Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Pr Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Bente Tærsbøl HH1113 AØ A Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Virksomheden som begreb/hvad er en virksomhed og markedsføringsbegreber? Metode Virksomhedens interne forhold Virksomhedens makroforhold Virksomhedens efterspørgsel Virksomhedens udbud Virksomhedens fremtidige strategi Virksomhedens marketingmix nationalt Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Side 1 af 10

2 Fra vejledningen til faget: Oversigt over sammenhængen mellem de økonomiske kompetencer og de faglige mål Kompetence: Økonomisk tankegangskompetence Økonomisk problembehandlingskompetence Økonomisk modelleringskompetence Økonomisk Ræsonnementskompetence Økonomisk databehandlingskompetence Økonomisk kommunikationskompetence Fagligt mål: Eleverne skal kunne afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds afsætning. Eleverne skal kunne identificere, formulere og behandle de afsætningsmæssige udfordringer, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst. Eleverne skal kunne anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger og egenskaber. Eleverne skal kunne udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem en række afsætningsøkonomiske forhold i en given kontekst. Eleverne skal kunne indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds markedsforhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans i en given sammenhæng. Eleverne skal kunne fortolke og formidle afsætningsøkonomiske forhold. Økonomisk redskabskompetence Eleverne skal kunne udvælge og anvende it-værktøjer. Side 2 af 10

3 Titel 1 Intro Virksomheden som begreb/hvad er en virksomhed og markedsføringsbegreber Jenrich og Jepsen: Afsætning, niveau A, bind 1 Trojka, kap 1 og kap. 2 Artikler fra dagspressen Cases Generelt for 1. g: 27 e.timer i afleveringsopg. og projektarbejde, 10 Eleverne er blevet introduceret til fagets indhold og har stiftet bekendtskab med de forskellige virksomhedstyper og koncepter indenfor markedsføring samt begrebet mærkevare. Økonomisk tankegangskompetence hvilke forhold har betydning for en virksomheds afsætning. Økonomisk modelleringskompetence anvendelse af afsætningsøkonomiske modeller. Retur til forside Holdundervisning, samtale/dialog og individuel/fælles opgaveløsning og gennemgang i plenum. Side 3 af 10

4 Titel 2 Metode Jenrich og Jepsen: Afsætning, niveau A, bind 1 Trojka, 2010, kap 3 Artikler fra dagspressen intro til euromonitor Gennemført dataindsamlingsprojekt. Skolens elever og medarbejdere er population. Ca.20 lektioner og vø-område informationsindsamling Søge strategier og kildekritik Økonomisk databehandlingskompetence indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds makroforhold. Økonomisk redskabskompetence udvælge og anvende IT-værktøjer. Økonomisk problembehandlingskompetence Økonomisk ræsonnementskompetence Lære begrebet taxonomi at kende. Holdundevisning, individuelt/pararbejde med at søge efter relevante og troværdige kilder. Gruppearbejde om informationsindsamling. Fremlæggelse via pp/smart-board. Projektarbejde med fremlæggelse. Skolens ledelse var til stede ved fremlæggelsen. Titel 3 Virksomhedens interne forhold Kernestof: Jenrich og Jepsen: Afsætning, niveau A, bind 1 Trojka, 2010, kap 4 Artikler fra dagspressen Side 4 af 10

5 Ca. 20 lektioner Eleverne har arbejdet med analyse og vurdering af virksomhedens interne situation, herunder begreberne værdikæde, supply chain og e-handelstrappen, Boston modellen, SWOT og TOWS. På denne baggrund er virksomhedens strategiske muligheder blevet diskuteret og vurderet. Økonomisk tankegangskompetence - hvilke forhold har betydning for en virksomheds afsætning. Økonomisk modelleringskompetence anvendelse af afsætningsøkonomiske modeller. Økonomisk ræsonnements og tankegangskompetence. Klasseundervisning, individuelt arbejde og skriftligt arbejde, samtale/dialog Titel 4 Virksomhedens makroforhold Kernestof: Jenrich og Jepsen: Afsætning, niveau A, bind 1 Trojka, 2010, kap 5 Supplerende stof: Lov om detailsalg fra butikker mv. Lukkeloven Danmarks statistik Artikler fra dagspressen Ca.10 lektioner Eleverne har arbejdet med begreberne nær- og fjernmiljø samt virksomheders forskellige reaktionsmønstre i forhold til ændringer i omverden. De har desuden lært at søge efter flere informationer på og andre relevante websider. Økonomisk redskabskompetence udvælge og anvende IT-værktøjer. Økonomisk databehandlingskompetence indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds makroforhold. Økonomisk kommunikations og tankegangskompetence fortolke og formidle Side 5 af 10

6 data Fagets terminologi trænes såvel mundtligt som skriftligt. Klasseundervisning, individuelle opgaver og et mindre gruppearbejde Titel 5 Virksomhedens efterspørgsel Konsumentmarkedet, B2B, Virksomhedens relationer og netværk, Segmentering og målgruppevalg nationalt, Virksomhedens positionering (2g) Kernestof: Jenrich og Jepsen: Afsætning, niveau A, bind 1, Trojka, 2010, kap 6-10 Artikler fra dagspressen Euromonitor Danmarks Statistik VALS, Conzoom, Gallup Kompas, Minerva Modellen Ca 40 lektioner Der har arbejdet med konsumentmarkedet og de forhold der påvirker dette, herunder SOR-modellen, Maslows behovsteori, købemotiver, købsbeslutningsproces og købsadfærdstyper samt hvordan samfundsudviklingen påvirker forbruget. Der har arbejdet med producentmarkedets karakteristika: delmarkederne, købstyper, og købsadfærd, herunder buy-grid-modellen og købscenteret. Desuden er der arbejdet med forskellene på at agere på konsumentmarkedet og på producentmarkedet og eleverne har fået forståelse for den forretningsmæssige betydning for stabile relationer og netværk til sine samarbejdspartnere. Eleverne har arbejdet med segmenteringsprocessen fra konsumentenhed til faslæggelse af målgruppe vha. af SMUK-modellen. Forskellige livsstils-modeller er introduceret og anvendt. Herunder Minerva, Gallup Kompas og Conzoom, VALS Desuden er der arbejdet med hvilke medier der anvendes i forhold til den valgte målgruppe. Virksomhedens positionering med tilhørende begreber og eksempler er gennemgået og eleverne har arbejdet med selv at finde eksempler på hvordan forskellige virk. positionerer sig i forskellige brancher Økonomisk tankegangskompetence hvilke forhold har betydning for en virk- Side 6 af 10

7 somheds afsætning. Økonomisk modelleringskompetence anvendelse af afsætningsøkonomiske modeller. Økonomisk databehandlingskompetence indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds makroforhold. Økonomisk redskabskompetence udvælge og anvende IT-værktøjer. Klasseundervisning, individuelle opgaver og gruppearbejde, pararbejde Titel 6 2.g herfra Virksomhedens udbud Konkurrenceforhold og konkurrencemæssige positioner Jenrich og Jepsen: Afsætning, niveau A bind 1, Trojka, 2010, kap. 11 og 12. Artikler fra dagspressen. Søge efter konkurrentinformation via de elektroniske medier. Derudover 36 elevtimers aflevering af skr. arbejde incl. årsprøve. Opgaverne rettes, kommenteres og der er gennemgang på klassen, hvor eleverne har mulighed for at stille afklarende spørgsmål. Desuden har klassen arbejdet med selvevaluering. Eleverne trænes således i skriftlighed vha. af afleveringsopgaver. Disse har som formål at træne dem i selvstændigt at repetere stof samt at koble ny viden på. Progressionen bliver derved, at eleverne får bygget flere elementer på deres teoretiske viden, så de får skabt sig et overblik over faget. Eleverne har arbejdet i mindre projektgrupper især vedr. mundtlige problemstillinger. 30 lektioner Eleverne har arbejdet med at forstå magtforholdet i en branche vha. Porters model. Herunder har de fået forståelse for konkurrenceforholdene på markedet og hvordan virksomheder bevæger sig fra at være i snæver til at være i bred konkurrence med hinanden. Forståelse for hvordan virksomhedens position er i branchen og hvilke strategier virk. kan anvende, hvis en ny situation ønsker opnået Side 7 af 10

8 Fokus har været på at udvikle tankegangskompetence, modelleringskompetence økonomisk ræsonnementskompetence og økonomisk redskabskompetence Der arbejdet med brancheanalyse i mindre grupper. Og der blev fremlagt i plenum. Klasseundervisning, opgaveløsning og skriftligt arbejde fremlæggelse i plenum. Titel 7 Virksomhedens fremtidige strategi Kernestof: Jenrich og Jepsen: Afsætning, niveau A bind 1, Trojka, 2010, Kap 13 p Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens strategiske planlægning, samt kunne vurdere virksomhedens produktudvikling, prisfastsættelse, distribution og kommunikation. Ovenstående er gældende for hele 4.semester. Der arbejdes løbende med aktuelle artikler fra dagspressen og ditto trænes eleverne i at søge efter information via relevante elektroniske medier/kilder Anvendt uddannelsestid Eleverne arbejder med forskellige strategimodeller og deres egenskaber og forudsætninger. Sammen med virksomhedens forretningsområder og portefølje og porteføljestrategi diskuteres virksomhedens valg af konkurrencestrategi og fremadrettede vækststrategiske muligheder. Fokus er Økonomisk tankegangskompetence, -databehandlingskompetence indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds makroforhold. Økonomisk redskabskompetence udvælge og anvende IT-værktøjer. Økonomisk problembehandlingskompetence Klasseundervisning gennemgang af litteratur, træning af begreber. Pararbejde i mindre øvelser.fremlæggelse i plenum. Mundtlig udtryksfærdighed trænet. Side 8 af 10

9 Titel 8 Virksomhedens marketingmix nationalt Afsætning A bind 2, Trojka kap incl. og tilhørende opgavebog samt diverse artikler fra dagspressen. Vejen til succes2 AquaDor, Cult og Hay Anvendt uddannelsestid - Produktklassificering, faser i produktudvikling, brandingstrategi, serviceydelser, de 7 pér, PLC. - Prisfastsættelsesmetoder, priselasticitet, prisstrategi nye og nuværende - Distributionsstrategi, distributionskanaler, kædeformer, e-business - Promotionformer, promotionstrategi (push/pull), markedskort, kommunikationsmodeller Eleverne skal kunne redegøre for produkt som en del af en virksomheds samlede marketing mix og forklare specielle forhold for såvel service virksomheder. Eleverne lærer at analysere en virksomheds branding-mærkestrategi. Desuden skal eleverne kunne se og diskutere sammenhængen mellem produkt og målgruppevalg. Eleverne lærer at redegøre for pris som en del af en virksomhedens samlede marketingmix og forklare specielle forhold for prisfastsættelse også ved servicevirksomheder. Ligeledes er der arbejdet med at analysere en virksomheds prisstrategi for såvel nye som eksisterende produkter og sammenhængen mellem pris og målgruppevalg er diskuteret. Der er arbejdet med at redegøre for distribution som en del af virksomhedens samlede marketingmix, herunder også forskellige distributionsformer i detailhandlen, herunder også e.business. Detailhandlens forskellige kædeformer er gennemgået og specielle forhold vedrørende distribution er gennemgået. Desuden er gennemgået sammenhængen mellem distribution og målgruppevalg så eleverne kan diskutere dette Eleverne har arbejde med at redegøre for promotion som en del af en virksomheds samlede marketing mix og kan redegøre for forskellige promotionfomer og kommunikationsmodeller ud fra praktiske eksempler. Desuden har de lært at analysere en virksomheds promotion strategi og herunder også lært at diskutere sammenhængen mellem promotion og målgruppevalg. Alle kompetencer har været i spil og er blevet trænet. Klasseundervisning gennemgang af litteratur, træning af begreber. Pararbejde i mindre øvelser, hvor flere produkt/serviceydelsen er blevet sat i relation til gennemgået teori. Fremlæggelse i plenum. Mundtlig udtryksfærdighed trænet. Side 9 af 10

10 Der er løbende blevet lavet og gennemgået opgaver fra Trojkas opgavebog. Er både lærer og elevstyret. Desuden er række andre øvelser fra bla. Systime og selvudviklede opg. Debat og afklarende spørgsmål. Enkeltmands arbejde om begrebforståelse. Selvvalgt gruppearbejde til udarbejdede opgaver. Skoleåret sluttes af med et projekt i ProblemBaseretLæring om den gode kampange. Side 10 af 10

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Afsætning niveau B Undervisningsvejledning

Afsætning niveau B Undervisningsvejledning Afsætning niveau B Undervisningsvejledning 1. del: Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse hhx Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3hhd 01.08.2012-30.06.2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning A Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Råd og vink. Om Afsætning niveau B og A

Råd og vink. Om Afsætning niveau B og A Råd og vink Om Afsætning niveau B og A 1. INDLEDNING...3 1.1 FAGETS FORMÅL...3 1.2 STRUKTUREN I RÅD OG VINK...3 2. AFSÆTNING B...5 2.1 UNDERVISNINGENS MÅL...5 2.2 SAMMENHÆNG TIL SALG OG SERVICE...6 2.3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Kompendium i Erhvervscase Synopsis

Kompendium i Erhvervscase Synopsis Kompendium i Erhvervscase Synopsis Pia Petersen Lene Damgård Ole Reinholdt Claus Christensen Revideret dec. 2010 Erhvervscase kompendium Indhold 1. Studieområde og erhvervscase...3 1.1 Hvad går erhvervscase

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere