For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430"

Transkript

1 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen Opbevaring af bilagene Anvendte symboler Vejledningens gyldighed Andre gyldige bilag CE-mærkning... 4 Betjeningsvejledning 1 Enhedens egenskaber Sikkerhed Henvisninger vedrørende driften Anvendelse i overensstemmelse med formålet Omgivende betingelser Rengøring Fabrikskundeservice og producentgaranti Genbrug og bortskaffelse Betjening Oversigt betjenings- og displayfront Betjeningskoncept Indstilling af nominel rumtemperatur Indstilling af driftsmåde Indstilling af flere parametre Gyldighedsperiode for ændrede nominelle værdier for reguleringen Status- og fejlmeldinger Installationsvejledning 6 Henvisninger vedrørende installation og drift Anvendelse i overensstemmelse med formålet Sikkerhedshenvisninger og forskrifter Montering Monteringssted Montering af fjernbetjeningsenhed El installation Tilslutning af fjernbetjeningsenhed Idrifttagning Aktivering/deaktivering af vvs-installatørens niveau Indstilling af parametre Overdragelse til brugeren Tekniske data Betjenings- og installationsvejledning VR _00

3 Henvisninger vedrørende dokumentationen Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne betjenings- og installationsvejledning gælder der også andre bilag. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. 1.1 Opbevaring af bilagene Opbevar denne betjenings- og installationsvejledning og alle andre gyldige bilag sikkert, så de er til rådighed, når der er brug for dem. 1.2 Anvendte symboler Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne betjeningsog installationsvejledning, når De betjener og installerer enheden. d Fare! Umiddelbar fare for liv og helbred! e Fare! Livsfare på grund af elektrisk stød fra spændingsførende tilslutninger! H NB! Fare for forbrænding og skoldning! a NB! Mulig farlig situation for produkt og miljø! h Bemærk Nyttige informationer og henvisninger. Symbol for en krævet aktivitet 1.3 Vejledningens gyldighed Denne betjenings- og installationsvejledning gælder udelukkende for VR 81 med følgende artikelnumre: , , Til brugeren: Rekvirér fjernbetjeningens artikelnummer hos elinstallatøren. 1.4 Andre gyldige bilag Overhold alle installationsvejledninger til anlæggets komponenter, når De betjener VR 81. Disse betjeningsvejledninger er vedlagt de pågældende anlægskomponenter og de supplerende komponenter. Betjenings- og installationsvejledning VR _00 3

4 Henvisninger vedrørende dokumentationen 1.5 CE-mærkning CE-mærkningen dokumenterer, at fjernbetjeningsenheden VR 81 lever op til de grundliggende krav i de følgende direktiver: Direktiv vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (Rådets direktiv 89/336/EEC) Direktiv om lavspænding (Rådets direktiv 2006/95/EF). 4 Betjenings- og installationsvejledning VR _00

5 Betjeningsvejledning h Bemærk Få din vvs-installatør til at forklare dig, hvordan du betjener fjernbetjeningsenheden VR 81 efter installationen. Derved undgår du uønskede ændringer i indstillingerne. Bemærk Læs også betjeningsvejledningen til reguleringen VRC 430. Deri er beskrevet, hvordan du kan indstille vigtige parametre for varmeanlægget (f.eks. tidsvinduer). I slutningen af samme dokument, i appendikset, kan du finde forklaring på faglige udtryk og på vigtige funktioner ordnet alfabetisk. 1 Enhedens egenskaber Enhedens egenskaber 1 Sikkerhed 2 Med fjernbetjeningsenheden VR 81 kan du indstille og ændre de vigtigste funktioner (driftsmåde, nominel rumtemperatur). Der kan kun anvendes en fjernbetjeningsenhed VR 81. Produktkendetegn ebus-interface Symboldisplay Betjening via en indstillingsknap efter Vaillant princippet drej og klik Separat vægmontering af fjernbetjeningsenheden 2 Sikkerhed Fjernbetjeningen VR 81må kun installeres af en kvalificeret elinstallatør, der er ansvarlig for overholdelsen af gældende regler og normer. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. Fjernbetjeningsenheden VR 81 er en ledningsforbundet fjernbetjeningsenhed til en varmekreds i kombination med reguleringen VRC 430. Kommunikationen til kedlen sker via en to-leders følerledning (ebus). Betjeningsvejledning VR _00 5

6 3 Henvisninger vedrørende driften 3 Henvisninger vedrørende driften 3.1 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Fjernbetjeningsenheden VR 81 er konstrueret efter det aktuelt tekniske niveau og sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der, hvis udstyret anvendes i strid med formålet ske skader på udstyret eller på andre værdier. Fjernbetjeningsenheden VR 81 bruges til fjernbetjening af en blandet eller ublandet varmekreds til reguleringen VRC 430 i forbindelse med en Vaillant kedel med ebusinterface. Anden brug eller brug, der går ud over det anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. Producenten/ leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat heraf. Risikoen bæres alene af brugeren. Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installations-vejledningen samt alle andre gyldige dokumenter. 3.2 Omgivende betingelser Fjernbetjeningsenheden VR 81 må kun installeres i tørre rum. Når funktionen rumudkobling på reguleringen VRC 430 er aktiveret for den fjernbetjente varmekreds, skal du være opmærksom på: at fjernbetjeningsenheden VR 81 ikke tildækkes af møbler, gardiner eller andre genstande at alle radiatorventiler i det rum, hvor fjernbetjeningsenheden VR 81 er monteret, er helt åbne. Din vvs-installatør kan fortælle dig, om funktionen rumstyring er aktiveret. 3.3 Rengøring h Bemærk Anvend ikke skure- eller rengøringsmiddel, som vil kunne beskadige betjeningselementerne, kabinettets dele eller displayet. Rengør kabinettet til fjernbetjeningsenheden VR 81 med en fugtig klud. 3.4 Fabrikskundeservice og producentgaranti Kundeservice Vaillant A/S Drejergangen 3A DK-2690 Karlslunde Telefon Telefax Betjeningsvejledning VR _00

7 Henvisninger vedrørende driften 3 Garanti Vaillant yder på styringen en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl på styringen. For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar. Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvs-installatør /el-installatør. Hvis der udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvs-installatør. Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant. 3.5 Genbrug og bortskaffelse Både din fjernbetjeningsenhed VR 81 og den tilhørende transportemballage består over-vejende af råstoffer, der kan genbruges. Kedel Fjernbetjeningsenheden VR 81 hører ligesom alle tilbehørsdele ikke til i husholdningsaffaldet. Sørg for, at det brugte udstyr samt evt. tilbehør bortskaffes korrekt. Emballage Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til den vvs-installatør, der har installeret enheden. Betjeningsvejledning VR _00 7

8 4 Betjening 4 Betjening 4.1 Oversigt betjenings- og displayfront Fig. 4.2 Oversigt over displayet Fig. 4.1 Oversigt over termostaten Forklaring 1 Display 2 Betjeningselementet indstillingsknap (drej og klik) Forklaring 1 Varmekreds-driftsmåde automatik 2 Regulering efter komforttemperatur 3 Regulering efter sænkningstemperatur eller frostsikring 4 Varmekreds-driftsmåde manuel 5 Varmekreds-driftsmåde Fra 6 Fejl kedel 7 Opfordring til vedligeholdelse af kedel 8 Betjeningsvejledning VR _00

9 Betjening 4 Symbol Betydning Varmekreds-driftsmåde automatik (kan indstilles på fjernbetjeningsenheden VR 81 eller på reguleringen VRC 430) Fig. 4.3 Grundvisning I displayet grundvisning vises den aktuelle rumtemperatur. Derudover angiver symboler i displayet den indstillede driftsmåde, vedligeholdelses- og fejlmeldinger. I tabel 4.1 forklares symbolernes betydning. Driftsmåden vises ikke, hvis: - feriefunktionen er programmeret på VRC 430 på betjeningsniveauet for brugeren, - funktionen gulvtørring er programmeret på VRC 430 på betjeningsniveauet for vvs-installatøren. Regulering efter komforttemperatur Inden for et programmeret tidsvindue for varme (vises kun ved varmekreds-driftsmåden automatik) Regulering efter sænkningstemperatur eller frostsikring uden for et programmeret tidsvindue for varme (vises kun ved varmekreds-driftsmåden automatik) Varmekreds-driftsmåde manuel (kan indstilles på fjernbetjeningsenheden VR 81 eller på reguleringen VRC 430) Varmekreds-driftsmåde Fra (kan indstilles på fjernbetjeningsenheden VR 81 eller på reguleringen VRC 430) Fejl kedel Opfordring til vedligeholdelse af kedel eller vvs-installatørens niveau Tab. 4.1 Symbolernes betydning Betjeningsvejledning VR _00 9

10 4 Betjening 4.2 Betjeningskoncept Fjernbetjeningsenheden VR 81 betjenes med en indstillingsknap efter Vaillant betjeningskonceptet drej og klik. Drej indstillingsknappen: Ændring af værdier, der kan indstilles Klik med indstillingsknappen: Bekræftelse af værdi; valg af betjeningsniveau/ parametre Der er to betjeningsniveauer: - Brugerniveauet, hvor du kan aflæse, indstille og ændre nominel rumtemperatur og driftsmåde - Vvs-installatørens niveau, som er forbeholdt vvsinstallatøren. Det bruges til visning og til indstilling/ ændring af specifikke parametre for varmeanlægget. Et blinkende område i displayet henviser til de parametre, der kan ændres. 4.3 Indstilling af nominel rumtemperatur h Bemærk Hvis feriefunktionen eller funktionen gulvtørring er aktiveret på reguleringen VRC 430, eller driftsmåden Fra er valgt, kan den nominelle rumtemperatur hverken vises eller ændres. I stedet for den nominelle rumtemperatur vises da kun -- i displayet. I grundvisningen vises den aktuelle rumtemperatur og den indstillede driftsmåde. Drej på indstillingsknappen. Visningen af den aktuelle rumtemperatur forsvinder. Den indstillede nominelle rumtemperatur lyser og blinker. Nu kan du ændre den indstillede nominelle rumtemperatur. Drej indstillingsknappen mod venstre eller højre for at sænke eller øge den ønskede nominelle rumtemperatur. Efter 5 sekunder skifter visningen igen til grundvisningen. Den ændrede nominelle rumtemperatur er overtaget. 10 Betjeningsvejledning VR _00

11 Betjening Indstilling af driftsmåde h Bemærk Hvis feriefunktionen eller funktionen gulvtørring er aktiveret på reguleringen VRC 430, kan driftsmåden hverken vises eller ændres. I grundvisningen vises den aktuelle rumtemperatur og den indstillede driftsmåde. Klik én gang med indstillingsknappen. Den indstillede driftsmåde lyser og blinker. Drej indstillingsknappen, indtil den ønskede driftsmåde vises på displayet. h Bemærk Driftsmåden vises med et symbol. I tabel 4.1 forklares symbolernes betydning. Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte driftsmåde, eller vent 5 sekunder, til visningen igen skifter til grundvisningen. Den indstillede driftsmåde er overtaget. 4.5 Indstilling af flere parametre Du kan kun indstille den nominelle rumtemperatur og driftsmåden på VR 81. Alle andre indstillinger, som f.eks. fastlæggelse af tidsvinduer eller programmering af feriefunktion, kan kun foretages på reguleringen VRC Gyldighedsperiode for ændrede nominelle værdier for reguleringen Når du har ændret den nominelle rumtemperatur på brugerniveauet, er den nye værdi for reguleringen gældende, men kun midlertidigt afhængigt af driftsmåden. Driftsmåden manuel Rumtemperaturen reguleres til den netop indstillede værdi, indtil enten driftsmåden eller værdien ændres. Driftsmåden automatik - Hvis du ændrer den nominelle rumtemperatur uden for et tidsvindue: Rumtemperaturen reguleres til den nye værdi, indtil det næste tidsvindue begynder. - Hvis du har ændret den nominelle rumtemperatur inden for et tidsvindue: Rumtemperaturen reguleres til den nye værdi indtil slutningen af det aktuelle tidsvindue. Betjeningsvejledning VR _00 11

12 4 Betjening Nominel rumtemperatur Sænkningstemperatur Tidsvindue 08:00 12:00 Tid Figur 4.4 viser et programmeret tidsvindue med tilhørende nominel rumtemperatur (21 C). I det nederste diagram ændres den nominelle rumtemperatur ved (1) (20 C). Der reguleres til denne nominelle rumtemperatur indtil start af tidsvinduet. Fra dette punkt (2) reguleres til tidsvinduets nominelle rumtemperatur (21 C). Ved (3) ændres den nominelle rumtemperatur (17 C). Der reguleres efter denne værdi indtil afslutning af tidsvinduet (4). Efter afslutning af tidsvinduet, reguleres der igen efter sænke-temperaturen (15 C). Nominel rumtemperatur (Der er flere oplysninger om emnet tidsvinduer i betjeningsvejledningen til reguleringen VRC 430.) 15 Tidsvindue 08:00 12:00 Tid Fig. 4.4 Gyldighedsperiode for ændringer af nominel værdi (her: nominel rumtemperatur) 12 Betjeningsvejledning VR _00

13 Status- og fejlmeldinger 5 5 Status- og fejlmeldinger Displayet viser Err : På displayet vises symbolet. a) Der foreligger en opfordring til vedligeholdelse af kedlen. Kontakt din vvs-installatør. b) Displayet angiver betjeningsniveauet for vvs-installatøren. a NB! Foretag under ingen omstændigheder ændringer af indstillingerne. Det vil kunne indskrænke varmeanlæggets funktion. Fig. 5.1 Fejlmelding Der foreligger en fejl ved fjernbetjeningsenheden VR 81 eller en kommunikationsfejl på ebussen. Kontakt din vvs-installatør. h Bemærk Efter 5 minutter skifter visningen igen automatisk til grundvisningen På displayet vises symbolet. Der er en fejl ved kedlen. Kontakt din vvs-installatør. Betjeningsvejledning VR _00 13

14 6 Henvisninger vedrørende installation og drift 7 Sikkerhedshenvisninger og forskrifter Installationsvejledning Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installationsvejledningen samt alle andre gyldige bilag. 6 Henvisninger vedrørende installation og drift Montering, el-tilslutning, indstillinger i enheden samt den første idrifttagning må kun foretages af en autoriseret vvs-installatør! 6.1 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Fjernbetjeningsenheden VR 81 er konstrueret efter det aktuelt tekniske niveau og sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der, hvis udstyret anvendes i strid med formålet ske skader på udstyret eller på andre værdier. Fjernbetjeningsenheden VR 81 bruges til fjernbetjening af en blandet eller ublandet varmekreds til reguleringen VRC 430 i forbindelse med en Vaillant kedel med ebusinterface. Kommunikationen til reguleringen sker via en to-leders følerledning (ebus). Der kan kun anvendes en fjernbetjeningsenhed VR 81. Anden brug eller brug, der ligger derudover anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. For skader, der opstår som et resultat heraf, hæfter producenten/ leverandøren ikke. Risikoen bæres alene af brugeren. 7 Sikkerhedshenvisninger og forskrifter Installationen af fjernbetjeningsenheden VR 81 må kun udføres af en autoriseret vvs-installatør. Denne er ansvarlig for overholdelsen af gældende regler og normer. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. Anvend almindelige ledninger til ledningsføringen. - Minimumtværsnit for ledningerne: 0,75 mm 2 Følgende maks. ledningslængder må ikke overskrides: - Følerledninger: 300 m 14 Installationsvejledning VR _00

15 Montering 8 8 Montering 8.2 Montering af fjernbetjeningsenhed 8.1 Monteringssted 1,5 m Fig. 8.2 Åbning af fjernbetjeningsenheden Forklaring 1 Kabinetdæksel 2 Låsehage 3 Kabinetsokkel Fig. 8.1 Valg af monteringssted Forbindelsen til kedlen udgøres af en to-leders følerledning (ebus). Åbn fjernbetjeningsenheden ved at frigøre låsehagen (2) på undersiden, vip kabinetdækslet (1) opad, og tag det af kabinetsoklen (3). Installationsvejledning VR _00 15

16 8 Montering 9 El installation Luk kabinettet ved at sætte kabinetdækslet på kabinetsoklen med overkanten i låsehagerne (1), vip det ned, og pres, indtil det går i indgreb i kabinetsoklen. 9 El installation Den elektriske tilslutning må kun udføres af en kvalificeret elinstallatør, som er ansvarlig for overholdelsen af gældende regler og normer. Fig. 8.3 Montering af fjernbetjeningsenheden Forklaring 1 Låsehage 2 Fastgørelseshuller 3 Kabinetsokkel 4 Kabelgennemføring Bor to fastgørelseshuller (2) med en diameter på 6 mm, og sæt de vedlagte plugs i. Før tilslutningskablet gennem kabelgennemføringen (4). Fastgør kabinetsoklen (3) på væggen med de to vedlagte skruer. Tilslut tilslutningskablet iht. kapitel 9. e Fare! Livsfare på grund af elektrisk stød! Spændingsførende tilslutninger! Ved arbejde i kedlens åbne kontrolboks er der livsfare på grund af elektrisk stød. Inden arbejde på fjernbetjeningsenheden VR 81 og i kontrolboksen til kedlen skal strømforsyningen kobles fra og sikres mod at kunne kobles til igen. Hvis kabinettet til fjernbetjeningsenheden VR 81 er lukket, åbnes det som vist på Fig Installationsvejledning VR _00

17 El installation Tilslutning af fjernbetjeningsenhed Kommunikationen til kedlen sker via en to-leders følerledning (ebus). ebus-forbindelsen til fjernbetjeningsenheden VR 81 kan forgrenes på et vilkårligt sted i ebus-systemet (se Fig. 9.1) Fig. 9.1 Systemskema: Tilslutning af ebus-forbindelsen i systemet Installationsvejledning VR _00 17

18 9 El installation Forklaring 1 Regulering VRC Fjernbetjeningsenhed VR 81 3 Kedel 4 ebus-forbindelse (to-leders) Udfør den elektriske tilslutning af fjernbetjeningsenheden VR 81 iht. Fig h Bemærk Kablet til e-bus-forbindelsen er ikke med i leveringsomfanget. - BUS VR 81 L N Ved tilslutning af to-leder-ebussen kan ledningerne byttes om, uden at det påvirker kommunikationen (se Fig. 9.2). Se også vejledningen til kedlen L N Kedel Fig. 9.2 El-tilslutning h Bemærk Udstyrets frie klemmer må ikke anvendes som støtteklemmer for yderligere ledningsføring. Luk kabinettet ved at sætte kabinetdækslet på kabinetsoklen med overkanten i låsehagerne (4, Fig. 8.3), vip det ned, og pres, indtil det går hørbart i indgreb i kabinetsoklen. 18 Installationsvejledning VR _00

19 Idrifttagning Idrifttagning Idrifttagningen skal foretages i overensstemmelse med fjernbetjeningsenhedens tilknytning til varmekredsen. h Bemærk Sammenknytningen af fjernbetjeningsenheden VR 81 og varmekredsen skal foretages på fjernbetjeningsenheden VR 81 på vvsinstallatørens niveau. I afsnit 10.1 er beskrevet, hvordan du gør dette Indstilling af parametre Indstilling af varmekreds-adresse Hver varmekreds har sin egen adresse. Når fjernbetjeningsenheden VR 81 anvendes i forbindelse med reguleringen VRC 430, kan kun adresserne for varmekreds 1 = A1 eller varmekreds 2 = A2 vælges. Displayet viser vvs-installatørens niveau. Adressen for den fjernbetjente varmekreds vises og blinker (standard: A1) Aktivering/deaktivering af vvs-installatørens niveau Tryk på indstillingsknappen i ca. 10 sekunder for at komme til vvs-installatørens niveau. På displayet vises symbolet. Tryk på indstillingsknappen i 5 sekunder for at forlade vvs-installatørens niveau, eller vent 5 minutter, indtil visningen skifter automatisk til grundvisningen igen. Fig Indstilling af varmekreds-adresse Drej indstillingsknappen for at skifte til den næste adresse. Efter 5 minutter uden betjening skifter displayet til grundvisningen. Den valgte adresse er overtaget. Installationsvejledning VR _00 19

20 10 Idrifttagning 11 Tekniske data Korrektion af visningen af aktuel rumtemperatur på VR 81 Tryk på indstillingsknappen. På displayet blinker den indstillede korrektionsværdi (standard: 0.0 C) Overdragelse til brugeren Brugeren skal instrueres i håndtering af fjernbetjeningen og i dens funktion. Overgiv de vejledninger og udstyrspapirer, der er henvendt til brugeren, til denne til opbevaring. Gennemgå betjeningsvejledningen med brugeren, og besvar evt. spørgsmål. Gør især brugeren opmærksom på sikkerhedshenvisningerne, som skal overholdes. 11 Tekniske data Fig Indstilling af korrektionsværdi Drej indstillingsknappen for at ændre korrektionsværdien. Korrektionsværdien omfatter et område fra -3.0 C til +3.0 C og kan indstilles i trin på 0,5 C. Standardværdien er 0.0 C. Efter 5 minutter uden betjening skifter displayet til grundvisningen. De ændrede parametre er overtaget. Betegnelse Enhed Værdi Driftsspænding U maks V 24 Tilladt omgivelsestemperatur maks. C 50 Strømforbrug ma 17 Minimumtværsnit for tilslutningsledningerne mm 2 0,75 Kapslingsklasse IP 20 Beskyttelsesklasse for regulatoren III Mål Højde mm 97 Bredde mm 97 Dybde mm 27 Tab Tekniske data 20 Installationsvejledning VR _00

21

22

23

24 _00 DK

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat DK VRC 430 For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat

Læs mere

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60 For vvs-installatøren Installationsvejledning Blandermodul VR 60 Busmodulært styringssystem DK VR 60 Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger til dokumentationen 2 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernbetjeningsenhed VR 90

Fjernbetjeningsenhed VR 90 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært styringssystem DK VR 90 For brugeren Betjeningsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning erelax erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 332 VRT 332

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 332 VRT 332 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 332 VRT 332 DK Kolofon Dokumenttype: Betjeningsvejledning Produkt: calormatic 332 Målgruppe: Sprog: Ejer DK Dokumentnummer_version: 0020135472_01

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392f. Rumtermostat med radiooverføring.

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392f. Rumtermostat med radiooverføring. For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 392f Rumtermostat med radiooverføring DK VRT 392f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 392f Rumtermostat

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. auromatic 560. Solvarmeregulering VRS 560

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. auromatic 560. Solvarmeregulering VRS 560 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning auromatic 560 Solvarmeregulering VRS 560 DK For brugeren/for vvs-installatøren Betjeningsvejledning auromatic 560 Solvarmeregulering

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Blandermodul VR 61. Blandermodul til VRC 430 / VRC 430f VR 61

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Blandermodul VR 61. Blandermodul til VRC 430 / VRC 430f VR 61 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Blandermodul VR 61 Blandermodul til VRC 430 / VRC 430f VR 61 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392. Rumtermostat VRT 392

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392. Rumtermostat VRT 392 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 392 Rumtermostat VRT 392 DK For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 392 Rumtermostat VRT 392 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Solcellemodul VR 68 Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Brugsvandstation aguaflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Læs mere

For brugeren. Betjeningsvejledning. recovair/3. Ventilator til opholds med varmegenvinding og fjernbetjening

For brugeren. Betjeningsvejledning. recovair/3. Ventilator til opholds med varmegenvinding og fjernbetjening recovair/3 DK For brugeren Betjeningsvejledning recovair/3 Ventilator til opholds med varmegenvinding og fjernbetjening DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle informationer... 3 1 Henvisninger

Læs mere

calormatic 630 Betjenings- og installationsvejledning Busmodulært styringssystem til vejrkompenserende varmeregulering

calormatic 630 Betjenings- og installationsvejledning Busmodulært styringssystem til vejrkompenserende varmeregulering For vvs-installatøren / for brugeren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 630 Busmodulært styringssystem til vejrkompenserende varmeregulering DK VRC 630 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

For brugeren og vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 400. Vejrkompenserende termostat VRC 400

For brugeren og vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 400. Vejrkompenserende termostat VRC 400 For brugeren og vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 400 Vejrkompenserende termostat VRC 400 DK Indholdsfortegnelse Inhaltsverzeichnis Henvisninger vedrørende dokumentationen............

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 350 VRT 350

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 350 VRT 350 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 350 VRT 350 DK Kolofon Dokumenttype: Betjeningsvejledning Produkt: calormatic 350 Målgruppe: Sprog: Ejer DK Dokumentnummer_version: 0020135474_01

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec pro Væghængt gaskedel med kondensationsteknik DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Læs mere

Brugsvejledning til systemet. Til brugeren. Brugsvejledning til systemet. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til systemet. Til brugeren. Brugsvejledning til systemet. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til systemet Til brugeren Brugsvejledning til systemet geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 DK INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG 1 Beskrivelse af apparatet...2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningsoversigt 3 2. Energisparetips 5 3. Grundindstillinger 7 3.1 Valg af driftmåde

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Betjenings - og installationsvejledning

Betjenings - og installationsvejledning Betjenings - og installationsvejledning Til ejeren Til installatøren Betjenings - og installationsvejledning VR 91 VR 91 DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

For brugeren og VVS-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. aurostep. System til brugsvandsopvarmning med solvarme VSL S 250 E

For brugeren og VVS-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. aurostep. System til brugsvandsopvarmning med solvarme VSL S 250 E For brugeren og VVS-installatøren Betjenings- og installationsvejledning aurostep System til brugsvandsopvarmning med solvarme DK VSL S 250 E For brugeren og VVS-installatøren For VVS-installatøren Systembeskrivelse

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

recovair Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Boligventilationsanlæg med varmegenvinding og fjernbetjening

recovair Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Boligventilationsanlæg med varmegenvinding og fjernbetjening Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning recovair Boligventilationsanlæg med varmegenvinding og fjernbetjening DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: CLARO Importør: BAHEKO A/S VANDMESTERVEJ 37 DK- 2630 TÅSTRUP Tlf.: +45 43 99 16 11 Email: baheko@baheko.dk www.baheko.dk FUNKTIONEL, PRAKTISK & ÆSTETISK

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

erelax Installations - og vedligeholdelsesvejledning Til installatøren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH

erelax Installations - og vedligeholdelsesvejledning Til installatøren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Installations - og vedligeholdelsesvejledning Til installatøren Installations - og vedligeholdelsesvejledning erelax erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Tel. +49

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1 Brugervejledning & instruktion M T R 4 Varenr. 572040 MTR4/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Hvordan fungerer styringen 4.0 Kalibrering af temperaturføler 5.0 Programmering 6.0 Tekniske

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VC, VCW, VCI..6/5 5 Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VC, VCW, VCI..6/5 5 Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec plus VC, VCW, VCI..6/5 5 DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere