Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence"

Transkript

1 Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA

2

3 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 III. Formål... 5 IV. Compliance- og indberetningsforpligtelser... 6 V. Retningslinjer... 6 V.I Generelt... 6 V.II Kriterier for viden og kompetence for medarbejdere, der formidler information om investeringsprodukter, investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser... 7 V.III Kriterier for viden og kompetence for medarbejdere, der yder investeringsrådgivning... 8 V.IV Organisatoriske krav til vurdering, vedligeholdelse og ajourføring af viden og kompetence... 9 V.V De kompetente myndigheders offentliggørelse af oplysninger...10 VI. Bilag I

4 I. Anvendelsesområde Hvem? Hvad? Hvornår? 1. Disse retningslinjer finder anvendelse på: a. Kompetente myndigheder og b. Selskaber. 2. Disse retningslinjer gælder for levering af investeringsservice og -aktiviteter som anført i afsnit A og accessoriske tjenesteydelser som anført i afsnit B i bilag I til MiFID II. 3. Disse retningslinjer anvendes fra den 3. januar II. Henvisninger, forkortelser og definitioner Henvisninger til lovgivning AIFMD ESMA-forordningen MiFID MiFID II Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/16/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 3

5 2011/61/EU (omarbejdning). Forkortelser AIFMD CA CP EF EU Direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde Kompetent myndighed Høringsdokument Europa-Kommissionen Den Europæiske Union ESMA Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed MiFID Direktivet om markeder for finansielle instrumenter Definitioner 4. Medmindre andet er anført, har de i MiFID II anvendte udtryk samme betydning i disse retningslinjer. Desuden finder følgende definitioner anvendelse: a. Ved "kompetent myndighed" forstås en myndighed, der er udpeget i medfør af artikel 67 i MiFID II. b. Ved "selskaber" forstås investeringsselskaber som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i MiFID II, kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i MiFID II, når de yder investeringsservice, samt investeringsselskaber og kreditinstitutter, når de sælger, eller rådgiver kunder om, strukturerede indlån, administrationsselskaber for et investeringsinstitut og eksterne forvaltere af investeringsfonde (FAIF'er), for så vidt de yder investeringsservice i forbindelse med individuel porteføljepleje eller accessoriske tjenesteydelser og kun i forbindelse med ydelsen af disse tjenester (som omhandlet i henholdsvis artikel 6, stk. 3, litra a) og b), i UCITS-direktivet og artikel 6, stk. 4, litra a) og b), i AIFMD). c. Ved "medarbejdere" forstås fysiske personer (herunder tilknyttede agenter), der leverer relevante tjenesteydelser til kunder på vegne af investeringsselskabet. d. Ved "relevante tjenesteydelser" forstås ydelse af investeringsrådgivning eller formidling af information om finansielle instrumenter, strukturerede indlån, investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser til kunder. e. Ved "formidling af information" forstås direkte information til kunder om finansielle instrumenter, strukturerede indlån, investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser, enten på anmodning af kunden eller på initiativ af selskabet, i 4

6 forbindelse med medarbejderens ydelse af en af de tjenester og aktiviteter, der er anført i afsnit A og B i bilag I til MiFID II. f. Ved "viden og kompetence" forstås, at medarbejderen har erhvervet relevante kvalifikationer og relevant erfaring til at overholde forpligtelserne i artikel 24 og 25 i MiFID II med henblik på at yde de relevante tjenester. g. Ved "relevante kvalifikationer" forstås et kvalifikationsniveau eller anden test eller uddannelseskursus, der opfylder kriterierne i retningslinjerne. h. Ved "relevant erfaring" forstås, at en medarbejder hævet over enhver tvivl har bevist, at han i kraft af tidligere arbejde er i stand til at udføre de relevante tjenesteydelser. Dette arbejde skal have været udført på fuldtidsbasis i en periode på mindst seks måneder. Ud over denne minimumsperiode kan den kompetente myndighed fastlægge den erfaring, der kræves, afhængigt af de relevante kvalifikationer, som medarbejderen har opnået, samt afhængigt af de relevante tjenester, der ydes. i. Ved "investeringsprodukter" forstås finansielle instrumenter og strukturerede indlån som defineret i MiFID II. j. Ved "under opsyn" forstås, at ydelsen af de relevante tjenester til kunder sker under ansvar af en medarbejder, der både har relevante kvalifikationer og relevant erfaring. Medarbejderen kan arbejde under opsyn i en periode på højst fire år, medmindre den kompetente myndighed har fastsat en kortere periode. III. Formål 5. Formålet med disse retningslinjer er at fastsætte kriterierne for vurdering af den viden og kompetence, der er erhvervet i henhold til artikel 25, stk. 1, i MiFID II og i overensstemmelse med artikel 25, stk. 9, i samme direktiv. 6. ESMA forventer, at disse retningslinjer vil fremme større konvergens i den viden og kompetence, som de medarbejdere, der yder investeringsrådgivning eller formidler information om finansielle instrumenter, strukturerede indlån, investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser til kunder, har, og at de kompetente myndigheder vil vurdere, om efterlevelsen af disse krav er fyldestgørende. Disse retningslinjer fastsætter vigtige standarder med henblik på at hjælpe selskaberne med at opfylde deres forpligtelser til at handle i deres kunders bedste interesse og bistå de kompetente myndigheder med at foretage en passende vurdering af, hvordan selskaberne skal opfylde disse forpligtelser. 7. Disse retningslinjer fastsætter minimumsstandarder for vurderingen af viden og kompetence hos medarbejdere, der yder relevante tjenester. Derfor kan de kompetente myndigheder kræve højere viden- og kompetenceniveauer for medarbejdere, der yder rådgivning, og/eller for medarbejdere, der formidler information. 5

7 8. Ved efterlevelsen af disse retningslinjer foregriber ESMA en tilsvarende styrkelse af investorbeskyttelsen. Bilag I indeholder en række illustrerende eksempler på, hvordan et investeringsselskab kunne anvende retningslinjerne. Disse eksempler indgår ikke i retningslinjerne, men har i stedet til formål at bistå selskaberne med at opstille praktiske eksempler på, hvordan kravene i retningslinjerne kan opfyldes. IV. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for retningslinjerne 9. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 16 i ESMA-forordningen, og som kræves i henhold til artikel 25, stk. 9, i MiFID II. I henhold til ESMA-forordningens artikel 16, stk. 3 skal de kompetente myndigheder og deltagerne på det finansielle marked bestræbe sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer. 10. De kompetente myndigheder, som retningslinjerne gælder for, bør implementere dem ved at inkorporere dem i deres tilsynspraksis, også når bestemte retningslinjer primært er rettet mod deltagere på det finansielle marked. Indberetningskrav 11. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer gælder for, skal underrette ESMA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, og anføre en begrundelse for eventuel manglende efterlevelse inden to måneder efter datoen for ESMA's offentliggørelse til Hvis der ikke er modtaget et svar inden fristens udløb, anses de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Der findes en skabelon til meddelelser på ESMA's websted. 12. De selskaber, som disse retningslinjer gælder for, er ikke forpligtet til at meddele ESMA, om de efterlever disse retningslinjer. V. Retningslinjer V.I Generelt 13. Omfanget og intensiteten af den viden og kompetence, der forventes af medarbejdere, som yder investeringsrådgivning, bør være af en højere standard end for medarbejdere, som kun formidler information om investeringsprodukter og tjenesteydelser. 14. Selskaberne bør sikre, at medarbejdere, der yder relevante tjenester, er i besiddelse af den nødvendige viden og kompetence til at opfylde de relevante lovmæssige og retlige krav samt standarder for forretningsmoral. 6

8 15. Selskaberne bør sikre, at deres medarbejdere kender, forstår og anvender selskabets interne politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at sikre efterlevelse af MiFID II. For at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af videnog kompetencekravene bør selskaberne sikre, at medarbejderne har det nødvendige viden- og kompetenceniveau til at opfylde deres forpligtelser, idet dette niveau skal afspejle rækkevidden og graden af de relevante tjenester, der ydes. 16. Compliancefunktionen bør vurdere og kontrollere efterlevelsen af disse retningslinjer. Denne kontrol bør medtages i rapporten til ledelsesorganet om gennemførelsen og effektiviteten af det generelle kontrolmiljø for investeringsservice og -aktiviteter. V.II Kriterier for viden og kompetence for medarbejdere, der formidler information om investeringsprodukter, investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser 17. Selskaberne bør sikre, at medarbejdere, der formidler information om investeringsprodukter, investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser, som er til rådighed gennem selskabet, har den nødvendige viden og kompetence til at: a. forstå de vigtigste egenskaber, risici og træk ved disse investeringsprodukter, der er til rådighed gennem selskabet, herunder generelle skattemæssige konsekvenser og omkostninger, der skal afholdes af kunden i forbindelse med transaktioner. Der bør udvises særlig omhu, når der informeres om produkter, som er kendetegnet ved en højere grad af kompleksitet b. forstå de samlede omkostninger og gebyrer, der skal afholdes af kunden i forbindelse med transaktioner med et investeringsprodukt, eller i forbindelse med investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser c. forstå egenskaberne og omfanget af investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser d. forstå, hvordan de finansielle markeder fungerer, og hvordan de påvirker værdien og prisfastsættelsen af de investeringsprodukter, om hvilke de formidler information til kunder e. forstå virkningen af økonomiske tal samt nationale, regionale og globale hændelser for markederne og værdien af de investeringsprodukter, om hvilke de formidler information til kunder f. forstå forskellen mellem hidtidige resultater og fremtidige resultatscenarier samt prognosers begrænsninger g. forstå problematikker i forbindelse med markedsmisbrug og bekæmpelse af hvidvaskning af penge 7

9 h. vurdere data, der er relevante for de investeringsprodukter, om hvilke de formidler information til kunder, såsom dokumenter med central investorinformation, prospekter, årsregnskaber eller finansielle data i. forstå specifikke markedsstrukturer for de investeringsprodukter, om hvilke de formidler information til kunder, og, hvor det er relevant, deres handelssystemer eller eksistensen af eventuelle sekundære markeder j. erhverve et grundlæggende kendskab til principperne for værdiansættelse af den type af investeringsprodukter, som de oplysninger, de formidler, vedrører. V.III Kriterier for viden og kompetence for medarbejdere, der yder investeringsrådgivning 18. Selskaber bør sikre, at medarbejdere, der yder investeringsrådgivning, har den nødvendige viden og kompetence til at: a. forstå de vigtigste egenskaber, risici og træk ved de investeringsprodukter, der tilbydes eller anbefales, herunder generelle skattemæssige konsekvenser for kunden i forbindelse med transaktioner. Der bør udvises særlig omhu, når der ydes rådgivning om produkter, som er kendetegnet ved en højere grad af kompleksitet b. forstå de samlede omkostninger og gebyrer, der skal afholdes af kunden i forbindelse med den type investeringsprodukt, der tilbydes eller anbefales, og omkostningerne i forbindelse med ydelse af rådgivning og andre beslægtede tjenester c. opfylde de forpligtelser, der kræves af selskaber i medfør af egnethedskravene, herunder de forpligtelser, der er fastsat i retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene ifølge MiFID 1 d. forstå, hvordan den type investeringsprodukt, som selskabet stiller til rådighed, kan være egnet til kunden, efter at have vurderet de relevante oplysninger fra kunden i forhold til de mulige ændringer, der kan have fundet sted, siden de relevante oplysninger blev indhentet e. forstå, hvordan de finansielle markeder fungerer, og hvordan de påvirker værdien og prisfastsættelsen af de investeringsprodukter, der tilbydes eller anbefales kunder f. forstå virkningen af økonomiske tal samt nationale, regionale og globale hændelser for markederne og værdien af investeringsprodukter, der tilbydes eller anbefales kunder 1 8

10 g. forstå forskellen mellem hidtidige resultater og fremtidige resultatscenarier samt prognosers begrænsninger h. forstå problematikker i forbindelse med markedsmisbrug og bekæmpelse af hvidvaskning af penge i. vurdere data, der er relevante for den type af investeringsprodukter, der tilbydes eller anbefales kunder, såsom dokumenter med central investorinformation, prospekter, årsregnskaber eller finansielle data j. forstå specifikke markedsstrukturer for den type af investeringsprodukter, der tilbydes eller anbefales kunder, og, hvor det er relevant, deres handelssystemer eller eksistensen af eventuelle sekundære markeder k. erhverve et grundlæggende kendskab til principperne for værdiansættelse af den type af investeringsprodukter, der tilbydes eller anbefales kunder l. forstå grundlaget for porteføljepleje, herunder være i stand til at forstå konsekvenserne af spredning på individuelle investeringsalternativer. V.IV Organisatoriske krav til vurdering, vedligeholdelse og ajourføring af viden og kompetence 19. Selskaber bør fastlægge medarbejdernes ansvarsområder og sikre, at der, hvor det er relevant og i overensstemmelse med de tjenester, som selskabet og dets interne organisation yder, er en klar sondring i beskrivelsen af ansvarsområderne mellem ydelse af rådgivning og formidling af information. 20. Selskaberne bør: a. sikre, at medarbejdere, der yder relevante tjenester til kunder, vurderes på baggrund af opnåelsen af et relevant kvalifikationsniveau og har indhøstet relevant erfaring med ydelse af relevante tjenester til kunder b. mindst én gang om året foretage en intern eller ekstern gennemgang af medarbejdernes behov for udvikling og erfaring, vurdere den lovgivningsmæssige udvikling og træffe de nødvendige foranstaltninger til at efterleve disse krav. Denne gennemgang bør også sikre, at medarbejderne er i besiddelse af relevante kvalifikationer og vedligeholder og ajourfører deres viden og kompetence ved at deltage i løbende faglig udvikling eller uddannelse med henblik på erhvervelse af relevante kvalifikationer samt specifik uddannelse, der kræves, inden selskabet tilbyder nye investeringsprodukter c. sikre, at de til deres kompetente myndighed, på anmodning, indsender dokumentation for den viden og kompetence, som medarbejdere, der yder relevante tjenester til kunderne, har. Denne dokumentation skal indeholde 9

11 oplysninger, der sætter den kompetente myndighed i stand til at vurdere og kontrollere efterlevelsen af disse retningslinjer d. sikre, at når en medarbejder ikke har erhvervet den nødvendige viden og kompetence med henblik på ydelse af de relevante tjenester, kan denne medarbejder ikke yde de relevante tjenester. Såfremt denne medarbejder ikke har erhvervet det nødvendige kvalifikationsniveau eller den nødvendige erfaring til at yde den relevante tjeneste eller begge, kan denne medarbejder kun yde de relevante tjenester under opsyn. Omfanget og intensiteten af opsynet bør afspejle de relevante kvalifikationer og den relevante erfaring hos den medarbejder, der er under opsyn, hvilket i givet fald kunne omfatte opsyn under møder med kunder og andre former for kommunikation såsom telefonsamtaler og e. sikre, at den medarbejder, der i de i litra d nævnte situationer skal have opsyn med andre medarbejdere, har den nødvendige viden og kompetence, som kræves i disse retningslinjer, og de nødvendige færdigheder og ressourcer til at handle som en kompetent tilsynsførende f. sikre, at opsynet er skræddersyet til de tjenester, der skal ydes af denne medarbejder, og dækker de krav i disse retningslinjer, der er relevante for disse tjenester g. sikre, at den tilsynsførende påtager sig ansvaret for ydelsen af de relevante tjenester, når den medarbejder, der er under opsyn, yder relevante tjenester til en kunde, som om den tilsynsførende ydede de relevante tjenester til kunden, herunder godkendelse af egnethedsrapporten, i forbindelse med rådgivning h. sikre, at en medarbejder, der ikke har erhvervet den nødvendige viden eller kompetence med henblik på ydelse af de relevante tjenester, ikke kan yde disse relevante tjenester under opsyn i en periode på over fire år (eller kortere, hvis det kræves af den kompetente myndighed). V.V De kompetente myndigheders offentliggørelse af oplysninger 21. Når en liste over de specifikke relevante kvalifikationer, der opfylder kriterierne i retningslinjerne, ikke offentliggøres af den kompetente myndighed eller andre nationale organer, der er udpeget i medlemsstaten, skal den kompetente myndighed offentliggøre kriterierne i disse retningslinjer samt de særlige krav, som et relevant kvalifikationsniveau skal opfylde for at overholde disse kriterier. 22. De kompetente myndigheder bør også offentliggøre: i) oplysninger om den tid, der er nødvendig for at erhverve relevant erfaring, ii) den maksimumsperiode, hvor en medarbejder, der mangler relevante kvalifikationer eller relevant erfaring, kan arbejde under opsyn, og iii) om gennemgangen af medarbejderens relevante kvalifikationer bør udføres af selskabet eller af et eksternt organ. 10

12 23. Oplysningerne i punkt 21 og 22 bør offentliggøres på den kompetente myndigheds websted. VI. Bilag I Illustrerende eksempler på anvendelsen af visse aspekter af retningslinjerne Eksempler på retningslinjernes anvendelsesområde Følgende eksempler viser situationer, hvor en medarbejder ikke falder ind under retningslinjernes anvendelsesområde: medarbejdere, der kun gør opmærksom på, hvor kunderne kan finde oplysninger medarbejdere, der udleverer brochurer og foldere til kunder uden at give yderligere oplysninger om deres indhold eller yde opfølgende investeringsservice til disse kunder medarbejdere, der kun udleverer oplysninger såsom dokumenter med central investorinformation på kundens anmodning uden at give yderligere oplysninger om indholdet eller yde opfølgende investeringsservice til disse kunder, og medarbejdere, der udfører backoffice-funktioner og ikke har direkte kontakt med kunderne. Eksempler på retningslinjernes anvendelsesområde Selskabet bør betænke, at med hensyn til sondringen mellem medarbejdere, der formidler information, og medarbejdere, der yder investeringsrådgivning, bør de spørgsmål & svar (Q&A), som CESR har offentliggjort 2, tages i betragtning. Generelt eksempel vedrørende del V.I: Et selskab stiller regelmæssige obligatoriske kurser til rådighed for medarbejdere inden for god forretningsskik under MiFID og organisatoriske krav. Generelt eksempel vedrørende del V.I: Selskabet vedtager en fagetisk kodeks til fremme af standarder for god forretningsskik og - adfærd, der er nødvendige for korrekt ydelse af relevante tjenester, og indhenter skriftlig bekræftelse fra medarbejderne på, at de har læst, forstået og efterlevet den

13 Eksempler vedrørende del V.I, V.II og V.III: Et selskab stiller regelmæssige obligatoriske kurser til rådighed for medarbejderne om særlige træk og egenskaber, herunder potentielle risici, ved de produkter, som selskabet tilbyder. Dette omfatter kurser om produkter, som selskabet for nyligt har tilbudt. Et selskab sikrer, at medarbejderne er bekendt med de situationer, hvor der opstår interessekonflikter, og hvordan reglerne om håndtering af interessekonflikter skal anvendes. Et selskab sikrer, at medarbejderne er bekendt med de situationer, hvor et selskab kan betale eller modtage en tilskyndelse, og de relevante retlige krav til tilskyndelser. Eksempler vedrørende del V.III and V.IV Et selskab kontrollerer regelmæssigt egnethedsvurderingerne fra medarbejderne for at vurdere, om medarbejderen har overvejet alle aspekter af egnethedsvurderingerne, i forhold til de særlige træk ved investeringsproduktet. Et selskab kontrollerer regelmæssigt, at de relevante medarbejdere, der yder rådgivning, godtgør: at de er i stand til at stille relevante spørgsmål til kunden for at forstå dennes investeringsmål, finansielle situation og viden og erfaring at de er i stand til at forklare kunden risiciene og fordelene ved et bestemt produkt eller en bestemt strategi at de er i stand til at sammenligne udvalgte produkter med hensyn til vilkår og risici, for at de kan vælge det produkt, der passer bedst til kundens profil. Eksempler vedrørende del V.IV Selskabet dokumenterer medarbejdernes roller og ansvarsområder og evaluerer deres præstationer i forhold til et sæt kriterier, der er indeholdt i beskrivelsen af ansvarsopgaverne. Investeringsselskaber formidler offentligt og på en måde, der er sammenhængende og giver mening for kunderne, deres kriterier for, hvordan medarbejderne overholder disse retningslinjer. Videreuddannelse og løbende faglig udvikling er nødvendig for, at medarbejderne kan holde deres relevante kvalifikationer ved lige. Denne løbende vurdering vil omfatte ajourført materiale og test af medarbejdernes viden om f.eks. lovændringer, nye produkter og tjenester, der er tilgængelige på markedet. Denne løbende vurdering: kan involvere uddannelse i form af kurser, seminarer, uafhængige undersøgelser eller læring og 12

14 omfatter kontrolspørgsmål, der viser, at personalet har den nødvendige viden og kompetence. Investeringsselskaber kontrollerer relevansen af den løbende faglige udvikling, der stilles til rådighed for medarbejdere, som yder relevante tjenester. 13

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1)

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1) BEK nr 864 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren 04/10/2018 JC 2018 35 Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) Formål 1. Med det formål

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene ifølge MiFID. 25. juni 2012 ESMA/2012/387

Retningslinjer. Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene ifølge MiFID. 25. juni 2012 ESMA/2012/387 Retningslinjer Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene ifølge MiFID 25. juni 2012 ESMA/2012/387 Dato: 25. juni 2012 ESMA/2012/387 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner

Læs mere

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Guidelines Status for disse retningslinjer

Læs mere

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017.

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017. RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Retningslinjer om de kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Retningslinjer. for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Retningslinjer. for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter EBA/GL/2015/18 22/03/2016 EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Retningslinjer for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter 1 Retningslinjer for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet Retningslinjer for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet 28/03/2018 ESMA70-708036281-67 DA Indhold for fremgangsmåden

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014 EBA/GL/2014/06 18. juli 2014 Retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner 1 EBA-retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner Retningslinjernes status 1. Dette

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende gennemførelsen af CPSS-IOSCO's principper for den finansielle markedsinfrastruktur med hensyn til centrale modparter 4.9.2014

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for visse aspekter af kravene til compliancefunktionen ifølge MiFID. 25 juni 2012 ESMA/2012/388

Retningslinjer. Retningslinjer for visse aspekter af kravene til compliancefunktionen ifølge MiFID. 25 juni 2012 ESMA/2012/388 Retningslinjer Retningslinjer for visse aspekter af kravene til compliancefunktionen ifølge MiFID 25 juni 2012 ESMA/2012/388 Dato: 25 juni 2012 ESMA/2012/388 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) BEK nr 738 af 13/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1)

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1) BEK nr 922 af 29/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1)

Bekendtgørelse om depotselskaber 1) BEK nr 1013 af 22/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Retningslinjer for kravene til produktstyring i MiFID II

Retningslinjer for kravene til produktstyring i MiFID II Retningslinjer for kravene til produktstyring i MiFID II 05/02/2018 ESMA35-43-620 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Formål... 3 III. Definitioner... 4 IV. Compliance- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene i MiFID II

Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene i MiFID II Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene i MiFID II 06/11/2018 ESMA35-43-1163 DA Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 3 Definitioner... 3 Formål... 4 Efterlevelses- og indberetningsforpligtelser...

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.11.2018 L 274/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2 April 2017 Nyhedsbrev Bank & Finans MiFID II og implementeringen i Dansk ret Nyhedsbrevet giver et overblik over implementeringen af MiFID II 1 i Danmark, der sker ad flere tempi og gennem flere lag af

Læs mere

Interessekonfliktpolitik for PFA-koncernen

Interessekonfliktpolitik for PFA-koncernen Interessekonfliktpolitik for PFA-koncernen Bestyrelsen for PFA Bank A/S tiltræder hermed vedhæftede opdaterede Interessekonfliktpolitik for PFAkoncernen, som blev godkendt af PFA Holdings bestyrelse på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative Formuepleje A/S Att.: Direktionen / Bestyrelsen Værkmestergade 25 8000 Aarhus C 18. juni 2018 Ref. csr J.nr. 6077-0048 Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative investeringsfonde Afgørelse

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 1.6.2017 L 141/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Retningslinjer. for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA DA

Retningslinjer. for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA DA Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA70-151-367 DA Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for krydssalg

Retningslinjer Retningslinjer for krydssalg Retningslinjer Retningslinjer for krydssalg 11/07/2016 ESMA/2016/574 DA Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Anvendelsesområde... 3 3 Modtagere... 3 4 Efterlevelse, indberetningspligt og anvendelsesdato...

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del Bilag 253 Offentligt Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(206)0253 Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Definitioner

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Definitioner 1.6.2018 L 136/81 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2018/797 af 3. maj 2018 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 70/2 Den Europæiske Unions Tidende 9.3.2013 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OM IFRS 9-OVERGANGSORDNINGER EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OM IFRS 9-OVERGANGSORDNINGER EBA/GL/2018/01 16/01/2018. L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Retningslinjer for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning (EU) nr. 575/2013 hvad angår

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere