NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.0 af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.0 af 28.10.2014"

Transkript

1 NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.0 af Opdateret tekst (i forhold til udgave 2.9) er vist fremhævet med gul baggrund. Forord Menneskeheden har overvundet mange miljø- og leveforhold uden at have tilpasset menneskekroppen til dem. Arkitektur, beklædning og kosmetik som alle er civilisationens kulturelle landvindinger er substitutter for menneskekroppens evne til at tilpasse sig. I tilgift til deres rent tekniske funktioner har arkitektur og beklædning også en æstetisk funktion. Det samme er tilfældet for (dekorativ) kosmetik. Dyreverdenen, derimod, har tilpasset sig til sine respektive miljøer og leveforhold. Her dækker og beskytter skæl, pels, skjold og fjer dyrene fra omgivelserne. Den seneste udvikling inden for især fødevaresektoren, men også andre industriområder, har understreget, hvor vigtigt naturlighed er for forbrugerne. Forbrugerne har ændret vaner, og er i stigende grad opmærksomme på naturlige aspekter, også når det drejer sig om hudplejeprodukter. Denne tendens vil med al sandsynlighed fortsætte. Dog er værdisætningen af fødevarers og kosmetiks naturlighed ikke direkte sammenlignelige. De vigtigste aspekter af naturligheden i fødevarer er bl.a. forekomst i naturen, dyrkningsmetoder og hvorvidt produktionen kan føres tilbage til kilden, som den store mængde af naturlige og økologiske fødevaremærker viser. Naturlig kosmetik er derimod sædvanligvis komplekse sammensætninger af naturlige, hovedsageligt forarbejdede råmaterialer. Derfor skal de evalueres på anden vis. Der har nu i en periode eksisteret en mængde definitioner og kendemærker for naturlig kosmetik på både nationalt og internationalt plan. Derfor er spørgsmålet om vi virkelig behøver endnu en definition? Den største udfordring produktionen af naturlig kosmetik står overfor er, udover udvælgelsen af råmateriale af tilstrækkelig kvalitet, at kunne tilbyde forbrugerne effektive, sikre og sansemæssigt tiltalende produkter af høj kvalitet. Dog kan produkter af denne art ikke altid fremstilles udelukkende af rene, naturlige ingredienser. Hvis vi fx kaster blikket på beklædning, kan tiltalende produkter i modsætning til fødevarer ikke produceres udelukkende af rene, umodificerede naturlige substanser. Her falder et eksempel som tekstiler, fremstillet af fibre, i øjnene. Spørgsmålet er også for kosmetiske produkter, hvilke naturingredienser der kan anvendes som de er, hvor (fysisk-) kemiske modifikationer synes nødvendige i klart definerede rammer, og hvorledes substanser som er nær naturlige skal vurderes. Kompromiser er til en vis grad nødvendige. Dog skal det sikres, at de er forståelige og gennemskuelige for forbrugeren, samt at forbrugeren informeres i tilstrækkelig grad. Ikke desto mindre bør disse kompromiser begrænses til det absolut nødvendige. Definitionen på naturkosmetik må ikke gøres uforståelig af en række tilsyneladende tilfældige undtagelser. De til NATRUE-mærket fremsatte kriterier skal, hvad angår pålidelighed og fuldstændig gennemskuelighed, gå længere end nogen tidligere fremsat definition på naturkosmetik i Tyskland og Europa. Udelukkende naturlige, visse naturidentiske og naturafledte råmaterialer må anvendes i overensstemmelse med nedenstående krav. Kriterier, optegnelser over godkendte substanser samt certificerede produkter og råvarer samt FAQ er er frit tilgængelige for alle interessenter, forbrugere såvel som producenter, på Desuden kan der stilles spørgsmål og skrives kommentarer på nævnte side. Alle produkter skal, uafhængigt af formuleringen af et naturkosmetisk produkt, først og fremmest overholde de grundlæggende krav i kosmetikforordning (EC Nr. 1223/2009), specielt hvad angår sammensætning, sikkerhed, effektivitet og mærkningskrav. Der ud over er testning på dyr fundamentalt i modstrid med NATRUE s grundlæggende værdier og etik. Derfor udvides NATRUE s modstand mod test af slutprodukter på dyr ifølge kosmetikforordning (EC Nr. 1223/2009) til også at omfatte lande uden for EU. Udover vand, som er den basale og derfor ofte største bestanddel i kosmetiske sammensætninger, er kemisk umodificerede naturlige ingredienser (natursubstanser, fx fedtstoffer, hydroalkoholiske planteekstrakter) sædvanligvis hovedbestanddelen i det færdige produkt, hvis det betegnes som et naturkosmetisk produkt. De

2 anvendte kemisk umodificerede naturingredienser bør så vidt muligt være af økologisk kvalitet. Naturidentiske stoffer må kun anvendes, dersom naturlige stoffer ikke kan skaffes fra naturen ved anvendelse af en rimelig teknisk indsats. Naturidentiske ingredienser indgår i nedennævnte positivlister. Brugen af naturafledte substanser kan kun forsvares, hvis disses funktion ikke kan opnås med naturlige substanser. Naturafledte substanser udvindes altid fra naturlige substanser, omend mineralolie er udelukket som råmateriale. De bør kun fremstilles ved processer som svarer til fysiologiske processer (fx dannelsen af partielle glycerider ved en proces svarende til fordøjelsen af fedt). Antallet af kemiske modifikationstrin bør holdes på et minimum. Naturafledte substanser bør så vidt muligt være fremstillet af økologiske råvarer. Naturafledte stoffers miljømæssige kompatibilitet bør evalueres separat for at sikre, at de kan føres tilbage uden at forårsage nogen problemer i den naturlige cyklus. For vaskeaktive, naturafledte stoffer stilles særligt strenge krav til biologisk nedbrydelighed. Der skal også tages højde for bæredygtighedsaspekter hele vejen ad værdikæden under hensyn til biodiversitet (udfærdigelse af en bæredygtighedsrapport eller miljøpåvirkningsvurdering af producenterne). De konkrete krav naturkosmetik skal leve op til omfatter: - Positivlister over naturlige substanser, naturafledte substanser og naturidentiske substanser, som er godkendte til brug i naturkosmetik, - Beskrivelser af tilladte fremstillingsmetoder for naturkosmetik såvel for naturlige, naturafledte som naturidentiske råmaterialer, - De påkrævede minimumsniveauer for natursubstanser og naturlige substanser af økologisk kvalitet, samt maximumniveauet for naturafledte råmaterialer i de tre kategorier naturkosmetik, naturkosmetik med økologisk bestanddel, og økologisk kosmetik, - Såvel som kriterier for emballage og visse bærermaterialer. Det er muligt at få certificeret produkter på basis af NATRUE-kriterierne for naturlig og økologisk kosmetik uafhængigt af medlemskab af NATRUE eller andre institutioner. For at anvende NATRUE-mærket er det nødvendigt at mindst 75% af alle individuelle færdige produkter (dvs recepturer) i en given serie af kosmetiske produkter af samme mærke (defineret som varemærke /mærkevare samt mærkevarekommunikation) kan certificeres som naturlig eller økologisk kosmetik. Dette krav er ikke gældende for kosmetiske råvarer. Principielt vedrører alle henvisninger til lovgivningen i dette dokument om krav den nugældende Europæiske lovgivning. I ikke EU lande/regioner må disse henvisninger tilpasses den tilsvarende nationale lovgivning I de lande, hvor produkterne skal markedsføres. Forord slut. A. Definition af tilladte ingredienser og processer a) Naturkosmetik er produkter som, i henhold til nr. 2 og 3 produceres af udelukkende naturlige substanser. Naturlige substanser er substanser af botanisk, uorganisk-mineralsk eller animalsk oprindelse (med undtagelse af døde hvirveldyr) og disses blandinger og reaktionsprodukter med hverandre. Udelukkende fysiske processer inkl. udtrækning med de i Anneks 1a opførte udtræknings- og renselsesmidler og i Anneks 1b opførte ph-justerende midler er tilladte til udvinding og yderligere forarbejdning. Enzymatiske og mikrobiologiske metoder er også tilladt, såfremt der udelukkende anvendes naturligt forekommende enzymer og mikroorganismer og så længe slutproduktet er identisk med de stoffer, som findes i naturen. Råmaterialer fra planter eller af animalsk oprindelse såvel som færdige produkter må ikke udsættes for ioniserende stråling. Blegning af naturlige substanser er kun tilladt, såfremt der ikke anvendes klor (natriumhypochlorit). Hvad angår GMO-frihed skal såvel slutproduktet og udgangsmaterialer som anvendte enzymer og mikroorganismer leve op til kriterierne i EU s Økologiforordning [Regulativ EC Nr. 834/2007, tidl. (til 31/12/2008) Regulativ (EEC) Nr. 2092/91]. Dette krav gælder også for stoffer, som ikke er omfattede af reguleringen (eks. ikke-økologiske

3 ingredienser, ikke fødevarer og ikke foder stoffer) b) Naturlige duftstoffer (f.eks. æteriske olier) som følger ISO standard 9235 kan anvendes i naturlig kosmetik. Dette inkluderer isolater af æteriske olier og æteriske olier rekonstrueret fra disse. Syntetiske, naturidentiske duftstoffer og kemisk modificerede naturlige duftstoffer må ikke anvendes i naturlig kosmetik. De naturlige parfumer skal ligeledes opfylde alle andre krav i NATRUE-kriterierne. c) For naturlig kosmetik stilles der ikke særlige krav til vandets oprindelse. Ved beregningen af andelen af naturlige substanser i det kosmetiske produkt ( jf. afsnit B), indgår vand kun i beregningerne, dersom det indgår som en bestanddel af den tilsatte vegetabilske forbindelse (direkte fra tilsat vegetabilsk juice). Til konservering af naturkosmetik kan anvendes de naturidentiske konserveringsmidler der er optegnet i Anneks 2a [I overensstemmelse med Anneks V i kosmetikforordning (EC Nr. 1223/2009)]. Brugen af disse substanser skal indikeres med ordlyden konserveret med på emballagen. De naturidentiske, uorganiske pigmenter og mineraler som er opført i Anneks 2b må også anvendes i naturlig kosmetik. Naturafledte substanser må kun anvendes i produktionen af naturlig kosmetik såfremt de er udvundet via kemiske reaktioner, inklusiv bioteknologiske processer, fra naturlige substanser som defineret i sektion A.1.a (dvs. fedtstoffer, olier, vokse, lecithiner, mono-, oligo- og polysaccharider, proteiner og lipoproteiner). Følgende kemiske reaktioner er tilladte: Hydrolyse (inkl. forsæbning), neutralisering, kondensationsreaktion med eliminering af vand, esterificering, transesterificering, hydrogenering, hydrogenolyse, dehydrogenering, glycosidering, fosforylering, sulfatering, acetylering, amidering og iltning (med ilt, ozon og peroxider), samt pyrolyse og dimerisering. Hvis det er teknisk set uundgåeligt eller nødvendigt med henblik på at tilpasse processer til forbedret energieffektivitet eller forbedret bæredygtighed, skal hertil nødvendige materialer og katalysatorer inklusiv enzymer og mikroorganismer komplet fjernes efter brug. Kun ubetydelige og teknisk set uundgåelige spormængder må findes i det endelige produkt. Naturafledte substanser inkluderer også yderligere substanser (udover de i pkt. 2 nævnte) som forekommer naturligt men ikke kan udvindes i tilstrækkelige mængder fra deres naturlige kilder ved brug af tidssvarende teknologi. Anneks 3 indeholder en åben liste over godkendte naturafledte substanser, som kan leve op til de ovennævnte krav. Vaskeaktive stoffer skal være fuldstændigt biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU-regulativet vedr. rengøringsmidler [Regulativ (EC) Nr. 648/2004]. Hvis det er teknisk set uundgåeligt eller nødvendigt med henblik på at tilpasse processer til forbedret energieffektivitet eller forbedret bæredygtighed, skal hertil nødvendige materialer og katalysatorer inklusiv enzymer og mikroorganismer, som ikke opfylder NATRUE s kriterier, komplet fjernes efter brug. Kun ubetydelige og teknisk set uundgåelige spormængder må findes i det endelige produkt. Det skal under alle forarbejdnings-, produktions- og påfyldningsprocesser sikres at uønskede stoffer hidrørende fra disse processer, fra emballager, eller fra opbevaringsbeholdere ikke overføres til produkterne. B. Minimumskrav til indhold af naturlige substanser, naturlige substanser af økologisk kvalitet, og maksimale værdier for naturafledte substanser 1.Naturkosmetik Minimumsniveauet for naturlige substanser og maksimumniveauet for naturafledte råmaterialer (med henvisning til hele formuleringen) præsenteres for hver produktgruppe i Tabel 1 (her gælder Anneks 4 ikke). Vandholdige, naturlige substanser indgår med følgende vægt-procent:* a) Rene plantesafter: 100% b) Koncentrerede plantesafter: Kun 100 % koncentrat medregnes (som naturlig substans). Vand til

4 tilbagefortynding medregnes ikke. c) Vandige ekstrakter: Kun selve plantedelen d) Hydroalkoholiske ekstrakter: Plante- og alkoholdelene medregnes (såfremt sidstnævnte er naturlig substans) 2. Naturkosmetik med økologiske bestanddele Grundkrav: Ud over de basale krav fastlagt under punkt 1 skal følgende krav efterleves: Produktet skal indeholde (med henvisning til hele formuleringen) mindst 15% kemisk umodificerede, naturlige stoffer og højst 15% naturafledte stoffer (jævnfør Tabel 2). Yderligere krav: 1) Mindst 70% af de naturlige og naturafledte stoffer (hvis de er tilladt efter B2.2) hidrørende fra planter eller dyr indeholdt i produktet skal komme fra kontrolleret, økologisk landbrug og/eller fra vildtindsamling, certificeret af et behørigt anerkendt certificeringsorgan eller myndighed i overensstemmelse med en økologisk standard eller regulering, som er godkendt i IFOAM familien af standarder eller efter denne standard. 2) De i produktet indeholdte naturafledte ingredienser, som opført i Anneks 4, kan stamme fra kontrolleret, økologisk oprindelsesmateriale. I sådanne tilfælde kan den økologiske andel heraf for størstepartens vedkommende adderes til det øvrige økologiske indhold i produktet. Listen vil regelmæssigt blive opdateret med henblik på at tage hensyn til den øgede tilgængelighed af sådanne naturafledte substanser baseret på økologiske basisråvarer. 3. Økologisk kosmetik Grundkrav: Ud over de basale krav fastlagt under punkt 2 skal følgende krav efterleves: Produktet skal indeholde (med henvisning til hele formuleringen) mindst 20% kemisk umodificerede, naturlige stoffer og højst 15% naturafledte stoffer (jævnfør Tabel 3). Yderligere krav: 1) Mindst 95% af de naturlige og naturafledte stoffer,(hvis de er tilladt efter B2.2)hidrørende fra planter eller dyr indeholdt i produktet skal komme fra kontrolleret, økologisk landbrug og/eller fra vildtindsamling, certificeret af et behørigt anerkendt certificeringsorgan eller myndighed i overensstemmelse med en økologisk standard eller regulering, som er godkendt i IFOAM familien af standarder eller efter denne standard. 2) De i produktet indeholdte naturafledte ingredienser, som opført i Anneks 4, kan stamme fra kontrolleret, økologisk oprindelsesmateriale. I sådanne tilfælde kan den økologiske andel heraf for størstepartens vedkommende adderes til det øvrige økologiske indhold i produktet. Listen vil regelmæssigt blive opdateret med henblik på at tage hensyn til den øgede tilgængelighed af sådanne naturafledte substanser baseret på økologiske basisråvarer. *Eksempler på kalkulation af planteekstrakter og hydrolater/blomstervand gives i Anneks 5. # For Sæber: Naturlig og Naturafledt andel vil blive tilføjet. C. Krav til bærermaterialer (fx vådservietter og rondeller). 1. Alle bærermaterialer brugt til anvendelse af en formulering på hudens overflade (dvs. servietter eller rondeller) skal opfylde kravene til naturlige og /eller naturafledte stoffer (som de er defineret i A1a) og de skal være udvundet af fornybare / gendyrkelige råmaterialer. D. Krav til emballering og emballagemateriale 1. Emballageforbrug skal så vidt muligt holdes på et minimum.

5 2. Om muligt bør produkter designes til flere ganges anvendelse (prøvepakker undtaget). 3. Hvis der er teknisk mulighed for og adgang til genbrugelige emballagematerialer, om muligt fremstillet af fornybare / gendyrkelige råmaterialer, skal disse anvendes. 4. Halogeneret plast må ikke anvendes til emballage. 5. Beholdere med luft, kvælestof, ilt og kuldioxid (men uden VOC(Volatile Organic Compounds) kan certificeres som naturlig eller økologisk kosmetik ifølge NATRUE (luft, kvælestof, ilt og kuldioxid accepteres). Gasserne vil ikke blive taget i betragtning i forbindelse med beregning i henhold til Tabel 1, 2 eller 3 (se nedenfor) Annekser: De følgende annekser kan findes i online tilgængelige excel filer: Anneks 1a: Ekstraktionsmidler, som er godkendte ved fremstilling af naturlige stoffer Anneks 1b: ph-justerende og ionbyttende midler godkendt til fremstillingen af naturlig kosmetik Anneks 2a: Naturidentiske konserveringsmidler godkendt til fremstillingen af naturlig kosmetik Anneks 2b: Naturidentiske, uorganiske pigmenter og mineraler godkendt til anvendelse i naturlig kosmetik Anneks 3: Naturafledte stoffer godkendt til produktion af naturlig kosmetik (åben liste af INCI-betegnelser) Anneks 4: Den økologiske andel af naturafledte substanser som er forarbejdet ud fra økologiske råmaterialer ifølge kriterierne fremført i EU Økologiforordning [Regulativ EC Nr. 834/2007, tidl. (til 31/12/2008) Regulativ (EEC) Nr. 2092/91] eller i USDAs National Organic Program (NOP) gældende fra 1. januar Denne liste ajourføres regelmæssigt. Anneks 5: Eksempler på beregning af den naturlige (økologiske) andel af planteekstrakter og hydrolater/blomstervand

6 Table 1: Krav til produkter i kategorien Naturkosmetik 1*** *** Indhold af råvare i det færdige produkt (%) Olier/vandfrie rense- og hudplejemidler Parfume, Eau de Parfume, Eau de Toilette, Eau de Cologne (W/O)og Oliegeler Dekorativ kosmetik Deodoranter og antiperspiranter (O/W) og geler Solbeskyttelsesmidler Hårplejeprodukter Renseprodukter Mundpleje produkter Dekorativ kosmetik, vandfri Sæber Vandige opløsninger Indhold af vand (%) Vandfri Ingen krav eller begrænsninger Vandfri Ingen krav eller begrænsninger Minimum indhold af naturlige substanser (%) Indhold af naturidentiske substanser (%) Ingen krav eller begrænsninger Maksimum indhold af naturafledte substanser (%) *** Op til 4,4% vand indeholdt i alkohol undtages fra at medgå i vurderinger af hvorvidt produktet betragtes som vand-frit.

7 Table 2: Krav til produkter i kategorien Naturkosmetik med økologiske ingredienser 1*** *** Indhold af råvare i det færdige produkt (%) Olier/vandfrie rense- og hudplejemidler Parfume, Eau de Parfume, Eau de Toilette, Eau de Cologne (W/O)og Oliegeler Dekorativ kosmetik Deodoranter og antiperspiranter (O/W) og geler Solbeskyttelsesmidler Hårplejeprodukter Renseprodukter Mundpleje produkter Dekorativ kosmetik, vandfri Sæber Vandige opløsninger Indhold af vand (%) Vandfri Ingen krav eller begrænsninger Vandfri Ingen krav eller begrænsninger Minimum indhold af naturlige substanser (%) 90* 60* 30* 15* 15* 15* 15* 15* 15* 15* 15* 1* 15* Indhold af naturidentiske substanser (%) Ingen krav eller begrænsninger Maksimum indhold af naturafledte substanser (%) 10** 10** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 99** 5** * Bemærk venligst de yderligere krav til substanser fra kontrolleret økologisk produktion i afsnit B.2. ** Bemærk venligst de yderligere krav med hensyn til produktion af naturafledte substanser lavet ud fra økologiske oprindelsesmaterialer i sektion B.2. *** Op til 4,4% vand indeholdt i alkohol undtages fra at medgå i vurderinger af hvorvidt produktet betragtes som vand-frit. # Bemærk venligst de yderligere krav med hensyn til sæber i sektion B.2.

8 Table 3: Krav til produkter i kategorien Økologisk Kosmetik 1*** *** Indhold af råvare i det færdige produkt (%) Olier/vandfrie rense- og hudplejemidler Parfume, Eau de Parfume, Eau de Toilette, Eau de Cologne (W/O)og Oliegeler Dekorativ kosmetik Deodoranter og antiperspiranter (O/W) og geler Solbeskyttelsesmidler Hårplejeprodukter Renseprodukter Mundpleje produkter Dekorativ kosmetik, vandfri Sæber Vandige opløsninger Indhold af vand (%) Vandfri Ingen krav eller begrænsninger Vandfri Ingen krav eller begrænsninger Minimum indhold af naturlige substanser (%) 90* 60* 30* 20* 20* 20* 20* 20* 20* 20* 20* 1* 20* Indhold af naturidentiske substanser (%) Ingen krav eller begrænsninger Maksimum indhold af naturafledte substanser (%) 10** 10** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 99** 5** * Bemærk venligst de yderligere krav til substanser fra kontrolleret økologisk produktion i afsnit B.3. ** Bemærk venligst de yderligere krav med hensyn til produktion af naturafledte substanser lavet ud fra økologiske oprindelsesmaterialer i sektion B.3. *** Op til 4,4% vand indeholdt i alkohol undtages fra at medgå i vurderinger af hvorvidt produktet betragtes som vand-frit. # Bemærk venligst de yderligere krav med hensyn til sæber i sektion B.3.

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 2.7 af

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 2.7 af NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 2.7 af 12.02.2013 Opdateret tekst (i forhold til udgave 2.6) er vist fremhævet med gul baggrund. Forord Menneskeheden har overvundet mange

Læs mere

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.2 af 04.08.2015

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.2 af 04.08.2015 NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.2 af 04.08.2015 Opdateret tekst (i forhold til udgave 3.1 og 3.2) er vist fremhævet med gul baggrund. 1. Forord Dette dokument udgør de

Læs mere

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 2.0 af 03/02/2011

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 2.0 af 03/02/2011 Version 2.0 af 03/02/2011 Opdateret tekst (i forhold til udgave 1.9) er vist fremhævet med gul baggrund. Forord Menneskeheden har overvundet mange miljø- og leveforhold uden at have tilpasset menneskekroppen

Læs mere

- Åbne lister over naturafledte stoffer og naturidentiske stoffer, som er godkendte til brug i naturkosmetik;

- Åbne lister over naturafledte stoffer og naturidentiske stoffer, som er godkendte til brug i naturkosmetik; NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.4 af 20.04.2016 Opdateret tekst (i forhold til udgave 3.2) er vist fremhævet med gul baggrund. 1. Forord Dette dokument udgør de kriterier,

Læs mere

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 2.0 af 03/02/2011

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 2.0 af 03/02/2011 Version 2.0 af 03/02/2011 Opdateret tekst (i forhold til udgave 1.9) er vist fremhævet med gul baggrund. Forord Menneskeheden har overvundet mange miljø- og leveforhold uden at have tilpasset menneskekroppen

Læs mere

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 2.0 af 03/02/2011

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 2.0 af 03/02/2011 Version 2.0 af 03/02/2011 Opdateret tekst (i forhold til udgave 1.9) er vist fremhævet med gul baggrund. Forord Menneskeheden har overvundet mange miljø- og leveforhold uden at have tilpasset menneskekroppen

Læs mere

Astma-allergimærket! Australian Certified Organic!

Astma-allergimærket! Australian Certified Organic! Astma-allergimærket Astma-allergimærket er din garanti for, at et produkt ikke indeholder parfume, parabener, farvestoffer eller formaldehyd. Indholdet i produkter, der bærer Astma-allergimærket, er blevet

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

EU Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med kommissionsdirektiv 91/155/ECC og 2002/58/EC ANIMO KOFFIE-AANSLAG (NL)

EU Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med kommissionsdirektiv 91/155/ECC og 2002/58/EC ANIMO KOFFIE-AANSLAG (NL) Version 696 / 110598/7 Datablad revideret: 08.11.2005 Udskrevet: 08.11.2005 Side 1 af 5 1. Identifikation af præparat og firma/foretagende Handelsnavn: Anvendelse af præparat: (1) rensemiddel: professionel

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 1.8 af 01/07/2010

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 1.8 af 01/07/2010 NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 1.8 af 01/07/2010 Opdateret tekst (i forhold til udgave 1.7) er vist fremhævet med orange Tekst. Forord Menneskeheden har overvundet mange

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund 4. marts 2013 LICW/TS Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund I DI mener vi, at det forslag til kriterier for Svanemærkning af bagerier og brød, der er sendt

Læs mere

DET BEHØVER IKKE VÆRE ET KOMPROMIS, BLOT FOR AT VÆRE SKÅNSOM. FRI FOR parfumer, parabener, siliconeolier, farvestoffer og mineralolier.

DET BEHØVER IKKE VÆRE ET KOMPROMIS, BLOT FOR AT VÆRE SKÅNSOM. FRI FOR parfumer, parabener, siliconeolier, farvestoffer og mineralolier. DET BEHØVER IKKE VÆRE ET KOMPROMIS, BLOT FOR AT VÆRE SKÅNSOM En kompromisløs hårpleje- og stylingserie uden noget ekstra. Udviklet, uden allergifremkaldende ingredienser, i samarbejde med det finske astma

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen 4.9.2013 A7-0279/181 181 Artikel 2 nr. 2 litra c nr. ii Direktiv 2009/28/EF Artikel 3 stk. 4 afsnit 2 litra d d) Ved beregningen af biobrændstoffer i tælleren må andelen af energi fra biobrændstoffer,

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

Cavalier king charles spaniel www.royalcanin.dk

Cavalier king charles spaniel www.royalcanin.dk Det skræddersyede ernæringsprogram til Cavalier king charles spaniel www.royalcanin.dk En intelligent og pålidelig lille hund Cavalier king charles spanielen er dynamisk og utrolig ivrig, og så elsker

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse SPRAYMADINE C Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden VÆSKE MED KARAKTER AF SYRE YVERHYGIEJNE EFTER MALKNING

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu?

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu? Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu? ved Sybille Kyed Landbrugspolitisk Chef Økologisk Landsforening December 2016 Reglernes forankring og

Læs mere

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Ifølge EU regulativ (EC) Nr. 1907/2006 Version 1 PSDS udført for duftkapsel uden farveskifte Revideret dato: 28.01.2013 Tryk Dato: 28.01.2013 1. OPLYSNINGER OM INDHOLD OG VIRKSOMHED 1.1 PRODUKTNAVN: LUFTFRISKER

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Smøring med fugtighedscreme

Smøring med fugtighedscreme Information til patienten Smøring med fugtighedscreme Regionshospitalet Viborg Medicinsk Afdeling Dermatologisk Ambulatorium Hvorfor smøre med fugtighedscreme? Huden har mange vigtige funktioner, og det

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Regulativ 1907/2006 TRAVABON

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Regulativ 1907/2006 TRAVABON 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Produkt information Produktnavn : Firma : Telefon : ++49-2151-38-1370 E-mail : Den sagkyndige persons e-mailadresse: usgq-krefeld@degussa.com

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

- Copyright Bureau Veritas. Kosmetik lovgivning

- Copyright Bureau Veritas. Kosmetik lovgivning Kosmetik lovgivning Kosmetiske produkter Definition i henhold til EU s kosmetikforordning Ethvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i kontakt med dele af det menneskelige legemes

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Rottweiler

Det skræddersyede ernæringsprogram til Rottweiler Det skræddersyede ernæringsprogram til Rottweiler www.royalcanin.dk Denne modige, charmerende hunds oprindelse Rottweileren er en af de ældste racer. Dens tyske oprindelse går helt tilbage til den tid,

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 144/12 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/886 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/312/EU opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse DERMISAN Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden ph-neutral VÆSKE HÅNDHYGIEJNE AF MALKEREN VASK BLØDGØRING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Bæredygtighed i Økologisk produktion V/ Økologikonsulent Malene Kræfting Projektet har modtaget tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL GET2PET

VELKOMMEN TIL GET2PET VELKOMMEN TIL GET2PET Et 100 % dansk ejet familie foretagende som udelukkende sælger hunde & katte foder af den bedste kvalitet. For at opnå dette har vi valgt at samarbejde med Arden Grange. Selve produktserien

Læs mere

Kontakt os. 100 % naturlige ingredienser ////// Lotions & cremer

Kontakt os. 100 % naturlige ingredienser ////// Lotions & cremer Kontakt os Kontakt os i dag, og få en snak med en af vores hudspecialister om, hvordan vi kan hjælpe netop dig. Ring på:... 70 21 79 00 (Åbningstider mandag - fredag kl. 09.00-14.00) e-mail:..... info@ecolibri.dk

Læs mere

Go Care -- quality food for your best buddy

Go Care -- quality food for your best buddy Mums We simply love it -- quality food for your best buddy yummy QUALITY FOOD FOR YOUR BEST BUDDY GO CARE er helt enkelt lækkert og en favorit hos mange hunde og katte samt deres ejere. Alle produkter

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

Industrial Wipes. Sikkerhedsdatablad. Pr. 24. juni 2009 1. IDENTIFIKATION AF STOFFER/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Industrial Wipes. Sikkerhedsdatablad. Pr. 24. juni 2009 1. IDENTIFIKATION AF STOFFER/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Industrial Wipes Sikkerhedsdatablad Pr. 24. juni 2009 1. IDENTIFIKATION AF STOFFER/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Præparatnavn. Klassifikation. Anvendelse. Leverandør. INDUSTIAL WIPES En blanding af organiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Tilsætningsstoffer og økologi

Tilsætningsstoffer og økologi Kun relativt få tilsætningsstoffer er tilladte at bruge i økologiske fødevarer, da en af ideerne med økologi er at produkterne skal være så naturlige og opringelige som muligt som muligt. I økologiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1)

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) I medfør af 5, 34, nr. 2 og 3, og 104, stk. 2, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Udfordringer i foderforsyningen

Udfordringer i foderforsyningen Udfordringer i foderforsyningen Ole Christensen BioMar A/S 2013 1 Akvakultur værdikæden Råvarer - fangst og høst Råvare - fremstilling Fiskefoderproduktion Fiske-opdræt Produktion af fiskeprodukter Salg

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Kortlægning af kemiske hårfjerningsmidler

Kortlægning af kemiske hårfjerningsmidler Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Kortlægning nr. 31 2003 Kortlægning af kemiske hårfjerningsmidler Anette Ejersted og Annette Orloff, Miljøstyrelsen 2 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 4 2

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.

Ændringsskema Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Planter Den 08. januar 2018 Sagsnr.: 17-1232-000006 KRBA (Ændring af BEK nr. 1626/2017) Ændringsskema Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. Henvisning

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse NATIDINE SUN Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden YVERHYGIEJNE TIL PLEJE AF PATTERNE Efter malkning Indeholder

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse parfumestoffer 1. Resume Parfumer anvendes i en lang række forskellige produkter og har for mange mennesker

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

AZ 70. Multifunktionelt rengøringsmiddel

AZ 70. Multifunktionelt rengøringsmiddel Multifunktionelt rengøringsmiddel Sammensætning: indeholder under 5 % anioniske tensider, ikke-ioniske tensider, duftstof. Øvrige ingredienser: kompleksdanner, ammoniak, farvestof. ph-værdi ca. 11. Effekt:

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 58/14 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/378 af 3. marts 2017 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (EØS-relevant

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Shih tzu

Det skræddersyede ernæringsprogram til Shih tzu Det skræddersyede ernæringsprogram til Shih tzu www.royalcanin.dk Den lille hund, der er så nem at omgås! Shih tzu en elsker sin ejer. Og eftersom den også elsker at putte og nusse, kan den godt lide at

Læs mere