Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser"

Transkript

1 STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 233 af 24. marts 2011 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen), 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og 19 i bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) har dekanen for Uddannelse efter forslag fra Studienævnet for HA(jur.)/cand.merc.(jur.) godkendt følgende studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura. Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser 1 Varighed Kandidatuddannelsen er et fuldtidsstudium på 2 år. Stk. 2. Uddannelseslængden angiver det antal studenterårsværk, der er lagt til grund ved tilrettelæggelsen af uddannelsen. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år og svarer til en årlig arbejdsbelastning på 1800 arbejdstimer svarende til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Arbejdsbelastningen omfatter skemalagt undervisning, hjemmeforberedelse, udarbejdelse af skriftlige arbejder, projekter, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen samt selvstudium og eksamensforberedelse og -deltagelse. Stk. 3. Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter dens påbegyndelse. Studienævnet kan dispensere fra denne bestemmelse, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Orlovsperioder medregnes ikke ved beregning af tidsfristen. Stk. 4. Kandidatafhandlingen skal afslutte uddannelsen. Studienævnet kan dispensere herfra, når det er begrundet i usædvanlige forhold. 2 Titulatur 1

2 Den, der har gennemført uddannelsen, har ret til at betegne sig kandidat i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, samt efter sit navn at anføre CM(jur.) og/eller den engelske titel Master of Science (MSc) in Business Administration and Commercial Law og/eller den latinske betegnelse cand.merc.(jur.). Kapitel 2 generelle eksamensbestemmelser 3 Eksamenstilmelding Er den studerende tilmeldt et fagelement m.v hvortil der er knyttet en eller flere prøver, er den studerende automatisk tilmeldt den/disse prøver. Rettidig afmelding skal ske senest en måned før prøvens påbegyndelse. Stk. 2. Hvis rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes prøven som påbegyndt og tæller derfor som et eksamensforsøg, jf. 8, stk. 1. Stk. 3. Studienævnet kan dispensere fra stk. 1-2, herunder for den fastsatte frist, hvis der foreligger usædvanlige omstændigheder. 4 Bedømmelse og censur Prøverne er enten interne eller eksterne: Interne prøver bedømmes af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet eller ved andre universiteter med samme eller beslægtede uddannelser. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (ekstern censor). Stk 2. Det fremgår af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver, hvorvidt de er interne eller eksterne. Stk 3. Bedømmelsen af obligatoriske godkendelsesopgaver, jf. 5, foretages af læreren/lærerne ved den pågældende undervisning. Stk. 4. Ved bedømmelsen af prøverne, jfr. 40, gives bedømmelse efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Stk. 5. Uddannelsen hører under censorkorpset for de erhvervsøkonomiske uddannelser. 5 Obligatoriske godkendelsesopgaver Ud over de i 40 omhandlede prøver, der indgår i det samlede eksamensresultat, kan der i de enkelte kurser stilles krav om, at der i forbindelse med undervisningen afleveres en eller flere opgavebesvarelser til bedømmelse (såkaldte obligatoriske godkendelsesopgaver). Det er en forudsætning, for at den studerende kan deltage i den afsluttende prøve i kurset, at det fastsatte antal obligatoriske godkendelsesopgaver er afleveret og bedømt "godkendt" inden en fastsat frist. De nærmere bestemmelser om opgavernes antal, form og øvrige vilkår fremgår af eksamensbestemmelserne for de enkelte kurser. Stk. 2. En studerende, der efter udløbet af den i stk. 1 fastsatte frist mangler at få godkendt én eller flere opgaver i forhold til det fastsatte krav til antal godkendte opgaver i kurset, har mulighed for at få udleveret 2

3 op til to ekstra opgaver. Dette forudsætter dog, at den studerende har gjort forsøg i alle stillede opgaver, med mindre det kan godtgøres at manglende aflevering skyldes sygdom eller lignende. Stk. 3. Ved bedømmelsen af de obligatoriske godkendelsesopgaver anvendes bedømmelsen "Godkendt"/"Ikke godkendt". 6 Prøveformer Prøverne er tilrettelagt som individuelle prøver, jf. stk Stk. 2. Ved individuelle prøver forstås: a) Eksamination og besvarelse skal foregå individuelt, jf. dog stk. 4. b) Der skal foretages en individuel bedømmelse og gives individuelle karakterer. Stk. 3. Såfremt prøven har form af en skriftlig opgavebesvarelse, der ikke skal forsvares mundtligt og som er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. Stk. 4. Hvis der ikke gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse efter stk. 3, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve af den enkelte studerende og den studerendes bidrag skal således ikke kunne identificeres. Stk. 5. Såfremt der er tale om en skriftlig opgavebesvarelse, der skal bedømmes særskilt samt danne grundlag for en mundtlig individuel eksamination skal den studerendes bidrag kunne konstateres, således at individuel bedømmelse kan finde sted. Stk. 6. Uanset bestemmelserne om, at prøver er offentlige gælder, at afholdes der forelæsning om eller mundtligt forsvar af en opgavebesvarelse eller tager prøven udgangspunkt i en opgavebesvarelse, og er besvarelsen udarbejdet af flere studerende, må disse studerende ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. Stk. 7. Såfremt en prøve eller en del af en prøve er tilrettelagt som en opgavebesvarelse, der skal udarbejdes i grupper, har den studerende ret til at aflevere en individuel opgavebesvarelse, der kan indgå i bedømmelsen. Bestemmelsen gælder kun i de tilfælde, hvor besvarelsen skal resultere i en karakter, der overføres på eksamensbeviset. 7 Krav til beståede eksaminer og prøver Kravene til at bestå prøverne fremgår af 39. Stk. 2. Beregningen af det samlede karaktergennemsnit for uddannelsen sker på baggrund af de angivne vægte. Stk. 3. Hver prøve kan tages om for sig. Dog kan beståede prøver (dvs. prøver med en karakter på 02 eller derover og prøver der er bedømt bestået ) samt prøver, der indgår i beståede deleksaminer, ikke tages om. Stk. 4. Er prøven opdelt i delprøver, kan hver delprøve tages om for sig. Dog kan beståede delprøver samt delprøver, der indgår i beståede prøver, ikke tages om. 3

4 Stk. 5. Prøver, der er bedømt med karakteren -3 eller 00, kan ikke tages om, når den samlede uddannelse er bestået. Stk. 6. Ved fornyet deltagelse i prøver eller anden form for bedømmelse er den højest opnåede karakter gældende. 8 En studerende kan højst 3 gange indstille sig til en prøve eller deltage i andre studieaktiviteter, for hvilke der gives karakterer, der indgår i eksamensresultatet. Studienævnet kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Stk. 2. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at aflægge prøve i stedet. Undervisningsdeltagelse, hvortil der er knyttet praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en prøve. 9 Eksamenssprog Prøverne aflægges på dansk, jf. dog stk Der kan forekomme engelske ord og sentenser på engelsk i opgaveteksten, og opgaveteksten kan endvidere være vedlagt bilag på engelsk. Stk. 2. Hvis undervisningen i et kursus har været afholdt på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog. Studienævnet kan fravige denne regel. Stk. 3. Studienævnet kan, hvor forholdene gør det muligt, tillade en studerende, der ønsker det, at aflægge en prøve på et fremmedsprog. Aflæggelse af prøver på norsk og svensk accepteres på lige fod med danske besvarelser, med mindre det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk, og kræver således ikke forudgående tilladelse. Stk. 4. Ansøgninger efter stk. 3 indsendes til studiesekretariatet senest 1 måned inden prøvens afholdelse. Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder for såvel mundtlige som skriftlige stedprøver som for alle former for skriftlige opgavebesvarelser, der udarbejdes hjemme (seminarer, projekter m.v.) og som skal underkastes bedømmelse. 10 Hjælpemidler Hvilke hjælpemidler, der må medbringes ved skriftlige stedprøver, fremgår af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver. Stk. 2. Med mindre andet fremgår af eksamensbestemmelserne, jf. stk. 1, må der ikke medbringes hjælpemidler, hverken skriftlige eller tekniske, bortset fra simple skrive- og tegneredskaber. Stk. 3. Hvor det af eksamensbestemmelserne, jf. stk. 1, fremgår, at der må medbringes elektroniske hjælpemidler, gælder bestemmelserne i CBS Regler for anvendelse af elektroniske hjælpemidler ved skriftlige stedprøver. Stk. 4. Hvor studienævnet beslutter at en stedprøve skal afholdes på CBS PC er gælder bestemmelserne i CBS Retningslinier til de studerende i forbindelse med skriftlig eksamen på CBS PC er og de tilladte hjælpemidler kan tilpasses, dog således at prøvens faglige niveau ikke ændres. Såfremt studienævnet benytter 4

5 sig af denne mulighed, skal de studerende oplyses om de ændrede prøvevilkår senest 2 måneder før den endelige eksamensdato. 11 Eksamensregler En studerende, der deltager i en prøve, har pligt til at gøre sig bekendt med og at overholde de bestemmelser, der er fastsat for den pågældende prøve, samt de generelle regler, som den pågældende prøve er omfattet af. Dette gælder navnlig: Eksamensbestemmelserne for prøven som fastsat i fagbeskrivelsen for faget Regler for anvendelse af elektroniske hjælpemidler ved skriftlige stedprøver, jf. 10, stk. 3 Retningslinjer til de studerende i forbindelse med skriftlig eksamen på CBS PC er, jf. 10, stk. 4 Reglement for skriftlige stedprøver på CBS Regler for akademisk redelighed, jf. 4 i CBS Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger Stk. 2. Det er ikke tilladt de studerende, at foretage lyd- og/eller billedoptagelser under en prøve eller under voteringen. Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelser og regler omfattet af stk. 1-2 sanktioneres efter bestemmelserne i CBS Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger. 12 Særlige prøvevilkår Studienævnet kan fravige de fastsatte eksamensbestemmelser for de enkelte prøver med henblik på at tillade særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når dette skønnes nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen. Der er en forudsætning, at der med tilladelsen ikke sker en ændring af prøvens niveau. Stk. 2. Hvor det af målbeskrivelserne for en prøve fremgår, at der ved bedømmelsen af prøven også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, kan studienævnet dispensere herfra for studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse. Stk. 3. Studerende, der ønsker tilladelse til at aflægge en prøve på særlige vilkår efter stk. 1, eller at få dispensation efter stk. 2, skal senest 1 måned inden prøvens afholdelse indsende ansøgning herom til studiesekretariatet vedlagt nødvendig dokumentation. 13 Eksamensterminer og tidsfrister Vedrørende tidsfrister for til- og framelding m.v. henvises til 3, stk. 1 samt Årets frister på studiets hjemmeside i e-campus. De angivne tidsfrister skal overholdes. 14 Afholdelse af prøver i udlandet En studerende kan, når særlige forhold begrunder det, få tilladelse til at aflægge prøve på en dansk repræsentation eller andre steder i udlandet. Om betingelserne herfor og om de bestemmelser, der gælder for sådanne prøver, henvises til CBS Retningslinier for afholdelse af prøver i udlandet. 5

6 15 Sygeprøve og omprøve Studerende, der kan dokumentere, at de på grund af sygdom eller dermed ligestillede forhold ikke har kunnet gennemføre en prøve, har adgang til at deltage i en sygeprøve, jf. dog stk. 2 og 3. Med sygdom ligestilles ulykkestilfælde samt alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie. Ved andre ekstraordinære forhold, der forhindrer den studerendes tilstedeværelse ved eksamen, kan sagen indbringes for studielederen, der kan give den studerende adgang til at deltage i en sygeprøve. Stk. 2. Adgangen til at deltage i en sygeprøve omfatter alene studerende, der har været tilmeldt en ordinær prøve. Der afholdes således ikke sygeprøve for studerende, der pga. sygdom ikke har kunnet deltage i en omprøve. Stk. 3. Sygeprøve afholdes snarest muligt efter den ordinære prøve, dvs. i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Ved vintereksamensterminen senest i februar måned, ved sommereksamensterminen senest i august måned. Tilmeldingen til sygeprøve er senest 14 dage før sygeprøvens afholdelse. Stk. 4. Om adgangen til sygeprøve herunder krav til dokumentation m.v. henvises i øvrigt til Regler for deltagelse i sygeprøve ved CBS. 16 Studerende, der har deltaget i en ordinær prøve og som har opnået karakteren 00 eller derunder eller bedømmelsen 'ikke bestået', har adgang til at deltage i en omprøve, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Adgangen til at deltage i en omprøve omfatter alene studerende, der har deltaget i en ordinær prøve. Der afholdes ikke omprøve for studerende, der har deltaget i en sygeprøve. Stk. 3. Omprøve afholdes snarest muligt efter den ordinære prøve, dvs. i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Ved vintereksamensterminen senest i februar måned, ved sommereksamensterminen senest i august måned. Tilmeldingen til omprøve er senest 14 dage før omprøvens afholdelse. Stk. 4. Deltagelse i omprøve tæller som fornyet deltagelse i vedkommende prøve. 17 Sygeprøve og omprøve afholdes efter samme målbeskrivelser, som gælder for den ordinære prøve. Stk. 2. Sygeprøve og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som gælder for den ordinære prøve medmindre: a) der i eksamensbestemmelserne for den pågældende prøve eksplicit er fastsat afvigende bestemmelser vedrørende syge- og omprøve, b) der er tale om en skriftlig stedprøve, hvor antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at denne mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve. 18 Reeksamination Såfremt der foranstaltes eller gives tilbud om ekstraordinær reeksamination efter eksamensbekendtgørelsens 19 (vedr. mangler ved prøven) eller gives tilbud om reeksamination efter eksamensbekendtgørelsens 34 eller 39 (vedr. klager over bedømmelse) afholdes reeksaminationen efter samme målbeskrivelser, som gælder for den ordinære prøve. 6

7 Stk. 2. Reeksaminationen afholdes i vidst muligt omfang efter samme eksamensbestemmelser, som gælder for den ordinære prøve. Hvor dette på grund af prøvens karakter ikke er muligt, kan prøven afholdes efter de fastsatte afvigende bestemmelser for syge-/omprøven. 19 Klage over bedømmelse af prøver En studerende har adgang til at indgive klage over en eksamination og bedømmelse, hvis vedkommende ikke mener, at bedømmelsen er korrekt, eller af andre grunde ikke umiddelbart kan acceptere den givne bedømmelse. Om de nærmere regler for at indgive klage herunder muligheden for at begære klagen indbragt for et ankenævn samt de for klageadgangen fastsatte tidsfrister henvises til Kapitel 7 i eksamensbekendtgørelsen samt til CBS Retningslinjer for klager over undervisning og eksamen under Videnskabsministeriet. 20 Offentliggørelse af bedømmelsen Ved prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles umiddelbart efter prøvens afholdelse, skal bedømmelsen være offentliggjort senest 4 uger efter prøvens afholdelse, jfr. dog stk. 2. I beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke. Stk. 2. Ved bachelorprojekter, kandidatspecialer og masterprojekter skal bedømmelsen være offentliggjort senest to måneder efter, at projektet/specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. Stk. 3. Studielederen kan fravige den i stk. 1-2 fastsatte frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres indenfor den fastsatte frist, skal den studerende hurtigst muligt underrettes herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. 21 Eksamensbevis CBS udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse i overensstemmelse med kravene hertil i eksamensbekendtgørelsens 29. Beviset skal være afsendt til den færdiguddannede senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet offentliggjort. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. Stk. 2. Studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført denne, har ret til at få dokumentation for de beståede dele af uddannelsen med angivelse af ECTS-point. Kapitel 3 generelle undervisningsbestemmelser 22 I kursusbeskrivelserne optages en fortegnelse over antallet af skematimer og studenterarbejdstimer for de enkelte fag og aktiviteter. Skematimerne er vejledende. Bevillingsmæssige forhold, ændret anvendelse af holddeling og pædagogiske forhold kan medføre justeringer. 7

8 Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges i et samarbejde mellem studielederen, de fagansvarlige og fagenes lærere. Studienævnet godkender kursusbeskrivelser, læseplaner og pensumlister. 23 Merit Beståede uddannelseselementer i uddannelsen ved et andet universitet ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer omfattet af denne studieordning. 24 Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Stk. 2. Studienævnet kan ligeledes godkende, at et endnu ikke bestået uddannelseselement fra en dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning, under forudsætning af at det pågældende uddannelseselement efterfølgende bestås (forhåndsmerit). Stk. 3. Et kandidatspeciale, der danner grundlag for en betegnelse i én kandidatuddannelse, kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse i en anden kandidatuddannelse. Stk. 4. Afgørelser efter stk. 1 og 2 træffes på grundlag af en faglig vurdering. Stk. 5. Uddannelseselementer, der ønskes overført fra andre uddannelser, overføres med udgangspunkt i den normerede studiebelastning angivet i ECTS-point fastsat i vedkommende studieordning. Der kan, af hensyn til uddannelsens opbygning, forekomme afvigelser mellem det ækvivalerende antal ECTS-point og det reelt overførte, idet uddannelsens samlede ECTS-point skal resultere i 120 ECTS. Stk. 6. Projektarbejde med relation til en indenlandsk eller udenlandsk erhvervsvirksomhed (f.eks. projektorienterede forløb) kan med studielederens godkendelse delvist eller helt erstatte formaliserede uddannelseselementer. Det forudsættes dog, at der indgår et decideret teoretisk uddannelseselement med efterfølgende bedømmelse på kandidatniveau sideløbende med projektforløbet. Aktiviteterne må maksimalt omfatte 15 ECTS. 25 Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trinsskalaen eller 13-skalaen ved den uddannelsesinstitution, hvor prøven er aflagt, og hvis det ækvivalerer eller træder i stedet for et uddannelseselement, der efter eksamensbestemmelserne i denne studieordning bedømmes efter 7-trinsskalaen, overføres karakteren, der, hvis den er givet efter 13-skalaen, konverteres til 7-trinsskalaen. I alle andre tilfælde overføres bedømmelsen som Bestået. Ved overførsel som Bestået indgår den pågældende prøve ikke i beregningen af karaktergennemsnittet. 26 Ansøgning om meritoverførsel (inkl. Forhåndsmerit) indsendes til studiesekretariatet på særligt skema vedlagt nødvendig dokumentation. 27 Orlov En studerende kan få orlov fra uddannelsen begrundet i personlige forhold. Om de nærmere regler for at få orlov samt de bestemmelser, der gælder for studerende på orlov, henvises til Regler om orlov for studerende på heltidsuddannelserne på CBS. 8

9 28 Studieordning Studieordningen skal være offentligt tilgængelig på CBS hjemmeside. 29 Dispensation fra studieordningen Studienævnet kan, når der foreligger særlige forhold, der begrunder dette, dispensere fra de bestemmelser i studieordningen, der ikke er bundet i bekendtgørelser, men alene fastsat af CBS. Stk. 2. Dispensation fra studieordningen, der forudsætter dispensation fra en bekendtgørelse, kan indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 30 Klager Klager over studienævnets eller studielederens afgørelser i henhold til denne studieordning indgives til Rektor for CBS. Fristen for indgivelse af klager er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Stk. 2. CBS afgørelse i henhold til stk. 1 kan af klageren indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen stiles til styrelsen men indgives til Rektor for CBS. CBS videresender klagen til styrelsen ledsaget af en udtalelse. CBS giver klageren lejlighed til inden for en frist af mindst en uge at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer medsendes til styrelsen. Stk. 3. Der henvises i øvrigt til CBS Retningslinjer vedrørende studerendes adgang til at klage over studienævns, studielederes og studieadministrationens afgørelser. 31 Klager over studienævnets afgørelser af, om allerede beståede danske uddannelseselementer kan erstatte dele af uddannelsen (merit) samt klager over studienævnets afgørelser af, om planlagte danske eller udenlandske uddannelseskvalifikationer kan erstatte dele af uddannelsen (forhåndsmerit), kan indbringes for et Ankenævn for meritafgørelser, jf. bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit nr. 102 af 26. februar Stk. 2 Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen stiles til Ankenævnet for meritafgørelser, men indgives til Rektor for CBS. CBS har mulighed for at behandle ansøgningen igen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender CBS klagen til Ankenævnet for meritafgørelser ledsaget af en udtalelse. CBS giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentarerne medsendes til nævnet. Ankenævnet for meritafgørelser træffer den endelige administrative afgørelse. 32 Klager over studienævnets afgørelser af, om allerede beståede udenlandske uddannelseskvalifikationer kan erstatte dele af uddannelsen (merit) kan indbringes for Kvalifikationsnævnet, jf. Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Stk. 2 Fristen for indgivelse af klage er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet, men indgives til Rektor for CBS. CBS har mulighed for at behandle ansøgningen igen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender CBS klagen til Kvalifikationsnævnet ledsaget af en udtalelse. CBS giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentarerne medsendes til nævnet. Kvalifikationsnævnet træffer den endelige administrative afgørelse. 9

10 Kapitel 4 - Studiespecifikke bestemmelser 33 Adgangskrav For at kunne påbegynde kandidatoverbygningen på den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske uddannelse skal den studerende have bestået eksamen fra bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/erhvervsjura, HA(jur.). Stk.2. Studerende med den i stk. 1 nævnte bacheloruddannelse fra CBS har, uanset om der er fastsat adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen, ret til optagelse, hvis dette sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Stk. 3. Universitetet kan godkende, at en studerende med anden bacheloruddannelse end den i stk. 1 nævnte eller tilsvarende uddannelse kan gives adgang til kandidatuddannelsen, hvis det pågældende uddannelsesforløb efter universitetets vurdering giver samme faglige forudsætninger, som den i stk. 1 nævnte uddannelse. Adgangen kan evt. gøres betinget af forudgående nærmere fastsat supplering. Stk. 4. Optagelse af studerende er betinget af, at ansøgerne inden studiestart har bestået dansk på A- niveau eller bestået Studieprøven i dansk med mindst karakteren 02 i hver af de to mundtlige prøver og karakteren 7 i hver af de to skriftlige prøver eller på anden måde kan dokumentere sprogfærdigheder i dansk, der som minimum ækvivalerer dette niveau. Stk. 5. Optagelse af studerende er endvidere betinget af, at ansøgerne inden studiestart har bestået engelsk på B-niveau eller på anden måde kan dokumentere sprogfærdigheder i engelsk, der som minimum ækvivalerer dette niveau. Stk. 6. Fristen for alle ansøgninger fremgår af Alle ansøgninger indsendes til Admissions Office, jf. hjemmesiden. 34 Formål Den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.), er en forskningsbaseret, interdisciplinær uddannelse, der kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervsjura. 35 Uddannelsen har til formål at udbygge kompetencen til at anlægge et helhedssyn på komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, der opstår i erhvervsvirksomheden og andre organisationer, og sætte kandidaten i stand til at løse problemer af denne karakter ud fra en helhedsbetragtning. Stk. 2. Kandidaten skal have tilegnet sig detaljeret viden om erhvervsøkonomi og erhvervsjura på udvalgte problemfelter. Uddannelsen skal opøve kandidatens evne til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomhedens eller organisationens komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, og til selvstændigt valg af arbejdsmetoder. Stk. 3. Kandidaten skal besidde kompetence til selvstændigt eller sammen med repræsentanter for andre faggrupper at bidrage med juridisk og økonomisk viden i virksomhedens eller andre organisationers beslutningstagen. Kandidaten skal især kunne varetage følgende funktioner: deltage indadtil i styringen af virksomheden eller andre institutioner ud fra en juridisk-økonomisk ekspertise 10

11 deltage udadtil i styringen af forholdet mellem virksomheden eller andre organisationer og dens omverden i Danmark og i udlandet, for eksempel ved indgåelse af aftaler og ved forhandlinger med andre virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Stk. 4. Studienævnet har udarbejdet en nærmere beskrivelse af uddannelsens kompetenceprofil, der kan findes på studiets hjemmeside. 36 Uddannelsens indhold Overbygningen omfatter: a) Et obligatorisk 1. semester med 2 juridiske fag: Advanced EU Law og Videregående obligationsret og 2 økonomiske fag: Videregående rets- og kontraktøkonomi og Applied Economics på hver 7,5 ECTS. b) En række specialefag på i alt 60 ECTS, som udbydes i fagstørrelser på 7,5 ECTS eller 15 ECTS. c) En kandidatafhandling, som indgår i studiet med en vægt på 30 ECTS. Stk. 2. Studiet er tilrettelagt således, at de obligatoriske fag afvikles i løbet af det 1. semester, specialefagene afvikles i 2. og 3. semester, og at kandidatafhandlingen udarbejdes i 4. semester. Stk. 3. Studerende forudsættes at have evnen til at læse og forstå faglige tekster på engelsk. 37 Specialefag omfatter uddybende, metodisk orienterede erhvervsøkonomiske, erhvervsjuridiske og fagintegrerede emner. De juridiske og økonomiske fag udbydes normalt som fag på 7,5 ECTS, og fag med integrerede emner udbydes normalt som fag med enten 7,5 eller 15 ECTS. Stk. 2. Den studerende kan vælge mellem de af studienævnet udbudte specialefag, dog således at der skal vælges specialefag svarende til 30 ECTS inden for fag med integrerede emner og 30 ECTS inden for erhvervsøkonomiske- eller erhvervsjuridiske fag. Den studerende kan erstatte de 4 erhvervsøkonomiske eller erhvervsjuridiske fag med fag med integrerede emner. Stk. 3. De nævnte specialefag kan efter studienævnets bestemmelse udbydes som en Minor. En Minor er en pakke af fag på 30 ECTS sammensat af studienævnet. Tages kun et eller enkelte af fagene, fungerer de som ordinære valgfag. Stk. 4. Et specialefag skal gennemføres, hvis der ved semestrets begyndelse er en tilmelding svarende til det af studienævnet fastsatte mindste antal studerende. 38 Uddannelsens struktur Kandidatafhandlingen skal afslutte uddannelsen. Kandidatafhandlingen, der kan udarbejdes individuelt eller af to studerende i fællesskab, skal demonstrere evne til at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks, tværfaglig problemstilling på kandidatniveau, som rækker ud over niveauet på specialefagene. Dette gælder, uanset om emnet er af teoretisk eller empirisk karakter. Stk. 2. Emneafgræsning for kandidatafhandlingen skal godkendes af såvel en økonomisk som en juridisk vejleder forud for vejledningsforløbet. Samtidig med godkendelsen fastsættes en afleveringsfrist og en plan 11

12 for vejledningen. Indgåelse af denne kontrakt betragtes som tilmelding til eksamen. Der henvises i øvrigt til Retningslinier for afleveringsfrister for kandidatspecialer på CBS. Stk. 3. Under udarbejdelsen af kandidatafhandlingen er den studerende berettiget til at modtage vejledning i et nærmere fastsat omfang. Stk. 4. Hvis den studerende ikke afleverer kandidatafhandlingen til den fastsatte afleveringsfrist, fastsættes en ny afleveringsfrist på 3 måneder og en ændret opgaveformulering. Manglende aflevering til den fastsatte dato tæller som et eksamensforsøg. Stk. 5. Udarbejdes kandidatafhandlingen individuelt er det maksimale sideantal 80 normalsider. Udarbejdes kandidatafhandlingen af 2 studerende i fællesskab er det maksimale sideantal 120 normalsider. Der henvises desuden til Studienævnets kandidatafhandlingsvejledning. 39 Bedømmelse Til beståelse af kandidateksamen kræves, at den studerende har opnået et gennemsnit på mindst 02 uden oprunding, at de obligatoriske fag og kandidatafhandlingen er bedømt til mindst 02, og at der ikke ved nogen prøve er opnået karakteren -3. Stk. 2. Beregningen af det i stk. 1 omhandlede karaktergennemsnit foretages med følgende vægtfordeling, jf. 7. Obligatoriske fag 4 Specialefagene 8* Kandidatafhandling 5 I alt 17 *Specialefag normeret til 7,5 ECTS indgår med vægten 1, specialefag med vægten 15 ECTS indgår med vægten Prøver Den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidateksamen omfatter: a) Prøver i de obligatoriske fag, jf. 36, svarende til i alt 30 ECTS b) Prøver i hvert af de valgte specialefag, jf. 37, svarende til i alt 60 ECTS, idet der dog med studienævnets godkendelse kan aflægges tværgående prøver c) Kandidatafhandlingen Fag Prøveform Bedømmelse Censur ECTS Vægt 1. semester Advanced EU Law Skriftlig 4 timer 7-trinsskalaen Ekstern censur 7,5 1 12

13 Videregående obligationsret Skriftlig 4 timer 7-trinsskalaen Uden censur 7,5 1 Videregående rets- og kontraktøkonomi Skriftlig 4 timer 7-trinsskalaen Ekstern censur 7,5 1 Applied Economics Skriftlig 4 timer 7-trinsskalaen Uden censur 7, semester Integrerede specialefag (valgfag) 3. semester Juridiske eller økonomiske specialefag (valgfag) 4. semester 7-trinsskalaen Uden censur trinsskalaen 30 4 Kandidatafhandling Mundtlig eksamen 7-trinsskalaen Ekstern censur Stk. 2. Studienævnet påser, at kravet i 37, stk. 2, opfyldes for hver enkelt studerende. Kapitel 5 - ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 41 Ikrafttrædelse Nærværende studieordning træder i kraft for studerende, der påbegynder uddannelsen 1. september 2011 eller senere, eller som i medfør af 42 overføres til nærværende studieordning. Stk studieordningen ophæves pr. 1. september 2011, jf. dog Overgangsbestemmelser Studerende, der er påbegyndt uddannelsen efter 2010-studieordningen eller som i medfør af overgangsbestemmelserne i denne er overført til 2010-studieordningen, overføres til 2011-studieordningen. 13

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed. Formål

Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed. Formål Studieordning for bacheloruddannelse (BSc) i erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA(it.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen STUDIEORDNING BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION Copenhagen Business School, Handelshøjskolen I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi HA(psyk.) Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych (candidatus/candidata

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6. 1. Præambel... 6. 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv...

Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6. 1. Præambel... 6. 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv... 1 Indhold Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6 1. Præambel... 6 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Kompetenceprofil... 7 2.3 Normering

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Studieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.

Studieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv. Studieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) 1. Præambel Denne studieordning er godkendt af Dekanen ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft 1. februar 2012,

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere