BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/ /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04"

Transkript

1 Side 1 /DK/ / Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske data & El-diagrammer & Anlægsdiagrammer (4) Reservedelstegning (5) Afleveringsrapport kedelanlæg (6) DANAK Reg.nr Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen Vi erklærer hermed at produkt type Bonus Overholder nedenstående EEC direktiver: EMC Direktivet (89/336/EEC med ændringer 92/31/EEC og 93/68/EEC) Lavspændingsdirektivet (73/23/EEC med ændring 93/68/EEC) Trykudstyrsdirektivet (97/23/EEC)

2 Indholdsfortegnelse INSTRUKTION Side 2 Denne instruktion er opdelt i afsnit - fig. nr henviser til tilhørende afsnit. Fig vedrører f.eks afsnit (#) - nr. tegn benyttes hvis der er flere fig. til samme afsnit. Side 1 BRUGERINSTRUKTION OG BRUGERENS ANSVAR OVERSIGT OVER KEDLEN OG UDSTYRET ANSVAR OG SIKKERHED DRIFTSVEJLEDNING BESKRIVELSE AF UDSTYR FEJL KONTROL VEDLIGEHOLDELSE RENSNING AUTOMATISERINGSMULIGHEDER - ENERGIBESPARELSE INSTALLATIONSANVISNINGER NORMER OG FORSKRIFTER EKSPANSION, SIKKERHEDSLEDNING OG PUMPESTØRRELSE OPSTILLINGSRUM OG SKORSTENSTILSLUTNING ANLÆGSTYPER MONTAGE OG RØRTILSLUTNING EL-TILSLUTNING OG ELEKTRISK FUNKTIONSBESKRIVELSE MULIGHED FOR AT ANVENDE 30 MED OLIEBRÆNDER ELLER PELLETSBRÆNDER START AF ANLÆG TEKNISK INFORMATION TEKNISKE DATA LEVERINGSOMFANG EL-SKEMAER ANLÆGSDIAGRAMMER ARBEJDSTILSYNETS GODKENDELSE RESERVEDELSTEGNINGER AFLEVERINGSRAPPORT KEDELANLÆG MÅLTE OG INDSTILLEDE VÆRDIER...38 Der tages forbehold mod konstruktionsændringer og evt. trykfejl.

3 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over Kedlen og Udstyret 17 6 Side b b Fig. 1.1 #1 (Snittegning) 3) Kedelstyring 4) Primær luftindstilling 5) Sekundær luftindstilling 6) Renseklap 7) Indfyringsdør 8) Askedør 8b) Skueglas 9) Suge-ventilator 9b) Føler fra røggas min termostat 10) Bundhanestuds (aftapning) 11) Røgstuds 12) Røgrør m. røggasturbulatorer 13) Brændtunnel 14) Keramiske sten 15) Kedlens typeskilt 16) Stik (net, pumpe 1+2 samt ventilator) 17) Kobberspiral (afkøling) 18) Brændselsmagasin 30) El-patron (ekstra udstyr) Fig. 1.1 # Fig. 1.1 #3 (set bagfra)

4 INSTRUKTION Side 4 Forklaring til Fig tal i parentes henviser til fig. 1.1 (3) Kedelstyringen - herfra styres kedlens temperatur. Se evt. afsnit 1.4 Fig (se evt ) D C E F N H O I P C (C) Termometer (D) Sikring (E) El-kontakt for (anlægspumpe) (F) El-kontakt for suge-ventilator/oliebrænder (H) Overkogstermostat (I) Termostat (N) Genindkoblingsknap (O) Afblændings knap (ingen funktion) (P) Minimumstermostat (4) Primærluftindstilling Her indstilles luftmængden til forbrændingen. (5) Sekundær luftindstilling Her indstilles den sekundær luft der tilsættes i brændtunnelen. (6) Renseklap Aftagelig renseklap for rensning af røgrørene. (7) Indfyringsdør Stor indfyringsdør letter ilægning af brænde. Gennem kanal over fyrboksen forhindrer suge-ventilatoren evt. røgudtrængning i opstillingsrummet under brændepåfyldning. (8) Askedør Bag denne dør sker forbrændingen. Asken udtages gennem denne dør. Gennem skueglasset (8b) kontrolleres forbrændingen. (9) Suge-ventilator Denne sørger for at fjerne røggasserne samt styrer den nødvendige luft til forbrændingen. Øverst i ventilatorkassen er føleren (9b) til røggastermostaten placeret, se evt. afsnit pos (P) (10) Bundhanestuds Påfyldning og aftapning af vand (se evt. afsnit 3.8.1) (11) Røgstuds Herfra føres røgen til skorstenen. (12) Røgrør m. turbulatorer Her overføres varmen til kedelvandet. (13) Brændtunnel Her bliver røggas + luft blandingen afbrændt effektivt ved en høj temperatur (14) Keramiske sten Her tilsættes (sekundær) luft til røggasserne (15) Kedlens typeskilt Angiver kedlens typenr. og andre oplysninger der skal anvendes ved evt. køb af reservedele. Prodår: Serie nr. Type Data om Prøvetryk kobber- Vandindhold spiral Ydelse Spænding Kedelklasse (den bedste klasse) Drifttryk På sidste side i denne instruktion er der afsat plads til at indskrive oplysninger om kedeldata og indstillinger mm. (16) Stik for elforbindelse Tilslutning af net, pumper og ventilator (17) Afkølingsspiral (i kobber) Afkølingsspiral er monteret i kedlen, og skal anvendes ved installation af type bonus til lukket anlæg. (18) Brændselsmagasin Brændselsmagasin, her lægges brændet. (30) Elpatron Elpatron forhandles ikke af

5 1.1.1 Funktion (Se evt. fig. 1.1) Træfyring Oliefyring: Træpiller: El-patroner: Service og garantier Reklamation: OBS: INSTRUKTION Side 5 Bonus er konstrueret til forbrænding af skovtræ. En væsentlig konstruktionsdetalje er den indbyggede sugeventilator (9). Såvel primær- som sekundærluften ledes via luftkanaler ind i fyrboksen med netop den hastighed, der giver jævn forbrænding. Primærluften (4) ledes ind nederst i brændselsmagasinet. Sekundærluften (5) ledes igennem de keramiske sten (14), hvor den opvarmes og fordeles gennem de to kanaler og luftdyserne, hvorefter den med stor hastighed blæses direkte ind i flammen for at fuldstændiggøre forbrændingen. En anden væsentlig konstruktionsdetalje er de specielle keramiske sten (14) og brændetunnelen (13) i "hjertet af kedlen". De bevirker, at forbrændingstemperaturen kommer op over 1000 C. Forbrændingen bliver effektiv og sodfri, og giver optimal økonomi. Varmen bliver overført til kedelvandet i røgrørene (12) bagerst i kedlen. Den optimale og miljøvenlige forbrænding af træet med højeste nyttevirkning forudsætter korrekt blandingsforhold mellem forbrændingsluften og røggassen fra træet. Drift af suge-ventilatoren forudsætter, at kedlen altid kan komme af med varmen. Type skal derfor altid tilsluttes en lagertank af passende størrelse - (se Tekniske data side 26). Type kan omstilles til fyring med olie, træpiller og el. En alm. oliebrænder monteres på brænderlågen (ekstra udstyr) og tilsluttes kedlens styring. En pelletsbrænder monteres på brænderlågen (ekstra udstyr) og tilsluttes kedlens styring efter brænderfabrikantens anvisninger. En el-patron (ekstra udstyr) kan monteres i en muffe i kedlens venstre eller højre side. Pga. de høje el-priser i Danmark kan el dog normalt kun anbefales som nødforanstaltning. Når type over en længere periode anvendes med oliefyr, pelletsbrænder eller elpatron bør anlægget a.h.t. driftsøkonomien omkobles, så lagertanken ikke indgår i varmekredsen. (se evt. anlægsdiagrammer i afsnit 4.4). Garantien er nærmere beskrevet, i det sammen med kedlen leverede -Garantibevis. Garantien er kun gældende, hvis der tilsluttes en lagertank af korrekt størrelse (se Tekniske data). De bør altid henvende Dem til den installatør/forhandler, der har installeret/leveret centralvarmekedlen for Dem. Derefter foretager installatøren/forhandleren om nødvendigt, reklamation videre til fabrikken. Oplys Deres navn, adr., og tlf. nr. samt kedeltype, størrelse, serienummer samt installationstidspunkt.

6 Side Ansvar og sikkerhed Ansvar Sikkerhed Vedligeholdelse Brugeren er ansvarlig for betjening af kedlen samt, at 's fyringsvejledning følges. Omgåelse af vejledningen kan bl.a. give lavere nyttevirkning og øget miljøbelastning, da man så ikke opnår de rene røggasser, som tilstræbes. Endvidere kan fejlbetjening reducere kedlens levetid. En korrekt betjening (og installation) er den bedste garanti for en velfungerende kedel med lang levetid og et godt nærmiljø. Det er en forudsætning, at brugeren har den fornødne vilje og rigtige holdning til at fyre med træ, da der trods alt skal præsteres et stykke arbejde for at "høste frugten" af denne miljøvenlige og økonomisk fordelagtige opvarmningsform. Hvis der konstateres fejl eller mangler, skal de så hurtigt som muligt udbedres af en VVS-installatør. Aftræksrør, ventilationskanaler, friskluftsåbninger o.lign. må ikke lukkes eller tilstoppes. Der må ikke komme brændbare væsker eller letantændelige stoffer i farlig nærhed af kedlen. Hvis der konstateres uregelmæssigheder ved anlæggets sikkerhedsventil(er), ekspansionsbeholder eller automatik, skal ejer/bruger straks lade det pågældende udstyr efterse og udbedre af en sagkyndig. Ejer/bruger skal sørge for, at evt. monterede sikkerhedsventiler ikke er fastgroet med kedelsten eller lignende. Det er ejer/brugers ansvar, at kedlen og evt. udstyr renses og vedligeholdes jvf.: - almen praksis, - denne instruktions-anvisninger, - instruktion til evt. udstyr/tilbehør - samt forhold beskrevet i tilhørende garantibevis (Se afsnit Rensning, Vedligeholdelse samt, kedlens garantibevis).

7 Side Driftsvejledning Brændselsformer: + Skovtræ Både løvtræ og nåletræ er velegnet som brænde, men p.g.a. stort syreindhold bør man dog undlade at fyre udelukkende med egetræ i en længere periode. Træet skal være tørt, dvs. fugtigheden skal være 15-25%. Træet skal være tørt dels for at få en god forbrænding og dels for at opnå den bedste brændværdi af træet. Træet tørrer hurtigt, hvis det saves i stykker af passende længde og flækkes til cm tykkelse - se tekniske data. Den bedste længde er 1/2 meter for Bonus 30. Træet kan tørres i det fri uden afdækning, men det bedste er at afdække brændestablen. Den hurtigste tørring fås ved omhyggeligt at stable skiftevis på kryds og på langs, således at luften kan komme ind i brændestakken. Træet bør lagres i mindst 1,5 år. Træ i småstykker (f.eks. affaldstræ og flis) er mindre egnet brændsel. Dels kan det evt. falde ned i spalten mellem de keramiske sten, og dels kan det være vanskeligt at styre forbrændingen effektivt. Dette kan give forskellige gener (f.eks. lavere ydelse, lavere nyttevirkning, sod m.m.) Imprægneret eller malet træ er uegnet som brændsel. Bonus er konstrureret til skovtræ. Træ er et miljøvenligt brændsel, da det er CO 2 -neutral. + Briketter: Briketter af rent træ er også anvendelig brændsel. F.eks. diameter ca. 60 mm og længde mm. - Små træstykker/ Piller For små og kompakte træstykker eller træ/halm/brunkulspiller er ikke egnede. Træpiller kan afbrændes via monteret separat pelletsbrænder, se herunder samt afsnit Træpiller (af rent træ) Træpillerne skal være af rent træ 1. Uden tilsætningsstoffer, kemiske eller syntetiske bindemidler. 2. Vandindhold under 10% 3. Andel af støv eller smuld max. 1% 4. Brændværdi ca. 5 kwh/kg Sådan kan man selv afgøre, at træpillerne er i orden: 1. Lugten skal være som rent træ. 2. Lugten af forbrændingen skal være som af rent træ. 3. Farven skal være træagtig uden partikler af en klar eller anden farve som hvid, grøn eller blå. (Se evt. "Videnblad nr. 143" på Forlang skriftlig deklaration af leverandøren. - Kul: Kul kan ikke anvendes, fordi det pakker sig for kompakt og lukker for brændspalten.

8 1.3.2 Før start Start af kedel INSTRUKTION Side 8 Før start skal vandtrykket kontrolleres. Ved efterfyldning af vand på anlægget skal pumperne og sugeventilatoren være afbrudt. Det er lettest på hovedafbryderen på væggen, så alle pumper og ventilator mm. bliver afbrudt. (Se afsnit Vedligeholdelse) OBS: Vand må ikke påfyldes kedel i drift. Ved efterfyldning skal anlægget udluftes på luftudladerne/luftskruerne. El-kontakten på væggen slås til. El-kontakten for pumpe (E) slås til. Skovtræ: ADVARSEL: Evt. oliebrænder eller pelletsbrænder monteret på brænderlågen som beskrevet i afsnit 3.7 skal frakobles ved fyring med brænde/skovtræ. Derved forhindres brandfare ved utilsigtet tænding af olie-/pelletsbrænder, se også afsnit (x) Brændsel påfyldes (Se evt. afsnit til ) Termostaten (I) indstilles på den ønskede temperatur. og El-kontakten (F) trykkes ind foroven (stilling I). - Tryk på genindkoblingsknappen. (N) Hvis ilden er gået ud, tændes som beskrevet i afsnit Hvis der er varmebehov, starter kedlen. Oliebrænder/pelletsbrænder Brænderen klargøres. Se evt. afsnit 3.7 samt brænderens instruktionsbog. El-kontakten (F) trykkes ind forneden (stilling II). Termostaten (I) indstilles på den ønskede temperatur. Ved opstartsproblemer (se afsnit Fejl kontrol.) Stop af kedel Med el- kontakten på væggen kan der slukkes for kedlen. Med el-kontakt (E) slukkes for anlægspumpe [M2] hvis den strømforsynes fra kedlen. Med el-kontakt (F) kan ligeledes slukkes for kedlen eller skiftes til olie- eller pelletsbrænder hvis tilsluttet se dog afsnit Med eller uden lagertank. Brændefyring = Lagertank kræves. Den optimale og miljøvenlige forbrænding af træet forudsætter korrekt blandingsforhold mellem forbrændingsluften fra suge-ventilatoren og gassen fra træet. Drift af suge-ventilatoren forudsætter, at kedlen altid kan komme af med varmen. foreskriver derfor altid tilslutning af lagertank ved fyring med brænde. Olie-/pelletsbrænder = Lagertank kræves ikke. Type kan anvendes uden lagertank, hvis der ikke fyres med brænde Tjære i fyrboks Tjærebelægning i fyrboksen vil normalt ikke være et problem i korrekt fyret Bonus. (Se evt. afsnit 3.4 Drift med lagertank) Optænding (Skovtræ) 1) Læg finhugget brænde og optændingspapir ind. 2) Brændet og papiret antændes fra oven. 3) Døren lukkes. 4) Tænd for el-kontakten (F) position I 5) Tryk på genindkoblingsknappen (N) hvorved suge-ventilatoren starter. 6) Når man har en glødemængde på ca. 150 mm i højde, lægges der brænde på se pkt ) Efter ca min er forbrændingen i gang

9 Side Hvor meget træ påfyldes Det er meget vigtigt, at brændepåfyldningen afpasses, så varmen fra det påfyldte træ altid kan lagres i lagertanken. Brændepåfyldningen afpasses, så brændet netop er udbrændt, når lagertanken har opnået max.-temperatur. Suge-ventilatoren bør først stoppe, når brændselsmagasinet er tømt Er der stadig brænde i brændselsmagasinet når sugeventilatoren stopper, har De lagt for meget brænde på. De skal lære at udnytte lagertanken optimalt, så kedlen brænder ud (suge-ventilatoren stopper), når lagertanken har opnået max.-temperatur (ca 90 C). Kedlens virkningsgrad er højere, når kedlen kan aflevere varmen uden start/stop. Stopper kedlen med brænde i brændselsmagasinet er der risiko for kondenstæring på kedlens sider Påfyldning af træ når der stadig er gløder i brændselsmagasinet: 1) Tryk på genindkoblingsknappen (N) hvorved suge-ventilatoren starter. - Herved suges evt. røg ud gennem sprækken over døren - når indfyringsdøren åbnes. (Kontakten (F) på kedelstyringen skal altid stå på stilling I, når kedlen anvendes til brænde) 2) Åbn indfyringsdøren 2 cm (med venstre hånd - hvis håndtaget er i venstre side)(benyt højre hånd hvis håndtaget er i højre side). Så får man ikke evt. udslip i hovedet. 3) Vent ca. 20 sekunder. 4) Åbn indfyringsdøren langsomt. 5) Læg brændet ind - læg det ordentligt, dvs. ikke på kryds og tværs, men godt pakket. 6) Døren lukkes Daglig fyring og optænding Til daglig gør De præcis, som når der tændes første gang. Benyt finthugget brænde og papir. Når forbrændingen er i gang, rodes der op i gløderne, så de falder til. Der fyldes mere brænde på, indfyringsdøren lukkes og suge-ventilatoren startes, herved antændes det sidst indlagte brænde Brugererfaringer Brændtunnelen (i nederste dør) skal holdes rimeligt fri for aske og små træstykker, der er halvt forbrændt, så der er plads til at flammen kan være der og brænde flot. Brug skraberen til at skrabe ud med. Lad småstykkerne ligge nede foran brændtunnelen, så det kan brænde færdigt her til næste gang, der fyres. Det vil være godt at gøre det til en vane at kontrollere brændtunnelen og forsigtig skrabe ud ved hver fyring, hvis der er behov for det. Hvor skal brændslet ligge. Det er lovligt at have brændslet liggende i selve fyrrummet (forsvarligt). Det er dog en god idé at have brændet liggende under halvtag beskyttet for regn.

10 Side Drift med lagertank fyring med brænde. foreskriver altid tilslutning til varmelagertank ved fyring med brænde Se anlægsdiagrammer i afsnit 4.4, der giver mange fordele: Kedlen kan altid komme af med varmen Bedre forbrænding, mindre sod- og tjæredannelse, længere levetid for kedlen. Lettere betjening, da brændselsmagasin kan fyldes helt. Fyring kan ske, når man har tid, og huset forsynes med varme fra lagertanken efter behov. 4 Varmt brugsvand fra beholder i lagertanken ( er gerne behjælpelig med beregning af lagertankstørrelse). 5 Mængden af træ, der fyldes i kedlens brændselsmagasin, afhænger af lagertankens størrelse og temperatur. Fyld kun så 8b meget på, som kan "lagres" i lagertanken. Vent med ny påfyldning af træ til temperaturen i lagertanken er faldet til C, så lagertanken igen kan modtage varme. Stil kedeltemperaturen på 90 C, dvs. næsten helt op på max. Fig Rens kedlen jævnligt (Se afsnit 1.7) Indstilling af luft Erfaringstal til indstilling af luft Primær luft (4) Sekundær luft (5) Hårdt træ bøg/birk Bonus 30 50% 50% Fyr / gran Bonus 30 75% 25% For at opnå en optimal forbrænding er Bonus konstrueret med reguleringsmulighed for både primærluft (4) og sekundærluft (5) Se tabel med erfaringstal her på siden (åbnes evt. mere ved behov)- ( = lukket, = 100% åben) Efter ca. 45 min. drift er temperaturen stabil, og sekundærluften kan indstilles. Iagttag flammen gennem skueglasset (8b). Når indstillingen er fundet, skal man normalt kun regulere igen, hvis man skifter brændsel. (Reguleringsspjældet (4) og (5) kan "låses" med en skrue). Flammens farve i skueglasset skal være gul og let blålig. Flammens længde skal være som vist nedenfor. Fig # 1 For meget sekundærluft. Flammen er for kort og blålig. Luk lidt for sekundærluft (5) Fig # 2 For lidt sekundærluft. Flamme er for lang og rødgul. Åbn lidt for sekundærluft (5) Fig # 3 Korrekt indstilling Flammens farve er gul og let blålig.

11 Side Beskrivelse af udstyr Kedelstyringen - herfra styres kedlens temperatur. B D C E F N H O I P C X X (B) (C) (D) (E) (F) Plads til ekstra viserinstrument Termometer Sikring El-kontakt for (anlægspumpe) Omskifter mellem suge-ventilator og olie-/pelletsbrænder (H) Overkogstermostat (I) Termostat (N) Genindkoblingsknap (O) Afblændings-knap (ingen funktion) (P) Minimumstermostat (X) Stik for olie-/pelletsbrænder Fig (B) Plads til ekstra viserinstrumenter. Bag "frontfilmen" er der plads til to ekstra instrumenter (manometer eller røggastermometer) (C) Termometret. Viser temperaturen i kedlen. Kedeltemperaturen indstilles med termostaten (I) (D) Sikring max. 6,3 A (5 x 20 mm) (E) El-kontakt for cirkulationspumpe (F) El-omskifter mellem suge-ventilator og olie-/pelletsbrænder. I = Suge-ventilator er tændt II = Suge-ventilator er slukket/oliepelletsbrænder tændt (H) Overkogstermostat Denne udkobler suge-ventilatoren ved en temperatur på ca 100 C. For at genindkoble, skrues beskyttelseshætten af og stiften, der er sprunget ud, trykkes ind, når kedeltemperaturen er faldet til under ca. 75 C. (I) Termostat C Anbefalet indstillingstemperatur C. For at sikre at temperaturen ikke stilles under 80 C, er der under drejeknappen monteret en stopskrue. (N) Genindkoblingsknap. Suge-ventilatoren stopper automatisk, når kedlen brænder ud, og kedlens røggastemperatur falder. - Ved anlæg med lagertank sker udkoblingen, når temperaturen ved føleren i kedlens røgkasse er ca. 90 C. - For at starte kedlens forbrænding igen når følerens temperatur er under 90 C, skal genindkoblingsknappen (N) påvirkes. (Se evt. side 23 - Minimumstermostat) (P) Minimumstermostat Denne standser suge-ventilatoren og cirkulationspumpen, når træet er brændt ud. Indstilling 90 C. (X) Stik for eltilslutning af Olie-/pelletsbrænder (ekstra udstyr) højre el. venstre side. For at undgå utilsigtet tænding af olie-/pelletsbrænderen ved åben brænderlåge (hvis monteret) skal stikket trækkes ud, hvis olie- /pelletsbrænder ikke er i brug.

12 1.4.2 Brugsvandsydelse Ladeventil Trækstabilisator INSTRUKTION Side 12 Varmtvandsforsyningen kan komme fra varmtvandsbeholderen indbygget i varmelagertanken eller evt. i tilsluttet separat beholder eller oliefyret kedel-unit. Giver forudsætning for, at kedlen kan holdes på høj kedeltemperatur. Ladeventilen åbnes først ved ca. 65 C, og det er derfor nødvendigt, at termostaten på kedelstyringen stilles højere (dvs. på ca. 90 C) Ladeventilen leveres som et færdigt rørarrangement, som er forberedt for montage i forbindelse med kedlen. (Se evt. virkemåde for ladeventilen i afsnit 4.4.1) Ladeventilen skal monteres som forudsætning for, at garantien er gældende. Hvis skorstenstrækket er for højt, kan en trækstabilisator monteres på skorstenen (Se evt. afsnit 3.3.3).

13 Side Fejl kontrol Fejlfinding. Fejl nr. Fejl Evt. årsag/ evt. løsning 1. Ingen varme på anlægget A: Driftstermostat (I ) er justeret for lavt. Skru op for termostaten. B: Suge-ventilatoren stoppet, fordi temperaturen har været under 90 C ved røggasføleren. tryk på genindkoblingsknappen (N). C: Overkogstermostaten er udkoblet. tryk den ind igen, når kedeltemperaturen er under 75 C. D: Evt. Shunt helt eller delvis lukket Åbn den igen E: Cirkulationspumpen kører ikke. Tænd den. F: Der mangler vand på anlægget, eller der er luft i anlægget. Efterfyld og udluft. NB: Fyld aldrig vand på en overophedet kedel - vent til den er kølet af G: Evt. automatik har koblet anlægget fra. Se automatikkens instruktion. H: Sikringen (D) er sprunget. Skift sikringen i kedelstyringen (se fig ). Hvis De ikke kan finde årsagen tilkald da Deres VVS-Installatør eller Servicefirma. 2. Trykket i anlægget falder. Anlægget udluftes, og der fyldes vand på anlægget (se afsnit Vedligeholdelse) VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes, hvis trykket fortsat falder. Hvis anlægget er installeret med trykekspansionsbeholder, kontrolleres dennes fortryk. Ved behov efterfyldes til fortrykket passer til anlægshøjden (normalt 0,5 eller 1,0 bar) 3. Suge-ventilatoren stopper ikke, når træet er brændt ud. Når kedlen startes fra kold tilstand, skal kedeltemperaturen nå op på almindelig driftstemperatur (over 80 C) for at omkoble minimumstermostaten. Hvis alm. driftstemperatur ikke nås, vil suge-ventilatoren ikke blive koblet ud, men kører videre, selv om træet er brændt ud. Afhjælpes ved at bringe kedlen på alm. driftstemperatur (ca. 4. Cirkulationspumpen (ladepumpen) stopper og standser flere gange efter hinanden C) ved hver start. Når kedlen er brændt ud, stopper minimumstermostaten sugeventilatoren og ladepumpen (M7). Hvis der stadig er mange gløder i kedlen, og kedeltemperaturen kommer over den indstillede temperatur på driftstermostaten - starter ladepumpen (M7) automatisk for at transportere varmen væk.

14 1.5.2 Serviceanvisninger og tips INSTRUKTION Side 14 Hvad er årsagen til manglende kedelydelse samt at flammens længde i brændtunnelen ikke synligt ændres, når indstilling af sekundær-luftspjæld ændres? Det er vigtigt at afpasse brændet (længde og diameter samt ordentlig ilægning), så der ikke opstår "huller" og "hængere" i brændelaget, som så løbende skal bearbejdes med ildrager for at falde sammen. Brændet bør ikke have diameter over cm (se tekniske data), da der så lettere opstår "huller" i brændelaget og risiko for manglende varmeydelse. Tykke brændestykker bør kløves til cm diameter. Korrekt flammelængde, se side 10 (Indstilling af luft) 1.6 Vedligeholdelse Vandpåfyldning Ved efterfyldning af vand på anlægget skal pumperne og brænderen være afbrudt. Det er lettest på hovedafbryderen på væggen, så alle pumper og brænder mm. bliver afbrudt. OBS: Vand må ikke påfyldes en overophedet kedel i drift. Vand påfyldes evt. gennem påfyldningshanen (Se evt Fig. 1.1 #10 samt afsnittene Vandpåfyldning og 4.4-Anlægsdiagrammer) ved hjælp af en slange tilsluttet en vandhane. Før tilslutningen skal slangen være fyldt med vand således, at den luft der ellers måtte være i slangen, ikke bringes ind i anlægget. Åbn først påfyldningshanen, ganske langsomt åbnes derefter vandhanen, og der fyldes langsomt op. Ved installation med trykekspansion: Vandpåfyldning fortsættes indtil trykmåleren viser 1,5-2,0 bar. Ved indstallation med åben ekspansion: Vand påfyldning fortsættes, indtil vandet løber ud af ekspansionsbeholderens overløb. Luk så først for vandhanen og dernæst for påfyldningshanen. Ved efterfyldning skal anlægget udluftes på luftudladerne/luftskruerne. Hvis anlægget har været tømt for vand, påfyldes som beskrevet i afsnit Afprøvning af sikkerhedsventiler Brugeren er ansvarlig for, at de sikkerhedsventiler der er monteret, bliver afprøvet 2 gange om året. Dette gøres ved at trykke eller dreje på ventilens afprøvningsanordning. Når dette gøres, kan De se og høre, at der slipper lidt vand ud og derved få vished for, at den er virksom. Skader der er forårsaget af en blokeret sikkerhedsventil dækkes ikke af Deres garanti. Sikkerhedsventiler er monteret dels i forbindelse med centralvarmeanlægget (2,5 bar) og evt. i forbindelse med varmtvandskredsen (6 bar eller 10 bar). Vedr. placeringen spørg evt. Deres VVS-installatør Frostbeskyttelse Centralvarmeanlægget kan frostbeskyttes med frostvæske. Husk blot at evt. varmtvandsbeholder dermed ikke er frostbeskyttet. Vi mener ikke, De selv skal påfylde frostvæske, men det er Dem, der skal bede Deres VVS-installatør gøre det, hvis De ønsker det gjort.

15 Side Udskiftning af dørpakning: Døren åbnes. Den gamle pakning fjernes evt. med en mejsel eller skruetrækker. Pakrillen renses. Den nye pakning klemmes ned i rillen. Når man er godt halv færdig, sættes sidste ende på plads, og derefter resten. Snoren bankes evt. let med pennen på en hammer Udskiftning af de keramiske sten De keramiske sten, samt fyrboksens varmeplader og brændtunnel (ståltrug) er sliddele, der skal udskiftes efter behov - - kan bestilles som reservedele Gode råd Hold rumtemperaturen på ca 20 C i opholdsrum og lavere i ubenyttede rum. Foretag en kort og kraftig udluftning af huset hver dag, luk for varmen imens. HUSK at kontrollere evt. sikkerhedsventiler og evt. anode i en tilsluttet varmtvandsbeholder. 1.7 Rensning Af hensyn til sikkkerhed og udnyttelse af energien skal kedlen renses regelmæssigt. Manglende rensning kan medføre unødvendigt stort energiforbrug, fejlfunktion og reduceret levetid af kedlen. Et røggastermometer (ekstra udstyr) viser når der er behov for rensning, f.eks. når røgtemperaturen er 50 C højere end normalt Renseklap (B - fig. 1.7) For adgang til røgkasse skrues de sorte plastomløbere på renseklappen lidt op, hvorved akslen drejes ca. 90 mod uret. - Renseklappen kan herefter trækkes lige op. Montering efter rensning sker ved at skrue plastomløberne fast (med uret) herved drejes akslen ca plastomløberne spændes derefter til (akslen bliver trukket lidt op, og holder klappen på plads) Røgkasse og røgrør. Røgkasse og røgrørene renses med børsten to gange pr. måned. Skub børsten helt igennem, pas på De ikke ødelægger bundflisen der er derunder. Træk børsten op igen, gør dette flere gange i hvert rør. Roterende rensebørste til boremaskine (min. 400 watt) kan leveres som ekstraudstyr. Hermed kan rensningen gøres lettere og mere effektiv. Rene røgrør og røgkasse giver bedre driftsøkonomi Fyrboksen/Brændselsmagasinet A B C D Rensning skal udføres efter behov. Ved fyring med brænde eller træpiller renses 1-2 gange pr måned. Ved oliefyring renses 1-2 gange om året. Fyrboksen/brændselsmagasinet renses gennem den øverste dør med skraberen, asken skrabes ned gennem brændspalten. Gennem askedøren skrabes asken videre fremad og ned på bunden og videre ud i askeskuffen gennem askedøren. I brændselsmagasinet er monteret ekstra plader (C - fig 1.7). 1 gang om måneden skal disse tages ud (løftes lidt op og hægtes af holderen øverst på pladen) og evt. belægninger herunder skal fjernes. Lufthullerne i begge sider bag ovennævnte plader skal checkes/renses Snit Bonus 30 Fig. 1.7

16 1.7.4 Suge-ventilatoren INSTRUKTION Side 16 Blæserhjulet bør regelmæssigt inspiceres og evt. renses med en stiv hårbørste (ca. 4 gange pr. år). Såfremt kedlens røgafgangsstuds i lodret position er tilsluttet direkte under skorstenen, skal ventilatoren altid afmonteres og renses efter skorstensfejning. Er ventilatoren blokeret pga. mangelfuld rensning, kan dette føre til ødelæggelse af motoren. Suge-ventilatoren (A) demonteres (4 vingemøtrikker), efter rensningen og genmontage sikres at multistikket bag på kedlen (pos tekniske data) stadig er monteret korrekt. Kig godt efter - en lille belægning nedsætter luftmængden enormt og skal renses væk. Det er brugerens/ejerens ansvar, at kedlen renses forsvarligt som beskrevet ovenfor og i afsnit Rensning af luftkanaler Udtagning af aske Rensning udvendig Kedlens primærluftkanaler (på begge sider af kedlen) kan i sjældne tilfælde være stoppet. Luftkanalerne renses ved at afmontere luftfordeleren (D - fig skruer). Luftkanalerne kan derefter renses med den medleverede børste. Efter rensning skal luftfordeleren genmonteres omhyggeligt uden at skade pakningen. Asken fra røgrørene og fyrboksen tages ud i askeskuffen gennem askedøren med den medleverede skraber (evt. med støvsuger). Vinduesrensemiddel med salmiak (i en pumpeflaske) er et godt middel til at afrense evt. løbesod på kedlens front og låger. Gør det regelmæssigt hvis behovet er der, så kedlen holdes pæn. 2 Automatiseringsmuligheder - Energibesparelse. Kedlen har en meget høj nyttevirkning og er godt isoleret, så den side af sagen er i orden. Der er alligevel penge at spare ved at automatisere sit varmeanlæg f.eks. med et tidsstyret vejrkompenseringsanlæg (shuntstyring), så man ikke bruger varme i huset på tider, hvor det er unødvendigt.

17 Side 17 3 Installationsanvisninger. Type Bonus kan installeres til fyring med skovtræ/briketter, olie (oliebrænder), træpiller (pelletsbrænder) eller elektricitet (varmelegemer). Hvem må installere Det er installatørens ansvar, at han har den nødvendige uddannelse og autorisation til at installere kedlen. Kedelstørrelse bør udtages efter husets varmebehov og ikke efter størrelse af brændselsmagasin. 3.1 Normer og forskrifter Ved opstilling og installation skal gældende normer og forskrifter følges bl.a.: Denne instruktion. Arbejdstilsynets forskrifter (Publ. nr. 42/1980 og Trykudstyrsdirektivet 97/23/EEC) Bygningsreglementet (bl.a. vedr. skorstenstilslutning og afstand til brændbart materiale). BTV 32 (brandteknisk vejledning) Installation ved fyring med skovtræ/briketter og P drift > 0,5 bar: Såfremt Bonus type 30 installeres til fyring med skovtræ/briketter og kedlens anlægstryk (P drift ) overstiger 0,5 bar overtryk, er kedelenheden (den installerede kedel med armatur og sikkerhedstilbehør) omfattet af (Trykudstyrsdirektivet 97/23/EEC "Indretning af trykbærende udstyr") hvor der er krav om, at kedel-enheden skal opfylde visse væsentlige sikkerhedskrav vedrørende kedlens sikkerhedstilbehør mv. Installeres Bonus type 30 i overensstemmelse med installationsvejledningerne i afsnit (lukket ekspansion) eller afsnit (åben ekspansion) er kedel-enheden omfattet af 's konstruktionsafprøvning se afsnit 4.5. Herved er det sikret, at kedelenheden opfylder ovennævnte væsentlige sikkerhedskrav. Installeres Bonus type 30 IKKE i overensstemmelse med ovennævnte installations-vejledninger, er det installatørens pligt at underkaste kedel-enheden en konstruktions-afprøvning (modul B1) se afsnit 4.5 eller installere kedel-enheden i overensstemmelse med et system for fuldkvalitetssikring (modul H) i overensstemmelse med Trykudstyrsdirektivet 97/23/EEC. I begge tilfælde skal der tages kontakt til et bemyndiget organ efter eget valg Installation ved fyring med skovtræ/briketter og P drift 0,5 bar : Såfremt Bonus type 30 installeres til fyring med skovtræ/briketter (P drift 0,5 bar overtryk) skal kedlen ved opstilling i Danmark installeres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets publikation nr. 42/1980 om fyrede varmtvandsanlæg.

18 Side Ekspansion, Sikkerhedsledning og Pumpestørrelse Åben eller lukket anlæg Ekspansionsbeholder Beregning af trykekspansion Vandudvidelse i % fra 10 C Middeltemperatur C % 20 0,2 30 0,5 40 0,8 50 1,2 60 1,7 70 2,3 80 3,0 90 [ 3,6 ] 100 4, , ,0 Tabel 1 (Bx ) Virkningsgrad i % beregnet efter for og sluttryk Sluttryk bar Fortryk 1,0 1,5 2,0 2,5 0, [ 57 ] 1, , ,0 14 Tabel 2 (Bx ) Type er godkendt for installation som åben eller lukket anlæg. Ved lukket anlæg (med trykekspansion) og åben anlæg med højde over 5 meter skal kedlen være tilsluttet med afkølingsspiral og termisk overtemperatur ventil. Se afsnit og 4.4 Ekspansionsbeholderens størrelse bestemmes ud fra varmeanlæggets totale vandindhold. Størrelse af åben ekspansionsbeholder skal være mindst 8% af vandindhold i (kedel + lagertanke + rør og radiatorer) ifgl. Btv32. Størrelse af lukket ekspansionsbeholder: Følg nedenstående anbefaling eller leverandørens anvisninger. Eksempel på udregning (nyere anlæg) Anlægshøjde 4 m Max temperatur anlæg C 90 C Kedlens ydelse 30 kw Sikkerhedsventil tilsluttet 2,5 bar Vandindhold varmesystem total 1630 L kedel 125 liter lagertank 1250 liter *installation (30x8,5) 255 liter Vandudvidelse (1630x3,6/100) 58,7 Virkningsgrad i.h.t. tabel 2 57 Fortryk=0,5 bar / Sluttryk (max. drifttryk)=2,5 bar Størrelse på ekspansionsbeholder (58,7x100/57) = 102,9 liter = 103 Liter *Vandindhold i installation (rør, radiator mm.) er beregnet efter tommelfingerregel 8,5 Liter/kW Kontrol af fortryk Ekspansions-afspærringsventil til lukket anlæg Det anbefales at montere en dobbeltkontraventil/afspærringsventil på trykekspansionsbeholderens ekspansionsledning som vist på fig , så trykekspansionsbeholderens fortryk kan kontrolleres og vedligeholdes uden at tappe vand af varmeanlægget og lagertanken. Kontrol af trykekspansionsbeholderens fortryk udføres uden vandtryk på membramen, og når omløberen løsnes, lukker kontraventilen automatisk. (NB. Der må ikke monteres afspærringsventil på sikkerhedsledningen!)

19 3.2.3 Afkølingsspiral, Sikkerhedsventiler og sikkerhedsledning Side Åben ekspansion (P drift 0.5bar)- Afkølingsspiral kræves ikke se principdiagram Sikkerhedsledning udføres efter Arbejdstilsynets forskrifter. Ifølge Trykudstyrsdirektivet 97/23/EEC, (gældende fra maj 2002) falder kedler med er driftstryk under 0,5 bar ikke under direktivet. Dvs. at fastbrændsels-kedler der installeres som åbne anlæg (åben ekspansion) følger anvisninger fra AT pub. 42/1980. Overløbet fra sikkerhedsledning og ekspansionsbeholder udføres efter Arbejdstilsynets forskrifter Lukket ekspansion og åben ekspansion med højde over 5m (P drift > 0.5bar) Afkølingsspiral SKAL tilsluttes se principdiagram i afsnit og Anlægget kan også udføres med trykekspansion, hvis det sikres, at kedlen ikke kan komme over 110 o C. Dvs. ved lukket ekspansion eller driftstryk (P drift ) over 0,5 bar skal kedlens indbyggede spiral tilsluttes koldvands-ledning som afkølingsspiral med godkendt termisk ventil fabrikat SYR3065 (Bx-nr ). Spiralen må ikke anvendes til varmtvandsforsyning, desuden skal nedenstående krav til rørdimension og sikkerhedsventil følges. Overløbet fra sikkerhedsventil udføres efter Arbejdstilsynets forskrifter (føres til afløb, skråt afskåret). Sikkerhedsledning For sikkerhedsledning og ventil skal flg. minimums dimensioner overholdes: Bonus Dim. sikkerhedsledning Dim. sikkerhedventil 30 min. DN20 (¾ ) min.dn20 ( ¾ ) Ifølge Trykudstyrsdirektivet skal alt sikkerhedsudstyr samt kedlen være CE-godkendt og mærket med CE, når driftstrykket er over 0,5 bar. Trykmåler Rørføring og udluftning Pumpestørrelse Der kan indbygges en trykmåler i kedelstyringen. Har De monteret et åbent anlæg med lav højde, skal vandsøjlemåleren placeres uden for kedlen. Pga. af ladepumpens placering skal ekspansionsbeholderen (ved åben ekspansion) placeres som vist på diagram i afsnit Her er rørføringen udført på en sådan måde, at al luft som findes i et ny påfyldt anlæg ledes frem til ekspansionsbeholderen gennem stadigt stigende rør fra kedlens top. (se vejl. installationsforslag) Det kan være nødvendigt, at anlægget forsynes med udluftningsventiler på kritiske steder. Cirkulationspumpens størrelse bør bestemmes ved beregning ud fra anlæggets størrelse, rørdimension og udførelse.

20 Side Opstillingsrum og skorstenstilslutning Opstillingsrum: Kedlen skal opstilles i et kedelrum med uafspærlig, tilstrækkelig frisklufttilførsel. Lyden fra blæser og forbrænding er på samme niveau som et moderne oliefyr, og det kan derfor ikke anbefales at installere type i eller ved støjfølsomt beboelsesrum Skorsten og skorstenstræk Da har en suge-ventilator indbygget, stiller den kun små krav til skorstenstrækket. Korrekt skorstenstræk er 1,0-1,5 mmvs. Det betyder, at man ikke behøver en så stor og høj skorsten som ellers til en kedel til fast brændsel. Dimensionen i Bygningsreglementet for lysning og højde skal følges. For stor lysning, eller dårlig isoleret skorsten kan medføre kondens og løbesod. Røggastemperaturen ved nominel ydelse og ren kedel er ca C. Ved installation af en trækstabilisator (se næste afsnit) vil gennem træk af luft medvirke til at holde skorstenen tør. Hvor lav røggastemperatur man kan tillade afgøres af om der dannes kondens i toppen af skorstenen. Røggastemperaturen skal normalt være mindst 60 C 50 cm fra toppen af skorstenen. Hvis røggastemperaturen er for lav til skorstenen kan temperaturen hæves ved at afkorte turbulatorerne eller fjerne et passende antal. Bemærk at virkningsgraden derved bliver lavere. Vi anbefaler tilslutning af kedlens røgafgangstuds skråt eller vandret bagud til skorstenen. Røgafgangen kan også tilsluttes lodret, men i denne position skal ventilatoren altid renses ved hver skorstensfejning. Røgrør mellem kedel og skorsten bør isoleres med mindst 25 mm mineraluld. Rådfør Dem med Deres skorstensfejer Skorstenstræk for højt /Trækstabilisator Kraftig blæst fra en bestemt retning, eller en ekstrem høj skorsten kan i nogle tilfælde forårsage for højt træk. Løsningen her er indbygning af en trækstabilisator, så skorstenstrækket kan indreguleres til 1,0-1,5 mmvs. Indbygning af trækstabilisator bør først udføres efter kontakt til den lokale skorstensfejermester og i øvrigt iht. Btv 32. Hos kan købes en trækstabilisator som tilbehør til kedlen. Fig Solid trækstabilisator i rustfrit materiale med udvendige lejer med god regulerings nøjagtighed). Trækstabilisatoren kan indbygges i positionerne 1-2 eller 3.

TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER

TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL Usædvanlig høj nyttevirkning - brænde: 88,7% (EN 303-5) -olie 93,1% (92/42 EEC) Let at betjene Godkendt til trykekspansion Miljøvenlig moderne varme

Læs mere

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Biobrændsel Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Effektiv brændekedel også velegnet til træpiller eller olie Muligheden for at kunne vælge mellem flere typer brændsel er en stor fordel, fordi

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Let at betjene Usædvanlig høj nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DANMARKS VARMEMESTER Fuldautomatisk

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/08/18-08-2004 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme. Kan installeres med lodret balanceret

BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme. Kan installeres med lodret balanceret BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS Kan installeres med lodret balanceret aftræk Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand Op til 93,2% nyttevirkning Energimærke B fra Teknologisk

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER. KEDLER fra BAXI i Tarm. Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet. Meget høj nyttevirkning

TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER. KEDLER fra BAXI i Tarm. Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet. Meget høj nyttevirkning TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006 Meget høj nyttevirkning Uden eller med varmt vand Miljøvenlig varme Certificeret iht. DS/EN ISO 900

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L

BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L 060310 BRUGSANVISNING SK-STOKER BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L 1 060310 BRUGSANVISNING SK-STOKER EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING I henhold ti/ Maskindirektivet 98/37/EEC, bilag II-A

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere