Kædesavens hoveddele. Fig. G. Fælderetning. Farezone. Flugtrute. Farezone

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kædesavens hoveddele. Fig. G. Fælderetning. Farezone. Flugtrute. Farezone"

Transkript

1

2 2

3 3

4 4

5 Kædesavens hoveddele 1. Start/stop kontakt 2. Spærreknap 4. Bageste håndtag 5. Forreste håndtag 6. Håndtag for kædebremse / Håndbeskytter 7. Sværd 8. Kæde 9. Oliebeholder 10. Kædekappe 12. Kædedæksel 13. Drivhjul 14. Føringsrille 15. Styretap med rille 16. Gevindbolt 17. Greb for kædejustering 18. Spændemøtrik 20. Oliestandsglas 21. Dæksel for oliebeholder 22. Fortandet kulisse til kædestramning Fælderetning Farezone Flugtrute Flugtrute Farezone Fig. G 5

6 Fælderetning (Faldretning) Fældesnit Forhug Beskrivelse af fældning: Brug af forhug 6

7 ADVARSEL For din egen sikkerhed: Læs denne manual omhyggeligt, før kædesaven tages i brug! Sikkerhedsanvisninger Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger, indeholdt i denne manual, ved brug af kædesaven. Følgende symboler bruges i denne manual: Betegner risiko for personskader eller beskadigelse af redskabet Tag forholdsregler til at beskytte øjnene Benyt ikke redskabet i fugtige omgivelser eller i regnvejr Tag omgående stikket ud af kontakten, hvis kablet bliver beskadiget eller revet over Rådfør dig med manualen Produktet må ikke bortskaffes med dagrenovationen. Det skal afleveres på en indsamlingsplads for elektrisk og elektronisk skrot. Containere til dette findes på kommunernes containerpladser. Harald Nyborg A/S er medlem af og betaler til en kollektiv indsamlingsordning, Elretur. Det er forbrugerens garanti for, at produktet bortskaffes på en miljømæssig korrekt måde, og at de dele af produktet, der kan genbruges, oparbejdes til genbrug. Akustisk støjniveau LWA i overensstemmelse med direktivet 2000/14/EC ADVARSEL Ved benyttelse af et elektrisk redskab, skal der iagttages grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, som er nævnt i det følgende for at formindske risiko for brand, elektrisk stød og personskader. Læs og opbevar disse instruktioner før brug af dette produkt. 7

8 1. Hold arbejdsområdet ryddet og i orden. Et rodet arbejdsområde inviterer til ulykker. 2. Tag arbejdsområdets omgivelser i betragtning. Udsæt ikke redskabet for regn. Brug ikke redskabet, hvor der er risiko for at forårsage brand eller eksplosion. 3. Beskyt dig mod elektrisk stød. Undgå berøring med jordforbundne overflader, vandrør, radiatorer, køleskabe o.l. 4. Hold børn og omkringstående væk, når der arbejdes med et elektrisk redskab. Forstyrrelser kan være skyld i, at man mister den fulde kontrol over arbejdet. 5. Opbevaring. Når redskabet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt sted. Det skal opbevares på et aflåst sted i en højde, der er udenfor børns rækkevidde. 6. Pres ikke redskabet. Brug det rigtige redskab til dit arbejde. Det rigtige redskab gør arbejdet bedre og mere sikkert inden for rammerne af, hvad det er beregnet til. 7. Pres ikke et for lille redskab eller tilbehør til at gøre et større redskabs arbejde, for eksempel at bruge en rundsav til at fælde træer eller afskære grene. 8. Klæd dig rigtigt på. Bær ikke løst tøj eller smykker, der kan blive fanget af bevægelige dele. Gummihandsker og skridsikkert fodtøj anbefales ved udendørs arbejde. Bær hovedbeklædning til at holde styr på langt hår. 9. Brug beskyttelsesbriller. Brug støvmaske, hvis savearbejdet støver meget. 10. Tilslut støvopsamlingsudstyr korrekt. Hvis redskabet er udrustet med tilslutning for støvopsamling, kontroller at disse er tilsluttet og bruges korrekt. Støvopsamling kan reducere støvrelaterede farer. 11. Mishandl aldrig kablet. Brug aldrig kablet til at bære redskabet, til at trække i eller trække stikket ud af kontakten. Hold kablet væk fra varme, olie, skarpe hjørner og bevægelige genstande. Et kabel der er ødelagt eller viklet ind i noget, forøger risikoen for elektrisk stød. 12. Brug skruetvinger eller andre fastholdelsesmidler til at holde emnet fast. Det er sikrere end at bruge hænderne, og man har begge hænder fri til at betjene redskabet. 13. Stræk dig ikke længere, end du kan nå sikkert. Hav altid godt fodfæste og en god balance. Derved bevarer du kontrollen over redskabet i uforudsete situationer. 14. Vedligehold redskabet omhyggeligt. Hold skærende værktøj skarpt og rengør det for bedre og sikrere ydeevne. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør. Kontroller strømkablet jævnligt, hvis det er beskadiget, skal det udskiftes af et autoriseret servicested. Kontroller forlængerkabler jævnligt og udskift dem, hvis de er beskadiget. Hold håndtag tørre, rene og fri for olie og fedt. 15. Afbryd redskabet før servicering, og når der skiftes skærende og andet tilbehør. 16. Fjern alt værktøj (skiftenøgler, justeringsværktøj o.l.), før redskabet startes. 8

9 17. Bær aldrig et tilsluttet redskab med fingeren på start/stop kontakten. Vær sikker på, at start/stop kontakten ikke er trykket ind, når redskabet tilsluttes elnettet. 18. Brug forlængerkabler beregnet til udendørs brug, når redskabet bruges udendørs. 19. Vær årvågen. Se, hvad du foretager dig, brug sund fornuft. Brug aldrig et elektrisk redskab, når du er træt. 20. Kontroller for skader. Før du benytter redskabet, kontroller da, at ingen beskyttelseskomponenter eller andre dele er beskadigede. Kontroller, at beskyttelsesfunktioner fungerer korrekt efter deres hensigt. Kontroller, at intet er monteret skævt, at bevægelige dele kan bevæges frit, at der ikke er beskadigelser eller andre forhold, der kan påvirke redskabets brug. Hvis en beskyttelsesanordning eller andre dele er beskadigede, skal de udskiftet af et autoriseret servicested, hvis andet ikke er anført i manualen. Defekte kontakter skal udskiftes af et autoriseret servicested. Benyt ikke redskabet, hvis start/stop kontakten ikke virker. 21. Advarsel! Brug af ethvert tilbehør, der ikke anbefales i denne manual, indebærer fare for personskader. 22. Lad dit redskab reparere af en kvalificeret person eller et autoriseret servicested. Dette elektriske redskab er i overensstemmelse med alle relevante sikkerhedskrav. Reparationer skal altid foretages af kvalificerede personer og med brug af originale reservedele. Hvis dette ikke overholdes, kan det være til betydelig fare for brugeren. Yderligere instruktioner og anvisninger for brug af kædesave 1. Brug ikke kædesaven over skulderhøjde. 2. Hold altid kædesaven med begge hænder. 3. Undgå at save i jord, wirer, hegn, unge træer samt imprægneret træ. 4. Kædesave må ikke benyttes af børn eller utrænede personer. 5. Bær tætsiddende beskyttelsesdragt for at beskytte kroppen. 6. Tilslut kun redskabet til en elektrisk gruppe, der er beskyttet med et fejlstrømsrelæ (HFI/HPFI), der bryder ved en fejlstrøm på maksimum 30 ma. Kontroller redskabet før brug, hvis det er beskadiget, må det ikke benyttes. Hvis redskabet er beskadiget, skal det repareres hos et autoriseret servicested. Brug ikke redskabet, hvis strømkablet er slidt eller beskadiget. 7. Kontroller forlængerkabler for slitage eller beskadigelser. Hvis forlængerkablet beskadiges, træk omgående stikket ud af stikkontakten. Rør ikke kablet, før stikket er trukket ud. 8. Før savning påbegyndes, skal du sikre dig, at du har en sikker flugtvej for faldende træer og grene. 9

10 9. Bær hjelm og brug handsker samt sikkerhedssko. 10. Vær sikker på, at du står fast og sikkert. 11. Sav aldrig unge træer og små buske. 12. Sav aldrig i metal. 13. Undgå at komme til at save i jorden. 14. Brug ikke kædesaven i nærheden af børn eller dyr. 15. Brug kun kædesaven i dagslys eller i godt oplyst område. 16. Brug kun kædesaven med kæden vendende væk fra dig. Start aldrig saven i en anden position. 17. Hold altid hænder og fødder væk fra savkæden. 18. Undgå at røre ved savkæden. 19. Vær sikker på, at strømkablet ikke kommer i berøring med savkæden. 20. Stop saven, før du sætter den fra dig. Afvent, at savkæden holder op med at bevæge sig. 21. Prøv aldrig selv at stoppe savkæden. Vær opmærksom på, at savkæden forsætter med at bevæge sig i et kort øjeblik, efter at du har sluppet start/stop kontakten. 22. Brug kun tilbehør leveret af producenten. 23. Tag stikket ud af stikkontakten, når du er færdig med at arbejde, før servicering, eller når maskinen ikke er i brug. 24. Opbevar kædesaven sikkert og uden for børns rækkevidde Tilbageslag Tilbageslag er en bevægelse af sværdet opad og bagud, hvis sværdet uventet rammer et objekt. Dette kan ske med stor kraft. Hold derfor kædesaven i et fast og sikkert greb med begge hænder, når motoren er i gang. Vær fokuseret på arbejdet. Tilbageslag skyldes oftest: Uforsætlig berøring med grene, når kæden kører. Berøring med hårde materialer, for eksempel metal eller mørtel, som er indkapslet i træet. 10

11 En uskarp kæde. En kæde, der ikke har den korrekte stramning. Savning over skulderhøjde. Ikke fokus på arbejdet. At man ikke står sikkert. Savning i et tidligere snit. Elektrisk sikkerhed Kontroller altid, at den aktuelle netspænding stemmer overens med spændingsangivelsen på kædesavens mærkeplade. Dette udstyr er beregnet til brug med en strømforsyning, hvis tilladelige impedans er 0,2945 Ω eller mindre. Samle- og justeringsinstruktioner Din nye kædesav kan anvendes til forskellige opgaver som brændesavning, fremstilling af hegnsstolper, fældning af mindre træer, beskæring i jordplan og let tømrerarbejde. Sav kun træ og træprodukter med saven. Samling Din nye sav kan kræve montage/samling af sværdet, savkæden, dækslet over drivhjulet, justering af kæden samt påfyldning af kædeolie, før den er klar til brug. Læs alle anvisninger og instruktioner omhyggeligt. Installer ikke anden størrelse/type sværd eller kæde, end der foreskrives for den pågældende model. Samling af sværd og kæde (Fig. B og C) ADVARSEL! Bær altid arbejdshandsker, når du arbejder med saven, til beskyttelse mod tændernes skarpe skæreflader. 11

12 1. Placer saven på et fast underlag. 2. Skru spændemøtrikken (18) løs og fjern den sammen med kædejusteringsgrebet (17) og kædedækslet (12). 3. Læg kæden (8) på sværdet (7), startende i forenden, med tændernes skæreflade pegende i kædens bevægelsesretning. Se pilen på huset. 4. Stram kæden således, at der dannes en løkke ved sværdets bagende. 5. Placer sværdet med kæden på savhuset og læg kæden hen over drivhjulet (13). 6. Placer føringsrillen (14) i sværdet over rillen i styretappen (15) og gevindbolten (16). Kontroller, at kæden ligger til hele vejen rundt om sværdet. 7. Stram kæden op, ikke for stramt. 8. Sæt kædedækslet (12) på igen sammen med kædejusteringsgrebet (17) og skru spændemøtrikken (18) på. 9. Stram spændemøtrikken, så sværdet sidder fast. Hvis kædestramning skal justeres, skal møtrikken først efterspændes, når justering er sket. Træk altid stikket ud af stikkontakten, før kæden tages af eller lægges på. Kontrol og justering af kædens stramning (Fig. D) Korrekt stramning af kæden er yderst vigtigt og skal kontrolleres før start af saven såvel som under arbejdet med savningen. Tag dig tid til at foretage de fornødne justeringer, det forøger savens ydelse og forlænger kædens levetid. Note: En ny kæde kræver justering efter 5 snit. Dette er normalt i kædens indslidningsperiode, og intervallerne med justeringerne bliver hurtigt længere, efterhånden som saven bruges. Løft kæden (8) let over sværdet (7). Kæden har den korrekte stramning, når den kan trækkes 3 mm op og selv trækker sig tilbage på sværdet (7), når kæden slippes. Kæden må ikke hænge på sværdets underside, så der er luft mellem sværd og kæden. 12

13 Hvis kæden ikke ligger på sværdet og ikke har den rigtige stramning, foretages følgende: 1. Placer saven på et fast underlag. 2. Løsn spændemøtrikken (18) med hånden netop så meget, at kædejusteringsgrebet (17) kan drejes (Fig. K). 3. Når kædejusteringsgrebet (17) drejes med hånden, kan kædestramningen justeres. Drejning med uret strammer kæden og drejning mod uret løsner kæden (Fig. L). 4. Efter justering af kæden trækkes kæden frem og tilbage på sværdet (bær arbejdshandsker) for at sikre, at kæden bevæger sig frit på sværdet og er i korrekt indgreb med kædeledehjulet i forenden af sværdet og med drivhjulet på motoren. NOTE: Hvis kæden er svær at trække rundt, eller den binder på sværdet, er kæden for stram og må justeres. Prøv at dreje spændemøtrikken (18) langsomt en smule mod uret og bevæg kæden samtidigt, indtil den bevæger sig frit. 5. Hold forenden af sværdet oppe og stram spændemøtrikken igen. NOTE: Savkæden strækkes under brug, især når den er ny, og kæden skal strammes lejlighedsvis. En ny kæde kræver oftere justering i indslidningsperioden. Dette er helt normalt. Advarsel! En løs kæde kan springe af sværdet, mens du saver og skade sværd og kæde. En for stram kæde kan ødelægge saven. Begge situationer kan forårsage personskader. Påfylde kædeolie i oliebeholderen (Fig. F) Tilstrækkelig smøring af savkæden under savning er en nødvendighed for at mindske friktionen med sværdet. Saven har automatisk dosering af kædeolien og behøver ikke justering af oliemængden. Kontroller, at oliebeholderens dæksel er skruet fast, så det er lufttæt, da det ellers har indflydelse på oliestrømmen. 13

14 Kontrol af oliestanden Oliestanden skal kontrolleres, før saven startes og efter hver 10 minutters brug. 1. Placer saven på et fast underlag. 2. Vent 1 minut, før oliestanden kontrolleres. 3. Oliestanden skal være minimum ved MIN mærket på oliestandsglasset (20) (Fig.F). 4. Hvis oliestanden er under dette mærke, skal der efterfyldes. Advarsel! Sørg for, at der aldrig er for lidt olie på sværd og kæde. At anvende saven tør eller med for lidt olie vil reducere skæreeffektiviteten, forkorte savens levetid og forårsage, at kæden hurtigt bliver sløv samt overophedning af sværdet. Et tegn kan være røg eller misfarvning af sværdet. Efterfyldning af olie 1. Skru dækslet (21) af oliebeholderens påfyldningsstuds (Fig. D) 2. Brug en tragt, fyld olie på og tør spildt olie op. Vær sikker på, at der ikke kommer snavs i beholderen. 3. Skru dækslet på igen. Instruktioner og anvisninger for betjening af saven Brug af saven Tilslut saven til et egnet forlængerkabel. Aftag sværdets beskyttelseskappe. Hold saven med begge hænder og i begge håndtag. Dette tilsikrer optimal kontrol med saven. Brug ikke saven over skulderhøjde. Hvis du arbejder med en kædesav for første gang, er det en god ide at øve sig i at save med træet i en savbuk. Begynd ikke at save, før saven kører på fuld hastighed. Sørg for, at barkstødet (tænderne på motorhusets forside) er i kontakt med træet. Sav altid i et nyt snit, brug ikke et bestående snit til at save i igen. 14

15 At starte saven 1. Kontroller, at kædebremsen er løsnet. Motoren kan ikke starte, hvis bremsen er i indgreb. Løsn kædebremsen ved at trække kædebremsens håndtag bagud mod motoren (Fig. M). Advarsel! Vær sikker på, at forlængerkablet har det korrekte ledningskvadrat og er den rigtige type til saven. 22. En holder, der forhindrer forlængerkablet i at falde ud, er indbygget i det bageste håndtag (Fig. N). For at benytte denne holder, læg da forlængerkablet dobbelt ca. 30 cm fra enden, og sæt det ind i enden af håndtaget. Læg kabelløkken over tappen (A) og træk let i kablet for at sikre, at det sidder fast i håndtaget. Forbind savens kabel med forlængerkablet. 3. Hold saven med begge hænder, venstre hånd på forreste håndtag (5) og højre hånd på bageste håndtag (4). HOLD IKKE I KÆDEBREMSENS HÅNDTAG. Tommelfingeren og de øvrige fingre skal danne en cirkel om håndtaget (Fig. O) 4. Hold spærreknappen (2) trykket ind med den højre tommelfinger,.og tryk samtidig på start/stop kontakten (1) på bageste håndtag (4). Stop saven ved at slippe start/stop kontakten (1). NOTE: Det er ikke nødvendigt at trykke på spærreknappen (2) så længe start/stop kontakten er aktiveret og motoren kører. Spærreknappen er en sikkerhedsanordning for at undgå utilsigtet start. At stoppe motoren Savens motor vil automatisk stoppe, når start/stop knappen (1) slippes. Spærreknappen skal trykkes ind igen, hvis motoren skal startes igen. Kædebremsen / Håndbeskyttelse Saven er udstyret med en kædebremse, der stopper kædebevægelsen på millisekunder for at reducere skader ved tilbageslag, som er en hurtig opad-bagud bevægelse af sværdet. Dette sker, når næsen på sværdet ved et uheld kommer i berøring med noget eller bliver klemt fast i savsnittet. Håndbeskytteren beskytter også den venstre hånd, hvis den mister grebet i det forreste håndtag. 15

16 Kædebremsen er en sikkerhedsfunktion, der bliver aktiveret, hvis der trykkes på håndbeskytteren, eller hvis brugerens hånd aktiverer kædebremsen ved tilbageslag. Når kædebremsen aktiveres, stopper kædens bevægelse brat, og strømmen til motoren afbrydes. Kædebremsens formål er at reducere muligheden for skader ved tilbageslag. Kædebremsen kan imidlertid ikke yde sikkerhed, hvis saven betjenes skødesløst. Kædebremsen er udløst, når håndtaget trækkes tilbage og er låst. Dette er normalt, når saven kører (Fig. P). Kædebremsen er aktiv og har låst kæden, når håndtaget står i frem position (Fig. Q). NOTE: Motoren kan ikke starte, når kædebremsen er aktiv, og håndtaget står i frem position. Advarsel! Kædebremsen må ikke bruges til at starte og stoppe saven, når den er i brug. Test af kædebremsen Før du begynder at save, bør kædebremsen testes således: 1. Kontroller, at bremsen ikke er aktiv (Fig. P) 2. Placer saven på et fast, fladt og tørt underlag uden løse ting i nærheden. Lad ikke saven komme i kontakt med nogen ting. 3. Sæt stikket i stikkontakten. 4. Tag fat i forreste håndtag (5) (og ikke kædebremsens håndtag (6)) med din venstre hånd. 5. Tag fat i det bageste håndtag med din højre hånd. 6. Tryk spærreknappen (2) ind og tryk på start/stop kontakten (1) med pegefingeren. 7. Mens motoren kører, aktiver da kædebremsen ved at rulle din venstre hånd mod kædebremsehåndtaget. 8. Kæde og motor skal nu stoppe omgående. Advarsel! Hvis kæde og motor ikke stopper omgående, når kædebremsen aktiveres, tag da saven til nærmeste servicecenter. Brug ikke saven, hvis kædebremsen ikke virker ordentligt. 16

17 Fældning Fældning er betegnelsen for at save et træ ned. Små træer på cm i diameter fældes normalt i ét snit. Større træer kræver forhug. Forhugget bestemmer, i hvilken retning træet vil falde. At fælde et træ Advarsel! Det er nødvendigt at planlægge og rydde en flugtvej, før der saves. Flugtvejen skal strække sig bag og diagonalt bagved den linje, hvor træet forventes at falde, som vist i Fig. G. Advarsel! Hvis fældning foregår i skrånende terræn, skal den, der betjener saven, blive på den højeste side, da træet ofte ruller nedad, når det er fældet. NOTE: Faldretningen bestemmes af forhugget. Før der saves, tænk på om større grene og træets naturlige hældning vil få indvirkning på træets faldretning. Advarsel! Fæld ikke træer, hvis der er kraftig eller skiftende vind, eller hvis der er fare for ejendom. Spørg en professionel. Fæld ikke træer, hvis der er fare for at ramme offentlige strømledninger. Hvis det skulle ske, kontakt da omgående den pågældende myndighed. Generelle retningslinjer for træfældning At fælde et træ (FIG. H og I) 1. Lav et horisontalt snit ind til 1/3 af stammens diameter. Derefter laves et diagonalt snit i en vinkel på 45º fra top til bund, således at der dannes et kileformet hak. Dette kaldes et forhug. 2. Lav et snit (fældesnittet) på modsat side af forhugget, men der skal ikke saves helt ind til forhugget. 3. Sæt en fældekile i snittet og vælt træet. 17

18 Fældesnit 1. Brug træ- eller plastikkiler (G) til at forhindre sværd eller kæde i at klemme i snittet. Kiler kan også kontrollere fældningen (faldretningen) (Fig. R) 2. Hvis diameteren af et træ er større end sværdets længde, lav 2 snit. Advarsel! Når fældesnittet kommer tæt på fældekammen ( hængslet ), begynder træet at falde. Når træet begynder at falde, tag saven ud af snittet, sluk den, stil saven fra dig, og forlad området langs en af flugtzonerne (Fig. G). Afgrening (Fig. S) Ved afgrening forstås at fjerne grene på et fældet træ. Støttegrenene (A) skæres ikke af, før træet er skåret op i længder. Skær altid grene, der er under spænding, nedefra og op for at undgå klemning af kæden. Advarsel! Skær aldrig grene af, mens du står på træstammen. 18

19 Opskæring Opskæring er at skære en falden stamme i længder eller stykker. Vær sikker på at stå fast og stå højere end stammen, når der saves i skrånende terræn. Hvis det er muligt, skal stammen være støttet, så den ende, der skal skæres af, ikke hviler på jorden. Hvis stammen er støttet i begge ender, og der skal skæres i midten, lav så først et nedadgående snit i 1/3 af diameteren og derefter et snit nedefra. Det vil afholde stammen fra at klemme sværd og kæde. Vær omhyggelig med, at kæden ikke skærer i jorden, det sløver hurtigt kædens skarphed. 1. Hvis stammen hviler i hele sin længde, skær da fra stammens overside helt igennem, pas på, at kæden ikke rammer jorden (Fig. T). 2. Hvis stammen er støttet i den ene ende, skær 1. snit fra undersiden 1/3 igennem stammen for at undgå splintring. Skær 2. snit fra oversiden, så det rammer det første snit, for at undgå klemning (Fig. U). 3. Stammer støttet i begge ender, skær 1. snit fra oversiden 1/3 af diameteren for at undgå splintring, og derefter 2. snit fra undersiden op i det 1. snit for at undgå klemning. NOTE: Den bedste måde at fastholde en stamme ved opskæring er i en savbuk. Hvis dette ikke er muligt, kan stammen hæves og støttes af grenstumper eller støttestammer. Vær sikker på, at stammen er sikkert støttet. Opskæring ved hjælp af savbuk For både sikkerhed og behagelighed er den korrekte stilling ved opskæring vigtig (Fig. W). Lodret opskæring 1. Hold saven i et fast greb med begge hænder og hold saven på din højre side, når der saves. 2. Hold den venstre arm så strakt som muligt. 3. Læg vægten på begge fødder. Advarsel! Vær sikker på, at sværdet bliver ordentlig smurt, når der saves. 19

20 Vedligeholdelse af sværd og kæde Vedligeholdelse af sværd Advarsel! Vær sikker på, at strømkablet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse på saven. Rigtig vedligeholdelse af sværdet, som forklaret i dette afsnit, er afgørende for, at saven holdes i god stand. Smøring af kædeledehjulet i sværdets spids Vær opmærksom på! Hvis kædeledehjulet ikke smøres, vil det resultere i dårlig ydeevne. (Kun for enheder leveret med sværd med kædeledehjul) Smøring af kædeledehjulet anbefales efter hver gang, saven er brugt. Rens altid kædeledehjulet før smøring. Vedligeholdelse af sværdet De fleste problemer med sværdet kan undgås ved at holde kædesaven godt vedligeholdt. Uensartet slibning af skær og dybdebegrænsere er årsag til de fleste problemer med sværdet, det resulterer først og fremmest i uensartet slid. Når sværdet slides uensartet, bliver sporet bredere, hvilket kan resultere i kædeklapren og vanskelighed med at foretage lige snit. Utilstrækkelig smøring af sværdet og arbejde med en for stram kæde vil bidrage til hurtig slitage af sværdet (se afsnittet om vedligeholdelse af kæden). For at hjælpe til at minimere slid på sværdet, anbefales følgende vedligeholdelse. Sværdet Sværdet skal vendes for hver 5-8 timer, som saven er i brug for at sikre ensartet slitage. Hold sporet i sværdet og smørehullet rent, eventuelt ved at bruge en sporrenser. Kontroller sværdskinnerne (siderne af sporet) for slid. Hvis det er nødvendigt, så fjern hulninger og fil skinnekanten firkantet igen med en fladfil (Fig. Y). Advarsel! Monter aldrig en ny kæde på et slidt kædeledehjul eller ledering. 20

21 Slitage af sværdet Vend sværdet med jævne mellemrum (for eksempel efter hver 5-8 timers brug) for at sikre ensartet slitage på over- og underside af sværdet. Sporet (skinnerne) Sporet i sværdet (eller skinner), der støtter og fører kæden, skal renses, hvis saven har været brugt til tungt arbejde, eller hvis saven virker snavset. Sporet skal renses hver gang, savkæden er demonteret. Oliepassagerne i sværdet Oliepassagerne skal renses for at sikre tilstrækkelig smøring af sværd og kæde under drift. Dette kan gøres ved at føre et tyndt stykke ståltråd ind i olieudløbshullet. NOTE: Kontrol af oliepassagerne kan let foretages. Hvis passagerne er frie, afgiver kæden små oliesprøjt fra spidsen efter få sekunders drift. Saven er udrustet med et automatisk smøresystem. Vedligeholdelse af kæden Lige meget om du har erfaring med eller speciel træning i at håndtere tilbageslag, så vælg altid en kæde med lavt tilbageslag. Det reducerer faren for tilbageslag betydeligt. Kæder med lavt tilbageslag eliminerer ikke helt risikoen for tilbageslag. En Safety 1 kæde må aldrig betragtes som en total beskyttelse mod skader. En kæde med lavt tilbageslag skal altid benyttes sammen med andre beskyttelsestiltag mod tilbageslag. En kæde uden lavt tilbageslag må kun benyttes af erfarne, professionelle kædesavsbrugere. Advarsel! Bær altid arbejdshandsker ved servicearbejder. Foretag ikke service, hvis motoren er varm. Slibning af kæden 21

22 Brug arbejdshandsker, når kæden slibes. Brug en rundfil ø 4,8 mm (3/16 ) Slib altid skærefladen på tænderne fra indersiden mod ydersiden (Fig. Z2), se målene for slibningen i Fig. Z1. Efter slibningen skal skærene på alle led have samme længde og bredde. Henvisning: En skarp kæde laver ensartede chips-agtige spåner. Når kæden begynder at lave savsmuldslignende spåner, er det tid til at slibe kæden. Når kæden har været slebet 3-4 gange, skal højden på dybdebegrænserne kontrolleres. Hvis det er nødvendigt, skal de slibes lavere med en fladfil og efter en skabelon. Det forreste hjørne afrundes (Fig. Z3). Henvisning: Korrekt justering og dermed højde på dybdebegrænseren er lige så vigtig som slibning af kæden. Advarsel! Du må aldrig fjerne, ændre eller sætte sikkerhedsanordninger på din sav ud af funktion. Kædebremsen/håndbeskytteren og en kæde med lavt tilbageslag er vigtige sikkerhedsanordninger lavet til at beskytte dig. Advarsel! Bær altid arbejdshandsker og tag forlængerkabler af, når du arbejder med savkæden. En kæde med lavt tilbageslag opfylder betingelser i ISO Ved at holde kædebremsen og kæden i god stand og korrekt serviceret som anbefalet i denne manual, vil sikkerhedssystemet bevares i hele kædesavens levetid. 22

23 Kædestramning Kontroller ofte kædestramningen og juster så ofte, som det kræves at holde kæden stram på sværdet, men løs nok til at kunne trækkes med hænderne. Se afsnittet Justering og stramning af kæden. Indslidning af en ny savkæde En ny savkæde vil kræve justering allerede efter 5 snit. Dette er normalt i indslidningsperioden, og intervallerne mellem justeringerne vil hurtigt blive længere. Over en vis tidsperiode, vil savens bevægelige dele blive slidt, hvilket resulterer i det, der kaldes kædestrækning. Dette er normalt. Når det ikke længere er muligt at justere kæden til den korrekte stramning, kan der tages et led af kæden. Dette skal gøres hos et autoriseret servicecenter. Advarsel! Fjern aldrig mere end 3 led fra kæden, det kan ødelægge kædeledehjulet. Tekniske data Spænding Frekvens Indgangseffekt 230 VAC 50 Hz W Motoromdrejningstal, ubelastet min -1 Sværdlængde Maksimal skærelængde Bremsetid for kædebremse Oliebeholderkapacitet Vægt Lydtryk LPA Akustisk effekt LWA 400 mm 370 mm 150 ms 180 ml 5,7 / 6,0 kg 81 db(a) 103 db(a) Acceleration i henhold til EN ,5 m/s 2 23

24 EC DECLARATION OF CONFORMITY / EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE The undersigned, representing T&K ENTERPRISE CO.,LTD. herewith declares that the product: Undertegnede, der repræsenterer T&K ENTERPRISE CO.,LTD. erklærer hermed at produktet: Undertecknad, representerar T&K ENTERPRISE CO.,LTD. härmed försäkras att produkt: Productidentification / Produktidentifikation / Produktidentifikation: Nakachi elektrisk kædesav, HN 6216, Model is in conformity with the provisions of the following EC directive(s) er i overensstemmelse med bestemmelserne I følgende EF direktiv(er) överensstämmer med bestämmelser i följande EGdirektiv Reference no. / reference nr. / referens nr.: 2006/95/EC 2006/42/EC 2004/108/EC 2000/14/EC title / titel / titel: Low Voltage Directive Machinery Directive (MD) Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) Outdoor Noise Directive and that the standards and/or technical specifications referenced overleaf have been applied. og at alle standarder og/eller tekniske specifikationer nævnt på næste side er blevet anvendt. och att standard och/eller tekniska specifikationer på nästa sida är tillämpade. Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: (when compliance with the provisions of the Low Voltage directive 2006/95EC is declared) Sidste to cifre I det årstal hvor CE-mærkningen blev påsat: (ved overensstemmelse med bestemmelserne I Lavspændingsdirektivet 2006/95EC) De två sista siffrorna I det årtal då materielen försågs med CE-märke: (I de fall bestämmelser enligt lågspänningsdirektivet LVD 2006/95EC tillämpats) 10 JUN 25,2010 CHINA place and date / sted og dato / plats och datum signature / underskrift / underskrift Tony Ren, General Manager (name and function of the signatory empowered to bind the manufacturer / navn og funktion af den person der er underskriftsbemyndiget på vegne af fabrikanten / namn och befattning av behörig undertecknare) page / side / sida 1/2

25 EC DECLARATION OF CONFORMITY / EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE References of standards and/or technical specifications applied for this declaration of conformity, or parts thereof: Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer som er anvendt til denne overensstemmelseserklæring eller dele deraf: Referenser till harmoniserade standarder eller tekniske specifikationer som tillämpats för denna EG-försäkran om överensstämmelse eller delar däri: - harmonized standards: - harmoniserede standarder: - harmoniserade standarder: no. / nr. / nr.: issue / udgave / utgåva: title / titel / titel: parts / dele / del: EN Hand-held motor-operated electric tools-safety-part1: General requirements 1 EN Hand-held motor-operated electric tools-safety-part2-13: Particular requirements for chain saws other standards and/or technical specifications: - andre standarder og/eller tekniske specifikationer - andra standarder och/eller tekniska specifikationer no. / nr. / nr.: issue / udgave / utgåva: title / titel / titel: parts / dele / del: EN Electromagnetic compatibility-requirements for household appliances,electric tools and similar apparatus part 1: Emission 1 EN Electromagnetic compatibility-requirements for household appliances,electric tools and similar apparatus part 2: Immunity-product famity standard 2 EN Limits for harmonic current emissions (equipment input current<=16a per phase) 3-2 EN Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current<=16a other technical solutions, the details of which are included in the technical documentation or the technical construction file: - andre tekniske løsninger, hvoraf detaljeret information er inkluderet i den tekniske dokumentation eller det tekniske dossier for konstruktionen: - andra tekniska lösningar, detaljer som innefattas i den tekniska dokumentationen eller det tekniska konstruktionsunderlaget - other references or information required by the applicable EC directive(s): - andre referencer eller anden information påkrævet af det/de gældende EF direktiv/er: - andra referenser/ informationer, som erfordras av tillämpliga EG-direktiv: page / side / sida 2/2

J O N S E R E D S E R V I C E

J O N S E R E D S E R V I C E J O N S E R E D S E R V I C E SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 108 89 49-10 SYMBOLER I BRUGERMANUALEN: Afbryd altid strømmen inden udførelse af rengøring eller vedligeholdelse.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 PN. 249411 REV. 05 (01/06) Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 A. ALMEN BESKRIVELSE 1) Håndgreb bagtil 2) Håndbeskyttelsesindretning

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Servicehåndbog. www.oregonchain.eu. Advanced Cutting Technology

Servicehåndbog. www.oregonchain.eu. Advanced Cutting Technology Servicehåndbog www.oregonchain.eu Advanced Cutting Technology Introduktion Introduktion Din kædesav er ikke bedre end din kæde, sværd og næsehjul. Det skal fungere sammen når du arbejder og alle dele skal

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære

Læs mere

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG.

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug. Angående motoren og batteriet henvises til de relaterede brugsanvisninger.

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool-group.dk

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning DPC6430 DPC6431 DPC7330 DPC7331 DPC8131 DPC8132 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og overhold

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Robotplæneklipper. Driftsmanual. Original brugsanvisning (DK) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A

Robotplæneklipper. Driftsmanual. Original brugsanvisning (DK) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A Original brugsanvisning (DK) Robotplæneklipper Driftsmanual RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 WWW.ROBOMOW.COM / WWW.ROBOMOW.EU DOC6011A Robomow RS modeller - EU Declaration of Conformity

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere