SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG"

Transkript

1 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE PROJEKTBESKRIVELSE OG KRAVSPECIFIKATIONER - BILAG 1 SEPTEMBER 2013

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE PROJEKTBESKRIVELSE OG KRAVSPECIFIKATIONER - BILAG 1 SEPTEMBER 2013 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 0 UDGIVELSESDATO 16. september 2013 UDARBEJDET PKO KONTROLLERET KIJE, IGAB GODKENDT PKO

4

5 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 5 INDHOLD 1 Entreprisebeskrivelse Projektpartnere Orientering - entreprisens omfang Tidsplan Grundlag 9 2 Bygnings- og placeringsbeskrivelse Bygningen Placeringsforslag Skygge- og afstandsforhold Statiske forhold for tagkonstruktion 14 3 Generelle specifikationer vedrørende solcelleinstallationen Normer og standarder Leverance Solcellepaneler Montagesystem Kabler Vekselrettere Elektrisk forbindelse Måling og overvågning af anlæg Brugermanual Aflevering / kontrol Anlægsydelse og sanktion Serviceaftale 22 4 Tilbudsmateriale 24

6

7 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 7 1 Entreprisebeskrivelse 1.1 Projektpartnere Bygherre: TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Gemmas Alle Kastrup Tlf Kontaktperson: Hasmik Margaryan Tlf.: Bygning: Tårnby Renseanlæg Kastrup Strandpark Kastrup Bygherrerådgiver: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Kontaktperson: Peter Kaarup Olsen Tlf.: / Orientering - entreprisens omfang Entreprisen omfatter en turnkey leverance af et solcelleanlæg på taget af teknikbygningen på Tårnby Renseanlæg, Kastrup Strandpark 22, 2770 Kastrup. Solcelleanlægget skal monteres oven på det eksisterende flade tag bestående af betondæk med tagpap.

8 8 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG Der ønskes tilbud på komplet turnkey solcelleanlæg med størst mulig årlig elproduktion [kwh/år] inden for den økonomiske ramme for entreprisen på kr. ekskl. moms. Et år efter afleveringen / idriftsættelsen af solcelleanlægget foretages der en grundig evaluering af anlægsydelsen, hvilket kan føre til udbetaling af sikkerhedsstillelse til Bygherren i tilfælde af en lavere elproduktion end forventet. Renseanlæggets har et højt elforbrug, hvilket er ca MWh/år. I sommerperioden er der et forbrug på minimum kwh/dag, så det bliver et anlæg, der på alle tidspunkter kun skal dække egetforbrug på renseanlægget. Dermed skal der ikke leveres strøm ud på det offentlige forsyningsnet. Bygherren forbeholder sig ret til efterfølgende at fastlægge den endelige størrelse af solcelleanlægget. Entreprisesummen vil blive reguleret i henhold til AB92 14 stk. 3. Entreprisen omfatter projektering, levering og etablering af et komplet solcelleanlæg beskrevet i nærværende funktionsudbud, herunder bl.a.: Solcellepaneler inklusive montagesystem og nødvendige fastgørelser på tagkonstruktion. Fortrådninger, stik og samlinger mellem solcellepaneler. Elforbindelser mellem panelgrupper og vekselrettere. Komplet tilslutning og montering af vekselrettere. Tilslutning af vekselrettere til el-tavle. Tilslutning til SRO-system. Føringsveje på tag og til/i teknikrum. Lukning/tætning af tag-/væggennemføringer. Entreprenøren skal på baggrund af udbudsmaterialet og indsamlede oplysninger samt egne tegninger, detaljer, forbindelses- og fortrådningsdiagrammer montere og udføre tilslutning af solcelleanlægget. Alle nødvendige koordineringsarbejder med eventuelle øvrige fag- og underentreprenører er indeholdt i nærværende entreprise. 1.3 Tidsplan Anlægget forventes opført i efteråret 2013 i løbet af et par uger. Entreprenøren udarbejder en tidsplan for arbejdet, der godkendes af byggeledelsen.

9 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG Grundlag Nedenfor nævnte dokumenter danner grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet Generelt Nærværende funktionsudbud AB 92 EU-direktiver, herunder EMC-direktivet Normer og standarder Gældende danske standarder for solcelleanlæg og tilhørende komponenter. Se bilag 3. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer. Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande. El-leverandørens bestemmelser. "Basisbeskrivelse for elarbejde" udgivet af F.R.I. og ELFO (illustrationer). IEC Crystalline silicon PV-modules Design qualification and type approval. DS/EN 1991 Eurocode 1 - Last på bærende konstruktioner. Øvrige for arbejdet relevante danske normer og standarder Anvisninger Anbefalingerne i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. skal sammen med projektmaterialets specifikationer betragtes som krav. Arbejdstilsynets anvisninger mv. (herunder regler for arbejde i højder med hensyn til arbejde med lift og kran). Meddelelser fra Sikkerhedsstyrelsen. TOR-anvisning nr. 23, 2. udg. August (Vedr. tage med tagpap).

10 10 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 2 Bygnings- og placeringsbeskrivelse 2.1 Bygningen Tårnby Renseanlæg har en samlet stor tagflade oven på en række sammenhængende eksisterende teknikbygninger. Det meste af tagkonstruktion består af betonelementer beklædt med tagpap. Betonelementerne har rækkevis en lille krumning svarende til en hældning på 1-2. Den samlede tagflade er ca m² og har indtil for nogle år siden været dækket af græs, hvilket fremgår af billedet herunder. Dette er nu fjernet, og der opsamles regnvand fra det meste af tagfladen. Se eventuelt tegning vedlagt som Bilag 7. Solcelleanlægget ønskes placeret på taget af teknikbygningen, der er markeret med en pil på Figur 2.1. Teknikbygninger Slambygning Kontor- og mandskabsbygning Figur 2.1 Luftfoto over hele renseanlægget. Nord er opad i billedet.

11 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 11 En tegning over det samlede renseanlæg er vedlagt som Bilag 6. Figur 2.2 herunder viser et udsnit af denne tegning. Udsnittet viser, hvad teknikbygningerne indeholder. Elforsyning mv. Figur 2.2 Tegning over teknikbygninger på renseanlægget. 2.2 Placeringsforslag Solcelleanlægget ønskes som udgangspunkt placeret på den bagerste det af taget på teknikbygningen. Figur 2.3 viser et billede af, hvordan tagfladen ser ud i dag. Flere billeder af tagfladen findes i Bilag 5. Figur 2.3 Tagfladen, hvor solcelleanlægget ønskes opført. Solcelleanlægget tænkes placeret i rækker på ballastkasser, der typisk vinkler solcellepanelerne i forhold til tagfladen. Med ballastkonsolkasse-systemet undgås gennembrydning af den eksisterende tagkonstruktion for fastgørelse. Nedenstående figur viser skitsering af den ønskede placering af solcelleanlægget. Her er tale om markering af det anvendelige tagareal og ikke en konkret visualisering af det arkitektoniske udtryk. Antallet af rækker er ukendt, da det afhænger af det tilbudte antal paneler og disses installerede paneleffekt [kwp]. Der henvises dog til, at der startes med rækker i den nordlige ende af tagfladen.

12 12 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG Afstand fra solpaneler til tagkanter skal være ca. 1,0 m. Dette gælder alle rækkeender samt yderste række(r), der støder direkte op imod tagkanter. Start med rækker her Denne tagflade kan også anvendes Tilslutning til hovedtavle Mulig placering af vekselrettere Figur 2.4 Skitsering af solcelleanlæg. Det er ikke en visualisering af det arkitektoniske udtryk, men en markering af det anvendelige tagareal. Endvidere er der vist placeringsmuligheder for vekselrettere. Bemærk, at det viste luftfoto er nogle år gammelt, og at græsbevoksningen er fjernet. Bemærk endvidere, at de angivne mål er baseret på en grov opmåling med risiko for usikkerheder. Nord er opad i billedet. 2.3 Skygge- og afstandsforhold Rækkerne med solceller skal placeres med en indbyrdes afstand, så de ikke skygger unødigt for hinanden. Nedenstående viser et eksempel på den minimumsafstand, der bør være imellem panelrækkerne. I det givne eksempel er der taget udgangspunkt i en vintersituation, hvor solen står lavest på himlen.

13 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG ,1 m 1,0 m 0,55 m Solpanel på ballastkasse Figur 2.5 Solpanel på ballastkasse 0,1 m Kant på tag Eksempel på minimumsafstande imellem rækker med solcellepaneler samt angivelse af minimumsafstand til tagkant. Eksemplet er baseret på anvendelse af ballastkassesystem og standardstørrelse paneler på ca. 1,0x1,6m. Solhøjden i december er lig 12. Herudover er det relevant at se på nogle af de forhold, der kan give skyggeeffekter på taget og dermed solcelleanlægget med reduceret elproduktion til følge. Der er bl.a. en ca. 25 m høj skorsten, der kan kaste en lang slagskygge hen over tagfladen. På nedenstående figur er der angivet nogle cirka mål på højden af forskellige bygningsdele. 3,65 m Ca. 25,0 m 3,85 m 1,05 m 0,86 m Figur 2.6 Angivelse af højder på forskellige bygningsdele til brug for vurdering af skyggeeffekter på tagfladen. Figuren herunder viser, i hvilken retning der er risiko for skyggeeffekter. Der er ikke beregnet præcist areal for områderne, som i perioder ligger i skygge, men specielt skyggen fra skorstenen vurderes at kunne strække sig over et større område

14 14 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG end vist på figuren. Det er vigtigt, at solcelleanlægget installeres på en sådan måde at evt. skyggeeffekt fra skorstenen mv. påvirker elproduktionen mindst muligt. Skorsten Figur 2.7 Markering af mulige skyggeeffekter på tagfladen. Slagskyggen fra skorstenen kan muligvis strække sig over et større område end vist på figuren. Nord er opad i billedet. 2.4 Statiske forhold for tagkonstruktion TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har vurderet, at tagkonstruktionen på teknikbygningerne har en tilstrækkelig bæreevne i forhold til etablering af et solcelleanlæg. Dette skyldes bl.a., at taget tidligere har været dækket af et tykt græslag, der nu er fjernet. Tilbudsgiveren skal komme oplysninger om solcelleanlæggets last på tagfladen. Det skal angives hvilke flader og punkter, der belastes, og den flade-/punktmæssige last (kg/m² eller kg) skal oplyses.

15 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 15 3 Generelle specifikationer vedrørende solcelleinstallationen 3.1 Normer og standarder Der henvises til de forrige afsnit i dokumentet. 3.2 Leverance Der skal leveres et komplet turnkey solcelleanlæg med en systemvirkningsgrad på ca. 85% og en samlet anlægsydelse (elproduktion) på kwh/år per m² solcellepanel. Solcellepanelerne leveres sammen med en Balance-Of-System (BOS) pakke, dvs. alt hjælpeudstyr, der sammen med solcellepanelerne udgør et samlet funktionsdygtigt og færdigmonteret solcelleanlæg. Solcelleanlægget skal kunne tåle det nærliggende maritime miljø. Leverancen skal omfatte levering samt mekanisk og elektrisk montering af: Solcellemoduler Vekselrettere Kabler Komplet monteringssystem Gruppetavler med elmålere Datadisplay (option). Derudover omfatter leverancen: Dokumentation og manual for anlæg Indkøring Instruktion af driftspersonale.

16 16 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 3.3 Solcellepaneler Der ønskes installeret solcellepaneler, således at der samlet set for anlægget opnås højest mulig installeret nominel paneleffekt [kwp], der under standardkonditioner giver grundlag for størst mulig el-produktion [kwh pr. år]. Der stilles følgende krav til solcellepanelerne: Solcellepanelerne skal have en nominel effekt på mindst 145 W p /m² jf. standardkonditioner (STC), 1000 Wm 2, Air Mass (AM) 1,5 og 25 C. Ydelsesgaranti for solcellepaneler: Efter 10 år minimum 90% ydelse, efter 25 år minimum 80% ydelse. Der skal være en samlet levetid på minimum 30 år. Produktet skal være godkendt efter IEC61215 og IEC Panelerne skal have bypass-dioder, og forbindelsesboksen på panelbagsiden skal være IP65 klassificeret. Solcellerne skal være af typen polykrystallinske eller monokrystallinske. Solcellepanelerne og installationen som helhed skal kunne tåle maritimt miljø, da solcelleanlægget skal placeres under 200 m fra Øresund. Solcellepanelerne skal kunne tåle temperaturer fra 40 ºC til 85 ºC. Solcellepaneler skal flashtestes og sorteres ved oplægningen, således at mismatchtab minimeres. Ved sammensætning af moduler i serie og parallel skal mismatchtab minimeres ved at benytte moduler inden for et så snævert ydelsesområde som muligt. Tabene skal minimeres ved at sammenkoble solcellemoduler med samme strømstyrke i serie og i parallelle modulrækker med samme spænding med henblik på opnåelse af højest mulig spænding, dog ikke over 120 V nominelt. Hver modulrække forsynes med en spærrediode. Af hensyn til at opnå den højeste ydelse skal der være god ventilation under panelerne. Ved anvendelse af ballastkasser som montagesystem sikres ventilationen ved, at ballastkassen indrettet med åbninger f.eks. imellem kassen og solcellepanelet. Panelerne skal placeres, så der ikke kan komme unødige skygger på det effektive solcelleareal. Solcellepanelerne skal være antirefleksbehandlede. 3.4 Montagesystem Som montagesystem til solcellepanelerne tænkes anvendt konsolsystem med ballastkasser. Se Figur 3.1. Herved undgås gennembrydninger af eksisterende tag. Montagesystemet består af nogle konsolkasser, der er formet, så solcellepanelerne kan vinkles, således at optimal hældning opnås. Konsollerne placeres direkte på

17 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 17 tagfladen, og der fyldes ballast i konsolkasserne svarende til produktspecifikationerne. Panelerne orienteres mod syd typisk med en hældning på Ballastkasserne skal være TÜV-godkendt og i klorinfrit HDPE-materiale (highdensity polyethylene), som er modstandsdygtigt over for UV-lys. Garanti mindst 10 år. Alternativt kan der benyttes et CE-mærket skinnesystem til montage af solcellepanelerne. På øverste panelkanter udføres der sikring mod fugle med udlægning af en stribe "duepasta" i henhold til leverandørens anvisninger. Dette er vigtigt, da renseanlægget ligger tæt på havet, og der er mange fugle (især måger) i området. Figur 3.1 Eksempel på montagesystem med ballastkonsolkasser, der vurderes som den mest oplagte løsning. 3.5 Kabler Nedenstående gælder både AC- og DC-kabler. Kabler forudsættes samlet med MC multikontaktstik. Kabler skal ved gennembrydninger beskyttes mod gnavning med en bøsning og udføres, så vandindtrængning undgås. Alle kabler leveres i bly- og halogenfri kvalitet, småkabler op til 2,5 mm 2 som NKT type NOIKL eller tilsvarende, udendørs udført med UV-stabiliseret kappe. Kabeltype er NKT type BSK eller tilsvarende, hvor der er krav til brandsikre kabler. Kabler er kobber, med mindre andet er anført. Føringsveje, herunder trækrør og kabelkanaler, samt installationsmateriel, leveres i bly- og halogenfri kvalitet. Alle plastmaterialer skal være halogenfri.

18 18 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG Af hensyn til lynbeskyttelse (se afsnit 3.8) skal kabler uden på bygningen være med skærmleder eller koncentrisk jordleder. Effektkabler til systemet inde i bygningen skal være udført med koncentrisk jordleder. Signalkabler til systemet skal være forsynet med skærm og tilsluttet beskyttelsesleder i begge ender. Ledningstab ved fuldlast af hele anlægget må ikke være større end 3% af den nominelle effekt. Den største strøm kan regnes som anlæggets nominelle strøm med en sikkerhedsfaktor på 1,5. Kabling skal beskrives, herunder hvordan panelerne kobles (hvor mange paneler parallelt og serielt). Kabelføring skal anvises. Stik imellem paneler skal beskyttes for vejrlig, også under opsætning, så korrosion i stik undgås, fordi det er lig med tab i elproduktion. 3.6 Vekselrettere Vekselrettere tænkes placeret indendørs i teknikbygning med hovedeltavler eller alternativt et passende sted i slambygning. Figur 2.4 viser disses placeringsmulighed. Den endelige placering aftales med bygherren og rådgiveren. Vekselretteren forsynes med overspændingsbeskyttelse og skal være af en type med Maximum Power Point Tracker (MPPT) samt sikret mod harmonisk støj. Veksleren skal automatisk udkoble og genstarte ved netudfald og over-/underload. Vekselretteren skal sikres imod ø-drift, bl.a. fordi stjernepunktet for en vekselretter ikke må forbindes til jordsystemet. Vekselretterne skal være for 3 faser og passe til den installerede paneleffekt. Vekselretterstørrelsen bør maksimalt være på 15 kw. Vekselrettere skal kunne levere data til datalogger, eventuelt via trådløst system eller data kabel. Vekselretter virkningsgraden skal være mindst 97 %. Der ønskes vekselretter som typen Danfoss TLX, da denne har en virkningsgrad på 98% og har integreret MPPT-teknologi og mulighed for web-tilslutning og styring / overvågning via PC. Minimum 10 års garanti. Korrekt operationstemperatur skal være 0 ºC til 55 ºC. Udstyr skal være CE-mærket og dermed erklære overensstemmelse med de for produktet relevante og gældende produktstandarder under Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) og EMC-direktivet (89/336/EØF).

19 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG Elektrisk forbindelse Det forudsættes, at der kan findes egnet føringsvej fra tag til teknikrum, hvor vekselrettere placeres og anlæg tilsluttes eltavler. Den endelige føringsvej aftales med bygherren og rådgiveren. Gennemføring af kabler skal være vandtæt. Alt periferudstyr skal være indeholdt i tilbuddet. Alle ledninger og elektriske installationer udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A. Alt el-arbejde udføres af et certificeret firma under KSO-ordningen eller af et firma (certificeret elinstallatør), der på anden vis kan dokumentere erfaring med montage og tilslutning af solcelleanlæg Vedrørende gruppetavler og indretning af elinstallationen Det forudsættes, at anlægget kan tilsluttes eksisterende el-tavler i bygningen. Gruppetavle med bimåler skal leveres ved hver tilslutning til bygningen. Tavlen skal forsynes med HPFI-relæ og en gruppeafbryder (automatsikring) til hver inverter. Oplysninger om eksisterende elforsyning, elmålere og elforbrug findes i Bilag 4. Det er ikke nødvendigt at indrette elinstallationen således, at der kan leveres el ud på det offentlige forsyningsnet. Renseanlæggets egetforbrug af er højt året rundt. Elinstallationen indrettes som vist nedenfor på principskitse. Figur 3.2 Principskitse for tilslutning af solcelleanlæg Lynbeskyttelse Der henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsens regler.

20 20 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 3.8 Måling og overvågning af anlæg Der ønskes tilslutning af solcelleanlægget, således at produktionen kan følges på renseanlæggets SRO-system. I SRO-systemet ønskes der f.eks. visning af: Aktuel effekt / produktion [kw] Spids effekt / produktion for aktuelle dag [kw] Produktion for den aktuelle dag [kwh/dag] og akkumuleret produktion totalt [kwh] Solindstråling for den aktuelle dag [kwh/dag] og akkumuleret solindstråling totalt [kwh] Evt. aktuel status for hver enkelt vekselretter. Anlægget skal udstyres med en referencemåler til måling af solindstråling [kwh/m²] i samme hældning som de installerede solpaneler. Den fysiske tilslutning til SRO-systemet kan ske på 1. sal i slambygningen, hvor der er andre tavler, men der kan være andre muligheder, og det kan også afhænge af, hvor vekselretterne placeres. SRO-systemet er et serverbaseret overvågningssystem leveret af B. V. Elektronik. (Systemet kaldes i det daglige for "B&V anlæg"). Det er vigtigt, at der laves en tilslutning således, at de to systemer kan kommunikere sammen. Tilslutningen til SRO-systemet for visning af produktionsværdier for solcelleanlægget kræver muligvis en datalogger. Herudover overvejes det, om der skal installeres et datadisplay med visning af solcelleanlæggets elproduktion. Der ønskes derfor en særskilt pris herfor angivet i tilbudslisten. Prisen skal være indeholdt en datalogger, hvis en sådan kræves, og ikke er med i installationen for SRO-tilslutningen. Displayet vil give renseanlæggets ansatte og besøgende mulighed for at nemt følge med i elproduktion og sparet kg CO 2 -emission. Elproduktionen ønskes vist både ved aktuel effekt i W og akkumuleret elproduktion i kwh. Teksten på displayet skal være på dansk. Se eksempel i Bilag 8. Den endelige placering af displayet aftales med TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og COWI. En mulig placering kunne være i slambygningen eller i kontor- og mandskabsbygningen. Se evt. Figur 2.1. I tilbudslisten oplyses en separat pris hver af de to placeringsmuligheder. Med en vekselretter af typen som Danfoss TLX vil det i øvrigt være muligt at overvåge solcellesystemet fra en tilkoblet PC. 3.9 Brugermanual Entreprenøren skal senest en uge før aflevering af det færdiginstallerede anlæg aflevere en "brugermanual" (Servicehåndbog).

21 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 21 Ved idriftsætning skal afleveres en foreløbig udgave af brugermanualen. Brugermanualen skal henvende sig til de teknikere, som står for den daglige drift og vedligeholdelse af installationen, og skal som minimum indeholde: En samlet indholdsfortegnelse. Navn og adresse på producent, entreprenør og underentreprenører. Materialespecifikationer, komponentlister og datablade. Installationstegninger. Aktivitetsplan for alle drifts- og vedligeholdelsesarbejder (herunder efterspænding af bolte og rengøringsmetode og interval for solcellepaneler). Driftsinstruktioner, brugsanvisninger og andet materiale af driftsmæssig betydning, inklusive alle brugerkoder med adgang til alle funktioner. Indreguleringsrapporter/målerapporter. Forventet levetid af bygningsdele indtil genopretning /totaludskiftning. Beskrivelse af rengøringsmetoder og -midler. Navn og telefonnummer på serviceafdeling. Brugermanualen skal være på dansk og leveres i 2 trykte eksemplarer og digitalt på cd-rom eller USB-nøgle Aflevering / kontrol Montageforhold Solcellepanelernes hældningsvinkel i forhold til vandret anføres og orienteringsafvigelsen fra stik syd anføres (kompas). Det anføres, om der er risiko for skygge på nogle af panelerne Elarbejde på DC-siden Det tjekkes, at panelernes polaritet er korrekt sammenkoblet, samt at polariteten er ført korrekt til vekselretter. Det sikres, at serieforbundne panelers systemspænding ikke overskrider det tilladelige. Hvis solcellepanelerne kræver eftermontering af dioder sikres, at disse er vendt korrekt. Det sikres, at der er anvendt korrekt kabeltværsnit i forhold til anlæggets størrelse, og det anføres, hvorledes kabelfastgørelsen er udført. Endelig sikres, at der udelukkende er anvendt DC-godkendt udstyr på DC-siden.

22 22 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG Elarbejde på AC-siden Det sikres, at vekselretterens køleribber er sikret mod luftcirkulation. På nogle vekselrettere er det muligt at stille vekselretterens netovervågning, og de indstillede intervaller for netspænding, netfrekvens og eventuelt max. netimpedans vurderes. Det sikres, at HPFI-relæ er monteret og fungerer. Det sikres, at kabeltværsnit overholder minimumskrav mellem vekselretter og nettilkobling, afhængig af anlæggets størrelse og længde af kabeltræk. Det sikres, at anlægget er koblet korrekt på installationen, samt at produktionsmåler er korrekt monteret. (Produktionsmåler kan være integreret i vekselretteren) Anlægsfunktion (indkøring af system) Det afprøves, om vekselretteren afbryder, hvis nettet falder ud (afprøves ved at afbryde på gruppeafbryder eller HPFI-relæ). Vekselretteren skal af sig selv koble på nettet efter netudfald, hvilket efterfølgende tjekkes. Er vekselretteren udstyret med måle- og dataopsamlingsfunktioner, eventuelt via medfølgende software, tjekkes i videst muligt omfang, om disse funktioner fungerer. Hvis det er muligt, tjekkes den leverede effekt til nettet. Effekten på AC-siden bør udgøre minimum 95 % af effekten på DC-siden Anlægsydelse og sanktion Et år efter afleveringstidspunktet og idriftsættelsen foretages der en evaluering af anlæggets elproduktion. Den målte elproduktion sammenholdes med den målte solindstråling. Herudover foretages der en ydelsestest (spotmåling). Denne test udføres f.eks. af Teknologisk Institut. Det undersøges om anlægget lever op til de i udbuddet stillede krav samt den af entreprenøren oplyste ydelse i forbindelse med tilbudsgivningen. I tilfælde af at anlægget ikke lever op til de specificerede krav og den oplyste ydelse (elproduktion) kan en del eller hele sikkerhedsstillelsen (i form af en bankgaranti) udbetales til Bygherren. Sikkerhedsstillelsen er et krav jf. AB92 og udgør 10% af entreprisesummen det første år efter afleveringstidspunktet. Udbetalingen til Bygherre beregnes således: Udbetaling = Tilbudt ydelse kontrakt målt ydelse Tilbudt ydelse kontrakt!" Udbetalingen kan dog maks. udgøre 10% af entreprisesummen. En målt ydelse der er højere end den tilbudte ydelse kommer ikke omvendt entreprenøren til gode Serviceaftale Tilbuddet skal indeholde en 3-årig serviceaftale, hvor entreprenøren står for drift og vedligehold af solcelleanlægget:

23 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 23 Kontrol af vekselrettere og anlægget generelt foretages mindst hver 3. måned. Den øjeblikkelige elproduktion under fuldt dagslys (gerne solskin) tjekkes. Afviger denne væsentligt fra normalt, skal årsagen fastlægges og udbedres. Endvidere efterkontrolleres anlæggets ydelse ved at notere elproduktionen, korrigere denne (for den aktuelle indstrålede effekt i perioden jf. DMI) og sammenholde den med normalårs-værdier for det pågældende geografiske område. Der leveres kontrolrapport og aflæsning af produktionsdata til bygherre, ligeledes hver 3. måned. Efter ét års drift måles spændingen over de enkelte solcellepaneler og/eller strenge for at afsløre eventuelle kortslutninger eller afbrydelser. Sikkerhedsfunktioner, som hovedafbryder og fejlstrømsafbrydere, skal afprøves mindst én gang om året. Vekselretternes beskyttelse mod ø-drift kan efterprøves ved at måle spændingen på anlægssiden af hovedafbryderen, når denne er afbrudt (spændingen skal være nul). På denne måde tjekkes også afbryderens funktion. Bygherren informeres om eventuelle fejl, defekte komponenter eller uregelmæssigheder samt om forslag og anbefalinger i forhold til at sikre en optimal drift.

24 24 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 4 Tilbudsmateriale Følgende oplysninger skal leveres ved tilbudsgivningen: Installeret effekt [kwp]. Paneldimensioner, totalt panelareal og effektivt solcelleareal. Solcelleorientering og hældning. Årlig ydelse [kwh] ved måler placeret i gruppetavle. Beregning af årlig ydelse skal være baseret på de lokale forhold med hensyn til orientering og hældning af tagflader samt eventuel skyggevirkning fra nærliggende bygninger. Solcelletype, inklusive virkningsgrad. Vekselretter virkningsgrad. Systemvirkningsgrad (samlet solcelleanlæggets). Vekselrettertype, størrelser [W] og angivelse af maksimal akustisk støj. Målfast skitse over anlæg, inklusive placering af solcellepaneler og vekselrettere. Herudover skal der vedlægges en visualisering af solcelleanlægget monteret på bygningens tagflade, hvoraf det æstetiske udtryk af det tilbudte solcelleanlæg fremgår. Illustration skal indeholde dimensioner og geometri. Skitse over gruppetavler og kabelføringsveje (el-diagram). Skitse og beskrivelse af montageprincip for solcellepanelerne på det specifikke tag. Oplysninger om last på tagfladen: Angivelse af flader og punkter der belastes og den flade-/punktmæssige last (kg/m² eller kg). Tilbudsliste er vedlagt som selvstændigt bilag.

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S UDBUDSVILKÅR SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S UDBUDSVILKÅR SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S UDBUDSVILKÅR SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 2/5 UDBUDSVILKÅR INDHOLD 1 Indledning 3 2 Udbudsmaterialet 3 3 Tilbudsfrist og afleveringsadresse 3 4 Tilbudsåbning

Læs mere

REEEZ Solcelleparadigme Indledning

REEEZ Solcelleparadigme Indledning REEEZ Solcelleparadigme Indledning Revision: 12/06-2013 REEEZ Solcelleparadigme Indledning Generelt om materialet: Paradigmet indeholder de nødvendige dokumenter for udbud af solcelleanlæg på offentlige

Læs mere

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE TILBUDSLISTE - BILAG 2 SEPTEMBER 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Alternativ energi i undervisningen solcelleprojekt

Alternativ energi i undervisningen solcelleprojekt Alternativ energi i undervisningen solcelleprojekt På Den jydske Haandværkerskole har vi som en del af et større projekt (EFP projekt 33033 0020 Solceller i undervisningen ) udarbejdet en lærebog (solcellenoter)

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011 energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 20 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING

Læs mere

PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG

PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG 2008 19.11.2008 PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG Metodebeskrivelse Indholdsfortegnelse FORORD 5 RESUME 6 1 ERFARINGER FRA DANSKE TAGINTEGREREDE SOLCELLE-ANLÆG 12 2 BARRIERER, TEKNIK / PROJEKTERING

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI Indhold SOLENERGI 3 SOLVARMEANLÆG 4 TILSKUD OG PRAKTISKE RÅD 10 SOLCELLER 12 PASSIV SOLVARME 16 ORDFORKLARING 17 OMREGNINGSTABEL 18 YDERLIGERE OPLYSNINGER 19 Ved overgangen

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

BUSINESS CASE FOR VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN

BUSINESS CASE FOR VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN JANUAR 2012 ENERGIFORSYNINGEN KØGE BUSINESS CASE FOR VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm - Sådan sikrer du dig! Januar 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse Forord Denne vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm er første gang udgivet

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker UDBUDSBETINGELSER For etablering af Åbne Biblioteker Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Opgavens omfang...3 2.0 Udbudsbetingelser...5 2.11 Udvælgelses-/egnethedskriterier... 7 2.12 Tildelingskriterie...8

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM

NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM Udarbejdet af Søren Poulsen, Teknologisk Institut, maj 2006 INDHOLD

Læs mere