SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG"

Transkript

1 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE PROJEKTBESKRIVELSE OG KRAVSPECIFIKATIONER - BILAG 1 SEPTEMBER 2013

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE PROJEKTBESKRIVELSE OG KRAVSPECIFIKATIONER - BILAG 1 SEPTEMBER 2013 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 0 UDGIVELSESDATO 16. september 2013 UDARBEJDET PKO KONTROLLERET KIJE, IGAB GODKENDT PKO

4

5 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 5 INDHOLD 1 Entreprisebeskrivelse Projektpartnere Orientering - entreprisens omfang Tidsplan Grundlag 9 2 Bygnings- og placeringsbeskrivelse Bygningen Placeringsforslag Skygge- og afstandsforhold Statiske forhold for tagkonstruktion 14 3 Generelle specifikationer vedrørende solcelleinstallationen Normer og standarder Leverance Solcellepaneler Montagesystem Kabler Vekselrettere Elektrisk forbindelse Måling og overvågning af anlæg Brugermanual Aflevering / kontrol Anlægsydelse og sanktion Serviceaftale 22 4 Tilbudsmateriale 24

6

7 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 7 1 Entreprisebeskrivelse 1.1 Projektpartnere Bygherre: TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Gemmas Alle Kastrup Tlf Kontaktperson: Hasmik Margaryan Tlf.: Bygning: Tårnby Renseanlæg Kastrup Strandpark Kastrup Bygherrerådgiver: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Kontaktperson: Peter Kaarup Olsen Tlf.: / Orientering - entreprisens omfang Entreprisen omfatter en turnkey leverance af et solcelleanlæg på taget af teknikbygningen på Tårnby Renseanlæg, Kastrup Strandpark 22, 2770 Kastrup. Solcelleanlægget skal monteres oven på det eksisterende flade tag bestående af betondæk med tagpap.

8 8 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG Der ønskes tilbud på komplet turnkey solcelleanlæg med størst mulig årlig elproduktion [kwh/år] inden for den økonomiske ramme for entreprisen på kr. ekskl. moms. Et år efter afleveringen / idriftsættelsen af solcelleanlægget foretages der en grundig evaluering af anlægsydelsen, hvilket kan føre til udbetaling af sikkerhedsstillelse til Bygherren i tilfælde af en lavere elproduktion end forventet. Renseanlæggets har et højt elforbrug, hvilket er ca MWh/år. I sommerperioden er der et forbrug på minimum kwh/dag, så det bliver et anlæg, der på alle tidspunkter kun skal dække egetforbrug på renseanlægget. Dermed skal der ikke leveres strøm ud på det offentlige forsyningsnet. Bygherren forbeholder sig ret til efterfølgende at fastlægge den endelige størrelse af solcelleanlægget. Entreprisesummen vil blive reguleret i henhold til AB92 14 stk. 3. Entreprisen omfatter projektering, levering og etablering af et komplet solcelleanlæg beskrevet i nærværende funktionsudbud, herunder bl.a.: Solcellepaneler inklusive montagesystem og nødvendige fastgørelser på tagkonstruktion. Fortrådninger, stik og samlinger mellem solcellepaneler. Elforbindelser mellem panelgrupper og vekselrettere. Komplet tilslutning og montering af vekselrettere. Tilslutning af vekselrettere til el-tavle. Tilslutning til SRO-system. Føringsveje på tag og til/i teknikrum. Lukning/tætning af tag-/væggennemføringer. Entreprenøren skal på baggrund af udbudsmaterialet og indsamlede oplysninger samt egne tegninger, detaljer, forbindelses- og fortrådningsdiagrammer montere og udføre tilslutning af solcelleanlægget. Alle nødvendige koordineringsarbejder med eventuelle øvrige fag- og underentreprenører er indeholdt i nærværende entreprise. 1.3 Tidsplan Anlægget forventes opført i efteråret 2013 i løbet af et par uger. Entreprenøren udarbejder en tidsplan for arbejdet, der godkendes af byggeledelsen.

9 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG Grundlag Nedenfor nævnte dokumenter danner grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet Generelt Nærværende funktionsudbud AB 92 EU-direktiver, herunder EMC-direktivet Normer og standarder Gældende danske standarder for solcelleanlæg og tilhørende komponenter. Se bilag 3. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer. Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande. El-leverandørens bestemmelser. "Basisbeskrivelse for elarbejde" udgivet af F.R.I. og ELFO (illustrationer). IEC Crystalline silicon PV-modules Design qualification and type approval. DS/EN 1991 Eurocode 1 - Last på bærende konstruktioner. Øvrige for arbejdet relevante danske normer og standarder Anvisninger Anbefalingerne i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. skal sammen med projektmaterialets specifikationer betragtes som krav. Arbejdstilsynets anvisninger mv. (herunder regler for arbejde i højder med hensyn til arbejde med lift og kran). Meddelelser fra Sikkerhedsstyrelsen. TOR-anvisning nr. 23, 2. udg. August (Vedr. tage med tagpap).

10 10 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 2 Bygnings- og placeringsbeskrivelse 2.1 Bygningen Tårnby Renseanlæg har en samlet stor tagflade oven på en række sammenhængende eksisterende teknikbygninger. Det meste af tagkonstruktion består af betonelementer beklædt med tagpap. Betonelementerne har rækkevis en lille krumning svarende til en hældning på 1-2. Den samlede tagflade er ca m² og har indtil for nogle år siden været dækket af græs, hvilket fremgår af billedet herunder. Dette er nu fjernet, og der opsamles regnvand fra det meste af tagfladen. Se eventuelt tegning vedlagt som Bilag 7. Solcelleanlægget ønskes placeret på taget af teknikbygningen, der er markeret med en pil på Figur 2.1. Teknikbygninger Slambygning Kontor- og mandskabsbygning Figur 2.1 Luftfoto over hele renseanlægget. Nord er opad i billedet.

11 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 11 En tegning over det samlede renseanlæg er vedlagt som Bilag 6. Figur 2.2 herunder viser et udsnit af denne tegning. Udsnittet viser, hvad teknikbygningerne indeholder. Elforsyning mv. Figur 2.2 Tegning over teknikbygninger på renseanlægget. 2.2 Placeringsforslag Solcelleanlægget ønskes som udgangspunkt placeret på den bagerste det af taget på teknikbygningen. Figur 2.3 viser et billede af, hvordan tagfladen ser ud i dag. Flere billeder af tagfladen findes i Bilag 5. Figur 2.3 Tagfladen, hvor solcelleanlægget ønskes opført. Solcelleanlægget tænkes placeret i rækker på ballastkasser, der typisk vinkler solcellepanelerne i forhold til tagfladen. Med ballastkonsolkasse-systemet undgås gennembrydning af den eksisterende tagkonstruktion for fastgørelse. Nedenstående figur viser skitsering af den ønskede placering af solcelleanlægget. Her er tale om markering af det anvendelige tagareal og ikke en konkret visualisering af det arkitektoniske udtryk. Antallet af rækker er ukendt, da det afhænger af det tilbudte antal paneler og disses installerede paneleffekt [kwp]. Der henvises dog til, at der startes med rækker i den nordlige ende af tagfladen.

12 12 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG Afstand fra solpaneler til tagkanter skal være ca. 1,0 m. Dette gælder alle rækkeender samt yderste række(r), der støder direkte op imod tagkanter. Start med rækker her Denne tagflade kan også anvendes Tilslutning til hovedtavle Mulig placering af vekselrettere Figur 2.4 Skitsering af solcelleanlæg. Det er ikke en visualisering af det arkitektoniske udtryk, men en markering af det anvendelige tagareal. Endvidere er der vist placeringsmuligheder for vekselrettere. Bemærk, at det viste luftfoto er nogle år gammelt, og at græsbevoksningen er fjernet. Bemærk endvidere, at de angivne mål er baseret på en grov opmåling med risiko for usikkerheder. Nord er opad i billedet. 2.3 Skygge- og afstandsforhold Rækkerne med solceller skal placeres med en indbyrdes afstand, så de ikke skygger unødigt for hinanden. Nedenstående viser et eksempel på den minimumsafstand, der bør være imellem panelrækkerne. I det givne eksempel er der taget udgangspunkt i en vintersituation, hvor solen står lavest på himlen.

13 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG ,1 m 1,0 m 0,55 m Solpanel på ballastkasse Figur 2.5 Solpanel på ballastkasse 0,1 m Kant på tag Eksempel på minimumsafstande imellem rækker med solcellepaneler samt angivelse af minimumsafstand til tagkant. Eksemplet er baseret på anvendelse af ballastkassesystem og standardstørrelse paneler på ca. 1,0x1,6m. Solhøjden i december er lig 12. Herudover er det relevant at se på nogle af de forhold, der kan give skyggeeffekter på taget og dermed solcelleanlægget med reduceret elproduktion til følge. Der er bl.a. en ca. 25 m høj skorsten, der kan kaste en lang slagskygge hen over tagfladen. På nedenstående figur er der angivet nogle cirka mål på højden af forskellige bygningsdele. 3,65 m Ca. 25,0 m 3,85 m 1,05 m 0,86 m Figur 2.6 Angivelse af højder på forskellige bygningsdele til brug for vurdering af skyggeeffekter på tagfladen. Figuren herunder viser, i hvilken retning der er risiko for skyggeeffekter. Der er ikke beregnet præcist areal for områderne, som i perioder ligger i skygge, men specielt skyggen fra skorstenen vurderes at kunne strække sig over et større område

14 14 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG end vist på figuren. Det er vigtigt, at solcelleanlægget installeres på en sådan måde at evt. skyggeeffekt fra skorstenen mv. påvirker elproduktionen mindst muligt. Skorsten Figur 2.7 Markering af mulige skyggeeffekter på tagfladen. Slagskyggen fra skorstenen kan muligvis strække sig over et større område end vist på figuren. Nord er opad i billedet. 2.4 Statiske forhold for tagkonstruktion TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har vurderet, at tagkonstruktionen på teknikbygningerne har en tilstrækkelig bæreevne i forhold til etablering af et solcelleanlæg. Dette skyldes bl.a., at taget tidligere har været dækket af et tykt græslag, der nu er fjernet. Tilbudsgiveren skal komme oplysninger om solcelleanlæggets last på tagfladen. Det skal angives hvilke flader og punkter, der belastes, og den flade-/punktmæssige last (kg/m² eller kg) skal oplyses.

15 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 15 3 Generelle specifikationer vedrørende solcelleinstallationen 3.1 Normer og standarder Der henvises til de forrige afsnit i dokumentet. 3.2 Leverance Der skal leveres et komplet turnkey solcelleanlæg med en systemvirkningsgrad på ca. 85% og en samlet anlægsydelse (elproduktion) på kwh/år per m² solcellepanel. Solcellepanelerne leveres sammen med en Balance-Of-System (BOS) pakke, dvs. alt hjælpeudstyr, der sammen med solcellepanelerne udgør et samlet funktionsdygtigt og færdigmonteret solcelleanlæg. Solcelleanlægget skal kunne tåle det nærliggende maritime miljø. Leverancen skal omfatte levering samt mekanisk og elektrisk montering af: Solcellemoduler Vekselrettere Kabler Komplet monteringssystem Gruppetavler med elmålere Datadisplay (option). Derudover omfatter leverancen: Dokumentation og manual for anlæg Indkøring Instruktion af driftspersonale.

16 16 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 3.3 Solcellepaneler Der ønskes installeret solcellepaneler, således at der samlet set for anlægget opnås højest mulig installeret nominel paneleffekt [kwp], der under standardkonditioner giver grundlag for størst mulig el-produktion [kwh pr. år]. Der stilles følgende krav til solcellepanelerne: Solcellepanelerne skal have en nominel effekt på mindst 145 W p /m² jf. standardkonditioner (STC), 1000 Wm 2, Air Mass (AM) 1,5 og 25 C. Ydelsesgaranti for solcellepaneler: Efter 10 år minimum 90% ydelse, efter 25 år minimum 80% ydelse. Der skal være en samlet levetid på minimum 30 år. Produktet skal være godkendt efter IEC61215 og IEC Panelerne skal have bypass-dioder, og forbindelsesboksen på panelbagsiden skal være IP65 klassificeret. Solcellerne skal være af typen polykrystallinske eller monokrystallinske. Solcellepanelerne og installationen som helhed skal kunne tåle maritimt miljø, da solcelleanlægget skal placeres under 200 m fra Øresund. Solcellepanelerne skal kunne tåle temperaturer fra 40 ºC til 85 ºC. Solcellepaneler skal flashtestes og sorteres ved oplægningen, således at mismatchtab minimeres. Ved sammensætning af moduler i serie og parallel skal mismatchtab minimeres ved at benytte moduler inden for et så snævert ydelsesområde som muligt. Tabene skal minimeres ved at sammenkoble solcellemoduler med samme strømstyrke i serie og i parallelle modulrækker med samme spænding med henblik på opnåelse af højest mulig spænding, dog ikke over 120 V nominelt. Hver modulrække forsynes med en spærrediode. Af hensyn til at opnå den højeste ydelse skal der være god ventilation under panelerne. Ved anvendelse af ballastkasser som montagesystem sikres ventilationen ved, at ballastkassen indrettet med åbninger f.eks. imellem kassen og solcellepanelet. Panelerne skal placeres, så der ikke kan komme unødige skygger på det effektive solcelleareal. Solcellepanelerne skal være antirefleksbehandlede. 3.4 Montagesystem Som montagesystem til solcellepanelerne tænkes anvendt konsolsystem med ballastkasser. Se Figur 3.1. Herved undgås gennembrydninger af eksisterende tag. Montagesystemet består af nogle konsolkasser, der er formet, så solcellepanelerne kan vinkles, således at optimal hældning opnås. Konsollerne placeres direkte på

17 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 17 tagfladen, og der fyldes ballast i konsolkasserne svarende til produktspecifikationerne. Panelerne orienteres mod syd typisk med en hældning på Ballastkasserne skal være TÜV-godkendt og i klorinfrit HDPE-materiale (highdensity polyethylene), som er modstandsdygtigt over for UV-lys. Garanti mindst 10 år. Alternativt kan der benyttes et CE-mærket skinnesystem til montage af solcellepanelerne. På øverste panelkanter udføres der sikring mod fugle med udlægning af en stribe "duepasta" i henhold til leverandørens anvisninger. Dette er vigtigt, da renseanlægget ligger tæt på havet, og der er mange fugle (især måger) i området. Figur 3.1 Eksempel på montagesystem med ballastkonsolkasser, der vurderes som den mest oplagte løsning. 3.5 Kabler Nedenstående gælder både AC- og DC-kabler. Kabler forudsættes samlet med MC multikontaktstik. Kabler skal ved gennembrydninger beskyttes mod gnavning med en bøsning og udføres, så vandindtrængning undgås. Alle kabler leveres i bly- og halogenfri kvalitet, småkabler op til 2,5 mm 2 som NKT type NOIKL eller tilsvarende, udendørs udført med UV-stabiliseret kappe. Kabeltype er NKT type BSK eller tilsvarende, hvor der er krav til brandsikre kabler. Kabler er kobber, med mindre andet er anført. Føringsveje, herunder trækrør og kabelkanaler, samt installationsmateriel, leveres i bly- og halogenfri kvalitet. Alle plastmaterialer skal være halogenfri.

18 18 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG Af hensyn til lynbeskyttelse (se afsnit 3.8) skal kabler uden på bygningen være med skærmleder eller koncentrisk jordleder. Effektkabler til systemet inde i bygningen skal være udført med koncentrisk jordleder. Signalkabler til systemet skal være forsynet med skærm og tilsluttet beskyttelsesleder i begge ender. Ledningstab ved fuldlast af hele anlægget må ikke være større end 3% af den nominelle effekt. Den største strøm kan regnes som anlæggets nominelle strøm med en sikkerhedsfaktor på 1,5. Kabling skal beskrives, herunder hvordan panelerne kobles (hvor mange paneler parallelt og serielt). Kabelføring skal anvises. Stik imellem paneler skal beskyttes for vejrlig, også under opsætning, så korrosion i stik undgås, fordi det er lig med tab i elproduktion. 3.6 Vekselrettere Vekselrettere tænkes placeret indendørs i teknikbygning med hovedeltavler eller alternativt et passende sted i slambygning. Figur 2.4 viser disses placeringsmulighed. Den endelige placering aftales med bygherren og rådgiveren. Vekselretteren forsynes med overspændingsbeskyttelse og skal være af en type med Maximum Power Point Tracker (MPPT) samt sikret mod harmonisk støj. Veksleren skal automatisk udkoble og genstarte ved netudfald og over-/underload. Vekselretteren skal sikres imod ø-drift, bl.a. fordi stjernepunktet for en vekselretter ikke må forbindes til jordsystemet. Vekselretterne skal være for 3 faser og passe til den installerede paneleffekt. Vekselretterstørrelsen bør maksimalt være på 15 kw. Vekselrettere skal kunne levere data til datalogger, eventuelt via trådløst system eller data kabel. Vekselretter virkningsgraden skal være mindst 97 %. Der ønskes vekselretter som typen Danfoss TLX, da denne har en virkningsgrad på 98% og har integreret MPPT-teknologi og mulighed for web-tilslutning og styring / overvågning via PC. Minimum 10 års garanti. Korrekt operationstemperatur skal være 0 ºC til 55 ºC. Udstyr skal være CE-mærket og dermed erklære overensstemmelse med de for produktet relevante og gældende produktstandarder under Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) og EMC-direktivet (89/336/EØF).

19 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG Elektrisk forbindelse Det forudsættes, at der kan findes egnet føringsvej fra tag til teknikrum, hvor vekselrettere placeres og anlæg tilsluttes eltavler. Den endelige føringsvej aftales med bygherren og rådgiveren. Gennemføring af kabler skal være vandtæt. Alt periferudstyr skal være indeholdt i tilbuddet. Alle ledninger og elektriske installationer udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A. Alt el-arbejde udføres af et certificeret firma under KSO-ordningen eller af et firma (certificeret elinstallatør), der på anden vis kan dokumentere erfaring med montage og tilslutning af solcelleanlæg Vedrørende gruppetavler og indretning af elinstallationen Det forudsættes, at anlægget kan tilsluttes eksisterende el-tavler i bygningen. Gruppetavle med bimåler skal leveres ved hver tilslutning til bygningen. Tavlen skal forsynes med HPFI-relæ og en gruppeafbryder (automatsikring) til hver inverter. Oplysninger om eksisterende elforsyning, elmålere og elforbrug findes i Bilag 4. Det er ikke nødvendigt at indrette elinstallationen således, at der kan leveres el ud på det offentlige forsyningsnet. Renseanlæggets egetforbrug af er højt året rundt. Elinstallationen indrettes som vist nedenfor på principskitse. Figur 3.2 Principskitse for tilslutning af solcelleanlæg Lynbeskyttelse Der henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsens regler.

20 20 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 3.8 Måling og overvågning af anlæg Der ønskes tilslutning af solcelleanlægget, således at produktionen kan følges på renseanlæggets SRO-system. I SRO-systemet ønskes der f.eks. visning af: Aktuel effekt / produktion [kw] Spids effekt / produktion for aktuelle dag [kw] Produktion for den aktuelle dag [kwh/dag] og akkumuleret produktion totalt [kwh] Solindstråling for den aktuelle dag [kwh/dag] og akkumuleret solindstråling totalt [kwh] Evt. aktuel status for hver enkelt vekselretter. Anlægget skal udstyres med en referencemåler til måling af solindstråling [kwh/m²] i samme hældning som de installerede solpaneler. Den fysiske tilslutning til SRO-systemet kan ske på 1. sal i slambygningen, hvor der er andre tavler, men der kan være andre muligheder, og det kan også afhænge af, hvor vekselretterne placeres. SRO-systemet er et serverbaseret overvågningssystem leveret af B. V. Elektronik. (Systemet kaldes i det daglige for "B&V anlæg"). Det er vigtigt, at der laves en tilslutning således, at de to systemer kan kommunikere sammen. Tilslutningen til SRO-systemet for visning af produktionsværdier for solcelleanlægget kræver muligvis en datalogger. Herudover overvejes det, om der skal installeres et datadisplay med visning af solcelleanlæggets elproduktion. Der ønskes derfor en særskilt pris herfor angivet i tilbudslisten. Prisen skal være indeholdt en datalogger, hvis en sådan kræves, og ikke er med i installationen for SRO-tilslutningen. Displayet vil give renseanlæggets ansatte og besøgende mulighed for at nemt følge med i elproduktion og sparet kg CO 2 -emission. Elproduktionen ønskes vist både ved aktuel effekt i W og akkumuleret elproduktion i kwh. Teksten på displayet skal være på dansk. Se eksempel i Bilag 8. Den endelige placering af displayet aftales med TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og COWI. En mulig placering kunne være i slambygningen eller i kontor- og mandskabsbygningen. Se evt. Figur 2.1. I tilbudslisten oplyses en separat pris hver af de to placeringsmuligheder. Med en vekselretter af typen som Danfoss TLX vil det i øvrigt være muligt at overvåge solcellesystemet fra en tilkoblet PC. 3.9 Brugermanual Entreprenøren skal senest en uge før aflevering af det færdiginstallerede anlæg aflevere en "brugermanual" (Servicehåndbog).

21 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 21 Ved idriftsætning skal afleveres en foreløbig udgave af brugermanualen. Brugermanualen skal henvende sig til de teknikere, som står for den daglige drift og vedligeholdelse af installationen, og skal som minimum indeholde: En samlet indholdsfortegnelse. Navn og adresse på producent, entreprenør og underentreprenører. Materialespecifikationer, komponentlister og datablade. Installationstegninger. Aktivitetsplan for alle drifts- og vedligeholdelsesarbejder (herunder efterspænding af bolte og rengøringsmetode og interval for solcellepaneler). Driftsinstruktioner, brugsanvisninger og andet materiale af driftsmæssig betydning, inklusive alle brugerkoder med adgang til alle funktioner. Indreguleringsrapporter/målerapporter. Forventet levetid af bygningsdele indtil genopretning /totaludskiftning. Beskrivelse af rengøringsmetoder og -midler. Navn og telefonnummer på serviceafdeling. Brugermanualen skal være på dansk og leveres i 2 trykte eksemplarer og digitalt på cd-rom eller USB-nøgle Aflevering / kontrol Montageforhold Solcellepanelernes hældningsvinkel i forhold til vandret anføres og orienteringsafvigelsen fra stik syd anføres (kompas). Det anføres, om der er risiko for skygge på nogle af panelerne Elarbejde på DC-siden Det tjekkes, at panelernes polaritet er korrekt sammenkoblet, samt at polariteten er ført korrekt til vekselretter. Det sikres, at serieforbundne panelers systemspænding ikke overskrider det tilladelige. Hvis solcellepanelerne kræver eftermontering af dioder sikres, at disse er vendt korrekt. Det sikres, at der er anvendt korrekt kabeltværsnit i forhold til anlæggets størrelse, og det anføres, hvorledes kabelfastgørelsen er udført. Endelig sikres, at der udelukkende er anvendt DC-godkendt udstyr på DC-siden.

22 22 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG Elarbejde på AC-siden Det sikres, at vekselretterens køleribber er sikret mod luftcirkulation. På nogle vekselrettere er det muligt at stille vekselretterens netovervågning, og de indstillede intervaller for netspænding, netfrekvens og eventuelt max. netimpedans vurderes. Det sikres, at HPFI-relæ er monteret og fungerer. Det sikres, at kabeltværsnit overholder minimumskrav mellem vekselretter og nettilkobling, afhængig af anlæggets størrelse og længde af kabeltræk. Det sikres, at anlægget er koblet korrekt på installationen, samt at produktionsmåler er korrekt monteret. (Produktionsmåler kan være integreret i vekselretteren) Anlægsfunktion (indkøring af system) Det afprøves, om vekselretteren afbryder, hvis nettet falder ud (afprøves ved at afbryde på gruppeafbryder eller HPFI-relæ). Vekselretteren skal af sig selv koble på nettet efter netudfald, hvilket efterfølgende tjekkes. Er vekselretteren udstyret med måle- og dataopsamlingsfunktioner, eventuelt via medfølgende software, tjekkes i videst muligt omfang, om disse funktioner fungerer. Hvis det er muligt, tjekkes den leverede effekt til nettet. Effekten på AC-siden bør udgøre minimum 95 % af effekten på DC-siden Anlægsydelse og sanktion Et år efter afleveringstidspunktet og idriftsættelsen foretages der en evaluering af anlæggets elproduktion. Den målte elproduktion sammenholdes med den målte solindstråling. Herudover foretages der en ydelsestest (spotmåling). Denne test udføres f.eks. af Teknologisk Institut. Det undersøges om anlægget lever op til de i udbuddet stillede krav samt den af entreprenøren oplyste ydelse i forbindelse med tilbudsgivningen. I tilfælde af at anlægget ikke lever op til de specificerede krav og den oplyste ydelse (elproduktion) kan en del eller hele sikkerhedsstillelsen (i form af en bankgaranti) udbetales til Bygherren. Sikkerhedsstillelsen er et krav jf. AB92 og udgør 10% af entreprisesummen det første år efter afleveringstidspunktet. Udbetalingen til Bygherre beregnes således: Udbetaling = Tilbudt ydelse kontrakt målt ydelse Tilbudt ydelse kontrakt!" Udbetalingen kan dog maks. udgøre 10% af entreprisesummen. En målt ydelse der er højere end den tilbudte ydelse kommer ikke omvendt entreprenøren til gode Serviceaftale Tilbuddet skal indeholde en 3-årig serviceaftale, hvor entreprenøren står for drift og vedligehold af solcelleanlægget:

23 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 23 Kontrol af vekselrettere og anlægget generelt foretages mindst hver 3. måned. Den øjeblikkelige elproduktion under fuldt dagslys (gerne solskin) tjekkes. Afviger denne væsentligt fra normalt, skal årsagen fastlægges og udbedres. Endvidere efterkontrolleres anlæggets ydelse ved at notere elproduktionen, korrigere denne (for den aktuelle indstrålede effekt i perioden jf. DMI) og sammenholde den med normalårs-værdier for det pågældende geografiske område. Der leveres kontrolrapport og aflæsning af produktionsdata til bygherre, ligeledes hver 3. måned. Efter ét års drift måles spændingen over de enkelte solcellepaneler og/eller strenge for at afsløre eventuelle kortslutninger eller afbrydelser. Sikkerhedsfunktioner, som hovedafbryder og fejlstrømsafbrydere, skal afprøves mindst én gang om året. Vekselretternes beskyttelse mod ø-drift kan efterprøves ved at måle spændingen på anlægssiden af hovedafbryderen, når denne er afbrudt (spændingen skal være nul). På denne måde tjekkes også afbryderens funktion. Bygherren informeres om eventuelle fejl, defekte komponenter eller uregelmæssigheder samt om forslag og anbefalinger i forhold til at sikre en optimal drift.

24 24 SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 4 Tilbudsmateriale Følgende oplysninger skal leveres ved tilbudsgivningen: Installeret effekt [kwp]. Paneldimensioner, totalt panelareal og effektivt solcelleareal. Solcelleorientering og hældning. Årlig ydelse [kwh] ved måler placeret i gruppetavle. Beregning af årlig ydelse skal være baseret på de lokale forhold med hensyn til orientering og hældning af tagflader samt eventuel skyggevirkning fra nærliggende bygninger. Solcelletype, inklusive virkningsgrad. Vekselretter virkningsgrad. Systemvirkningsgrad (samlet solcelleanlæggets). Vekselrettertype, størrelser [W] og angivelse af maksimal akustisk støj. Målfast skitse over anlæg, inklusive placering af solcellepaneler og vekselrettere. Herudover skal der vedlægges en visualisering af solcelleanlægget monteret på bygningens tagflade, hvoraf det æstetiske udtryk af det tilbudte solcelleanlæg fremgår. Illustration skal indeholde dimensioner og geometri. Skitse over gruppetavler og kabelføringsveje (el-diagram). Skitse og beskrivelse af montageprincip for solcellepanelerne på det specifikke tag. Oplysninger om last på tagfladen: Angivelse af flader og punkter der belastes og den flade-/punktmæssige last (kg/m² eller kg). Tilbudsliste er vedlagt som selvstændigt bilag.

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE TILBUDSLISTE - BILAG 2 SEPTEMBER 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S UDBUDSVILKÅR SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S UDBUDSVILKÅR SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S UDBUDSVILKÅR SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 2/5 UDBUDSVILKÅR INDHOLD 1 Indledning 3 2 Udbudsmaterialet 3 3 Tilbudsfrist og afleveringsadresse 3 4 Tilbudsåbning

Læs mere

INSTALLATION AF SOLCELLER

INSTALLATION AF SOLCELLER INSTALLATION AF SOLCELLER KONTROLMÅLINGER, KVALITETSSIKRING, TEST OG FEJLSØGNING Udført med støtte fra: Disclaimer: "The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

Greve Svømmehal Solcelleanlæg

Greve Svømmehal Solcelleanlæg Side 1 af 9 Greve Svømmehal Solcelleanlæg Tilbud 10.128 - GSL Tilbud leveret af Gaia Solar A/S Januar 2010 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Tilbud... 3 Beskrivelse... 4 Grundlag for tilbudet... 4 Referencer...

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Hvis en bygning har monteret solceller registreres følgende: anlægsregistrering solcelleanlægget peak power systemvirkningsgrad. Tabel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg 01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold af Gaia Solar-solcelleanlæg Drift- og vedligeholdelsesmanual for solcelleanlæg Funktionsbeskrivelse... 3 Driftsvejledning... 3 Sikkerhed... 4 Start og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solcelleanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at vi

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Solcelleanlæg Måling og kvalitetssikring

Solcelleanlæg Måling og kvalitetssikring Solcelleanlæg Måling og kvalitetssikring Ivan Katic, Energi & Klima Søren Poulsen, Energi & Klima ik@teknologisk.dk sop@teknologisk.dk Hvilket niveau? Komponenter Moduler Inverter BOS Anlæg Konfiguration

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage.

SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage. SOLON SOLfixx Black/Blue DK SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage. Nyudviklet fladtagssystem bestående af kraftige SOLON-moduler og en let underkonstruktion af kunststof Velegnet til tage med

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

Sønderborg Andelsboligforening, 6400 Sønderborg Solcelleanlæg Udbud Afdeling 22 Kløvermarken/Hvedemarken. Udbudsbrev

Sønderborg Andelsboligforening, 6400 Sønderborg Solcelleanlæg Udbud Afdeling 22 Kløvermarken/Hvedemarken. Udbudsbrev Sønderborg Andelsboligforening, 6400 Sønderborg Solcelleanlæg Udbud Afdeling 22 Kløvermarken/Hvedemarken Udbudsbrev 21.07.2016 AARHUS KØBENHAVE SØNDERBORG s. 2/3 1. Opgaven Udbuddet omfatter en totalleverance

Læs mere

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk NOTAT Dato: 28.02.2013 Vedr.: Solceller på Stilling Skole Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk Byg & Ejendom Dir. tlf.: 8794 7715 Fax: 8689 1596 Knudsvej 34 8680 Ry Skanderborg

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader, der vender tilnærmelsesvist

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader,

Læs mere

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2012

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2012 VISIONS WITH ENERGY Salgs Guide 2012 Kit Systemer KIT 1: 1.9 kwp Net tilsluttet Solcelleanlæg Mængde 10 stk.: Solcellemoduler Trina Solar, TSM- DC01.A.05 black 190W Ydelse 190 Wp 0~+3% Monokrystallinske

Læs mere

Intelligente energiløsninger

Intelligente energiløsninger Intelligente energiløsninger fra green force company a/s Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing Monteringen startede om morgenen, og samme dag var vi selvforsynende med el Lise og Hans Peter Buch -

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG. 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads

ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG. 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads Udarbejdet af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 08.05.2013. Rev. 01.07.2013

Læs mere

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Producer din egen elektricitet...

Producer din egen elektricitet... Producer din egen elektricitet... Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske normer, de er testet

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Elinstallatøren og installation.

Elinstallatøren og installation. Elinstallatøren og installation. Behovsafdækning. Forholdsregler. Beregninger. Eksempel. Udførsel i praksis. Dokumentation og kvalitetssikring. Service og vedligehold. Fjernmonitorering. Evt. Side 1 Behovsafdækning.

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen Stadsarkiv for Helsingør Kommune Indholdsfortegnelse Side : 1 Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen YDELSESBESKRIVELSE - REOLLEVERANCEN 26. februar 2014 1. Orientering Side : 2/

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

notat Emne Potentiale for solceller i Kollegiegården Udformet af Katrine Flarup Jensen

notat Emne Potentiale for solceller i Kollegiegården Udformet af Katrine Flarup Jensen notat Emne Potentiale for solceller i Kollegiegården - 2016 Udformet af Katrine Flarup Jensen Mulighederne for at etablere et solcelleanlæg på Kollegiegården er blevet undersøgt. Før der etableres et solcelleanlæg

Læs mere

VISIONS WITH ENERGY. JensA. Salgs Guide

VISIONS WITH ENERGY. JensA. Salgs Guide VISIONS WITH ENERGY JensA Salgs Guide 2012-13 KIT 1 Yingli: 2,00 kwp Net tilsluttet Solcelleanlæg 2,00 kwp Mængde Net 8 stk.: tilsluttet Solcellemoduler Solcelleanlæg Yingli PANDA YL250 C-30b Ydelse250Wp+0-5W

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning String inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning micro inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Virksomhed. Kunde. Projekt

Virksomhed. Kunde. Projekt Virksomhed DrivhusEffekten Kærvej 25 2970 Hørsholm Danmark Kontaktpersoner: Hans Andersen Telefon: 0045 88708490 E-mail: ha@drivhuseffekten.dk Kunde Projekt 3D, Net-tilkoblet PV-anlæg Klimadata frederikssund

Læs mere

Solcelle KIT. Producer din egen elektricitet...

Solcelle KIT. Producer din egen elektricitet... Solcelle KIT Producer din egen elektricitet... Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske normer,

Læs mere

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL Et solidt valg ENTREPRISE Se mere om os på www.krintel.com ring på 43691173 eller skriv på post@krintel.com Vi har arbejdet med Schüco produkter

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Det korte svar: Vær præcis i krav og ønsker Giv så mange informationer

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Saphire Power Systems

Saphire Power Systems Saphire Power Systems System Sommer 6000 Masser af solstrøm til at dække 4 personers elforbrug Vælg mellem de elegante blåsorte "Blue Diamond" eller sorte "Black Diamond" solceller. Begge med sort baggrund

Læs mere

SOLCELLEPROJEKT I ØBRO 95

SOLCELLEPROJEKT I ØBRO 95 SOLCELLEPROJEKT I ØBRO 95 Hvordan kan vi gøre vores fælles elforbrug CO2-neutralt og samtidig forbedre vores driftsøkonomi? Solcelleanlæg i 2 faser med i alt ca. 500 m2 Ekstraordinært beboermøde onsdag

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv Intelligente energiløsninger til industri og erhverv fra Mathiasen Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing velkommen Velkommen til Mathiasen...... din lokale sparringspartner inden for vedvarende energiløsninger.

Læs mere

Solcelleanlæg i boligforeninger

Solcelleanlæg i boligforeninger Solcelleanlæg i boligforeninger Få mere at vide Telefon: 70 333 777 www.energitjenesten.dk 10 regionale kontorer + mobilt kontor Janus Hendrichsen Mail: jh@energitjenesten.dk Telefon: 36 98 68 21 Øget

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Anlægget består af: 20 stk. Hyundai HIS-S245MG monokrystalinske solpaneler á 245 Wpeak (i

Læs mere

Hillerød Spildevand A/S. Hillerød Centralrenseanlæg. Blæserentreprise

Hillerød Spildevand A/S. Hillerød Centralrenseanlæg. Blæserentreprise Hillerød Spildevand A/S Hillerød Centralrenseanlæg Blæserentreprise Tilbudsliste Juli 2012 Bygherre: Hillerød Spildevand A/S Kirsebær Alle 15 3400 Hillerød Rådgiver: Fuglebækvej 1 A 2770 Kastrup Telefon

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

Tekniske installationer i Marienlystvangen

Tekniske installationer i Marienlystvangen Tekniske installationer i Marienlystvangen I denne lille folder har vi samlet vejledninger til de tekniske installationer Indhold Elmåler Teknikrum Eltavle og vandvarmer Solceller Vejledning til inverteren

Læs mere

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2015. Ny forbedret tilskudsordning!

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2015. Ny forbedret tilskudsordning! VISIONS WITH ENERGY Salgs Guide 2015 Ny forbedret tilskudsordning! Tilskudsordning til solceller vedtaget Feb 2015 Støtte til el fra solceller, Feb. 2015 Efter EU-Kommissionens godkendelse kan ejere af

Læs mere

TILBUD. ========================== Skriver i kr. ========================== Skriver i kr.

TILBUD. ========================== Skriver i kr. ========================== Skriver i kr. Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 Side E.9.1 af 8 for: 11 Flow-entreprisen TILBUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejder i henhold til udbudsbrev og udbudsmateriale

Læs mere

RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering

RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering EXCELLENCE IN ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Krystallinske solcelle paneler monteres direkte på RENOLIT ALKORSOLAR systemet RENOLIT WATERPROOFING

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Prisoverslag på levering og opsætning af solcelleanlæg. A/B Landsdommergården. Udarbejdet af: HOFOR Ørestads Boulevard 35

Prisoverslag på levering og opsætning af solcelleanlæg. A/B Landsdommergården. Udarbejdet af: HOFOR Ørestads Boulevard 35 Prisoverslag på levering og opsætning af solcelleanlæg A/B Landsdommergården Udarbejdet af: HOFOR Ørestads Boulevard 35 Christina Kjærbøll Solceller Tlf: 2795 254 E-mail: ck@hofor.dk 7. februar 213 Solcelleanlæg

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER Jeres forældre vil gerne være med på den grønne bølge, og de går nu og overvejer, om de skal investere i solceller, således at de selv kan producere deres egen strøm, blot ved at udnytte solens stråler.

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING

SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING SOLARWATT AG 01 SOLARWATT - SYSTEM EASY-IN 02 01 SOLARWATT - SYSTEM EASY-IN SOLARWATT AG INDHOLD 01 ANLÆGGET.............................. S. 02 02 INFORMATION OM

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Solcelleanlæg på Amager hospital, Sundby. Slutrapport. SolEnergiCentret Teknologisk Institut

Solcelleanlæg på Amager hospital, Sundby. Slutrapport. SolEnergiCentret Teknologisk Institut Solcelleanlæg på Amager hospital, Sundby Slutrapport SolEnergiCentret Teknologisk Institut SEC-R-9 Solcelleanlæg på Amager hospital, Sundby Slutrapport Bertel Jensen Juli august 2000 Solcelleanlæg på Amager

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere