TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER"

Transkript

1 TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL Usædvanlig høj nyttevirkning - brænde: 88,7% (EN 303-5) -olie 93,1% (92/42 EEC) Let at betjene Godkendt til trykekspansion Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO OHSAS DANMARKS VARMEMESTER

2 Type BONUS 30. (Den viste el-patron er ekstraudstyr, som ikke leveres af BAXI). Velegnet tørt brænde, ca. 20% vand, 1/2 meter længde og kløvet til cm tykkelse. Let omstilling til træpiller ved montering af en pelletsbrænder på brænderlågen (ekstra udstyr). Træpiller fremstilles af biprodukter fra træindustrien, f.eks. af spåner og savsmuld, som presses til piller. 2,2 kg træpiller erstatter ca. 1 liter fyringsolie (vejledende brændværdi). Type BONUS er også let at omstille til oliefyring, idet et almindeligt oliefyr kan monteres på brænderlågen (ekstra udstur). BAXI type BONUS Effektiv brændekedel også velegnet til træpiller eller olie Muligheden for at kunne vælge mellem flere typer brændsel er en stor fordel, fordi der forekommer store udsving i energipriserne. Desuden kan der være behov for automatisk varmeforsyning i perioder, hvor man er ude af huset, f.eks. ferie, ved sommerdrift eller ved ønsker om højere komfort. Med type Bonus kan brugeren frit vælge at fyre med brænde, træpiller eller olie alle med høj grad af energiudnyttelse. Skoven som energiforsyning Type BONUS er det ideelle valg for den der ønsker at kunne dække hele varmeforbruget med træ og som vil bevare muligheden for fyring med olie eller træpiller. Brænde er moderne, miljøvenlig brændsel (lagret solenergi), der er CO 2 -neutral, idet den CO 2, der dannes under forbrændingen bruges/omdannes, når det nye træ vokser. Der er desuden god økonomi i at fyre med brænde afhængig af, hvordan man køber det, men træfyring er ikke blot et spørgsmål om økonomi det er en livsstil. Brændet skal klargøres, være tørt, savet og kløvet til de rette dimensioner (se tekn. data). Type BONUS er konstrueret til høj-effektiv forbrænding af tørt brænde (skovtræ med 15-25% vandindhold). På grundlag af solid erfaring og afprøvning lever kedlen ved korrekt anvendelse op til selv de strengeste krav til effektiv og miljøvenlig forbrænding af træ. Stor fyrboks og store døre gør betjeningen let, og de»varme sider«(ikke vandkølet) gør BONUS 30 mere tolerant over for variationer i brændselskvaliteten. Den bedste forbrænding og højeste ydelse fås ved anvendelse af tørt brænde (ca. 20% vand) savet i længder der passer til kedlens fyrboks (1/2 m) og kløvet til cm tykkelse. Type BONUS skal installeres med varmelagertank Rigtig lufttilførsel (3,5-4 m 3 /kg træ) er en betingelse for miljøvenlig forbrænding af skovtræ uden røggener. Type BONUS er derfor forsynet med en termostatstyret ventilator, der suger den nødvendige luft Gennem 75 år har BAXI i Tarm med sine ca. 200 danske arbejdspladser været pioner omkring udvikling og produktion af centralvarmekedler. Der er oparbejdet en position, der placerer BAXI som Danmarks største og førende producent af centralvarmeanlæg til private boligers opvarmning og forsyning med varmt vand. Grundlaget for virksomhedens produkter Omstilling til el-opvarmning er mulig ved montering af en el-patron i kedlens højre og venstre side. Pga. de høje el-priser i Danmark anses opvarmning med el-patron dog som en midlertidig/kortvarig løsning. ind i brændkammeret og bortskaffer de afkølede røggasser. Da kedlens ydelse en del af året er større end husets varmebehov, skal type BONUS altid installeres med en passende lagertank, der mindst kan lagre energien i een fyrboksfyldning af træ, og som har tilstrækkelig kapacitet til at holde huset varmt om natten. (Se tekniske data). Fordelene med lagertanke er endvidere: højeste nyttevirkning (mindre forbrug af brænde), bedre miljøbeskyttelse og ingen problemer med sod i kedel og skorsten (renere forbrænding), længere levetid for kedlen (kan altid komme af med varmen), større betjeningskomfort. Sådan skal type BONUS betjenes ved træfyrring Påfyldning af brænde skal kun ske når lagertanktemperaturen er under 45 C, og tankene kan modtage varme. Der må ikke lægges mere brænde i kedlen end netop passende til at bringe kedlen og lagertankene op på temperatur (max. ca. 90 C). Det er vigtigt for kedlens levetid og forbrændingens kvalitet, at ventilatoren kan køre uden stop, indtil der kun er gløder tilbage i fyrboksen. Ved udetemperaturer over ca. 0 C skal fyrboksen kun fyldes delvis (fx. 50% ved +14 C) med mindre der er tilsluttet en ekstra stor lagertank, som kan akkumulere den varme, kedlen producerer. Fyring med olie eller træpiller Type bonus kan anvendes uden lagertank, hvis der ikke skal fyres med brænde/skovtræ. er strenge krav til såvel materialer som til den produktionstekniske kvalitet. BAXI fokuserer på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Virksomheden er certificeret i henhold til: DS/EN ISO 9001:2000, Kvalitetsstyringsstandard, DS/EN ISO 14001:1996, Miljøledelse, OHSAS 18001, Arbejdsmiljøledelse. Det har altid været en del af målsætningen, at produkterne fra BAXI skulle tilfredsstille brugernes krav til såvel den funktionelle som den smagsmæssige kvalitet. Driftssikkerhed, unik fyringsøkonomi og ikke mindst hensynet til miljøet er faktorer, der har været med til at placere BAXI som en international anerkendt leverandør af centralvarmekedler. BAXI's markante position skal også ses i lyset af en konstant produktudvikling, hvor man aldrig går på kompromis hverken med den gedigne kvalitet, høje ydelse eller det gennemførte, tidløse design. 2

3 Kraftig isolering Hele kappen og bunden af kedlen er kraftig isoleret med mineraluld. I toppen er der dobbeltisolering. Denne kraftige isolering medvirker til høj virkningsgrad og dermed spares brændsel. Røgafgang opad eller bagud Pænere installation, lettere at indpasse i opstillingsrummet opad en væg. (Kan også stilles fx. 45 skråt bagud). Store vendbare låger gør det let at betjene og indpasse kedlen i opstillingsrummet. Gennem afsugningskanal over fyrboksen minimerer ventilatoren evt. røgudtrængning i opstillingsrummet under brændepåfyldning. Termostatstyret suge-ventilator sørger for passende luft til forbrændingen og skaber undertryk i fyrboksen. Når træet er brændt ud stoppes ventilatoren og pumpen automatisk af den indbyggede minimumstermostat, der føler temperaturen i røgafgangen. Herved udnyttes den oplagrede varme i lagertanken bedst. Konstruktionen stiller meget små krav til skorstenstrækket. Ventilatoren er let at tage af ved rengøring af løbehjulet. Let tilgængelig dæksel for rensning af røgrørene. Forbrændingsluft tilførsel Primær- og sekundærluft uafhængig regulerbar. Askedøren kan suppleres med en brænderlåge til montering af et oliefyr eller en stoker for træpiller/pelletsbrænder (ekstra udstyr). Type BONUS er CEgodkendt til trykekspansion. Turbulatorer i røgrørene sørger for god afkøling af røggassen, så varmen føres effektivt over i kedelvandet. El-patron Der kan monteres en el-patron i højre og venstre side af kedlen (leveres ikke af BAXI). Effektiv luftfordeling giver optimal forbrænding Såvel primær- som sekundærluften ledes via luftkanalen ind i fyrboksen med netop den hastighed, der giver jævn forbrænding. Primærluften ledes ind i optimal afstand fra flammetunnelen. Sekundærluften ledes videre igennem de keramiske sten, hvor den opvarmes og fordeles gennem de to kanaler og luftdyserne, hvorefter den med stor hastighed blæses direkte ind i flammen for at fuldstændiggøre forbrændingen. Tilsluttes varmelagertank Passende størrelse af kedlens brændselsmagasin giver høj betjeningskomfort. Brændepåfyldningen afpasses, så brændet netop er udbrændt, når lagertanken har opnået max.-temperatur (ca. 90 C). 3

4 Kedelstyring på BONUS 30: Betjening af kedlen sker fra forsiden. Panelet indeholder følgende: kedeltermometer, driftstermostat, minimumstermostat, sikkerhedstermostat, genindkobling af sikkerhedstermostat og minimumstermostat samt afbrydere for ventilator og pumpe. Max-temperatur begrænser: Type BONUS 30 leveres med kobberspiral som termosikring mod for høj temperatur. For at sikre problemfri transport fra fabrik til forbruger er BONUS 30 godt emballeret. Påbygget ventilator sikrer undertryk i fyrboksen og korrekt lufttilførsel til forbrændingen. Ventilatoren er termostatstyret og er i drift efter varmebehovet. Under påfyldning af brænde kører ventilatoren og suger evt. røg ud, så dette ikke trænger ud i opstillingsrummet. Ventilatoren kan placeres i højre eller venstre side a.h.t. bekvem adgang for rensning. BONUS 30 er forsynet med store døre, som kan åbnes mod højre eller venstre, hvilket sikrer stor betjeningskomfort. Over døren ses kanal for udsugning af røg ved brændepåfyldning, og under døren stilles ventilerne for primær og sekundær luft. BAXI markedsfører velegnede varmelagertanke på 500 og 750 l med kraftig freonfri PUR-skums isolering. Tankene leveres med eller uden indbygget brugsvandsbeholder og kan sammenbygges efter behov. Glødende hjerte: Sådan ser forbrændingen ud i BONUS 30. Den korrekte temperatur, ca C, giver optimal udnyttelse af brændet under høj virkningsgrad og lav miljøbelastning. Den praktisk taget fuldstændige forbrænding betyder, at røgen næsten er usynlig. Omstilling til olie: Type BONUS 30 kan udstyres med alm. oliefyr, der monteres på speciel brænderlåge (ekstra udstyr). Type- Volumen Varmtvandsbeholder betegnelse liter liter 500-O B O B Type 500-B og 750-B er endvidere udstyret med 2 studse for el-patroner som back-up. Da en høj grad af lagdeling af varmen i lagertanken er ønskelig af hensyn til nyttiggørelse af energien anbefales montering termostatventil eller shuntventil med vejrkompensator. Keramiske sten: De keramiske sten og flammetunnelen nederst i kedlen er hjertet i BONUS 30. Her finder den fuldstændige og miljøvenlige forbrænding sted ved langt højere forbrændingstemperaturer end i traditionelle fastbrændselskedler. Omstilling til træpiller: Flere af markedets pelletsbrændere/løs stoker med vandret forbrænding kan monteres på brænderlågen. Anbefalet installationseksempel (med trykekspansion) BONUS 30 tilsluttet BAXI varmelagertank med indbygget varmtvandsforsyning og plads til el-patroner. Termostatventilen sikrer høj kedeltemperatur ved opladning af tankene. Dette installationsforslag er et principdiagram. BAXI A/S kan således ikke gøres ansvarlig for mangler eller noget tab på baggrund af diagrammet. (Andre installationseksempler kan rekvireres hos BAXI). 4

5 TEKNISKE DATA: Set fra oven Set bagfra Set forfra BONUS 30 - OLIEFYRING Set fra siden Prøvebetingelser: Ydelse = 20 kw - CO2 = 12,5% - Fremløbstemperatur = 80 C - Returtemperatur = 60 C - Rumtemperatur = 20 C Åben eller lukket varmesystem BONUS 30 er godkendt til installation med trykekspansion iht. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 743 af 23. sept. 99 og trykudstyrsdirektivet 97/23/EC - se installationsvejledningen. Trykekspansion er bl.a. en fordel ved varmeanlæg med højt placerede radiatorer, let frostsikring og ved adskillelse fra atm. luften (ingen adgang for ilt og ingen fordampning af anlægsvandet). TEKNISKE DATA Type 30 Varmeydelse - brænde kw 30 Varmeydelse - oliefyring kw 20 Varmeydelse - pelletsbrænder kw 20 Fyrboksdybde mm 540 Indfyringsdør Bredde = 350 mm - Højde = 250 mm X Fyrboksindhold liter 90 For trælængde meter 1/2 Trædiameter, nåletræ max. cm 10 Trædiameter, bøg, birk max. cm 15 Længde (dybde) mm 1120 Bredde mm 540 Højde mm 1200 Højde til røgtud i lodret position mm 1300 Vægt med kappe, tom kg 475 Vandindhold liter 125 Driftstryk, max bar 2,5 Prøvetryk, kedel bar 4 Prøvetryk, spiral bar 25 Lagertankvolumen - se også side 6 min. liter *) Retur fra lagertank tommer 1 1 /4 2. Fremløb til lagertank og ekspansion tommer 1 1 /4 3. Styrepanel volt Rensedæksel 2 fingerskruer X 10. Bundhanestuds tommer 1/2 11. Røgstuds Ø udvendig Ø mm Studs for føler til minimumstermostat X 16 Stik for el-forbindelse X 21. Studs for føler til styrepanel med dykrør 1/2 23. Studs for føler til overtemperaturventil tommer 1/2 27. Studs for evt. manometer tommer 1/2 30. Muffe for el-patron (i højre og venstre side) indstiksdybde for el-patron = 410 mm tommer 2 Med oliefyret på brænderlågen, samt ventilator og brændetunnel fjernet, er kedlen hurtigt omstillet til effektiv oliefyring (se brugervejledning). MILJØ DATA Type 30 Røggastemperatur med brænde C 171 Virkningsgrad - brændefyring EN % 88,7 Skorstenstræk Pascal Støv i røg mg/mj 18 CO i røg mg/mj 635 NOx mg/mj 75 Kedelklasse iht. EN Røggastemperatur med olie C 150 Virkningsgrad - oliefyring iht. EU-dir. 92/42 % 93,1 Godkendelser: CE-nr. 048 BN

6 Leveringsomfang: BONUS Standardudførelse. Kedel, med afkølingsspiral, kappe med isolering, indfyrings- og askedør med pakninger, askebakke, rørsæt med termostatisk ladeventil, ventilator og kedelstyring, intern el-installation med stik samt renseværktøj og bruger-vejledning. Ekstra tilbehør: Termisk overtemperaturventil. Brænderlåge for oliefyr eller pelletsbrænder. Trækstabilisator for skorsten. Røggastermometer. Manometer (0-2,5 bar). Manometer (0-4 bar). Boremaskine rensebørste for røgrør. Modul varmelagertanke. Brændsel: Egnet brændsel er skovtræ (brænde) og træbriketter. Træpiller eller olie (efter montering af brænderlåge også velegnet til løs pellets- eller oliebrænder). Opstillingsforhold: BONUS skal installeres i et rum med uafspærrelig, tilstrækkelig friskluft-tilførsel. Da ventilatoren skaber undertryk i fyrboksen stilles ingen særlige krav mht. adgang til beboede rum. Men ved valg af opstillingsrum skal der endvidere tages hensyn til BR-S 98 afs. 7 pga. kedlens lydniveau. På grund af de dørvenlige mål er det normalt let at bringe kedlen ind på plads. Der er stilleskruer, således at kedlen hurtigt kan sættes»i lod«. Kedlen er så godt isoleret, at man ikke kan regne med megen varmeafgivelse til opstillingsrummet. Rensning udføres forfra og ovenfra. Skorstenstrækket skal være 1,0-1,5 mmvs. (Iøvrigt skal Bygningsreglementet og Dansk Brandteknisk Instituts brandtekniske vejledning nr. 32 (BtV 32), Biobrændselsfyrede centralvarmekedler følges). Tilslutning til varmelagertank kræves. Spørg efter installations- og betjeningsvejledningen med yderligere informationer. Vort sortiment af fastbrændselskedler omfatter også type MULTI-HEAT stokerkedel til træpiller, skovflis og korn SOLO INNOVA til skovtræ MB-Solo MK II (til træ, kul og koks) OT 2-kammerkedel til olie, træ, kul, koks. Garantien er fuld effektiv BAXI GARANTI i henhold til garantibestemmelserne i BAXI- Garantibevis, under forudsætning af at BONUS er installeret med termostatisk ladeventil og tilsluttet lagertank i henhold til BAXI-vejledning. Tekniske data: Varmeydelse med brænde kw 30 Varmeydelse med oliefyr kw 20 Varmeydelse med pelletsbrænder kw 20 Fyrboksdybde mm 525 Indfyringsdør B x H mm 350 x 250 Fyrboksindhold liter 90 For trælængde meter 1/2 Træ-diameter, nåletræ max. cm 10 Træ-diameter, bøg, birk max. cm 15 Installationsdata: Længde (incl. ventilator) A2 mm 1120 Bredde B mm 540 Højde C mm 1200 Vægt, tom kg 475 Vandindhold liter 125 Røgstuds udvendig Ø mm 149 Anbefalet lagertankstørrelse: Lagertankvolumen liter *) 1250 *) Som minimum (passende tankvolumen til en magasinfyldning), og ca liter pr. m 2 opvarmet boligareal. Ved dimensionering af lagertankens størrelse bør der tages hensyn til husets energibehov. Miljø-værdier og virkningsgrad (test resultater): Virkningsgrad (med brænde) iht. EN % 88,7 Skorstenstræk Pa Støv i røg (med brænde mg/mj 18 CO i røg (med brænde) mg/mj 635 NOx (med brænde) mg/mj 75 Opnået virkningsgrad med olie iht. EU-dir. 92/42 *) % 93 Karakter iht. EU-dir. 92/42 olie *) *) Fuldlast - nominel ydelse på olie. Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. FORHANDLER DANMARKS VARMEMESTER Smedevej, DK 6880 Tarm Tlf Fax Tarm Bogtryk A/S Publ. nr /1202 BAXI-katalog afsnit 5

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Biobrændsel Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Effektiv brændekedel også velegnet til træpiller eller olie Muligheden for at kunne vælge mellem flere typer brændsel er en stor fordel, fordi

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell,

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, 1 Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, lagertank O og ekstern VV beholder...5 3.2 Underlag...6

Læs mere

Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder

Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Din sikkerhed for kvalitet med 40 års erfaring 1/1 2011 Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Dansk producent CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Installationsvejledning for biobrændselskedler

Installationsvejledning for biobrændselskedler Installationsvejledning for biobrændselskedler Udarbejdet for Energistyrelsen J.nr. 51161/98-0069 Oktober 2000 Energi Installationsvejledning for biobrændselskedler Udarbejdet for Energistyrelsen J.nr.

Læs mere

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder Instruktionsbog (Ver. 3.7 rev02) 1 Forord Tillykke med deres nye P23 Træpille-brænder med evt. kedel C1/C2 fra Passat Energi A/S! P23 Træpille-brænderen er

Læs mere