Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger"

Transkript

1 Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014

2 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest (i det følgende benævnt henholdsvis Bestyrelsen og Foreningen ) på baggrund af anbefalinger om best practice for ledelse af investeringsforeninger, som investeringsforeningernes brancheorganisation, Investeringsfondsbranchen (IFB), har udstedt pr. 2. september IFB har udarbejdet anbefalingerne på baggrund af kravene i lovgivningen og i bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS. Ligeledes har IFB i forbindelse med udarbejdelsen af anbefalingerne iagttaget Finanstilsynets 10 initiativer i sin Omkostningsundersøgelse 2013, der blev offentliggjort i april Anbefalingerne om best practice for ledelse tager udgangspunkt i, at ledelsen i henhold til lovgivningens krav skal vælge og begrunde en forretningsmodel i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf. Fastlæggelse af en forretningsmodel er det første element i anbefalingerne, efterfulgt af anbefalinger om drift og opfølgning på de enkelte elementer i den valgte forretningsmodel. Fokus i IFBs anbefalinger er at inspirere til, hvordan ledelsen kan vælge at leve op til disse krav på de områder, der er indeholdt i forretningsmodellen. Bestyrelsen vælger selv, om den vil følge anbefalingerne eller leve op til lovkravene på anden måde. Politikken har på baggrund heraf til formål at fastlægge: - Hvad ledelsen vurderer som de mest centrale elementer i Foreningens forretningsmodel og overordnede investeringsstrategi. - Hvem ledelsen vil henvende sig til, hvad den vil tilbyde, og hvordan den i samarbejde med de væsentligste samarbejdspartnere vil skabe værdi for investorerne i overensstemmelse med de fastsatte mål. 2. Fastlæggelse af forretningsmodel, herunder overordnet strategi for Foreningen Bestyrelsen for Foreningen har udarbejdet en forretningsmodel indeholdende en vurdering af kundegrundlaget, målsætning for Foreningens struktur, størrelse, produkter og for de områder, som Foreningen opererer på (geografisk område), samt en ambition for, hvor den vil placere sig i markedet. a. Investormålgruppe Bestyrelsen har taget stilling til, hvilke kundetyper Foreningen vil henvende sig til. Dette fremgår af Foreningens forretningsmodel. b. Produktudbud Bestyrelsen tager stilling til målsætning for produktudbud i Foreningens forretningsmodel. Side 2 af 5

3 c. Prissætning af produkter Bestyrelsen har vedtaget en overordnet prisstrategi for Foreningen, hvor målet er, at de samlede omkostninger for Foreningen er ca. 20 % lavere end de øvrige investeringsforeninger på det danske marked. d. Afkastmålsætning Bestyrelsen har fastsat mål for den afkastmæssige placering i forhold til markedet og konkurrenterne i form af fastsættelse af benchmark, herunder hvilke risici Foreningen vil løbe i sit produktudbud for at opnå de ønskede afkast. e. Værdiskabelse i forhold til investorernes behov i. Porteføljepleje Bestyrelsen sikrer de nødvendige kompetencer til at realisere afkastmålsætningen ved at vælge PFA Asset Management A/S, investeringsforvaltningsselskab, som porteføljeforvalter og ved at sikre, at Bestyrelsen følger op på porteføljeforvalterens performance på hvert bestyrelsesmøde samt at foretage en løbende evaluering af forvalteren. Distribution og markedsføring, herunder rådgivning og vejledning Foreningen har indgået en aftale med PFA Bank A/S om markedsføring og salg af Foreningens afdelinger, da Bestyrelsen har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at delegere distribution til PFA Bank A/S, idet banken har adgang til en omfattende kundeportefølje samt branchekendskab i kraft af PFA-koncernen. i Information Foreningen har på et tidligt tidspunkt besluttet sig for at benytte de muligheder, der opstod i medfør af elektronisk kommunikation, og har bl.a. taget initiativ til at oprette en investorportal. Foreningen har indgået en skriftlig markedsføringsaftale med PFA Bank A/S. På gensidig vis sikrer aftalen, at banken er informeret om Foreningens produkter, således at banken derved kan yde Foreningens medlemmer en professionel rådgivning under hensyntagen til bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder. iv. Effektiv management Bestyrelsen har udarbejdet et årshjul, der fastsætter, hvilke emner PFA Asset Management A/S ledelse løbende skal sørge for bliver taget op til drøftelse på bestyrelsesmøderne. Side 3 af 5

4 3. Drift og opfølgning på den valgte forretningsmodel a. Fastlæggelse af og opfølgning på produktudbud i. Etablering af en ny afdeling Ved etablering af nye afdelinger tager ledelsen i Foreningen aktivt stilling til investeringsstil og risikoprofil. Der foretages en vurdering af, hvem der skal varetage porteføljeforvaltning og markedsføring af den nye afdeling, ligesom der forholdes til omkostninger. Ligeledes vurderes det, om PFA Asset Management A/S og J.P. Morgan (depotselskab) har de fornødne administrative og styringsmæssige kompetencer. Der er i den forbindelse udarbejdet en investeringsstrategi for Foreningen, der fastsætter investerings- og risikorammer, som porteføljeforvalteren skal efterleve. Evaluering af det eksisterende produktudbud Bestyrelsen vurderer på hvert bestyrelsesmøde afkast og performance, og der er fastlagt en performancepolitik om ageren ved dårlig performance. b. Værdiskabelse ved porteføljepleje i. Valg af samarbejdspartnere Bestyrelsen har udformet en fast procedure ved etablering af ny afdeling, hvorefter der foretages valg af porteføljeforvalter, bl.a. ud fra investeringsfilosofi og -proces. Evaluering af investeringsperformance i aktivt og passivt forvaltede afdelinger i forhold til målsætning Bestyrelsen tror på aktiv forvaltning, hvorfor passiv performance ikke overvejes, så længe der er positiv performance. Dette er ligeledes reflekteret i Foreningens politik vedrørende ageren på dårlig performance. Bestyrelsen fastlægger for hver ny afdeling en investeringsproces samt risikorammer i Foreningens investeringsstrategi og prospekt. Bestyrelsen vurderer på hvert bestyrelsesmøde Foreningens afkast sammenlignet med benchmark samt konkurrenternes afkast. Ligeledes gennemgår Bestyrelsen på hvert møde en samlet oversigt over performance i alle afdelinger og tager aktivt stilling til de handlinger, der er relevante for at øge sandsynligheden for et forbedret afkast i afdelinger med dårlig performance. i Evaluering af samarbejdet med porteføljeforvaltere Bestyrelsen vurderer løbende porteføljeforvalteren i lyset af den fastsatte afkastmålsætning og prisforhold på markedet, herunder set i forhold til porteføljeforvalterens opnåede resultater. Side 4 af 5

5 c. Værdiskabelse ved distribution i. Valg af samarbejdspartnere Hoveddistributøren deltager på hvert bestyrelsesmøde og rapporterer om udviklingen i distribution og markedsføringsaktiviteter. Der foreligger en hovedaftale mellem Foreningen og hoveddistributøren, som udbygges ved etablering af nye afdelinger. Evaluering af, om distributions- og markedsføringsarbejdet lever op til indgåede aftaler Bestyrelsen forholder sig på hvert ordinært bestyrelsesmøde til markedsføringen af Foreningen som led i orienteringen fra PFA Asset Management A/S. i Evaluering af aftalernes indhold Bestyrelsen forholder sig løbende til prisen i aftalerne, herunder konkurrencedygtighed. d. Værdiskabelse gennem innovation i. Evaluering af medier, kvalitet etc. Bestyrelsen følger løbende op på kvaliteten af informationen til investorerne, f.eks. ved løbende forelæggelse af prospekt for Bestyrelsen. Bestyrelsen bliver orienteret om distributørens værktøjer, herunder hvorledes distributøren rådgiver potentielle kunder, via den løbende rapportering på de ordinære bestyrelsesmøder. e. Værdiskabelse gennem effektiv management fra investeringsforvaltningsselskabet i. Evaluering af indsats i henhold til aftale Bestyrelsen vurderer løbende på de ordinære bestyrelsesmøder kvalitet, samarbejde og pris af de opgaver, PFA Asset Management A/S leverer. 4. Ikrafttrædelse Nærværende politik træder i kraft ved Bestyrelsens godkendelse Således godkendt af Bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 28. november Side 5 af 5

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning 2 Bestyrelsens tillidshverv

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner 25. maj 2004 Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 1 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium 1 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning 1 1.3.

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede styring af Jeudan med henblik på at sikre, at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011

JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Jeudan Årsrapport 2011 45 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere