Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber"

Transkript

1 Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Juni 2009

2 Ejendomsforeningen Danmarks baggrund for at samle anbefalingerne Disse anbefalinger henvender sig til ejendomsselskaber, hvor egenkapitalen helt eller delvist kommer fra eksterne investorer. I disse selskaber er det vigtigt at sikre sig, at direktionen arbejder for investorernes interesser. Direktionen skal naturligvis også tilse, at alle virksomhedens interessenter kunder, leverandører, medarbejdere og offentligheden behandles rimeligt, men inden for de grænser dette sætter, skal direktionen sikre, at investorerne får det størst mulige afkast i forhold til en kendt risikoprofil. For at sikre, at direktionen varetager investorernes interesser, er der i dansk lovgivning og børsregler formuleret en række bindende regler for selskabsledelse og investorinformation. I supplement til disse bindende regler findes der i Danmark og internationalt en række anbefalinger, som ikke er bindende. Formålet med sådanne anbefalinger er at motivere selskaberne til en adfærd, der i endnu højere grad sikrer investorernes interesser. I Danmark har Nørby-udvalget udarbejdet en række anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede selskaber, mens Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har udarbejdet retningslinjer for god selskabsledelse i mindre og mellemstore virksomheder, der ikke er børsnoterede. De regler og retningslinjer, der findes i Danmark, er imidlertid ikke specielt udformet med henblik på ejendomsselskaber. Ved ejendomsselskaber forstås enhver form for selskab eller virksomhed, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra udlejning af og værdiregulering af fast ejendom. De fleste ejendomme står i mere end 100 år og er derfor meget langvarige investeringsgoder. På samfundsplan er det enkelte års nyinvesteringer i fast ejendom derfor små i forhold til bestanden af ejendomme. Det betyder, at priserne på fast ejendom svinger forholdsvis kraftigt over tid. Her til kommer, at likviditeten i fast ejendom er væsentlig lavere end fx for børsnoterede obligationer og aktier. Urealiseret og realiseret værdistigning og/eller værditab er derfor et væsentlig element i ejendomsselskabernes indtjening og på deres balance. For at bevare erhvervets og de enkelte ejendomsselskabers anseelse i samfundet er det vigtigt, at det synliggøres, hvorledes ejendomsselskabets ledelse arbejder for investorernes interesser. Ejendomsforeningen Danmark har derfor samlet denne række anbefalinger om Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber. Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber 2

3 Ved anbefalingernes udformning er der lagt vægt på ikke at gentage, hvad der allerede er gældende i dansk lovgivning mv., men at fokusere på anbefalinger med særlig relevans for ejendomsselskaber. Anbefalingerne er et supplement til den gældende lovgivning. Der er her lagt vægt på, at de danske anbefalinger svarer til de bedste internationale standarder. Der er derfor hentet inspiration i en række internationale organisationers arbejde på dette område. Nogle af disse organisationer har hovedsagelig fokuseret på anbefalinger for god selskabsledelse (Corporate Governance), mens andre har fastsat anbefalinger for investorinformation. Deres afgrænsning af disse to forhold er dog noget varierende. Da formålet med anbefalingerne for god selskabsledelse og retningslinjerne for investorinformation i høj grad er det samme, har Ejendomsforeningen Danmark valgt at udarbejde et samlet sæt anbefalinger. Ejendomsforeningen Danmarks anbefalinger om best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber er ikke saktionerede. Der er tale om anbefalinger. Det enkelte ejendomsselskab kan vælge at opfylde anbefalingerne fuldt ud og bruge dette i sin kommunikation med aktuelle og potentielle investorer. I den situation skal selskabet opfylde alle kravene. Ejendomsselskabet kan også vælge at opfylde flertallet af retningslinjernes bestemmelse men at fravælge enkelte bestemmelser. I sin kommunikation med aktuelle og potentielle investorer bør man i denne situation oplyse, hvorfor man har fravalgt de pågældende bestemmelser. Endelig er det naturligvis muligt for alle selskaber, hvor fast ejendom direkte eller indirekte udgør en betydende andel af aktiviteterne, at søge inspiration til deres selskabsledelse og investorinformation i de opstillede anbefalinger. Anbefalinger vedrørende oplysninger om ejendomsselskabets strategi Investorerne bør sikres et kvalificeret beslutningsgrundlag i forbindelse med indskud af ny egenkapital i ejendomsselskabet og i forbindelse med eventuelle handler på sekundærmarkedet med ejendomsselskabets ejerandele. Selskabet bør i særlig grad oplyse, hvorledes det vil afveje hensynet til det størst mulige afkast over for hensynet til den mindst mulige risiko. Ved fremskaffelse af ny egenkapital, skal ejendomsselskabet udarbejde et prospekt til de potentielle investorer. For børsnoterede selskaber findes omfattende Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber 3

4 prospektregler. For ti mands selskaber findes prospektregler, der er fastsat af Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening. (Prospektreglerne kan downloades fra foreningens hjemmeside på Disse regler skal de omfattede selskaber naturligvis overholde. Ejendomsselskaber, der ikke er omfattet af formelle prospekt regler, kan med fordel søge inspiration til sin prospektudarbejdelse i de regler, der gælder for andre. Af hensyn til handelen på sekundærmarkedet bør ejendomsselskabet i videst muligt omfang ajourføre de væsentligste oplysninger fra prospektet på deres hjemmeside eller i andet offentligt tilgængeligt materiale. Selskabet bør oplyse, hvilken strategi man vil følge. Herunder bør man oplyse, hvad der er den forventede gennemsnitlig holdetid for selskabets ejendomme. Man kan med fordel følge de definitioner af ejendomsinvesteringsstrategier, der er fastsat af INREV i publikationen Core Definitions. (INREV er den europæiske organisation for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles, og dens hjemmeside er Er selskabets tidshorisont tidsbegrænset eller uendelig? Er der tale om en Core, Value Added eller Opportunistic investeringsstil? Dersom man ikke føler, at INREV s definitioner er dækkende for selskabet, bør der gives en anden dækkende beskrivelse af den valgte investeringsstrategi. Selskabet bør oplyse, hvilken selskabsform og koncernstruktur man har valgt for at følge den valgte strategi hvilke nøglepersoner der skal føre strategien ud i livet. Nøglepersonerne omfatter som minimum bestyrelse og direktion hvilke segmenter man vil erhverve og besidde fast ejendom i. Segmenterne bør være fordelt på ejendomstyper og på geografiske områder hvilken lånepolitik man vil følge. Hvad er målsætningen for gearingen? Vil man tage fast eller variabelt forrentede lån? hvilken politik man vil følge med hensyn til spekulation eller sikring med derivater i fast ejendom, renter og valuta Væsentlige ændringer i ejendomsselskabets strategi bør uden unødigt ophold meddeles investorerne. Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber 4

5 Anbefalinger til krav til selskabets bestyrelse Bestyrelsen skal løbende kontrollere, at direktionen opfylder sine forpligtelser. Bestyrelsen bør i samarbejde med direktionen fastlægge de overordnede retningslinjer for vurderingen af selskabets ejendomme. Bestyrelsen bør mindst en gang om året drøfte, om den har de nødvendige kompetencer til at inspirere og kontrollere direktionen inden for det forretningsområde ejendomsselskabet virker. Hvis det vurderes ikke at være tilfældet, skal formanden tage initiativ til, at bestyrelsen tilføres de nødvendige kompetencer. Bestyrelsen bør mindst en gang om året drøfte, om direktionen har de nødvendige kompetencer til at drive selskabet i investorernes interesse. Hvis det vurderes ikke at være tilfældet, skal formanden tage initiativ til, at direktionen tilføres de nødvendige kompetencer. Bestyrelsen bør fastsætte direktionens aflønning således, at den i videst mulig omfang tilskynder direktionen til at varetage investorernes interesser. Bestyrelsen skal sikre, at investorerne orienteres om, hvorledes direktionens aflønning fastsættes. Bestyrelsens medlemmer bør ikke handle fast ejendom for ejendomsselskabet med selskaber mv., hvor de selv eller deres nærmeste familiemedlemmer har en økonomisk interesse, eller hvor de er medlem af direktionen. Dersom der fremkommer forslag om handel med fast ejendom mellem to selskaber, hvor den pågældende er bestyrelsesmedlem i begge selskaber, bør bestyrelsesmedlemmet afstå fra at deltage i behandlingen og beslutningen af forslaget. Anbefalinger for krav til selskabets direktion Direktionen har ansvaret for, at eventuelle ændringer i ejendomsselskabets strategi uden unødigt ophold forelægges selskabets bestyrelse og meddeles investorerne. Direktionen skal administrere selskabets ejendomme i overensstemmelse med Ejendomsforeningen Danmarks Etiske normer for ejendomsadministration. (De etiske normer kan downloades fra foreningens hjemmeside Det vil sige, at den ved intern administration skal sikre sig, at selskabets medarbejdere overholder normerne, og at den ved ekstern administration skal sikre sig, at administrator overholder reglerne. Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber 5

6 Direktionen skal drive virksomheden i investorernes interesse og må ikke bringe sig i situationer, hvor der kan opstå berettiget mistanke om dens loyalitet. Dersom direktionen bliver opmærksom på situationer, hvor den kan være i en interessekonflikt, bør dette straks drøftes med selskabets bestyrelse og oplyses til investorerne. Direktionen bør ikke handle fast ejendom for ejendomsselskabet med selskaber mv., hvor den selv eller dens nærmeste familiemedlemmer har en økonomisk interesse, eller hvor den er medlem af direktionen. Direktionen skal oplyse selskabets bestyrelse om de handler med ejendomme eller andele i ejendomsselskaber, som den foretager for egne midler. Direktionen fastlægger i samarbejde med selskabets bestyrelse de overordnede retningslinjer for vurderingen af selskabets ejendomme og sikrer, at retningslinjerne bliver fulgt. Direktionen skal sikre, at ejendomsselskabet har en god intern risikostyring. Det anbefales, at direktionen mindst én gang om året lægger op til en drøftelse med bestyrelsen af de risikofaktorer, der kan påvirke selskabet. Disse risikofaktorer omfatter: ændringer i markedsværdien for selskabets ejendomme som følge af ændringer i afkastkrav ændringer i ejendommens driftsresultater som følge af ændringer i lejeindtægter og driftsudgifter samt i udlejningsprocenter og kundernes betalingsevne den finansielle risiko som følge af ændringer i renter, valutaer og låneforhold den politiske risiko som følge af ændringer i lejelove, skattelove eller andre love og påbud, der påvirker ejendomsinvesteringers rentabilitet og endelig den operationelle risiko, der knytter sig til køb og salg af fast ejendom samt til den løbende drift af ejendomsselskabet generelle markedsforhold og markedsudvikling Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber 6

7 Anbefalinger til krav til vurderingsmænd Vurderingen af ejendomsselskabets ejendomme skal inden for bestyrelsens og direktionens retningslinjer gennemføres af kvalificerede personer. Det kan enten være interne eller eksterne specialister. En ekstern vurderingsmand kan enten være en person, der er uddannet som valuar eller ejendomsmægler, eller det kan være en statsautoriseret revisor eller en advokat med speciale i fast ejendom. Når vurderingen gennemføres af en ekstern vurderingsmand, bør denne have en aflønning, der er uafhængig af vurderingsresultatet. Aflønningen kan fx afhænge af ejendommenes areal eller antallet af lejekontrakter. Når vurderingen gennemføres af en ekstern vurderingsmand, bør den pågældende ikke arbejde i en virksomhed, der aktuelt har ejendomsmægleropgaver for ejendomsselskabet, eller som reviderer ejendomsselskabets årsrapport. Anbefalinger til oplysninger om den løbende virksomhed Ejendomsselskabet skal én gang årligt offentliggøre en dækkende og revideret årsrapport. Endvidere skal det tre gange om året offentliggøre en delårssrapport, der oplyser om udviklingen i selskabets økonomi i hovedtræk, og som kan være urevideret. Børsnoterede ejendomsselskaber skal i rapporterne følge de tekniske definitioner af nøgletal, således som de er fastsat i Anbefalinger og nøgletal De bør endvidere i videst muligt omfang følge de anbefalinger, der fremgår af Anbefalinger og nøgletal Unoterede ejendomsselskaber kan også med fordel anvende retningslinjerne i Anbefalinger og nøgletal 2005, der er udarbejdet i fællesskab af den danske og norske finansanalytikerforening. Set med internationale briller er Anbefalinger og nøgletal 2005 allerede forældet, og der arbejdes på en ny udgave, der vil sætte større fokus på fast ejendom, og som måske udkommer i Den internationale forening for finansanalytikere, CFA Institute, fastsætter i sine Global Investment Performance Standards (GIPS) retningslinjer for opgørelse af værdier og afkast. Man har netop udarbejdet nye GIPS retningslinjer, hvor man særlig har fokuseret på retningslinjer for ejendomsinvesteringer. De nye retningslininjer kan downloades fra hjemmesiden Man må forvente, at næste udgave af de dansk/norske retningslinjer vil indarbejde de internationale regler. Den, der Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber 7

8 vil følge best practice på internationalt plan, kan derfor med fordel allerede nu tage højde for de retningslinjer, der følger af den nye GIPS. Retningslinjerne fra den nye GIPS er indarbejdet i de følgende anbefalinger. Oplysninger om balancetidspunktets ejendomme Som en del af årsrapporten bør selskabet offentliggøre en liste over samtlige ejendomme, det ejer. Listen kan opgøres for delporteføljer. Listen bør indeholde oplysninger om: ejendommenes beliggenhed ejendommenes areal ejendomstype (kontor, bolig, detailhandel, industri eller lager) balancedagens vurdering af ejendomsværdien anvendt afkastkrav ved værdiansættelsen tidspunkt for seneste vurdering af ekstern vurderingsmand værdiansættelsen ved den seneste eksterne vurdering. For ejendomme, hvor der endnu ikke foreligger en ekstern vurdering, bør købspris og købsår oplyses Oplysninger om balancetidspunktets ejendomsværdier Selskabets investeringsejendomme skal opgøres til markedsværdi på basis af det forventede fremtidige afkast af ejendommen. Værdiansættelsen kan enten ske for et typisk driftsår ved hjælp af den afkastbaserede model eller over en periode ved hjælp af discounted cash flow-modellen. Ved offentliggørelser af afkastkravet bør der gøres tydeligt opmærksom på, at afkastkravet ved den afkastbaserede model normalt er et realt afkast (eksklusive inflation), mens afkastkravet ved discounted cash flow-modellen normalt er et nominelt afkast (inklusive inflation). Ejendommene bør vurderes mindst hvert kvartal. Til årsrapporten skal der udføres en grundig værdiansættelse, medes man i de øvrige kvartaler kan lave en mere summarisk værdiansættelse, hvor man tager hensyn til kvartalets ændringer i afkastkrav, lejeniveau og tomgang. Ejendommene bør mindst hvert tredje år vurderes af en ekstern vurderingsmand. Bestyrelsen og direktionen kan vælge at lade denne eksterne vurdering være det pågældende års vurdering af ejendommen i årsrapporten, hvis man er enig i vurderingsresultatet. Hvis bestyrelse og direktion vælger en anden vur- Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber 8

9 dering i årsrapporten for det pågældende år, bør den i årsrapporten forklare, hvorfor man har valgt en vurdering, der afviger fra den, der blev foretaget af den eksterne vurderingsmand. I årsrapporten bør navn og adresse på den eksterne vurderingsmand oplyses, ligesom det bør oplyses på hvilket grundlag, dennes aflønning blev fastsat. Oplysninger om periodens afkast Selskabet bør både i årsrapporten og i kvartalsrapporterne oplyse om det samlede afkast både i kroner og i procent i den pågældende periode og mindst fem år tilbage i tiden (hvis selskabet har eksisteret så længe). Afkastet bør både opgøres for de rene ejendomsinvesteringer og for den samlede aktivitet inklusive gearing og derivater mv. Det procentvise afkast bør beregnes ved hjælp af den tids vægtede metode. Afkastet for de rene ejendomsinvesteringer i procent bør opdeles i direkte afkast og værditilvækst. Direkte afkast og værditilvækst i procent bør sammenlignes med et benchmark for henholdsvis direkte afkast og værditilvækst. Dette kan enten være en på forhånd fastlagt sammenligningsgruppe af ejendomsselskaber eller det kan være IPD Dansk Ejendomsindeks. Mange ejendomsselskaber aflægger regnskab inden et sådant indeks foreligger, og man må derfor indskrænke sig til sammenligne ejendomsselskabets afkast med benchmark i de foregående perioder. Oplysninger om risiko på balancedagen Årsrapporten bør indeholde oplysninger om: den samlede ejendomsværdis procentvise fordeling på ejendomstyper den samlede ejendomsværdis procentvise fordeling på geografiske områder de samlede lejeindtægters procentvise fordeling på lejernes erhvervssektorer den gennemsnitlige kvadratmeterleje og den gennemsnitlige tomgang fordelt på ejendomstyper og geografiske områder de ti største lejeres andel af den samlede lejeindtægt gældens procentvise fordeling på renteniveau og varighed, samt om selskabets samlede gearing. Ejendomsselskaber, der har datterselskaber, bør oplyse den samlede gearing på både moderselskabs- og koncernniveau Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber 9

10 Årsrapporten bør endelig indeholde følsomhedsanalyser af årsresultatet, hvor der i analysen tages hensyn til eventuelle sikringer, derivater, gearing mv. Analyserne bør fx belyse virkningen på årsresultatet af: et fald på fem procent i det gennemsnitlige lejeniveau en stigning på fem procent i den gennemsnitlige tomgang en devaluering på fem procent af den danske krone (hvis selskabet har udenlandske ejendomme eller låntagning) en stigning på en procent i den gennemsnitlige lånerente en stigning på en procent i det gennemsnitlige afkastkrav Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber 10

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Årsrapport 2007/08. Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a.

Årsrapport 2007/08. Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Årsrapport 2007/08 Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Capee er Danmarks første og største børsnoterede forening på OMX med fokus på investering i erhvervsejendomme i hele Europa. Foreningen

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 55 / 2010 Hellerup, 30. september 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 giver dig en række nye artikler, og analyser og data er opdateret. Bogen indeholder ajourført og relevant inspiration til effektivt bestyrelsesarbejde. God læselyst. Overblik

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Corporate governance og risikostyring

Corporate governance og risikostyring 46 Ledelsens beretning Carlsbergs bestyrelse søger til stadighed at sikre, at Gruppens ledelsesstruktur er hensigtsmæssig og fungerer tilfredsstillende. Corporate governance og risikostyring Carlsbergs

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S Årsrapport 2014 for Prime Office A/S (CVR-nr. 30558642) Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 25. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 73/2015 Selskabsoplysninger Selskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2013. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten er fra vinteren /2014 i Berlin og viser udsigterne fra lejlighederne

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere