BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04"

Transkript

1 Side 1 /DK/ / Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske data & El-diagrammer & Anlægsdiagrammer (4) Reservedelstegning (5) Afleveringsrapport kedelanlæg (6) DANAK Reg.nr Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen Vi erklærer hermed at produkt type Bonus Overholder nedenstående EEC direktiver: EMC Direktivet (89/336/EEC med ændringer 92/31/EEC og 93/68/EEC) Lavspændingsdirektivet (73/23/EEC med ændring 93/68/EEC) Trykudstyrsdirektivet (97/23/EEC)

2 Indholdsfortegnelse INSTRUKTION Side 2 Denne instruktion er opdelt i afsnit - fig. nr henviser til tilhørende afsnit. Fig vedrører f.eks afsnit (#) - nr. tegn benyttes hvis der er flere fig. til samme afsnit. Side 1 BRUGERINSTRUKTION OG BRUGERENS ANSVAR OVERSIGT OVER KEDLEN OG UDSTYRET ANSVAR OG SIKKERHED DRIFTSVEJLEDNING BESKRIVELSE AF UDSTYR FEJL KONTROL VEDLIGEHOLDELSE RENSNING AUTOMATISERINGSMULIGHEDER - ENERGIBESPARELSE INSTALLATIONSANVISNINGER NORMER OG FORSKRIFTER EKSPANSION, SIKKERHEDSLEDNING OG PUMPESTØRRELSE OPSTILLINGSRUM OG SKORSTENSTILSLUTNING ANLÆGSTYPER MONTAGE OG RØRTILSLUTNING EL-TILSLUTNING OG ELEKTRISK FUNKTIONSBESKRIVELSE MULIGHED FOR AT ANVENDE 30 MED OLIEBRÆNDER ELLER PELLETSBRÆNDER START AF ANLÆG TEKNISK INFORMATION TEKNISKE DATA LEVERINGSOMFANG EL-SKEMAER ANLÆGSDIAGRAMMER ARBEJDSTILSYNETS GODKENDELSE RESERVEDELSTEGNINGER AFLEVERINGSRAPPORT KEDELANLÆG MÅLTE OG INDSTILLEDE VÆRDIER...38 Der tages forbehold mod konstruktionsændringer og evt. trykfejl.

3 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over Kedlen og Udstyret 17 6 Side b b Fig. 1.1 #1 (Snittegning) 3) Kedelstyring 4) Primær luftindstilling 5) Sekundær luftindstilling 6) Renseklap 7) Indfyringsdør 8) Askedør 8b) Skueglas 9) Suge-ventilator 9b) Føler fra røggas min termostat 10) Bundhanestuds (aftapning) 11) Røgstuds 12) Røgrør m. røggasturbulatorer 13) Brændtunnel 14) Keramiske sten 15) Kedlens typeskilt 16) Stik (net, pumpe 1+2 samt ventilator) 17) Kobberspiral (afkøling) 18) Brændselsmagasin 30) El-patron (ekstra udstyr) Fig. 1.1 # Fig. 1.1 #3 (set bagfra)

4 INSTRUKTION Side 4 Forklaring til Fig tal i parentes henviser til fig. 1.1 (3) Kedelstyringen - herfra styres kedlens temperatur. Se evt. afsnit 1.4 Fig (se evt ) D C E F N H O I P C (C) Termometer (D) Sikring (E) El-kontakt for (anlægspumpe) (F) El-kontakt for suge-ventilator/oliebrænder (H) Overkogstermostat (I) Termostat (N) Genindkoblingsknap (O) Afblændings knap (ingen funktion) (P) Minimumstermostat (4) Primærluftindstilling Her indstilles luftmængden til forbrændingen. (5) Sekundær luftindstilling Her indstilles den sekundær luft der tilsættes i brændtunnelen. (6) Renseklap Aftagelig renseklap for rensning af røgrørene. (7) Indfyringsdør Stor indfyringsdør letter ilægning af brænde. Gennem kanal over fyrboksen forhindrer suge-ventilatoren evt. røgudtrængning i opstillingsrummet under brændepåfyldning. (8) Askedør Bag denne dør sker forbrændingen. Asken udtages gennem denne dør. Gennem skueglasset (8b) kontrolleres forbrændingen. (9) Suge-ventilator Denne sørger for at fjerne røggasserne samt styrer den nødvendige luft til forbrændingen. Øverst i ventilatorkassen er føleren (9b) til røggastermostaten placeret, se evt. afsnit pos (P) (10) Bundhanestuds Påfyldning og aftapning af vand (se evt. afsnit 3.8.1) (11) Røgstuds Herfra føres røgen til skorstenen. (12) Røgrør m. turbulatorer Her overføres varmen til kedelvandet. (13) Brændtunnel Her bliver røggas + luft blandingen afbrændt effektivt ved en høj temperatur (14) Keramiske sten Her tilsættes (sekundær) luft til røggasserne (15) Kedlens typeskilt Angiver kedlens typenr. og andre oplysninger der skal anvendes ved evt. køb af reservedele. Prodår: Serie nr. Type Data om Prøvetryk kobber- Vandindhold spiral Ydelse Spænding Kedelklasse (den bedste klasse) Drifttryk På sidste side i denne instruktion er der afsat plads til at indskrive oplysninger om kedeldata og indstillinger mm. (16) Stik for elforbindelse Tilslutning af net, pumper og ventilator (17) Afkølingsspiral (i kobber) Afkølingsspiral er monteret i kedlen, og skal anvendes ved installation af type bonus til lukket anlæg. (18) Brændselsmagasin Brændselsmagasin, her lægges brændet. (30) Elpatron Elpatron forhandles ikke af

5 1.1.1 Funktion (Se evt. fig. 1.1) Træfyring Oliefyring: Træpiller: El-patroner: Service og garantier Reklamation: OBS: INSTRUKTION Side 5 Bonus er konstrueret til forbrænding af skovtræ. En væsentlig konstruktionsdetalje er den indbyggede sugeventilator (9). Såvel primær- som sekundærluften ledes via luftkanaler ind i fyrboksen med netop den hastighed, der giver jævn forbrænding. Primærluften (4) ledes ind nederst i brændselsmagasinet. Sekundærluften (5) ledes igennem de keramiske sten (14), hvor den opvarmes og fordeles gennem de to kanaler og luftdyserne, hvorefter den med stor hastighed blæses direkte ind i flammen for at fuldstændiggøre forbrændingen. En anden væsentlig konstruktionsdetalje er de specielle keramiske sten (14) og brændetunnelen (13) i "hjertet af kedlen". De bevirker, at forbrændingstemperaturen kommer op over 1000 C. Forbrændingen bliver effektiv og sodfri, og giver optimal økonomi. Varmen bliver overført til kedelvandet i røgrørene (12) bagerst i kedlen. Den optimale og miljøvenlige forbrænding af træet med højeste nyttevirkning forudsætter korrekt blandingsforhold mellem forbrændingsluften og røggassen fra træet. Drift af suge-ventilatoren forudsætter, at kedlen altid kan komme af med varmen. Type skal derfor altid tilsluttes en lagertank af passende størrelse - (se Tekniske data side 26). Type kan omstilles til fyring med olie, træpiller og el. En alm. oliebrænder monteres på brænderlågen (ekstra udstyr) og tilsluttes kedlens styring. En pelletsbrænder monteres på brænderlågen (ekstra udstyr) og tilsluttes kedlens styring efter brænderfabrikantens anvisninger. En el-patron (ekstra udstyr) kan monteres i en muffe i kedlens venstre eller højre side. Pga. de høje el-priser i Danmark kan el dog normalt kun anbefales som nødforanstaltning. Når type over en længere periode anvendes med oliefyr, pelletsbrænder eller elpatron bør anlægget a.h.t. driftsøkonomien omkobles, så lagertanken ikke indgår i varmekredsen. (se evt. anlægsdiagrammer i afsnit 4.4). Garantien er nærmere beskrevet, i det sammen med kedlen leverede -Garantibevis. Garantien er kun gældende, hvis der tilsluttes en lagertank af korrekt størrelse (se Tekniske data). De bør altid henvende Dem til den installatør/forhandler, der har installeret/leveret centralvarmekedlen for Dem. Derefter foretager installatøren/forhandleren om nødvendigt, reklamation videre til fabrikken. Oplys Deres navn, adr., og tlf. nr. samt kedeltype, størrelse, serienummer samt installationstidspunkt.

6 Side Ansvar og sikkerhed Ansvar Sikkerhed Vedligeholdelse Brugeren er ansvarlig for betjening af kedlen samt, at 's fyringsvejledning følges. Omgåelse af vejledningen kan bl.a. give lavere nyttevirkning og øget miljøbelastning, da man så ikke opnår de rene røggasser, som tilstræbes. Endvidere kan fejlbetjening reducere kedlens levetid. En korrekt betjening (og installation) er den bedste garanti for en velfungerende kedel med lang levetid og et godt nærmiljø. Det er en forudsætning, at brugeren har den fornødne vilje og rigtige holdning til at fyre med træ, da der trods alt skal præsteres et stykke arbejde for at "høste frugten" af denne miljøvenlige og økonomisk fordelagtige opvarmningsform. Hvis der konstateres fejl eller mangler, skal de så hurtigt som muligt udbedres af en VVS-installatør. Aftræksrør, ventilationskanaler, friskluftsåbninger o.lign. må ikke lukkes eller tilstoppes. Der må ikke komme brændbare væsker eller letantændelige stoffer i farlig nærhed af kedlen. Hvis der konstateres uregelmæssigheder ved anlæggets sikkerhedsventil(er), ekspansionsbeholder eller automatik, skal ejer/bruger straks lade det pågældende udstyr efterse og udbedre af en sagkyndig. Ejer/bruger skal sørge for, at evt. monterede sikkerhedsventiler ikke er fastgroet med kedelsten eller lignende. Det er ejer/brugers ansvar, at kedlen og evt. udstyr renses og vedligeholdes jvf.: - almen praksis, - denne instruktions-anvisninger, - instruktion til evt. udstyr/tilbehør - samt forhold beskrevet i tilhørende garantibevis (Se afsnit Rensning, Vedligeholdelse samt, kedlens garantibevis).

7 Side Driftsvejledning Brændselsformer: + Skovtræ Både løvtræ og nåletræ er velegnet som brænde, men p.g.a. stort syreindhold bør man dog undlade at fyre udelukkende med egetræ i en længere periode. Træet skal være tørt, dvs. fugtigheden skal være 15-25%. Træet skal være tørt dels for at få en god forbrænding og dels for at opnå den bedste brændværdi af træet. Træet tørrer hurtigt, hvis det saves i stykker af passende længde og flækkes til cm tykkelse - se tekniske data. Den bedste længde er 1/2 meter for Bonus 30. Træet kan tørres i det fri uden afdækning, men det bedste er at afdække brændestablen. Den hurtigste tørring fås ved omhyggeligt at stable skiftevis på kryds og på langs, således at luften kan komme ind i brændestakken. Træet bør lagres i mindst 1,5 år. Træ i småstykker (f.eks. affaldstræ og flis) er mindre egnet brændsel. Dels kan det evt. falde ned i spalten mellem de keramiske sten, og dels kan det være vanskeligt at styre forbrændingen effektivt. Dette kan give forskellige gener (f.eks. lavere ydelse, lavere nyttevirkning, sod m.m.) Imprægneret eller malet træ er uegnet som brændsel. Bonus er konstrureret til skovtræ. Træ er et miljøvenligt brændsel, da det er CO 2 -neutral. + Briketter: Briketter af rent træ er også anvendelig brændsel. F.eks. diameter ca. 60 mm og længde mm. - Små træstykker/ Piller For små og kompakte træstykker eller træ/halm/brunkulspiller er ikke egnede. Træpiller kan afbrændes via monteret separat pelletsbrænder, se herunder samt afsnit Træpiller (af rent træ) Træpillerne skal være af rent træ 1. Uden tilsætningsstoffer, kemiske eller syntetiske bindemidler. 2. Vandindhold under 10% 3. Andel af støv eller smuld max. 1% 4. Brændværdi ca. 5 kwh/kg Sådan kan man selv afgøre, at træpillerne er i orden: 1. Lugten skal være som rent træ. 2. Lugten af forbrændingen skal være som af rent træ. 3. Farven skal være træagtig uden partikler af en klar eller anden farve som hvid, grøn eller blå. (Se evt. "Videnblad nr. 143" på Forlang skriftlig deklaration af leverandøren. - Kul: Kul kan ikke anvendes, fordi det pakker sig for kompakt og lukker for brændspalten.

8 1.3.2 Før start Start af kedel INSTRUKTION Side 8 Før start skal vandtrykket kontrolleres. Ved efterfyldning af vand på anlægget skal pumperne og sugeventilatoren være afbrudt. Det er lettest på hovedafbryderen på væggen, så alle pumper og ventilator mm. bliver afbrudt. (Se afsnit Vedligeholdelse) OBS: Vand må ikke påfyldes kedel i drift. Ved efterfyldning skal anlægget udluftes på luftudladerne/luftskruerne. El-kontakten på væggen slås til. El-kontakten for pumpe (E) slås til. Skovtræ: ADVARSEL: Evt. oliebrænder eller pelletsbrænder monteret på brænderlågen som beskrevet i afsnit 3.7 skal frakobles ved fyring med brænde/skovtræ. Derved forhindres brandfare ved utilsigtet tænding af olie-/pelletsbrænder, se også afsnit (x) Brændsel påfyldes (Se evt. afsnit til ) Termostaten (I) indstilles på den ønskede temperatur. og El-kontakten (F) trykkes ind foroven (stilling I). - Tryk på genindkoblingsknappen. (N) Hvis ilden er gået ud, tændes som beskrevet i afsnit Hvis der er varmebehov, starter kedlen. Oliebrænder/pelletsbrænder Brænderen klargøres. Se evt. afsnit 3.7 samt brænderens instruktionsbog. El-kontakten (F) trykkes ind forneden (stilling II). Termostaten (I) indstilles på den ønskede temperatur. Ved opstartsproblemer (se afsnit Fejl kontrol.) Stop af kedel Med el- kontakten på væggen kan der slukkes for kedlen. Med el-kontakt (E) slukkes for anlægspumpe [M2] hvis den strømforsynes fra kedlen. Med el-kontakt (F) kan ligeledes slukkes for kedlen eller skiftes til olie- eller pelletsbrænder hvis tilsluttet se dog afsnit Med eller uden lagertank. Brændefyring = Lagertank kræves. Den optimale og miljøvenlige forbrænding af træet forudsætter korrekt blandingsforhold mellem forbrændingsluften fra suge-ventilatoren og gassen fra træet. Drift af suge-ventilatoren forudsætter, at kedlen altid kan komme af med varmen. foreskriver derfor altid tilslutning af lagertank ved fyring med brænde. Olie-/pelletsbrænder = Lagertank kræves ikke. Type kan anvendes uden lagertank, hvis der ikke fyres med brænde Tjære i fyrboks Tjærebelægning i fyrboksen vil normalt ikke være et problem i korrekt fyret Bonus. (Se evt. afsnit 3.4 Drift med lagertank) Optænding (Skovtræ) 1) Læg finhugget brænde og optændingspapir ind. 2) Brændet og papiret antændes fra oven. 3) Døren lukkes. 4) Tænd for el-kontakten (F) position I 5) Tryk på genindkoblingsknappen (N) hvorved suge-ventilatoren starter. 6) Når man har en glødemængde på ca. 150 mm i højde, lægges der brænde på se pkt ) Efter ca min er forbrændingen i gang

9 Side Hvor meget træ påfyldes Det er meget vigtigt, at brændepåfyldningen afpasses, så varmen fra det påfyldte træ altid kan lagres i lagertanken. Brændepåfyldningen afpasses, så brændet netop er udbrændt, når lagertanken har opnået max.-temperatur. Suge-ventilatoren bør først stoppe, når brændselsmagasinet er tømt Er der stadig brænde i brændselsmagasinet når sugeventilatoren stopper, har De lagt for meget brænde på. De skal lære at udnytte lagertanken optimalt, så kedlen brænder ud (suge-ventilatoren stopper), når lagertanken har opnået max.-temperatur (ca 90 C). Kedlens virkningsgrad er højere, når kedlen kan aflevere varmen uden start/stop. Stopper kedlen med brænde i brændselsmagasinet er der risiko for kondenstæring på kedlens sider Påfyldning af træ når der stadig er gløder i brændselsmagasinet: 1) Tryk på genindkoblingsknappen (N) hvorved suge-ventilatoren starter. - Herved suges evt. røg ud gennem sprækken over døren - når indfyringsdøren åbnes. (Kontakten (F) på kedelstyringen skal altid stå på stilling I, når kedlen anvendes til brænde) 2) Åbn indfyringsdøren 2 cm (med venstre hånd - hvis håndtaget er i venstre side)(benyt højre hånd hvis håndtaget er i højre side). Så får man ikke evt. udslip i hovedet. 3) Vent ca. 20 sekunder. 4) Åbn indfyringsdøren langsomt. 5) Læg brændet ind - læg det ordentligt, dvs. ikke på kryds og tværs, men godt pakket. 6) Døren lukkes Daglig fyring og optænding Til daglig gør De præcis, som når der tændes første gang. Benyt finthugget brænde og papir. Når forbrændingen er i gang, rodes der op i gløderne, så de falder til. Der fyldes mere brænde på, indfyringsdøren lukkes og suge-ventilatoren startes, herved antændes det sidst indlagte brænde Brugererfaringer Brændtunnelen (i nederste dør) skal holdes rimeligt fri for aske og små træstykker, der er halvt forbrændt, så der er plads til at flammen kan være der og brænde flot. Brug skraberen til at skrabe ud med. Lad småstykkerne ligge nede foran brændtunnelen, så det kan brænde færdigt her til næste gang, der fyres. Det vil være godt at gøre det til en vane at kontrollere brændtunnelen og forsigtig skrabe ud ved hver fyring, hvis der er behov for det. Hvor skal brændslet ligge. Det er lovligt at have brændslet liggende i selve fyrrummet (forsvarligt). Det er dog en god idé at have brændet liggende under halvtag beskyttet for regn.

10 Side Drift med lagertank fyring med brænde. foreskriver altid tilslutning til varmelagertank ved fyring med brænde Se anlægsdiagrammer i afsnit 4.4, der giver mange fordele: Kedlen kan altid komme af med varmen Bedre forbrænding, mindre sod- og tjæredannelse, længere levetid for kedlen. Lettere betjening, da brændselsmagasin kan fyldes helt. Fyring kan ske, når man har tid, og huset forsynes med varme fra lagertanken efter behov. 4 Varmt brugsvand fra beholder i lagertanken ( er gerne behjælpelig med beregning af lagertankstørrelse). 5 Mængden af træ, der fyldes i kedlens brændselsmagasin, afhænger af lagertankens størrelse og temperatur. Fyld kun så 8b meget på, som kan "lagres" i lagertanken. Vent med ny påfyldning af træ til temperaturen i lagertanken er faldet til C, så lagertanken igen kan modtage varme. Stil kedeltemperaturen på 90 C, dvs. næsten helt op på max. Fig Rens kedlen jævnligt (Se afsnit 1.7) Indstilling af luft Erfaringstal til indstilling af luft Primær luft (4) Sekundær luft (5) Hårdt træ bøg/birk Bonus 30 50% 50% Fyr / gran Bonus 30 75% 25% For at opnå en optimal forbrænding er Bonus konstrueret med reguleringsmulighed for både primærluft (4) og sekundærluft (5) Se tabel med erfaringstal her på siden (åbnes evt. mere ved behov)- ( = lukket, = 100% åben) Efter ca. 45 min. drift er temperaturen stabil, og sekundærluften kan indstilles. Iagttag flammen gennem skueglasset (8b). Når indstillingen er fundet, skal man normalt kun regulere igen, hvis man skifter brændsel. (Reguleringsspjældet (4) og (5) kan "låses" med en skrue). Flammens farve i skueglasset skal være gul og let blålig. Flammens længde skal være som vist nedenfor. Fig # 1 For meget sekundærluft. Flammen er for kort og blålig. Luk lidt for sekundærluft (5) Fig # 2 For lidt sekundærluft. Flamme er for lang og rødgul. Åbn lidt for sekundærluft (5) Fig # 3 Korrekt indstilling Flammens farve er gul og let blålig.

11 Side Beskrivelse af udstyr Kedelstyringen - herfra styres kedlens temperatur. B D C E F N H O I P C X X (B) (C) (D) (E) (F) Plads til ekstra viserinstrument Termometer Sikring El-kontakt for (anlægspumpe) Omskifter mellem suge-ventilator og olie-/pelletsbrænder (H) Overkogstermostat (I) Termostat (N) Genindkoblingsknap (O) Afblændings-knap (ingen funktion) (P) Minimumstermostat (X) Stik for olie-/pelletsbrænder Fig (B) Plads til ekstra viserinstrumenter. Bag "frontfilmen" er der plads til to ekstra instrumenter (manometer eller røggastermometer) (C) Termometret. Viser temperaturen i kedlen. Kedeltemperaturen indstilles med termostaten (I) (D) Sikring max. 6,3 A (5 x 20 mm) (E) El-kontakt for cirkulationspumpe (F) El-omskifter mellem suge-ventilator og olie-/pelletsbrænder. I = Suge-ventilator er tændt II = Suge-ventilator er slukket/oliepelletsbrænder tændt (H) Overkogstermostat Denne udkobler suge-ventilatoren ved en temperatur på ca 100 C. For at genindkoble, skrues beskyttelseshætten af og stiften, der er sprunget ud, trykkes ind, når kedeltemperaturen er faldet til under ca. 75 C. (I) Termostat C Anbefalet indstillingstemperatur C. For at sikre at temperaturen ikke stilles under 80 C, er der under drejeknappen monteret en stopskrue. (N) Genindkoblingsknap. Suge-ventilatoren stopper automatisk, når kedlen brænder ud, og kedlens røggastemperatur falder. - Ved anlæg med lagertank sker udkoblingen, når temperaturen ved føleren i kedlens røgkasse er ca. 90 C. - For at starte kedlens forbrænding igen når følerens temperatur er under 90 C, skal genindkoblingsknappen (N) påvirkes. (Se evt. side 23 - Minimumstermostat) (P) Minimumstermostat Denne standser suge-ventilatoren og cirkulationspumpen, når træet er brændt ud. Indstilling 90 C. (X) Stik for eltilslutning af Olie-/pelletsbrænder (ekstra udstyr) højre el. venstre side. For at undgå utilsigtet tænding af olie-/pelletsbrænderen ved åben brænderlåge (hvis monteret) skal stikket trækkes ud, hvis olie- /pelletsbrænder ikke er i brug.

12 1.4.2 Brugsvandsydelse Ladeventil Trækstabilisator INSTRUKTION Side 12 Varmtvandsforsyningen kan komme fra varmtvandsbeholderen indbygget i varmelagertanken eller evt. i tilsluttet separat beholder eller oliefyret kedel-unit. Giver forudsætning for, at kedlen kan holdes på høj kedeltemperatur. Ladeventilen åbnes først ved ca. 65 C, og det er derfor nødvendigt, at termostaten på kedelstyringen stilles højere (dvs. på ca. 90 C) Ladeventilen leveres som et færdigt rørarrangement, som er forberedt for montage i forbindelse med kedlen. (Se evt. virkemåde for ladeventilen i afsnit 4.4.1) Ladeventilen skal monteres som forudsætning for, at garantien er gældende. Hvis skorstenstrækket er for højt, kan en trækstabilisator monteres på skorstenen (Se evt. afsnit 3.3.3).

13 Side Fejl kontrol Fejlfinding. Fejl nr. Fejl Evt. årsag/ evt. løsning 1. Ingen varme på anlægget A: Driftstermostat (I ) er justeret for lavt. Skru op for termostaten. B: Suge-ventilatoren stoppet, fordi temperaturen har været under 90 C ved røggasføleren. tryk på genindkoblingsknappen (N). C: Overkogstermostaten er udkoblet. tryk den ind igen, når kedeltemperaturen er under 75 C. D: Evt. Shunt helt eller delvis lukket Åbn den igen E: Cirkulationspumpen kører ikke. Tænd den. F: Der mangler vand på anlægget, eller der er luft i anlægget. Efterfyld og udluft. NB: Fyld aldrig vand på en overophedet kedel - vent til den er kølet af G: Evt. automatik har koblet anlægget fra. Se automatikkens instruktion. H: Sikringen (D) er sprunget. Skift sikringen i kedelstyringen (se fig ). Hvis De ikke kan finde årsagen tilkald da Deres VVS-Installatør eller Servicefirma. 2. Trykket i anlægget falder. Anlægget udluftes, og der fyldes vand på anlægget (se afsnit Vedligeholdelse) VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes, hvis trykket fortsat falder. Hvis anlægget er installeret med trykekspansionsbeholder, kontrolleres dennes fortryk. Ved behov efterfyldes til fortrykket passer til anlægshøjden (normalt 0,5 eller 1,0 bar) 3. Suge-ventilatoren stopper ikke, når træet er brændt ud. Når kedlen startes fra kold tilstand, skal kedeltemperaturen nå op på almindelig driftstemperatur (over 80 C) for at omkoble minimumstermostaten. Hvis alm. driftstemperatur ikke nås, vil suge-ventilatoren ikke blive koblet ud, men kører videre, selv om træet er brændt ud. Afhjælpes ved at bringe kedlen på alm. driftstemperatur (ca. 4. Cirkulationspumpen (ladepumpen) stopper og standser flere gange efter hinanden C) ved hver start. Når kedlen er brændt ud, stopper minimumstermostaten sugeventilatoren og ladepumpen (M7). Hvis der stadig er mange gløder i kedlen, og kedeltemperaturen kommer over den indstillede temperatur på driftstermostaten - starter ladepumpen (M7) automatisk for at transportere varmen væk.

14 1.5.2 Serviceanvisninger og tips INSTRUKTION Side 14 Hvad er årsagen til manglende kedelydelse samt at flammens længde i brændtunnelen ikke synligt ændres, når indstilling af sekundær-luftspjæld ændres? Det er vigtigt at afpasse brændet (længde og diameter samt ordentlig ilægning), så der ikke opstår "huller" og "hængere" i brændelaget, som så løbende skal bearbejdes med ildrager for at falde sammen. Brændet bør ikke have diameter over cm (se tekniske data), da der så lettere opstår "huller" i brændelaget og risiko for manglende varmeydelse. Tykke brændestykker bør kløves til cm diameter. Korrekt flammelængde, se side 10 (Indstilling af luft) 1.6 Vedligeholdelse Vandpåfyldning Ved efterfyldning af vand på anlægget skal pumperne og brænderen være afbrudt. Det er lettest på hovedafbryderen på væggen, så alle pumper og brænder mm. bliver afbrudt. OBS: Vand må ikke påfyldes en overophedet kedel i drift. Vand påfyldes evt. gennem påfyldningshanen (Se evt Fig. 1.1 #10 samt afsnittene Vandpåfyldning og 4.4-Anlægsdiagrammer) ved hjælp af en slange tilsluttet en vandhane. Før tilslutningen skal slangen være fyldt med vand således, at den luft der ellers måtte være i slangen, ikke bringes ind i anlægget. Åbn først påfyldningshanen, ganske langsomt åbnes derefter vandhanen, og der fyldes langsomt op. Ved installation med trykekspansion: Vandpåfyldning fortsættes indtil trykmåleren viser 1,5-2,0 bar. Ved indstallation med åben ekspansion: Vand påfyldning fortsættes, indtil vandet løber ud af ekspansionsbeholderens overløb. Luk så først for vandhanen og dernæst for påfyldningshanen. Ved efterfyldning skal anlægget udluftes på luftudladerne/luftskruerne. Hvis anlægget har været tømt for vand, påfyldes som beskrevet i afsnit Afprøvning af sikkerhedsventiler Brugeren er ansvarlig for, at de sikkerhedsventiler der er monteret, bliver afprøvet 2 gange om året. Dette gøres ved at trykke eller dreje på ventilens afprøvningsanordning. Når dette gøres, kan De se og høre, at der slipper lidt vand ud og derved få vished for, at den er virksom. Skader der er forårsaget af en blokeret sikkerhedsventil dækkes ikke af Deres garanti. Sikkerhedsventiler er monteret dels i forbindelse med centralvarmeanlægget (2,5 bar) og evt. i forbindelse med varmtvandskredsen (6 bar eller 10 bar). Vedr. placeringen spørg evt. Deres VVS-installatør Frostbeskyttelse Centralvarmeanlægget kan frostbeskyttes med frostvæske. Husk blot at evt. varmtvandsbeholder dermed ikke er frostbeskyttet. Vi mener ikke, De selv skal påfylde frostvæske, men det er Dem, der skal bede Deres VVS-installatør gøre det, hvis De ønsker det gjort.

15 Side Udskiftning af dørpakning: Døren åbnes. Den gamle pakning fjernes evt. med en mejsel eller skruetrækker. Pakrillen renses. Den nye pakning klemmes ned i rillen. Når man er godt halv færdig, sættes sidste ende på plads, og derefter resten. Snoren bankes evt. let med pennen på en hammer Udskiftning af de keramiske sten De keramiske sten, samt fyrboksens varmeplader og brændtunnel (ståltrug) er sliddele, der skal udskiftes efter behov - - kan bestilles som reservedele Gode råd Hold rumtemperaturen på ca 20 C i opholdsrum og lavere i ubenyttede rum. Foretag en kort og kraftig udluftning af huset hver dag, luk for varmen imens. HUSK at kontrollere evt. sikkerhedsventiler og evt. anode i en tilsluttet varmtvandsbeholder. 1.7 Rensning Af hensyn til sikkkerhed og udnyttelse af energien skal kedlen renses regelmæssigt. Manglende rensning kan medføre unødvendigt stort energiforbrug, fejlfunktion og reduceret levetid af kedlen. Et røggastermometer (ekstra udstyr) viser når der er behov for rensning, f.eks. når røgtemperaturen er 50 C højere end normalt Renseklap (B - fig. 1.7) For adgang til røgkasse skrues de sorte plastomløbere på renseklappen lidt op, hvorved akslen drejes ca. 90 mod uret. - Renseklappen kan herefter trækkes lige op. Montering efter rensning sker ved at skrue plastomløberne fast (med uret) herved drejes akslen ca plastomløberne spændes derefter til (akslen bliver trukket lidt op, og holder klappen på plads) Røgkasse og røgrør. Røgkasse og røgrørene renses med børsten to gange pr. måned. Skub børsten helt igennem, pas på De ikke ødelægger bundflisen der er derunder. Træk børsten op igen, gør dette flere gange i hvert rør. Roterende rensebørste til boremaskine (min. 400 watt) kan leveres som ekstraudstyr. Hermed kan rensningen gøres lettere og mere effektiv. Rene røgrør og røgkasse giver bedre driftsøkonomi Fyrboksen/Brændselsmagasinet A B C D Rensning skal udføres efter behov. Ved fyring med brænde eller træpiller renses 1-2 gange pr måned. Ved oliefyring renses 1-2 gange om året. Fyrboksen/brændselsmagasinet renses gennem den øverste dør med skraberen, asken skrabes ned gennem brændspalten. Gennem askedøren skrabes asken videre fremad og ned på bunden og videre ud i askeskuffen gennem askedøren. I brændselsmagasinet er monteret ekstra plader (C - fig 1.7). 1 gang om måneden skal disse tages ud (løftes lidt op og hægtes af holderen øverst på pladen) og evt. belægninger herunder skal fjernes. Lufthullerne i begge sider bag ovennævnte plader skal checkes/renses Snit Bonus 30 Fig. 1.7

16 1.7.4 Suge-ventilatoren INSTRUKTION Side 16 Blæserhjulet bør regelmæssigt inspiceres og evt. renses med en stiv hårbørste (ca. 4 gange pr. år). Såfremt kedlens røgafgangsstuds i lodret position er tilsluttet direkte under skorstenen, skal ventilatoren altid afmonteres og renses efter skorstensfejning. Er ventilatoren blokeret pga. mangelfuld rensning, kan dette føre til ødelæggelse af motoren. Suge-ventilatoren (A) demonteres (4 vingemøtrikker), efter rensningen og genmontage sikres at multistikket bag på kedlen (pos tekniske data) stadig er monteret korrekt. Kig godt efter - en lille belægning nedsætter luftmængden enormt og skal renses væk. Det er brugerens/ejerens ansvar, at kedlen renses forsvarligt som beskrevet ovenfor og i afsnit Rensning af luftkanaler Udtagning af aske Rensning udvendig Kedlens primærluftkanaler (på begge sider af kedlen) kan i sjældne tilfælde være stoppet. Luftkanalerne renses ved at afmontere luftfordeleren (D - fig skruer). Luftkanalerne kan derefter renses med den medleverede børste. Efter rensning skal luftfordeleren genmonteres omhyggeligt uden at skade pakningen. Asken fra røgrørene og fyrboksen tages ud i askeskuffen gennem askedøren med den medleverede skraber (evt. med støvsuger). Vinduesrensemiddel med salmiak (i en pumpeflaske) er et godt middel til at afrense evt. løbesod på kedlens front og låger. Gør det regelmæssigt hvis behovet er der, så kedlen holdes pæn. 2 Automatiseringsmuligheder - Energibesparelse. Kedlen har en meget høj nyttevirkning og er godt isoleret, så den side af sagen er i orden. Der er alligevel penge at spare ved at automatisere sit varmeanlæg f.eks. med et tidsstyret vejrkompenseringsanlæg (shuntstyring), så man ikke bruger varme i huset på tider, hvor det er unødvendigt.

17 Side 17 3 Installationsanvisninger. Type Bonus kan installeres til fyring med skovtræ/briketter, olie (oliebrænder), træpiller (pelletsbrænder) eller elektricitet (varmelegemer). Hvem må installere Det er installatørens ansvar, at han har den nødvendige uddannelse og autorisation til at installere kedlen. Kedelstørrelse bør udtages efter husets varmebehov og ikke efter størrelse af brændselsmagasin. 3.1 Normer og forskrifter Ved opstilling og installation skal gældende normer og forskrifter følges bl.a.: Denne instruktion. Arbejdstilsynets forskrifter (Publ. nr. 42/1980 og Trykudstyrsdirektivet 97/23/EEC) Bygningsreglementet (bl.a. vedr. skorstenstilslutning og afstand til brændbart materiale). BTV 32 (brandteknisk vejledning) Installation ved fyring med skovtræ/briketter og P drift > 0,5 bar: Såfremt Bonus type 30 installeres til fyring med skovtræ/briketter og kedlens anlægstryk (P drift ) overstiger 0,5 bar overtryk, er kedelenheden (den installerede kedel med armatur og sikkerhedstilbehør) omfattet af (Trykudstyrsdirektivet 97/23/EEC "Indretning af trykbærende udstyr") hvor der er krav om, at kedel-enheden skal opfylde visse væsentlige sikkerhedskrav vedrørende kedlens sikkerhedstilbehør mv. Installeres Bonus type 30 i overensstemmelse med installationsvejledningerne i afsnit (lukket ekspansion) eller afsnit (åben ekspansion) er kedel-enheden omfattet af 's konstruktionsafprøvning se afsnit 4.5. Herved er det sikret, at kedelenheden opfylder ovennævnte væsentlige sikkerhedskrav. Installeres Bonus type 30 IKKE i overensstemmelse med ovennævnte installations-vejledninger, er det installatørens pligt at underkaste kedel-enheden en konstruktions-afprøvning (modul B1) se afsnit 4.5 eller installere kedel-enheden i overensstemmelse med et system for fuldkvalitetssikring (modul H) i overensstemmelse med Trykudstyrsdirektivet 97/23/EEC. I begge tilfælde skal der tages kontakt til et bemyndiget organ efter eget valg Installation ved fyring med skovtræ/briketter og P drift 0,5 bar : Såfremt Bonus type 30 installeres til fyring med skovtræ/briketter (P drift 0,5 bar overtryk) skal kedlen ved opstilling i Danmark installeres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets publikation nr. 42/1980 om fyrede varmtvandsanlæg.

18 Side Ekspansion, Sikkerhedsledning og Pumpestørrelse Åben eller lukket anlæg Ekspansionsbeholder Beregning af trykekspansion Vandudvidelse i % fra 10 C Middeltemperatur C % 20 0,2 30 0,5 40 0,8 50 1,2 60 1,7 70 2,3 80 3,0 90 [ 3,6 ] 100 4, , ,0 Tabel 1 (Bx ) Virkningsgrad i % beregnet efter for og sluttryk Sluttryk bar Fortryk 1,0 1,5 2,0 2,5 0, [ 57 ] 1, , ,0 14 Tabel 2 (Bx ) Type er godkendt for installation som åben eller lukket anlæg. Ved lukket anlæg (med trykekspansion) og åben anlæg med højde over 5 meter skal kedlen være tilsluttet med afkølingsspiral og termisk overtemperatur ventil. Se afsnit og 4.4 Ekspansionsbeholderens størrelse bestemmes ud fra varmeanlæggets totale vandindhold. Størrelse af åben ekspansionsbeholder skal være mindst 8% af vandindhold i (kedel + lagertanke + rør og radiatorer) ifgl. Btv32. Størrelse af lukket ekspansionsbeholder: Følg nedenstående anbefaling eller leverandørens anvisninger. Eksempel på udregning (nyere anlæg) Anlægshøjde 4 m Max temperatur anlæg C 90 C Kedlens ydelse 30 kw Sikkerhedsventil tilsluttet 2,5 bar Vandindhold varmesystem total 1630 L kedel 125 liter lagertank 1250 liter *installation (30x8,5) 255 liter Vandudvidelse (1630x3,6/100) 58,7 Virkningsgrad i.h.t. tabel 2 57 Fortryk=0,5 bar / Sluttryk (max. drifttryk)=2,5 bar Størrelse på ekspansionsbeholder (58,7x100/57) = 102,9 liter = 103 Liter *Vandindhold i installation (rør, radiator mm.) er beregnet efter tommelfingerregel 8,5 Liter/kW Kontrol af fortryk Ekspansions-afspærringsventil til lukket anlæg Det anbefales at montere en dobbeltkontraventil/afspærringsventil på trykekspansionsbeholderens ekspansionsledning som vist på fig , så trykekspansionsbeholderens fortryk kan kontrolleres og vedligeholdes uden at tappe vand af varmeanlægget og lagertanken. Kontrol af trykekspansionsbeholderens fortryk udføres uden vandtryk på membramen, og når omløberen løsnes, lukker kontraventilen automatisk. (NB. Der må ikke monteres afspærringsventil på sikkerhedsledningen!)

19 3.2.3 Afkølingsspiral, Sikkerhedsventiler og sikkerhedsledning Side Åben ekspansion (P drift 0.5bar)- Afkølingsspiral kræves ikke se principdiagram Sikkerhedsledning udføres efter Arbejdstilsynets forskrifter. Ifølge Trykudstyrsdirektivet 97/23/EEC, (gældende fra maj 2002) falder kedler med er driftstryk under 0,5 bar ikke under direktivet. Dvs. at fastbrændsels-kedler der installeres som åbne anlæg (åben ekspansion) følger anvisninger fra AT pub. 42/1980. Overløbet fra sikkerhedsledning og ekspansionsbeholder udføres efter Arbejdstilsynets forskrifter Lukket ekspansion og åben ekspansion med højde over 5m (P drift > 0.5bar) Afkølingsspiral SKAL tilsluttes se principdiagram i afsnit og Anlægget kan også udføres med trykekspansion, hvis det sikres, at kedlen ikke kan komme over 110 o C. Dvs. ved lukket ekspansion eller driftstryk (P drift ) over 0,5 bar skal kedlens indbyggede spiral tilsluttes koldvands-ledning som afkølingsspiral med godkendt termisk ventil fabrikat SYR3065 (Bx-nr ). Spiralen må ikke anvendes til varmtvandsforsyning, desuden skal nedenstående krav til rørdimension og sikkerhedsventil følges. Overløbet fra sikkerhedsventil udføres efter Arbejdstilsynets forskrifter (føres til afløb, skråt afskåret). Sikkerhedsledning For sikkerhedsledning og ventil skal flg. minimums dimensioner overholdes: Bonus Dim. sikkerhedsledning Dim. sikkerhedventil 30 min. DN20 (¾ ) min.dn20 ( ¾ ) Ifølge Trykudstyrsdirektivet skal alt sikkerhedsudstyr samt kedlen være CE-godkendt og mærket med CE, når driftstrykket er over 0,5 bar. Trykmåler Rørføring og udluftning Pumpestørrelse Der kan indbygges en trykmåler i kedelstyringen. Har De monteret et åbent anlæg med lav højde, skal vandsøjlemåleren placeres uden for kedlen. Pga. af ladepumpens placering skal ekspansionsbeholderen (ved åben ekspansion) placeres som vist på diagram i afsnit Her er rørføringen udført på en sådan måde, at al luft som findes i et ny påfyldt anlæg ledes frem til ekspansionsbeholderen gennem stadigt stigende rør fra kedlens top. (se vejl. installationsforslag) Det kan være nødvendigt, at anlægget forsynes med udluftningsventiler på kritiske steder. Cirkulationspumpens størrelse bør bestemmes ved beregning ud fra anlæggets størrelse, rørdimension og udførelse.

20 Side Opstillingsrum og skorstenstilslutning Opstillingsrum: Kedlen skal opstilles i et kedelrum med uafspærlig, tilstrækkelig frisklufttilførsel. Lyden fra blæser og forbrænding er på samme niveau som et moderne oliefyr, og det kan derfor ikke anbefales at installere type i eller ved støjfølsomt beboelsesrum Skorsten og skorstenstræk Da har en suge-ventilator indbygget, stiller den kun små krav til skorstenstrækket. Korrekt skorstenstræk er 1,0-1,5 mmvs. Det betyder, at man ikke behøver en så stor og høj skorsten som ellers til en kedel til fast brændsel. Dimensionen i Bygningsreglementet for lysning og højde skal følges. For stor lysning, eller dårlig isoleret skorsten kan medføre kondens og løbesod. Røggastemperaturen ved nominel ydelse og ren kedel er ca C. Ved installation af en trækstabilisator (se næste afsnit) vil gennem træk af luft medvirke til at holde skorstenen tør. Hvor lav røggastemperatur man kan tillade afgøres af om der dannes kondens i toppen af skorstenen. Røggastemperaturen skal normalt være mindst 60 C 50 cm fra toppen af skorstenen. Hvis røggastemperaturen er for lav til skorstenen kan temperaturen hæves ved at afkorte turbulatorerne eller fjerne et passende antal. Bemærk at virkningsgraden derved bliver lavere. Vi anbefaler tilslutning af kedlens røgafgangstuds skråt eller vandret bagud til skorstenen. Røgafgangen kan også tilsluttes lodret, men i denne position skal ventilatoren altid renses ved hver skorstensfejning. Røgrør mellem kedel og skorsten bør isoleres med mindst 25 mm mineraluld. Rådfør Dem med Deres skorstensfejer Skorstenstræk for højt /Trækstabilisator Kraftig blæst fra en bestemt retning, eller en ekstrem høj skorsten kan i nogle tilfælde forårsage for højt træk. Løsningen her er indbygning af en trækstabilisator, så skorstenstrækket kan indreguleres til 1,0-1,5 mmvs. Indbygning af trækstabilisator bør først udføres efter kontakt til den lokale skorstensfejermester og i øvrigt iht. Btv 32. Hos kan købes en trækstabilisator som tilbehør til kedlen. Fig Solid trækstabilisator i rustfrit materiale med udvendige lejer med god regulerings nøjagtighed). Trækstabilisatoren kan indbygges i positionerne 1-2 eller 3.

Solo Innova INSTRUKTION. Centralvarmekedel for træ. Solo Innova DK/137285.06/06-08-2004. Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1)

Solo Innova INSTRUKTION. Centralvarmekedel for træ. Solo Innova DK/137285.06/06-08-2004. Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/137285.06/06-08-2004 Side 1 Centralvarmekedel for træ Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

Instruktion. til Alcon 5-16. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet biobrændsel

Instruktion. til Alcon 5-16. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet biobrændsel Instruktion til Alcon 5-16 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet biobrændsel 1. udgave 02. 2003 1 Indholdsfortegnelse side 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 3 1.1 Oversigt over kedlen og

Læs mere

TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER

TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL Usædvanlig høj nyttevirkning - brænde: 88,7% (EN 303-5) -olie 93,1% (92/42 EEC) Let at betjene Godkendt til trykekspansion Miljøvenlig moderne varme

Læs mere

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Biobrændsel Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Effektiv brændekedel også velegnet til træpiller eller olie Muligheden for at kunne vælge mellem flere typer brændsel er en stor fordel, fordi

Læs mere

MB-Solo MK II INSTRUKTION. Centralvarmekedel til træpillebrænder og fast brændsel. MB Solo Side 1

MB-Solo MK II INSTRUKTION. Centralvarmekedel til træpillebrænder og fast brændsel. MB Solo Side 1 NR. 137294 REV. 4 REV. DATO 16.03.06 INSTRUKTION Side 1 DK MB-Solo MK II Centralvarmekedel til træpillebrænder og fast brændsel Afsnit Bruger og brugerens ansvar 1 Energibesparelse 2 Installationsanvisninger

Læs mere

MB-SOLO MK II TIL TRÆPILLEBRÆNDER, KUL ELLER KOKS. KEDLER fra BAXI i Tarm. MB-SOLO med træpillebrænder opfylder krav i Bygningsreglementet 2006

MB-SOLO MK II TIL TRÆPILLEBRÆNDER, KUL ELLER KOKS. KEDLER fra BAXI i Tarm. MB-SOLO med træpillebrænder opfylder krav i Bygningsreglementet 2006 MB-SOLO MK II TIL TRÆPILLEBRÆNDER, KUL ELLER KOKS MB-SOLO med træpillebrænder opfylder krav i Bygningsreglementet 2006 Let at betjene Godkendt til trykekspansion Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Brændekedel med suge-træk-ventilator med eller uden iltstyring

Brændekedel med suge-træk-ventilator med eller uden iltstyring Biobrændsel Brændekedel med suge-træk-ventilator med eller uden iltstyring Moderne brændekedel med maksimal udnyttelse af brændet, miljøbeskyttelse og betjeningskomfort Solo ½ Innova er konstrueret til

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Brændekedel med suge-træk-ventilator med eller uden iltstyring

Brændekedel med suge-træk-ventilator med eller uden iltstyring Biobrændsel Brændekedel med suge-træk-ventilator med eller uden iltstyring Moderne brændekedel med maksimal udnyttelse af brændet, miljøbeskyttelse og betjeningskomfort Solo ½ Innova er konstrueret til

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

SOLO INNOVA BRÆNDEKEDEL MED SUGE-TRÆK-VENTILATOR - MED ELLER UDEN ILTSTYRING. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme

SOLO INNOVA BRÆNDEKEDEL MED SUGE-TRÆK-VENTILATOR - MED ELLER UDEN ILTSTYRING. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme SOLO INNOVA BRÆNDEKEDEL MED SUGE-TRÆK-VENTILATOR - MED ELLER UDEN ILTSTYRING Usædvanlig høj nyttevirkning Nu også med Lambda Control Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006 Miljøvenlig moderne

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INSTRUKTION. OT 28 MK2 & OT 35 Side 1. VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI KOMBIKEDEL TYPE OT (FOR TRÆPILLEBRÆNDER og FAST BRÆNDSEL)

INSTRUKTION. OT 28 MK2 & OT 35 Side 1. VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI KOMBIKEDEL TYPE OT (FOR TRÆPILLEBRÆNDER og FAST BRÆNDSEL) Instruktion nr. 137545 rev. 2 Rev. dato: 01-04-2006 INSTRUKTION Side 1 OT VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI KOMBIKEDEL TYPE OT (FOR TRÆPILLEBRÆNDER og FAST BRÆNDSEL) DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse Art nr 580731001/1 Gäller fr o m tillv.nr 7065-0414-224 Dk Mars -04 VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 01 04-01 161 503 05 04-01 01 INDLEDNING...5,6 Generelt: Frontlåge Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Manual. for. Alcon kedel type 3B

Manual. for. Alcon kedel type 3B Manual for Alcon kedel type 3B Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 1. udgave, 03/2010 MFJ Anlægget må kun anvendes til trykekspansion, hvis der monteres lovpligtig kølespiral,

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Solo Innova LC. Centralvarmekedel for træ - med indbygget iltstyring INSTRUKTION. Solo Innova (LC) Side 1 DK/137334.06/04-07-2004

Solo Innova LC. Centralvarmekedel for træ - med indbygget iltstyring INSTRUKTION. Solo Innova (LC) Side 1 DK/137334.06/04-07-2004 Side 1 instruktion/ sprog /nr./ rev./ dato DK/137334.06/04-07-2004 Solo Innova LC Centralvarmekedel for træ - med indbygget iltstyring Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Let at betjene Usædvanlig høj nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DANMARKS VARMEMESTER Fuldautomatisk

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Instruktionsbog BRÆNDEOVN TYPE U1V. Dato 29.10.2003. BIOOVN / v. Hans Jørgensen Gl. Møllevej 39 Ertebølle 9640 Farsø Tlf. 98636580 www.bioovn.

Instruktionsbog BRÆNDEOVN TYPE U1V. Dato 29.10.2003. BIOOVN / v. Hans Jørgensen Gl. Møllevej 39 Ertebølle 9640 Farsø Tlf. 98636580 www.bioovn. Instruktionsbog BRÆNDEOVN TYPE U1V Dato 29.10.2003 BIOOVN / v. Hans Jørgensen Gl. Møllevej 39 Ertebølle 9640 Farsø Tlf. 98636580 www.bioovn.dk Instruktionsbog UV1 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.3 af maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Samling af anlæg... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

TEC INSTRUKTION TEC DK/137253/3/ Side 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE TEC

TEC INSTRUKTION TEC DK/137253/3/ Side 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE TEC Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/75//8-05-00 Side VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie eller gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar. () Automatiseringsmuligheder.

Læs mere

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler 9. Fyringsteknik Mindre træpillefyringsanlæg kan groft opdeles i følgende hovedtyper: Kompaktkedler, hvor brændselsmagasin, fyringssystem og kedel udgør en sammenbygget enhed Løse stokere med integreret

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/08/18-08-2004 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere