FORSLAG Off. fremlagt 29. juni august 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG Off. fremlagt 29. juni - 24. august 2011"

Transkript

1 FORSLAG Off. fremlagt 29. juni august 2011 Lokalplan nr. 243 Et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg Teknisk Forvaltning - Vedtaget juni 2011

2 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget i 1991 som en sammenfatning af blandt andet landsog regionplanlægning, kommuneplanloven samt lov om land- og byzoner. Loven er siden ændret flere gange. Hvad er en kommuneplan En kommuneplan er en sammenfattende plan for hele kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Inden for byzonen kan byrådet imidlertid modsætte sig, at der opføres bebyggelse eller ændres anvendelse af en ejendom, hvis bebyggelsen eller anvendelsen vil være i strid med kommuneplanens rammer for lokalplaner. Dette gælder dog ikke for ejendomme, som er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (tidligere betegnelse for lokalplan), eller som i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Der kan tilvejebringes tillæg til kommuneplanen, hvis der f.eks. er behov for i en lokalplan at åbne mulighed for noget, som strider imod bestemmelserne i kommuneplanen. Forslag til ændringer i en kommuneplan skal offentliggøres i mindst 8 uger. Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for, hvordan et område kan anvendes og bebygges. En lokalplan indeholder bestemmelser om, hvad der må og ikke må ske i et område. Lokalplanen er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som lokalplanen omfatter. Ændret anvendelse eller nybyggeri må kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. Eksisterende lovlige forhold kan dog fortsætte som hidtil. Ved offentliggørelse af et forslag til lokalplan skal der redegøres for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. Det er kun selve lokalplanen, der er bindende, det vil sige den del, der er opdelt i. Et forslag til lokalplan skal fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Herved får naboer og andre interesserede lejlighed til at udtale sig om forslaget før byrådet eventuelt vedtager lokalplanen endeligt. Før der eventuelt dispenseres fra en lokalplan, skal ejere og lejere indenfor lokalplanens område samt naboer have lejlighed til at udtale sig herom i mindst 2 uger. Klager over retlige spørgsmål kan indbringes for Naturklagenævnet. Dvs. om bestemmelserne har lovhjemmel og om planlovens bestemmelser om procedurer er overholdt. Skønsmæssige spørgsmål - om planen er god eller dårlig - kan ikke påklages. Kildeangivelser: Til illustrationer af eksisterende biogasanlæg, brugt igennem lokalplanen, er benyttet billeder fra hjemmeside for Lundsby Bioenergi A/S, Lokalplan udarbejdet af Vibeke Asmin Hansen, Dahl Advokatfirma i samarbejde med Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Lokalplan nr juni FORSLAG 2

3 Lokalplan nr. 243 Et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg. Oversigtskort... 4 Indledning... 5 Lokalplanens område... 5 Lokalplanens formål... 5 Lokalplanens indhold... 6 Områdets anvendelse... 6 Bebyggelsens omfang, udformning og placering... 6 Ubebyggede arealer og Beplantning... 7 Tekniske anlæg og Skiltning... 8 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning... 8 Kommuneplanen... 8 Lokalplaner:... 8 Planlovens landzonebestemmelser... 8 Museumsloven... 8 Lov om forurening... 9 Landbrugsloven... 9 Naturbeskyttelsesloven og Natura2000-områder... 9 Miljøforhold... 9 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer... 9 Tekniske forhold... 9 Vej-, sti- og parkeringsforhold... 9 Kloakforhold... 9 Elforsyning... 9 Varmeforsyning... 9 Vandforsyning... 9 Energiforsyning... 9 Servitutter... 9 Kort 1 - Matrikelkort Lokalplanens bestemmelser Kort 2 - Lokalplankort Kort 3 - Illustrationsplan Miljøvurdering af lokalplan nr Lokalplan nr juni FORSLAG 3

4 Oversigtskort 1: Lokalplan nr juni FORSLAG 4

5 Indledning Skive Kommune har besluttet at blive CO2 neutral i 2029, og biogasproduktion til naturgasnettet er et af de vigtigste midler til at konvertere vores naturgasforbrug til CO2 neutralt opgraderet biogas. I Skive Kommunes Klima og Energi Strategi 2029, som er godkendt af byrådet i 2010, er der fastsat etablering af 6 fællesanlæg og 1 gårdanlæg i kommunen inden Der er på nuværende tidspunkt udpeget 2 eksisterende biogas-lokaliteter, som egner sig til udvidelse og gasproduktion i den ønskede størrelse, og som det ene af disse er biogas-lokaliteten ved Rybjerggård Biogas således et af de vigtigste biogasanlæg i Skive Kommune. Med baggrund i dette er nærværende kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 243 derfor udarbejdet, for at skabe det nødvendige plangrundlag for at udvidde den eksisterende biogas-lokalitet med et nyt biogasanlæg, Rybjerg Biogas. Rybjerg Biogas er beliggende på ejendommen Rustedmøllevej 1 ved Rybjerg. Biogasanlægget ønskes opført umiddelbart syd og vest for det på ejendommen eksisterende biogasanlæg, Rybjerggård Biogas, og indeholder anlæg til separering af biogasgylle og anlæg til opgradering af biogassen med henblik på afsætning i naturgasdistributionsnettet. Lokalplanens område Lokalplansområdet ligger knapt 4 km nordøst for Roslev og ca. 1,5 km syd for Hinnerup, på Rustedmøllevej 1, Roslev, som vist på matrikelkortet side 12. Området omfatter ca. 4 ha af matr. nr. 2a, Rybjerg By, Rybjerg, og afgrænses mod syd og mod øst af Rustedmøllevej. Mod nord-øst ligger området op til ejendommens øvrige landbrugsbygninger, mens det til de øvrige sider ligger ud til åbne landbrugsarealer. Lokalplanområdet omfatter det eksisterende biogasanlæg på Rustedmøllevej 1, som udvides med et areal, der i dag anvendes til landbrugsdrift. Den valgte placering er begrundet i, at anlægget vil være beliggende i tæt tilknytning til ejendommens øvrige bygninger og det eksisterende biogasanlæg og samtidig i passende afstand fra naboer. Der ligger 2 naboer indenfor en radius af 250 meter. Med anlæggets placering i forbindelse med de eksisterende landbrugsbygninger sikres det, at anlægget ikke virke markant i landskabet for forbipasserende, hvilket underbygges ved anlæggelsen af et beplantningsbælte langs kanten af lokalplanområdet. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at udlægge lokalplanområdet til biogasanlæg med tilhørende tanke m.v., samt anlæg til separering af biogasgylle og anlæg til opgradering af biogassen med henblik på afsætning i naturgasdistributionsnettet. Samtidig sikres det, at arealer, som ikke anvendes til biogasanlæg fortsat benyttes til landbrugsdrift. Lokalplanens formål er endvidere at sikre, at opførelse af ny bebyggelse sker i tilknytning til og i overensstemmelse og harmoni med den eksisterende bebyggelse, således at opførelse af ny bebyggelse tager mest muligt hensyn til det omkringliggende landskab. Endelig skal lokalplanen sikre, at biogasanlæggets visuelle påvirkning af landskabet minimeres ved at der indenfor lokalområdet etableres et beplantningsbælte ud imod det omgivende landskab. Udsnit af matrikelkortet, som viser områdets afgrænsning - alternativt et foto fra stedet... Eksempel på biogasanlæg i lyse grå farver og afskærmet af et beplantningsbælte. Lokalplan nr juni FORSLAG 5 Lokalplanens redegørelse

6 Ø Ø Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring områdets anvendelse, omkring bebyggelsens omfang, udformning og placering og omkring ubebyggede arealer, beplant11 ning, tekniske anlæg og skiltning A Områdets anvendelse 1 IF RTO, AUF RTO, OM RTO 1 IF Active carbon filter, AUF Aktive kohlenfilter, OM Aktivt kolfilter 1 IF Free cooling, AUF Frei kühler, OM Frikylare 1 Surrounding / Umgebung / Omgivning Process room Prozess raum Processrum Pump room Pumpe raum Pumprum 2 Electric room Elraum Elrum A REV Text and hatched areas 9,10,11 added DESCRIPTION REVISION HISTORY This document and its content are the legal properties of Malmberg Water AB. They may not be copied or disclosed to any third part without the consent of Malmberg Water AB Lokalplanen danner ramme for et biogasanlæg med mulighed for at bebygge og befæ-0200 ste et areal på ca. 4 ha i overensstemmelse med denne anvendelse. Arealer, som ikke benyttes til biogasanlægget, skal fortsat dyrkes som landbrugsarealer. Biogasproduktionen sker i et lukket system, ligesom konstruktionen indebærer, at der ikke sker luft-/lugtudslip. Et standard biogasanlæg består af flere lukkede stål- og betontanke herunder modtagetanke for biomasse samt teknikbygning og kan tilkobles såvel et gyllesepareringsanlæg samt et opgraderingsanlæg, jf. nedenviste illustration It Eksempel på opbygning af et opgradeirngsanlæg. Her opgraderes biogassen med henblik på afsætning i naturgasdistributionsnettet.. xoli SIGN DATE 1 Concrete / Beton fundament / Betong fundament 1 Fan / Gebläse / Fläkt 1 Cooler/Tischkühler/Kyla re 1 Desorption column/desorptionskolo nne/desorptionskolumn 1 Flash column/flash kolonne/flash kolumn 1 Absorption column/absorptionskolo nne/absorptionskolumn 1 Compact/Compact/Kom pakt Qty Description Delivery and design by vendor Lieferung und konstruktion bauseitig Levereras och konstrueras av kund Delivery and design by vendor Lieferung und konstruktion bauseitig Levereras och konstrueras av kund Material Dimension Comment STANDARD DRAWING Designer xoli Approved by Approved date kha MWAB General tolerance ISO-2768 m COMPACT GR0800 Building permits COMPACT Ra 25 Projection Scale 1:100 (A1) Project no Rev A Work Order no - Drawing no General Drawing Biogasanlægget som det er projekteret til at blive. Rustedmøllevej ses nederst og i højre side af tegningen. Til venstre ses et eksempel på opbygning af et opgraderingsanlæg. Bebyggelsens omfang, udformning og placering Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal placeres indenfor det på lokalplankortet, side 21, viste byggefelt. Byggefeltet følger en byggelinje 10 meter fra områdeafgrænsningen, undtagen mod øst, hvor byggelinjen ligger 7,5 meter fra intern vej, og mod ejendommens eksisterende bebyggelse, hvor byggelinjen følger områdeafgrænsningen. For at begrænse anlæggets visuelle effekt i landskabet, må bebyggelse indenfor lokalplanområdet maksimalt opføres i en højde af 12 meter over terræn, og indenfor de skraverede områder i lokalplankortet, må bebyggelsen ikke overstige 6 meter over terræn. Tanke kan nedgraves eller sænkes, såfremt de sikres med forsvarlig overdækning iht. Arbejdstilsynets regler herfor og der ikke graves dybere end hensynet til grundvandstrykket tillader. Nye tankanlæg skal opføres således, at de lodrette sider mindst har en Diagram over et standard biogasanlæg med fortank, nødkøler, reaktortank, affaldstank, akkumuleringstank, efterafgasningstank og udkørselstank, samt teknikbygning Rybjerg Biogasanlæg er et biogasanlæg, der producerer biogas og gødningsprodukter ud fra landbrugets egne faste og flydende biomasser. Opførelsen og driften af biogasanlægget skal ske i overensstemmelse med vilkårene i den miljøgodkendelse, der meddeles i henhold til lov om miljøbeskyttelse med tilhørende regelsæt. Biogasanlægget er projekteret som vist på plantegning øverst næste side. Lokalplan nr juni FORSLAG 6 Lokalplanens redegørelse

7 højde på 1,2 meter over terræn. Skorstene og skrubbetårne mv. må opføres i de nødvendige højder. De fastsatte højdebegrænsninger for bebyggelse illustreres ved principtegning vist nedenfor. vej. Mod ejendommens eksisterende bebyggelse kan beplantningsbæltet helt undlades. Beplantningsbæltet skal bestå af træer og buske plantet jævnt fordelt, som med sin bredde, tæthed og sammensætning sikrer anlægget sløret mest muligt visuelt, jf. eksemplet nedenfor. Principtegning for biogasanlæggets bygningshøjder. Biogasanlæggets ydre fremtræden skal være neutral og holdes i lys beton og grå stålplader, men uden blanke facader og overflader. Bygningernes taghældning må maksimalt være på 30 o. Betontanke skal fremstå i ren cementfarve og med lys grå softcover-overdækning, som vist på eksemplet nedenfor; Beplantningsbæltet skal anlægges bredt og tæt nok til at skjule anlægget ud mod det åbne land. Beplantningen skal som udgangspunkt bestå af nedennævnte buske og træer, og ønskes afvigelser fra disse, skal det godkendes af Skive Kommune. Godkendelsen indhentes fra kommunens gartner. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før beplantningsbæltet er anlagt. Velegnede buske: engriflet hvidtjørn, kvalkved, blærespirea, alm hæg, hassel, vild æble, sargent æble, surbær, californisk gedeblad. mirabel, syren, bærmispel canadensis, liguster Velegnede løvtræer: naur, eg, (dk afstamning) fuglekirsebær, rødel, småbladet lind Velegnede nåletræer: skovfyr, sitkagran (indplantes i grupper). Eksempel på lys softcoveroverdækning af et tankanlæg, Vester Hjermitslev. Ståltanke skal holdes i grå farve, og polyesterfibertanke skal enten fremstå med fiberoverflade eller med overflade af grå stålplader. Hældningen på overdækning må maksimalt være på 30 o. Ubebyggede arealer og Beplantning Lokalplanområdet skal afgrænses på alle sider af et 7,5 meter bredt beplantningsbæltet, bortset fra mod øst, hvor beplantningsbæltet kan holdes i 5 meter langs intern Eksempler på velegnede buske og træer; her ses engriflet hvidtjørn, syren, småbladet lind og sitkagran. Eksemplerne er hentet fra nedenstående liste, godkendt af kommunens gartner. Lokalplan nr juni FORSLAG 7 Lokalplanens redegørelse

8 Alle arealer indenfor lokalplanområdet, hvor der er risiko for nedtrængning af andet end overfladevand, skal for at begrænse risikoen for forurening af grundvandet belægges med en fast tæt overfladebelægning, som f.eks. asfalt. Tekniske anlæg og Skiltning Alle ledningsanlæg, som el-kabler, biogas- og gylleledninger og lignende, skal nedlægges i jorden. Såfremt det er nødvendigt at dræne under eller omkring tankene etableres inspektionsbrønd. Afløb af spildevand sker til eksisterende eller nyetableret mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. Umiddelbart efter opstilling, og før biogasanlægget tages i brug, foretages der kontrol og tæthedsprøvning m.m. af tanke, beholdere, gas-membran og alle rørledninger. Umiddelbart efter etablering, og før pumpeledning tages i brug til gylle, foretages der ligeledes kontrol og tæthedsprøvning. Lokalplaner: En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 74 for områder til vindmøller ved Rybjerg. Lokalplan nr. 74 omfatter i alt 10 vindmølleplaceringer. De 3 nærmeste mølleplaceringer er sammen med lokalplanområdet for lokalplan nr. 243 vist på kortet nedenfor. Der må af hensyn til den visuelle effekt ikke opstilles skiltepyloner, flagstænger eller etableres anden dominerende skiltning indenfor lokalplanområdet uden tilladelse fra Skive Kommune. Undtaget er husnumre og mindre ikke skæmmende henvisningsskilte samt tilsvarende skilte på bygninger og lignende. Skiltning ud til Rustedmøllevej skal skal etableres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land. Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a., at der ved ejendommens indkørsel må opsættes et mindre rektankulært oplysningsskilt på max. 0,25 m 2 og med overkant max. 1 meter over terræn. Skiltet må oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion, og skal være ensfarvet med afdæmpet bundfarve. Skiltet må ikke belyses, oplyses eller lignende, og evt. logo må max. udgøre 10% af skiltets areal. Lokalplanens forhold til øvrig planlægning Kommuneplanen Størstedelen af lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 4.T3 i Skive Kommuneplan , der udlægger området til teknisk anlæg, biogasanlæg. Den vestlige del af lokalplanområdet ligger imidlertid udenfor rammeområdet, og der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen, som udvider rammeområde 4.T3, således at hele lokalplanområdet omfattes. Lokalplanen er således i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 14. Illustrationen viser med rødt 3 af de 10 delområder for lokalplan nr. 74 og med orange området for lokalplan nr. 243 (nærværende lokalplan). Uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i lokalplan nr. 74 og lokalplan nr. 243 vil ved realiseringen af biogasanlægget blive klaret ved dispensation fra lokalplan nr. 74. Planlovens landzonebestemmelser Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal med lokalplanens endelige vedtagelse forblive i landzone. Lokalplanområdet er underlagt landbrugspligt og vedbliver hermed. Lokalplanen erstatter ved sin vedtagelse ellers nødvendige landzonetilladelser efter planlovens 35, stk. 1 til opførelse af ny bebyggelse, når denne opføres i henhold til lokalplanens bestemmelser indenfor lokalplanområdet. Afvigelser fra lokalplanbestemmelserne kræver landzonetilladelse og/eller dispensation fra lokalplanen. Museumsloven Museum Salling - Skive Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanområdet, jf. museumsloven 27 og har i den forbindelse udtalt at der ikke er kendte anlæg af arkæologisk interesse. Lokalplan nr juni FORSLAG 8 Lokalplanens redegørelse

9 I det omfang fortidsminderne berøres af anlægsarbejder, skal arbejdet indstilles, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. Forud for anlægsarbejderne skal der derfor foretages en prøvegravning på arealerne med henblik på at vurdere om der findes jordfast fortidsminder og om de i så fald skal udgraves, jf. museumslovens 27, LBK nr af 14/12/2006. Lov om forurening Der er ikke tinglyst eller registreret affaldsdepoter eller andre former for jordforurening indenfor lokalplanområdet. Såfremt der under anlægsarbejdet konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet straks standses og kommunen underrettes. Landbrugsloven Det vurderes at biogasanlægget indgår som en forsvarlig anvendelse, jf. Landbrugslovens bestemmelser. Naturbeskyttelsesloven og Natura2000-områder Lokalplanen berører ingen af Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer. Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder ligger over 6,5 km fra lokalplanområdet, og der vil ikke forekomme nogen fysiske eller forstyrrelsesmæssige påvirkninger ind i disse områder. Der er ingen indikationer på, at lokalplansområdet anvendes som fødesøgnings-/ rasteområde eller trækkorridor for arter med tilknytning til de internationale naturbeskyttelsesområder. som er en del af det overordnede vejnet. Transporten til og fra anlægget skal primært foregå ad Rustedmøllevej. Det vurderes, at adgangsvejen eventuel med en mindre udvidelse kan afvikle trafikmængden, der forventes at udgøre gennemsnitligt 35 ugentlige transporter året rundt, og med en spidsbelastning i majshøsten på op til læs pr. døgn. Al transport vil ske med lastvogne med lukkede tanke. I forhold til den nuværende transportsituation forventes en mindre udvidelse af trafikken. Udvidelsen af trafikken vurderes dog ikke at medføre væsentlige gener. Parkering holdes på egen grund. Kloakforhold Afløb af overfladevand og sanitært spildevand sker ved mekanisk rensning med nedsivningsanlæg/faskiner, mens processpildevand (kondensvand) ledes til lagertank. Elforsyning Elforsyning sker fra offentligt elnet. Varmeforsyning Varmeforsyning sker fra det eksisterende biogasanlæg, Rybjerggård Biogas. Vandforsyning Vandforsyning til området sker ved kollektiv vandforsyning. Miljøforhold Lov om Miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige konsekvenser. Screeningen afstedkom bemærkninger om klimatiske faktorer på lokalt niveau, på områderne Energiforbrug og Kollektiv Energiforsyning/Vedvarende Energi, hvilket er nærmere beskrevet i det ikke-tekniske resume gengivet bagerst i lokalplanen, side Skive Kommune har derfor vurderet, at der skal gennemføres miljøvurdering, jf. lovens 3.2. Tekniske forhold Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanen sikrer, at vejadgangen til lokalplanområdet foregår via Rustedmøllevej, Energiforsyning Rybjerg Biogas er koblet op på naturgasnettet, og anlægget bidrager herigennem til realiseringen af Skive Kommunes Klima og Energi Strategi 2029, ved afsætning af CO2 neutral opgraderet biogas til naturgasdistributionsnettet. Servitutter Der er ikke tinglyst tilstandsservitutter indenfor lokalplanområdet, som er i konflikt med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen fortrænger således ingen gældende servitutter. Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommene: Dokument om vej mv tinglyst 24. marts Dokument om vej mv. tinglyst 31. marts 1937 Dokument om vej mv. tinglyst 31. marts 1937 Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. tinglyst 16. august 1950 Lokalplan nr juni FORSLAG 9 Lokalplanens redegørelse

10 Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. tinglyst 21. februar 1956 Dokument om færdselsret mv. tinglyst 13. september 1958 Dokument om ekspropriation/foreløbig ekspropriation mv. vedrørende 1b og 1i tinglyst 8. februar 1985 Dokument om telefonkabler/anlæg mv, færdselsret mv tinglyst 4. april 1995 Dokument om adgangsbegrænsning mv. vedrørende 2a tinglyst 30. april Lokalplan nr juni FORSLAG 10 Lokalplanens redegørelse

11 Lokalplan nr juni FORSLAG 11 Lokalplanens redegørelse

12 Kort 1 - Matrikelkort 1:5.000 Lokalplan nr juni FORSLAG 12

13 Lokalplan nr. 243 Et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2. Bemærkninger Det fremgår af 15 i Lov om Planlægning, hvad der kan træffes bestemmelser om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning, navnlig byggeloven med tilhørende bygningsreglement samt miljøloven. Illustrationer 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål at der kan opføres et biogasanlæg med tilhørende tanke, sidebygninger, separationsanlæg, opgraderingsanlæg mv., med mulighed for fremtidig udvikling efter en samlet disponering, så det også fremover vil udgøre et samlet hele, samt at der etableres et visuelt tæt beplantningsbælte som sikre anlægget sløret mest muligt i forhold til omkringliggende ejendomme. 1 Lokalplanens formål Bestemmelsen om lokalplanens formål har betydning i relation til mulighederne for at meddele dispensation fra lokalplanen. Der kan kun meddeles dispensation, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, herunder planens formål og områdets anvendelse. Bestemmelserne skal begrænse den visuelle effekt af biogasanlægget ved at skjule bebyggelsen mest muligt. Omkring beplantningsbæltets udførelse, jf Diagram over et standard biogasanlæg med fortank, nødkøler, reaktortank, affaldstank, akkumuleringstank, efterafgasningstank og udkørselstank, samt teknikbygning, jf Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet og omfatter en del af matr. nr. 2a, Rybjerg By, Rybjerg. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og forbliver i landzone. 2 Lokalplanens område Lokalplanområdet er privatejet og udgør tilsammen ca. 4 ha. Eks. på beplantningsbælte omkring biogasanlæg, jf Lokalplanens område vist fra matrikelkort, jf Lokalplan nr juni FORSLAG 13 Lokalplanens bestemmelser

14 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalområdet er underlagt landbrugspligt. Det må tillige anvendes til etablering af et biogasanlæg til produktion af el og varme m.m. 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4.1 Adgang til lokalplanområdet skal ske via adgangsvej fra Rustedmøllevej langs lokalplanområdets østlige kant, som vist på lokalplankortet. Der må ikke etableres yderligere overkørsler til ejendommen. 4.2 Alle manøvrearealer, herunder arealer til læsning/aflæsning, vaskeplads, parkering mv. inden for lokalplanområdet skal befæstes. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Ny bebyggelse skal placeres og opføres inden for det på lokalplankortet viste byggefelt. Byggefeltet følger en byggelinje 10 meter fra områdegrænse. Mod øst følger byggefeltet en byggelinje 7,5 meter fra intern vej. Mod ejendommens eksisterende bebyggelse følger byggelinjen områdeafgrænsningen. 5.2 Der kan indenfor byggefelterne opføres de for biogasanlægget m.v. nødvendige bygninger og bygningsanlæg med tilhørende installationer. 5.3 Bebyggelse må maksimalt opføres i en højde af 12 meter over terræn. Indenfor de på lokalplankortet med skravering markerede områder må bebyggelsen maksimalt opføres med en højde på 6 meter over terræn. 3 Områdets anvendelse Bestemmelsen sikre at arealet fortsat anvendes til landbrugsdrift, hvis biogasanlægget ikke opføres eller ikke optager hele arealet. 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold Langs lokalplanområdets østlige kant giver en intern vej adgang fra Rustedmøllevej til det øvrige lokalplanområde. Bestemmelsen skal begrænse risikoen for forurening fra arealerne, og kravene hertil er nærmere beskrevet i miljøgodkendelsen. 5 Bebyggelsens omfang og placering Bestemmelsen skal sikre en minimum afstand til områdeafgrænsning. Bestemmelsen sikrer at bebyggelsen sker samlet og til brug for biogasanlægget. For at begrænse den visuelle effekt af biogasanlægget i landskabet fastsætter bestemmelsen begrænsninger for højden af bebyggelsen. Ligeledes af hensyn til den visuelle effekt sikrer bestemmelsen, at bebyggelse over 6 meter holdes samlet Illustrationsplan for biogasanlægget med placering af bygninger og vejadgang langs lokalplanområdets vestlige kant, jf. 3.1 og 4.1. Byggelinje 10 meter til områdeafgrænsning Bygningshøjde max. 6 meter Byggefelt Byggelinje til områdeafgrænsning Byggelinje 7,5 meter til intern vej Udsnit af lokalplankortet med præcisering af byggelinjer og højdebestemmelser, jf. 5.1 og 5.3. Lokalplan nr juni FORSLAG 14 Lokalplanens bestemmelser

15 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer Tanke kan nedgraves eller sænkes, såfremt de sikres med forsvarlig overdækning, og der ikke graves dybere end hensynet til grundvandstrykket tillader. midt i lokalplanområdet. Ved behov for højere bygninger end det i bestemmelsen tilladte, henvises der som udgangspunkt til nedgravning eller sænkning af bebyggelsen. Skorstene og skrubbetårne mv. må opføres med de for anvendelsesformålet nødvendige højder. 5.4 Nye tankanlæg skal opføres således, at de lodrette sider mindst har en højde på 1,2 meter over terræn. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Bygninger skal fremstå med facader i lys beton eller stålplader i grå farve. Der må ikke være blanke reflekterende overflader. Bygningernes taghældning må maksimalt være 30 o. 6.2 Betontanke skal fremstå cementfarvede. Tankene skal være med lys softcover-overdækning i grå farve. Ståltanke skal være med stålpladedækning i grå farve. 6.3 Polyesterfibertanke skal fremstå med fiberoverflade eller med overflade af stålplade i grå farve. Hældning på overdækning skal maksimalt være 30 o. 7 Ubebyggede arealer og beplantning 7.1 Lokalplanområdet skal på alle sider afgrænses af 7,5 meter bredt beplantningsbælte. Mod øst kan beplantningsbæltet holdes i en bredde af 5 meter langs intern vej. Mod ejendommens eksisterende bebyggelse kan beplantningsbæltet undlades. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden For at begrænse den visuelle effekt af biogasanlægget og sikre en vis ensartethed i udseendet, fastsætter bestemmelsen regler for udseendet af facader og tag. Bestemmelen omfatter også skorstene og skrubbetårne mv. Bestemmelsen omkring overdækning af tankene skal sikre, at gas og lugt holdes inde, og vand holdes ude. 7 Ubebyggede arealer og beplantning Bestemmelserne skal sikre, at beplantningsbæltet udføres bredt og tæt nok til at skjule bebyggelsen mest muligt. Principsnit over bygningshøjder, jf. 5.3 og 5.4. Biogasanlæggets bygninger skal holdes i lyse grå farver og uden reflekterende overflader. Betontanke skal fremstå i cementfarve og med lys softcover overdækning, jf Beplantningsbælte 7,5 meter Mod eksisterende bebyggelse kan beplantningsbæltet undlades Beplantningsbælte 5 meter langs intern vej Udsnit af lokalplankortet med præcisering af byggelinjer og højdebestemmelser, jf. 5.1 og 5.3. Lokalplan nr juni FORSLAG 15 Lokalplanens bestemmelser

16 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 7.2 Beplantningsbæltet skal bestå af træer og buske, plantet jævnt fordelt for at sikre anlægget sløret mest muligt visuelt. I bemærkningerne angives en række velegnede buske og træer. Afvigelser fra disse skal godkendes af Skive Kommune. 7.3 Alle arealer indenfor lokalplanområdet, hvor der er risiko for nedtrængning af andet end overfladevand, skal udføres med en fast tæt belægning af hensyn til grundvandsbeskyttelsen indenfor lokalplanområdet. 8 Tekniske anlæg og skiltning 8.1 Alle ledningsanlæg skal fremføres i jorden. 8.2 Såfremt det er nødvendigt at dræne under eller omkring biogasanlæggets tanke, skal der etableres inspektionsbrønd, så det er muligt at udtage prøver af drænvandet, der afledes fra biogasanlæggets område. 8.3 Der må ikke opstilles skiltepyloner, flagstænger eller etableres anden dominerende skiltning indenfor lokalplanområdet uden tilladelse fra Skive Kommune. Undtaget er husnumre og mindre ikke skæmmende henvisningsskilte samt tilsvarende skilte på bygninger og lignende. 8.4 Skiltning ud til Rustedmøllevej skal etableres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområ- Beplantningen skal som udgangspunkt holdes i følgende buske, løv- og nåletræer; Velegnede buske: engriflet hvidtjørn, kvalkved, blærespirea, alm hæg, hassel, vild æble, sargent æble, surbær, californisk gedeblad. mirabel, syren, bærmispel canadensis, liguster Velegnede løvtræer: naur, eg, (dansk afstamning) fuglekirsebær, rødel, småbladet lind Velegnede nåletræer: skovfyr, sitkagran (indplantes i grupper) Afvigelser fra disse skal godkendes af kommunens gartner. Bestemmelsen skal begrænse risikoen for forurening fra anlægget. Belægningen kan udføres i f.eks. asfalt eller lign. fast og tæt belægning. 8 Tekniske anlæg og skiltning For at begrænse den visuelle effekt af biogasanlægget sikrer bestemmelsen at alle el-kabler og biogas- og gylleledning i og omkring lokalplanområdet ikke vil være synlige. For at begrænse den visuelle effekt forudsætter opsætning af skilte, flagstænger ol. en særskilt godkendelse fra Skive kommune. Godkendelse gives på baggrund af en vurdering af visuel påvirkning af omgivelserne. Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a. at der ved ejendommens indkørsel må opsættes et mindre rektangulært oplysningsskilt på max. 0,25 m 2 og med overkant max. 1 meter over terræn. Skiltet må oplyse om virk- Eksempler på velegnede buske og træer, engriflet hvidtjørn, syren, småbladet lind og sitkagran, jf Arealer med risiko for nedsivning af andet end overfladevand, skal udføres med fast belægning, jf Lokalplan nr juni FORSLAG 16 Lokalplanens bestemmelser

17 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer der og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land. 9 Forudsætninger for ibrugtagning 9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før beplantningsbæltet, jf. 7.1 er etableret. 9.2 Umiddelbart efter opstilling og før biogasanlægget tages i brug, foretages der kontrol- og tæthedsprøvning i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS Landzonetilladelser 10.1 Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35 (landzonetilladelse) som ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, jf. planlovens 15, stk Retsvirkninger 11.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra losomhedens navn, adresse, art og produktion, og skal være ensfarvet med afdæmpet bundfarve. Skiltet må ikke belyses, oplyses el. lign., og evt. logo må max. udgøre 10% af skiltets areal. 9 Forudsætninger for ibrugtagning Bestemmelsen sikre at den visuelle effekt er begrænset inden biogasanlægget tages i brug. Bestemmelsen sikrer at biogasanlægget er kontrolleret og fundet driftssikker inden det tages i brug. 10 Landzonetilladelser Hermed erstatter lokalplanens bestemmelser de landzonetilladelser til ændret anvendelse samt bygge- og anlægsarbejder, der ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 11 Retsvirkninger Bestemmelserne beskriver at al eksisterende anvendelse kan fortsætte og at lokalplanen ikke pålægger en handlepligt, men at nye aktiviteter/anvendelser i lokalplansområdet skal overholde lokalplanens bestemmelser. Muligheden for at meddele dispensation fremgår af planlovens 19. Dispensationen kan meddeles 2 uger efter, når der er givet skriftlig orientering til dem, der vil være berørt af dispensationen. En sådan nabox Lokalplan nr juni FORSLAG 17 Lokalplanens bestemmelser

18 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer kalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En bestemmelse i en lokalplan, som er fastsat efter aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds samtykke. 12 Midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget til lokalplan er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. orientering kan dog undlades, hvis byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende. 12 Midlertidige retsvirkninger De midlertidige retsvirkninger gælder indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Vedtagelse Foranstående forslag til lokalplan nr. 243 er vedtaget af Skive Byråd den 21. juni Lokalplanen kan tidligst vedtages efter at lokalplanen har være offentligt fremlagt i mindst 8 uger. Lokalplanforslaget har været fremlagt offentligt i perioden fra den 29. juni til den 24. august Endelig vedtagelse Skive Byråd har den xx. xxxxx 20xx vedtaget lokalplan nr. 243 endeligt. Lokalplan er fremlagt offentligt den xx. xxxx 20xx. Lokalplan nr juni FORSLAG 18 Lokalplanens bestemmelser

19 Lokalplan nr juni FORSLAG 19

20

21 Kort 2 - Lokalplankort 1:2.000 Lokalplan nr juni FORSLAG 21

22

23 Kort 3 - Illustrationsplan 1:2000 Lokalplan nr juni FORSLAG 23

24 Miljøvurdering af lokalplan nr Et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer. Lokalplanen har til formål at udlægge lokalplanområdet til biogasanlæg med tilhørende tanke m.v., samt anlæg til separering af biogasgylle og anlæg til opgradering af biogassen med mulighed for afsætning i naturgasdistributionsnettet. Samtidig sikres det, at arealer, som ikke anvendes til biogasanlæg fortsat benyttes til landbrugsdrift. Lokalplanens formål er endvidere at sikre, at opførelse af ny bebyggelse sker i tilknytning til og i overensstemmelse og harmoni med den eksisterende bebyggelse, således at opførelse af ny bebyggelse tager mest muligt hensyn til det omkringliggende landskab. Endelig skal lokalplanen sikre, at biogasanlæggets visuelle påvirkning af landskabet minimeres ved at der indenfor lokalområdet etableres et beplantningsbælte ud imod det omgivende landskab. Lokalplan nr. 74 for et område til vindmøller ved Rybjerg En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 74 for områder til vindmøller ved Rybjerg. Lokalplan nr. 74 omfatter i alt 10 vindmølleplaceringer. Uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i lokalplan nr. 74 og lokalplan nr. 243 vil ved realiseringen af biogasanlægget blive klaret ved dispensation fra lokalplan nr. 74. Kommuneplan Størstedelen af lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 4.T3 i Skive Kommuneplan , der udlægger området til teknisk anlæg, biogasanlæg. Den vestlige del af lokalplanområdet ligger imidlertid udenfor rammeområdet, og der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen, som udvider rammeområde 4.T3, således at hele lokalplanområdet omfattes. 2. Ikke teknisk resume Lokalplan nr. 243 for et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg giver mulighed for at etablere et biogasanlæg med de dertil hørende tanke og sepereringsanlæg. Ved gennemførelse af lokalplanen vil biogasanlægget kunne kobles op på naturgasnettet, hvorved anlægget vil kunne bidrage positivt til realiseringen af Skive Kommunes Klima og Energi Strategi 2029, ved afsætning af CO2 neutral opgraderet biogas til naturgasnettet. Energiforbruget til biogasproduktionen kan tilvejebringes af værkets egen gasproduktion eller alternativ billigere energikilde. Af hensyn til anlæggets visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab fastsættes der i lokalplanen bestemmelser om et 5-7,5 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanområdets kant. Beplantningsbæltet skal med sin tæthed og sammensætning sikre anlægget sløret mest muligt visuelt. 3. Miljøforhold Klimatiske faktorer på lokalt niveau - Energiforbrug Energiforbruget til biogasproduktionen kræver el og varme, som kan tilvejebringes af værkets egen gasproduktion eller alternativ billigere energikilde. Klimatiske faktorer på lokalt niveau - Kollektiv energiforsyning Biogas er en CO2 neutral energikilde som kan fortrænge naturgas der er et fossilt brændsel. Skive Kommunes byråd har i 2010 godkendt en klima- og energistrategi, der har en målsætning om at 40% af den naturgas, der anvendes i dag skal komme fra landbruget inden Det er også en målsætning at biogassen primært anvendes til naturgasopgradering og ikke kraftvarme. Det er med henblik på at udnytte gassen til transport på længere sigt. Rybjerg Biogas er koblet op på naturgasnettet, og anlægget bidrager herigennem til realiseringen af Skive Kommunes Klima og Energi Strategi 2029, ved afsætning af CO2 neutral opgraderet biogas til naturgasdistributionsnettet. 4. Miljøbeskyttelsesmål Gennem lokalplanens bestemmelser opstilles det som forudsætning for ibrugtagelse af anlæggets bebyggelser, at der etableres et 7,5 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanområdets kant. Mod øst kan beplantningsbæltet dog holdes i 5 meter langs intern vej, og mod ejendommens eksisterende bebyggelse kan det helt undlades. Beplantningsbæltet skal bestå af træer og buske plantet jævnt fordelt, som med sin bredde, tæthed og sammensætning sikrer anlægget sløret mest muligt visuelt. Lokalplan nr juni FORSLAG 24 Miljøvurdering

25 5. Alternativer 0-alternativ Hvis lokalplanen ikke realiseres, vil det eksisterende biogasanlæg, Rybjerggård Biogas, fortsætte som hidtil, og området vil bibeholdes som landbrugsjord. Den gældende kommuneplanramme 4-T3 vil dog stadig muliggøre udarbejdelsen af en fremtidig lokalplan for et biogasanlæg på stedet. Realiseres planen ikke, vil det imidlertid vanskeliggøre opfyldelsen af Skive Kommunes ønske om at 40% af naturgassen erstattes af biogas. Ligeledes vil det gå imod realiseringen af det nationale mål om, at 50% af gyllen skal igennem et biogasanlæg inden Overvågning Der vurderes ikke at være behov for overvågning i forbindelse med realiseringen af projektet. Lokalplan nr juni FORSLAG 25 Miljøvurdering

26 Teknisk Forvaltning Skive Kommune Tlf

Lokalplan nr Et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg. Teknisk Forvaltning - Vedtaget sept. 2011

Lokalplan nr Et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg. Teknisk Forvaltning - Vedtaget sept. 2011 Lokalplan nr. 243 Et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg Teknisk Forvaltning - Vedtaget sept. 2011 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14

Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 14 Biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg By- og Landsbyudvikling - Vedtaget sept. 2011 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Et erhvervs-område ved Balling

Et erhvervs-område ved Balling 256 Et erhvervs-område ved Balling Indholdsfortegnelse Planloven 1 Planloven - side 2 2 Planloven - side 3 3 Redegørelse 4 Indledning 5 Lokalplanens område 6 Lokalplanens formål og indhold 7 Tekniske Forhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 072-110. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Forslag til Lokalplan nr. 072-110. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Forslag til Lokalplan nr. 072-110 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Juni 2013 Lokalplan nr. 072-110 for gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro er udarbejdet af advokat

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

S k ive ko m m u n e. Lokalplan nr Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996.

S k ive ko m m u n e. Lokalplan nr Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996. S k ive ko m m u n e Lokalplan nr. 103 Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996. lokalplan nr. 103 - Daginstitution m.v. ved Skyttevej.... Indledning... side I Lokalplanområdet... -

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplan nr Område til boligformål ved Søndergade i Balling. Teknisk Forvaltning

Lokalplan nr Område til boligformål ved Søndergade i Balling. Teknisk Forvaltning Lokalplan nr. 217 Område til boligformål ved Søndergade i Balling Vedtaget af Byrådet den 25. november 2008 og offentliggjort den 22. december 2008 Teknisk Forvaltning November 2008 Hvad er en kommuneplan?

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Lokalplan nr Biogas- og energianlæg m.m. ved Nørgård. September Lokalplanområde

Løkken-Vrå Kommune. Lokalplan nr Biogas- og energianlæg m.m. ved Nørgård. September Lokalplanområde Løkken-Vrå Kommune Lokalplanområde N Biogas- og energianlæg m.m. ved Nørgård September 2003 Indholdsfortegnelse SIDE I Kortfattet beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1.1 Lokalplanens baggrund og formål...

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere