NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.0 af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.0 af 28.10.2014"

Transkript

1 NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.0 af Opdateret tekst (i forhold til udgave 2.9) er vist fremhævet med gul baggrund. Forord Menneskeheden har overvundet mange miljø- og leveforhold uden at have tilpasset menneskekroppen til dem. Arkitektur, beklædning og kosmetik som alle er civilisationens kulturelle landvindinger er substitutter for menneskekroppens evne til at tilpasse sig. I tilgift til deres rent tekniske funktioner har arkitektur og beklædning også en æstetisk funktion. Det samme er tilfældet for (dekorativ) kosmetik. Dyreverdenen, derimod, har tilpasset sig til sine respektive miljøer og leveforhold. Her dækker og beskytter skæl, pels, skjold og fjer dyrene fra omgivelserne. Den seneste udvikling inden for især fødevaresektoren, men også andre industriområder, har understreget, hvor vigtigt naturlighed er for forbrugerne. Forbrugerne har ændret vaner, og er i stigende grad opmærksomme på naturlige aspekter, også når det drejer sig om hudplejeprodukter. Denne tendens vil med al sandsynlighed fortsætte. Dog er værdisætningen af fødevarers og kosmetiks naturlighed ikke direkte sammenlignelige. De vigtigste aspekter af naturligheden i fødevarer er bl.a. forekomst i naturen, dyrkningsmetoder og hvorvidt produktionen kan føres tilbage til kilden, som den store mængde af naturlige og økologiske fødevaremærker viser. Naturlig kosmetik er derimod sædvanligvis komplekse sammensætninger af naturlige, hovedsageligt forarbejdede råmaterialer. Derfor skal de evalueres på anden vis. Der har nu i en periode eksisteret en mængde definitioner og kendemærker for naturlig kosmetik på både nationalt og internationalt plan. Derfor er spørgsmålet om vi virkelig behøver endnu en definition? Den største udfordring produktionen af naturlig kosmetik står overfor er, udover udvælgelsen af råmateriale af tilstrækkelig kvalitet, at kunne tilbyde forbrugerne effektive, sikre og sansemæssigt tiltalende produkter af høj kvalitet. Dog kan produkter af denne art ikke altid fremstilles udelukkende af rene, naturlige ingredienser. Hvis vi fx kaster blikket på beklædning, kan tiltalende produkter i modsætning til fødevarer ikke produceres udelukkende af rene, umodificerede naturlige substanser. Her falder et eksempel som tekstiler, fremstillet af fibre, i øjnene. Spørgsmålet er også for kosmetiske produkter, hvilke naturingredienser der kan anvendes som de er, hvor (fysisk-) kemiske modifikationer synes nødvendige i klart definerede rammer, og hvorledes substanser som er nær naturlige skal vurderes. Kompromiser er til en vis grad nødvendige. Dog skal det sikres, at de er forståelige og gennemskuelige for forbrugeren, samt at forbrugeren informeres i tilstrækkelig grad. Ikke desto mindre bør disse kompromiser begrænses til det absolut nødvendige. Definitionen på naturkosmetik må ikke gøres uforståelig af en række tilsyneladende tilfældige undtagelser. De til NATRUE-mærket fremsatte kriterier skal, hvad angår pålidelighed og fuldstændig gennemskuelighed, gå længere end nogen tidligere fremsat definition på naturkosmetik i Tyskland og Europa. Udelukkende naturlige, visse naturidentiske og naturafledte råmaterialer må anvendes i overensstemmelse med nedenstående krav. Kriterier, optegnelser over godkendte substanser samt certificerede produkter og råvarer samt FAQ er er frit tilgængelige for alle interessenter, forbrugere såvel som producenter, på Desuden kan der stilles spørgsmål og skrives kommentarer på nævnte side. Alle produkter skal, uafhængigt af formuleringen af et naturkosmetisk produkt, først og fremmest overholde de grundlæggende krav i kosmetikforordning (EC Nr. 1223/2009), specielt hvad angår sammensætning, sikkerhed, effektivitet og mærkningskrav. Der ud over er testning på dyr fundamentalt i modstrid med NATRUE s grundlæggende værdier og etik. Derfor udvides NATRUE s modstand mod test af slutprodukter på dyr ifølge kosmetikforordning (EC Nr. 1223/2009) til også at omfatte lande uden for EU. Udover vand, som er den basale og derfor ofte største bestanddel i kosmetiske sammensætninger, er kemisk umodificerede naturlige ingredienser (natursubstanser, fx fedtstoffer, hydroalkoholiske planteekstrakter) sædvanligvis hovedbestanddelen i det færdige produkt, hvis det betegnes som et naturkosmetisk produkt. De

2 anvendte kemisk umodificerede naturingredienser bør så vidt muligt være af økologisk kvalitet. Naturidentiske stoffer må kun anvendes, dersom naturlige stoffer ikke kan skaffes fra naturen ved anvendelse af en rimelig teknisk indsats. Naturidentiske ingredienser indgår i nedennævnte positivlister. Brugen af naturafledte substanser kan kun forsvares, hvis disses funktion ikke kan opnås med naturlige substanser. Naturafledte substanser udvindes altid fra naturlige substanser, omend mineralolie er udelukket som råmateriale. De bør kun fremstilles ved processer som svarer til fysiologiske processer (fx dannelsen af partielle glycerider ved en proces svarende til fordøjelsen af fedt). Antallet af kemiske modifikationstrin bør holdes på et minimum. Naturafledte substanser bør så vidt muligt være fremstillet af økologiske råvarer. Naturafledte stoffers miljømæssige kompatibilitet bør evalueres separat for at sikre, at de kan føres tilbage uden at forårsage nogen problemer i den naturlige cyklus. For vaskeaktive, naturafledte stoffer stilles særligt strenge krav til biologisk nedbrydelighed. Der skal også tages højde for bæredygtighedsaspekter hele vejen ad værdikæden under hensyn til biodiversitet (udfærdigelse af en bæredygtighedsrapport eller miljøpåvirkningsvurdering af producenterne). De konkrete krav naturkosmetik skal leve op til omfatter: - Positivlister over naturlige substanser, naturafledte substanser og naturidentiske substanser, som er godkendte til brug i naturkosmetik, - Beskrivelser af tilladte fremstillingsmetoder for naturkosmetik såvel for naturlige, naturafledte som naturidentiske råmaterialer, - De påkrævede minimumsniveauer for natursubstanser og naturlige substanser af økologisk kvalitet, samt maximumniveauet for naturafledte råmaterialer i de tre kategorier naturkosmetik, naturkosmetik med økologisk bestanddel, og økologisk kosmetik, - Såvel som kriterier for emballage og visse bærermaterialer. Det er muligt at få certificeret produkter på basis af NATRUE-kriterierne for naturlig og økologisk kosmetik uafhængigt af medlemskab af NATRUE eller andre institutioner. For at anvende NATRUE-mærket er det nødvendigt at mindst 75% af alle individuelle færdige produkter (dvs recepturer) i en given serie af kosmetiske produkter af samme mærke (defineret som varemærke /mærkevare samt mærkevarekommunikation) kan certificeres som naturlig eller økologisk kosmetik. Dette krav er ikke gældende for kosmetiske råvarer. Principielt vedrører alle henvisninger til lovgivningen i dette dokument om krav den nugældende Europæiske lovgivning. I ikke EU lande/regioner må disse henvisninger tilpasses den tilsvarende nationale lovgivning I de lande, hvor produkterne skal markedsføres. Forord slut. A. Definition af tilladte ingredienser og processer a) Naturkosmetik er produkter som, i henhold til nr. 2 og 3 produceres af udelukkende naturlige substanser. Naturlige substanser er substanser af botanisk, uorganisk-mineralsk eller animalsk oprindelse (med undtagelse af døde hvirveldyr) og disses blandinger og reaktionsprodukter med hverandre. Udelukkende fysiske processer inkl. udtrækning med de i Anneks 1a opførte udtræknings- og renselsesmidler og i Anneks 1b opførte ph-justerende midler er tilladte til udvinding og yderligere forarbejdning. Enzymatiske og mikrobiologiske metoder er også tilladt, såfremt der udelukkende anvendes naturligt forekommende enzymer og mikroorganismer og så længe slutproduktet er identisk med de stoffer, som findes i naturen. Råmaterialer fra planter eller af animalsk oprindelse såvel som færdige produkter må ikke udsættes for ioniserende stråling. Blegning af naturlige substanser er kun tilladt, såfremt der ikke anvendes klor (natriumhypochlorit). Hvad angår GMO-frihed skal såvel slutproduktet og udgangsmaterialer som anvendte enzymer og mikroorganismer leve op til kriterierne i EU s Økologiforordning [Regulativ EC Nr. 834/2007, tidl. (til 31/12/2008) Regulativ (EEC) Nr. 2092/91]. Dette krav gælder også for stoffer, som ikke er omfattede af reguleringen (eks. ikke-økologiske

3 ingredienser, ikke fødevarer og ikke foder stoffer) b) Naturlige duftstoffer (f.eks. æteriske olier) som følger ISO standard 9235 kan anvendes i naturlig kosmetik. Dette inkluderer isolater af æteriske olier og æteriske olier rekonstrueret fra disse. Syntetiske, naturidentiske duftstoffer og kemisk modificerede naturlige duftstoffer må ikke anvendes i naturlig kosmetik. De naturlige parfumer skal ligeledes opfylde alle andre krav i NATRUE-kriterierne. c) For naturlig kosmetik stilles der ikke særlige krav til vandets oprindelse. Ved beregningen af andelen af naturlige substanser i det kosmetiske produkt ( jf. afsnit B), indgår vand kun i beregningerne, dersom det indgår som en bestanddel af den tilsatte vegetabilske forbindelse (direkte fra tilsat vegetabilsk juice). Til konservering af naturkosmetik kan anvendes de naturidentiske konserveringsmidler der er optegnet i Anneks 2a [I overensstemmelse med Anneks V i kosmetikforordning (EC Nr. 1223/2009)]. Brugen af disse substanser skal indikeres med ordlyden konserveret med på emballagen. De naturidentiske, uorganiske pigmenter og mineraler som er opført i Anneks 2b må også anvendes i naturlig kosmetik. Naturafledte substanser må kun anvendes i produktionen af naturlig kosmetik såfremt de er udvundet via kemiske reaktioner, inklusiv bioteknologiske processer, fra naturlige substanser som defineret i sektion A.1.a (dvs. fedtstoffer, olier, vokse, lecithiner, mono-, oligo- og polysaccharider, proteiner og lipoproteiner). Følgende kemiske reaktioner er tilladte: Hydrolyse (inkl. forsæbning), neutralisering, kondensationsreaktion med eliminering af vand, esterificering, transesterificering, hydrogenering, hydrogenolyse, dehydrogenering, glycosidering, fosforylering, sulfatering, acetylering, amidering og iltning (med ilt, ozon og peroxider), samt pyrolyse og dimerisering. Hvis det er teknisk set uundgåeligt eller nødvendigt med henblik på at tilpasse processer til forbedret energieffektivitet eller forbedret bæredygtighed, skal hertil nødvendige materialer og katalysatorer inklusiv enzymer og mikroorganismer komplet fjernes efter brug. Kun ubetydelige og teknisk set uundgåelige spormængder må findes i det endelige produkt. Naturafledte substanser inkluderer også yderligere substanser (udover de i pkt. 2 nævnte) som forekommer naturligt men ikke kan udvindes i tilstrækkelige mængder fra deres naturlige kilder ved brug af tidssvarende teknologi. Anneks 3 indeholder en åben liste over godkendte naturafledte substanser, som kan leve op til de ovennævnte krav. Vaskeaktive stoffer skal være fuldstændigt biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU-regulativet vedr. rengøringsmidler [Regulativ (EC) Nr. 648/2004]. Hvis det er teknisk set uundgåeligt eller nødvendigt med henblik på at tilpasse processer til forbedret energieffektivitet eller forbedret bæredygtighed, skal hertil nødvendige materialer og katalysatorer inklusiv enzymer og mikroorganismer, som ikke opfylder NATRUE s kriterier, komplet fjernes efter brug. Kun ubetydelige og teknisk set uundgåelige spormængder må findes i det endelige produkt. Det skal under alle forarbejdnings-, produktions- og påfyldningsprocesser sikres at uønskede stoffer hidrørende fra disse processer, fra emballager, eller fra opbevaringsbeholdere ikke overføres til produkterne. B. Minimumskrav til indhold af naturlige substanser, naturlige substanser af økologisk kvalitet, og maksimale værdier for naturafledte substanser 1.Naturkosmetik Minimumsniveauet for naturlige substanser og maksimumniveauet for naturafledte råmaterialer (med henvisning til hele formuleringen) præsenteres for hver produktgruppe i Tabel 1 (her gælder Anneks 4 ikke). Vandholdige, naturlige substanser indgår med følgende vægt-procent:* a) Rene plantesafter: 100% b) Koncentrerede plantesafter: Kun 100 % koncentrat medregnes (som naturlig substans). Vand til

4 tilbagefortynding medregnes ikke. c) Vandige ekstrakter: Kun selve plantedelen d) Hydroalkoholiske ekstrakter: Plante- og alkoholdelene medregnes (såfremt sidstnævnte er naturlig substans) 2. Naturkosmetik med økologiske bestanddele Grundkrav: Ud over de basale krav fastlagt under punkt 1 skal følgende krav efterleves: Produktet skal indeholde (med henvisning til hele formuleringen) mindst 15% kemisk umodificerede, naturlige stoffer og højst 15% naturafledte stoffer (jævnfør Tabel 2). Yderligere krav: 1) Mindst 70% af de naturlige og naturafledte stoffer (hvis de er tilladt efter B2.2) hidrørende fra planter eller dyr indeholdt i produktet skal komme fra kontrolleret, økologisk landbrug og/eller fra vildtindsamling, certificeret af et behørigt anerkendt certificeringsorgan eller myndighed i overensstemmelse med en økologisk standard eller regulering, som er godkendt i IFOAM familien af standarder eller efter denne standard. 2) De i produktet indeholdte naturafledte ingredienser, som opført i Anneks 4, kan stamme fra kontrolleret, økologisk oprindelsesmateriale. I sådanne tilfælde kan den økologiske andel heraf for størstepartens vedkommende adderes til det øvrige økologiske indhold i produktet. Listen vil regelmæssigt blive opdateret med henblik på at tage hensyn til den øgede tilgængelighed af sådanne naturafledte substanser baseret på økologiske basisråvarer. 3. Økologisk kosmetik Grundkrav: Ud over de basale krav fastlagt under punkt 2 skal følgende krav efterleves: Produktet skal indeholde (med henvisning til hele formuleringen) mindst 20% kemisk umodificerede, naturlige stoffer og højst 15% naturafledte stoffer (jævnfør Tabel 3). Yderligere krav: 1) Mindst 95% af de naturlige og naturafledte stoffer,(hvis de er tilladt efter B2.2)hidrørende fra planter eller dyr indeholdt i produktet skal komme fra kontrolleret, økologisk landbrug og/eller fra vildtindsamling, certificeret af et behørigt anerkendt certificeringsorgan eller myndighed i overensstemmelse med en økologisk standard eller regulering, som er godkendt i IFOAM familien af standarder eller efter denne standard. 2) De i produktet indeholdte naturafledte ingredienser, som opført i Anneks 4, kan stamme fra kontrolleret, økologisk oprindelsesmateriale. I sådanne tilfælde kan den økologiske andel heraf for størstepartens vedkommende adderes til det øvrige økologiske indhold i produktet. Listen vil regelmæssigt blive opdateret med henblik på at tage hensyn til den øgede tilgængelighed af sådanne naturafledte substanser baseret på økologiske basisråvarer. *Eksempler på kalkulation af planteekstrakter og hydrolater/blomstervand gives i Anneks 5. # For Sæber: Naturlig og Naturafledt andel vil blive tilføjet. C. Krav til bærermaterialer (fx vådservietter og rondeller). 1. Alle bærermaterialer brugt til anvendelse af en formulering på hudens overflade (dvs. servietter eller rondeller) skal opfylde kravene til naturlige og /eller naturafledte stoffer (som de er defineret i A1a) og de skal være udvundet af fornybare / gendyrkelige råmaterialer. D. Krav til emballering og emballagemateriale 1. Emballageforbrug skal så vidt muligt holdes på et minimum.

5 2. Om muligt bør produkter designes til flere ganges anvendelse (prøvepakker undtaget). 3. Hvis der er teknisk mulighed for og adgang til genbrugelige emballagematerialer, om muligt fremstillet af fornybare / gendyrkelige råmaterialer, skal disse anvendes. 4. Halogeneret plast må ikke anvendes til emballage. 5. Beholdere med luft, kvælestof, ilt og kuldioxid (men uden VOC(Volatile Organic Compounds) kan certificeres som naturlig eller økologisk kosmetik ifølge NATRUE (luft, kvælestof, ilt og kuldioxid accepteres). Gasserne vil ikke blive taget i betragtning i forbindelse med beregning i henhold til Tabel 1, 2 eller 3 (se nedenfor) Annekser: De følgende annekser kan findes i online tilgængelige excel filer: Anneks 1a: Ekstraktionsmidler, som er godkendte ved fremstilling af naturlige stoffer Anneks 1b: ph-justerende og ionbyttende midler godkendt til fremstillingen af naturlig kosmetik Anneks 2a: Naturidentiske konserveringsmidler godkendt til fremstillingen af naturlig kosmetik Anneks 2b: Naturidentiske, uorganiske pigmenter og mineraler godkendt til anvendelse i naturlig kosmetik Anneks 3: Naturafledte stoffer godkendt til produktion af naturlig kosmetik (åben liste af INCI-betegnelser) Anneks 4: Den økologiske andel af naturafledte substanser som er forarbejdet ud fra økologiske råmaterialer ifølge kriterierne fremført i EU Økologiforordning [Regulativ EC Nr. 834/2007, tidl. (til 31/12/2008) Regulativ (EEC) Nr. 2092/91] eller i USDAs National Organic Program (NOP) gældende fra 1. januar Denne liste ajourføres regelmæssigt. Anneks 5: Eksempler på beregning af den naturlige (økologiske) andel af planteekstrakter og hydrolater/blomstervand

6 Table 1: Krav til produkter i kategorien Naturkosmetik 1*** *** Indhold af råvare i det færdige produkt (%) Olier/vandfrie rense- og hudplejemidler Parfume, Eau de Parfume, Eau de Toilette, Eau de Cologne (W/O)og Oliegeler Dekorativ kosmetik Deodoranter og antiperspiranter (O/W) og geler Solbeskyttelsesmidler Hårplejeprodukter Renseprodukter Mundpleje produkter Dekorativ kosmetik, vandfri Sæber Vandige opløsninger Indhold af vand (%) Vandfri Ingen krav eller begrænsninger Vandfri Ingen krav eller begrænsninger Minimum indhold af naturlige substanser (%) Indhold af naturidentiske substanser (%) Ingen krav eller begrænsninger Maksimum indhold af naturafledte substanser (%) *** Op til 4,4% vand indeholdt i alkohol undtages fra at medgå i vurderinger af hvorvidt produktet betragtes som vand-frit.

7 Table 2: Krav til produkter i kategorien Naturkosmetik med økologiske ingredienser 1*** *** Indhold af råvare i det færdige produkt (%) Olier/vandfrie rense- og hudplejemidler Parfume, Eau de Parfume, Eau de Toilette, Eau de Cologne (W/O)og Oliegeler Dekorativ kosmetik Deodoranter og antiperspiranter (O/W) og geler Solbeskyttelsesmidler Hårplejeprodukter Renseprodukter Mundpleje produkter Dekorativ kosmetik, vandfri Sæber Vandige opløsninger Indhold af vand (%) Vandfri Ingen krav eller begrænsninger Vandfri Ingen krav eller begrænsninger Minimum indhold af naturlige substanser (%) 90* 60* 30* 15* 15* 15* 15* 15* 15* 15* 15* 1* 15* Indhold af naturidentiske substanser (%) Ingen krav eller begrænsninger Maksimum indhold af naturafledte substanser (%) 10** 10** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 99** 5** * Bemærk venligst de yderligere krav til substanser fra kontrolleret økologisk produktion i afsnit B.2. ** Bemærk venligst de yderligere krav med hensyn til produktion af naturafledte substanser lavet ud fra økologiske oprindelsesmaterialer i sektion B.2. *** Op til 4,4% vand indeholdt i alkohol undtages fra at medgå i vurderinger af hvorvidt produktet betragtes som vand-frit. # Bemærk venligst de yderligere krav med hensyn til sæber i sektion B.2.

8 Table 3: Krav til produkter i kategorien Økologisk Kosmetik 1*** *** Indhold af råvare i det færdige produkt (%) Olier/vandfrie rense- og hudplejemidler Parfume, Eau de Parfume, Eau de Toilette, Eau de Cologne (W/O)og Oliegeler Dekorativ kosmetik Deodoranter og antiperspiranter (O/W) og geler Solbeskyttelsesmidler Hårplejeprodukter Renseprodukter Mundpleje produkter Dekorativ kosmetik, vandfri Sæber Vandige opløsninger Indhold af vand (%) Vandfri Ingen krav eller begrænsninger Vandfri Ingen krav eller begrænsninger Minimum indhold af naturlige substanser (%) 90* 60* 30* 20* 20* 20* 20* 20* 20* 20* 20* 1* 20* Indhold af naturidentiske substanser (%) Ingen krav eller begrænsninger Maksimum indhold af naturafledte substanser (%) 10** 10** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 99** 5** * Bemærk venligst de yderligere krav til substanser fra kontrolleret økologisk produktion i afsnit B.3. ** Bemærk venligst de yderligere krav med hensyn til produktion af naturafledte substanser lavet ud fra økologiske oprindelsesmaterialer i sektion B.3. *** Op til 4,4% vand indeholdt i alkohol undtages fra at medgå i vurderinger af hvorvidt produktet betragtes som vand-frit. # Bemærk venligst de yderligere krav med hensyn til sæber i sektion B.3.

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Side 2 af 24 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 8.4.2004 L 104/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. 4. november 5. november 2004 i København, Danmark

Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. 4. november 5. november 2004 i København, Danmark Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling 4. november 5. november 2004 i København, Danmark København/Vilvorde-deklarationen om organiske opløsningsmidler og vandbaserede malinger

Læs mere

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. januar 1992 trådte en ny dansk lov om sundhedsvæsenet i Grønland i kraft. Samtidig ophævede man den daværende

Læs mere

Om Svanemærkede. Udendørsmøbler og legeredskaber. Baggrund til kriterieversion 3. Marts 2011. Nordisk Miljømærkning

Om Svanemærkede. Udendørsmøbler og legeredskaber. Baggrund til kriterieversion 3. Marts 2011. Nordisk Miljømærkning Om Svanemærkede Udendørsmøbler og legeredskaber Baggrund til kriterieversion 3 Nordisk Miljømærkning Svanemærkede Udemøbler og legeredskaber - Baggrund for miljømærkning, version 3.0 1 Indledning... 1

Læs mere

Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 15. juni 2012. Nordisk Miljømærkning

Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 15. juni 2012. Nordisk Miljømærkning Om Svanmærkede Gulvplejemidler Baggrund for miljømærkning Version 4 15. juni Svanemærkning af Gulvplejemidler - Baggrund for miljømærkning 051/version 4.0 Indhold 1. Sammenfatning 1 2. Basisfakta om kriterierne

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0288 (COD) 10710/2/14 REV 2 ENER 273 ENV 569 CLIMA 66 ENT 137 TRANS 309 AGRI 426 POLGEN 87 CODEC 1441

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1

Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 d. 26. oktober 2005, opdateret 13. oktober 2011 Baggrunden for fælles nordisk miljømærkning Nordisk

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010

Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010 Notat Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010 Vejledende fortolkning af drikkevarer omfattet af 1, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 634 af 28. juni 2008 om pant på og indsamling

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere