Miljøtilsynsplan Hvidovre Kommune By- og Teknikforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøtilsynsplan 2014-2018. Hvidovre Kommune By- og Teknikforvaltningen"

Transkript

1 Miljøtilsynsplan Hvidovre Kommune By- og Teknikforvaltningen 1 Miljøtilsynsplan

2 Hvidovre Strandpark Strandengen Februar 2014 Plan- og Miljøafdelingen By- og Teknikforvaltningen Høvedstensvej Hvidovre HVIDOVRE KOMMUNE Miljøtilsynsplan

3 INDHOLD Avedøre Holme Hvad er en miljøtilsynsplan Væsentlige miljøproblemer Strategi for miljøtilsyn Miljøtilsyn i Hvidovre Samarbejde med andre myndigheder Natur og erhverv i Hvidovre 3 Miljøtilsynsplan

4 HVAD ER EN MILJØTILSYNSPLAN? Hvidovre Kommune har igennem mange år ført miljøtilsyn med kommunens virksomheder og husdyrbrug. Formålet med miljøtilsynet er at sikre, at virksomheden drives uden forureningsrisiko for natur og miljø. Nye regler for miljøtilsyn I maj 2013 har Miljøstyrelsen udgivet en ny Miljøtilsynsbekendtgørelse med nye krav til miljøtilsynet. Med Miljøtilsynsbekendtgørelsen implementeres EU s IE-direktiv. Miljøtilsynsbekendtgørelsen stiller krav til, at kommunerne skal fastlægge nye tilsynsfrekvenser ud fra en risikovurdering af den enkelte virksomhed. Derved fokuseres indsatsen omkring de virksomheder, der udgør den største forureningsrisiko. Udover de planlagte tilsyn skal kommunen hvert år gennemføre to tilsynskampagner. Avedøre Holme Kommunens tilsynsindsats skal fremover beskrives i en miljøtilsynsplan. Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsbekendtgørelsen har følgende krav til hvad miljøtilsynsplanen skal indeholde: Beskrivelse af tilsynsindsats og samarbejdsrelationer. Vurdering af de væsentlige miljøproblemer. Fortegnelse over visse virksomheder. Miljøtilsynsplanen offentliggøres og giver derved borgere, virksomheder og andre interesserede indblik i Hvidovre Kommunes prioriteringer og tilsynsindsats. Inden udgivelse sendes Miljøtilsynsplanen i offentlig høring. Efterfølgende skal Miljøtilsynsplanen opdateres mindst hvert 4. år. Visioner for miljøet i Hvidovre For Hvidovre Kommune er det væsentligt at leve op til rollen som myndighed på miljøområdet. Samtidig har Hvidovre Kommune en række overordnede visioner, principper og mål, der er fastsat i Hvidovres Kommuneplanstrategi, Erhvervspolitik og Miljøpolitik. Disse handler blandt andet om at arbejde for grøn erhvervsudvikling og miljømæssig såvel som social og økonomisk bæredygtighed. Miljøarbejdets overordnede vision er at beskytte miljø, natur og sundhed. Miljøtilsynsplanen tager afsæt i denne vision og understøtter samtidig kommunens planstrategi, erhvervspolitik og miljøpolitik. Avedøresletten VISION: Vi vil beskytte: Miljø Natur Sundhed 4 Miljøtilsynsplan

5 VÆSENTLIGE MILJØPROBLEMER Hvidovre Kommune vil være en attraktiv kommune for virksomhederne, borgerne og naturen. Sameksistensen kan betyde udfordringer, som miljømyndigheden skal håndtere. Virksomhederne skal drives, så naturen ikke bliver forurenet, og borgerne ikke bliver generet. De virksomheder, der i kommunen oftest får miljøtilsyn, er især indenfor brancherne: Autoværksteder/tankstationer Metalindustrien Lager og spedition Fødevarer Vognmænd/garager Træ- og møbelsnedkeri Byggeri og anlæg Papir/kartonage/trykkeri Restauration/detailhandel De største og potentielt mest forurenende virksomheder i kommunen er kraftvarmeværker, lossepladser, renseanlæg, farmaceutisk og kemisk industri, betonfabrikker mv. Derudover ligger der en del lager- og speditionsvirksomhed, der medvirker til tung trafik. Også sundhedssektoren bidrager til forurening. Især ved brugen af farmaceutiske produkter og udledning af problematisk spildevand. Forurening spreder sig væk fra kilden igennem luften, vandet og jorden. Her kan forureningen forårsage forringede levevilkår for mennesker, dyr og planter. IED-virksomheder IED-virksomheder er særligt forurenende virksomheder, der er omfattet af EU-direktivet for Industrielle Emissioner (udledninger). I Hvidovre Kommune er der syv IED-virksomheder. Miljøstyrelsen er myndighed på Chr. Hansen A/S, Syntese A/S og Dong Energy Power A/S/Avedøreværket. Miljøstyrelsen og Hvidovre deler myndigheden på Spildevandscenter Avedøre I/S og AV-Miljø I/S. Hvidovre Kommune er myndighed for: Hvidovre Hospitals Varmecentral CVR nr. : Kettegårds Allé 30 Listepunkt: 1.1b a.h. nichro Haardchrom A/S CVR nr.: Søvangsvej 11 Listepunkt: 2.6 Avedøre Holme 5 Miljøtilsynsplan

6 VÆSENTLIGE MILJØPROBLEMER Luft Luftforurening kan sprede sig over lange afstande, så en del af forureningen i Hvidovre kan stamme fra større industriområder og energiproduktion i ind- og udland. Lokalt bliver luften tilført forurenende partikler fra gennemkørende trafik og industrien. Eksempler på lokale luftforureningskilder er kraftvarmeværker, metalforarbejdende virksomheder, autoværksteder med lakering eller rustbeskyttelse - og brændeovne. En anden form for luftforurening er generende lugt fra restaurationer eller lignende. Lugten er ikke sundhedsskadelig, men kan være stærkt generende for omgivelserne. Spildevand Vandområderne i Hvidovre er påvirket af næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Forureningen kan komme fra luften, afvanding fra nærliggende områder eller spildevandstilførsel. Forurening af vandmiljøet kan påvirke iltniveauet, og dermed levevilkårene for dyr og planter. Ydermere kan de miljøfremmede stoffer fremkalde uønskede effekter i vandmiljøet. Samtidig kan forskellige stoffer blive ophobet i dyrene og derefter blive spredt med fødekæden. Køge Bugt modtager spildevand fra Spildevandscenter Avedøre, der er et af landets største rensningsanlæg og de modtager spildevand fra 10 kommuner. Lokalt modtager rensningsanlægget spildevand fra mange af kommunens virksomheder. Spildevandet fra den østlige del af kommunen ledes til Lynettefællesskabets Renseanlæg Damhusåen, der efter rensning pumper det rensede spildevand tværs over Amager, hvor det udledes i Øresund. Virksomhederne udleder eksempelvis forurenet spildevand fra bilvaskehaller, energiproduktion og levnedsmiddelproduktion. Andre typer forurening er lægemiddelrester og bakterier fra medicinalindustri og hospitaler, læger, tandlæger og dyreklinikker. Avedøre Holme og andre dele af kommunen er separatkloakeret. Det betyder, at regnvand ledes til regnvandskloak og urenset til Køge Bugt, mens spildevand ledes til spildevandskloak. Derfor er det en særlig udfordring at undgå, at der føres forurenende stoffer til regnvandskloakker og videre til vand- og naturområder i stedet for til renseanlæg. Siden 2011 har vandet ud for Lodsparken været så rent, at borgerne har kunnet bade i det. Jord og grundvand Al jord i byzone er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet. Forureningen stammer fra menneskers aktiviteter gennem tiden, blandt andet fra bilers udstødning, industriens udledninger af røg og støv samt opfyldning med forurenet jord. Samtidig er der i Hvidovre en del industrigrunde, der er forurenet efter fortidens håndtering og opbe- Avedøresletten 6 Miljøtilsynsplan

7 VÆSENTLIGE MILJØPROBLEMER Avedøre Holme varing af olie og kemikalier. Hertil kommer områder, der er forurenet med pesticider, og forureninger fra tidligere lossepladser. Nogle typer forurening af jord spreder sig til luften ved afdampning, hvor der kan optræde sundhedsfarlige effekter, specielt hvis forureningen spreder sig til indeklimaet. Ofte vil jordforurening bevæge sig nedad gennem jorden og ned til grundvandet. Hvidovre er af Region Hovedstaden kategoriseret som et område med drikkevandsinteresser. Kommunen har lokale indvindingsboringer placeret i den nordlige del af Hvidovre, der forsyner kommunen med 20 % af vandforbruget. Region Hovedstaden rydder op på grunde med gamle forureninger og Hvidovre Kommune fører tilsyn med, at der ikke sker nye jordforureninger. Energi og ressourcer Klimaforandringer som resultat af udledning af CO2 er en af de væsentligste udfordringer på miljøområdet. Hos virksomhederne er der mange energikrævende produktionsprocesser, der skaber CO2. Der gælder ingen krav til virksomhedernes energiforbrug, men Hvidovre Kommune forsøger at motivere virksomhederne til at spare på energien. Ca. halvdelen af byområderne er i dag forsynet med naturgas eller olie fra individuelle fyr, mens den anden halvdel er forsynet med fjernvarme. Udledningen af CO2 fra bygningsopvarmning skal minimeres ved at udbrede anvendelse af fjernvarme mest muligt i kommunen. En anden problemstilling er de store mængder af affald. Mange produktioner har spildprodukter, der bortskaffes uhensigtsmæssigt fx. som affald til forbrænding. Der er fortsat muligheder for at undgå affald eller kildesortere, så der opnås bedre mulighed for at genanvende og derved spare på råvarerne. Støj Hvidovre Kommune er som hele Vestegnen stærkt plaget af støj. Det væsentligste støjbidrag kommer fra trafikken, hvor særligt de store statslige motorveje og jernbaner er væsentlige kilder. For den del af trafikstøjen, der kommer fra kommunale veje, kortlægger Hvidovre Kommune støjen og udarbejder handlingsplaner for nedbringelse af støjen. Der findes en lang række lokale støjkilder i form af udsugningsanlæg, varmeanlæg, varelevering, industrianlæg, midlertidige aktiviteter med byggeog anlægsarbejde, eksempelvis etablering af Ringstedbanen og det nye kloakanlæg langs Damhusåen. Selv om disse kilder ofte kun generer i et mindre område, kan det i Hvidovre, hvor boliger ligger tæt og ofte blandet med erhverv og detailhandel, føre til støjgener på et uacceptabelt niveau. Disse typer støjkilder kan Hvidovre Kommune regulere i forbindelse med miljøtilsyn. 7 Miljøtilsynsplan

8 STRATEGI FOR MILJØTILSYN Bæredygtig udvikling og vækst indgår i den strategiske planlægning og udvikling Hvidovre Erhvervspolitik Avedøre Holme Vi skal bygge på vugge-til-vuggeprincippet, som indebærer, at principperne fra naturens kredsløb, hvor alle ressourcer genbruges i nye former uden at miste værdi, overføres til vores måde at handle på. Hvidovre Kommunes Planstrategi Avedøre Lejren Bæredygtighed er et tema for alle kommunens aktører. Derfor skal visionerne også konkretiseres i samarbejde med borgere, brugere og virksomheder( ). Hvidovre Kommunes Planstrategi Vækstmiljøer indenfor bl.a. ( ) renere teknologi og miljø sætter Hvidovre på landkortet Hvidovre Erhvervspolitik 8 Miljøtilsynsplan

9 STRATEGI FOR MILJØTILSYN Vi kender virksomhederne Forudsætningen for et godt miljøarbejde er, at vi kender virksomhederne. Vi skal ud og banke på hos nye virksomheder, og vi skal genbesøge de gamle. Kun ved jævnlige besøg lærer vi virksomhederne at kende. Det fremmer dialogen og samarbejdet, og gør det nemmere at finde og løse de væsentlige miljøproblemer. Vi håndhæver lovgivningen Hvidovre Kommune har ansvaret for, at kontrollere at miljølovene overholdes. Denne forpligtelse betyder, at kommunen skal føre et opsøgende og aktivt tilsyn med en lang række forureningskilder hos virksomheder, institutioner og borgere. Når det er nødvendigt, håndhæver vi lovgivningen. Som regel foregår dette i en god dialog med virksomheden. Vi forebygger frem for at rydde op Det er Hvidovre Kommunes opfattelse, at det er bedre at forebygge frem for at forsøge at rydde op, når skaden er sket. I kraft af vores viden og erfaring kan vi ofte se, hvor der er brug for forebyggelse. Ofte kan simple tiltag forebygge store forureninger. Vi vil bruge vores viden og erfaring aktivt på forebyggelse. DET GØR VI: Vi kender virksomhederne Vi forebygger fremfor at rydde op Vi motiverer til bæredygtighed Vi håndhæver lovgivningen Vi motiverer til bæredygtighed Ved miljøtilsyn kommer Hvidovre Kommune tæt på virksomhederne og har derfor en unik mulighed for at gå i dialog om mulighederne for grøn erhvervsudvikling og bæredygtighed. Miljøtilsynet vil motivere virksomhederne til i højere grad at arbejde med Vugge-til-vugge-princippet, med klimavenlig produktion og generelt med ressource- og forureningsminimering. Avedøresletten 9 Miljøtilsynsplan

10 STRATEGI FOR MILJØTILSYN Både en god dialog og en aktiv kontrol kræver tilstedeværelse. Hvidovres miljøtilsyn skal derfor baseres på et godt gensidigt kendskab kommune og virksomheder imellem. Strategien indebærer et tilsynsarbejde, hvor: Vi aktivt opsporer nye virksomheder Vi fører et aktivt tilsyn, der så vidt muligt er prioriteret efter, hvor der skabes mest miljø for pengene Vi søger målrettet dialog om, hvordan den enkelte virksomhed kan videreudvikle en grøn profil Vi motiverer til grøn drift I arbejdet med at regulere forurening vil strategien blive udmøntet på forskellig vis, alt efter forureningstype. luft Vi vil arbejde for en sikker og sund luftkvalitet, der ikke skaber gener for borgerne. Kun en begrænset del af luftforureningen i Hvidovre stammer fra kilder i Hvidovre. Miljøtilsynet fokuserer på, at bidragene fra lokale kilder til luftforurening begrænses mest muligt og som minimum overholder gældende regler og normer. spilde- og overfladevand Vi vil arbejde for at begrænse mængden af industrispildevand og minimere miljøskadelig belastning af vandmiljøet. Spildevand kommer fra så forskellige kilder som vaskehaller, levnedsmiddelvirksomheder, boliger, veje, kunstgræsbaner, medicinalvirksomheder, svømmehaller og hospitaler. Miljøtilsynet skal fokusere på at beskytte vandmiljøet, at spildevand overholder de gældende krav, og at der anvendes den bedst tilgængelige teknologi. Vi fokuserer samlet på udslip fra mindre virksomheder Vi har særligt fokus på sundhedsskadelige stoffer Vi følger udviklingen for brændeovne Vi motiverer til mindst muligt vandforbrug Vi opfordrer til brug af mere miljøvenlige vaske- og rengøringsprodukter Vi begrænser udledning af miljøbelastende stoffer ved kilden 10 Miljøtilsynsplan

11 jord og grundvand energi og ressourcer STRATEGI FOR MILJØTILSYN støj Vi vil søge at forebygge jordforurening og beskytte drikkevandsressourcen. Hvidovre Kommune ønsker, at alle kan leve uden sundhedsrisiko fra jordforurening, og at grundvandet ikke tager skade. For miljøtilsynet betyder det, at tilsynet med virksomheders oplag og håndtering af olier og kemikalier skal prioriteres. Vi vil motivere til bedre ressourceanvendelse. Energibesparelser er i dag et nødvendigt redskab i at opnå en mere klimavenlig produktion. Samtidig er affald i bund og grund spildte ressourcer. Det er derfor i alles interesse, at affald i det hele taget undgås eller minimeres og genanvendes i videst mulige omfang Ved miljøtilsynet skal energibesparelser og ressourceminimering indgå i dialogen med virksomhederne. Vi vil søge at forebygge støjgener og regulere støj, der overskrider vejledende grænseværdier. Hvidovre Kommunes miljøtilsyn arbejder for, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder overholdes. Samtidig prioriteres det, at forebygge, at støjgener opstår hvor specielt støj fra midlertidige aktiviteter er i fokus. Vi fokuserer på risiko for jordforurening Vi påbyder forurenere at fjerne ny jordforurening Vi sikrer hensigtsmæssig opbevaring og håndtering af olier og kemikalier Vi fokuserer på tætte belægninger og olieudskillere Vi motiverer til genbrug af regnvand Vi informerer om energispild og hvad virksomhederne selv kan gøre Vi motiverer til brug af fornybare, ikke-miljøskadelige ressourcer Vi motiverer til størst mulig genanvendelse Vi sikrer den nødvendige kildesortering og bortskaffelse til godkendte affaldsmodtagere Vi forebygger gener fra bygge- og anlægsaktiviteter Vi oplyser om støj Vi håndhæver gældende støjgrænser 11 Miljøtilsynsplan

12 MILJØTILSYN I HVIDOVRE Avedøre Lejren Miljøtilsyn på virksomheder i Hvidovre udføres med det formål, at sikre at gældende miljøregler er overholdt. Samtidig opnår kommunen en dialog med virksomhederne om mulige miljøforbedringer. Miljøtilsyn er for mange virksomheder den hyppigste kontakt med kommunen. Miljøtilsyn i praksis Miljøtilsyn foretages oftest varslet, men miljøtilsyn udføres også uvarslet, hvis der er behov for at få et uredigeret øjebliksbillede af virksomhedens drift. Efter de nye regler skal miljøtilsynet udføres som et basistilsyn, hvor hele virksomheden gennemgås, eller som et prioriteret tilsyn, hvor tilsynet er målrettet enkelte områder. Fokusområder Ved tilsynet gennemgås virksomheden med henblik på at få klarlagt, hvor der er risiko for udledninger af forurenende stoffer til miljøet. Dette kan eksempelvis være opbevaring og håndtering af farlige kemikalier, udledning af forurenende stoffer i spildevandet eller udledning af røg gennem skorstene eller ventilationsanlæg. Desuden søges det at fremme virksomhedens interesse i at gå videre, end lovgivningen kræver. Det kan fx være at forebygge affald eller spare på ressourcer. Ved tilsynet søger kommunen en konstruktiv dialog, med interesse for virksomhedens situation. Miljøregulering og håndhævelse Kommunen lægger vægt på at håndhæve miljøloven konsekvent i tilfælde af væsentlig forurening eller overtrædelser. Samtidig søges en positiv dialog opretholdt, og kommunen er gerne sparringspartner omkring problemløsning. Ved håndhævelse gør kommunen det, der er hensigtsmæssigt i situationen for at få overskridelser eller forurening bragt til ophør. Håndhævelse gøres skriftligt, og der gives en tidsfrist, hvis problemet ikke kan løses straks. Hvis tingene ikke er faldet på plads efter tidsfristen, kan næste skridt være en politianmeldelse Ved akut og alvorlig forureningsrisiko gives der forbud, og aktiviteten skal straks ophøre. Miljørisikovurdering Kommunerne skal, som noget nyt, foretage en risikovurdering af alle tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug. Ved risikovurdering udregnes en risikoscore ud fra en vurdering af dels sandsynligheden for, at der sker en forurening og dels alvoren af en potentiel miljøforurening. Risikoscoren bruges til at fastsætte, hvor ofte virksomheden skal have tilsyn fremover. Efter hvert tilsyn opdateres risikoscoren. 12 Miljøtilsynsplan

13 MILJØTILSYN I HVIDOVRE Mindstekrav for udførelse af miljøtilsyn Kommunen fører tilsyn med forskellige virksomhedstyper: Godkendelsespligtige virksomheder, f.eks. betonfabrikker, større metalvirksomheder og autoophuggere Branchevirksomheder samt mindre forurenende virksomheder f.eks. autoværksteder, renserier, vaskehaller, mindre værksteder Andre virksomhed og aktiviteter, der ikke er omfattet af særskilte regler om godkendelses ( 42 virksomheder) For godkendelsespligtige virksomheder og branchevirksomheder samt mindre forurenende virksomheder har kommunen en tilsynspligt, der er omfattet af minimumsfrekvenser. For andre virksomhedstyper er der ikke faste frekvenser, men kommunerne har pligt til at føre et aktivt og opsøgende tilsyn ( 42-virksomheder). For godkendelsespligtige virksomheder er der et mindstekrav om basistilsyn mindst hvert 3. år og for branchevirksomheder og mindre forurenende virksomheder mindst hvert 6. år. Derudover skal der udføres supplerende tilsyn ud fra virksomhedernes risikoscore. Samlet skal der hvert år udføres tilsyn på mindst 40 % af de godkendelsespligtige virksomheder og mindst 25 % af branchevirksomhederne og de mindre forurenende virksomheder. Kampagner Fra 1. januar 2014 skal der hvert år gennemføres mindst to kampagner for virksomheder omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kampagnerne kan være rettet mod en branche, et specifikt miljøtema eller et geografisk område. Dette kan eksempelvis være tæthedsprøvning af udvalgte olieudskillere, eller kampagne om bedre affaldssortering. Offentliggørelse Efter hvert tilsyn skal der udarbejdes en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler mv. Denne tilsynsrapport skal offentliggøres sammen med forbud, påbud eller indskærpelser. Arnold Nielsens Boulevard 13 Miljøtilsynsplan

14 SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER Hvidovre Kommune inddrager forskellige andre myndigheder, når der på en virksomhed forekommer forhold, der vedrører disse myndigheders opgaver. Der forekommer mangeartede spørgsmål. I tilfælde af, at der findes et belastet arbejdsmiljø, inddrages Arbejdstilsynet. Ved jordforurening og behov for oprensning inddrages Region Hovedstaden. Miljø- og Naturstyrelsen inddrages i forbindelse med VVM-spørgsmål samt natur og marine recipientforhold. NaturErhvervsstyrelsen inddrages, når der er tale om landbrug og gartneri, og på fødevarevirksomheder kan det være aktuelt at inddrage Levnedsmiddelstyrelsen. Miljøstyrelsen inddrages ved principielle miljøspørgsmål og forhold vedrørende kemiske stoffer og produkter. Miljøstyrelsen varetager miljøtilsyn på enkelte virksomheder, dog varetager kommunen tilsyn med affald og spildevand til kloak. I særlige tilfælde inddrages Skat, og eventuelt inddrages kommunens arbejdsmarkedsforvaltning. Politiet er en fast samarbejdspartner, særligt når der er behov for anmeldelse af ulovligheder på virksomheder. Hvidovre Kommune samarbejder med andre kommuner i tilfælde af grænseoverskridende forurening, og mere generelt samarbejdes der med andre kommuner om fælles viden og erfaring. Her skal bl.a. nævnes Envina og Vestegnens kommuner. Hvidovre Kommune samarbejder med diverse andre parter for at dele viden og erfaringer, eller fordi der er særlige driftsforhold, som Hvidovre Kommune er ansvarlig for. Her skal især nævnes HOFOR (angående forsyning med vand, varme og afløb), Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, Amager Ressourcecenter samt de lokale skorstensfejere. Internt i Hvidovre Kommunes By- og Teknikforvaltning samarbejdes der med planmyndigheden, bygningsmyndigheden, beredskabet samt affald og genbrug. Strandengen 14 Miljøtilsynsplan

15 BilagØU_140317_pkt Avedøre Holme Avedøre Holme Lodsparken 15 Miljøtilsynsplan

16 ERHVERV OG NATUR I HVIDOVRE 3 I Hvidovre Kommune er der flere grønne områder, hvor borgerne kan få naturoplevelser eller dyrke fritidsinteresser. Samtidig med at Hvidovre Kommune vil passe på naturen, vil vi også tiltrække forskellige typer virksomheder og skabe vækst Hvidovre Kommunes Plan- og Miljøafdeling arbejder struktureret med placering og regulering af kommunens virksomheder, så forurening fra virksomhederne ikke forringer levevilkår for dyr og planter. NATUR I HVIDOVRE De grønne områder udgør næsten en fjerdedel af kommunens areal og danner et hesteskoformet bælte, der omkranser Hvidovre. Området er beskyttet af fredninger og bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven Natur i Hvidovre 1. Fæstningskanalen 2. Avedøresletten 3. Mågeparken 4. Kystagerparken 5. Lodsparken 6. Strandengen 7. Kalveboderne Erhverv i Hvidovre 1. Avedøre Holme 2. Avedøre Lejren 3. Mindre erhvervsområder Størstedelen af den grønne hestesko er udpeget som biologisk spredningskorridor, der giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig over større afstande og imellem kerneområderne: Køge Bugt Strandpark, Harrestrup Å/ Damhusåen, Vestvolden og Sydamager Havområder. Kalveboderne Køge Bugt Kalveboderne er et lavvandet område mellem Hvidovre og Valbyparken på den ene side og Amager på den anden side. Området dækker et areal på 4,6 km2. 16 Miljøtilsynsplan

17 ERHVERV OG NATUR I HVIDOVRE Kalveboderne er udpeget som Natura 2000-område (habitatområde og internationalt fuglebeskyttelsesområde). Områderne skal beskytte sjældne naturtyper samt dyre- og plantearter. I Hvidovre støder Kystagerparken, Lodsparken og Strandengen op til Kalveboderne. Kystagerparken er et fredet område. Græsset bliver ikke slået, og de mange vilde planter, frø og blomster danner grundlag for et rigt dyreliv med insekter, spidsmus, sanglærker, ræve og tårnfalke. Strandengen Strandengen er et område med vandhuller, krat og træer. Her græsser i sommerhalvåret får, lam og kalve, som sørger for at holde bl.a. bjørnekloen nede. Fæstningskanalen Fæstningskanalen blev anlagt som en del af fæstningsanlægget Vestvolden og ligger som en 14 km lang cirkelbue omkring København fra Avedøre Holme i syd til Utterslev Mose i nord. Det fredede fæstningsværk, der blev anlagt i , blev brugt til militære formål indtil Den 100 m brede vold er enestående, da der ikke andre steder i Europa findes så stor en fæstning nær en hovedstad. Fæstningskanalen tilføres overfladevand fra både Hvidovre og andre kommuner, og derfor er det afgørende at undgå forurening i oplandet. Mågeparken Mågeparken er et kuperet område, som er 1 km langt og 200 meter bredt. Området er skabt af overskudsjord fra motorvejsbyggeriet. Højt græs, siv, blomster og lave buskadser er karakteristisk. I området findes der mange vandhuller og kanaler, som er base for et rigt dyreliv. Vandhullerne er gravet af Hvidovre Kommune og Københavns Amt i som et naturgenopretningsprojekt med det formål at forbedre padders livsbetingelser. I området lever Sjællands eneste bestand af grønbrogede tudser. Derudover lever der butsnudet frø og lille vandsalamander. Der lever også mange fugle i Mågeparken: Sanglærke, grønirisk, tornsanger, gærdesmutte, tårnfalk, blishøne, stillids, fiskehejre, engpiber og løvsanger. Avedøresletten Avedøresletten er et 252 ha stort, rekreativt grønt område, der rummer jord med højeste frugtbarhed. Avedøresletten, støder mod vest op til Vestvolden, der er en del af Københavns Befæstning. ERHVERV I HVIDOVRE I Hvidovre Kommune ligger der flere erhvervsområder rundt omkring i kommunen. Avedøre Holme Avedøre Holme er med sine ca. 450 hektar det største erhvervsområde i kommunen. Samtidig er det også et af de største erhvervsområder i Danmark. Området blev udlagt til industriområde for miljøbelastende produktion i 1950 erne. Grundene er store og varierer i størrelse fra kvadratmeter og helt op kvadratmeter. Cirka 375 virksomheder har adresse på Avedøre Holme. Området er endnu ikke fuldt udbygget, så der er fortsat plads til etablering af nye virksomheder. Avedøre Lejren Avedørelejren, der oprindeligt var et kaserneanlæg, blev i 1999 købt af Hvidovre Kommune. Her finder man nu erhverv, boliger, kulturelle tilbud og offentlige institutioner side om side. Mindre erhvervsområder De mindre erhvervsområder i Hvidovre blev udstykket i 1940 erne og 1950 erne, og i dag ligger der i disse områder virksomhedsklynger af iværksættere, servicevirksomheder, kontorer, håndværk og småindustri tæt sammen med boligområder. Detailhandlen er koncentreret langs Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej. Det største antal samlede butikker findes i Frihedens Butikscenter og i bydelscentrene ved Hvidovre, Rødovre og Avedøre Stationer. Også detailhandlen ligger i Hvidovre tæt sammen med boligområder. 17 Miljøtilsynsplan

18 18 Miljøtilsynsplan

avisen NR. 2 JUNI 2013

avisen NR. 2 JUNI 2013 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 2 JUNI 2013 Blå Fisk beskytter vandmiljøet side 3 Miljøtilsyn i 2012 og tilsynsplan for 2013 side 10 Ny erhvervsstrategi på vej Udkast til Erhvervsstrategi

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 ÅRGANG 22 Hvis miljøuheldet sker SIDE 3 Nyt netværk for mindre virksomheder SIDE 9 Miljøtilsynsberetning for 2014 Hvert år indsender Hvidovre

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Natur og miljø i balance i dag og i fremtiden

Natur og miljø i balance i dag og i fremtiden Natur og miljø i balance i dag og i fremtiden Natur for krop og sjæl Naturen er værd at værne om En kemisk hverdag Fra grundvand til gane Indhold 3 FORORD VELKOMMEN TIL MILJØMINISTERIET 4 ET MINISTERIUM

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT JUNI 2004 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Udgivet af: Københavns Amt og Roskilde

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

ENERGI OG BESKÆFTIGELSE HOVEDRAPPORT

ENERGI OG BESKÆFTIGELSE HOVEDRAPPORT MILJØ, ENERGI OG BESKÆFTIGELSE HOVEDRAPPORT Miljø, energi og beskæftigelse HOVEDRAPPORT er udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F Kampmannsgade 4 1790 København V i samarbejde med Det Økologiske Råd 1.

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Naturplan 2010-2015. Sø i Fedtmosen

Naturplan 2010-2015. Sø i Fedtmosen Naturplan 2010-2015 Sø i Fedtmosen Kolofon Titel: Naturplan 2010-2015 Udgivet af: Gladsaxe Kommune, juni 2010 Udarbejdet af: By- og Miljøforvaltningen Foto: Forside: Peter Ibsen, sø i Fedtmosen Kagsåparken:

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Miljøtilsynsplan 2014-2017 side 2 Den nye genbrugsstation i Albertslund er åbnet og klar til brug side 4 Miljøtilsynsplan 2014-2017 Ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere