SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne Eksisterende konstruktioner 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3"

Transkript

1 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse af bygningerne Eksisterende konstruktioner 3 4 Vurdering af tagkonstruktionernes bæreevne 5 5 Anlægsdimensionering Rådhusgade Rådhusgade Christinelystskolen 8 6 Beregning af økonomi Paneldimension og ydelse Økonomiberegning Økonomiske beregningsresultater Følsomhedsberegning 14 7 Kombination med elbiler 15 8 Klimaeffekt 16 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A N-01 VERSION 1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET JASB/TJN KONTROLLERET PKO GODKENDT JASB

2 2/17 SCREENING FOR SOLCELLER 1 Baggrund Lemvig Kommune har i november 2012 igangsat en screening for etablering af solceller på tre kommunale bebyggelser i Lemvig: Rådhuset (to bygninger) samt Christinelystskolen. Se Figur 1.1. Screeningen omfatter besigtigelse af bygningerne, vurdering af tagkonstruktionen samt beregning af samlet økonomi for hvert af de tre solcelleanlæg. Derudover er en vurdering af samspillet mellem elbiler og solceller inkluderet. Projektet er udført af COWI i samarbejde med Lemvig Kommune. Projektet er sammenfattet i nærværende notat. Figur 1.1 Bygningerne som er omfattet af screeningen 2 Sammenfatning Der er gennemført en screening for etablering af solcelleanlæg på tre adresser i Lemvig Kommune: Rådhusgade 1, Rådhusgade 2 og Christinelystskolen. På baggrund af besigtigelse af bygningerne samt bygningstegninger er det indledningsvist vurderet, at Rådhusgade 2 og Christinelystskolen ikke behøver forstærkning af tagkonstruktionen ved etablering af solceller. For Rådhusgade 1 anbefales det, at der oplægges et bærende system af stålbjælker for montage af solcellepaneler. På baggrund af tagets udformning samt de økonomiske forhold for solceller er der gennemført en anlægsdimensionering. Rådhusgade 1 og 2 er begrænset af tagets areal, og anlæggene her dimensioneres til henholdsvis 48 paneler (12 kwp) og 285 paneler (74 kwp). For Christinelystskolen er anlægsstørrelsen bestemt ud fra det økonomiske optimum, og her er anlægget dimensioneret til 320 paneler (83 kwp). På baggrund af lovforslaget fremsat 20. november 2012 er der beregnet en samlet økonomi for de tre solcelleanlæg. Rådhusgade 1 og 2 har en simpel tilbagebetalingstid på henholdsvis 15 og 14 år, mens Christinelystskolen på grund af etable-

3 SCREENING FOR SOLCELLER 3/17 ring af nyt tagpap har en simpel tilbagebetalingstid på 18 år. Disse relativt lange tilbagebetalingstider skal ses i lyset af, at der er valgt en sikrere og dermed dyrere monteringsløsning for at imødegå vindforholdene i Vestjylland. Desuden anvendes Energistyrelsens fremskrivning af elprisen, som betyder en meget beskeden udvikling sammenlignet med, hvad der ellers antages inden for solcellebranchen. Det er beregnet, at der næsten ingen gevinst er ved anvendelse af elbiler i kombination med solcelleanlæggene på Rådhuset. Dette skyldes primært, at solcelleanlæggene allerede bruges næsten optimalt med det nuværende elforbrug i bygningerne. Følsomhedsanalysen viser, at specielt den fremtidige elpris samt størrelsen på investeringen i solceller har stor betydning for den samlede økonomi for etablering af solcelleanlæggene. Det er beregnet, at solcelleanlæggene set over 25 år gennemsnitligt bidrager med en CO 2 -reduktion på ca. 26 tons/år. 3 Besigtigelse af bygningerne Bygningerne blev besigtiget den 22. november I besigtigelsen deltog Thomas Sørensen samt servicemedarbejdere fra Lemvig Kommune. Fra COWI deltog Jakob Stenby Lundsager og Torben Nørgaard Jensen. Besigtigelsen blev gennemført for at fastslå, hvilke arealer der er tilgængelige for installation af solceller, samt for at indsamle data for vurdering af tagkonstruktionerne. Besigtigelsen blev udført visuelt og uden destruktive indgreb. Thomas Sørensen har efterfølgende fremsendt det tegningsmateriale, der var tilgængeligt. Det har desværre ikke været muligt at fremskaffe tegninger af tagkonstruktionen på de 4 rådhusbygninger. Bygningernes tagarealer består af tagpap eller tagfolie. Det blev vurderet, at levetiden for tagfladen på rådhusets bygninger stemmer overens med levetiden for solceller (dvs. er mere end 30 år). For Christinelystskolen blev restlevetiden for tagpap vurderet til 15 år, hvilket betyder, at der skal etableres ny tagpap, inden solcellerne etableres, for at sikre, at det der ikke skal ny tagpap på, efter at der er etableret solceller. 3.1 Eksisterende konstruktioner Rådhuset består af 4 bygninger (se Figur 3.1), hvorpå der påtænkes opsat solceller. På bygning 1 og 2 består tagkonstruktionen af bærende betonelementer med isolering og tagpap. På bygning 3 består tagkonstruktionen af bærende limtræsspær, krydsfiner, isolering og tagfolie. Tagkonstruktionen på bygning 4 er udført med gitterspær, krydsfiner og tagfolie.

4 4/17 SCREENING FOR SOLCELLER Figur 3.1 Rådhusets bygninger (Rådhusgade 1 og 2) De bærende tagkonstruktionen på Christinelystskolen (se Figur 3.2) består primært af limtræsspær (område 1, 1a og 1b), og på et mindre område er der anvendt betonelementer (område 2). Tagkonstruktion i område 1b er udført som trug formet tag og anvendes ikke til montering af solcellepaneler. Figur 3.2 Christinelystskolens bygninger

5 SCREENING FOR SOLCELLER 5/17 4 Vurdering af tagkonstruktionernes bæreevne Nærværende konstruktive vurderinger bør verificeres, inden et konkret projekt iværksættes. Rådhus bygning nr. 1 Tagkonstruktionen på bygning 1 består af bærende TT-betonelementer, som bæres af et bjælke-søjlesystem i facade. Dimensioner på de anvendte TT-betonelementer er ikke kendt. TT-betonelementernes bæreevne vurderes til ikke at være tilstrækkelig til, at der kan monteres solcellepaneler direkte på tagkonstruktionen, da der er mulighed for sneophobning fra den tilstødende bygning samt det nye ventilationsaggregat. Det er derfor vores anbefaling, at der oplægges et bærende system af stålbjælker ned fastgørelse på facadekonstruktionen for montage af solcellepaneler. Rådhus bygning nr.2 Tagkonstruktionen på bygning 2 består af bærende TT-betonelementer, som bæres af et bjælke-søjlesystem i begge facader. Dimensioner og armering i TT-betondækelementerne er ikke kendt. Der har tidligere være placeret køleaggregater på tagdækket, så på den baggrund er det vores vurdering, at tagdækket har tilstrækkelig bæreevne til, at der kan monteres solcellepaneler direkte på betondækket. Rådhus bygning nr. 3 Der etableres ikke solceller på denne bygning. Rådhus bygning nr. 4 Den bærende tagkonstruktion på bygning 4 er udført med "afvalmede" trægitterspær. Konstruktionen vurderes at have den fornøden bæreevne til, at der kan monteres solcellepaneler direkte på tagkonstruktionen. Fastgørelsen skal ske direkte på spær. Christinelystskolen bygning nr. 1 Tagkonstruktionen består af bærende limtræsspær (L30 bxh 92x254 mm). Limtræsspær spænder via mellemunderstøtning af den langsgående skillevæg/ stålbjælke fra facade til facade. Limtræsspær vurderes at have den fornødne bæreevne til, at solcellepaneler kan montere direkte på tagkonstruktionen. 5 Anlægsdimensionering Der er gennemført en dimensionering af et solcelleanlæg på hver af de tre målere (Rådhusgade 1 (bygning 1) og 2 (bygning 2 og 4) samt for Christinelystskolen) - se Tabel 5.1. Dimensionering bygger dels på fysiske begrænsninger, dels på den økonomiske optimering: Fysisk begrænsning Antallet af solcellepaneler placeret på taget af hver bygning er begrænset af tagets areal samt af eventuelle installationer på taget (f.eks. ventilationsanlæg eller ovenlysvinduer).

6 6/17 SCREENING FOR SOLCELLER Der tages ved dimensioneringen udgangspunkt i effektive, monokrystallinske solceller, som placeres med en hældning på 15 på de flade tage af bygningerne. Dette giver en god udnyttelse af tagarealerne, samtidig med at den selvrensende effekt bibeholdes, og vindlasten på panelerne minimeres. Panelerne placeres med en afstand af en panelbredde for at undgå skyggevirkning fra nabopanelet. Panelerne monteres på et skinnesystem, som forankres i tagkonstruktionen, hvilket er den mest sikre installationsform i forhold til vindpåvirkning. Økonomisk optimering Med udgangspunkt i den tilgængelige viden vedrørende den nye nettoafregningsordning for solcelleanlæg (der p.t. ikke er endeligt udformet), er der beregnet en økonomisk optimal løsning set i forhold til tilbagebetalingstid og indtjening. De økonomiske beregninger er nærmere beskrevet i afsnit 6. De årlige udgifter består af finansiering af investeringen (inklusive eventuelt ny tagpap) samt udskiftning af invertere. De årlige indtægter bestemmes ud fra salget af el, som sælges til forskellige priser alt afhængigt af, om elproduktionen falder sammen med forbruget, samt hvor i støtteperioden det er. Et stort sammenfald med egetforbrug giver en god økonomi. De økonomiske beregninger er nærmere beskrevet i afsnit 6. Tabel 5.1 Nøgletal for dimensioneringen af anlæggene Parameter Rådhusgade 1 Rådhusgade 2 Christinelystskolen Antal paneler 48 stk. 285 stk. 320 stk. Solcelleareal 77 m m m 2 Anlægseffekt 12 kwp 74 kwp 83 kwp Årlig produktion (gennemsnit over 25 år) kwh kwh kwh Årligt elforbrug kwh kwh kwh Eget elforbrug dækket af solceller (gennemsnit over 25 år) 17 % 16 % 47 % Elproduktion samtidig med forbrug (gennemsnit over 25 år) 94 % 95 % 69 % Investering (inklusive moms) kr kr kr.

7 SCREENING FOR SOLCELLER 7/ Rådhusgade 1 Rådhusgade 1 har et relativt lille tagareal i forhold til elforbruget. Det betyder, at der selv ved placering af et maksimalt antal solceller vil være god økonomi, fordi den andel af elproduktionen, der falder sammen med elforbruget, fortsat er høj. Ud fra plantegninger og observationer gjort ved besigtigelsen er der beregnet et optimalt antal paneler på 48 stk. Placeringen af panelerne er vist i Figur 5.1. Som beskrevet i afsnit 4 vil der være behov for et bærende system af stålbjælker for at sikre bygningens bæreevne. Imidlertid er der allerede opstillet stålbjælker på en del af taget hvilket gør installationen på denne del af taget billigere. Samlet set vurderes behovet for et bærende system af stålbjælker ikke at påvirke solcelleanlæggets økonomi mærkbart, eftersom den del af taget hvor installationen er billigere vurderes at opveje den del af taget hvor der er behov for ekstra stålbjælker. Figur 5.1 Placering af solcellepaneler på Rådhusgade Rådhusgade 2 Rådhusgade 2 har et relativt lille tagareal i forhold til elforbruget. Det betyder, at der selv ved placering af et maksimalt antal solceller vil være god økonomi, fordi den del af elproduktionen, der falder sammen med elforbruget, fortsat er høj.

8 8/17 SCREENING FOR SOLCELLER Ud fra plantegninger og observationer gjort ved besigtigelsen er der beregnet et optimalt antal paneler på 285 stk. Placeringen af panelerne er vist i Figur 5.2. Figur 5.2 Placering af solcellepaneler på Rådhusgade Christinelystskolen Christinelystskolen har et relativt stort tagareal i forhold til elforbruget. Det betyder, at størrelsen af anlægget bliver afgjort af den økonomiske optimering. Den økonomiske optimering er udarbejdet ud fra 2 parametre: Simpel tilbagebetalingstid og økonomisk gevinst. Et relativt lille anlæg på Christinelystskolen på 100 paneler (ca. 26 kwp) vil resultere i en simpel tilbagebetalingstid på 16 år. Denne tilbagebetalingstid er længere end for Rådhuset, fordi der skal etableres nyt tagpap i forbindelse med solcelleanlægget. Indtjeningen set over 25 år bliver næsten dobbelt så stor ved etablering af et anlæg på 320 paneler (ca. 83 kwp) selvom der bliver mindre sammenfald mellem elproduktion og elforbrug (fordi anlægget er større). 320 paneler er beregnet til at give en simpel tilbagebetalingstid på 18 år. Der er taget udgangspunkt i det store anlæg på 320 paneler. Panelerne er placeret så tæt som muligt for at sikre, at arealet, der skal nyt tagpap på, bliver så lille som muligt. Placeringen af panelerne er vist i Figur 5.3.

9 SCREENING FOR SOLCELLER Figur /17 Placering af solcellepaneler på Christinelystskolen Beregning af økonomi I det følgende beskrives de forudsætninger, der ligger til grund for de økonomiske beregninger, og resultatet af beregningerne beskrives. 6.1 Paneldimension og ydelse Der er regnet med et effektivt, monokrystallinsk solcellepanel på 1 m x 1,6 m og med en ydelse på 260 Wp for hvert panel. Anlæggenes samlede elproduktion an net (dvs. inklusive tab i kabler og inverter) er 900 kwh/kwp. Et solcelleanlæg taber løbende ydelse på grund af degradering. Beregningerne indeholder en degradering på 0,7 % p.a., svarende til at anlæggets produktion er 17 % lavere efter 25 års drift. Tabel 6.1 giver et overblik over de energimæssige forudsætninger.

10 10/17 SCREENING FOR SOLCELLER Tabel 6.1 Forudsætninger for energimæssige beregninger Parameter Enhed Værdi Panelbredde m 1 Panellængde m 1,6 Paneleffekt Wp 260 Panelydelse Wh/Wp pr. år 900 Degradering % p.a. 0,7 Som elforbrug for bygningerne er anvendt data for 2011 (for Rådhusgade 1 er forbruget for da det var dette forbrug der er blevet oplyst). For Rådhusgade 2 (Rådhuset bygning 2 og 4) og for Christinelystskolen er elforbruget på timebasis blevet oplyst af NOE Energi. For Rådhusgade 1 (Rådhuset bygning 1) er det årlige forbrug oplyst og efterfølgende fordelt over året med samme forbrugsprofil som for Rådhusgade 2. Der er regnet med konstant elforbrug over den 25- årige betragtningsperiode. Ved at simulere en årlig produktion time for time i programmet energypro er der beregnet, hvor stor en andel af elproduktionen fra solcellerne der på timebasis dækkes af bygningens egetforbrug. Dette har betydning for anlæggets økonomi. 6.2 Økonomiberegning Økonomiberegningen udgøres af en opgørelse af indtægter og udgifter for hvert solcelleanlæg for hvert år i den 25-årige betragtningsperiode. Indtægterne består af salg af el produceret på solcelleanlægget. Priserne for el er beregnet efter det lovforslag som den 20. november 2012 blev fremsat af regeringen. Afregningsreglerne i lovforslaget betyder, at der regnes med 3 forskellige priser for el produceret med solceller (se også Figur 6.1): Til egetforbrug (timenettomålerordningen): Den del af elproduktionen, der henover en time går til eget elforbrug, får en værdi af elprisen inklusive afgifter og moms. Dette skyldes, at denne produktion fratrækkes forbruget, dvs. økonomisk set er at betragte som en elbesparelse. I beregningen er der taget udgangspunkt i Lemvig Kommunes nuværende elpris, som så er fremskrevet med Energistyrelsens elprisprognose. Overskydende strøm første 10 år: Den del af elproduktionen, der ikke er omfattet nettomålerordningen, sælges til en forhøjet sats de første 10 år efter, at anlægget er etableret. Satsen er på 130 øre/kwh. Overskydende strøm efter 10 år: Efter 10 år sælges den del af elproduktionen, der ikke er omfattet nettomålerordningen, til markedsprisen. I beregningen er der taget udgangspunkt i Lemvig Kommunes markedspris, som så er fremskrevet med Energistyrelsens markedselprisprognose.

11 SCREENING FOR SOLCELLER 11/ øre/kwh - værdi af elproduktion El inden for nettoafregningen Salg af overskydende el Figur 6.1 Værdien af elproduktion fra solcelleanlæg Da lovforslaget er helt nyt, er der ikke erfaringer med, hvordan ordningen vil blive skruet sammen for en kommune rent skattemæssigt. Der er heller ikke afklaring på, hvorvidt en kommune må tjene penge på salg af el, eller om der skal oprettes et separat selskab. For private personer skal der med den nye ordning betales skat af indtjening på salg af el over kr./år. Hvordan beskatningen bliver for kommuner, er ikke kendt, og bør undersøges nærmere. Beskatning af elindtægter for rådhusbygningerne har ringe betydning for beregningerne, eftersom størstedelen af indtægten kommer via timenettomålerordningen, hvilket betyder, at det ikke er et egentligt salg af el. For Christinelystskolen sælges ca. 31 % af elproduktionen til nettet, og der er ikke indregnet en beskatning af dette elsalg. En beskatning af den indtægt vil forringe økonomien ved etablering af et solcelleanlæg på Christinelystskolen. Udgifterne består af finansiering af investeringen i solcelleanlægget (afdrag og renter) samt udskiftning af anlæggets inverter efter ca. 12,5 år. Der er regnet med 3 % i rente og 25 års løbetid for lån til solcelleanlæg. Investeringens størrelse er fastlagt ud fra nyindhentede priser for solceller. Udskiftning af inverter er indregnet som en årlig udgift til drift og vedligehold, som omfatter "opsparing" til udskiftning af inverter samt 1-2 besigtigelser af anlægget for at kontrollere driften. For rådhusbygningerne er der endnu lang nok levetid på tagdækningen til, at den kan holde i solcelleanlæggets levetid. For Christinelystskolen er restlevetiden af Lemvig Kommune oplyst til at være 15 år for tagdækningen, hvilket betyder, at der skal etableres ny tagpap, før solcelleanlægget etableres. I økonomien for solcelleanlægget på Christinelystskolen er der indregnet en ekstra omkostning for etablering af tagpap i form af tabt levetid på 15 år. Tabel 6.2 giver et overblik over de økonomiske forudsætninger for beregningerne.

12 12/17 SCREENING FOR SOLCELLER Tabel 6.2 Forudsætninger for økonomiske beregninger Parameter Enhed Værdi 2013 Værdi 2023 Værdi 2037 Indtægter El nettomålerordning øre/kwh Elsalg overskydende* øre/kwh 130** Udgifter Finansiering, rente % p.a. 3 Finansiering, løbetid år 25 Drift og vedligehold*** % af invest. 0,35 Nyt tagpap**** kr./m (ekskl. moms) * Der er ikke indregnet beskatning for salg af el ** Den forhøjede sats gælder for 2013 til 2022 *** Skift af inverter 1 gang i de 25 år samt 1-2 årlige tilsyn af anlægget **** Der regnes med en levetid på 30 år for nyt tagpap, hvilket betyder, at en restlevetid på 15 år indregnes som en udgift på halvdelen (15 år/30 år = 0,5) af den totale udgift til tagpap. 6.3 Økonomiske beregningsresultater Tabel 6.3 viser den samlede økonomi for hver af de tre solcelleanlæg set over 25 år. Som det ses, opnås den bedste økonomi for anlægget på Rådhusgade 2. Rådhusgade 1 har en lidt ringere økonomi (længere tilbagebetalingstid og lavere forrentning), fordi der er tale om et relativt lille anlæg, som dermed lidt er dyrere pr. installeret effekt. Christinelystskolen har den ringeste økonomi af de tre anlæg. Dette skyldes primært, at anlægget indebærer udskiftning af tagpap for den del af taget, hvor anlægget er placeret. Forrentningen af investeringen viser, hvad Lemvig Kommune rent økonomisk får ud af at investere penge i solceller. For Christinelystskolen overstiger investeringen anlægsgrænsen på 1,49 mio. kr., hvilket betyder, at anlægget skal i EU-udbud. Dermed skal udbudsprocessen overholde en række juridiske krav. Endvidere er Anlægget på Rådhusgade 2 tæt på udbudsgrænsen. Det kan anbefales at udarbejde et samlet udbud, hvis der vælges at etablere 2 eller alle 3 anlæg for at opnå lavest mulige pris.

13 SCREENING FOR SOLCELLER 13/17 Tabel 6.3 Samlet økonomi for 25 år for hvert af de tre anlæg Parameter Rådhusgade 1 Rådhusgade 2 Christinelystskolen Anlægsstørrelse 12 kwp 74 kwp 83 kwp Anlægsproduktion (gennemsnit over 25 år) kwh/år kwh/år kwh/år Investering i tagpap (finansieres via driften) 0 kr. 0 kr kr. Investering i solceller (finansieres via lån) kr kr kr. Årligt overskud ekskl. finansiering (til beregning af tilbagebetalingstid, gennemsnit over 25 år) kr./år kr./år rk./år Årligt overskud inkl. finansiering og tagpap og udskiftning af inverter (gennemsnit over 25 år) kr./år kr./år kr./år Akkumuleret overskud efter 25 år inkl. finansiering kr kr kr. Forrentning af investering inkl. finansiering. 3,0 % p.a. 3,6 % p.a. 1,5 % p.a. Simpel tilbagebetalingstid (ekskl. finansiering) 15 år 14 år 18 år Figur 6.2 viser, at det årlige resultat stiger konstant set over en 25-årig periode. For Christinelystskolen har kurven et lille knæk efter 10 år. Dette knæk skyldes at op imod 1/3 af elproduktionen på anlægget på Christinelystskolen sælges til nettet og efter 10 år udløber ordningen med salg til en forhøjet sats. For de andre anlæg er det kun en lille del der sælges udenfor nettomålerordningen og derfor har udløbet af ordningen meget ringe betydning. Figuren viser desuden, at der de første 7 år er et negativt akkumuleret resultat for Christinelystskolen. Dette skyldes primært at omkostningen til nyt tagpap giver et negativt resultat i år 1 i beregningen, som det tager nogen tid for indtjeningen, der er positiv fra år 2 og frem, at opveje. Desuden er der i sommerferien og i de andre skoleferier lavere elforbrug hvilket gør at en større andel af elproduktionen er overskydende og skal sælges hvilket giver en lidt lavere indtjening i disse perioder. Dette har dog samlet set begrænset betydning for økonomien. Der gøres opmærksom på at den finansielle håndtering af investeringen i tagpap på Christinelystskolen er afgørende for om anlæggets økonomi er positiv fra år 1. I beregningen finansieres tagpap over driften, dvs. uden af tage et lån. Hvis investe-

14 14/17 SCREENING FOR SOLCELLER ringen i tagpap blev finansieret med et lån på samme måde som solcelleanlægget ville økonomien være positiv fra første år kr. (akkumuleret overskud) År Rådhusgade 1 Rådhusgade 2 Christinelystskolen Figur 6.2 Akkumuleret overskud for de 3 anlæg (2012-kr.) I forbindelse med beregningerne er Energinord kontaktet, og de kunne meddele om en tilbagebetalingstid på 8-10 år for skoler og andre større bygninger baseret på den nye tilskudsordning. Dette er markant lavere end de beregnede års tilbagebetalingstid for de tre anlæg i Lemvig Kommune (se nederst i Tabel 6.3). Forskellen vurderes primært at skyldes to faktorer: Investeringerne er relativt høje på anlæggene i beregningerne, fordi der er tale om fladt tag, hvor panelerne forankres i tagkonstruktionen. Denne løsning er valgt for at imødegå vindforholdene i Vestjylland. Såfremt der i stedet anvendes ballastkasser (ingen forankring i tagkonstruktionen), kan investeringen reduceres med 25 %, hvilket har stor betydning for økonomien. Fordi den nye tilskudsordning til solceller forringer økonomien i solcelleanlæg, er der mulighed for at prisen på solceller i Danmark fremadrettet falder for at give bedre økonomi i anlæggene, således at markedet opretholdes. Det er valgt at tage udgangspunkt i Energistyrelsens fremskrivning af elprisen, hvilket har betydet en elpris, der frem til 2030 (år 18) ligger på niveau med dagens elpris. Mange solcelleleverandører regner med en fast stigning på f.eks. 4 % på elprisen, hvilket betyder en meget højere indtjening over anlæggets levetid. 6.4 Følsomhedsberegning For at perspektivere resultaterne er der gennemført de i Tabel 6.4 viste følsomhedsberegninger.

15 SCREENING FOR SOLCELLER 15/17 Følsomhedsberegningerne viser, at ændringer i lån (rente og løbetid, se de første 3 linjer i tabellen) har ringe betydning for anlæggenes økonomiske overskud. Det forventes, at solceller har en levetid på år. I basisberegningen er der set på en levetid på 25 år. Ses der på en 30-årig levetid, ses der en markant forbedret økonomi for anlæggene i form af højere årligt overskud. Som tidligere nævnt er Energistyrelsens elprisprognose anvendt for fremskrivning af elprisen, som afgør indtægterne. Anvendes en fast årlig stigning på 4 %, betyder det en væsentligt højere elpris og dermed en meget forbedret økonomi. Elprisens udvikling har stor betydning for anlæggenes økonomi. Dette gælder også investeringen. Såfremt investeringen bliver 20 % højere end forudsat i beregningerne, reduceres det årlige overskud betragteligt. Såfremt der kan opnås en 20 % lavere investering, vil det betyde et væsentlig højere årligt overskud. Tabel 6.4 Følsomhedsanalyse vist som økonomisk overskud i forhold til basisberegning Parametervariation Rådhusgade 1 % Rådhusgade 2 % Christinelystskolen % Basisberegning Rente 3,5 % (dvs. øget med 0,5 %-point) Lån: Løbetid 15 år Levetid 30 år (dvs. 5 år længere) Elpris + 4 % p.a Investering + 20 % Investering - 20 % Kombination med elbiler Som en del af projektet er det undersøgt, hvordan samspillet mellem anvendelse af elbiler og solceller ved Rådhuset ser ud rent økonomisk. Under den tidligere nettomålerordning, hvor der var årlig afregning, ville et øget elforbrug til elbiler kunne give grundlag for et større solcelleareal. Med den nye nettomålerordning afregnes der på timebasis, og eftersom elbiler oftest oplades om natten, hvor der ikke er produktion på solcellerne, er samspillet mellem solceller og elbiler begrænset. Dertil har det vist sig, at Rådhusgade 1 og 2 begge har fuld udnyttelse af tagarealet uden anvendelse af elbiler. Begge anlæg har en tæt sammenhæng mellem elproduktion og elforbrug (94-95 %), og derfor vil opladning af elbiler kun give meget begrænset forbedring af forholdet mellem produktion og forbrug.

16 16/17 SCREENING FOR SOLCELLER Der er gennemført en beregning for 2 elbiler, som hver kører 50 km om dagen og efterfølgende oplades på 2 timer på Rådhusgade 2. Der er beregnet et årligt merforbrug for elbilerne på kwh, hvilket svarer til ca. 6 % af det samlede elforbrug for Rådhusgade 2. Der er antaget opladning 2 dage kl , 2 dage kl og 1 dag kl (se Figur 7.1). I weekenden oplades der ikke på elbilen. 8 kw opladning Figur 7.1 Opladningsmønster for 2 elbiler anvendt i beregninger Fordi Rådhusgade 2 allerede har en tæt sammenhæng mellem elproduktion og elforbrug, bidrager elbilerne ikke til en forbedret egenudnyttelse af elproduktionen fra solcellerne. Således betyder opladning af elbilerne kun en gevinst på ca. 300 kr./år. Samlet set kan det konkluderes, at det med den nye ordning er svært at skabe god økonomi ved samspil mellem solceller og elbiler, fordi opladning ikke passer godt med elproduktion. Dertil er der specifikt for Rådhuset næsten ingen gevinst ved anvendelse af elbiler sammen med etablering af solcelleanlæg, fordi anlægget i forvejen er begrænset af tagets størrelse og allerede har en meget god sammenhæng mellem produktion og forbrug. 8 Klimaeffekt Når el produceres på et solcelleanlæg, spares der el produceret et andet sted i elsystemet. Fordi der ikke er emissioner forbundet med produktion af el fra solceller, får solcelle-el en positiv klimaeffekt i form af sparet CO 2 til elproduktion. Tabel 8.1 viser hvor meget CO 2 -udledning solcelleanlæggene sparer. Beregningen er foretaget ved at anvende Energistyrelsens gennemsnitlige emissionsfaktor for elproduktion fremskrevet for de næste 25 år. Der tages i beregningen ikke højde for emissioner til selve produktionen af solcelleanlæggene. Udviklingen i CO 2 -besparelsen er vist i Figur 8.1. Som det ses, falder CO 2 - besparelsen over de 25 år. Dette skyldes primært, at den elproduktion, som solcellestrømmen fortrænger, bliver mere klimavenlig med tiden, bl.a. på grund af instal-

17 SCREENING FOR SOLCELLER 17/17 lation af vindmøller. Desuden betyder solcelleanlæggenes degradering med tiden en lavere elproduktion og dermed en mindre CO 2 -besparelse. Tabel 8.1 CO2-besparelse for solcelleanlæggene. Gennemsnitlig CO 2-besparelse (gennemsnit over 25 år) Samlet CO 2-besparelser (total for 25 år) Enhed ton/år ton Rådhusgade 1 1,9 48 Rådhusgade 2 11,3 283 Christinelystskolen 13,0 324 Total 26, Ton CO2 sparet År Figur 8.1 Samlet CO 2 -besparelse for de tre solcelleanlæg set over 25 år

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune CO2LIGHT A/S præsenterer Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune Carsten Tilm 16.11.2012 FORTROLIGT - må ikke videresendes uden CO2LIGHT s tilladelse Foreslålet

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE TILBUDSLISTE - BILAG 2 SEPTEMBER 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

Solcelleanlæg i almene boliger Erfaringer fra projekt i Øbro 95

Solcelleanlæg i almene boliger Erfaringer fra projekt i Øbro 95 Solcelleanlæg i almene boliger Erfaringer fra projekt i Øbro 95 Steen Hartvig Jacobsen Medlem af afdelingsbestyrelsen Freelance energijournalist E-mail: steen@hartvig.com Visualisering af solcelleanlæg

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti NYHED hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti Hvorfor solceller? Med dit eget solcelleanlæg kan du slippe

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet.

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet. Herlev, d. 10. januar 2012 Innovativt solcelleanlæg til andelsboligforeningen Søpassagen i København. Med støtte fra ForskVE projektet, PV Cities 2012, er der med udgangen af år 2011 etableret et meget

Læs mere

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att:

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att: Cronborg ApS Offenbachsvej 321 75 Holstebro Denmark Tel. +45 426 955 For BD CVR nr. : 31859948 Att: www.cronborg.dk E-mail: info@cronborg.dk Eksempel Dato indsendt: -1- Dato: tilbud 27-5-13 11:25:54 Vor

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening SOLCELLER Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening Installeret effekt i DK 20,00 Akkumuleret PV effekt installeret i DK [MWp] 15,00 MWp 10,00

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Velkommen til fyraftensarrangement Find de skjulte værdier i lagerejendomme 6. februar 2013

Velkommen til fyraftensarrangement Find de skjulte værdier i lagerejendomme 6. februar 2013 Velkommen til fyraftensarrangement Find de skjulte værdier i lagerejendomme 6. februar 2013 Højlagre nye regler nye muligheder Flemming R. Mørk Seniorrådgiver - Master i brandsikkerhed Program Hvad betyder

Læs mere

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Det korte svar: Vær præcis i krav og ønsker Giv så mange informationer

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

REEEZ Solcelleparadigme Indledning

REEEZ Solcelleparadigme Indledning REEEZ Solcelleparadigme Indledning Revision: 12/06-2013 REEEZ Solcelleparadigme Indledning Generelt om materialet: Paradigmet indeholder de nødvendige dokumenter for udbud af solcelleanlæg på offentlige

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division SOLCELLER i lavenergibygninger Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division Hvorfor? Solceller kan levere el uden røg, støj og møg Solceller er enkle at integrere i klimaskærmen Solceller holder

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511. Solceller i Region Syddanmark

Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511. Solceller i Region Syddanmark Solceller i Region Syddanmark 1 25.800 m2 solceller etableret på 22 lokationer 2 Fra idé til projekt 3 (april 2012) Opgaven kort v. opstart : Forventning: i alt 100.000 m2 solcelleanlæg fordelt på regionens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere