Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el"

Transkript

1 Biobrændsel Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el

2 Effektiv brændekedel også velegnet til træpiller eller olie Muligheden for at kunne vælge mellem flere typer brændsel er en stor fordel, fordi der forekommer store udsving i energipriserne. Desuden kan der være behov for automatisk varmeforsyning i perioder, hvor man er ude af huset, f.eks. ferie, ved sommerdrift eller ved ønsker om højere komfort. Med Bonus kedlen kan brugeren frit vælge at fyre med brænde, træpiller eller olie alle med høj grad af energiudnyttelse. Skoven som energiforsyning Bonus kedlen er det ideelle valg for den der ønsker at kunne dække hele varmeforbruget med træ og som vil bevare muligheden for fyring med olie eller træpiller. Bonus kedlen opfylder de skærpede krav til nyttevirkning som krævet i Bygningsreglementet efter 1. januar 2006 både med brænde, træpillebrænder og oliefyr. Brænde er moderne, miljøvenlig brændsel (lagret solenergi), der er CO 2 -neutral, idet den CO 2, der dannes under forbrændingen bruges/omdannes, når det nye træ vokser. Der er desuden god økonomi i at fyre med brænde afhængig af, hvordan man køber det, men træfyring er ikke blot et spørgsmål om økonomi det er en livsstil. Brændet skal klargøres, være tørt, savet og klø vet til de rette dimensioner (se tekniske data). Bonus kedlen er konstrueret til høj-effektiv forbrænding af tørt brænde (skovtræ med 15-25% vandindhold). På grundlag af solid erfaring og afprøvning lever kedlen ved korrekt anvendelse op til selv de strengeste krav til effektiv og miljøvenlig forbrænding af træ. Stor fyrboks og store døre gør betjeningen let, og de»varme sider«(ikke vandkølet) gør Bonus kedlen mere to lerant over for variationer i brændselskvaliteten. Den bedste forbrænding og højeste ydelse fås ved anvendelse af tørt brænde (ca. 20% vand) savet i længder der passer til kedlens fyr boks (1/2 m) og kløvet til cm tykkelse. Bonus kedlen skal installeres med varmelagertank Rigtig lufttilførsel (3,5-4 m 3 /kg træ) er en betingelse for miljøvenlig forbrænding af skovtræ uden røggener. Bonus kedlen er derfor forsynet med en termostatstyret ventilator, der suger den nødvendige luft ind i brændkammeret og bortskaffer de afkølede røggasser. Da kedlens ydelse en del af året er større end husets varmebehov, skal Bonus kedlen altid installeres med en passende lagertank, der mindst kan lagre energien i én fyrboks fyldning af træ, og som har tilstrækkelig kapacitet til at holde huset varmt om natten. (Se tekniske data). Fordelene med lagertanke er endvidere: højeste nyttevirkning (mindre forbrug af brænde), bedre miljøbeskyttelse og ingen problemer med sod i kedel og skorsten (renere forbræn ding), længere levetid for kedlen (kan altid komme af med varmen), større betjeningskomfort. Sådan betjens Bonus kedlen ved træfyring Påfyldning af brænde skal kun ske når lagertanktemperaturen er under 45 C, og tankene kan modtage varme. Der må ikke læg ges mere brænde i kedlen end netop passende til at bringe kedlen og lagertankene op på temperatur (max. ca. 90 C). Det er vigtigt for kedlens levetid og forbrændingens kvalitet, at ventilatoren kan køre uden stop, indtil der kun er gløder tilbage i fyr boksen. Ved udetemperaturer over ca. 0 C skal fyr boksen kun fyldes delvis (fx. 50% ved +14 C) med mindre der er tilsluttet en ekstra stor lagertank, som kan akkumulere den varme, kedlen producerer. Fyring med olie eller træpiller Type bonus kan anvendes uden lagertank, hvis der ikke skal fyres med brænde/skovtræ. Bonus kedlen. (Den viste el-patron er ekstraudstyr, som ikke leveres af BAXI). 2 3

3 Produktegenskaber n El-patron Sådan virker Bonus kedlen Der kan monteres en el-patron i højre og venstre side af kedlen (leveres ikke af BAXI). n Tilsluttes varmelagertank Passende størrelse af kedlens brændselsmagasin giver høj betjeningskomfort. Brændepåfyldningen afpasses, så brændet netop er udbrændt, når lagertanken har opnået max.-temperatur (ca. 90 C). n Fyring med træ Velegnet tørt brænde, ca. 20% vand, 1/2 meter længde og kløvet til cm tykkelse. n Kraftig isolering n Fyring med træpiller Hele kappen og bunden af kedlen er kraftig isoleret med mineraluld. I toppen er der dobbeltisolering. Denne kraftige isolering medvirker til høj virkningsgrad og dermed spares brændsel. n Termostatstyret suge-ventilator Sørger for passende luft til forbrændingen og skaber undertryk i fyrboksen. Når træet er brændt ud stoppes ventilatoren og pumpen automatisk af den indbyggede minimumstermostat, der føler temperaturen i røgafgangen. Herved udnyttes den oplagrede varme i lagertanken bedst. Konstruktionen stiller meget små krav til skorstenstrækket. Ventilatoren er let at tage af ved rengøring af løbehjulet. n Store vendbare låger Gør det let at betjene og indpasse kedlen i opstillingsrummet. Gennem afsugningskanal over fyrboksen minimerer ventilatoren evt. røgudtrængning i opstillingsrummet under brændepåfyldning. n Forbrændingslufttilførsel Primær- og sekundærluft uafhængig regulerbar. n Askedøren Kan suppleres med en brænderlåge til montering af et oliefyr eller en stoker for træpiller/pelletsbrænder (ekstra udstyr). n Effektiv luftfordeling giver optimal forbrænding Såvel primær- som sekundærluften ledes via luftkanalen ind i fyrboksen med netop den hastighed, der giver jævn forbrænding. Primærluften ledes ind i optimal afstand fra flammetunnelen. Sekundærluften ledes videre igennem de keramiske sten, hvor den opvarmes og fordeles gennem de to kanaler og luftdyserne, hvorefter den med stor hastighed blæses direkte ind i flammen for at fuldstændiggøre forbrændingen. n Røgafgang opad eller bagud Pænere installation, lettere at indpasse i opstillingsrummet opad en væg. (Kan også stilles fx. 45 skråt bagud). n Let tilgængelig Let tilgængelig dæksel for rensning af røgrørene. n CE-godkendt Bonus kedlen er CE-godkendt til trykekspansion. n Turbulatorer Turbulatorer i røgrørene sørger for god afkøling af røggassen, så varmen føres effektivt over i kedelvandet. Let omstilling til træpiller ved montering af en pelletsbrænder på brænderlågen (ekstra udstyr). Træpiller fremstilles af biprodukter fra træindustrien, f.eks. af spåner og savsmuld, som presses til piller. 2,2 kg træpiller erstatter ca. 1 liter fyringsolie (vejledende brændværdi). n Fyring med olie Bonus kedlen er også let at omstille til oliefyring, idet et almindeligt oliefyr kan monteres på brænderlågen (ekstra udstyr). 4 5

4 Produktegenskaber n Betjeningskomfort n Varmelagertanke n Elopvarmning Omstilling til el-opvarmning er mulig ved montering af en el-patron i kedlens højre og venstre side. Pga. de høje elpriser i Danmark anses opvarmning med el-patron dog som en midlertidig/ kortvarig løsning. n Emballering For at sikre problemfri transport fra fabrik til forbruger er Bonus kedlen godt emballeret. n Indbygget ventilator Påbygget ventilator sikrer undertryk i fyrboksen og korrekt lufttilførsel til forbrændingen. Ventilatoren er termostatstyret og er i drift efter varmebehovet. Under påfyldning af brænde kører ventilatoren og suger evt. røg ud, så dette ikke trænger ud i opstillingsrummet. Ventilatoren kan placeres i højre eller venstre side a.h.t. bekvem adgang for rensning. n Forbrænding Glødende hjerte: Sådan ser forbrændingen ud i Bonus kedlen. Den korrekte temperatur, ca C, giver optimal udnyttelse af brændet under høj virkningsgrad og lav miljøbelastning. Den praktisk taget fuldstændige forbrænding betyder, at røgen næsten er usynlig. n Max-temperatur begrænser Bonus kedlen leveres med kobberspiral som termosikring mod for høj temperatur. n Keramiske sten De keramiske sten og flammetunnelen nederst i kedlen er hjertet i Bonus kedlen. Her finder den fuldstændige og miljøvenlige forbrænding sted ved langt højere forbrændingstemperaturer end i traditionelle fastbrændselskedler. n Kedelstyring Betjening af kedlen sker fra forsiden. Panelet indeholder følgende: kedeltermometer, driftstermostat, minimumstermostat, sikkerhedstermostat, genindkobling af sikkerhedstermostat og minimumstermostat samt afbrydere for ventilator og pumpe. Bonus kedlen er forsynet med store døre, som kan åbnes mod højre eller venstre, hvilket sikrer stor betjeningskomfort. Over døren ses kanal for udsugning af røg ved brændepåfyldning, og under døren stilles ventilerne for primær og sekundær luft. n Omstilling til olie Bonus kedlen kan udstyres med alm. oliefyr, der monteres på speciel brænder-låge (ekstra udstyr). n Omstilling til træpiller Flere af markedets træpillebrændere/løs stoker med vandret forbrænding kan monteres på brænderlågen. n Anbefalet installationseksempel BAXI markedsfører velegnede varmelagertanke på 600 og 800 l med kraftig skumisolering. Tankene leveres uden indbygget brugsvandsbeholder og kan sammenbygges efter behov. Typebetegnelse Volumen liter Type 600-O og 800-O er endvidere udstyret med 1 1/2 studse for el-patroner som back-up. Dimensioner - mm Højde Diameter 600-O O Da en høj grad af lagdeling af varmen i lagertanken er ønskelig af hensyn til nyttiggørelse af energien anbefales montering af termostatventil eller shuntventil med vejrkompensator. Anbefalet installationseksempel (med trykekspansion) Bonus kedlen tilsluttet BAXI varmelagertank med plads til el-patroner. Termostatventilen sikrer høj kedeltemperatur ved opladning af tankene. Dette installationsforslag er et principdiagram. BAXI A/S kan således ikke gøres ansvarlig for mangler eller noget tab på baggrund af diagrammet. (Andre installationseksempler kan rekvireres hos BAXI). 6

5 Tekniske data Installationsdata Længde (incl. ventilator) A2 mm 1120 Bredde B mm 540 Højde C mm 1200 Vægt, tom kg 475 Vandindhold liter 125 Røgstuds udvendig Ø mm 149 Set bagfra Set fra oven Anbefalet lagertankstørrelse Set forfra Set fra siden Lagertankvolumen liter *) 1250 *) Som minimum (passende tankvolumen til en magasin- Bonus kedel - oliefyring Tekniske data Varmeydelse - brænde kw 30 fyldning), og ca liter pr. m 2 opvarmet boligareal. Ved dimensionering af lagertankens størrelse bør der tages hensyn til husets energibehov. Prøvebetingelser Ydelse = 20 kw - CO 2 = 12,5% - Fremløbstemperatur = 80 C - Returtemperatur = 60 C - Rumtemperatur = 20 C Åben eller lukket varmesystem Bonus kedlen er godkendt til installation med trykekspansion iht. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 743 af 23. sept. 99 og trykudstyrsdirektivet 97/23/EC se installationsvejledningen. Trykekspansion er bl.a. en fordel ved varmeanlæg med højt placerede radiatorer, let frostsikring og ved adskillelse fra atm. luften (ingen adgang for ilt og ingen fordampning af anlægsvandet). Varmeydelse - oliefyring kw 20 Varmeydelse - pelletsbrænder kw 20 Fyrboksdybde mm 540 Indfyringsdør B = 350 mm - H = 250 mm X Fyrboksindhold liter 90 For trælængde meter 1/2 Trædiameter, nåletræ max. cm 10 Trædiameter, bøg, birk max. cm 15 Længde (dybde) mm 1120 Bredde mm 540 Højde mm 1200 Højde til røgtud i lodret position mm 1300 Vægt med kappe, tom kg 475 Vandindhold liter 125 Driftstryk, max bar 2,5 Prøvetryk, kedel bar 4 Prøvetryk, spira lbar 25 Lagertankvolumen - se også side 9 min. liter *) Retur fra lagertank tommer 1 1/4 2. Fremløb til lagertank og ekspansion tommer 1 1/4 3. Styrepanel volt Rensedæksel 2 fingerskruer X 10. Bundhanestuds tommer 1/2 11. Røgstuds udvendig Ø mm Studs for føler til minimumstermostat X 16 Stik for el-forbindelse X 2 1. Studs for føler til styrepanel m. dykrør tommer 1/2 23. Studs for føler til overtemperaturventil tommer 1/2 27. Studs for evt. manometer tommer 1/2 30. Muffe for el-patron (i højre og venstre side) indstiksdybde for el-patron = 410 mm tommer Miljø data Røggastemperatur med brænde C 171 Virkningsgrad - brændefyring EN % 88,7 Skorstenstræk Pascal Støv i røg mg/mj 18 CO i røg mg/mj 635 NOx mg/mj 75 2 Miljøværdier og virkningsgrad (test resultater) Virkningsgrad (med brænde) iht. EN % 88,7 Skorstenstræk Pa Støv i røg (med brænde mg/mj 18 CO i røg (med brænde) mg/mj 635 NOx (med brænde) mg/mj 75 Virkningsgrad med træpillebrænder (Eurofire iht. EN ) % 89,5 Virkningsgrad med olie iht. EU-dir. 92/42 *) % 93 Karakter iht. EU-dir. 92/42 olie *) *) Fuldlast - nominel ydelse på olie. H H H Med oliefyret på brænderlågen, samt ventilator og brændetunnel fjernet, er kedlen hurtigt omstillet til effektiv oliefyring (se brugervejledning). Kedelklasse iht. EN med brænde og træpillebrænder (Eurofire) Røggastemperatur med olie C 150 Virkningsgrad - oliefyring iht. EU-dir. 92/42 % 93,1 3 Godkendelser: CE-nr. 048 BN

6 Leveringsomfang Bonus kedel standardudførelse. Kedel, med afkølingsspiral, kappe med isolering, indfyrings- og askedør med pakninger, askebakke, rørsæt med termo statisk ladeventil, ventilator og kedel sty ring, intern el-installation med stik samt renseværktøj og bruger-vejledning Ekstra tilbehør Termisk overtemperaturventil. Brænderlåge for oliefyr eller pillebrænder. Trækstabilisator for skorsten. Røggastermometer. Manometer (0-2,5 bar). Manometer (0-4 bar). Boremaskine rensebørste for røgrør. Varmelagertanke. Brændsel Egnet brændsel er skovtræ (brænde) og træbriketter. Træpiller eller olie (efter montering af brænderlåge også velegnet til løs pille- eller oliebrænder). Opstillingsforhold Bonus kedlen skal installeres i et rum med uaf spærrelig, tilstræk kelig friskluft-tilførsel. Da ventilatoren skaber undertryk i fyrboksen stilles ingen særlige krav mht. adgang til beboede rum. Men ved valg af opstillingsrum skal der endvidere tages hensyn til Bygningsreglementet mht. kedlens lydniveau. På grund af de dørvenlige mål er det normalt let at bringe kedlen ind på plads. Kedlen er så godt isoleret, at man ikke kan regne med megen varmeafgivelse til opstillingsrummet. Rensning udføres forfra og ovenfra. Skorstenstrækket skal være 1,0-1,5 mmvs. (Iøvrigt skal Bygningsreglementet og Dansk Brandteknisk Instituts brandtekniske vejledning nr. 32 (BtV 32), Biobrændselsfyrede centralvarmekedler følges). Tilslutning til varmelagertank kræves. Spørg efter installations- og betjeningsvejledningen med yderligere informationer. Vort sortiment af fastbrændselskedler omfatter også type Multi-Heat stokerkedel til træpiller, skov flis og korn Solo Innova til skovtræ MB-Solo MKII (til træ, kul og koks) Garantien er fuld effektiv BAXI GARANTI i henhold til garantibestemmelserne i BAXI-Garantibevis, under for udsætning af at Bonus kedlen er installeret med termostatisk ladeventil og tilsluttet lagertank i henhold til BAXIvejledning. Bonus kedlen opfylder de skærpede krav til nyttevirkning som krævet i Bygningsreglementet efter. 1 januar dette gælder både fyring med brænde (skovtræ), træpillebrænder og oliefyr

7 Varme - hjertet i dit hjem Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det knitrende bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. Den følelse har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har samlet os i husets varmeste rum. Vi kan ikke leve uden varme - her i det kolde nord. Hos BAXI kender vi alt til denne tradition, som vi har udviklet og ført ind i nutidens bolig. Det er stadig varmen, der samler os mennesker. Men nu er varmen fordelt behageligt i hele boligen som en usynlig bølge, der omslutter familien og holder kulden på afstand. Med BAXI som hjertet i varmesystemet er du sikret komfort, atmosfære og velvære med omtanke for både miljø og økonomi. Smedevej, DK-6880 Tarm, BAXI - vi brænder for varmen Ring eller besøg for yderligere information Forhandler COPSØ A/S (01.08) Publ.nr /0108 BAXI-katalog afsnit 5 Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl.

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder

Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Din sikkerhed for kvalitet med 40 års erfaring 1/1 2011 Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Dansk producent CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\1186949\988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc 29-08-2007 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere