Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser"

Transkript

1 Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser

2 Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de bedste betingelser for aktive og engagerede forældre. I Aarhus Byråd har vi ønsket at skabe rammer, der giver størst mulig kompetence, ansvar og indflydelse til jer forældre. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at det er afgørende for at skabe gode dagtilbud, at medarbejdere og forældre indgår i et ligeværdigt samarbejde om at sikre sammenhæng mellem barnets liv i institutionen og familiens liv derhjemme. Ligesom forældrenes perspektiv er vigtigt at inddrage i beslutningerne om dagtilbuddenes udvikling. Som bestyrelsesmedlem har du mulighed for at påvirke rammerne og udviklingen af børnenes hverdag på flere niveauer, dels får du indsigt i mere overordnede og strategiske prioriteringer på dagtilbudsniveau, dels er du tæt på dagligdagen i dit barns institution. Jeg håber, at pjecen giver et godt indblik i dine muligheder som bestyrelsesrepræsentant og en god start på bestyrelsesarbejdet. Tak for dit engagement og rigtig god arbejdslyst. Med venlig hilsen Kristian Würtz Rådmand Børn & Unge

3 Vejledning til arbejde i bestyrelse i dagtilbud i Aarhus Kommune Fakta om dagtilbudsbestyrelsen Forholdet og rollefordeling mellem dagtilbudsbestyrelse og forældreråd er en vigtig del af forældrerådsarbejdet. Det er vigtigt at være skarp på, at bestyrelsen ikke er et repræsentantskab for de forskellige afdelinger. Bestyrelsesmedlemmerne skal have fokus på hele dagtilbuddets bedste ikke de enkelte afdelinger. Forældrerådet har imidlertid en vigtig funktion i forhold til at gennemgå dagsordener til bestyrelsesmøderne og forberede bestyrelsesmedlemmet og give deres input til sagerne på bestyrelsens dagsorden. Citat fra pædagogisk leder Dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter Forældrerepræsentanterne har flertallet i dagtilbudsbestyrelsen Hver afdeling i dagtilbuddet har mindst én forældrerepræsentant i dagtilbudsbestyrelsen Alle medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen har stemmeret Der er valg til dagtilbudsbestyrelsen én gang årligt inden den 1. oktober Valgperioden er 2 år

4 4 Som et nyt tiltag har bestyrelsen været med til at lave visionen for vores dagtilbud og det har været godt at høre, at det er meget af det samme, de forskellige forældre og personaler har vægtet højt. Vi vil gerne blive endnu stærkere i vores samarbejde og tror på, at et fælles sprog kan være vejen frem. Samtidig er det en styrke, at det er forældre og personaler fra 6 afdelinger, som tænker visionen ind i de udfordringer og de handlinger, de foretager sig i hverdagen; Citat fra en dagtilbudsleder Formål med dagtilbudsbestyrelser Dagtilbuddene i Aarhus Kommune dækker store geografiske områder og indeholder mange forskellige afdelinger med forskellige virkeligheder. Det er en stor udfordring for alle involverede at gøre arbejdet i bestyrelserne nærværende og vedkommende for såvel de pædagogiske ledere som forældrene i de forskellige afdelinger. Det er dagtilbudsbestyrelsens opgave at arbejde for at skabe sammenhæng og mening mellem niveauerne i de århusianske dagtilbud. Som medlem af dagtilbudsbestyrelsen er du med til at danne rammerne for dagligdagen i afdelingerne i dagtilbuddet. Det er i dagtilbudsbestyrelsen, at de overordnede mål, værdier, pædagogiske principper og den principielle fordeling af dagtilbuddets ressourcer besluttes. Dagtilbudsbestyrelsens rolle Forældre og medarbejdere har et fælles mål om at skabe en god hverdag for børnene men med forskellige udgangspunkter. Forældre tager udgangspunkt i deres børns trivsel og udvikling, mens medarbejderne har en professionel, pædagogisk tilgang til hele børnegruppens trivsel og udvikling. Det er to forskellige tilgange, som kan supplere og berige hinanden. Det er din opgave som forælder og bestyrelsesmedlem - at fortælle om din oplevelse af dit barns dagtilbud. Det er et væsentligt bidrag til såvel medarbejdere, pædagogisk leder og dagtilbudsleder, som dermed får en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for jer som forældre. I bestyrelsen har man mulighed for at bringe sine synsvinkler i spil i et forum, hvor man blandt andet ved at udarbejde principper for dagtilbuddet præger de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. Senere i pjecen beskrives bestyrelsens opgaver nærmere. Første møde i dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbudslederen indkalder til det første konstituerende møde. På det første møde i bestyrelsen orienterer dagtilbudslederen om bestyrelsesarbejdet og dagtilbudslederens forhold til bestyrelsen.

5 5 På det første møde skal bestyrelsen vælge en formand og en næstformand. Derudover skal bestyrelsen også tage stilling til, hvilken rolle og beføjelser suppleanter skal have i bestyrelsen, herunder om de kun kan deltage, når et ordinært medlem udtræder, om de har stemmeret og om de har taleret, jf. det vejledende eksempel på en forretningsorden i bilag 2 til Vejledningen til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus kommune. Derudover skal der også træffes beslutning om referentopgaven samt mødehyppighed, tidspunkt for møder samt mødernes længde. Formandens rolle Formanden tilrettelægger dagsorden sammen med dagtilbudslederen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, medmindre det aftales at dagtilbudslederen gør dette som en del af sin sekretariatsfunktion. Derudover er det bestyrelsesformandens opgave at lede bestyrelsesmøderne. Endelig tegner formanden bestyrelsen udadtil mellem møderne. Samarbejde med dagtilbudslederen Det er dagtilbudslederens ansvar at udmønte bestyrelsens beslutninger i praksis. Det er desuden også dagtilbudslederens ansvar at sikre, at bestyrelsen ikke træffer beslutninger, som er i strid med lovgivning eller byrådsbeslutninger. Og endelig er det dagtilbudslederens ansvar at sikre, at bestyrelsen har et ordentligt beslutningsgrundlag og ikke træffer beslutninger, der ikke kan udføres i praksis. Bestyrelsen har f.eks. kompetencen til at beslutte principper for budgettets anvendelse og skal endvidere påse, at budgettet udmøntes i overensstemmelse med disse principper. Dette kræver dels, at dagtilbudslederen formidler budgettet for bestyrelsen på en sådan måde, at bestyrelsen har mulighed for at prioritere, dels at budgettet er på dagsordenen med en hyppighed, der muliggør såvel at sætte principper for budgettets anvendelse såvel som at følge op på udmøntningen af disse principper. På den baggrund anbefales det i Vejledningen til arbejde i bestyrelser og forældreråd i Aarhus Kommune, at budgettet drøftes på de fire obligatoriske bestyrelsesmøder. Det skal understreges, at mens bestyrelsen har krav på at sætte principper og at blive orienteret om udmøntningen af principper både i forhold til det pædagogiske arbejde og i forhold til budgettet, så er det ikke bestyrelsens kompetence at beslutte, hvordan de principper, der vedtages, udmøntes i praksis. Denne kompetence er placeret hos dagtilbudslederen og dennes ledelsesteam.

6 6 Samarbejde med forældrerådet Dagtilbudsbestyrelsen står i udgangspunktet alle forældreråd i dagtilbuddet nær, idet alle forældreråd har en repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen, såfremt de ønsker det. Dagtilbudsbestyrelsen kan med fordel bruge forældrerådet som sparringspart. Dagtilbudsbestyrelsen er ikke et repræsentantskab Forældrerådene kan udarbejde oplæg til drøftelse i dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudsbestyrelsen kan endvidere nedsætte arbejdsgrupper med forældrerådsrepræsentanter. Dagtilbudsbestyrelsen har endvidere mulighed for at delegere nogen af sine kompetencer til forældrerådet. Dagtilbudsbestyrelsen er imidlertid ikke et repræsentantskab. Det vil sige, at det enkelte medlem af bestyrelsen skal have dagtilbuddet som helhed i fokus og ikke den enkelte afdeling. Dagtilbudsbestyrelsen kan delegere følgende kompetencer til forældrerådet Fastsættelse af principper for anvendelse af afdelingens budget til pædagogiske aktiviteter med videre Indstillingsret ved ansættelse af personale i afdelingen Fastlæggelse af principper for anvendelse af afdelingens lokaler uden for åbningstiden i overensstemmelse med retningslinjer vedtaget af byrådet Dagtilbudsbestyrelsen kan delegere ovenstående kompetencer til forældrerådet. Uanset om bestyrekllsen benytter sig af dette eller ej er sparring fra forældrerådet vigtigt for bestyrelsens arbejde. Dagtilbudsbestyrelsens kompetencer Dagtilbudsbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten fået tildelt en lang række kompetencer. På næste side er alle kompetencerne oplistet, sådan som de fremgår i Styrelsesvedtægten.

7 Dagtilbuddets kompetencer jf. Styrelsesvedtægtens fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde 2. fastsætte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme 3. påse at dagtilbuddets budget udmøntes i forhold til de fastsatte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme 4. påtegne dagtilbuddets regnskab i forhold til de fastsatte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme 5. have indstillingsret samt ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i kommunale dagtilbud og dagpleje 6. fastsætte principper for de enkelte afdelingers åbningstid, således at det samlede dagtilbuds åbningstid er inden for den af byrådet besluttede åbningstid 7. træffe beslutning om ferielukning på baggrund af indstilling fra dagtilbudslederen inden for de af byrådet besluttede retningslinjer 8. føre tilsyn med dagtilbuddet ved at kunne drøfte ethvert spørgsmål vedrørende dagtilbuddets virksomhed 9. påtegne ansøgninger og informationer til forvaltning, byråd og andre instanser. Dette gælder ikke administrative meddelelser og skrivelser om enkeltpersoner 10. have indstillingsret ved ansættelse af personale i kommunale dagtilbud og dagpleje 11. fastlægge principper for anvendelse af dagtilbuddets lokaler uden for åbningstiden efter retningslinjer vedtaget af byrådet

8 8 Nedenfor beskrives betydningen af bestyrelsens kompetencer enkeltvis. Kompetencerne er ligeledes beskrevet i Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune, kapitel 3 om Dagtilbudsbestyrelsens sammensætning, kompetencer og opgaver. Fastsættelse af principper for dagtilbuddets arbejde Denne kompetence er en af de kompetencer, der giver dagtilbudsbestyrelsen mest mulig indflydelse. Dagtilbudsbestyrelsen har med denne kompetence mulighed for at sætte retning for den pædagogiske udvikling i dagtilbuddet. At fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde betyder konkret, at dagtilbudsbestyrelser bliver inddraget og hørt i forbindelse med arbejdet med kvalitetsrapporterne, den lokale udviklingsplan samt de pædagogiske lærerplaner, hvor de strategiske rammer for den pædagogiske udvikling i det pågældende dagtilbud bliver udformet og fastlagt. forpligtet til at tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse med beslutning om principper vedtaget af dagtilbudsbestyrelsen. Et princip er en ramme, der giver mulighed for forskellige handlinger Det kan være vanskeligt at afgøre, hvornår der er tale om et princip, og hvornår der er tale om beslutninger, som ligger inden for dagtilbudslederens kompetenceområde. Dertil kommer, at nogle principper kan være forbundet med stærkt begrænsede handlemuligheder for dagtilbudslederen, andre kan være fagligt uforsvarlige. Det er dagtilbudslederens ansvar og kompetence at sørge for, at dagtilbudsbestyrelsen ikke træffer beslutninger, som ikke er i overensstemmelse med Byrådsbeslutninger eller er fagligt uforsvarlige. Tommelfingerregel for et princip: Dagtilbudsbestyrelsen beslutter retningen hvad dagtilbudslederen beslutter sammen med personalet metoden hvordan. De overordnede principper og politikker vedtages af bestyrelsen. De principper, som besluttes af bestyrelsen, kan sætte retningen for den pædagogiske retning i arbejdet, da dagtilbudslederen er I dagtilbudsbestyrelsen har du mulighed for at drøfte og træffe beslutning om den pædagogiske retning i dit barns dagtilbud lige fra den daglige sukkerpolitik til overordnet pædagogisk fokus.

9 To principper Dagtilbuddet skal tilbyde børnene aktiviteter, som fortrinsvis skal foregå udendørs, og som fremmer bevidstheden om at passe på naturen Børnene skal tilbydes aktiviteter som styrker deres motoriske udvikling Frokostmåltidet Alle børn i kommunens dagtilbudsafdelinger bliver tilbudt et fælles frokostmåltid. Hvert andet år har forældrene mulighed for at fravælge dette tilbud. Fravalget afgøres ved afstemning blandt forældrene i de enkelte afdelinger. Forældrerådet har sammen med bestyrelsen en vigtig rolle i forhold til oplysning af forældre om frokostmåltidet og procedurer i forbindelse med afstemningen. I forbindelse med frokostmåltidet har dagtilbudsbestyrelsen mulighed for at fastsætte principper for det fælles frokostmåltid f.eks. at måltidet skal fungere som pædagogisk aktivitet i dagtilbuddet. Fastsættelse af principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme Budgettet og dagtilbuddets økonomi fylder meget i bestyrelsesarbejdet. Det er via budgettet, at den overordnede prioritering af dagtilbuddets ressourcer sker og dermed også her dagtilbuddets pædagogiske værdier bliver prioriteret. Bestyrelsen fastlægger principperne for budgetrammens anvendelse, mens ledelsen udmønter de af bestyrelsens fastlagte principper i den daglige ledelse og drift af institutionen. Bestyrelsen kan f.eks. vedtage, naturoplevelser skal vægtes som et princip for anvendelsen af budgettet. Ledelsen træffer beslutning om, hvordan arbejdet med at give børnene naturoplevelser indarbejdes i den daglige praksis. Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt at holde sig for øje, at man kan prioritere retningen, men ikke handlingen. Det vil sige, at de budgetmæssige prioriteringer, dagtilbudsbestyrelsen foretager, skal efterlade plads til handling for dagtilbudslederen. 9

10 Eksempel på princip som udfordrer dagtilbudslederen Dagtilbudsbestyrelsen har fastsat et princip om, at musiske aktiviteter skal prioriteres højt i det pædagogiske arbejde. Dagtilbudslederen er i den situation, at ingen af medarbejderne har kvalifikationer eller interesse for musiske aktiviteter. Selvom princippet kan efterleves på en række måder, kan dagtilbudslederen være i en situation, hvor det kan være vanskeligt at efterleve princippet i dagligdagen. I denne situation skal dagtilbudslederen også være imødekommende i forhold til at efterleve dagtilbudsbestyrelsens princip, f.eks. ved nyansættelse at rekruttere medarbejdere med interesse for musiske aktiviteter eller sende medarbejderne på kurser i forhold til musiske aktiviteter. Eksempler, hvor bestyrelsen kommer ind over dagtilbudslederens kompetenceområde i forhold til ovenstående eksempel om musiske aktiviteter: Personalet fra Blå Stue skal på kursus i musik (Bestyrelsen kan ikke beslutte, hvem der skal på hvilke kurser og hvornår) Hver dag skal der være sang- og musikaktiviteter på tværs af stuerne (Bestyrelsen kan ikke beslutte, at der skal være bestemte aktiviteter hver dag) Grøn stue får bevilliget kr. til en guitar (Bestyrelsen kan ikke beslutte, at der skal indkøbes en bestemt vare)

11 Eksempel på et princip, der giver dagtilbudslederen relativt få handlemuligheder og samtidig udtrykker forskellige interesser hos dagtilbudsbestyrelsen og dagtilbudsledere og medarbejderne. 11 Dagtilbudsbestyrelsen har fastsat et princip om, at dagtilbuddets budget udmøntes på en sådan måde, at der skal frigøres så mange personaletimer til børnene som muligt. Dette princip kan dagtilbudslederen blandt andet efterleve på følgende måder: ved ledige stillinger ansættes der i højere grad uudannet personale frem for pædagogisk uddannet personale en større del af budgettet bruges på løn frem for øvrig drift, f.eks. materialer til pædagogiske aktiviteter der findes andre løsninger for at få mere personale, f.eks. praktikanter og militærnægtere Dagtilbudslederen kan være af den opfattelse, at pædagogisk uddannet personale er de bedste i den direkte kontakt med børnene, hvorved der er mulighed for en konflikt med dagtilbudsbestyrelsen. I denne situation skal dagtilbudslederen imidlertid være imødekommende i forhold til at efterleve dagtilbudsbestyrelsens principper og sikre, at princippet bliver udmøntet på en måde, som dagtilbudslederen kan stå inde for fagligt, f.eks. ved en større del af budgettet bliver brugt på løn frem for øvrigt drift. I situationer, hvor der er mulighed for konflikt mellem dagtilbudsbestyrelsen og dagtilbudslederen, skal dagtilbudslederen være særlig opmærksom på at orientere dagtilbudsbestyrelsen om, hvordan principperne bliver efterlevet i dagtilbuddet.

12 12 at påse udmøntning af budget og påtegne regnskab dagtilbud. Det enkelte dagtilbud afgør selv det konkrete antal lukkedage. I kraft af dagtilbudsbestyrelsen kompetence i forhold til at kunne prioritere anvendelsen af dagtilbuddets budgetramme skal dagtilbudsbestyrelsen også holdes orienteret om den praktiske udmøntning af disse principper. Budgettet og regnskabet skal afspejle bestyrelsens prioriteringer. Dagtilbudsbestyrelsen skal i forlængelse heraf påtegne dagtilbuddets regnskab. Det er dagtilbudslederens ansvar, at det fremstår klart for dagtilbudsbestyrelsen, hvad de forskellige budgetposter dækker, og hvilke prioriteringer de afspejler. Det er ligeledes dagtilbudslederens ansvar, at dagtilbudsbestyrelsen har mulighed for at handle i forhold til budgettet i tilfælde, hvor en omprioritering af budgettet kan være hensigtsmæssig. Det kan derfor være en fordel, at budgettet er på dagsordenen ved hvert bestyrelsesmøde. På den måde får du som bestyrelsesmedlem bedst mulighed for at yde den indflydelse, du er berettiget til i Styrelsesvedtægten. Lukkedage Dagtilbudsbestyrelsen kan på baggrund af en indstilling fra dagtilbudslederen træffe beslutning om lukkedage i det enkelte Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holdes helt eller delvist lukket. Lukkedage skal placeres på dage, hvor fremmødet blandt børnene er lavt. Det vil sige på dage, hvor mange forældre og børn alligevel holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. Der skal tilbydes alternativ pasning på lukkedage. Som hovedregel skal det altid være muligt for et barn at blive passet inden for det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet. Påtegning af dokumenter Dagtilbudsbestyrelsen skal i nogle tilfælde påtegne (underskrive) bestemte skrivelser til forvaltningen, byrådet og andre myndigheder. Det kan for eksempel være ansøgninger, udtalelser, høringssvar og generelle klager. Derimod er administrative meddelelser og skrivelser vedrørende enkeltpersoner undtaget. Bestyrelsen kan beslutte, at f.eks. formanden og/eller næstformanden i nogle eller alle tilfælde er bemyndiget til at påtegne på

13 vegne af bestyrelsen. Dette skal i så fald fremgå af forretningsordenen eller af referat fra et bestyrelsesmøde. Tilsyn med dagtilbuddet Dagtilbudsbestyrelsen har ikke den formelle tilsynsforpligtelse med dagtilbuddet, jf. 16, stk. 3 i Dagtilbudsloven. Ansvaret for det formelle tilsyn med de kommunale dagtilbud ligger hos forvaltningen i Børn og Unge. Dagtilbudsbestyrelsen har imidlertid ret til på eget initiativ at tage ethvert spørgsmål vedrørende dagtilbuddets virksomhed op til debat. Dagtilbudsbestyrelsen kan bede om en redegørelse fra dagtilbudslederen om et bestemt forhold eller en bestemt sag, som dagtilbudsbestyrelsen ønsker at drøfte. Herefter kan dagtilbudsbestyrelsen enten tage dagtilbudslederens redegørelse til efterretning, eller den kan vælge at ændre principperne for dagtilbuddets arbejde på det pågældende område. Klager over forhold i dagtilbuddet kan drøftes i dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudsbestyrelsen kan, hvis den ønsker det, komme med en indstilling til klagen. Det er imidlertid ikke bestyrelsens opgave at tage konkrete beslutninger som følge af klagen. Dagtilbudslederen træffer beslutning i klagesager, men har pligt til at orientere dagtilbudsbestyrelsen om, hvad han eller hun agter at foretage sig i sagen og hvorfor. Klager, der inddrager enkeltpersoner (medarbejdere, forældre eller børn), er omfattet af reglerne om tavshedspligt (se afsnittet om tavshedspligt i kapitel 5 i Vejledningen til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune). Sådanne sager skal behandles med overordentlig stor fortrolighed. Bestyrelsesmedlemmer må ikke skaffe sig fortrolige oplysninger, der ikke har betydning for varetagelsen af bestyrelsens opgaver, jf. forvaltningslovens 32. Indstilling om ansættelse af personale Dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret samt ret til at deltage ved ansættelsen af lederen af kommunale dagtilbud. Dagtilbudsloven fastlægger, at dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret samt ret til at være repræsenteret i ansættelsesudvalget ved ansættelse af dagtilbudslederen. 13

14 14 Dagtilbudslederen ansættes af områdechefen for det område, som dagtilbuddet ligger i efter indstilling fra et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter for dagtilbudsbestyrelsen, medarbejderne og Børn og Unge. Dagtilbudsbestyrelsen skal være repræsenteret i ansættelsesudvalget, da det er fastlagt i dagtilbudsloven, at dagtilbudsbestyrelsen både har indstillingsret og har ret til at deltage ved ansættelsessamtaler ved ansættelse af dagtilbudslederen. Dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af personale i kommunale dagtilbud og dagpleje. Dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af medarbejdere. De øvrige medarbejdere ansættes af dagtilbudslederen, hvor dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret. Det er ikke et lovkrav, at dagtilbudsbestyrelsen deltager i ansættelsessamtalerne ved ansættelse af pædagogiske ledere og medarbejdere, men især i forhold til de pædagogiske ledere kan repræsentanter for dagtilbudsbestyrelsen med fordel deltage ved ansættelsessamtalerne. Det gælder ved ansættelse af såvel leder som øvrige medarbejdere, at ansættelsesudvalgets indstilling alene er vejledende. Dagtilbudsbestyrelsen træffer (inden for lovgivningens og styrelsesvedtægtens rammer) beslutning om, hvordan ansættelsesproceduren konkret udformes i dagtilbuddet. Typisk vil man nedsætte et ansættelsesudvalg bestående af forældre- og medarbejderrepræsentanter, som deltager ved ansættelsessamtalerne. Dagtilbudsbestyrelsen kan vælge at delegere sin indstillingsret til forældrerådene for så vidt angår ansættelse af medarbejdere i de enkelte afdelinger, for i videst muligt omfang at inddrage de forældre, som den pågældende medarbejder vil blive knyttet tættest til efter ansættelsen. Dagtilbudsbestyrelsen kan delegere indstillingsretten til ansættelse af medarbejdere til forældrerådet i den pågældende afdeling. Dagtilbudsbestyrelsen skal ikke inddrages i afskedigelsessager, men vil altid af egen drift kunne tage spørgsmål om en afskedigelse op (se afsnittet ovenfor om at føre tilsyn med dagtilbuddet )

15 En fordel ved de store organisationer er, at vi får samlet en stor mangfoldighed af børn og forældregrupper på tværs af afdelingerne i et dagtilbud. Jeg synes, en vigtig opgave for bestyrelsen er at sætte fokus på den mangfoldighed og finde en måde at udnytte de ressourcer, der ligger der. Citat fra pædagogisk leder I den bestyrelse jeg sidder i, har vi talt meget om forældresamarbejde, både på forældre-pædagogniveau, men også på et mere overordnet niveau i forhold til, hvilken betydning et godt forældresamarbejde har for den enkelte institution og dermed også for hele dagtilbuddet. I den forbindelse har vi snakket om, at både forældre og personale har et fælles ansvar for, at børnene trives, og hvor er det, vi som dagtilbud ønsker at være i forhold til forældresamarbejdet og i den sammenhæng hvilke værdier er vigtige. For mig har det givet rigtig god mening at diskutere og få forskellige perspektiver på, som så jeg har kunnet bidrage med i mit forældreråd og omvendt fra forældreråd til bestyrelse. Citat fra bestyrelsesmedlem

16 Pjecen er et resultat af et samarbejde mellem Dagtilbudslederforeningen i Aarhus, Århus Forældre Organisation og Børn og Unge, Aarhus Kommune. Du kan finde yderligere information om arbejdet i dagtilbudsbestyrelser og forældreråd i Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune. Du kan også altid henvende dig til din dagtilbudsleder eller den pædagogiske leder i din institution, hvis du har spørgsmål. Dagtilbudslederforeningen (DTLÅ) er en sammenslutning af alle de kommunale dagtilbudsledere i Aarhus. Foreningens formål er at repræsentere dagtilbudslederne, skabe netværk mellem dagtilbudslederne og være med til at udvikle dagtilbuddene i Aarhus Kommune. Læse mere på Århus Forældre Organisation (ÅFO tidligere Forældrenævnet) er en lokal interesseorganisation for forældre med børn i dagtilbud, dagpleje og SFO er i Aarhus. Der betales kontingent for medlemskab af ÅFO. ÅFO arbejder for gode vilkår for børn i institutioner og har altid fokus på det gode forældre samarbejde og forældre medbestemmelse. Læs mere på Børn og Unge i Aarhus Kommune har det overordnede ansvar for driften af alle kommunens dagtilbud, skoler, fritidstilbud, specialskoler samt sundheds- og tandplejen. Det betyder, at Børn og Unge tager hånd om cirka børn og unge, heraf er cirka indskrevet i et dagtilbud eller dagplejen. Læs mere på

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere