KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) 838 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om brugen af artskrydsede vinsorter til fremstilling af kvalitetsvin i bestemte dyrkningsområder DA DA

2 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om brugen af artskrydsede vinsorter til fremstilling af kvalitetsvin i bestemte dyrkningsområder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Retsgrundlag 3 3. Den af Kommissionen finansierede undersøgelse 4 4. Vurdering af virkningerne på kvaliteten 5 5. Vurdering af virkningerne på miljøet 6 6. Vurdering af virkningerne på markedsbalancen 8 7. Undersøgelsens koklusion 9 8. Forslag 9 9. Definitioner Liste over sorter, som er blevet udvalgt til undersøgelsen af brugen af artskrydsede vinsorter, opdelt i hvide og røde vinsorter 10 2

3 1. INDLEDNING 1.1. Ifølge den nuværende lovgivning må artskrydsede vinsorter kun benyttes til fremstilling af bordvin, mens kvalitetsvin, kvbd, kun kan fremstilles af Vitis viniferasorter Ifølge den fælles markedsordning for vin skal Kommissionen på grundlag af en uafhængig undersøgelse aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om eventuel brug af artskrydsede vinsorter til fremstilling af kvalitetsvin i bestemte dyrkningsområder Under drøftelserne i forbindelse med den forrige reform af vinsektoren viste det sig, at der var stærkt afvigende meninger herom i Rådet Formålet med denne rapport er netop at opfylde Kommissionens forpligtelse til at give begge institutioner, dvs. Europa-Parlamentet og Rådet et grundlag for de politiske forslag. 2. RETSGRUNDLAG 2.1. Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin indeholder følgende bestemmelser: Artikel 17, stk. 3: "Kommissionen finansierer en uafhængig undersøgelse af brugen af artskrydsede sorter. Den forelægger på baggrund af denne undersøgelse senest den 31. december 2003 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, i givet fald ledsaget af forslag." Artikel 19, stk. 2: "I klassificeringen anfører medlemsstaterne de druesorter, der egner sig til produktion af de kvbd, der produceres på deres område. Disse sorter skal være af arten Vitis vinifera." Artikel 55, stk. 1: "Bestemmelserne for produktion af kvbd skal, som supplement til eventuelle nationale regler, der er vedtaget i medfør af artikel 57, stk. 1, under hensyntagen til de traditionelle produktionsbetingelser, i det omfang de ikke har uheldige virkninger for tilskyndelsen til kvalitetsproduktion eller for enhedsmarkedets korrekte funktion, være baseret på følgende elementer: a) afgrænsning af produktionsområdet b) vinstokbestand c) dyrkningsmetoder d) vinfremstillingsmetoder e) naturligt minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen f) udbytte pr. hektar g) undersøgelse og vurdering af organoleptiske kendetegn." 3

4 Bilag VI. B.1: "Den enkelte medlemsstat udarbejder en liste over de druesorter, der er omhandlet i forordningens artikel 19, og som er egnet til fremstilling af hver kvbd, der produceres på dens område. Disse druesorter må kun være af arten Vitis vinifera" 3. DEN AF KOMMISSIONEN FINANSIEREDE UNDERSØGELSE 3.1. For at vurdere de mulige virkninger på vinmarkedet, hvis artskrydsede sorter tillades til fremstilling af kvbd, iværksatte Europa-Kommissionen i august 2002 en særlig undersøgelse for at få undersøgt resultatet af tidligere arbejde på dette område. Den skulle skaffe oplysninger om artskrydsede sorter på grundlag af en gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur. Denne undersøgelse 1 er blevet udført af en ekstern kontrahent, der består af en gruppe eksperter, som har hver sin baggrund og kommer fra tre forskellige lande: Frankrig, Tyskland og Ungarn. Den koncentrerede sig om følgende emner: Den betydning, brugen af artskrydsede sorter har for vinens kvalitet i forhold til kvaliteten af vin, som fremstilles af traditionelle sorter Den betydning, brugen af artskrydsede sorter har for miljøet og for brugen af plantebeskyttelsesmidler Den betydning, brugen af artskrydsede sorter har for EU s vinmarked Undersøgelsens resultat skulle besvare tre afgørende spørgsmål: Har vin, som fremstilles af artskrydsede sorter, samme kvalitet som vin, der fremstilles af traditionelle sorter? Giver artskrydsede sorter mulighed for at formindske brugen af plantebeskyttelsesmidler? Hvilken økonomisk betydning vil de artskrydsede sorter få for vinmarkedet, hvis forbuddet mod brug af artskrydsede sorter til fremstilling af kvbd ophæves? 3.3. Da der findes adskillige tusinde artskrydsede sorter, blev der til denne undersøgelse udvalgt 8 artskrydsede sorter efter økonomisk relevans og mulighed for benyttelse til fremstilling af kvalitetsvin for således at opnå en repræsentativ vurdering. Study on the use of the varieties of interspecific vines. Coordinator, Phytowelt GmbH, Germany. Partners: Euroquality and INRA, France. Research Institute Geisenheim and Federal Centre for Breeding research on cultivated plant, Germany. RIVEMARD, Hungary. 4

5 4. VURDERING AF VIRKNINGERNE PÅ KVALITETEN Hvad angår virkningerne på kvaliteten, kan undersøgelsens resultater i korthed gengives således: 4.1. Bær og vin fra artskrydsede sorter udviser varige forskelle i forhold til Vitis vinifera Uheldige smagsstoffer er det vigtigste problem, når der benyttes artskrydsede sorter. Det drejer sig om en række forskellige molekyler afhængigt af de dyrkede varieteter. Nogle af disse smagsstoffer kan også påvises i vine fra Vitis vinifera, når der forekommer gæringsproblemer Det andet problem er sukker- og syreindholdet i bær af artskrydsede sorter. Bærrene er tilbøjelige til at være svagt sukkerholdige og forholdsvis stærkt syreholdige. De fleste artskrydsede sorter giver derfor vin med et forholdsvis ringe alkoholindhold uden god syrebalance, især hvis de er dyrkede under kølige vejrforhold I Ungarn dyrkes der forskellige artskrydsede vinstoksorter som Bianca, Medina og Zalagyöngye. Eksperterne drøfter stadig fordele og ulemper ved de artskrydsede sorter. Hvis der bruges iltningsfri vinfremstillingsmetoder, kan der laves gode bordvine eller kvalitetsvine af disse sorter. På nuværende tidspunkt bliver vin, der fremstilles af artskrydsede sorter, som regel solgt som sammenstukket vin I EU har det været forbudt at benytte artskrydsede sorter til fremstilling af kvalitetsvin, fordi de fleste af dem giver vin af ringe kvalitet, bl.a. på grund af deres store ydeevne Oplysningerne i rapporten viser, at selv om de fleste artskrydsede sorter unægtelig har store ulemper og giver vin af ringe kvalitet, kan andre beviseligt anvendes til fremstilling af vin af god kvalitet, forudsat: de dyrkes med omhu og plantes på de rigtige steder efter meget strenge og omhyggelige dyrkningsmetoder vinen fremstilles rigtigt og modnes godt. Der skal naturligvis skelnes stærkt mellem oprindelige hybrider og deres mere komplicerede efterkommere, som giver de bedste resultater De fleste af indsamlede oplysninger drejer sig om druer, der dyrkes i køligere områder. I disse områder kan varieteter som Villard blanc eller Bianca benyttes til fremstilling kvbd. Sorter med gode egenskaber, især når det gælder farve og garvesyre, kan være et alternativt til fremstilling af rødvine af god kvalitet. Disse sorter kan benyttes til fremstilling af sortsvine, men de egner sig muligvis endnu bedre til sammenstukne vine For at kunne give vin af god kvalitet skal sorterne dyrkes under de rigtige vækstbetingelser. Det er almindeligt kendt, at de enkelte varieteter skal dyrkes på steder, som de har tilpasset sig til. Drueavls- og drueavlsforsøgsprocessen og ikke mindst selve lokaliteten har stor indflydelse på sortens tilpasning til sine omgivelser. 5

6 4.9. Desuden bliver de artskrydsede sorter, som dyrkes eller forsøgsdyrkes i dag, næppe de sorter, der får betydning på europæiske plan, hvis der gives tilladelse til at benytte dem til kvbd. Der vil snarere blive avlet sorter, som har national eller regional betydning og er tilpasset de lokale forbrugeres og vinavleres krav, således som det er tilfældet med de traditionelle Vitis vinifera-sorter. 5. VURDERING AF VIRKNINGERNE PÅ MILJØET Hvad angår virkningerne på miljøet, kan undersøgelsens resultater i korthed gengives således: 5.1. Alle traditionelle europæiske Vitis vinifera-vinstoksorter er modtagelige for svampesygdommene vinskimmel (Oidium tuckeri, Uncinula necator) og vinmeldug (Plasmopara viticola), som kom til Europa fra Nordamerika i det nittende århundrede. Regelmæssige plantebeskyttelsesforanstaltninger er derfor vigtige for de europæiske vinstoksorter. For ca. hundrede år siden forsøgte vinavlerne i forskellige europæiske lande at forene den modstandsdygtighed, som præger de amerikanske og asiatiske Vitis-arter, med de traditionelle europæiske sorters kvalitetsmæssige egenskaber Øget dyrkning af artskrydsede og/eller Vitis vinifera-sorter, som er modstandsdygtige over for meldug og skimmel, kan føre til en betydelig indskrænkning af plantebeskyttelsesforanstaltningerne. Denne indskrænknings omfang afhænger i vid udstrækning af sortens modstandsdygtighed over for svamp og af vejrforholdene i vindyrkningsområdet. Det kan også tænkes, at de traditionelle vinavlere planter artskrydsede sorter for at nedskære produktionsomkostningerne eller for at kunne dyrke vin på vanskeligt tilgængelige steder (f.eks. stejle skråninger hvor plantebeskyttelsen er særlig vanskelig og særlig dyr). Den vigtigste grund til at benytte artskrydsede sorter og/eller Vitis vinifera-sorter, som er modstandsdygtige over for sygdom, er stadig den økologiske vindyrkning Oplysningerne om den nuværende brug af pesticider til vinavl og andre vigtige afgrøder kommer fra Eurostat. Fra 1992 til 1996 blev der i EU-15 brugt over t aktive stoffer om året til vinplanter, det svarer til ca. 40 % af det samlede pesticidforbrug i hele landbrugssektoren. 6

7 5.4. Varieteter, som er modstandsdygtige over for meldug og skimmel og kan benyttes til fremstilling af vin af god kvalitet, skulle derfor afgjort have markedsmuligheder. I løbet af de seneste år har man i Tyskland tilplantet mere end 600 ha med den nyligt fremavlede Vitis vinifera-sort "Regent" 2, som er modstandsdygtig over for skimmel og meldug Det ville ikke blot være til nytte for den tyske vinindustri i almindelighed, ikke mindst for den økologiske vindyrkning, men også føre til en betydelig nedskæring af forbruget af fungicider I Ungarn har man allerede tilplantet mere end ha med artskrydsede sorter, det svarer til lidt under 10 % af det samlede vinareal i Ungarn Tidligere forsøg på at gøre Vitis vinifera modstandsdygtig over for skadedyr og sygdomsangreb på grundlag af amerikanske sorter har ført til et stort antal artskrydsede sorter. De såkaldte direkte producerende hybrider er resultatet af disse første krydsninger, og navnet hentyder til, at de kan give drikkelig vin uden at skulle podes på en rodstok. De fleste af dem er tilstrækkelig modstandsdygtige til, at fungicidforbruget kan nedskæres betydeligt, men de giver vin af ringe kvalitet Brugen af enten mere udviklede artskrydsninger eller af sorter som Regent indebærer mulighed for en betydelige nedskæring af fungicidforbruget i fremtiden. En af de vigtigste former for udnyttelse af disse sorter bliver sandsynligvis vinfremstilling på grundlag af økologisk dyrkede druer. 2 Regent er registreret i Tyskland som en Vitis vinifera-sort med en forholdsvis stor modstandsdygtighed over for svampesygdomme. Praktiske erfaringer med Regent viser, at brugen af plantebeskyttelsesmidler kan nedskæres med 80 % i forhold til traditionelle sorter. Det drøftes imidlertid stadig i det internationale vinkontor, om Regent er en Vitis vinifera-sort eller en artskrydset sort. 7

8 6. VURDERING AF VIRKNINGERNE PÅ MARKEDSBALANCEN Hvad angår virkningerne på EU s vinmarked, kan undersøgelsens resultater i korthed gengives således: 6.1. Hvis forordning (EF) nr. 1493/1999 fastholder det principielle forbud mod tilplantning med vinstoksorter til vinfremstilling indtil den 31. juli 2010, bliver det samlede vinareal næppe påvirket, fordi der indføres artskrydsede sorter til fremstilling af kvalitetsvin I betragtning af, at udbyttet af sådanne artskrydsede sorter i så fald skal reguleres og bør svare til udbyttet af Vitis vinifera, vil den samlede producerede vinmængde ikke ændre sig stort, og den nuværende balance vil blive bevaret Det areal, der i EU kan tilplantes med artskrydsede sorter, er i undersøgelsen blevet beregnet på grundlag af et indeks, der tager hensyn til en række forskellige parametre, som f eks.: tilpasning til vejrforholdene økologisk landbrugspolitik tilpasning til markedsbehovene På grundlag af dette indeks har undersøgelsen under hensyntagen til, at udbyttet af de artskrydsede sorter bør svare til udbyttet af Vitis v/rø/erø-sorterne, beregnet muligheden for fremstilling af kvbd-vin på grundlag af artskrydsede sorter således: Tabel 1 - Gennemsnitligt udbytte (i hl/ha) og anslået produktion (i hl) Østrig Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Italien Portugal Spanien UK I alt Gennemsnitligt udbytte års produktion års produktion års produktion Hvis man går ud fra en samlet årsproduktion af kvalitetsvin på 70 millioner hl, kan de artskrydsede sorter tegne sig for 4,2 % af den samlede produktion af kvalitetsvin efter ti år, og 4,8 % efter tyve år. Hvis man går ud fra den samlede vinproduktion (160 millioner hl), kan de tegne sig for 1,8 % af den samlede produktion efter ti år og 3,7 % efter tyve år Hvis den begrænsede nyplantningsret videreføres efter 2010, får indførelsen af artskrydsede sorter ingen indflydelse på det samlede udbud af vin, og den nuværende markedsbalance bliver bevaret. 8

9 6.7. Situationen bliver en ganske anden, hvis markedet dereguleres (ingen begrænsninger for nyplantning af vin). Det gælder ikke blot artskrydsede sorter, men også Vitis vinifera-sorter: Det er i så fald meget vanskeligt at vurdere balancen på vinmarkedet, og en sådan vurdering var heller ikke rapportens opgave. 7. UNDERSØGELSENS KOKLUSION 7.1. De fleste af de artskrydsede sorter egner sig ikke til fremstilling af kvbd. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at kun nogle få af dem kan godkendes til fremstilling af kvbd. Hvis de bliver godkendt, er det endvidere sandsynligt, at det for størstedelens vedkommende ikke er de nuværende artskrydsede sorter, der i fremtiden vil blive benyttet til fremstilling af kvbd. Desuden kunne de være yderst nyttige i forbindelse med vin, som fremstilles ved økologisk dyrkning. 8. FORSLAG 8.1. På grundlag af den foreliggende analyse foreslår Kommissionen indtil videre følgende fremgangsmåde: At forbuddet mod benyttelse af artskrydsede sorter til fremstilling af kvbd foreløbig opretholdes Det vil fremme fortsat forskning i fremavl af nye artskrydsede sorter, som egner sig bedre til fremstilling af kvbd. 9. DEFINITIONER Direkte producerende hybrider artskrydsede sorter meldug og skimmel phylloxera kvbd garvesyrer sort Vinstokke med tilstrækkelig Phylloxeramodstandsdygtighed til at kunne dyrkes uden podning Det samme som artshybrider. Sorter, som kan spores tilbage til krydsninger mellem Vitis vinifera-sorter og andre sorter. Af hensyn til ensartetheden tales der kun om artskrydsede sorter i rapporten Forskellige vinstoksvampe, som kan forvolde alvorlig skade, hvis de ikke forebygges ved behandling. Der er to hovedtyper: vinmeldug og vinskimmel Et lille bladluslignende insekt, som angriber vinplanternes rødder Kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder En gruppe komplekse forbindelser, som består af fenoler, hydroxysyrer og andet Underinddeling af art med fælles anatomisk og morfologisk præg, som er fremkommet enten ved naturlig eller kunstig genetisk isolation, f.eks. vegetativ formering 9

10 10. LISTE OVER SORTER, SOM ER BLEVET UDVALGT TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGEN AF ARTSKRYDSEDE VINSORTER, OPDELT I HVIDE OG RØDE VINSORTER Villard blanc (hvid) Seyval blanc (hvid) Bianca (hvid) Zalagyöngye (=Zalas perle) (hvid) Medina (rød) Regent (rød) Villard noir (rød) Couderc noir (rød). 10

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007 11-12-2007 1 TIRSG DEN 11. DECEMBER 2007 FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Afgørelse om uopsættelig forhandling Forslag til Rådets forordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0372 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri DFFE/Departementet EUK/DFFE Sagsnr.: 2405-8-03-23 Den 26. juli 2007 KRVO/TAZM/RAER FVM 453 GRUNDNOTAT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2002 KOM(2002) 333 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester

Læs mere

20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/671

20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/671 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/671 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.11.2006 KOM(2006)738 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2006 KOM(2006) 833 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evalueringsrapport om direktivet om aftaler om finansiel

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2008 KOM(2008) 572 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

HVIDBOG. om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840}

HVIDBOG. om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840} DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 KOM(2010)370 endelig HVIDBOG om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840} DA DA HVIDBOG om forsikringsgarantiordninger 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.2.21 KOM(21) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af de særlige foranstaltninger til fordel

Læs mere

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2007. af 22. oktober 2007

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2007. af 22. oktober 2007 16.11.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 299/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.01.2002 KOM(2002) 2 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evaluering af, hvilke følger det har for den genteknologiske

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV

DEN LEVENDE KULTURARV DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets handlingsplan 2008-10 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.02.2002 KOM(2002) 92 endelig 2002/0047 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed

Læs mere