Kædesavens hoveddele. Fig. G. Fælderetning. Farezone. Flugtrute. Farezone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kædesavens hoveddele. Fig. G. Fælderetning. Farezone. Flugtrute. Farezone"

Transkript

1

2 2

3 3

4 4

5 Kædesavens hoveddele 1. Start/stop kontakt 2. Spærreknap 4. Bageste håndtag 5. Forreste håndtag 6. Håndtag for kædebremse / Håndbeskytter 7. Sværd 8. Kæde 9. Oliebeholder 10. Kædekappe 12. Kædedæksel 13. Drivhjul 14. Føringsrille 15. Styretap med rille 16. Gevindbolt 17. Greb for kædejustering 18. Spændemøtrik 20. Oliestandsglas 21. Dæksel for oliebeholder 22. Fortandet kulisse til kædestramning Fælderetning Farezone Flugtrute Flugtrute Farezone Fig. G 5

6 Fælderetning (Faldretning) Fældesnit Forhug Beskrivelse af fældning: Brug af forhug 6

7 ADVARSEL For din egen sikkerhed: Læs denne manual omhyggeligt, før kædesaven tages i brug! Sikkerhedsanvisninger Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger, indeholdt i denne manual, ved brug af kædesaven. Følgende symboler bruges i denne manual: Betegner risiko for personskader eller beskadigelse af redskabet Tag forholdsregler til at beskytte øjnene Benyt ikke redskabet i fugtige omgivelser eller i regnvejr Tag omgående stikket ud af kontakten, hvis kablet bliver beskadiget eller revet over Rådfør dig med manualen Produktet må ikke bortskaffes med dagrenovationen. Det skal afleveres på en indsamlingsplads for elektrisk og elektronisk skrot. Containere til dette findes på kommunernes containerpladser. Harald Nyborg A/S er medlem af og betaler til en kollektiv indsamlingsordning, Elretur. Det er forbrugerens garanti for, at produktet bortskaffes på en miljømæssig korrekt måde, og at de dele af produktet, der kan genbruges, oparbejdes til genbrug. Akustisk støjniveau LWA i overensstemmelse med direktivet 2000/14/EC ADVARSEL Ved benyttelse af et elektrisk redskab, skal der iagttages grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, som er nævnt i det følgende for at formindske risiko for brand, elektrisk stød og personskader. Læs og opbevar disse instruktioner før brug af dette produkt. 7

8 1. Hold arbejdsområdet ryddet og i orden. Et rodet arbejdsområde inviterer til ulykker. 2. Tag arbejdsområdets omgivelser i betragtning. Udsæt ikke redskabet for regn. Brug ikke redskabet, hvor der er risiko for at forårsage brand eller eksplosion. 3. Beskyt dig mod elektrisk stød. Undgå berøring med jordforbundne overflader, vandrør, radiatorer, køleskabe o.l. 4. Hold børn og omkringstående væk, når der arbejdes med et elektrisk redskab. Forstyrrelser kan være skyld i, at man mister den fulde kontrol over arbejdet. 5. Opbevaring. Når redskabet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt sted. Det skal opbevares på et aflåst sted i en højde, der er udenfor børns rækkevidde. 6. Pres ikke redskabet. Brug det rigtige redskab til dit arbejde. Det rigtige redskab gør arbejdet bedre og mere sikkert inden for rammerne af, hvad det er beregnet til. 7. Pres ikke et for lille redskab eller tilbehør til at gøre et større redskabs arbejde, for eksempel at bruge en rundsav til at fælde træer eller afskære grene. 8. Klæd dig rigtigt på. Bær ikke løst tøj eller smykker, der kan blive fanget af bevægelige dele. Gummihandsker og skridsikkert fodtøj anbefales ved udendørs arbejde. Bær hovedbeklædning til at holde styr på langt hår. 9. Brug beskyttelsesbriller. Brug støvmaske, hvis savearbejdet støver meget. 10. Tilslut støvopsamlingsudstyr korrekt. Hvis redskabet er udrustet med tilslutning for støvopsamling, kontroller at disse er tilsluttet og bruges korrekt. Støvopsamling kan reducere støvrelaterede farer. 11. Mishandl aldrig kablet. Brug aldrig kablet til at bære redskabet, til at trække i eller trække stikket ud af kontakten. Hold kablet væk fra varme, olie, skarpe hjørner og bevægelige genstande. Et kabel der er ødelagt eller viklet ind i noget, forøger risikoen for elektrisk stød. 12. Brug skruetvinger eller andre fastholdelsesmidler til at holde emnet fast. Det er sikrere end at bruge hænderne, og man har begge hænder fri til at betjene redskabet. 13. Stræk dig ikke længere, end du kan nå sikkert. Hav altid godt fodfæste og en god balance. Derved bevarer du kontrollen over redskabet i uforudsete situationer. 14. Vedligehold redskabet omhyggeligt. Hold skærende værktøj skarpt og rengør det for bedre og sikrere ydeevne. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør. Kontroller strømkablet jævnligt, hvis det er beskadiget, skal det udskiftes af et autoriseret servicested. Kontroller forlængerkabler jævnligt og udskift dem, hvis de er beskadiget. Hold håndtag tørre, rene og fri for olie og fedt. 15. Afbryd redskabet før servicering, og når der skiftes skærende og andet tilbehør. 16. Fjern alt værktøj (skiftenøgler, justeringsværktøj o.l.), før redskabet startes. 8

9 17. Bær aldrig et tilsluttet redskab med fingeren på start/stop kontakten. Vær sikker på, at start/stop kontakten ikke er trykket ind, når redskabet tilsluttes elnettet. 18. Brug forlængerkabler beregnet til udendørs brug, når redskabet bruges udendørs. 19. Vær årvågen. Se, hvad du foretager dig, brug sund fornuft. Brug aldrig et elektrisk redskab, når du er træt. 20. Kontroller for skader. Før du benytter redskabet, kontroller da, at ingen beskyttelseskomponenter eller andre dele er beskadigede. Kontroller, at beskyttelsesfunktioner fungerer korrekt efter deres hensigt. Kontroller, at intet er monteret skævt, at bevægelige dele kan bevæges frit, at der ikke er beskadigelser eller andre forhold, der kan påvirke redskabets brug. Hvis en beskyttelsesanordning eller andre dele er beskadigede, skal de udskiftet af et autoriseret servicested, hvis andet ikke er anført i manualen. Defekte kontakter skal udskiftes af et autoriseret servicested. Benyt ikke redskabet, hvis start/stop kontakten ikke virker. 21. Advarsel! Brug af ethvert tilbehør, der ikke anbefales i denne manual, indebærer fare for personskader. 22. Lad dit redskab reparere af en kvalificeret person eller et autoriseret servicested. Dette elektriske redskab er i overensstemmelse med alle relevante sikkerhedskrav. Reparationer skal altid foretages af kvalificerede personer og med brug af originale reservedele. Hvis dette ikke overholdes, kan det være til betydelig fare for brugeren. Yderligere instruktioner og anvisninger for brug af kædesave 1. Brug ikke kædesaven over skulderhøjde. 2. Hold altid kædesaven med begge hænder. 3. Undgå at save i jord, wirer, hegn, unge træer samt imprægneret træ. 4. Kædesave må ikke benyttes af børn eller utrænede personer. 5. Bær tætsiddende beskyttelsesdragt for at beskytte kroppen. 6. Tilslut kun redskabet til en elektrisk gruppe, der er beskyttet med et fejlstrømsrelæ (HFI/HPFI), der bryder ved en fejlstrøm på maksimum 30 ma. Kontroller redskabet før brug, hvis det er beskadiget, må det ikke benyttes. Hvis redskabet er beskadiget, skal det repareres hos et autoriseret servicested. Brug ikke redskabet, hvis strømkablet er slidt eller beskadiget. 7. Kontroller forlængerkabler for slitage eller beskadigelser. Hvis forlængerkablet beskadiges, træk omgående stikket ud af stikkontakten. Rør ikke kablet, før stikket er trukket ud. 8. Før savning påbegyndes, skal du sikre dig, at du har en sikker flugtvej for faldende træer og grene. 9

10 9. Bær hjelm og brug handsker samt sikkerhedssko. 10. Vær sikker på, at du står fast og sikkert. 11. Sav aldrig unge træer og små buske. 12. Sav aldrig i metal. 13. Undgå at komme til at save i jorden. 14. Brug ikke kædesaven i nærheden af børn eller dyr. 15. Brug kun kædesaven i dagslys eller i godt oplyst område. 16. Brug kun kædesaven med kæden vendende væk fra dig. Start aldrig saven i en anden position. 17. Hold altid hænder og fødder væk fra savkæden. 18. Undgå at røre ved savkæden. 19. Vær sikker på, at strømkablet ikke kommer i berøring med savkæden. 20. Stop saven, før du sætter den fra dig. Afvent, at savkæden holder op med at bevæge sig. 21. Prøv aldrig selv at stoppe savkæden. Vær opmærksom på, at savkæden forsætter med at bevæge sig i et kort øjeblik, efter at du har sluppet start/stop kontakten. 22. Brug kun tilbehør leveret af producenten. 23. Tag stikket ud af stikkontakten, når du er færdig med at arbejde, før servicering, eller når maskinen ikke er i brug. 24. Opbevar kædesaven sikkert og uden for børns rækkevidde Tilbageslag Tilbageslag er en bevægelse af sværdet opad og bagud, hvis sværdet uventet rammer et objekt. Dette kan ske med stor kraft. Hold derfor kædesaven i et fast og sikkert greb med begge hænder, når motoren er i gang. Vær fokuseret på arbejdet. Tilbageslag skyldes oftest: Uforsætlig berøring med grene, når kæden kører. Berøring med hårde materialer, for eksempel metal eller mørtel, som er indkapslet i træet. 10

11 En uskarp kæde. En kæde, der ikke har den korrekte stramning. Savning over skulderhøjde. Ikke fokus på arbejdet. At man ikke står sikkert. Savning i et tidligere snit. Elektrisk sikkerhed Kontroller altid, at den aktuelle netspænding stemmer overens med spændingsangivelsen på kædesavens mærkeplade. Dette udstyr er beregnet til brug med en strømforsyning, hvis tilladelige impedans er 0,2945 Ω eller mindre. Samle- og justeringsinstruktioner Din nye kædesav kan anvendes til forskellige opgaver som brændesavning, fremstilling af hegnsstolper, fældning af mindre træer, beskæring i jordplan og let tømrerarbejde. Sav kun træ og træprodukter med saven. Samling Din nye sav kan kræve montage/samling af sværdet, savkæden, dækslet over drivhjulet, justering af kæden samt påfyldning af kædeolie, før den er klar til brug. Læs alle anvisninger og instruktioner omhyggeligt. Installer ikke anden størrelse/type sværd eller kæde, end der foreskrives for den pågældende model. Samling af sværd og kæde (Fig. B og C) ADVARSEL! Bær altid arbejdshandsker, når du arbejder med saven, til beskyttelse mod tændernes skarpe skæreflader. 11

12 1. Placer saven på et fast underlag. 2. Skru spændemøtrikken (18) løs og fjern den sammen med kædejusteringsgrebet (17) og kædedækslet (12). 3. Læg kæden (8) på sværdet (7), startende i forenden, med tændernes skæreflade pegende i kædens bevægelsesretning. Se pilen på huset. 4. Stram kæden således, at der dannes en løkke ved sværdets bagende. 5. Placer sværdet med kæden på savhuset og læg kæden hen over drivhjulet (13). 6. Placer føringsrillen (14) i sværdet over rillen i styretappen (15) og gevindbolten (16). Kontroller, at kæden ligger til hele vejen rundt om sværdet. 7. Stram kæden op, ikke for stramt. 8. Sæt kædedækslet (12) på igen sammen med kædejusteringsgrebet (17) og skru spændemøtrikken (18) på. 9. Stram spændemøtrikken, så sværdet sidder fast. Hvis kædestramning skal justeres, skal møtrikken først efterspændes, når justering er sket. Træk altid stikket ud af stikkontakten, før kæden tages af eller lægges på. Kontrol og justering af kædens stramning (Fig. D) Korrekt stramning af kæden er yderst vigtigt og skal kontrolleres før start af saven såvel som under arbejdet med savningen. Tag dig tid til at foretage de fornødne justeringer, det forøger savens ydelse og forlænger kædens levetid. Note: En ny kæde kræver justering efter 5 snit. Dette er normalt i kædens indslidningsperiode, og intervallerne med justeringerne bliver hurtigt længere, efterhånden som saven bruges. Løft kæden (8) let over sværdet (7). Kæden har den korrekte stramning, når den kan trækkes 3 mm op og selv trækker sig tilbage på sværdet (7), når kæden slippes. Kæden må ikke hænge på sværdets underside, så der er luft mellem sværd og kæden. 12

13 Hvis kæden ikke ligger på sværdet og ikke har den rigtige stramning, foretages følgende: 1. Placer saven på et fast underlag. 2. Løsn spændemøtrikken (18) med hånden netop så meget, at kædejusteringsgrebet (17) kan drejes (Fig. K). 3. Når kædejusteringsgrebet (17) drejes med hånden, kan kædestramningen justeres. Drejning med uret strammer kæden og drejning mod uret løsner kæden (Fig. L). 4. Efter justering af kæden trækkes kæden frem og tilbage på sværdet (bær arbejdshandsker) for at sikre, at kæden bevæger sig frit på sværdet og er i korrekt indgreb med kædeledehjulet i forenden af sværdet og med drivhjulet på motoren. NOTE: Hvis kæden er svær at trække rundt, eller den binder på sværdet, er kæden for stram og må justeres. Prøv at dreje spændemøtrikken (18) langsomt en smule mod uret og bevæg kæden samtidigt, indtil den bevæger sig frit. 5. Hold forenden af sværdet oppe og stram spændemøtrikken igen. NOTE: Savkæden strækkes under brug, især når den er ny, og kæden skal strammes lejlighedsvis. En ny kæde kræver oftere justering i indslidningsperioden. Dette er helt normalt. Advarsel! En løs kæde kan springe af sværdet, mens du saver og skade sværd og kæde. En for stram kæde kan ødelægge saven. Begge situationer kan forårsage personskader. Påfylde kædeolie i oliebeholderen (Fig. F) Tilstrækkelig smøring af savkæden under savning er en nødvendighed for at mindske friktionen med sværdet. Saven har automatisk dosering af kædeolien og behøver ikke justering af oliemængden. Kontroller, at oliebeholderens dæksel er skruet fast, så det er lufttæt, da det ellers har indflydelse på oliestrømmen. 13

14 Kontrol af oliestanden Oliestanden skal kontrolleres, før saven startes og efter hver 10 minutters brug. 1. Placer saven på et fast underlag. 2. Vent 1 minut, før oliestanden kontrolleres. 3. Oliestanden skal være minimum ved MIN mærket på oliestandsglasset (20) (Fig.F). 4. Hvis oliestanden er under dette mærke, skal der efterfyldes. Advarsel! Sørg for, at der aldrig er for lidt olie på sværd og kæde. At anvende saven tør eller med for lidt olie vil reducere skæreeffektiviteten, forkorte savens levetid og forårsage, at kæden hurtigt bliver sløv samt overophedning af sværdet. Et tegn kan være røg eller misfarvning af sværdet. Efterfyldning af olie 1. Skru dækslet (21) af oliebeholderens påfyldningsstuds (Fig. D) 2. Brug en tragt, fyld olie på og tør spildt olie op. Vær sikker på, at der ikke kommer snavs i beholderen. 3. Skru dækslet på igen. Instruktioner og anvisninger for betjening af saven Brug af saven Tilslut saven til et egnet forlængerkabel. Aftag sværdets beskyttelseskappe. Hold saven med begge hænder og i begge håndtag. Dette tilsikrer optimal kontrol med saven. Brug ikke saven over skulderhøjde. Hvis du arbejder med en kædesav for første gang, er det en god ide at øve sig i at save med træet i en savbuk. Begynd ikke at save, før saven kører på fuld hastighed. Sørg for, at barkstødet (tænderne på motorhusets forside) er i kontakt med træet. Sav altid i et nyt snit, brug ikke et bestående snit til at save i igen. 14

15 At starte saven 1. Kontroller, at kædebremsen er løsnet. Motoren kan ikke starte, hvis bremsen er i indgreb. Løsn kædebremsen ved at trække kædebremsens håndtag bagud mod motoren (Fig. M). Advarsel! Vær sikker på, at forlængerkablet har det korrekte ledningskvadrat og er den rigtige type til saven. 22. En holder, der forhindrer forlængerkablet i at falde ud, er indbygget i det bageste håndtag (Fig. N). For at benytte denne holder, læg da forlængerkablet dobbelt ca. 30 cm fra enden, og sæt det ind i enden af håndtaget. Læg kabelløkken over tappen (A) og træk let i kablet for at sikre, at det sidder fast i håndtaget. Forbind savens kabel med forlængerkablet. 3. Hold saven med begge hænder, venstre hånd på forreste håndtag (5) og højre hånd på bageste håndtag (4). HOLD IKKE I KÆDEBREMSENS HÅNDTAG. Tommelfingeren og de øvrige fingre skal danne en cirkel om håndtaget (Fig. O) 4. Hold spærreknappen (2) trykket ind med den højre tommelfinger,.og tryk samtidig på start/stop kontakten (1) på bageste håndtag (4). Stop saven ved at slippe start/stop kontakten (1). NOTE: Det er ikke nødvendigt at trykke på spærreknappen (2) så længe start/stop kontakten er aktiveret og motoren kører. Spærreknappen er en sikkerhedsanordning for at undgå utilsigtet start. At stoppe motoren Savens motor vil automatisk stoppe, når start/stop knappen (1) slippes. Spærreknappen skal trykkes ind igen, hvis motoren skal startes igen. Kædebremsen / Håndbeskyttelse Saven er udstyret med en kædebremse, der stopper kædebevægelsen på millisekunder for at reducere skader ved tilbageslag, som er en hurtig opad-bagud bevægelse af sværdet. Dette sker, når næsen på sværdet ved et uheld kommer i berøring med noget eller bliver klemt fast i savsnittet. Håndbeskytteren beskytter også den venstre hånd, hvis den mister grebet i det forreste håndtag. 15

16 Kædebremsen er en sikkerhedsfunktion, der bliver aktiveret, hvis der trykkes på håndbeskytteren, eller hvis brugerens hånd aktiverer kædebremsen ved tilbageslag. Når kædebremsen aktiveres, stopper kædens bevægelse brat, og strømmen til motoren afbrydes. Kædebremsens formål er at reducere muligheden for skader ved tilbageslag. Kædebremsen kan imidlertid ikke yde sikkerhed, hvis saven betjenes skødesløst. Kædebremsen er udløst, når håndtaget trækkes tilbage og er låst. Dette er normalt, når saven kører (Fig. P). Kædebremsen er aktiv og har låst kæden, når håndtaget står i frem position (Fig. Q). NOTE: Motoren kan ikke starte, når kædebremsen er aktiv, og håndtaget står i frem position. Advarsel! Kædebremsen må ikke bruges til at starte og stoppe saven, når den er i brug. Test af kædebremsen Før du begynder at save, bør kædebremsen testes således: 1. Kontroller, at bremsen ikke er aktiv (Fig. P) 2. Placer saven på et fast, fladt og tørt underlag uden løse ting i nærheden. Lad ikke saven komme i kontakt med nogen ting. 3. Sæt stikket i stikkontakten. 4. Tag fat i forreste håndtag (5) (og ikke kædebremsens håndtag (6)) med din venstre hånd. 5. Tag fat i det bageste håndtag med din højre hånd. 6. Tryk spærreknappen (2) ind og tryk på start/stop kontakten (1) med pegefingeren. 7. Mens motoren kører, aktiver da kædebremsen ved at rulle din venstre hånd mod kædebremsehåndtaget. 8. Kæde og motor skal nu stoppe omgående. Advarsel! Hvis kæde og motor ikke stopper omgående, når kædebremsen aktiveres, tag da saven til nærmeste servicecenter. Brug ikke saven, hvis kædebremsen ikke virker ordentligt. 16

17 Fældning Fældning er betegnelsen for at save et træ ned. Små træer på cm i diameter fældes normalt i ét snit. Større træer kræver forhug. Forhugget bestemmer, i hvilken retning træet vil falde. At fælde et træ Advarsel! Det er nødvendigt at planlægge og rydde en flugtvej, før der saves. Flugtvejen skal strække sig bag og diagonalt bagved den linje, hvor træet forventes at falde, som vist i Fig. G. Advarsel! Hvis fældning foregår i skrånende terræn, skal den, der betjener saven, blive på den højeste side, da træet ofte ruller nedad, når det er fældet. NOTE: Faldretningen bestemmes af forhugget. Før der saves, tænk på om større grene og træets naturlige hældning vil få indvirkning på træets faldretning. Advarsel! Fæld ikke træer, hvis der er kraftig eller skiftende vind, eller hvis der er fare for ejendom. Spørg en professionel. Fæld ikke træer, hvis der er fare for at ramme offentlige strømledninger. Hvis det skulle ske, kontakt da omgående den pågældende myndighed. Generelle retningslinjer for træfældning At fælde et træ (FIG. H og I) 1. Lav et horisontalt snit ind til 1/3 af stammens diameter. Derefter laves et diagonalt snit i en vinkel på 45º fra top til bund, således at der dannes et kileformet hak. Dette kaldes et forhug. 2. Lav et snit (fældesnittet) på modsat side af forhugget, men der skal ikke saves helt ind til forhugget. 3. Sæt en fældekile i snittet og vælt træet. 17

18 Fældesnit 1. Brug træ- eller plastikkiler (G) til at forhindre sværd eller kæde i at klemme i snittet. Kiler kan også kontrollere fældningen (faldretningen) (Fig. R) 2. Hvis diameteren af et træ er større end sværdets længde, lav 2 snit. Advarsel! Når fældesnittet kommer tæt på fældekammen ( hængslet ), begynder træet at falde. Når træet begynder at falde, tag saven ud af snittet, sluk den, stil saven fra dig, og forlad området langs en af flugtzonerne (Fig. G). Afgrening (Fig. S) Ved afgrening forstås at fjerne grene på et fældet træ. Støttegrenene (A) skæres ikke af, før træet er skåret op i længder. Skær altid grene, der er under spænding, nedefra og op for at undgå klemning af kæden. Advarsel! Skær aldrig grene af, mens du står på træstammen. 18

19 Opskæring Opskæring er at skære en falden stamme i længder eller stykker. Vær sikker på at stå fast og stå højere end stammen, når der saves i skrånende terræn. Hvis det er muligt, skal stammen være støttet, så den ende, der skal skæres af, ikke hviler på jorden. Hvis stammen er støttet i begge ender, og der skal skæres i midten, lav så først et nedadgående snit i 1/3 af diameteren og derefter et snit nedefra. Det vil afholde stammen fra at klemme sværd og kæde. Vær omhyggelig med, at kæden ikke skærer i jorden, det sløver hurtigt kædens skarphed. 1. Hvis stammen hviler i hele sin længde, skær da fra stammens overside helt igennem, pas på, at kæden ikke rammer jorden (Fig. T). 2. Hvis stammen er støttet i den ene ende, skær 1. snit fra undersiden 1/3 igennem stammen for at undgå splintring. Skær 2. snit fra oversiden, så det rammer det første snit, for at undgå klemning (Fig. U). 3. Stammer støttet i begge ender, skær 1. snit fra oversiden 1/3 af diameteren for at undgå splintring, og derefter 2. snit fra undersiden op i det 1. snit for at undgå klemning. NOTE: Den bedste måde at fastholde en stamme ved opskæring er i en savbuk. Hvis dette ikke er muligt, kan stammen hæves og støttes af grenstumper eller støttestammer. Vær sikker på, at stammen er sikkert støttet. Opskæring ved hjælp af savbuk For både sikkerhed og behagelighed er den korrekte stilling ved opskæring vigtig (Fig. W). Lodret opskæring 1. Hold saven i et fast greb med begge hænder og hold saven på din højre side, når der saves. 2. Hold den venstre arm så strakt som muligt. 3. Læg vægten på begge fødder. Advarsel! Vær sikker på, at sværdet bliver ordentlig smurt, når der saves. 19

20 Vedligeholdelse af sværd og kæde Vedligeholdelse af sværd Advarsel! Vær sikker på, at strømkablet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse på saven. Rigtig vedligeholdelse af sværdet, som forklaret i dette afsnit, er afgørende for, at saven holdes i god stand. Smøring af kædeledehjulet i sværdets spids Vær opmærksom på! Hvis kædeledehjulet ikke smøres, vil det resultere i dårlig ydeevne. (Kun for enheder leveret med sværd med kædeledehjul) Smøring af kædeledehjulet anbefales efter hver gang, saven er brugt. Rens altid kædeledehjulet før smøring. Vedligeholdelse af sværdet De fleste problemer med sværdet kan undgås ved at holde kædesaven godt vedligeholdt. Uensartet slibning af skær og dybdebegrænsere er årsag til de fleste problemer med sværdet, det resulterer først og fremmest i uensartet slid. Når sværdet slides uensartet, bliver sporet bredere, hvilket kan resultere i kædeklapren og vanskelighed med at foretage lige snit. Utilstrækkelig smøring af sværdet og arbejde med en for stram kæde vil bidrage til hurtig slitage af sværdet (se afsnittet om vedligeholdelse af kæden). For at hjælpe til at minimere slid på sværdet, anbefales følgende vedligeholdelse. Sværdet Sværdet skal vendes for hver 5-8 timer, som saven er i brug for at sikre ensartet slitage. Hold sporet i sværdet og smørehullet rent, eventuelt ved at bruge en sporrenser. Kontroller sværdskinnerne (siderne af sporet) for slid. Hvis det er nødvendigt, så fjern hulninger og fil skinnekanten firkantet igen med en fladfil (Fig. Y). Advarsel! Monter aldrig en ny kæde på et slidt kædeledehjul eller ledering. 20

21 Slitage af sværdet Vend sværdet med jævne mellemrum (for eksempel efter hver 5-8 timers brug) for at sikre ensartet slitage på over- og underside af sværdet. Sporet (skinnerne) Sporet i sværdet (eller skinner), der støtter og fører kæden, skal renses, hvis saven har været brugt til tungt arbejde, eller hvis saven virker snavset. Sporet skal renses hver gang, savkæden er demonteret. Oliepassagerne i sværdet Oliepassagerne skal renses for at sikre tilstrækkelig smøring af sværd og kæde under drift. Dette kan gøres ved at føre et tyndt stykke ståltråd ind i olieudløbshullet. NOTE: Kontrol af oliepassagerne kan let foretages. Hvis passagerne er frie, afgiver kæden små oliesprøjt fra spidsen efter få sekunders drift. Saven er udrustet med et automatisk smøresystem. Vedligeholdelse af kæden Lige meget om du har erfaring med eller speciel træning i at håndtere tilbageslag, så vælg altid en kæde med lavt tilbageslag. Det reducerer faren for tilbageslag betydeligt. Kæder med lavt tilbageslag eliminerer ikke helt risikoen for tilbageslag. En Safety 1 kæde må aldrig betragtes som en total beskyttelse mod skader. En kæde med lavt tilbageslag skal altid benyttes sammen med andre beskyttelsestiltag mod tilbageslag. En kæde uden lavt tilbageslag må kun benyttes af erfarne, professionelle kædesavsbrugere. Advarsel! Bær altid arbejdshandsker ved servicearbejder. Foretag ikke service, hvis motoren er varm. Slibning af kæden 21

22 Brug arbejdshandsker, når kæden slibes. Brug en rundfil ø 4,8 mm (3/16 ) Slib altid skærefladen på tænderne fra indersiden mod ydersiden (Fig. Z2), se målene for slibningen i Fig. Z1. Efter slibningen skal skærene på alle led have samme længde og bredde. Henvisning: En skarp kæde laver ensartede chips-agtige spåner. Når kæden begynder at lave savsmuldslignende spåner, er det tid til at slibe kæden. Når kæden har været slebet 3-4 gange, skal højden på dybdebegrænserne kontrolleres. Hvis det er nødvendigt, skal de slibes lavere med en fladfil og efter en skabelon. Det forreste hjørne afrundes (Fig. Z3). Henvisning: Korrekt justering og dermed højde på dybdebegrænseren er lige så vigtig som slibning af kæden. Advarsel! Du må aldrig fjerne, ændre eller sætte sikkerhedsanordninger på din sav ud af funktion. Kædebremsen/håndbeskytteren og en kæde med lavt tilbageslag er vigtige sikkerhedsanordninger lavet til at beskytte dig. Advarsel! Bær altid arbejdshandsker og tag forlængerkabler af, når du arbejder med savkæden. En kæde med lavt tilbageslag opfylder betingelser i ISO Ved at holde kædebremsen og kæden i god stand og korrekt serviceret som anbefalet i denne manual, vil sikkerhedssystemet bevares i hele kædesavens levetid. 22

23 Kædestramning Kontroller ofte kædestramningen og juster så ofte, som det kræves at holde kæden stram på sværdet, men løs nok til at kunne trækkes med hænderne. Se afsnittet Justering og stramning af kæden. Indslidning af en ny savkæde En ny savkæde vil kræve justering allerede efter 5 snit. Dette er normalt i indslidningsperioden, og intervallerne mellem justeringerne vil hurtigt blive længere. Over en vis tidsperiode, vil savens bevægelige dele blive slidt, hvilket resulterer i det, der kaldes kædestrækning. Dette er normalt. Når det ikke længere er muligt at justere kæden til den korrekte stramning, kan der tages et led af kæden. Dette skal gøres hos et autoriseret servicecenter. Advarsel! Fjern aldrig mere end 3 led fra kæden, det kan ødelægge kædeledehjulet. Tekniske data Spænding Frekvens Indgangseffekt 230 VAC 50 Hz W Motoromdrejningstal, ubelastet min -1 Sværdlængde Maksimal skærelængde Bremsetid for kædebremse Oliebeholderkapacitet Vægt Lydtryk LPA Akustisk effekt LWA 400 mm 370 mm 150 ms 180 ml 5,7 / 6,0 kg 81 db(a) 103 db(a) Acceleration i henhold til EN ,5 m/s 2 23

24 EC DECLARATION OF CONFORMITY / EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE The undersigned, representing T&K ENTERPRISE CO.,LTD. herewith declares that the product: Undertegnede, der repræsenterer T&K ENTERPRISE CO.,LTD. erklærer hermed at produktet: Undertecknad, representerar T&K ENTERPRISE CO.,LTD. härmed försäkras att produkt: Productidentification / Produktidentifikation / Produktidentifikation: Nakachi elektrisk kædesav, HN 6216, Model is in conformity with the provisions of the following EC directive(s) er i overensstemmelse med bestemmelserne I følgende EF direktiv(er) överensstämmer med bestämmelser i följande EGdirektiv Reference no. / reference nr. / referens nr.: 2006/95/EC 2006/42/EC 2004/108/EC 2000/14/EC title / titel / titel: Low Voltage Directive Machinery Directive (MD) Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) Outdoor Noise Directive and that the standards and/or technical specifications referenced overleaf have been applied. og at alle standarder og/eller tekniske specifikationer nævnt på næste side er blevet anvendt. och att standard och/eller tekniska specifikationer på nästa sida är tillämpade. Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: (when compliance with the provisions of the Low Voltage directive 2006/95EC is declared) Sidste to cifre I det årstal hvor CE-mærkningen blev påsat: (ved overensstemmelse med bestemmelserne I Lavspændingsdirektivet 2006/95EC) De två sista siffrorna I det årtal då materielen försågs med CE-märke: (I de fall bestämmelser enligt lågspänningsdirektivet LVD 2006/95EC tillämpats) 10 JUN 25,2010 CHINA place and date / sted og dato / plats och datum signature / underskrift / underskrift Tony Ren, General Manager (name and function of the signatory empowered to bind the manufacturer / navn og funktion af den person der er underskriftsbemyndiget på vegne af fabrikanten / namn och befattning av behörig undertecknare) page / side / sida 1/2

25 EC DECLARATION OF CONFORMITY / EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE References of standards and/or technical specifications applied for this declaration of conformity, or parts thereof: Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer som er anvendt til denne overensstemmelseserklæring eller dele deraf: Referenser till harmoniserade standarder eller tekniske specifikationer som tillämpats för denna EG-försäkran om överensstämmelse eller delar däri: - harmonized standards: - harmoniserede standarder: - harmoniserade standarder: no. / nr. / nr.: issue / udgave / utgåva: title / titel / titel: parts / dele / del: EN Hand-held motor-operated electric tools-safety-part1: General requirements 1 EN Hand-held motor-operated electric tools-safety-part2-13: Particular requirements for chain saws other standards and/or technical specifications: - andre standarder og/eller tekniske specifikationer - andra standarder och/eller tekniska specifikationer no. / nr. / nr.: issue / udgave / utgåva: title / titel / titel: parts / dele / del: EN Electromagnetic compatibility-requirements for household appliances,electric tools and similar apparatus part 1: Emission 1 EN Electromagnetic compatibility-requirements for household appliances,electric tools and similar apparatus part 2: Immunity-product famity standard 2 EN Limits for harmonic current emissions (equipment input current<=16a per phase) 3-2 EN Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current<=16a other technical solutions, the details of which are included in the technical documentation or the technical construction file: - andre tekniske løsninger, hvoraf detaljeret information er inkluderet i den tekniske dokumentation eller det tekniske dossier for konstruktionen: - andra tekniska lösningar, detaljer som innefattas i den tekniska dokumentationen eller det tekniska konstruktionsunderlaget - other references or information required by the applicable EC directive(s): - andre referencer eller anden information påkrævet af det/de gældende EF direktiv/er: - andra referenser/ informationer, som erfordras av tillämpliga EG-direktiv: page / side / sida 2/2

GRÆSTRIMMER LTA350 HN 10052 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug.

GRÆSTRIMMER LTA350 HN 10052 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug. GRÆSTRIMMER LTA350 HN 10052 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug. 1 GRÆSTRIMMERENS HOVEDDELE 1. Håndtag 2. Startkontakt 3. Kabelholder 4. Kabel og stik 5.

Læs mere

Elektrisk kædesav HN 2938 Model: SCS723 BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk kædesav HN 2938 Model: SCS723 BRUGERVEJLEDNING Elektrisk kædesav HN 2938 Model: SCS723 BRUGERVEJLEDNING 1 2 3 Indhold Symbolernes betydning... 05 Generelle sikkerhedsinstruktioner... 06 Specielle sikkerhedsinstruktioner... 07 Specifikationer... 08

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Elektrisk tryksprøjte SX-MD5 HN5519

BRUGERVEJLEDNING. Elektrisk tryksprøjte SX-MD5 HN5519 BRUGERVEJLEDNING Elektrisk tryksprøjte SX-MD5 HN5519 Pas på denne brugervejledning og hold den i god stand. For at benytte og vedligeholde sprøjten korrekt, så læs vejledningen omhyggeligt, før sprøjten

Læs mere

Elektrisk kædesav HN10138 Model: SCS723 BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk kædesav HN10138 Model: SCS723 BRUGERVEJLEDNING Elektrisk kædesav HN10138 Model: SCS723 BRUGERVEJLEDNING 1 2 3 Indhold Symbolernes betydning... 05 Generelle sikkerhedsinstruktioner... 06 Specielle sikkerhedsinstruktioner... 07 Specifikationer... 08

Læs mere

TELESKOPKÆDESAV PS007E

TELESKOPKÆDESAV PS007E TELESKOPKÆDESAV PS007E HN 10055 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før redskabet tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. SYMBOLERNES BETYDNING Nogle af disse symboler

Læs mere

2i1 HÆKKEKLIPPER & KÆDESAV MED TELESKOPSKAFT PSH800

2i1 HÆKKEKLIPPER & KÆDESAV MED TELESKOPSKAFT PSH800 2i1 HÆKKEKLIPPER & KÆDESAV MED TELESKOPSKAFT PSH800 HN 10057 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før redskabet tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF DE

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Batteridrevet tryksprøjte SX-MD16E HN5458

BRUGERVEJLEDNING. Batteridrevet tryksprøjte SX-MD16E HN5458 BRUGERVEJLEDNING Batteridrevet tryksprøjte SX-MD16E HN5458 Pas på denne brugervejledning og hold den i god stand. For at benytte og vedligeholde sprøjten korrekt, så læs vejledningen omhyggeligt, før sprøjten

Læs mere

Elektrisk mosfjerner og vertikalskærer HN 10043

Elektrisk mosfjerner og vertikalskærer HN 10043 Elektrisk mosfjerner og vertikalskærer HN 10043 Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. BILLEDER TIL MASKINENS SAMLING

Læs mere

Brugervejledning LØVSUGER BVT2500A-T HN 10119

Brugervejledning LØVSUGER BVT2500A-T HN 10119 Brugervejledning LØVSUGER BVT2500A-T HN 10119 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER Sikkerhedsanvisninger Advarsel! Læs og forstå alle anvisninger og instruktioner. Hvis nedenstående instruktioner ikke følges, kan

Læs mere

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsats Træfældning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Benzinkædesav HN3729. Brugervejledning

Benzinkædesav HN3729. Brugervejledning Benzinkædesav HN3729 Brugervejledning OBS! Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug, for at undgå ulykker og fare for personskader. SIKKERHED HAR 1. PRIORITET De med dette advarselssymbol

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN SHF2500

KOMPOSTKVÆRN SHF2500 KOMPOSTKVÆRN SHF2500 HN 10244 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før kompostkværnen tages i brug, og gem vejledningen til senere reference. Her finder du vigtige informationer om maskinens

Læs mere

LØVBLÆSER E435C. Brugervejledning

LØVBLÆSER E435C. Brugervejledning LØVBLÆSER E435C Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før løvblæseren tages i brug, og vær specielt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

LØVSUGER BVV2800 HN Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før løvsugeren tages i brug.

LØVSUGER BVV2800 HN Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før løvsugeren tages i brug. LØVSUGER BVV2800 HN 10058 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før løvsugeren tages i brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt om brugervejledningen... 4 Før du starter... 4 Hvad løvsugeren

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498

Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498 Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498 2 3 ANVISNINGER For at få glæde af maskinen længst muligt, bedes du venligst læse denne brugervejledning samt sikkerhedsanvisningerne, før maskinen tages

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

PLÆNEKLIPPER E142C HN Brugervejledning

PLÆNEKLIPPER E142C HN Brugervejledning PLÆNEKLIPPER E142C HN 12365 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før plæneklipperen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Oversættelse af den originale brugsanvisning. Indhold

Læs mere

VENLIGST LÆS INSTRUKTIONS MANUAL GRUNDIGT FØR BRUG

VENLIGST LÆS INSTRUKTIONS MANUAL GRUNDIGT FØR BRUG Instruktions Manual Græstrimmer Art: 76700510 / 76700515 EAN: 5709133910396 / 5709133910426 VENLIGST LÆS INSTRUKTIONS MANUAL GRUNDIGT FØR BRUG 1 A D 16 2 Beskrivelser: 1 Græs trimmer Nedre del 9 Beskyttelseshætte

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

PLÆNEKLIPPER M510I HN 10068. Brugervejledning. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før plæneklipperen tages i brug.

PLÆNEKLIPPER M510I HN 10068. Brugervejledning. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før plæneklipperen tages i brug. PLÆNEKLIPPER M510I HN 10068 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før plæneklipperen tages i brug. Brugervejledningen indeholder vigtige informationer om sikkerhed, samling, brug og

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK Ret til ændringer forbeholdes BRUGERVEJLEDNING TBS-205/1000 BORDRUNDSAV Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005 Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK-0412-20 G RESERVEDELSZEICHNING H I E F D C

Læs mere

Benzin græstrimmer model CDB30

Benzin græstrimmer model CDB30 Benzin græstrimmer model CDB30 HN 10125 Brugervejledning OBS! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før ibrugtagning og vedligeholdelse. Brugervejledningen indeholder vigtig information, som hjælper til

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

PLÆNEKLIPPER S461V-W

PLÆNEKLIPPER S461V-W PLÆNEKLIPPER S461V-W HN 10067 Brugervejledning Læs instruktioner og sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omhyggeligt, før plæneklipperen tages i brug. CE Deklaration Plæneklipperen opfylder European

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol MANUAL TJEP TP45 tagpappistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

POWXG1006 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4

POWXG1006 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 5.1 Sikkerhedsforskrifter og forebyggelse af ulykker... 4 6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 KOMPOSTKVÆRN 2500 W Brugervejledning Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 12 2 1 1 1 2 7 2 INDHOLD

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107680 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44 SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool.dk

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere