Interessekonfliktpolitik for PFA-koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interessekonfliktpolitik for PFA-koncernen"

Transkript

1 Interessekonfliktpolitik for PFA-koncernen Bestyrelsen for PFA Bank A/S tiltræder hermed vedhæftede opdaterede Interessekonfliktpolitik for PFAkoncernen, som blev godkendt af PFA Holdings bestyrelse på møde den 9. februar *** Således godkendt af bestyrelsen for PFA Bank A/S den 1. marts 2018.

2 Interessekonfliktpolitik for PFAkoncernen Godkendt af: Bestyrelsen Godkendt: Ansvarlig afdeling: Compliance Revideres senest: Udarbejdet af: ULK og JMA Indholdsfortegnelse 1 Regelgrundlag Målgruppe Formål Anvendelsesområde Identifikation af potentielle kilder til interessekonflikter Processer og procedurer for håndtering af interessekonflikter Implementering af procedurer Varetagelse af roller i flere koncernselskaber Håndtering af interessekonflikter i PFA-koncernen Generelle tiltag Tiltag i relation til bestyrelse, direktion og nøglepersoner Tiltag i relation til øvrige ansatte Rapportering Årlig ajourføring og vurdering Ikrafttræden...6 Bilag Bilag 2...9

3 1 Regelgrundlag Bekendtgørelse nr af 26. september 2017 af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 6, og 72, stk. 2, nr. 2 Bekendtgørelse nr af 6. juli 2016 af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 19b Bekendtgørelse nr af 16. december 2015 om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 12, stk. 2-5 Bekendtgørelse nr af 30. juni 2016 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 11 Bekendtgørelse nr. 865 af 2. juli 2014 om ledelse, styring og administration af danske UCITS 16, stk. 1, nr. 4, og Bekendtgørelse nr. 921 af 26. juni 2017 om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere 9 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) art. 258, stk. 5 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv afdeling 3 2 Målgruppe Dette dokument forventes kendt og anvendt af alle medarbejdere i PFA-koncernen. 3 Formål Bestyrelserne for PFA-koncernens selskaber har det overordnede ansvar for, at selskaberne sikrer; at der indføres effektive processer og procedurer til at forhindre eller begrænse interessekonflikter, at potentielle kilder til interessekonflikter identificeres, samt at der indføres procedurer til at sikre, at de personer, som deltager i gennemførelsen af selskabets strategier og politikker, forstår, hvor der kan opstå interessekonflikter, og hvordan disse konflikter skal håndteres. Målsætningen er at minimere risiciene forbundet med manglende og/eller utilstrækkelig håndtering af interessekonflikter til skade for PFA s kunder, samarbejdspartnere eller et eller flere selskaber i PFA koncernen. PFA-koncernen skal yde en kompetent og troværdig behandling af sine kunder. Side 2 af 10

4 Målsætningen skal ses i sammenhæng med koncernens kerneværdier: Professionel, Fair og Ansvarlig. Disse værdier er udtryk for, at koncernen lægger vægt på at have en ansvarlig adfærd overfor alle, der har berøringsflade med virksomheden. Denne politik er vedtaget som fælles ramme for PFA-koncernens tilgang til interessekonflikter. 4 Anvendelsesområde Interessekonfliktpolitikken finder anvendelse for PFA-koncernen og godkendes på koncernniveau af bestyrelsen i PFA Holding. Bestyrelserne i de underliggende datterselskaber omfattet af lov om finansiel virksomhed er ansvarlige for at godkende og efterleve nærværende interessekonfliktpolitik. 5 Identifikation af potentielle kilder til interessekonflikter I denne politik forstås ved interessekonflikter alle forhold herunder personlige, finansielle og politiske der potentielt kan påvirke medarbejdere i PFA-koncernens dømmekraft i relation til opfyldelsen af den enkeltes forpligtelser i forbindelse med udførelsen af opgaver i selskabets, kundens eller samarbejdspartnerens interesse. En interessekonflikt er blandt andet en konflikt, der opstår, hvis et selskab i PFA koncernen indgår en aftale med en kunde eller samarbejdspartner, der gavner PFA, men strider mod kundens eller samarbejdspartnerens interesser gavner kunden eller samarbejdspartneren, men strider mod PFA s interesser gavner kunden med strider mod andre af PFA s kunders interesser gavner den ansatte i PFA, men strider mod kundens, samarbejdspartnerens eller PFA s interesser gavner et selskab i PFA, men strider mod et eller flere af PFA s selskaber Interessekonflikter kan således eksempelvis foreligge i forbindelse med: Investering i selskaber, hvori et PFA-ledelsesmedlem har en økonomisk interesse. Indgåelse af aftaler med selskaber, hvori et PFA-ledelsesmedlem har en økonomisk interesse. Tilfælde, hvor et vederlag for et selskab i PFA-koncernen og/eller en rådgiver er afhængig af afkastet på et finansielt instrument på en sådan måde, at der er incitament for rådgiveren til at tilskynde kunden til at påtage sig uforholdsmæssige risici. Side 3 af 10

5 Tilfælde, hvor en PFA-ansat til skade for kunder udnytter sin viden om kunders dispositioner til egen eller en anden kundes fordel. Tilfælde hvor en ansat kan føle sig fristet/presset til at træffe en afgørelse i en sag, der ikke er i PFA s interesse, hvis eksempelvis engagementet med kunden vedrører en overordnet, kollega, familiemedlem eller anden nærtstående. Tilfælde, hvor PFA kan have en interesse i at anbefale produkter, der ikke nødvendigvis dækker kundens behov eller er i kundens interesse. Ledelsen i de enkelte selskaber i PFA-koncernen skal identificere øvrige mulige forhold, end dem der fremgår af dette afsnit, der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, og som medfører en væsentlig risiko for, at en eller flere kunders interesser skades. I forlængelse heraf fastsætter procedurer og foranstaltninger til håndtering af sådanne konflikter. 6 Processer og procedurer for håndtering af interessekonflikter 6.1 Implementering af procedurer Ledelsen i de enkelte selskaber i PFA-koncernen skal sikre, at selskabet generelt indrettes således, at interessekonflikter i videst muligt undgås eller begrænses. Det påhviler således ledelsen i de enkelte selskaber at fastlægge retningslinjer, instrukser, forretningsgange samt implementere tilstrækkelig funktionsadskillelse og interne kontroller på baggrund af den for selskabet gældende regulering samt under hensyntagen til vurdering af, hvilke interessekonflikter der konkret kan eller vil opstå på baggrund af de udførte aktiviteter i selskabet. Det skal sikres, at de personer, som deltager i gennemførelsen af selskabernes strategier og politikker, forstår, hvor der kan opstå interessekonflikter, og hvorledes disse konflikter skal håndteres. I relation til at sikre professionel, kompetent behandling og rådgivning af kunder eller kundelignende forhold er det ledelsen i det pågældende selskabs ansvar at sikre, at der er den fornødne fokus og undervisning i gældende regler omhandlende blandt andet god skik, investorbeskyttelse og værdipapirhandel. Såfremt koncern interne forhold indebærer en interessekonflikt i forhold til en kunde, skal PFA altid forsøge at minimere interessekonflikt mest muligt samt oplyse kunden om interessekonflikten, således at kunden kan varetage sine interesser på et velinformeret grundlag. Uanset om kunden oplyses om en potentiel interessekonflikt, skal selskabet effektivt opretholde og anvende de organisatoriske og administrative ordninger, der er opstillet til at forhindre interessekonflikter. Side 4 af 10

6 6.2 Varetagelse af roller i flere koncernselskaber I forbindelse med varetagelse af roller i flere koncernselskaber skal der tages udgangspunkt i formålet med og forretningsmodellen for PFA Holding. Af PFA Holdings vedtægter fremgår følgende: Selskabets formål er at eje aktier i PFA Pension, forsikringsaktieselskab, samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed Af forretningsmodellen for PFA Holding fremgår blandt andet, at PFA Holding er stiftet med henblik på at optimere værdiskabelsen til kunderne i PFA Pension og derigennem sikre organisationer, virksomheder, medlemmer og ansatte en værdiskabende pensionsløsning. Det primære fokus er at sikre, at koncernselskaberne på markedsvilkår bidrager til maksimal værdiskabelse til kunderne i PFA Pension. Sekundært fokuseres på de forretnings- og værdiskabelsesmuligheder, som de øvrige koncernselskaber besidder indenfor deres forretningsområder. PFA-koncernen skal generelt indrette sin virksomhed sådan, at der er sikret en løbende stillingtagen til potentielle interessekonflikter i de enkelte selskabers bestyrelser under hensyntagen til, at PFA-koncernen består af flere selskaber. I tvivlstilfælde skal forespørgsler indbringes for Udvalget for Juridiske Risici, der blandt andet behandler interessekonflikter mellem koncernens selskaber og/eller selskabsledelser. 7 Håndtering af interessekonflikter i PFAkoncernen Som led i at indrette i PFA-koncernen med henblik på at undgå og håndtere interessekonflikter, er en række generelle og mere specifikke foranstaltninger implementeret (ikke udtømmende oplistning): 7.1 Generelle tiltag Sikring af organisatorisk adskilte funktioner for at hindre, at samme personer eller afdelinger varetager både kunders og PFA s interesser. Etablering af en compliancefunktion, der agerer som en koncerncompliancefunktion i PFA-koncernen, og som kontrollerer og vurderer, om koncernen har metoder og procedurer, der er egnede til at opdage og mindske risikoen for, at koncernen ikke overholder gældende lovgivning, markedsstandarder eller interne regler om interessekonflikter. Vedtagelse af retningslinjer for koncerninterne transaktioner. Vedtagelse af politik om imødegåelse af markedsmisbrug. Side 5 af 10

7 Vedtagelse af lønpolitik og retningslinjer for kontrol med overholdelse af lønpolitik for PFA-koncernen. Vedtagelse af politik for intern kontrol. Vedtagelse af politik for klagehåndtering i PFA Holding-koncernen Vedtagelse af outsourcingpolitik. Vedtagelse af politik for godkendelse af nye og væsentligt ændrede produkter. 7.2 Tiltag i relation til bestyrelse, direktion og nøglepersoner Vedtagelse af retningslinjer for bevilling af eksponering mod ledelsen mv. Vedtagelse af retningslinjer for aftaler med direktion og bestyrelsesmedlemmer i PFA Pension Vedtagelse af retningslinjer for spekulationsforbud Vedtagelse af retningslinjer vedrørende ledelsens andre hverv Vedtagelse af fit & proper politik 7.3 Tiltag i relation til øvrige ansatte Vedtagelse af retningslinjer for bierhverv og tillidshverv Vedtagelse af retningslinjer for anvendelse af kommercielle elementer Vedtagelse af retningslinjer for gaver og repræsentation 8 Rapportering Der rapporteres til bestyrelsen minimum årligt om efterlevelsen af denne politik. 9 Årlig ajourføring og vurdering Interessekonfliktpolitikken skal gennemgås og efter behov opdateres mindst en gang årligt. 10 Ikrafttræden Interessekonfliktpolitikken træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse og erstatter politik af 19. juni Således godkendt af bestyrelsen for PFA Holding på bestyrelsesmødet den 9. februar 2018 og efterfølgende tiltrådt af bestyrelserne i de øvrige selskaber i PFA-koncernen. Side 6 af 10

8 Bilag 1 Identifikation af særlige interessekonflikter i PFA Bank Formål Formålet med nærværende bilag til interessekonfliktpolitikken i PFA-koncernen er at identificere og præcisere de særlige interessekonflikter i PFA Bank (Banken), der kan opstå i relation til investeringsservice og de specifikke investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser, som udføres i Banken, og som medfører en risiko for, at en eller flere kunders interesser skades. Herudover er målsætningen at angive, hvilke procedurer, der skal følges, og hvilke foranstaltninger, der skal træffes for at forhindre eller håndtere sådanne interessekonflikter. Dette bilag medtager ikke forhold, som er omfattet af øvrige politikker, herunder Politik om imødegåelse af markedsmisbrug i PFA-koncernen. Identificerede interessekonflikter Nedenstående er listet en række eksempler på interessekonflikter, som kan opstå i Banken: Rådgivning af kunder i forbindelse med finansielle instrumenter, hvor Banken har en egen interesse i omsætning af samme finansielle instrumenter. Tilfælde hvor vederlaget for Banken og/eller rådgiveren er afhængig af afkastet på det finansielle instrument på en sådan måde, at der er incitament for rådgiveren til at tilskynde kunden til at påtage sig uforholdsmæssige risici. Tilfælde hvor Banken på baggrund af tredjepartsbetalinger kan have en interesse i at formidle specifikke finansielle instrumenter. Handler med finansielle instrumenter, hvor Banken er modpart. For så vidt angår sidstnævnte er Bankens handelssystemer indrettet på en sådan måde, at Banken videreformidler kundeordrer til bankens børsmægler, der indkøber de ønskede værdipapirer til Banken, som sælger dem direkte videre til kunden uden nogen form for haircut, spread eller lignende i forhold til prisen på de købte finansielle instrumenter. Selvom Banken teknisk set er modpart på disse handler i forhold til kunden, anser Banken ikke, at der i disse tilfælde opstår interessekonflikter. Side 7 af 10

9 Håndtering af interessekonflikter Rådgivning af Bankens kunder sker på et ikke-uafhængigt grundlag. En af Bankens opgaver er at rådgive om investering i finansielle instrumenter med tætte forbindelser til PFA-koncernen. I forbindelse med indgåelse af kundeforholdet, bliver kunden gjort opmærksom på, at Banken alene yder ikke-uafhængig investeringsrådgivning. I henhold til de gældende regler herom bliver kunderne løbende gjort bekendt hermed. Banken har således på et generelt niveau håndteret denne interessekonflikt. Herudover har Banken generelt indrettet sin virksomhed samt udarbejdet instrukser og forretningsgange med henblik på at undgå og håndtere interessekonflikter, herunder: Implementeret tilsyn med ansatte i Banken, hvis hovedfunktioner indebærer udførelse af værdipapirhandel på vegne af eller levering af tjenesteydelser relateret til værdipapirhandel til kunder, hvis interesser kan være modstridende, eller som på anden vis repræsenterer forskellige interesser, herunder Bankens, som kan være modstridende. Aflønning af ansatte fastsættes uafhængigt af andre ansatte, som udfører en anden aktivitet, der kan medføre en interessekonflikt i relation til de pågældende ansattes aktiviteter. Implementeret kontrol af om der sker handel i strid med Bankens instrukser. Banken implementerer foranstaltninger, der skal forhindre eller begrænse enhver ansats udøvelse af uhensigtsmæssig indflydelse på den måde, hvorpå en ansat yder investeringsservice eller leverer accessoriske tjenesteydelser eller udfører investeringsaktiviteter. Der er ligeledes etableret foranstaltninger, som skal forhindre eller kontrollere en ansats samtidige eller senere involvering i særskilt investeringsservice eller særskilte accessoriske tjenesteydelser eller investeringsaktiviteter, hvis en sådan involvering kan hæmme en passende håndtering af interessekonflikten. Side 8 af 10

10 Bilag 2 Identifikation af særlige interessekonflikter i PFA Asset Management Formål Formålet med nærværende bilag til interessekonfliktpolitikken i PFA-koncernen er at identificere og præcisere de særlige interessekonflikter i PFA Asset Management (PAM), der kan opstå i relation til investeringsservice og de specifikke investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser, som udføres i PAM, og som medfører en risiko for, at en eller flere kunders interesser skades. Herudover er målsætningen at angive, hvilke procedurer, der skal følges, og hvilke foranstaltninger, der skal træffes for at forhindre eller håndtere sådanne interessekonflikter. Dette bilag medtager ikke forhold, som er omfattet af øvrige politikker, herunder Politik om imødegåelse af markedsmisbrug i PFA-koncernen. PAM yder investeringsservice og accessoriske tjenesteydelser, herunder bl.a.: Forvaltning (FAIF) og porteføljepleje for alternative investeringsfonde ( AIF ), reguleret under lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Administration (investeringsforvaltningsselskab) og porteføljepleje for danske UCITS, reguleret under lov om investeringsforeninger m.v. Porteføljepleje for diskretionære mandater Investeringsrådgivning til godkendte modparter Identificerede interessekonflikter Nedenstående er listet en række eksempler på interessekonflikter, som kan opstå i PAM: Rådgivning af og porteføljepleje for kunder i forbindelse med finansielle instrumenter, hvor PAM har en egen interesse i omsætning af samme finansielle instrumenter. Tilfælde hvor vederlaget for PAM og/eller den relevante medarbejder er afhængig af afkastet på det finansielle instrument på en sådan måde, at der er incitament for den relevante medarbejder til at tilskynde kunden eller på kundens vegne til at påtage sig uforholdsmæssige risici. Tilfælde hvor PAM på baggrund af tredjepartsbetalinger kan have en interesse i at formidle specifikke finansielle instrumenter. Hvor en medarbejder er involveret i ledelsen i både en forvaltet AIF og i PAM. Hvor en medarbejder er involveret i ledelsen i både PAM og en af PAM s samarbejdspartnere. Hvis vederlaget for forvaltningen i PAM afhænger af afkastet i forvaltede fonde/foreninger. Det kan give et incitament til at øge risikoen med henblik på at opnå et højere afkast. Side 9 af 10

11 PAM er underlagt forbuddet mod at modtage og beholde tredjepartsbetalinger i forbindelse med udførelsen af porteføljepleje. PAM modtager ikke formidlingsprovision eller andre betalinger fra tredjeparter i forbindelse med distribution af produkter via skønsmæssige porteføljeplejeaftaler. Modtagelse af investeringsanalyser fra selskabets samhandelspartnere betragtes som en tredjepartsbetaling, hvis disse modtages gratis. PAM skal betale for de investeringsanalyser, som selskabet modtager. PAM må modtage mindre naturalieydelser i forbindelse med ydelsen af porteføljepleje, hvis naturalieydelsen øger kvaliteten af den service, som PAM yder kunden, og det ikke skaber en interessekonflikt i forhold til kunden. Håndtering af interessekonflikter Rådgivning af PAM s kunder sker på et ikke-uafhængigt grundlag. En af PAM s opgaver er at rådgive om investering og udøve porteføljepleje i finansielle instrumenter med tætte forbindelser til PFA-koncernen. I forbindelse med indgåelse af kundeforholdet, bliver kunden gjort opmærksom på disse forhold. I henhold til de gældende regler herom bliver kunderne løbende gjort bekendt hermed. PAM har således på et generelt niveau håndteret denne interessekonflikt. Herudover har PAM generelt indrettet sin virksomhed samt udarbejdet instrukser og forretningsgange med henblik på at undgå og håndtere interessekonflikter, herunder: Indført kontrol af, om der sker handel i strid med PAM s instrukser Indført ordreudførselspolitik PAM implementerer foranstaltninger, der skal forhindre eller begrænse enhver ansats udøvelse af uhensigtsmæssig indflydelse på den måde, hvorpå en ansat yder investeringsservice eller leverer accessoriske tjenesteydelser eller udfører investeringsaktiviteter. Der er ligeledes etableret foranstaltninger, som skal forhindre eller kontrollere en ansats samtidige eller senere involvering i særskilt investeringsservice eller særskilte accessoriske tjenesteydelser eller investeringsaktiviteter, hvis en sådan involvering kan hæmme en passende håndtering af interessekonflikten. Side 10 af 10

Politik for håndtering af interessekonflikter

Politik for håndtering af interessekonflikter Politik for håndtering af interessekonflikter 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S ( Selskabet )

Læs mere

Politik for interessekonflikter

Politik for interessekonflikter Politik for interessekonflikter Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse Generelt om Politik for interessekonflikter... 3 Hvad er en interessekonflikt?... 3 Hvordan identificerer Nykredit Bank interessekonflikter?...

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1Hammershøj8830 Tjele Telefon 8799 3000CVR-nr. 31843219 Politik til imødegåelse af interessekonflikter Politik til imødegåelse af interessekonflikter. Vedtaget på bestyrelsesmøde

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2 April 2017 Nyhedsbrev Bank & Finans MiFID II og implementeringen i Dansk ret Nyhedsbrevet giver et overblik over implementeringen af MiFID II 1 i Danmark, der sker ad flere tempi og gennem flere lag af

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 1. april 2019 1. Regelgrundlag, baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) BEK nr 738 af 13/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1) BEK nr 1151 af 24/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1011-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1)

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1) BEK nr 922 af 29/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

POLITIK FORFATTER SIDE Politik om ordreudførelse. LLP 1 of 8 Politik nr. 6

POLITIK FORFATTER SIDE Politik om ordreudførelse. LLP 1 of 8 Politik nr. 6 LLP 1 of 8 Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Definitioner... 2 4. Anvendelsesområde... 2 5. Retsgrundlag... 3 6. Henvisninger... 3 7. Procesbeskrivelse sikring af Best Execution... 3 8. Ordretyper...

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

Vedrørende kapitalforvaltnings- og investeringsrådgivningsaktiviteterne (herunder AIF, som selskabet har porteføljeforvaltningsaftale med):

Vedrørende kapitalforvaltnings- og investeringsrådgivningsaktiviteterne (herunder AIF, som selskabet har porteføljeforvaltningsaftale med): POLITIK VEDRØRENDE INTERESSEKONFLIKTER 1.1 Politikkens sigte Politikken skal være med til at sikre, at Selskabet identificerer hvilke forhold, der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Bankens kunder skal oplyses om Maj Banks interessekonfliktpolitik, når det er relevant.

Bankens kunder skal oplyses om Maj Banks interessekonfliktpolitik, når det er relevant. Interessekonfliktpolitik Generelt om interessekonfliktpolitik Denne politik ( Politikken ) gælder for de ydelser, som Maj Bank A/S og dets medarbejdere (samlet Maj Bank ) udfører for kunder, herunder primært

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 8. marts 2018 Baggrund I medfør af 77d, stk.

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere. Anvendelsesområder og definitioner

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere. Anvendelsesområder og definitioner Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere I medfør af 72, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, fastsættes: Anvendelsesområder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0060 Senere ændringer til

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

REDEGØRELSE OM EFTERLEVELSE AF LEDELSESKRAV

REDEGØRELSE OM EFTERLEVELSE AF LEDELSESKRAV REDEGØRELSE OM EFTERLEVELSE AF LEDELSESKRAV Redegørelse om efterlevelse af ledelseskrav I henhold til 80 c i lov om finansiel virksomhed skal C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (herefter

Læs mere

Aflønningsrapport for 2017

Aflønningsrapport for 2017 Aflønningsrapport for 2017 Forord Denne rapport beskriver PFA Banks principper for aflønning, og hvordan gældende regler efterleves. Rapporten er udformet med afsæt i regler i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

FORSLAG TIL LOV OM FINANSIELLE RÅDGIVERE

FORSLAG TIL LOV OM FINANSIELLE RÅDGIVERE Kapitalmarked og finansielle virksomheder - 5. december 2012 FORSLAG TIL LOV OM FINANSIELLE RÅDGIVERE Finanstilsynet har den 13. november 2012 sendt udkast til lovforslag til Lov om finansielle rådgivere

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update June 2017 Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har fundet særligt aktuelle, såsom

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1)

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1) BEK nr 864 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler

Vejledning til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler Vejledning til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler Indholdsfortegnelse Del 1: Indledning Del 2: Generelt

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

2.11 Lønpolitik

2.11 Lønpolitik 2.11 Lønpolitik 26.06.2019 2.11 Lønpolitik 1. Indledning I medfør af Lov om finansiel virksomhed 77 a-d samt f, bekendtgørelse nr. 1582 af 13. december 2016 og ændringer i bekendtgørelse nr. 1337 af 29.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 15. december 2010. Nr. 1652. Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler I

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent personprincippet

Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent personprincippet 18. juli 2018 Nyhedsbrev Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent personprincippet Introduktion I januar sendte Finanstilsynet et udkast til vejledning om

Læs mere

POLITIK FORFATTER SIDE Politik om ordreudførelse. LLP 1 of 8 Politik nr. 6

POLITIK FORFATTER SIDE Politik om ordreudførelse. LLP 1 of 8 Politik nr. 6 LLP 1 of 8 Indhold 1. Indledning... 2 2. Retsgrundlag... 2 3. Definitioner... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Best Execution... 3 6. Ordretyper... 5 7. Forpligtelser over for kunden... 6 8. Kontrol... 7

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

NY LOV OM FORSIKRINGS FORMIDLING

NY LOV OM FORSIKRINGS FORMIDLING NY LOV OM FORSIKRINGS FORMIDLING Kontakt Jens Steen Jensen Partner 22.1.2018 Tirsdag den 16. januar 2018 vedtog Folketinget en ny forsikringsformidlingslov, som væsentligt ændrer og omskriver den eksisterende

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER. Indholdsfortegnelse

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER. Indholdsfortegnelse POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Definition af interessekonflikter... 2 3. Identifikation af interessekonflikter... 2 4. Forebyggelse og håndtering

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

LØNPOLITIK. 3. Lønpolitik gældende for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

LØNPOLITIK. 3. Lønpolitik gældende for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 74-12891 LØNPOLITIK 1. Indledning I medfør af Lov om finansiel virksomhed 77a-d samt f, bekendtgørelse nr. 1582 af 13. december

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Fokus Lov om finansielle rådgivere

Fokus Lov om finansielle rådgivere Kapitalmarked og finansielle virksomheder 6. november 2013 Fokus Lov om finansielle rådgivere I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Lov om finansielle rådgivere (klik på link), der træder i kraft den 1.

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Finansiel regulering set fra et bestyrelsesperspektiv. Direktør Ulrik Nødgaard 3. december 2013

Finansiel regulering set fra et bestyrelsesperspektiv. Direktør Ulrik Nødgaard 3. december 2013 Finansiel regulering set fra et bestyrelsesperspektiv Direktør Ulrik Nødgaard 3. december 2013 Udgangspunktet for Finanstilsynets syn på bestyrelsen Tostrenget ledelsessystem Bestyrelsen har det endelige

Læs mere

PRISER & VILKÅR INDHOLD. Provisionsoversigt. Politik for håndtering af interessekonflikt. Klagevejledning side 5

PRISER & VILKÅR INDHOLD. Provisionsoversigt. Politik for håndtering af interessekonflikt. Klagevejledning side 5 PRISER & VILKÅR I dette opslag finder du information om, hvilke provisioner FinansPlan modtager fra samarbejdspartnere, samt hvilke rammer der er gældende for evt. interessekonflikter eller klager ifm.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren 04/10/2018 JC 2018 35 Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) Formål 1. Med det formål

Læs mere

PRAKTISK ERFARING MED FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 14. MAJ 2014

PRAKTISK ERFARING MED FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 14. MAJ 2014 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø PRAKTISK ERFARING MED FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 14.

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

BILAG 5. FM2019/2xx sagsnr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

BILAG 5. FM2019/2xx sagsnr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 2.Januar 2019 BILAG 5 FM 2019/xx Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 2 i lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct)

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke er række regler og retningslinjer til bankens medarbejdere

Læs mere

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse.

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse. Tórshavn 17. juli 2017 Journalnr.: 16/00163-2 Til organisationer og myndigheder nævnt på vedlagte høringsliste Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Forsikringstilsynet

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik Ordreudførelsespolitik 1. Omfang Denne ordreudførelsespolitik ( Politikken ) beskriver rammerne for Maj Bank A/S ( Maj Bank ) formidling af ordrer for kunder. Den er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

REDEGØRELSE OM EFTERLEVELSE AF LEDELSESKRAV

REDEGØRELSE OM EFTERLEVELSE AF LEDELSESKRAV REDEGØRELSE OM EFTERLEVELSE AF LEDELSESKRAV 8. APRIL 2019 REDEGØRELSE OM EFTERLEVELSE AF LEDELSESKRAV I henhold til 80 c i lov om finansiel virksomhed skal C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere