Miljøtilsynsplan Hvidovre Kommune By- og Teknikforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøtilsynsplan 2014-2018. Hvidovre Kommune By- og Teknikforvaltningen"

Transkript

1 Miljøtilsynsplan Hvidovre Kommune By- og Teknikforvaltningen 1 Miljøtilsynsplan

2 Hvidovre Strandpark Strandengen Februar 2014 Plan- og Miljøafdelingen By- og Teknikforvaltningen Høvedstensvej Hvidovre HVIDOVRE KOMMUNE Miljøtilsynsplan

3 INDHOLD Avedøre Holme Hvad er en miljøtilsynsplan Væsentlige miljøproblemer Strategi for miljøtilsyn Miljøtilsyn i Hvidovre Samarbejde med andre myndigheder Natur og erhverv i Hvidovre 3 Miljøtilsynsplan

4 HVAD ER EN MILJØTILSYNSPLAN? Hvidovre Kommune har igennem mange år ført miljøtilsyn med kommunens virksomheder og husdyrbrug. Formålet med miljøtilsynet er at sikre, at virksomheden drives uden forureningsrisiko for natur og miljø. Nye regler for miljøtilsyn I maj 2013 har Miljøstyrelsen udgivet en ny Miljøtilsynsbekendtgørelse med nye krav til miljøtilsynet. Med Miljøtilsynsbekendtgørelsen implementeres EU s IE-direktiv. Miljøtilsynsbekendtgørelsen stiller krav til, at kommunerne skal fastlægge nye tilsynsfrekvenser ud fra en risikovurdering af den enkelte virksomhed. Derved fokuseres indsatsen omkring de virksomheder, der udgør den største forureningsrisiko. Udover de planlagte tilsyn skal kommunen hvert år gennemføre to tilsynskampagner. Avedøre Holme Kommunens tilsynsindsats skal fremover beskrives i en miljøtilsynsplan. Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsbekendtgørelsen har følgende krav til hvad miljøtilsynsplanen skal indeholde: Beskrivelse af tilsynsindsats og samarbejdsrelationer. Vurdering af de væsentlige miljøproblemer. Fortegnelse over visse virksomheder. Miljøtilsynsplanen offentliggøres og giver derved borgere, virksomheder og andre interesserede indblik i Hvidovre Kommunes prioriteringer og tilsynsindsats. Inden udgivelse sendes Miljøtilsynsplanen i offentlig høring. Efterfølgende skal Miljøtilsynsplanen opdateres mindst hvert 4. år. Visioner for miljøet i Hvidovre For Hvidovre Kommune er det væsentligt at leve op til rollen som myndighed på miljøområdet. Samtidig har Hvidovre Kommune en række overordnede visioner, principper og mål, der er fastsat i Hvidovres Kommuneplanstrategi, Erhvervspolitik og Miljøpolitik. Disse handler blandt andet om at arbejde for grøn erhvervsudvikling og miljømæssig såvel som social og økonomisk bæredygtighed. Miljøarbejdets overordnede vision er at beskytte miljø, natur og sundhed. Miljøtilsynsplanen tager afsæt i denne vision og understøtter samtidig kommunens planstrategi, erhvervspolitik og miljøpolitik. Avedøresletten VISION: Vi vil beskytte: Miljø Natur Sundhed 4 Miljøtilsynsplan

5 VÆSENTLIGE MILJØPROBLEMER Hvidovre Kommune vil være en attraktiv kommune for virksomhederne, borgerne og naturen. Sameksistensen kan betyde udfordringer, som miljømyndigheden skal håndtere. Virksomhederne skal drives, så naturen ikke bliver forurenet, og borgerne ikke bliver generet. De virksomheder, der i kommunen oftest får miljøtilsyn, er især indenfor brancherne: Autoværksteder/tankstationer Metalindustrien Lager og spedition Fødevarer Vognmænd/garager Træ- og møbelsnedkeri Byggeri og anlæg Papir/kartonage/trykkeri Restauration/detailhandel De største og potentielt mest forurenende virksomheder i kommunen er kraftvarmeværker, lossepladser, renseanlæg, farmaceutisk og kemisk industri, betonfabrikker mv. Derudover ligger der en del lager- og speditionsvirksomhed, der medvirker til tung trafik. Også sundhedssektoren bidrager til forurening. Især ved brugen af farmaceutiske produkter og udledning af problematisk spildevand. Forurening spreder sig væk fra kilden igennem luften, vandet og jorden. Her kan forureningen forårsage forringede levevilkår for mennesker, dyr og planter. IED-virksomheder IED-virksomheder er særligt forurenende virksomheder, der er omfattet af EU-direktivet for Industrielle Emissioner (udledninger). I Hvidovre Kommune er der syv IED-virksomheder. Miljøstyrelsen er myndighed på Chr. Hansen A/S, Syntese A/S og Dong Energy Power A/S/Avedøreværket. Miljøstyrelsen og Hvidovre deler myndigheden på Spildevandscenter Avedøre I/S og AV-Miljø I/S. Hvidovre Kommune er myndighed for: Hvidovre Hospitals Varmecentral CVR nr. : Kettegårds Allé 30 Listepunkt: 1.1b a.h. nichro Haardchrom A/S CVR nr.: Søvangsvej 11 Listepunkt: 2.6 Avedøre Holme 5 Miljøtilsynsplan

6 VÆSENTLIGE MILJØPROBLEMER Luft Luftforurening kan sprede sig over lange afstande, så en del af forureningen i Hvidovre kan stamme fra større industriområder og energiproduktion i ind- og udland. Lokalt bliver luften tilført forurenende partikler fra gennemkørende trafik og industrien. Eksempler på lokale luftforureningskilder er kraftvarmeværker, metalforarbejdende virksomheder, autoværksteder med lakering eller rustbeskyttelse - og brændeovne. En anden form for luftforurening er generende lugt fra restaurationer eller lignende. Lugten er ikke sundhedsskadelig, men kan være stærkt generende for omgivelserne. Spildevand Vandområderne i Hvidovre er påvirket af næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Forureningen kan komme fra luften, afvanding fra nærliggende områder eller spildevandstilførsel. Forurening af vandmiljøet kan påvirke iltniveauet, og dermed levevilkårene for dyr og planter. Ydermere kan de miljøfremmede stoffer fremkalde uønskede effekter i vandmiljøet. Samtidig kan forskellige stoffer blive ophobet i dyrene og derefter blive spredt med fødekæden. Køge Bugt modtager spildevand fra Spildevandscenter Avedøre, der er et af landets største rensningsanlæg og de modtager spildevand fra 10 kommuner. Lokalt modtager rensningsanlægget spildevand fra mange af kommunens virksomheder. Spildevandet fra den østlige del af kommunen ledes til Lynettefællesskabets Renseanlæg Damhusåen, der efter rensning pumper det rensede spildevand tværs over Amager, hvor det udledes i Øresund. Virksomhederne udleder eksempelvis forurenet spildevand fra bilvaskehaller, energiproduktion og levnedsmiddelproduktion. Andre typer forurening er lægemiddelrester og bakterier fra medicinalindustri og hospitaler, læger, tandlæger og dyreklinikker. Avedøre Holme og andre dele af kommunen er separatkloakeret. Det betyder, at regnvand ledes til regnvandskloak og urenset til Køge Bugt, mens spildevand ledes til spildevandskloak. Derfor er det en særlig udfordring at undgå, at der føres forurenende stoffer til regnvandskloakker og videre til vand- og naturområder i stedet for til renseanlæg. Siden 2011 har vandet ud for Lodsparken været så rent, at borgerne har kunnet bade i det. Jord og grundvand Al jord i byzone er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet. Forureningen stammer fra menneskers aktiviteter gennem tiden, blandt andet fra bilers udstødning, industriens udledninger af røg og støv samt opfyldning med forurenet jord. Samtidig er der i Hvidovre en del industrigrunde, der er forurenet efter fortidens håndtering og opbe- Avedøresletten 6 Miljøtilsynsplan

7 VÆSENTLIGE MILJØPROBLEMER Avedøre Holme varing af olie og kemikalier. Hertil kommer områder, der er forurenet med pesticider, og forureninger fra tidligere lossepladser. Nogle typer forurening af jord spreder sig til luften ved afdampning, hvor der kan optræde sundhedsfarlige effekter, specielt hvis forureningen spreder sig til indeklimaet. Ofte vil jordforurening bevæge sig nedad gennem jorden og ned til grundvandet. Hvidovre er af Region Hovedstaden kategoriseret som et område med drikkevandsinteresser. Kommunen har lokale indvindingsboringer placeret i den nordlige del af Hvidovre, der forsyner kommunen med 20 % af vandforbruget. Region Hovedstaden rydder op på grunde med gamle forureninger og Hvidovre Kommune fører tilsyn med, at der ikke sker nye jordforureninger. Energi og ressourcer Klimaforandringer som resultat af udledning af CO2 er en af de væsentligste udfordringer på miljøområdet. Hos virksomhederne er der mange energikrævende produktionsprocesser, der skaber CO2. Der gælder ingen krav til virksomhedernes energiforbrug, men Hvidovre Kommune forsøger at motivere virksomhederne til at spare på energien. Ca. halvdelen af byområderne er i dag forsynet med naturgas eller olie fra individuelle fyr, mens den anden halvdel er forsynet med fjernvarme. Udledningen af CO2 fra bygningsopvarmning skal minimeres ved at udbrede anvendelse af fjernvarme mest muligt i kommunen. En anden problemstilling er de store mængder af affald. Mange produktioner har spildprodukter, der bortskaffes uhensigtsmæssigt fx. som affald til forbrænding. Der er fortsat muligheder for at undgå affald eller kildesortere, så der opnås bedre mulighed for at genanvende og derved spare på råvarerne. Støj Hvidovre Kommune er som hele Vestegnen stærkt plaget af støj. Det væsentligste støjbidrag kommer fra trafikken, hvor særligt de store statslige motorveje og jernbaner er væsentlige kilder. For den del af trafikstøjen, der kommer fra kommunale veje, kortlægger Hvidovre Kommune støjen og udarbejder handlingsplaner for nedbringelse af støjen. Der findes en lang række lokale støjkilder i form af udsugningsanlæg, varmeanlæg, varelevering, industrianlæg, midlertidige aktiviteter med byggeog anlægsarbejde, eksempelvis etablering af Ringstedbanen og det nye kloakanlæg langs Damhusåen. Selv om disse kilder ofte kun generer i et mindre område, kan det i Hvidovre, hvor boliger ligger tæt og ofte blandet med erhverv og detailhandel, føre til støjgener på et uacceptabelt niveau. Disse typer støjkilder kan Hvidovre Kommune regulere i forbindelse med miljøtilsyn. 7 Miljøtilsynsplan

8 STRATEGI FOR MILJØTILSYN Bæredygtig udvikling og vækst indgår i den strategiske planlægning og udvikling Hvidovre Erhvervspolitik Avedøre Holme Vi skal bygge på vugge-til-vuggeprincippet, som indebærer, at principperne fra naturens kredsløb, hvor alle ressourcer genbruges i nye former uden at miste værdi, overføres til vores måde at handle på. Hvidovre Kommunes Planstrategi Avedøre Lejren Bæredygtighed er et tema for alle kommunens aktører. Derfor skal visionerne også konkretiseres i samarbejde med borgere, brugere og virksomheder( ). Hvidovre Kommunes Planstrategi Vækstmiljøer indenfor bl.a. ( ) renere teknologi og miljø sætter Hvidovre på landkortet Hvidovre Erhvervspolitik 8 Miljøtilsynsplan

9 STRATEGI FOR MILJØTILSYN Vi kender virksomhederne Forudsætningen for et godt miljøarbejde er, at vi kender virksomhederne. Vi skal ud og banke på hos nye virksomheder, og vi skal genbesøge de gamle. Kun ved jævnlige besøg lærer vi virksomhederne at kende. Det fremmer dialogen og samarbejdet, og gør det nemmere at finde og løse de væsentlige miljøproblemer. Vi håndhæver lovgivningen Hvidovre Kommune har ansvaret for, at kontrollere at miljølovene overholdes. Denne forpligtelse betyder, at kommunen skal føre et opsøgende og aktivt tilsyn med en lang række forureningskilder hos virksomheder, institutioner og borgere. Når det er nødvendigt, håndhæver vi lovgivningen. Som regel foregår dette i en god dialog med virksomheden. Vi forebygger frem for at rydde op Det er Hvidovre Kommunes opfattelse, at det er bedre at forebygge frem for at forsøge at rydde op, når skaden er sket. I kraft af vores viden og erfaring kan vi ofte se, hvor der er brug for forebyggelse. Ofte kan simple tiltag forebygge store forureninger. Vi vil bruge vores viden og erfaring aktivt på forebyggelse. DET GØR VI: Vi kender virksomhederne Vi forebygger fremfor at rydde op Vi motiverer til bæredygtighed Vi håndhæver lovgivningen Vi motiverer til bæredygtighed Ved miljøtilsyn kommer Hvidovre Kommune tæt på virksomhederne og har derfor en unik mulighed for at gå i dialog om mulighederne for grøn erhvervsudvikling og bæredygtighed. Miljøtilsynet vil motivere virksomhederne til i højere grad at arbejde med Vugge-til-vugge-princippet, med klimavenlig produktion og generelt med ressource- og forureningsminimering. Avedøresletten 9 Miljøtilsynsplan

10 STRATEGI FOR MILJØTILSYN Både en god dialog og en aktiv kontrol kræver tilstedeværelse. Hvidovres miljøtilsyn skal derfor baseres på et godt gensidigt kendskab kommune og virksomheder imellem. Strategien indebærer et tilsynsarbejde, hvor: Vi aktivt opsporer nye virksomheder Vi fører et aktivt tilsyn, der så vidt muligt er prioriteret efter, hvor der skabes mest miljø for pengene Vi søger målrettet dialog om, hvordan den enkelte virksomhed kan videreudvikle en grøn profil Vi motiverer til grøn drift I arbejdet med at regulere forurening vil strategien blive udmøntet på forskellig vis, alt efter forureningstype. luft Vi vil arbejde for en sikker og sund luftkvalitet, der ikke skaber gener for borgerne. Kun en begrænset del af luftforureningen i Hvidovre stammer fra kilder i Hvidovre. Miljøtilsynet fokuserer på, at bidragene fra lokale kilder til luftforurening begrænses mest muligt og som minimum overholder gældende regler og normer. spilde- og overfladevand Vi vil arbejde for at begrænse mængden af industrispildevand og minimere miljøskadelig belastning af vandmiljøet. Spildevand kommer fra så forskellige kilder som vaskehaller, levnedsmiddelvirksomheder, boliger, veje, kunstgræsbaner, medicinalvirksomheder, svømmehaller og hospitaler. Miljøtilsynet skal fokusere på at beskytte vandmiljøet, at spildevand overholder de gældende krav, og at der anvendes den bedst tilgængelige teknologi. Vi fokuserer samlet på udslip fra mindre virksomheder Vi har særligt fokus på sundhedsskadelige stoffer Vi følger udviklingen for brændeovne Vi motiverer til mindst muligt vandforbrug Vi opfordrer til brug af mere miljøvenlige vaske- og rengøringsprodukter Vi begrænser udledning af miljøbelastende stoffer ved kilden 10 Miljøtilsynsplan

11 jord og grundvand energi og ressourcer STRATEGI FOR MILJØTILSYN støj Vi vil søge at forebygge jordforurening og beskytte drikkevandsressourcen. Hvidovre Kommune ønsker, at alle kan leve uden sundhedsrisiko fra jordforurening, og at grundvandet ikke tager skade. For miljøtilsynet betyder det, at tilsynet med virksomheders oplag og håndtering af olier og kemikalier skal prioriteres. Vi vil motivere til bedre ressourceanvendelse. Energibesparelser er i dag et nødvendigt redskab i at opnå en mere klimavenlig produktion. Samtidig er affald i bund og grund spildte ressourcer. Det er derfor i alles interesse, at affald i det hele taget undgås eller minimeres og genanvendes i videst mulige omfang Ved miljøtilsynet skal energibesparelser og ressourceminimering indgå i dialogen med virksomhederne. Vi vil søge at forebygge støjgener og regulere støj, der overskrider vejledende grænseværdier. Hvidovre Kommunes miljøtilsyn arbejder for, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder overholdes. Samtidig prioriteres det, at forebygge, at støjgener opstår hvor specielt støj fra midlertidige aktiviteter er i fokus. Vi fokuserer på risiko for jordforurening Vi påbyder forurenere at fjerne ny jordforurening Vi sikrer hensigtsmæssig opbevaring og håndtering af olier og kemikalier Vi fokuserer på tætte belægninger og olieudskillere Vi motiverer til genbrug af regnvand Vi informerer om energispild og hvad virksomhederne selv kan gøre Vi motiverer til brug af fornybare, ikke-miljøskadelige ressourcer Vi motiverer til størst mulig genanvendelse Vi sikrer den nødvendige kildesortering og bortskaffelse til godkendte affaldsmodtagere Vi forebygger gener fra bygge- og anlægsaktiviteter Vi oplyser om støj Vi håndhæver gældende støjgrænser 11 Miljøtilsynsplan

12 MILJØTILSYN I HVIDOVRE Avedøre Lejren Miljøtilsyn på virksomheder i Hvidovre udføres med det formål, at sikre at gældende miljøregler er overholdt. Samtidig opnår kommunen en dialog med virksomhederne om mulige miljøforbedringer. Miljøtilsyn er for mange virksomheder den hyppigste kontakt med kommunen. Miljøtilsyn i praksis Miljøtilsyn foretages oftest varslet, men miljøtilsyn udføres også uvarslet, hvis der er behov for at få et uredigeret øjebliksbillede af virksomhedens drift. Efter de nye regler skal miljøtilsynet udføres som et basistilsyn, hvor hele virksomheden gennemgås, eller som et prioriteret tilsyn, hvor tilsynet er målrettet enkelte områder. Fokusområder Ved tilsynet gennemgås virksomheden med henblik på at få klarlagt, hvor der er risiko for udledninger af forurenende stoffer til miljøet. Dette kan eksempelvis være opbevaring og håndtering af farlige kemikalier, udledning af forurenende stoffer i spildevandet eller udledning af røg gennem skorstene eller ventilationsanlæg. Desuden søges det at fremme virksomhedens interesse i at gå videre, end lovgivningen kræver. Det kan fx være at forebygge affald eller spare på ressourcer. Ved tilsynet søger kommunen en konstruktiv dialog, med interesse for virksomhedens situation. Miljøregulering og håndhævelse Kommunen lægger vægt på at håndhæve miljøloven konsekvent i tilfælde af væsentlig forurening eller overtrædelser. Samtidig søges en positiv dialog opretholdt, og kommunen er gerne sparringspartner omkring problemløsning. Ved håndhævelse gør kommunen det, der er hensigtsmæssigt i situationen for at få overskridelser eller forurening bragt til ophør. Håndhævelse gøres skriftligt, og der gives en tidsfrist, hvis problemet ikke kan løses straks. Hvis tingene ikke er faldet på plads efter tidsfristen, kan næste skridt være en politianmeldelse Ved akut og alvorlig forureningsrisiko gives der forbud, og aktiviteten skal straks ophøre. Miljørisikovurdering Kommunerne skal, som noget nyt, foretage en risikovurdering af alle tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug. Ved risikovurdering udregnes en risikoscore ud fra en vurdering af dels sandsynligheden for, at der sker en forurening og dels alvoren af en potentiel miljøforurening. Risikoscoren bruges til at fastsætte, hvor ofte virksomheden skal have tilsyn fremover. Efter hvert tilsyn opdateres risikoscoren. 12 Miljøtilsynsplan

13 MILJØTILSYN I HVIDOVRE Mindstekrav for udførelse af miljøtilsyn Kommunen fører tilsyn med forskellige virksomhedstyper: Godkendelsespligtige virksomheder, f.eks. betonfabrikker, større metalvirksomheder og autoophuggere Branchevirksomheder samt mindre forurenende virksomheder f.eks. autoværksteder, renserier, vaskehaller, mindre værksteder Andre virksomhed og aktiviteter, der ikke er omfattet af særskilte regler om godkendelses ( 42 virksomheder) For godkendelsespligtige virksomheder og branchevirksomheder samt mindre forurenende virksomheder har kommunen en tilsynspligt, der er omfattet af minimumsfrekvenser. For andre virksomhedstyper er der ikke faste frekvenser, men kommunerne har pligt til at føre et aktivt og opsøgende tilsyn ( 42-virksomheder). For godkendelsespligtige virksomheder er der et mindstekrav om basistilsyn mindst hvert 3. år og for branchevirksomheder og mindre forurenende virksomheder mindst hvert 6. år. Derudover skal der udføres supplerende tilsyn ud fra virksomhedernes risikoscore. Samlet skal der hvert år udføres tilsyn på mindst 40 % af de godkendelsespligtige virksomheder og mindst 25 % af branchevirksomhederne og de mindre forurenende virksomheder. Kampagner Fra 1. januar 2014 skal der hvert år gennemføres mindst to kampagner for virksomheder omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kampagnerne kan være rettet mod en branche, et specifikt miljøtema eller et geografisk område. Dette kan eksempelvis være tæthedsprøvning af udvalgte olieudskillere, eller kampagne om bedre affaldssortering. Offentliggørelse Efter hvert tilsyn skal der udarbejdes en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler mv. Denne tilsynsrapport skal offentliggøres sammen med forbud, påbud eller indskærpelser. Arnold Nielsens Boulevard 13 Miljøtilsynsplan

14 SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER Hvidovre Kommune inddrager forskellige andre myndigheder, når der på en virksomhed forekommer forhold, der vedrører disse myndigheders opgaver. Der forekommer mangeartede spørgsmål. I tilfælde af, at der findes et belastet arbejdsmiljø, inddrages Arbejdstilsynet. Ved jordforurening og behov for oprensning inddrages Region Hovedstaden. Miljø- og Naturstyrelsen inddrages i forbindelse med VVM-spørgsmål samt natur og marine recipientforhold. NaturErhvervsstyrelsen inddrages, når der er tale om landbrug og gartneri, og på fødevarevirksomheder kan det være aktuelt at inddrage Levnedsmiddelstyrelsen. Miljøstyrelsen inddrages ved principielle miljøspørgsmål og forhold vedrørende kemiske stoffer og produkter. Miljøstyrelsen varetager miljøtilsyn på enkelte virksomheder, dog varetager kommunen tilsyn med affald og spildevand til kloak. I særlige tilfælde inddrages Skat, og eventuelt inddrages kommunens arbejdsmarkedsforvaltning. Politiet er en fast samarbejdspartner, særligt når der er behov for anmeldelse af ulovligheder på virksomheder. Hvidovre Kommune samarbejder med andre kommuner i tilfælde af grænseoverskridende forurening, og mere generelt samarbejdes der med andre kommuner om fælles viden og erfaring. Her skal bl.a. nævnes Envina og Vestegnens kommuner. Hvidovre Kommune samarbejder med diverse andre parter for at dele viden og erfaringer, eller fordi der er særlige driftsforhold, som Hvidovre Kommune er ansvarlig for. Her skal især nævnes HOFOR (angående forsyning med vand, varme og afløb), Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, Amager Ressourcecenter samt de lokale skorstensfejere. Internt i Hvidovre Kommunes By- og Teknikforvaltning samarbejdes der med planmyndigheden, bygningsmyndigheden, beredskabet samt affald og genbrug. Strandengen 14 Miljøtilsynsplan

15 BilagØU_140317_pkt Avedøre Holme Avedøre Holme Lodsparken 15 Miljøtilsynsplan

16 ERHVERV OG NATUR I HVIDOVRE 3 I Hvidovre Kommune er der flere grønne områder, hvor borgerne kan få naturoplevelser eller dyrke fritidsinteresser. Samtidig med at Hvidovre Kommune vil passe på naturen, vil vi også tiltrække forskellige typer virksomheder og skabe vækst Hvidovre Kommunes Plan- og Miljøafdeling arbejder struktureret med placering og regulering af kommunens virksomheder, så forurening fra virksomhederne ikke forringer levevilkår for dyr og planter. NATUR I HVIDOVRE De grønne områder udgør næsten en fjerdedel af kommunens areal og danner et hesteskoformet bælte, der omkranser Hvidovre. Området er beskyttet af fredninger og bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven Natur i Hvidovre 1. Fæstningskanalen 2. Avedøresletten 3. Mågeparken 4. Kystagerparken 5. Lodsparken 6. Strandengen 7. Kalveboderne Erhverv i Hvidovre 1. Avedøre Holme 2. Avedøre Lejren 3. Mindre erhvervsområder Størstedelen af den grønne hestesko er udpeget som biologisk spredningskorridor, der giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig over større afstande og imellem kerneområderne: Køge Bugt Strandpark, Harrestrup Å/ Damhusåen, Vestvolden og Sydamager Havområder. Kalveboderne Køge Bugt Kalveboderne er et lavvandet område mellem Hvidovre og Valbyparken på den ene side og Amager på den anden side. Området dækker et areal på 4,6 km2. 16 Miljøtilsynsplan

17 ERHVERV OG NATUR I HVIDOVRE Kalveboderne er udpeget som Natura 2000-område (habitatområde og internationalt fuglebeskyttelsesområde). Områderne skal beskytte sjældne naturtyper samt dyre- og plantearter. I Hvidovre støder Kystagerparken, Lodsparken og Strandengen op til Kalveboderne. Kystagerparken er et fredet område. Græsset bliver ikke slået, og de mange vilde planter, frø og blomster danner grundlag for et rigt dyreliv med insekter, spidsmus, sanglærker, ræve og tårnfalke. Strandengen Strandengen er et område med vandhuller, krat og træer. Her græsser i sommerhalvåret får, lam og kalve, som sørger for at holde bl.a. bjørnekloen nede. Fæstningskanalen Fæstningskanalen blev anlagt som en del af fæstningsanlægget Vestvolden og ligger som en 14 km lang cirkelbue omkring København fra Avedøre Holme i syd til Utterslev Mose i nord. Det fredede fæstningsværk, der blev anlagt i , blev brugt til militære formål indtil Den 100 m brede vold er enestående, da der ikke andre steder i Europa findes så stor en fæstning nær en hovedstad. Fæstningskanalen tilføres overfladevand fra både Hvidovre og andre kommuner, og derfor er det afgørende at undgå forurening i oplandet. Mågeparken Mågeparken er et kuperet område, som er 1 km langt og 200 meter bredt. Området er skabt af overskudsjord fra motorvejsbyggeriet. Højt græs, siv, blomster og lave buskadser er karakteristisk. I området findes der mange vandhuller og kanaler, som er base for et rigt dyreliv. Vandhullerne er gravet af Hvidovre Kommune og Københavns Amt i som et naturgenopretningsprojekt med det formål at forbedre padders livsbetingelser. I området lever Sjællands eneste bestand af grønbrogede tudser. Derudover lever der butsnudet frø og lille vandsalamander. Der lever også mange fugle i Mågeparken: Sanglærke, grønirisk, tornsanger, gærdesmutte, tårnfalk, blishøne, stillids, fiskehejre, engpiber og løvsanger. Avedøresletten Avedøresletten er et 252 ha stort, rekreativt grønt område, der rummer jord med højeste frugtbarhed. Avedøresletten, støder mod vest op til Vestvolden, der er en del af Københavns Befæstning. ERHVERV I HVIDOVRE I Hvidovre Kommune ligger der flere erhvervsområder rundt omkring i kommunen. Avedøre Holme Avedøre Holme er med sine ca. 450 hektar det største erhvervsområde i kommunen. Samtidig er det også et af de største erhvervsområder i Danmark. Området blev udlagt til industriområde for miljøbelastende produktion i 1950 erne. Grundene er store og varierer i størrelse fra kvadratmeter og helt op kvadratmeter. Cirka 375 virksomheder har adresse på Avedøre Holme. Området er endnu ikke fuldt udbygget, så der er fortsat plads til etablering af nye virksomheder. Avedøre Lejren Avedørelejren, der oprindeligt var et kaserneanlæg, blev i 1999 købt af Hvidovre Kommune. Her finder man nu erhverv, boliger, kulturelle tilbud og offentlige institutioner side om side. Mindre erhvervsområder De mindre erhvervsområder i Hvidovre blev udstykket i 1940 erne og 1950 erne, og i dag ligger der i disse områder virksomhedsklynger af iværksættere, servicevirksomheder, kontorer, håndværk og småindustri tæt sammen med boligområder. Detailhandlen er koncentreret langs Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej. Det største antal samlede butikker findes i Frihedens Butikscenter og i bydelscentrene ved Hvidovre, Rødovre og Avedøre Stationer. Også detailhandlen ligger i Hvidovre tæt sammen med boligområder. 17 Miljøtilsynsplan

18 18 Miljøtilsynsplan

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Den 23. maj 2013 trådte miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået.

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået. Indledning I maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Den skal blandt andet indeholde en

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 For Slagelse Kommune Indledning Slagelse Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljølove og regler. Denne plan er en beskrivelse af de områder, som Slagelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune 1. Indledning I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 1 i kraft. Den stiller krav om, at miljøtilsynsmyndighederne skal udarbejde en miljøtilsynsplan,

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Høring om ny plan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Et forslag til overordnet plan for miljøtilsyn på virksomheder i Hillerød Kommune er

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune

Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune l Byg og Miljø Dato: 31. juli 2013 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/12892 Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune Version 31. juli

Læs mere

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Indledning Aabenraa Kommune har på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

Tilsynsplan for Miljøområdet

Tilsynsplan for Miljøområdet Tilsynsplan for Miljøområdet 2017-2021 Tilsynsplanen for Aalborg Kommune beskriver, hvorledes miljøtilsynsopgaven varetages i kommunen under hensyn til tilsynsforpligtelsen, virksomhedernes potentielle

Læs mere

Indhold... 2. Hvad er en tilsynsplan... 3. Hvilke virksomheder og landbrug fører kommunen miljøtilsyn med... 3. Hvilke miljøforhold er væsentlige...

Indhold... 2. Hvad er en tilsynsplan... 3. Hvilke virksomheder og landbrug fører kommunen miljøtilsyn med... 3. Hvilke miljøforhold er væsentlige... Miljøtilsynsplan 2013 landbrug og virksomheder Efter bekendtgørelse om miljøtilsyn, BEK nr. 497 af 15/05-2013 Holbæk Kommune [Vælg en dato] Indhold Indhold... 2 Hvad er en tilsynsplan... 3 Hvilke virksomheder

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune. Center for Miljø og Natur Næstved Kommune. Gældende pr. 1. august 2013. Hvad er en tilsynsplan

Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune. Center for Miljø og Natur Næstved Kommune. Gældende pr. 1. august 2013. Hvad er en tilsynsplan Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune Gældende pr. 1. august 2013 Center for Miljø og Natur Næstved Kommune Hvad er en tilsynsplan I 2013 er der kommet en tilsynsbekendtgørelse med krav om, at kommunen

Læs mere

Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017

Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017 Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017 Vedtaget 30. juni 2013. 1 Indhold Indledning Geografisk område Væsentligste miljøproblemer Planlægning af miljøtilsyn Tilsynets udførelse Tilsynskampagner Brugerbetaling

Læs mere

2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer

2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer Miljøtilsynsplan 2013-2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning af miljøtilsyn... 5 5.

Læs mere

Tilsynsplan for Miljøområdet

Tilsynsplan for Miljøområdet Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Tilsynsplan for Miljøområdet 2013-2017 Tilsynsplanen for Aalborg Kommune beskriver, hvorledes miljøtilsynsopgaven varetages i

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Miljøtilsynsbekendtgørelsen Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Hvad skal vi opnå med tilsynsmodellen? Hovedformålet er at føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, hvor

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Plan for miljøtilsyn på virksomheder 2013-2017

Plan for miljøtilsyn på virksomheder 2013-2017 Plan for miljøtilsyn på virksomheder 2013-2017 Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 Herlev Kommunes virksomhedsstruktur... 3 Væsentlige miljøproblemer... 6 Miljøtilsyn... 9 Samarbejde... 14 1 Indledning

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR LANDBRUG 2013

TILSYNSPLAN FOR LANDBRUG 2013 TILSYNSPLAN FOR LANDBRUG 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Peter Borgen Hjørringvej 529 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Hjørringvej

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Januar 2015. Miljøtilsyn. Miljø & Teknik

Januar 2015. Miljøtilsyn. Miljø & Teknik Januar 205 Miljøtilsyn Miljø & Teknik Årsberetning 204 og Årsplan 205 Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Januar 205 Årsberetning 204 og Årsplan 205

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 31. juli 2013 Revideret 28.2.14 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk, www.lolland.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Tilsynsplan Rudersdal Kommune

Tilsynsplan Rudersdal Kommune Tilsynsplan 2013 Rudersdal Kommune Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Rudersdal Kommunes tilsynsplan... 7 2.1 Generelle mål... 7 2.2 Mål for tilsynsindsatsen

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgit Skovsgaard Burskov1@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 7. september 2015 Center

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljøtilsynsplan FORSLAG

Miljøtilsynsplan FORSLAG Miljøtilsynsplan 2017-2021 FORSLAG Teknik & Miljø - Januar 2017 Miljøtilsynplan 2017-2021 Plan for miljøtilsyn 2017-2021 Høring om ny plan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Et forslag til overordnet

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013, Rebild Kommune

Miljøtilsynsplan 2013, Rebild Kommune UDKAST xx.08.2013 1 Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S Stamdata for HOFOR A/S Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 Kontaktperson

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Hans M. Nielsen Solholtvej 28 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Solholtvej

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse

Indholdsfortegnelse. Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse Miljøtilsynsplan 2013 Indholdsfortegnelse Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse Fakta Planens geografiske område Natur og Grundvand Virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via:

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A-10 Auto Energivej 17 9300 Sæby Att.: Jan Hugo Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via:

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere