For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430"

Transkript

1 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen Opbevaring af bilagene Anvendte symboler Vejledningens gyldighed Andre gyldige bilag CE-mærkning... 4 Betjeningsvejledning 1 Enhedens egenskaber Sikkerhed Henvisninger vedrørende driften Anvendelse i overensstemmelse med formålet Omgivende betingelser Rengøring Fabrikskundeservice og producentgaranti Genbrug og bortskaffelse Betjening Oversigt betjenings- og displayfront Betjeningskoncept Indstilling af nominel rumtemperatur Indstilling af driftsmåde Indstilling af flere parametre Gyldighedsperiode for ændrede nominelle værdier for reguleringen Status- og fejlmeldinger Installationsvejledning 6 Henvisninger vedrørende installation og drift Anvendelse i overensstemmelse med formålet Sikkerhedshenvisninger og forskrifter Montering Monteringssted Montering af fjernbetjeningsenhed El installation Tilslutning af fjernbetjeningsenhed Idrifttagning Aktivering/deaktivering af vvs-installatørens niveau Indstilling af parametre Overdragelse til brugeren Tekniske data Betjenings- og installationsvejledning VR _00

3 Henvisninger vedrørende dokumentationen Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne betjenings- og installationsvejledning gælder der også andre bilag. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. 1.1 Opbevaring af bilagene Opbevar denne betjenings- og installationsvejledning og alle andre gyldige bilag sikkert, så de er til rådighed, når der er brug for dem. 1.2 Anvendte symboler Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne betjeningsog installationsvejledning, når De betjener og installerer enheden. d Fare! Umiddelbar fare for liv og helbred! e Fare! Livsfare på grund af elektrisk stød fra spændingsførende tilslutninger! H NB! Fare for forbrænding og skoldning! a NB! Mulig farlig situation for produkt og miljø! h Bemærk Nyttige informationer og henvisninger. Symbol for en krævet aktivitet 1.3 Vejledningens gyldighed Denne betjenings- og installationsvejledning gælder udelukkende for VR 81 med følgende artikelnumre: , , Til brugeren: Rekvirér fjernbetjeningens artikelnummer hos elinstallatøren. 1.4 Andre gyldige bilag Overhold alle installationsvejledninger til anlæggets komponenter, når De betjener VR 81. Disse betjeningsvejledninger er vedlagt de pågældende anlægskomponenter og de supplerende komponenter. Betjenings- og installationsvejledning VR _00 3

4 Henvisninger vedrørende dokumentationen 1.5 CE-mærkning CE-mærkningen dokumenterer, at fjernbetjeningsenheden VR 81 lever op til de grundliggende krav i de følgende direktiver: Direktiv vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (Rådets direktiv 89/336/EEC) Direktiv om lavspænding (Rådets direktiv 2006/95/EF). 4 Betjenings- og installationsvejledning VR _00

5 Betjeningsvejledning h Bemærk Få din vvs-installatør til at forklare dig, hvordan du betjener fjernbetjeningsenheden VR 81 efter installationen. Derved undgår du uønskede ændringer i indstillingerne. Bemærk Læs også betjeningsvejledningen til reguleringen VRC 430. Deri er beskrevet, hvordan du kan indstille vigtige parametre for varmeanlægget (f.eks. tidsvinduer). I slutningen af samme dokument, i appendikset, kan du finde forklaring på faglige udtryk og på vigtige funktioner ordnet alfabetisk. 1 Enhedens egenskaber Enhedens egenskaber 1 Sikkerhed 2 Med fjernbetjeningsenheden VR 81 kan du indstille og ændre de vigtigste funktioner (driftsmåde, nominel rumtemperatur). Der kan kun anvendes en fjernbetjeningsenhed VR 81. Produktkendetegn ebus-interface Symboldisplay Betjening via en indstillingsknap efter Vaillant princippet drej og klik Separat vægmontering af fjernbetjeningsenheden 2 Sikkerhed Fjernbetjeningen VR 81må kun installeres af en kvalificeret elinstallatør, der er ansvarlig for overholdelsen af gældende regler og normer. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. Fjernbetjeningsenheden VR 81 er en ledningsforbundet fjernbetjeningsenhed til en varmekreds i kombination med reguleringen VRC 430. Kommunikationen til kedlen sker via en to-leders følerledning (ebus). Betjeningsvejledning VR _00 5

6 3 Henvisninger vedrørende driften 3 Henvisninger vedrørende driften 3.1 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Fjernbetjeningsenheden VR 81 er konstrueret efter det aktuelt tekniske niveau og sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der, hvis udstyret anvendes i strid med formålet ske skader på udstyret eller på andre værdier. Fjernbetjeningsenheden VR 81 bruges til fjernbetjening af en blandet eller ublandet varmekreds til reguleringen VRC 430 i forbindelse med en Vaillant kedel med ebusinterface. Anden brug eller brug, der går ud over det anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. Producenten/ leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat heraf. Risikoen bæres alene af brugeren. Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installations-vejledningen samt alle andre gyldige dokumenter. 3.2 Omgivende betingelser Fjernbetjeningsenheden VR 81 må kun installeres i tørre rum. Når funktionen rumudkobling på reguleringen VRC 430 er aktiveret for den fjernbetjente varmekreds, skal du være opmærksom på: at fjernbetjeningsenheden VR 81 ikke tildækkes af møbler, gardiner eller andre genstande at alle radiatorventiler i det rum, hvor fjernbetjeningsenheden VR 81 er monteret, er helt åbne. Din vvs-installatør kan fortælle dig, om funktionen rumstyring er aktiveret. 3.3 Rengøring h Bemærk Anvend ikke skure- eller rengøringsmiddel, som vil kunne beskadige betjeningselementerne, kabinettets dele eller displayet. Rengør kabinettet til fjernbetjeningsenheden VR 81 med en fugtig klud. 3.4 Fabrikskundeservice og producentgaranti Kundeservice Vaillant A/S Drejergangen 3A DK-2690 Karlslunde Telefon Telefax Betjeningsvejledning VR _00

7 Henvisninger vedrørende driften 3 Garanti Vaillant yder på styringen en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl på styringen. For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar. Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvs-installatør /el-installatør. Hvis der udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvs-installatør. Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant. 3.5 Genbrug og bortskaffelse Både din fjernbetjeningsenhed VR 81 og den tilhørende transportemballage består over-vejende af råstoffer, der kan genbruges. Kedel Fjernbetjeningsenheden VR 81 hører ligesom alle tilbehørsdele ikke til i husholdningsaffaldet. Sørg for, at det brugte udstyr samt evt. tilbehør bortskaffes korrekt. Emballage Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til den vvs-installatør, der har installeret enheden. Betjeningsvejledning VR _00 7

8 4 Betjening 4 Betjening 4.1 Oversigt betjenings- og displayfront Fig. 4.2 Oversigt over displayet Fig. 4.1 Oversigt over termostaten Forklaring 1 Display 2 Betjeningselementet indstillingsknap (drej og klik) Forklaring 1 Varmekreds-driftsmåde automatik 2 Regulering efter komforttemperatur 3 Regulering efter sænkningstemperatur eller frostsikring 4 Varmekreds-driftsmåde manuel 5 Varmekreds-driftsmåde Fra 6 Fejl kedel 7 Opfordring til vedligeholdelse af kedel 8 Betjeningsvejledning VR _00

9 Betjening 4 Symbol Betydning Varmekreds-driftsmåde automatik (kan indstilles på fjernbetjeningsenheden VR 81 eller på reguleringen VRC 430) Fig. 4.3 Grundvisning I displayet grundvisning vises den aktuelle rumtemperatur. Derudover angiver symboler i displayet den indstillede driftsmåde, vedligeholdelses- og fejlmeldinger. I tabel 4.1 forklares symbolernes betydning. Driftsmåden vises ikke, hvis: - feriefunktionen er programmeret på VRC 430 på betjeningsniveauet for brugeren, - funktionen gulvtørring er programmeret på VRC 430 på betjeningsniveauet for vvs-installatøren. Regulering efter komforttemperatur Inden for et programmeret tidsvindue for varme (vises kun ved varmekreds-driftsmåden automatik) Regulering efter sænkningstemperatur eller frostsikring uden for et programmeret tidsvindue for varme (vises kun ved varmekreds-driftsmåden automatik) Varmekreds-driftsmåde manuel (kan indstilles på fjernbetjeningsenheden VR 81 eller på reguleringen VRC 430) Varmekreds-driftsmåde Fra (kan indstilles på fjernbetjeningsenheden VR 81 eller på reguleringen VRC 430) Fejl kedel Opfordring til vedligeholdelse af kedel eller vvs-installatørens niveau Tab. 4.1 Symbolernes betydning Betjeningsvejledning VR _00 9

10 4 Betjening 4.2 Betjeningskoncept Fjernbetjeningsenheden VR 81 betjenes med en indstillingsknap efter Vaillant betjeningskonceptet drej og klik. Drej indstillingsknappen: Ændring af værdier, der kan indstilles Klik med indstillingsknappen: Bekræftelse af værdi; valg af betjeningsniveau/ parametre Der er to betjeningsniveauer: - Brugerniveauet, hvor du kan aflæse, indstille og ændre nominel rumtemperatur og driftsmåde - Vvs-installatørens niveau, som er forbeholdt vvsinstallatøren. Det bruges til visning og til indstilling/ ændring af specifikke parametre for varmeanlægget. Et blinkende område i displayet henviser til de parametre, der kan ændres. 4.3 Indstilling af nominel rumtemperatur h Bemærk Hvis feriefunktionen eller funktionen gulvtørring er aktiveret på reguleringen VRC 430, eller driftsmåden Fra er valgt, kan den nominelle rumtemperatur hverken vises eller ændres. I stedet for den nominelle rumtemperatur vises da kun -- i displayet. I grundvisningen vises den aktuelle rumtemperatur og den indstillede driftsmåde. Drej på indstillingsknappen. Visningen af den aktuelle rumtemperatur forsvinder. Den indstillede nominelle rumtemperatur lyser og blinker. Nu kan du ændre den indstillede nominelle rumtemperatur. Drej indstillingsknappen mod venstre eller højre for at sænke eller øge den ønskede nominelle rumtemperatur. Efter 5 sekunder skifter visningen igen til grundvisningen. Den ændrede nominelle rumtemperatur er overtaget. 10 Betjeningsvejledning VR _00

11 Betjening Indstilling af driftsmåde h Bemærk Hvis feriefunktionen eller funktionen gulvtørring er aktiveret på reguleringen VRC 430, kan driftsmåden hverken vises eller ændres. I grundvisningen vises den aktuelle rumtemperatur og den indstillede driftsmåde. Klik én gang med indstillingsknappen. Den indstillede driftsmåde lyser og blinker. Drej indstillingsknappen, indtil den ønskede driftsmåde vises på displayet. h Bemærk Driftsmåden vises med et symbol. I tabel 4.1 forklares symbolernes betydning. Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte driftsmåde, eller vent 5 sekunder, til visningen igen skifter til grundvisningen. Den indstillede driftsmåde er overtaget. 4.5 Indstilling af flere parametre Du kan kun indstille den nominelle rumtemperatur og driftsmåden på VR 81. Alle andre indstillinger, som f.eks. fastlæggelse af tidsvinduer eller programmering af feriefunktion, kan kun foretages på reguleringen VRC Gyldighedsperiode for ændrede nominelle værdier for reguleringen Når du har ændret den nominelle rumtemperatur på brugerniveauet, er den nye værdi for reguleringen gældende, men kun midlertidigt afhængigt af driftsmåden. Driftsmåden manuel Rumtemperaturen reguleres til den netop indstillede værdi, indtil enten driftsmåden eller værdien ændres. Driftsmåden automatik - Hvis du ændrer den nominelle rumtemperatur uden for et tidsvindue: Rumtemperaturen reguleres til den nye værdi, indtil det næste tidsvindue begynder. - Hvis du har ændret den nominelle rumtemperatur inden for et tidsvindue: Rumtemperaturen reguleres til den nye værdi indtil slutningen af det aktuelle tidsvindue. Betjeningsvejledning VR _00 11

12 4 Betjening Nominel rumtemperatur Sænkningstemperatur Tidsvindue 08:00 12:00 Tid Figur 4.4 viser et programmeret tidsvindue med tilhørende nominel rumtemperatur (21 C). I det nederste diagram ændres den nominelle rumtemperatur ved (1) (20 C). Der reguleres til denne nominelle rumtemperatur indtil start af tidsvinduet. Fra dette punkt (2) reguleres til tidsvinduets nominelle rumtemperatur (21 C). Ved (3) ændres den nominelle rumtemperatur (17 C). Der reguleres efter denne værdi indtil afslutning af tidsvinduet (4). Efter afslutning af tidsvinduet, reguleres der igen efter sænke-temperaturen (15 C). Nominel rumtemperatur (Der er flere oplysninger om emnet tidsvinduer i betjeningsvejledningen til reguleringen VRC 430.) 15 Tidsvindue 08:00 12:00 Tid Fig. 4.4 Gyldighedsperiode for ændringer af nominel værdi (her: nominel rumtemperatur) 12 Betjeningsvejledning VR _00

13 Status- og fejlmeldinger 5 5 Status- og fejlmeldinger Displayet viser Err : På displayet vises symbolet. a) Der foreligger en opfordring til vedligeholdelse af kedlen. Kontakt din vvs-installatør. b) Displayet angiver betjeningsniveauet for vvs-installatøren. a NB! Foretag under ingen omstændigheder ændringer af indstillingerne. Det vil kunne indskrænke varmeanlæggets funktion. Fig. 5.1 Fejlmelding Der foreligger en fejl ved fjernbetjeningsenheden VR 81 eller en kommunikationsfejl på ebussen. Kontakt din vvs-installatør. h Bemærk Efter 5 minutter skifter visningen igen automatisk til grundvisningen På displayet vises symbolet. Der er en fejl ved kedlen. Kontakt din vvs-installatør. Betjeningsvejledning VR _00 13

14 6 Henvisninger vedrørende installation og drift 7 Sikkerhedshenvisninger og forskrifter Installationsvejledning Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installationsvejledningen samt alle andre gyldige bilag. 6 Henvisninger vedrørende installation og drift Montering, el-tilslutning, indstillinger i enheden samt den første idrifttagning må kun foretages af en autoriseret vvs-installatør! 6.1 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Fjernbetjeningsenheden VR 81 er konstrueret efter det aktuelt tekniske niveau og sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der, hvis udstyret anvendes i strid med formålet ske skader på udstyret eller på andre værdier. Fjernbetjeningsenheden VR 81 bruges til fjernbetjening af en blandet eller ublandet varmekreds til reguleringen VRC 430 i forbindelse med en Vaillant kedel med ebusinterface. Kommunikationen til reguleringen sker via en to-leders følerledning (ebus). Der kan kun anvendes en fjernbetjeningsenhed VR 81. Anden brug eller brug, der ligger derudover anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. For skader, der opstår som et resultat heraf, hæfter producenten/ leverandøren ikke. Risikoen bæres alene af brugeren. 7 Sikkerhedshenvisninger og forskrifter Installationen af fjernbetjeningsenheden VR 81 må kun udføres af en autoriseret vvs-installatør. Denne er ansvarlig for overholdelsen af gældende regler og normer. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. Anvend almindelige ledninger til ledningsføringen. - Minimumtværsnit for ledningerne: 0,75 mm 2 Følgende maks. ledningslængder må ikke overskrides: - Følerledninger: 300 m 14 Installationsvejledning VR _00

15 Montering 8 8 Montering 8.2 Montering af fjernbetjeningsenhed 8.1 Monteringssted 1,5 m Fig. 8.2 Åbning af fjernbetjeningsenheden Forklaring 1 Kabinetdæksel 2 Låsehage 3 Kabinetsokkel Fig. 8.1 Valg af monteringssted Forbindelsen til kedlen udgøres af en to-leders følerledning (ebus). Åbn fjernbetjeningsenheden ved at frigøre låsehagen (2) på undersiden, vip kabinetdækslet (1) opad, og tag det af kabinetsoklen (3). Installationsvejledning VR _00 15

16 8 Montering 9 El installation Luk kabinettet ved at sætte kabinetdækslet på kabinetsoklen med overkanten i låsehagerne (1), vip det ned, og pres, indtil det går i indgreb i kabinetsoklen. 9 El installation Den elektriske tilslutning må kun udføres af en kvalificeret elinstallatør, som er ansvarlig for overholdelsen af gældende regler og normer. Fig. 8.3 Montering af fjernbetjeningsenheden Forklaring 1 Låsehage 2 Fastgørelseshuller 3 Kabinetsokkel 4 Kabelgennemføring Bor to fastgørelseshuller (2) med en diameter på 6 mm, og sæt de vedlagte plugs i. Før tilslutningskablet gennem kabelgennemføringen (4). Fastgør kabinetsoklen (3) på væggen med de to vedlagte skruer. Tilslut tilslutningskablet iht. kapitel 9. e Fare! Livsfare på grund af elektrisk stød! Spændingsførende tilslutninger! Ved arbejde i kedlens åbne kontrolboks er der livsfare på grund af elektrisk stød. Inden arbejde på fjernbetjeningsenheden VR 81 og i kontrolboksen til kedlen skal strømforsyningen kobles fra og sikres mod at kunne kobles til igen. Hvis kabinettet til fjernbetjeningsenheden VR 81 er lukket, åbnes det som vist på Fig Installationsvejledning VR _00

17 El installation Tilslutning af fjernbetjeningsenhed Kommunikationen til kedlen sker via en to-leders følerledning (ebus). ebus-forbindelsen til fjernbetjeningsenheden VR 81 kan forgrenes på et vilkårligt sted i ebus-systemet (se Fig. 9.1) Fig. 9.1 Systemskema: Tilslutning af ebus-forbindelsen i systemet Installationsvejledning VR _00 17

18 9 El installation Forklaring 1 Regulering VRC Fjernbetjeningsenhed VR 81 3 Kedel 4 ebus-forbindelse (to-leders) Udfør den elektriske tilslutning af fjernbetjeningsenheden VR 81 iht. Fig h Bemærk Kablet til e-bus-forbindelsen er ikke med i leveringsomfanget. - BUS VR 81 L N Ved tilslutning af to-leder-ebussen kan ledningerne byttes om, uden at det påvirker kommunikationen (se Fig. 9.2). Se også vejledningen til kedlen L N Kedel Fig. 9.2 El-tilslutning h Bemærk Udstyrets frie klemmer må ikke anvendes som støtteklemmer for yderligere ledningsføring. Luk kabinettet ved at sætte kabinetdækslet på kabinetsoklen med overkanten i låsehagerne (4, Fig. 8.3), vip det ned, og pres, indtil det går hørbart i indgreb i kabinetsoklen. 18 Installationsvejledning VR _00

19 Idrifttagning Idrifttagning Idrifttagningen skal foretages i overensstemmelse med fjernbetjeningsenhedens tilknytning til varmekredsen. h Bemærk Sammenknytningen af fjernbetjeningsenheden VR 81 og varmekredsen skal foretages på fjernbetjeningsenheden VR 81 på vvsinstallatørens niveau. I afsnit 10.1 er beskrevet, hvordan du gør dette Indstilling af parametre Indstilling af varmekreds-adresse Hver varmekreds har sin egen adresse. Når fjernbetjeningsenheden VR 81 anvendes i forbindelse med reguleringen VRC 430, kan kun adresserne for varmekreds 1 = A1 eller varmekreds 2 = A2 vælges. Displayet viser vvs-installatørens niveau. Adressen for den fjernbetjente varmekreds vises og blinker (standard: A1) Aktivering/deaktivering af vvs-installatørens niveau Tryk på indstillingsknappen i ca. 10 sekunder for at komme til vvs-installatørens niveau. På displayet vises symbolet. Tryk på indstillingsknappen i 5 sekunder for at forlade vvs-installatørens niveau, eller vent 5 minutter, indtil visningen skifter automatisk til grundvisningen igen. Fig Indstilling af varmekreds-adresse Drej indstillingsknappen for at skifte til den næste adresse. Efter 5 minutter uden betjening skifter displayet til grundvisningen. Den valgte adresse er overtaget. Installationsvejledning VR _00 19

20 10 Idrifttagning 11 Tekniske data Korrektion af visningen af aktuel rumtemperatur på VR 81 Tryk på indstillingsknappen. På displayet blinker den indstillede korrektionsværdi (standard: 0.0 C) Overdragelse til brugeren Brugeren skal instrueres i håndtering af fjernbetjeningen og i dens funktion. Overgiv de vejledninger og udstyrspapirer, der er henvendt til brugeren, til denne til opbevaring. Gennemgå betjeningsvejledningen med brugeren, og besvar evt. spørgsmål. Gør især brugeren opmærksom på sikkerhedshenvisningerne, som skal overholdes. 11 Tekniske data Fig Indstilling af korrektionsværdi Drej indstillingsknappen for at ændre korrektionsværdien. Korrektionsværdien omfatter et område fra -3.0 C til +3.0 C og kan indstilles i trin på 0,5 C. Standardværdien er 0.0 C. Efter 5 minutter uden betjening skifter displayet til grundvisningen. De ændrede parametre er overtaget. Betegnelse Enhed Værdi Driftsspænding U maks V 24 Tilladt omgivelsestemperatur maks. C 50 Strømforbrug ma 17 Minimumtværsnit for tilslutningsledningerne mm 2 0,75 Kapslingsklasse IP 20 Beskyttelsesklasse for regulatoren III Mål Højde mm 97 Bredde mm 97 Dybde mm 27 Tab Tekniske data 20 Installationsvejledning VR _00

21

22

23

24 _00 DK

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Solcellemodul VR 68 Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.250 E DK Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Operating instructions. ecotec plus VC, VCW DK, SE

Operating instructions. ecotec plus VC, VCW DK, SE Operating instructions ecotec plus VC, VCW DK, SE Driftsvejledning For brugeren Driftsvejledning ecotec plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber...

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Teknisk vejledning Sensorenhed enk.; dbl.

Teknisk vejledning Sensorenhed enk.; dbl. 1273-1-8561 02.07.2014 Teknisk vejledning Sensorenhed enk.; dbl. Enk. (SU-F-1.0.1) Dbl. (SU-F-2.0.1) ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Teknisk vejledning Strømforsyning

Teknisk vejledning Strømforsyning 2CDC 550 001 D3301 06.2014 Teknisk vejledning Strømforsyning Strømforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Teknisk vejledning Binærindgang

Teknisk vejledning Binærindgang 2CDC 550 002 D3301 06.2014 Teknisk vejledning Binærindgang Binærindgang BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 60/7-2 E VK 56/7-2 E Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning. Opbevar betjeningsvejledningen samt andre til kedlen hørende vejledninger

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere