.

9 To principper Dagtilbuddet skal tilbyde børnene aktiviteter, som fortrinsvis skal foregå udendørs, og som fremmer bevidstheden om at passe på naturen Børnene skal tilbydes aktiviteter som styrker deres motoriske udvikling Frokostmåltidet Alle børn i kommunens dagtilbudsafdelinger bliver tilbudt et fælles frokostmåltid. Hvert andet år har forældrene mulighed for at fravælge dette tilbud. Fravalget afgøres ved afstemning blandt forældrene i de enkelte afdelinger. Forældrerådet har sammen med bestyrelsen en vigtig rolle i forhold til oplysning af forældre om frokostmåltidet og procedurer i forbindelse med afstemningen. I forbindelse med frokostmåltidet har dagtilbudsbestyrelsen mulighed for at fastsætte principper for det fælles frokostmåltid f.eks. at måltidet skal fungere som pædagogisk aktivitet i dagtilbuddet. Fastsættelse af principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme Budgettet og dagtilbuddets økonomi fylder meget i bestyrelsesarbejdet. Det er via budgettet, at den overordnede prioritering af dagtilbuddets ressourcer sker og dermed også her dagtilbuddets pædagogiske værdier bliver prioriteret. Bestyrelsen fastlægger principperne for budgetrammens anvendelse, mens ledelsen udmønter de af bestyrelsens fastlagte principper i den daglige ledelse og drift af institutionen. Bestyrelsen kan f.eks. vedtage, naturoplevelser skal vægtes som et princip for anvendelsen af budgettet. Ledelsen træffer beslutning om, hvordan arbejdet med at give børnene naturoplevelser indarbejdes i den daglige praksis. Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt at holde sig for øje, at man kan prioritere retningen, men ikke handlingen. Det vil sige, at de budgetmæssige prioriteringer, dagtilbudsbestyrelsen foretager, skal efterlade plads til handling for dagtilbudslederen. 9

10 Eksempel på princip som udfordrer dagtilbudslederen Dagtilbudsbestyrelsen har fastsat et princip om, at musiske aktiviteter skal prioriteres højt i det pædagogiske arbejde. Dagtilbudslederen er i den situation, at ingen af medarbejderne har kvalifikationer eller interesse for musiske aktiviteter. Selvom princippet kan efterleves på en række måder, kan dagtilbudslederen være i en situation, hvor det kan være vanskeligt at efterleve princippet i dagligdagen. I denne situation skal dagtilbudslederen også være imødekommende i forhold til at efterleve dagtilbudsbestyrelsens princip, f.eks. ved nyansættelse at rekruttere medarbejdere med interesse for musiske aktiviteter eller sende medarbejderne på kurser i forhold til musiske aktiviteter. Eksempler, hvor bestyrelsen kommer ind over dagtilbudslederens kompetenceområde i forhold til ovenstående eksempel om musiske aktiviteter: Personalet fra Blå Stue skal på kursus i musik (Bestyrelsen kan ikke beslutte, hvem der skal på hvilke kurser og hvornår) Hver dag skal der være sang- og musikaktiviteter på tværs af stuerne (Bestyrelsen kan ikke beslutte, at der skal være bestemte aktiviteter hver dag) Grøn stue får bevilliget kr. til en guitar (Bestyrelsen kan ikke beslutte, at der skal indkøbes en bestemt vare)

11 Eksempel på et princip, der giver dagtilbudslederen relativt få handlemuligheder og samtidig udtrykker forskellige interesser hos dagtilbudsbestyrelsen og dagtilbudsledere og medarbejderne. 11 Dagtilbudsbestyrelsen har fastsat et princip om, at dagtilbuddets budget udmøntes på en sådan måde, at der skal frigøres så mange personaletimer til børnene som muligt. Dette princip kan dagtilbudslederen blandt andet efterleve på følgende måder: ved ledige stillinger ansættes der i højere grad uudannet personale frem for pædagogisk uddannet personale en større del af budgettet bruges på løn frem for øvrig drift, f.eks. materialer til pædagogiske aktiviteter der findes andre løsninger for at få mere personale, f.eks. praktikanter og militærnægtere Dagtilbudslederen kan være af den opfattelse, at pædagogisk uddannet personale er de bedste i den direkte kontakt med børnene, hvorved der er mulighed for en konflikt med dagtilbudsbestyrelsen. I denne situation skal dagtilbudslederen imidlertid være imødekommende i forhold til at efterleve dagtilbudsbestyrelsens principper og sikre, at princippet bliver udmøntet på en måde, som dagtilbudslederen kan stå inde for fagligt, f.eks. ved en større del af budgettet bliver brugt på løn frem for øvrigt drift. I situationer, hvor der er mulighed for konflikt mellem dagtilbudsbestyrelsen og dagtilbudslederen, skal dagtilbudslederen være særlig opmærksom på at orientere dagtilbudsbestyrelsen om, hvordan principperne bliver efterlevet i dagtilbuddet.

12 12 at påse udmøntning af budget og påtegne regnskab dagtilbud. Det enkelte dagtilbud afgør selv det konkrete antal lukkedage. I kraft af dagtilbudsbestyrelsen kompetence i forhold til at kunne prioritere anvendelsen af dagtilbuddets budgetramme skal dagtilbudsbestyrelsen også holdes orienteret om den praktiske udmøntning af disse principper. Budgettet og regnskabet skal afspejle bestyrelsens prioriteringer. Dagtilbudsbestyrelsen skal i forlængelse heraf påtegne dagtilbuddets regnskab. Det er dagtilbudslederens ansvar, at det fremstår klart for dagtilbudsbestyrelsen, hvad de forskellige budgetposter dækker, og hvilke prioriteringer de afspejler. Det er ligeledes dagtilbudslederens ansvar, at dagtilbudsbestyrelsen har mulighed for at handle i forhold til budgettet i tilfælde, hvor en omprioritering af budgettet kan være hensigtsmæssig. Det kan derfor være en fordel, at budgettet er på dagsordenen ved hvert bestyrelsesmøde. På den måde får du som bestyrelsesmedlem bedst mulighed for at yde den indflydelse, du er berettiget til i Styrelsesvedtægten. Lukkedage Dagtilbudsbestyrelsen kan på baggrund af en indstilling fra dagtilbudslederen træffe beslutning om lukkedage i det enkelte Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holdes helt eller delvist lukket. Lukkedage skal placeres på dage, hvor fremmødet blandt børnene er lavt. Det vil sige på dage, hvor mange forældre og børn alligevel holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. Der skal tilbydes alternativ pasning på lukkedage. Som hovedregel skal det altid være muligt for et barn at blive passet inden for det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet. Påtegning af dokumenter Dagtilbudsbestyrelsen skal i nogle tilfælde påtegne (underskrive) bestemte skrivelser til forvaltningen, byrådet og andre myndigheder. Det kan for eksempel være ansøgninger, udtalelser, høringssvar og generelle klager. Derimod er administrative meddelelser og skrivelser vedrørende enkeltpersoner undtaget. Bestyrelsen kan beslutte, at f.eks. formanden og/eller næstformanden i nogle eller alle tilfælde er bemyndiget til at påtegne på

13 vegne af bestyrelsen. Dette skal i så fald fremgå af forretningsordenen eller af referat fra et bestyrelsesmøde. Tilsyn med dagtilbuddet Dagtilbudsbestyrelsen har ikke den formelle tilsynsforpligtelse med dagtilbuddet, jf. 16, stk. 3 i Dagtilbudsloven. Ansvaret for det formelle tilsyn med de kommunale dagtilbud ligger hos forvaltningen i Børn og Unge. Dagtilbudsbestyrelsen har imidlertid ret til på eget initiativ at tage ethvert spørgsmål vedrørende dagtilbuddets virksomhed op til debat. Dagtilbudsbestyrelsen kan bede om en redegørelse fra dagtilbudslederen om et bestemt forhold eller en bestemt sag, som dagtilbudsbestyrelsen ønsker at drøfte. Herefter kan dagtilbudsbestyrelsen enten tage dagtilbudslederens redegørelse til efterretning, eller den kan vælge at ændre principperne for dagtilbuddets arbejde på det pågældende område. Klager over forhold i dagtilbuddet kan drøftes i dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudsbestyrelsen kan, hvis den ønsker det, komme med en indstilling til klagen. Det er imidlertid ikke bestyrelsens opgave at tage konkrete beslutninger som følge af klagen. Dagtilbudslederen træffer beslutning i klagesager, men har pligt til at orientere dagtilbudsbestyrelsen om, hvad han eller hun agter at foretage sig i sagen og hvorfor. Klager, der inddrager enkeltpersoner (medarbejdere, forældre eller børn), er omfattet af reglerne om tavshedspligt (se afsnittet om tavshedspligt i kapitel 5 i Vejledningen til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune). Sådanne sager skal behandles med overordentlig stor fortrolighed. Bestyrelsesmedlemmer må ikke skaffe sig fortrolige oplysninger, der ikke har betydning for varetagelsen af bestyrelsens opgaver, jf. forvaltningslovens 32. Indstilling om ansættelse af personale Dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret samt ret til at deltage ved ansættelsen af lederen af kommunale dagtilbud. Dagtilbudsloven fastlægger, at dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret samt ret til at være repræsenteret i ansættelsesudvalget ved ansættelse af dagtilbudslederen. 13

14 14 Dagtilbudslederen ansættes af områdechefen for det område, som dagtilbuddet ligger i efter indstilling fra et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter for dagtilbudsbestyrelsen, medarbejderne og Børn og Unge. Dagtilbudsbestyrelsen skal være repræsenteret i ansættelsesudvalget, da det er fastlagt i dagtilbudsloven, at dagtilbudsbestyrelsen både har indstillingsret og har ret til at deltage ved ansættelsessamtaler ved ansættelse af dagtilbudslederen. Dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af personale i kommunale dagtilbud og dagpleje. Dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af medarbejdere. De øvrige medarbejdere ansættes af dagtilbudslederen, hvor dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret. Det er ikke et lovkrav, at dagtilbudsbestyrelsen deltager i ansættelsessamtalerne ved ansættelse af pædagogiske ledere og medarbejdere, men især i forhold til de pædagogiske ledere kan repræsentanter for dagtilbudsbestyrelsen med fordel deltage ved ansættelsessamtalerne. Det gælder ved ansættelse af såvel leder som øvrige medarbejdere, at ansættelsesudvalgets indstilling alene er vejledende. Dagtilbudsbestyrelsen træffer (inden for lovgivningens og styrelsesvedtægtens rammer) beslutning om, hvordan ansættelsesproceduren konkret udformes i dagtilbuddet. Typisk vil man nedsætte et ansættelsesudvalg bestående af forældre- og medarbejderrepræsentanter, som deltager ved ansættelsessamtalerne. Dagtilbudsbestyrelsen kan vælge at delegere sin indstillingsret til forældrerådene for så vidt angår ansættelse af medarbejdere i de enkelte afdelinger, for i videst muligt omfang at inddrage de forældre, som den pågældende medarbejder vil blive knyttet tættest til efter ansættelsen. Dagtilbudsbestyrelsen kan delegere indstillingsretten til ansættelse af medarbejdere til forældrerådet i den pågældende afdeling. Dagtilbudsbestyrelsen skal ikke inddrages i afskedigelsessager, men vil altid af egen drift kunne tage spørgsmål om en afskedigelse op (se afsnittet ovenfor om at føre tilsyn med dagtilbuddet )

15 En fordel ved de store organisationer er, at vi får samlet en stor mangfoldighed af børn og forældregrupper på tværs af afdelingerne i et dagtilbud. Jeg synes, en vigtig opgave for bestyrelsen er at sætte fokus på den mangfoldighed og finde en måde at udnytte de ressourcer, der ligger der. Citat fra pædagogisk leder I den bestyrelse jeg sidder i, har vi talt meget om forældresamarbejde, både på forældre-pædagogniveau, men også på et mere overordnet niveau i forhold til, hvilken betydning et godt forældresamarbejde har for den enkelte institution og dermed også for hele dagtilbuddet. I den forbindelse har vi snakket om, at både forældre og personale har et fælles ansvar for, at børnene trives, og hvor er det, vi som dagtilbud ønsker at være i forhold til forældresamarbejdet og i den sammenhæng hvilke værdier er vigtige. For mig har det givet rigtig god mening at diskutere og få forskellige perspektiver på, som så jeg har kunnet bidrage med i mit forældreråd og omvendt fra forældreråd til bestyrelse. Citat fra bestyrelsesmedlem

16 Pjecen er et resultat af et samarbejde mellem Dagtilbudslederforeningen i Aarhus, Århus Forældre Organisation og Børn og Unge, Aarhus Kommune. Du kan finde yderligere information om arbejdet i dagtilbudsbestyrelser og forældreråd i Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune. Du kan også altid henvende dig til din dagtilbudsleder eller den pædagogiske leder i din institution, hvis du har spørgsmål. Dagtilbudslederforeningen (DTLÅ) er en sammenslutning af alle de kommunale dagtilbudsledere i Aarhus. Foreningens formål er at repræsentere dagtilbudslederne, skabe netværk mellem dagtilbudslederne og være med til at udvikle dagtilbuddene i Aarhus Kommune. Læse mere på Århus Forældre Organisation (ÅFO tidligere Forældrenævnet) er en lokal interesseorganisation for forældre med børn i dagtilbud, dagpleje og SFO er i Aarhus. Der betales kontingent for medlemskab af ÅFO. ÅFO arbejder for gode vilkår for børn i institutioner og har altid fokus på det gode forældre samarbejde og forældre medbestemmelse. Læs mere på Børn og Unge i Aarhus Kommune har det overordnede ansvar for driften af alle kommunens dagtilbud, skoler, fritidstilbud, specialskoler samt sundheds- og tandplejen. Det betyder, at Børn og Unge tager hånd om cirka børn og unge, heraf er cirka indskrevet i et dagtilbud eller dagplejen. Læs mere på

Pjece til forældre. om at være i forældreråd

Pjece til forældre. om at være i forældreråd Pjece til forældre om at være i forældreråd Kære forælder Velkommen som forældrerådsrepræsentant i dit barns institution. Som Rådmand for Børn og Unge vil jeg gerne takke for dit engagement. Jeg ved fra

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune

vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune Kære forældre Velkommen til arbejdet i dagtilbudsbestyrelser og forældreråd. I Aarhus Byråd ønsker vi et stærkt og engageret

Læs mere

Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Århus Kommune

Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Århus Kommune 1 Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Århus Kommune Børn og Unge Århus Kommune 3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 Kapitel 1. Rammer for dagtilbudsbestyrelser og forældreråd...

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Århus Kommune,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ARBEJDE I BESTYRELSE OG FORÆLDRERÅD I DAGTILBUD I AARHUS KOMMUNE

VEJLEDNING TIL ARBEJDE I BESTYRELSE OG FORÆLDRERÅD I DAGTILBUD I AARHUS KOMMUNE VEJLEDNING TIL ARBEJDE I BESTYRELSE OG FORÆLDRERÅD I DAGTILBUD I AARHUS KOMMUNE Kære forældre Velkommen til arbejdet i dagtilbudsbestyrelser og forældreråd. I Aarhus Byråd ønsker vi et stærkt og engageret

Læs mere

PJECE TIL FORÆLDRE OM AT VÆRE I FORÆLDRERÅD

PJECE TIL FORÆLDRE OM AT VÆRE I FORÆLDRERÅD PJECE TIL FORÆLDRE OM AT VÆRE I FORÆLDRERÅD Kære forælder Velkommen som forældrerådsrepræsentant i dit barns institution. Som Rådmand for Børn og Unge vil jeg gerne takke for dit engagement i forældrerådet

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD - din rolle som forældre i bestyrelsen i dit barns dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Dagtilbudsloven Det fremgår af dagtilbudsloven, at forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje

Læs mere

Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster

Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster FORORD Kære forældre Velkommen til arbejdet i områdeforældrebestyrelse og forældreråd. Tønder Kommune har besluttet,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring Sagsnr. 28.09.16-P24-1-14 Dato 6-11-2014 Sagsbehandler Bente Møller Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring 1 Lovgrundlag, mål og rammer Styrelsesvedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området.

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området. Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Godkendt af Byrådet den 28.01.2009 Ændret af Byrådet den 24.06.2009 Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Notat. Evaluering af arbejdet i dagtilbudsbestyrelserne og inddragelse af forældre i dagtilbud. Aarhus Kommune. Den 27. juni 2016

Notat. Evaluering af arbejdet i dagtilbudsbestyrelserne og inddragelse af forældre i dagtilbud. Aarhus Kommune. Den 27. juni 2016 Notat Emne Evaluering af arbejdet i dagtilbudsbestyrelserne og inddragelse af forældre i dagtilbud. Aarhus Kommune Børn og Unge Den 27. juni 2016 1. Baggrund I forbindelse med spørgsmål fra SF om dagtilbudsbestyrelsers

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for det kommunale dagtilbud og fastsætter mål og rammer for dagtilbudets virksomhed. Stk. 2 - Byrådet er ansvarlig for, at der føres tilsyn i daginstitutionerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for den kommunale dagpleje og fastsætter mål og rammer for dennes virksomhed. Stk. 2 Byrådet er ansvarlig for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse

Læs mere

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen.

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen. Styrelsesvedtægt for Dagtilbud Halsnæs Kommune har 8 virksomheder organiseret i 3 distrikter - Hundested, Frederiksværk Nord og Frederiksværk Syd. Dagplejen er organiseret i området for Børn, Unge og Læring,

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter.

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Forslag til tilretninger og ændringer til ny styrelsesvedtægt

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for kommunale dagtilbud 0-5 år Randers Kommune

Styrelsesvedtægt. for kommunale dagtilbud 0-5 år Randers Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 0-5 år Randers Kommune Indholdsfortegnelse Dagtilbudsloven 3 1. Formål 4 2. Byrådet 4 3. Dagtilbuddenes formål 4 4. Dagtilbudsbestyrelsen 5 5. Formål med dagtilbudsbestyrelsens

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 Vedtaget af Skanderborg Byråd d. 30.november 2011 1. Formål I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner 1 Formål...2 2 Forældrebestyrelsen...2 3 Valg til bestyrelsen...3 4 Valgbarhed og valgret...4 5 Udtrædelse af

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Lovgrundlag 1 I henhold til Dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret i

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år til skolestart, jævnfør

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune Side 1 af 14 Styrelsesvedtægten omfatter kommunale dag-, fritids- og klubtilbud. Fra 2011 er alle kommunale institutioner i Fredensborg

Læs mere

Velkommen i forældrebestyrelsen og forældrerådet

Velkommen i forældrebestyrelsen og forældrerådet Velkommen i forældrebestyrelsen og forældrerådet Rammer for arbejdet i forældrebestyrelser og forældreråd i kommunale klynger 2016 Indhold Indhold 3 Velkommen i forældrebestyrelsen og forældrerådet 4 Ny

Læs mere

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken.

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken. 1 - Vedtægter Skovlunde sogns menighedsbørnehave 12091 Hører til journalnummer: 28.03.04-G00-2-16 Vedtægter for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen ved Skovlunde sogns menighedsbørnehave, Torvevej

Læs mere

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave 1. Institutionens navn Stk. 1 Den private institutions navn er Rødbæksgaards børnehave Dons landevej 121, 6000 Kolding. Institutionen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd. 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO

Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd. 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO ÅFO er interesseorganisation for forældre i Århus med børn i dagtilbud, SFO og klub. Vi varetager forældrenes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i Dagtilbud i Esbjerg Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i Dagtilbud i Esbjerg Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i Dagtilbud i Esbjerg Kommune Vedtaget i Esbjerg Byråd 04.05.2015 gældende fra 01.08.2015. Redaktionel ændring 27.08.2015. Side 1 af 14 Indhold 1 Byrådet... 3 2 Dagtilbuddenes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2.

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune 1 Stk. 1. For hvert kommunalt dagtilbud skal vælges en forældrebestyrelse bestående af forældre til børn i tilbuddet og en eller

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ARBEJDE I BESTYRELSER OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD I FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLETILBUDDET I ÅRHUS KOMMUNE. Senest revideret 19.

VEJLEDNING TIL ARBEJDE I BESTYRELSER OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD I FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLETILBUDDET I ÅRHUS KOMMUNE. Senest revideret 19. VEJLEDNING TIL ARBEJDE I BESTYRELSER OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD I FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLETILBUDDET I ÅRHUS KOMMUNE Senest revideret 19. juni 2013 Århus Kommune Børn og Unge 3 Indhold Forord Kapitel 1.

Læs mere

Bestyrelsesstruktur for Klub Vedtaget af Byrådet

Bestyrelsesstruktur for Klub Vedtaget af Byrådet Juni 2010 Bestyrelsesstruktur for Klub 7000 Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune Bestyrelsesstruktur for Klub 7000 Vedtaget af Byrådet 10.05.2010 1 Bestyrelsesstruktur for Klub 7000 Institutionsafdelingen,

Læs mere

3. UDKAST Revideret 13.april Oplæg til ny bestyrelsesstruktur for Klub 7000

3. UDKAST Revideret 13.april Oplæg til ny bestyrelsesstruktur for Klub 7000 UDKAST Oplæg om ny bestyrelsesstruktur for Klub 7000 Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune April 2010 3. UDKAST Revideret 13.april 2010 Jr.nr.: Sagsbehandler:DBP/JL Oplæg til ny bestyrelsesstruktur

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune. 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er:

Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune. 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde dagtilbud til børn og leve op til pasningsgarantien

Læs mere