FORSLAG Off. fremlagt 29. juni august 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG Off. fremlagt 29. juni - 24. august 2011"

Transkript

1 FORSLAG Off. fremlagt 29. juni august 2011 Lokalplan nr. 243 Et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg Teknisk Forvaltning - Vedtaget juni 2011

2 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget i 1991 som en sammenfatning af blandt andet landsog regionplanlægning, kommuneplanloven samt lov om land- og byzoner. Loven er siden ændret flere gange. Hvad er en kommuneplan En kommuneplan er en sammenfattende plan for hele kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Inden for byzonen kan byrådet imidlertid modsætte sig, at der opføres bebyggelse eller ændres anvendelse af en ejendom, hvis bebyggelsen eller anvendelsen vil være i strid med kommuneplanens rammer for lokalplaner. Dette gælder dog ikke for ejendomme, som er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (tidligere betegnelse for lokalplan), eller som i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Der kan tilvejebringes tillæg til kommuneplanen, hvis der f.eks. er behov for i en lokalplan at åbne mulighed for noget, som strider imod bestemmelserne i kommuneplanen. Forslag til ændringer i en kommuneplan skal offentliggøres i mindst 8 uger. Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for, hvordan et område kan anvendes og bebygges. En lokalplan indeholder bestemmelser om, hvad der må og ikke må ske i et område. Lokalplanen er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som lokalplanen omfatter. Ændret anvendelse eller nybyggeri må kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. Eksisterende lovlige forhold kan dog fortsætte som hidtil. Ved offentliggørelse af et forslag til lokalplan skal der redegøres for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. Det er kun selve lokalplanen, der er bindende, det vil sige den del, der er opdelt i. Et forslag til lokalplan skal fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Herved får naboer og andre interesserede lejlighed til at udtale sig om forslaget før byrådet eventuelt vedtager lokalplanen endeligt. Før der eventuelt dispenseres fra en lokalplan, skal ejere og lejere indenfor lokalplanens område samt naboer have lejlighed til at udtale sig herom i mindst 2 uger. Klager over retlige spørgsmål kan indbringes for Naturklagenævnet. Dvs. om bestemmelserne har lovhjemmel og om planlovens bestemmelser om procedurer er overholdt. Skønsmæssige spørgsmål - om planen er god eller dårlig - kan ikke påklages. Kildeangivelser: Til illustrationer af eksisterende biogasanlæg, brugt igennem lokalplanen, er benyttet billeder fra hjemmeside for Lundsby Bioenergi A/S, Lokalplan udarbejdet af Vibeke Asmin Hansen, Dahl Advokatfirma i samarbejde med Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Lokalplan nr juni FORSLAG 2

3 Lokalplan nr. 243 Et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg. Oversigtskort... 4 Indledning... 5 Lokalplanens område... 5 Lokalplanens formål... 5 Lokalplanens indhold... 6 Områdets anvendelse... 6 Bebyggelsens omfang, udformning og placering... 6 Ubebyggede arealer og Beplantning... 7 Tekniske anlæg og Skiltning... 8 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning... 8 Kommuneplanen... 8 Lokalplaner:... 8 Planlovens landzonebestemmelser... 8 Museumsloven... 8 Lov om forurening... 9 Landbrugsloven... 9 Naturbeskyttelsesloven og Natura2000-områder... 9 Miljøforhold... 9 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer... 9 Tekniske forhold... 9 Vej-, sti- og parkeringsforhold... 9 Kloakforhold... 9 Elforsyning... 9 Varmeforsyning... 9 Vandforsyning... 9 Energiforsyning... 9 Servitutter... 9 Kort 1 - Matrikelkort Lokalplanens bestemmelser Kort 2 - Lokalplankort Kort 3 - Illustrationsplan Miljøvurdering af lokalplan nr Lokalplan nr juni FORSLAG 3

4 Oversigtskort 1: Lokalplan nr juni FORSLAG 4

5 Indledning Skive Kommune har besluttet at blive CO2 neutral i 2029, og biogasproduktion til naturgasnettet er et af de vigtigste midler til at konvertere vores naturgasforbrug til CO2 neutralt opgraderet biogas. I Skive Kommunes Klima og Energi Strategi 2029, som er godkendt af byrådet i 2010, er der fastsat etablering af 6 fællesanlæg og 1 gårdanlæg i kommunen inden Der er på nuværende tidspunkt udpeget 2 eksisterende biogas-lokaliteter, som egner sig til udvidelse og gasproduktion i den ønskede størrelse, og som det ene af disse er biogas-lokaliteten ved Rybjerggård Biogas således et af de vigtigste biogasanlæg i Skive Kommune. Med baggrund i dette er nærværende kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 243 derfor udarbejdet, for at skabe det nødvendige plangrundlag for at udvidde den eksisterende biogas-lokalitet med et nyt biogasanlæg, Rybjerg Biogas. Rybjerg Biogas er beliggende på ejendommen Rustedmøllevej 1 ved Rybjerg. Biogasanlægget ønskes opført umiddelbart syd og vest for det på ejendommen eksisterende biogasanlæg, Rybjerggård Biogas, og indeholder anlæg til separering af biogasgylle og anlæg til opgradering af biogassen med henblik på afsætning i naturgasdistributionsnettet. Lokalplanens område Lokalplansområdet ligger knapt 4 km nordøst for Roslev og ca. 1,5 km syd for Hinnerup, på Rustedmøllevej 1, Roslev, som vist på matrikelkortet side 12. Området omfatter ca. 4 ha af matr. nr. 2a, Rybjerg By, Rybjerg, og afgrænses mod syd og mod øst af Rustedmøllevej. Mod nord-øst ligger området op til ejendommens øvrige landbrugsbygninger, mens det til de øvrige sider ligger ud til åbne landbrugsarealer. Lokalplanområdet omfatter det eksisterende biogasanlæg på Rustedmøllevej 1, som udvides med et areal, der i dag anvendes til landbrugsdrift. Den valgte placering er begrundet i, at anlægget vil være beliggende i tæt tilknytning til ejendommens øvrige bygninger og det eksisterende biogasanlæg og samtidig i passende afstand fra naboer. Der ligger 2 naboer indenfor en radius af 250 meter. Med anlæggets placering i forbindelse med de eksisterende landbrugsbygninger sikres det, at anlægget ikke virke markant i landskabet for forbipasserende, hvilket underbygges ved anlæggelsen af et beplantningsbælte langs kanten af lokalplanområdet. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at udlægge lokalplanområdet til biogasanlæg med tilhørende tanke m.v., samt anlæg til separering af biogasgylle og anlæg til opgradering af biogassen med henblik på afsætning i naturgasdistributionsnettet. Samtidig sikres det, at arealer, som ikke anvendes til biogasanlæg fortsat benyttes til landbrugsdrift. Lokalplanens formål er endvidere at sikre, at opførelse af ny bebyggelse sker i tilknytning til og i overensstemmelse og harmoni med den eksisterende bebyggelse, således at opførelse af ny bebyggelse tager mest muligt hensyn til det omkringliggende landskab. Endelig skal lokalplanen sikre, at biogasanlæggets visuelle påvirkning af landskabet minimeres ved at der indenfor lokalområdet etableres et beplantningsbælte ud imod det omgivende landskab. Udsnit af matrikelkortet, som viser områdets afgrænsning - alternativt et foto fra stedet... Eksempel på biogasanlæg i lyse grå farver og afskærmet af et beplantningsbælte. Lokalplan nr juni FORSLAG 5 Lokalplanens redegørelse

6 Ø Ø Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring områdets anvendelse, omkring bebyggelsens omfang, udformning og placering og omkring ubebyggede arealer, beplant11 ning, tekniske anlæg og skiltning A Områdets anvendelse 1 IF RTO, AUF RTO, OM RTO 1 IF Active carbon filter, AUF Aktive kohlenfilter, OM Aktivt kolfilter 1 IF Free cooling, AUF Frei kühler, OM Frikylare 1 Surrounding / Umgebung / Omgivning Process room Prozess raum Processrum Pump room Pumpe raum Pumprum 2 Electric room Elraum Elrum A REV Text and hatched areas 9,10,11 added DESCRIPTION REVISION HISTORY This document and its content are the legal properties of Malmberg Water AB. They may not be copied or disclosed to any third part without the consent of Malmberg Water AB Lokalplanen danner ramme for et biogasanlæg med mulighed for at bebygge og befæ-0200 ste et areal på ca. 4 ha i overensstemmelse med denne anvendelse. Arealer, som ikke benyttes til biogasanlægget, skal fortsat dyrkes som landbrugsarealer. Biogasproduktionen sker i et lukket system, ligesom konstruktionen indebærer, at der ikke sker luft-/lugtudslip. Et standard biogasanlæg består af flere lukkede stål- og betontanke herunder modtagetanke for biomasse samt teknikbygning og kan tilkobles såvel et gyllesepareringsanlæg samt et opgraderingsanlæg, jf. nedenviste illustration It Eksempel på opbygning af et opgradeirngsanlæg. Her opgraderes biogassen med henblik på afsætning i naturgasdistributionsnettet.. xoli SIGN DATE 1 Concrete / Beton fundament / Betong fundament 1 Fan / Gebläse / Fläkt 1 Cooler/Tischkühler/Kyla re 1 Desorption column/desorptionskolo nne/desorptionskolumn 1 Flash column/flash kolonne/flash kolumn 1 Absorption column/absorptionskolo nne/absorptionskolumn 1 Compact/Compact/Kom pakt Qty Description Delivery and design by vendor Lieferung und konstruktion bauseitig Levereras och konstrueras av kund Delivery and design by vendor Lieferung und konstruktion bauseitig Levereras och konstrueras av kund Material Dimension Comment STANDARD DRAWING Designer xoli Approved by Approved date kha MWAB General tolerance ISO-2768 m COMPACT GR0800 Building permits COMPACT Ra 25 Projection Scale 1:100 (A1) Project no Rev A Work Order no - Drawing no General Drawing Biogasanlægget som det er projekteret til at blive. Rustedmøllevej ses nederst og i højre side af tegningen. Til venstre ses et eksempel på opbygning af et opgraderingsanlæg. Bebyggelsens omfang, udformning og placering Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal placeres indenfor det på lokalplankortet, side 21, viste byggefelt. Byggefeltet følger en byggelinje 10 meter fra områdeafgrænsningen, undtagen mod øst, hvor byggelinjen ligger 7,5 meter fra intern vej, og mod ejendommens eksisterende bebyggelse, hvor byggelinjen følger områdeafgrænsningen. For at begrænse anlæggets visuelle effekt i landskabet, må bebyggelse indenfor lokalplanområdet maksimalt opføres i en højde af 12 meter over terræn, og indenfor de skraverede områder i lokalplankortet, må bebyggelsen ikke overstige 6 meter over terræn. Tanke kan nedgraves eller sænkes, såfremt de sikres med forsvarlig overdækning iht. Arbejdstilsynets regler herfor og der ikke graves dybere end hensynet til grundvandstrykket tillader. Nye tankanlæg skal opføres således, at de lodrette sider mindst har en Diagram over et standard biogasanlæg med fortank, nødkøler, reaktortank, affaldstank, akkumuleringstank, efterafgasningstank og udkørselstank, samt teknikbygning Rybjerg Biogasanlæg er et biogasanlæg, der producerer biogas og gødningsprodukter ud fra landbrugets egne faste og flydende biomasser. Opførelsen og driften af biogasanlægget skal ske i overensstemmelse med vilkårene i den miljøgodkendelse, der meddeles i henhold til lov om miljøbeskyttelse med tilhørende regelsæt. Biogasanlægget er projekteret som vist på plantegning øverst næste side. Lokalplan nr juni FORSLAG 6 Lokalplanens redegørelse

7 højde på 1,2 meter over terræn. Skorstene og skrubbetårne mv. må opføres i de nødvendige højder. De fastsatte højdebegrænsninger for bebyggelse illustreres ved principtegning vist nedenfor. vej. Mod ejendommens eksisterende bebyggelse kan beplantningsbæltet helt undlades. Beplantningsbæltet skal bestå af træer og buske plantet jævnt fordelt, som med sin bredde, tæthed og sammensætning sikrer anlægget sløret mest muligt visuelt, jf. eksemplet nedenfor. Principtegning for biogasanlæggets bygningshøjder. Biogasanlæggets ydre fremtræden skal være neutral og holdes i lys beton og grå stålplader, men uden blanke facader og overflader. Bygningernes taghældning må maksimalt være på 30 o. Betontanke skal fremstå i ren cementfarve og med lys grå softcover-overdækning, som vist på eksemplet nedenfor; Beplantningsbæltet skal anlægges bredt og tæt nok til at skjule anlægget ud mod det åbne land. Beplantningen skal som udgangspunkt bestå af nedennævnte buske og træer, og ønskes afvigelser fra disse, skal det godkendes af Skive Kommune. Godkendelsen indhentes fra kommunens gartner. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før beplantningsbæltet er anlagt. Velegnede buske: engriflet hvidtjørn, kvalkved, blærespirea, alm hæg, hassel, vild æble, sargent æble, surbær, californisk gedeblad. mirabel, syren, bærmispel canadensis, liguster Velegnede løvtræer: naur, eg, (dk afstamning) fuglekirsebær, rødel, småbladet lind Velegnede nåletræer: skovfyr, sitkagran (indplantes i grupper). Eksempel på lys softcoveroverdækning af et tankanlæg, Vester Hjermitslev. Ståltanke skal holdes i grå farve, og polyesterfibertanke skal enten fremstå med fiberoverflade eller med overflade af grå stålplader. Hældningen på overdækning må maksimalt være på 30 o. Ubebyggede arealer og Beplantning Lokalplanområdet skal afgrænses på alle sider af et 7,5 meter bredt beplantningsbæltet, bortset fra mod øst, hvor beplantningsbæltet kan holdes i 5 meter langs intern Eksempler på velegnede buske og træer; her ses engriflet hvidtjørn, syren, småbladet lind og sitkagran. Eksemplerne er hentet fra nedenstående liste, godkendt af kommunens gartner. Lokalplan nr juni FORSLAG 7 Lokalplanens redegørelse

8 Alle arealer indenfor lokalplanområdet, hvor der er risiko for nedtrængning af andet end overfladevand, skal for at begrænse risikoen for forurening af grundvandet belægges med en fast tæt overfladebelægning, som f.eks. asfalt. Tekniske anlæg og Skiltning Alle ledningsanlæg, som el-kabler, biogas- og gylleledninger og lignende, skal nedlægges i jorden. Såfremt det er nødvendigt at dræne under eller omkring tankene etableres inspektionsbrønd. Afløb af spildevand sker til eksisterende eller nyetableret mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. Umiddelbart efter opstilling, og før biogasanlægget tages i brug, foretages der kontrol og tæthedsprøvning m.m. af tanke, beholdere, gas-membran og alle rørledninger. Umiddelbart efter etablering, og før pumpeledning tages i brug til gylle, foretages der ligeledes kontrol og tæthedsprøvning. Lokalplaner: En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 74 for områder til vindmøller ved Rybjerg. Lokalplan nr. 74 omfatter i alt 10 vindmølleplaceringer. De 3 nærmeste mølleplaceringer er sammen med lokalplanområdet for lokalplan nr. 243 vist på kortet nedenfor. Der må af hensyn til den visuelle effekt ikke opstilles skiltepyloner, flagstænger eller etableres anden dominerende skiltning indenfor lokalplanområdet uden tilladelse fra Skive Kommune. Undtaget er husnumre og mindre ikke skæmmende henvisningsskilte samt tilsvarende skilte på bygninger og lignende. Skiltning ud til Rustedmøllevej skal skal etableres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land. Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a., at der ved ejendommens indkørsel må opsættes et mindre rektankulært oplysningsskilt på max. 0,25 m 2 og med overkant max. 1 meter over terræn. Skiltet må oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion, og skal være ensfarvet med afdæmpet bundfarve. Skiltet må ikke belyses, oplyses eller lignende, og evt. logo må max. udgøre 10% af skiltets areal. Lokalplanens forhold til øvrig planlægning Kommuneplanen Størstedelen af lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 4.T3 i Skive Kommuneplan , der udlægger området til teknisk anlæg, biogasanlæg. Den vestlige del af lokalplanområdet ligger imidlertid udenfor rammeområdet, og der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen, som udvider rammeområde 4.T3, således at hele lokalplanområdet omfattes. Lokalplanen er således i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 14. Illustrationen viser med rødt 3 af de 10 delområder for lokalplan nr. 74 og med orange området for lokalplan nr. 243 (nærværende lokalplan). Uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i lokalplan nr. 74 og lokalplan nr. 243 vil ved realiseringen af biogasanlægget blive klaret ved dispensation fra lokalplan nr. 74. Planlovens landzonebestemmelser Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal med lokalplanens endelige vedtagelse forblive i landzone. Lokalplanområdet er underlagt landbrugspligt og vedbliver hermed. Lokalplanen erstatter ved sin vedtagelse ellers nødvendige landzonetilladelser efter planlovens 35, stk. 1 til opførelse af ny bebyggelse, når denne opføres i henhold til lokalplanens bestemmelser indenfor lokalplanområdet. Afvigelser fra lokalplanbestemmelserne kræver landzonetilladelse og/eller dispensation fra lokalplanen. Museumsloven Museum Salling - Skive Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanområdet, jf. museumsloven 27 og har i den forbindelse udtalt at der ikke er kendte anlæg af arkæologisk interesse. Lokalplan nr juni FORSLAG 8 Lokalplanens redegørelse

9 I det omfang fortidsminderne berøres af anlægsarbejder, skal arbejdet indstilles, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. Forud for anlægsarbejderne skal der derfor foretages en prøvegravning på arealerne med henblik på at vurdere om der findes jordfast fortidsminder og om de i så fald skal udgraves, jf. museumslovens 27, LBK nr af 14/12/2006. Lov om forurening Der er ikke tinglyst eller registreret affaldsdepoter eller andre former for jordforurening indenfor lokalplanområdet. Såfremt der under anlægsarbejdet konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet straks standses og kommunen underrettes. Landbrugsloven Det vurderes at biogasanlægget indgår som en forsvarlig anvendelse, jf. Landbrugslovens bestemmelser. Naturbeskyttelsesloven og Natura2000-områder Lokalplanen berører ingen af Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer. Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder ligger over 6,5 km fra lokalplanområdet, og der vil ikke forekomme nogen fysiske eller forstyrrelsesmæssige påvirkninger ind i disse områder. Der er ingen indikationer på, at lokalplansområdet anvendes som fødesøgnings-/ rasteområde eller trækkorridor for arter med tilknytning til de internationale naturbeskyttelsesområder. som er en del af det overordnede vejnet. Transporten til og fra anlægget skal primært foregå ad Rustedmøllevej. Det vurderes, at adgangsvejen eventuel med en mindre udvidelse kan afvikle trafikmængden, der forventes at udgøre gennemsnitligt 35 ugentlige transporter året rundt, og med en spidsbelastning i majshøsten på op til læs pr. døgn. Al transport vil ske med lastvogne med lukkede tanke. I forhold til den nuværende transportsituation forventes en mindre udvidelse af trafikken. Udvidelsen af trafikken vurderes dog ikke at medføre væsentlige gener. Parkering holdes på egen grund. Kloakforhold Afløb af overfladevand og sanitært spildevand sker ved mekanisk rensning med nedsivningsanlæg/faskiner, mens processpildevand (kondensvand) ledes til lagertank. Elforsyning Elforsyning sker fra offentligt elnet. Varmeforsyning Varmeforsyning sker fra det eksisterende biogasanlæg, Rybjerggård Biogas. Vandforsyning Vandforsyning til området sker ved kollektiv vandforsyning. Miljøforhold Lov om Miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige konsekvenser. Screeningen afstedkom bemærkninger om klimatiske faktorer på lokalt niveau, på områderne Energiforbrug og Kollektiv Energiforsyning/Vedvarende Energi, hvilket er nærmere beskrevet i det ikke-tekniske resume gengivet bagerst i lokalplanen, side Skive Kommune har derfor vurderet, at der skal gennemføres miljøvurdering, jf. lovens 3.2. Tekniske forhold Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanen sikrer, at vejadgangen til lokalplanområdet foregår via Rustedmøllevej, Energiforsyning Rybjerg Biogas er koblet op på naturgasnettet, og anlægget bidrager herigennem til realiseringen af Skive Kommunes Klima og Energi Strategi 2029, ved afsætning af CO2 neutral opgraderet biogas til naturgasdistributionsnettet. Servitutter Der er ikke tinglyst tilstandsservitutter indenfor lokalplanområdet, som er i konflikt med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen fortrænger således ingen gældende servitutter. Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommene: Dokument om vej mv tinglyst 24. marts Dokument om vej mv. tinglyst 31. marts 1937 Dokument om vej mv. tinglyst 31. marts 1937 Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. tinglyst 16. august 1950 Lokalplan nr juni FORSLAG 9 Lokalplanens redegørelse

10 Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. tinglyst 21. februar 1956 Dokument om færdselsret mv. tinglyst 13. september 1958 Dokument om ekspropriation/foreløbig ekspropriation mv. vedrørende 1b og 1i tinglyst 8. februar 1985 Dokument om telefonkabler/anlæg mv, færdselsret mv tinglyst 4. april 1995 Dokument om adgangsbegrænsning mv. vedrørende 2a tinglyst 30. april Lokalplan nr juni FORSLAG 10 Lokalplanens redegørelse

11 Lokalplan nr juni FORSLAG 11 Lokalplanens redegørelse

12 Kort 1 - Matrikelkort 1:5.000 Lokalplan nr juni FORSLAG 12

13 Lokalplan nr. 243 Et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2. Bemærkninger Det fremgår af 15 i Lov om Planlægning, hvad der kan træffes bestemmelser om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning, navnlig byggeloven med tilhørende bygningsreglement samt miljøloven. Illustrationer 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål at der kan opføres et biogasanlæg med tilhørende tanke, sidebygninger, separationsanlæg, opgraderingsanlæg mv., med mulighed for fremtidig udvikling efter en samlet disponering, så det også fremover vil udgøre et samlet hele, samt at der etableres et visuelt tæt beplantningsbælte som sikre anlægget sløret mest muligt i forhold til omkringliggende ejendomme. 1 Lokalplanens formål Bestemmelsen om lokalplanens formål har betydning i relation til mulighederne for at meddele dispensation fra lokalplanen. Der kan kun meddeles dispensation, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, herunder planens formål og områdets anvendelse. Bestemmelserne skal begrænse den visuelle effekt af biogasanlægget ved at skjule bebyggelsen mest muligt. Omkring beplantningsbæltets udførelse, jf Diagram over et standard biogasanlæg med fortank, nødkøler, reaktortank, affaldstank, akkumuleringstank, efterafgasningstank og udkørselstank, samt teknikbygning, jf Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet og omfatter en del af matr. nr. 2a, Rybjerg By, Rybjerg. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og forbliver i landzone. 2 Lokalplanens område Lokalplanområdet er privatejet og udgør tilsammen ca. 4 ha. Eks. på beplantningsbælte omkring biogasanlæg, jf Lokalplanens område vist fra matrikelkort, jf Lokalplan nr juni FORSLAG 13 Lokalplanens bestemmelser

14 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalområdet er underlagt landbrugspligt. Det må tillige anvendes til etablering af et biogasanlæg til produktion af el og varme m.m. 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4.1 Adgang til lokalplanområdet skal ske via adgangsvej fra Rustedmøllevej langs lokalplanområdets østlige kant, som vist på lokalplankortet. Der må ikke etableres yderligere overkørsler til ejendommen. 4.2 Alle manøvrearealer, herunder arealer til læsning/aflæsning, vaskeplads, parkering mv. inden for lokalplanområdet skal befæstes. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Ny bebyggelse skal placeres og opføres inden for det på lokalplankortet viste byggefelt. Byggefeltet følger en byggelinje 10 meter fra områdegrænse. Mod øst følger byggefeltet en byggelinje 7,5 meter fra intern vej. Mod ejendommens eksisterende bebyggelse følger byggelinjen områdeafgrænsningen. 5.2 Der kan indenfor byggefelterne opføres de for biogasanlægget m.v. nødvendige bygninger og bygningsanlæg med tilhørende installationer. 5.3 Bebyggelse må maksimalt opføres i en højde af 12 meter over terræn. Indenfor de på lokalplankortet med skravering markerede områder må bebyggelsen maksimalt opføres med en højde på 6 meter over terræn. 3 Områdets anvendelse Bestemmelsen sikre at arealet fortsat anvendes til landbrugsdrift, hvis biogasanlægget ikke opføres eller ikke optager hele arealet. 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold Langs lokalplanområdets østlige kant giver en intern vej adgang fra Rustedmøllevej til det øvrige lokalplanområde. Bestemmelsen skal begrænse risikoen for forurening fra arealerne, og kravene hertil er nærmere beskrevet i miljøgodkendelsen. 5 Bebyggelsens omfang og placering Bestemmelsen skal sikre en minimum afstand til områdeafgrænsning. Bestemmelsen sikrer at bebyggelsen sker samlet og til brug for biogasanlægget. For at begrænse den visuelle effekt af biogasanlægget i landskabet fastsætter bestemmelsen begrænsninger for højden af bebyggelsen. Ligeledes af hensyn til den visuelle effekt sikrer bestemmelsen, at bebyggelse over 6 meter holdes samlet Illustrationsplan for biogasanlægget med placering af bygninger og vejadgang langs lokalplanområdets vestlige kant, jf. 3.1 og 4.1. Byggelinje 10 meter til områdeafgrænsning Bygningshøjde max. 6 meter Byggefelt Byggelinje til områdeafgrænsning Byggelinje 7,5 meter til intern vej Udsnit af lokalplankortet med præcisering af byggelinjer og højdebestemmelser, jf. 5.1 og 5.3. Lokalplan nr juni FORSLAG 14 Lokalplanens bestemmelser

15 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer Tanke kan nedgraves eller sænkes, såfremt de sikres med forsvarlig overdækning, og der ikke graves dybere end hensynet til grundvandstrykket tillader. midt i lokalplanområdet. Ved behov for højere bygninger end det i bestemmelsen tilladte, henvises der som udgangspunkt til nedgravning eller sænkning af bebyggelsen. Skorstene og skrubbetårne mv. må opføres med de for anvendelsesformålet nødvendige højder. 5.4 Nye tankanlæg skal opføres således, at de lodrette sider mindst har en højde på 1,2 meter over terræn. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Bygninger skal fremstå med facader i lys beton eller stålplader i grå farve. Der må ikke være blanke reflekterende overflader. Bygningernes taghældning må maksimalt være 30 o. 6.2 Betontanke skal fremstå cementfarvede. Tankene skal være med lys softcover-overdækning i grå farve. Ståltanke skal være med stålpladedækning i grå farve. 6.3 Polyesterfibertanke skal fremstå med fiberoverflade eller med overflade af stålplade i grå farve. Hældning på overdækning skal maksimalt være 30 o. 7 Ubebyggede arealer og beplantning 7.1 Lokalplanområdet skal på alle sider afgrænses af 7,5 meter bredt beplantningsbælte. Mod øst kan beplantningsbæltet holdes i en bredde af 5 meter langs intern vej. Mod ejendommens eksisterende bebyggelse kan beplantningsbæltet undlades. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden For at begrænse den visuelle effekt af biogasanlægget og sikre en vis ensartethed i udseendet, fastsætter bestemmelsen regler for udseendet af facader og tag. Bestemmelen omfatter også skorstene og skrubbetårne mv. Bestemmelsen omkring overdækning af tankene skal sikre, at gas og lugt holdes inde, og vand holdes ude. 7 Ubebyggede arealer og beplantning Bestemmelserne skal sikre, at beplantningsbæltet udføres bredt og tæt nok til at skjule bebyggelsen mest muligt. Principsnit over bygningshøjder, jf. 5.3 og 5.4. Biogasanlæggets bygninger skal holdes i lyse grå farver og uden reflekterende overflader. Betontanke skal fremstå i cementfarve og med lys softcover overdækning, jf Beplantningsbælte 7,5 meter Mod eksisterende bebyggelse kan beplantningsbæltet undlades Beplantningsbælte 5 meter langs intern vej Udsnit af lokalplankortet med præcisering af byggelinjer og højdebestemmelser, jf. 5.1 og 5.3. Lokalplan nr juni FORSLAG 15 Lokalplanens bestemmelser

16 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 7.2 Beplantningsbæltet skal bestå af træer og buske, plantet jævnt fordelt for at sikre anlægget sløret mest muligt visuelt. I bemærkningerne angives en række velegnede buske og træer. Afvigelser fra disse skal godkendes af Skive Kommune. 7.3 Alle arealer indenfor lokalplanområdet, hvor der er risiko for nedtrængning af andet end overfladevand, skal udføres med en fast tæt belægning af hensyn til grundvandsbeskyttelsen indenfor lokalplanområdet. 8 Tekniske anlæg og skiltning 8.1 Alle ledningsanlæg skal fremføres i jorden. 8.2 Såfremt det er nødvendigt at dræne under eller omkring biogasanlæggets tanke, skal der etableres inspektionsbrønd, så det er muligt at udtage prøver af drænvandet, der afledes fra biogasanlæggets område. 8.3 Der må ikke opstilles skiltepyloner, flagstænger eller etableres anden dominerende skiltning indenfor lokalplanområdet uden tilladelse fra Skive Kommune. Undtaget er husnumre og mindre ikke skæmmende henvisningsskilte samt tilsvarende skilte på bygninger og lignende. 8.4 Skiltning ud til Rustedmøllevej skal etableres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområ- Beplantningen skal som udgangspunkt holdes i følgende buske, løv- og nåletræer; Velegnede buske: engriflet hvidtjørn, kvalkved, blærespirea, alm hæg, hassel, vild æble, sargent æble, surbær, californisk gedeblad. mirabel, syren, bærmispel canadensis, liguster Velegnede løvtræer: naur, eg, (dansk afstamning) fuglekirsebær, rødel, småbladet lind Velegnede nåletræer: skovfyr, sitkagran (indplantes i grupper) Afvigelser fra disse skal godkendes af kommunens gartner. Bestemmelsen skal begrænse risikoen for forurening fra anlægget. Belægningen kan udføres i f.eks. asfalt eller lign. fast og tæt belægning. 8 Tekniske anlæg og skiltning For at begrænse den visuelle effekt af biogasanlægget sikrer bestemmelsen at alle el-kabler og biogas- og gylleledning i og omkring lokalplanområdet ikke vil være synlige. For at begrænse den visuelle effekt forudsætter opsætning af skilte, flagstænger ol. en særskilt godkendelse fra Skive kommune. Godkendelse gives på baggrund af en vurdering af visuel påvirkning af omgivelserne. Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a. at der ved ejendommens indkørsel må opsættes et mindre rektangulært oplysningsskilt på max. 0,25 m 2 og med overkant max. 1 meter over terræn. Skiltet må oplyse om virk- Eksempler på velegnede buske og træer, engriflet hvidtjørn, syren, småbladet lind og sitkagran, jf Arealer med risiko for nedsivning af andet end overfladevand, skal udføres med fast belægning, jf Lokalplan nr juni FORSLAG 16 Lokalplanens bestemmelser

17 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer der og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land. 9 Forudsætninger for ibrugtagning 9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før beplantningsbæltet, jf. 7.1 er etableret. 9.2 Umiddelbart efter opstilling og før biogasanlægget tages i brug, foretages der kontrol- og tæthedsprøvning i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS Landzonetilladelser 10.1 Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35 (landzonetilladelse) som ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, jf. planlovens 15, stk Retsvirkninger 11.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra losomhedens navn, adresse, art og produktion, og skal være ensfarvet med afdæmpet bundfarve. Skiltet må ikke belyses, oplyses el. lign., og evt. logo må max. udgøre 10% af skiltets areal. 9 Forudsætninger for ibrugtagning Bestemmelsen sikre at den visuelle effekt er begrænset inden biogasanlægget tages i brug. Bestemmelsen sikrer at biogasanlægget er kontrolleret og fundet driftssikker inden det tages i brug. 10 Landzonetilladelser Hermed erstatter lokalplanens bestemmelser de landzonetilladelser til ændret anvendelse samt bygge- og anlægsarbejder, der ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 11 Retsvirkninger Bestemmelserne beskriver at al eksisterende anvendelse kan fortsætte og at lokalplanen ikke pålægger en handlepligt, men at nye aktiviteter/anvendelser i lokalplansområdet skal overholde lokalplanens bestemmelser. Muligheden for at meddele dispensation fremgår af planlovens 19. Dispensationen kan meddeles 2 uger efter, når der er givet skriftlig orientering til dem, der vil være berørt af dispensationen. En sådan nabox Lokalplan nr juni FORSLAG 17 Lokalplanens bestemmelser

18 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer kalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En bestemmelse i en lokalplan, som er fastsat efter aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds samtykke. 12 Midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget til lokalplan er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. orientering kan dog undlades, hvis byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende. 12 Midlertidige retsvirkninger De midlertidige retsvirkninger gælder indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Vedtagelse Foranstående forslag til lokalplan nr. 243 er vedtaget af Skive Byråd den 21. juni Lokalplanen kan tidligst vedtages efter at lokalplanen har være offentligt fremlagt i mindst 8 uger. Lokalplanforslaget har været fremlagt offentligt i perioden fra den 29. juni til den 24. august Endelig vedtagelse Skive Byråd har den xx. xxxxx 20xx vedtaget lokalplan nr. 243 endeligt. Lokalplan er fremlagt offentligt den xx. xxxx 20xx. Lokalplan nr juni FORSLAG 18 Lokalplanens bestemmelser

19 Lokalplan nr juni FORSLAG 19

20

21 Kort 2 - Lokalplankort 1:2.000 Lokalplan nr juni FORSLAG 21

22

23 Kort 3 - Illustrationsplan 1:2000 Lokalplan nr juni FORSLAG 23

24 Miljøvurdering af lokalplan nr Et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer. Lokalplanen har til formål at udlægge lokalplanområdet til biogasanlæg med tilhørende tanke m.v., samt anlæg til separering af biogasgylle og anlæg til opgradering af biogassen med mulighed for afsætning i naturgasdistributionsnettet. Samtidig sikres det, at arealer, som ikke anvendes til biogasanlæg fortsat benyttes til landbrugsdrift. Lokalplanens formål er endvidere at sikre, at opførelse af ny bebyggelse sker i tilknytning til og i overensstemmelse og harmoni med den eksisterende bebyggelse, således at opførelse af ny bebyggelse tager mest muligt hensyn til det omkringliggende landskab. Endelig skal lokalplanen sikre, at biogasanlæggets visuelle påvirkning af landskabet minimeres ved at der indenfor lokalområdet etableres et beplantningsbælte ud imod det omgivende landskab. Lokalplan nr. 74 for et område til vindmøller ved Rybjerg En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 74 for områder til vindmøller ved Rybjerg. Lokalplan nr. 74 omfatter i alt 10 vindmølleplaceringer. Uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i lokalplan nr. 74 og lokalplan nr. 243 vil ved realiseringen af biogasanlægget blive klaret ved dispensation fra lokalplan nr. 74. Kommuneplan Størstedelen af lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 4.T3 i Skive Kommuneplan , der udlægger området til teknisk anlæg, biogasanlæg. Den vestlige del af lokalplanområdet ligger imidlertid udenfor rammeområdet, og der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen, som udvider rammeområde 4.T3, således at hele lokalplanområdet omfattes. 2. Ikke teknisk resume Lokalplan nr. 243 for et biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg giver mulighed for at etablere et biogasanlæg med de dertil hørende tanke og sepereringsanlæg. Ved gennemførelse af lokalplanen vil biogasanlægget kunne kobles op på naturgasnettet, hvorved anlægget vil kunne bidrage positivt til realiseringen af Skive Kommunes Klima og Energi Strategi 2029, ved afsætning af CO2 neutral opgraderet biogas til naturgasnettet. Energiforbruget til biogasproduktionen kan tilvejebringes af værkets egen gasproduktion eller alternativ billigere energikilde. Af hensyn til anlæggets visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab fastsættes der i lokalplanen bestemmelser om et 5-7,5 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanområdets kant. Beplantningsbæltet skal med sin tæthed og sammensætning sikre anlægget sløret mest muligt visuelt. 3. Miljøforhold Klimatiske faktorer på lokalt niveau - Energiforbrug Energiforbruget til biogasproduktionen kræver el og varme, som kan tilvejebringes af værkets egen gasproduktion eller alternativ billigere energikilde. Klimatiske faktorer på lokalt niveau - Kollektiv energiforsyning Biogas er en CO2 neutral energikilde som kan fortrænge naturgas der er et fossilt brændsel. Skive Kommunes byråd har i 2010 godkendt en klima- og energistrategi, der har en målsætning om at 40% af den naturgas, der anvendes i dag skal komme fra landbruget inden Det er også en målsætning at biogassen primært anvendes til naturgasopgradering og ikke kraftvarme. Det er med henblik på at udnytte gassen til transport på længere sigt. Rybjerg Biogas er koblet op på naturgasnettet, og anlægget bidrager herigennem til realiseringen af Skive Kommunes Klima og Energi Strategi 2029, ved afsætning af CO2 neutral opgraderet biogas til naturgasdistributionsnettet. 4. Miljøbeskyttelsesmål Gennem lokalplanens bestemmelser opstilles det som forudsætning for ibrugtagelse af anlæggets bebyggelser, at der etableres et 7,5 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanområdets kant. Mod øst kan beplantningsbæltet dog holdes i 5 meter langs intern vej, og mod ejendommens eksisterende bebyggelse kan det helt undlades. Beplantningsbæltet skal bestå af træer og buske plantet jævnt fordelt, som med sin bredde, tæthed og sammensætning sikrer anlægget sløret mest muligt visuelt. Lokalplan nr juni FORSLAG 24 Miljøvurdering

25 5. Alternativer 0-alternativ Hvis lokalplanen ikke realiseres, vil det eksisterende biogasanlæg, Rybjerggård Biogas, fortsætte som hidtil, og området vil bibeholdes som landbrugsjord. Den gældende kommuneplanramme 4-T3 vil dog stadig muliggøre udarbejdelsen af en fremtidig lokalplan for et biogasanlæg på stedet. Realiseres planen ikke, vil det imidlertid vanskeliggøre opfyldelsen af Skive Kommunes ønske om at 40% af naturgassen erstattes af biogas. Ligeledes vil det gå imod realiseringen af det nationale mål om, at 50% af gyllen skal igennem et biogasanlæg inden Overvågning Der vurderes ikke at være behov for overvågning i forbindelse med realiseringen af projektet. Lokalplan nr juni FORSLAG 25 Miljøvurdering

26 Teknisk Forvaltning Skive Kommune Tlf

Forslag til Lokalplan nr. 072-110. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Forslag til Lokalplan nr. 072-110. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Forslag til Lokalplan nr. 072-110 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Juni 2013 Lokalplan nr. 072-110 for gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro er udarbejdet af advokat

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013

Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013 Lokalplan 260 Krejbjerg Vindmøller Forslag: 21/08/2013 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål 7 Lokalplanens indhold 9 Tekniske Forhold 11

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. R 31.11.01

LOKALPLAN NR. R 31.11.01 Matr. nre:. Del af 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge 19d, Refsvindinge By, Refsvindinge 19i, Refsvindinge By, Refsvindinge 19b, Refsvindinge By, Refsvindinge 19h, Refsvindinge By, Refsvindinge Anmelder:

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Brædstrup SolPark. Lokalplan 1-2010, Brædstrup by TEKNIK OG MILJØ

Brædstrup SolPark. Lokalplan 1-2010, Brædstrup by TEKNIK OG MILJØ Brædstrup SolPark Lokalplan 1-2010, Brædstrup by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2010 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere