Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Hoveduddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Hoveduddannelse"

Transkript

1 Kittellommebog Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Hoveduddannelse Navn:

2 Indledning: Denne kittellommebog for læger i hoveduddannelsesstilling i oto-rhinolaryngologi er udarbejdet af DSOHH. Den danner udgangspunktet for den yngre læges kliniske oplæring og skal medbringes i dagligdagen således, at den løbende kan opdateres. Det er vigtigt at skelne imellem de kliniske vejledere og din hovedvejleder. Det er ikke nødvendigt, at det er din hovedvejleder, der superviserer/observerer dig i hverdagen og underskriver kittellommebogen. Men lommebogen skal forelægges ved de formaliserede evalueringssamtaler således, at hoveduddannelsens målbeskrivelse kan signeres. Kun kompetencer, der evalueres i klinikken er inkluderet i kittellommebogen. Patient data registreres ved cpr nr. Procedurer på niveau D må kun udføres efter bekræftelse på opnået kompetence niveau i kittellommebogen med signatur OG efter aftale med din hovedvejleder. Når det pågældende krav til kompetence niveau er opnået, har tjeklisten udfyldt sin funktion. Yderligere porteføljeoptegnelser skal således føres seperat. Der er tale om minimums kompetencer. Få mere information om uddannelse og kurser indenfor ØNH på følgende hjemmesider: sst.dk og

3 Kompetence niveau (K-niveau): Kompetence niveau A: Har set, hørt eller læst om. Det indebærer normalt, at man har overværet, eventuelt assisteret til proceduren Kompetence niveau B: Kunne udføre proceduren nøje superviseret. Ved operative indgreb skal klinisk vejleder være til stede på stuen. Kompetence niveau C: Kunne udføre proceduren under nogen supervision, herunder indsamle UL billeder selvstændigt. Ved udførelse af operative procedurer skal klinisk vejleder være orienteret og umiddelbart til stede. Kompetence niveau D: Proceduren kan udføres uden supervision. Operative procedurer kan udføres med klinisk vejleder på tilkald fra hjemmet. Kompetence niveau E: Kunne supervisere og undervise i proceduren.

4 Evalueringsstrategier: En vurdering baseret på observation af den uddannelsessøgendes praksis i en klinisk situation under samtidig eller direkte efterfølgende samtale med redegørelse for den uddannelsessøgendes overvejelser i forbindelse med vedkommendes handlinger og deres teoretiske baggrund. Struktureret kollegial bedømmelse (Mini-CEX) En evaluering af den uddannelsessøgende, baseret på observation af denne i den daglige kliniske praksis, suppleret med den uddannelsessøgendes redegørelse for de teoretiske baggrunde for dennes handlinger. Struktureret klinisk observation ved Retznik s (OSATS) skema En systematisk evaluering af den uddannelsessøgendes kirurgiske færdigheder, herunder instrumentering, kendskab til anatomi, suturmateriale og teknik.

5 OTOLOGI OG OTONEUROLOGI (HO) Kompetencer Eksempler Godkendelse af kompetence (tydeligt navn, dato og HO1. Diagnosticere og behandle kroniske/komplicerede infektiøse/inflammatoriske tilstande i ydre øre og øregang Kronisk/eksema tøs ekstern otitis Perichondritis af otomikroskopi HO3. Behandle aures alatae og simple præaurikulære fistler Plastik af ydre øre Porteføljeoptegnelse for korrektion for aures alatae: HO4. Diagnosticere tumores i og omkring ydre øre og i øregang Kutane neoplasier HO5. Fjerne mindre, velafgrænsede tumores i og omkring ydre øre Præaurikulære vedhæng HO7. Diagnosticere samt behandle eller visitere traumatiske trommehinde- og mellemøretilstande Barotraume Hæmatotympanum Otoliquorrhoe

6 HO8. Diagnosticere og kende til behandlingen af komplikationer til akut og kronisk mellemøreinfektion Kunne foretage paracentese og tubulation Mastoiditis Meningitis Akut otitis media Sekretorisk otitis media - Porteføljeoptegnelse for tubulation: HO9. Diagnosticere og konservativt behandle kroniske mellemøreinfektioner og inflammationer. Oprense operationskaviteter HO10. Diagnosticere og kende behandlingen af kolesteatom Mellemøre/ øregangskoleste atom

7 HO12. Diagnosticere årsager til konduktivt høretab og redegøre for behandlingen Sequelae otiditis, otosklerose, andre årsager til konduktivt høretab. Kende principperne for høreforbedrende operationer. Have kendskab til høreapparats behandling. HO13. Diagnostisere, udrede og selvstændigt behandle vestibulære årsager til akut og anfaldsvis svimmelhed. Mestre relevante bedside undersøgelser (I11) samt repositionsmanøvrer. HO16. BPPV (Epley s og Barbeque manøvrer) Mb. Meniere Neuritis vestibularis Labyrintitis Zoster oticus/ Ramsay-Hunt Sudden deafness Transportsyge Diagnosticere, udrede og visitere perifer og central facialisparese. Kende til behandlingen af perifer facialis parese HO17. Skelne perifer kontra central parese. Tolke relevante blodprøver, objektive/otoneurologiske fund og billeddiagnostiske undersøgelser. Diagnosticere, udrede og visitere patienter med andre kranienervepareser/-udfald. Trigeminusneuralgi Myoser Sinuitis Atypiske ansigtssmerter Temperomandibular joint dysfunktion

8 HO18. Udrede sudden deafness og redegøre for evt.behandling Tolke audiometri og otoneurologisk undersøgelse AUDIOLOGI (HA) Kompetencer Konkretisering af mål/eksempler Godkendelse af kompetence (tydeligt navn, dato og HA1. Optage en specifik audiologisk anamnese og tilrettelægge et audiologisk udredniningsprogram til kvantitativ og kvalitativ måling af hørelsen Struktureret klinisk observation ved MiniCex (udføres evt samtidigt med HA2 og HA5): HA2. Foretage en klinisk vurdering af hørelsen og udføre umaskeret toneaudiometri, impedansundersøgelse og screening for otoakustiske emissioner Stemmegaffeltests Rentonetærskler Tympanometri Compliance Øregangsvolumen Stapediusreflekser TEOAE, DPOAE Struktureret klinisk observation ved MiniCex (udføres evt samtidigt med HA1): HA3. Tolke resultatet af en standardaudiometri sk undersøgelse. Vurdere evt. behov for obj. audiometri og simulationstests. Redegøre for maskeringsprincipper og fejlkilder Tonetærskler med luft- og benledning Taletærskel Skelneevne Impedansundersøgelse Gellé test

9 Kompetencer Konkretisering af mål/eksempler Godkendelse af kompetence (tydeligt navn, dato og HA4. Iværksætte screening for vestibularisschwannom eller anden cerebellopontin vinkeltumor HA5. Topisk diagnosticere hørenedsættelse og foreslå en sandsynlig ætiologi HA8. Anvende audiologiske kriterier for screening (f.eks. asymmetrisk hørenedsættelse, ensidig tinnitus) MR-scanning, ABR (udføres evt samtidigt med HA1): Iværksætte audiologisk vurdering efter meningitis Redegøre for betydningen af snarlig audiologisk udredning og evt. behandling med cochlear implantat efter meningitis pga risikoen for cochleær fibrosering/ossifikation. HA9. Foreslå mulig behandling ved hørenedsættelse betinget af malformation, infektion, traume, toksisitet, degeneration, neoplasi og autoimmune, vaskulære, eller metaboliske sygdomme HA11. Visitere børn og voksne til vurdering med henblik på behandling med cochlear implant Kende indikationer for henvisning til CI-center. Kende hovedtræk i præoperativ udredning. Kende hovedtræk i implantation og postoperativ optræning

10 RHINOLOGI (HR) Kompetencer Eksempler Godkendelse af kompetence (tydeligt navn, dato og HR1. Behandle traumer af ydre næse, septum og cavum nasi inkl. fremmedlegemer samt komplikationer hertil: Foretage reposition af kompliceret næsefraktur Behandle septumhæmatom/ -absces Næsefraktur Septumhæmatom/- absces Hæmatom/absces i ydre næse HR3. Optage anamnese, udrede og indlede behandling af infektiøse/inflammatoriske lidelser i cavum nasi og sinus paranasalis. Kunne beherske: Nasal endoskopi Kæbehulepunktur Medicinsk behandling Parakliniske undersøgelser inkl.biopsi Rhinosinuitis Cystisk fibrose Relation til astma - United Airways Wegeners granulomatose Struktureret klinisk observation ved MiniCex (udføres evt samtidigt med HR4) Porteføljeoptegnelse for kæbehulepunktur/sinuskopi: -

11 HR4. Redegøre for principper i behandlingen af akut og kronisk rhinosinuitis m/u polypose iht. EPOS. Udrede for og behandle kronisk rhinosinuitis og komplikationer samt redegøre for: Billeddiagnostik Medicinsk behandling Kirurgisk behandling, herunder CAS FESS HR5. Suppurative komplikationer med involvering af orbita Intrakranielle komplikationer Barotraume (udføres evt samtidigt med HR3) Diagnosticere neoplasier i vestibulum/cavum nasi og sinus paranasalis: Tolke CT/MR scanning Bioptere Kendskab til den nationale vejledning for udredning og behandling af sino-nasal cancer (DAHANCA) Kendskab til kraniebasis kirurgi Angiofibrom Invert papillom Sino-nasal cancer

12 HR6. Kendskab til allergologisk udredning, rådgivning og behandling af patienter med kronisk rhinosinuitis, herunder kunne redegøre for indikationerne for og principperne i allergenspecifik immunterapi. Kunne tolke Skin Prick Test (SPT). Relevante akutte allergiske reaktioner (urticaria, rhinitis, konjunktivitis, angioødem og anafylaksi) på allergener i miljøet, i medikamenter og ved insektstik Kronisk allergisk rhinitis Redegøre for principperne i specifik IgE in vitro diagnostik.

13 HR7. Diagnosticere og behandle kongenitte og erhvervede deformiteter af ydre næse og septum: Vurdere såvel funktionelle som kosmetiske klager Beherske kliniske metoder til vurdering af luftpassagen Kendskab til metoder til objektiv vurdering af luftpassage Foretage septumkorrektion Foretage turbinoplastik Kendskab til rhinoplastik med åben og lukket teknik Septumdeviation Deformiteter af ydre næse Frakturfølger Porteføljeoptegnelse for korrektion af septum nasi: - Porteføljeoptegnelse for turbinoplastik: - af rhinologisk undersøgelsesteknik, vurdering og behandling:

14 LARYNGOLOGI (HL) Kompetencer Eksempler Godkendelse af kompetence (tydeligt navn, dato og HL1. Optage anamnese og diagnosticere organiske, funktionelle og kongenitte stemmelidelser og instituere kirurgisk, medicinsk eller logopædisk behandling, herunder foretage: Fleksibel laryngoskopi Stroboskopi Redegøre for organisationen af taleforsorgen Dysfoniske tilstande Laryngomalaci Vocal Cord Dysfunction (VCD) Exercise Induced Laryngeal Obstruction (EILO) Struktureret klinisk observation ved MiniCex (udføres evt samtidigt med HL2): HL2. Kende benigne lidelser i struben Reinkes ødem Noduli Cyster/sulci Bedside laryngologisk undersøgelse og behandling (udføres evt samtidigt med HL1): HL4. Diagnosticere og iværksætte udredningsprogram hos patienter med stemmebåndsparese HL5. Kendskab til behandling af ensidig stemmebåndsparese: Samarbejde med logopæd Kendskab til kirurgisk behandling Mistanke om : Thyreoidea cancer Lungecancer Oesophagus cancer Rheumatologiske lidelser : i foniatrisk ambulatorium: Underskrift klinisk vejleder/logopæd:

15 HL6. Kendskab til behandling af dobbeltsidig recurrensparese: Foretage trakeotomi Kendskab til arytenoidektomi Biokemi Tolke billeddiagnostik Thyreoidea cancer Lunge cancer Rheumatologiske lidelser Porteføljeoptegnelse for trakeotomi: - : HL7. Kendskab til benigne og maligne tumores i larynx, herunder: Diagnosticere/ behandle cancer laryngis i henhold til nationale retningslinjer (DAHANCA & DANGLOT) Kunne udføre direkte (mikro)laryngoskopi Larynxpapillomer Behandling af larynx cancer Behandling af præmaligne lidelser Porteføljeoptegnelse for direkte (mikro)laryngoskopi: : HL8. Kunne udrede og foretage akut primær behandling af traumer mod larynx Larynxfraktur Larynxødem Luftvejsobstruk tion :

16 HOVED HALSKIRURGI (HH) Kompetencer Eksempler Godkendelse af kompetence (tydeligt navn, dato og HH1. Optage anamnese, undersøge, og diagnosticere medfødte sygdomme på hoved-hals samt kraniofaciale misdannelser. Herunder: Tolke billeddiagnostik Assistere ved ekstirpation af lateral halscyste/fistel Assistere ved ekstirpation af median halscyste Lateral halscyste/fistel Median halscyste Kongenitte neoplasier Torticollis Læbeganespalte Kraniofaciale malformationer ØNH relevante syndromer Porteføljeoptegnelse for ekstirpation af median halscyste: Signatur for opnået K-niveau C: - Porteføljeoptegnelse for ekstirpation af lateral halscyste: Signatur for opnået K-niveau B: HH2. Behandle simple hudrelaterede tumores på hoved og hals. Herunder kunne foretage: Lokalanæstesi Korrekt excision og anvendelse af suturteknikker Ateromer Hudtumorer Chondrodermatitis nodularis Porteføljeoptegnelse for ekstirpation af hudrelaterede tumorer: Herunder kunne redegøre for: Risikofaktorer og komplikationer ved operationer på halsen generelt Præ-operativ information Post-operative observationer

17 HH3. Varetage behandling af ukomplicerede traumatiske bløddels læsioner og foreslå behandling af komplicerede læsioner. HH4. Traume mod hals Stiklæsioner Nerveaffektion Tolke billeddiagnostik : Diagnosticere, samt kende til og starte behandling af frakturer i ansigt og basis cranii. Herunder kunne: Tolke billeddiagnostik Klinisk vurdere syn, øjenbevægelser, audiologiske og vestibulære funktioner, sensibilitet, tandforhold og sammenbidsfunktion Redegøre for og assistere ved behandlingen af ansigtsfrakturer. Kende til indikationer for akut kirurgisk intervention Mandibelfrakturer (corpus, ramus og collum) Mellemansigts -frakturer (maxil, zygoma og orbita) Overansigtsfrakturer (næse, nasoethmoidal og os frontale) Tindingebens frakturer : HH5. Varetage kirurgisk og medicinsk behandling af bløddelsinfektion og sår på halsen, herunder: Kirurgisk behandling med incision, drænage og revision af abscesser Mikrobiologisk udredning Medicinsk behandling Sekundær suturering Have kendskab til samt kunne initiere behandlingen af sjældne, men alvorlige bløddelsinfektioner på hals Abscesser Fistler Fremmedlege mer Re-blødning Drænbehandli ng Odontogene abscesser. Nekrotiserende fasciitis Lemierres syndrom Porteføljeoptegnelse for incision, drænage og revision af abscesser:

18 HH6. Diagnosticere lymfadenopati og tumor colli hos børn og voksne herunder tilrettelægge udredningsprogram med anvendelse og tolkning af : Mikrobiologiske undersøgelser Biokemi FNA UL af hals Billeddiagnostik Bakterielle infektioner, herunder mykobakterier Virale infektioner Benigne tumorer : - Porteføljeoptegnelse for lymfeknude excision på halsen: Iværksætte relevant behandling Fjerne solitær lymfeknude Struktureret klinisk observation ved Retznik s skema (OSATS) (se Appendix 4 i målbeskrivelse)

19 HH7. Ved mistanke om hovedhalskræft foretage udredning i henhold til gældende nationale vejledninger (DAHANCA). Herunder: Relevante skopier Biopsi FNA Vejledning omkring misbrug/ernæring Ordinere og tolke billeddiagnostik TNM klassifikation Canceranmeldelse Redegøre for behandling Informere patient om malignt svar Henvise til onkologisk afdeling Kendskab til DAHANCA Henvisning til relevant rehabilitering Pharynx cancer Rhinopharynx cancer Cavum oris cancer Lymfom Metastase fra ukendt primær tumor Pharynx cancer Øvre esophagus cancer C. Thyreoidea : HH8. Diagnosticere kirurgisk relevante sygdomme i glandula thyreoidea. Herunder: Behandle komplikationer til thyroidektomi Assistere til thyroidektomi Tolke præ- og postoperativ paraklinik og billeddiagnostik Thyroidea cancer Multinodøs struma Solitær knude i gl. thyroidea Struma Toksisk struma Porteføljeoptegnelse for thyreoidektomi: Signatur for opnået K-niveau B: - :

20 HH10. Redegøre for teoretiske forhold ved anvendelse af UL og udføre systematisk ULundersøgelse af hals. Gl. Thyreoidea Gl. Submandibularis Gl. Parotis Anvende Doppler til bedømmelse af flow Lymfeknude diagnostik UL vejledt FNA Beskrivelse af patologiske fund Porteføljeoptegnelse for UL scanning af hals: - Struktureret klinisk observation ved Retznik s (OSAUS) skema (se Appendix 4 i målbeskrivelse) HH11. Diagnosticere og behandle sialolithiasis, sialoadenitis og sialose: Kendskab til sialoendoskopi Fjerne spytsten i ductus submandibularis Assistere ved fjernelse af gl. submandibularis Sarkoidose Ranula Autoimmune lidelser Mb Sjøgren Xerostomi Drooling/sialo rrhea Porteføljeoptegnelse for excision af gl. submandibularis: Signatur for opnået K-niveau B: - :

21 HH13. Diagnosticere og behandle patienter med ætsninger eller fremmedlegemer i spiserøret, samt redegøre for behandling af eventuelle komplikationer Foretage fleksibel esofagoskopi Foretage rigid esofagoskopi Porteføljeoptegnelse for esofagoskopi: HH14. Diagnosticere og behandle patienter med fremmedlegemer i bronkierne Foretage rigid bronkoskopi Foretage fleksibel bronkoskopi Porteføljeoptegnelse for bronkoskopi:

22 HH18. Udrede og diagnosticere snorken og søvnapnø hos børn og voksne. Kunne rådgive om profylakse og henvise til behandling: Søvnmonitorering Kendskab til CPAPog BIPAPbehandling Kendskab til kirurgiske behandlingsmuligheder af obstruktiv søvnapnø Kendskab til andre søvnlidelser Kendskab til de medicolegale regler vedr. føreregnethed ved OSA. Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) Upper Airway Resistance Syndrome (UARS) Adenoide vegetationer Tonsilhypertrofi Laryngomalaci Nasalstenose Kraniofaciale malformationer : HH19. Udrede og diagnosticere dysphagi. Kendskab til funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion (FEES) og videoflouroskopi Ernæringsproblemer Aspiration : HH20. Kendskab til follow-up efter behandling af hoved-hals cancer. Rehabilitering Logopæd Opfølgningsprogram Udredningsprogram ved mistanke om recidiv Klinisk vurdering efter radioterapi Genoptræning :

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Kittellommebog Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Navn: Indledning: Denne kittellommebog for læger i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi er udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Oto-rhino-laryngologi. SLB Vejle Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Oto-rhino-laryngologi. SLB Vejle Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram Region Syddanmark Oto-rhino-laryngologi SLB Vejle Odense Universitetshospital Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2.1 Uddannelsens opbygning... 3 2.2 Præsentation af uddannelsens

Læs mere

Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Revideret den 25. august 2014 1. Krav til udstyr 1.1. Apparatur på behandlingsstedet Det blev undersøgt,

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i audiologi ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Uddannelsesprogram for ansættelse i audiologi ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Uddannelsesprram for ansættelse i audioli ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Den 8. marts 2004 Uddannelsesprram for ansættelse i audioli som reservelæge

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Sygehus Viborg.

Uddannelsesprogram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Sygehus Viborg. Uddannelsesprram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-næse-halsafdelingen, Sygehus Viborg. Uddannelsesprram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt Uddannelsesprram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt 28. januar 2004 Uddannelsesprram for tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt 4. januar 004 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Oto-rhino-laryngologi Hoved og Halskirurgi Juli 2015 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Øre-Næse

Læs mere

Bihulernes sygdomme. Inflammatoriske næselidelser 07/05/13. Allergisk rhinit. Akut rhinosinuitis Kronisk rhinosinuitis

Bihulernes sygdomme. Inflammatoriske næselidelser 07/05/13. Allergisk rhinit. Akut rhinosinuitis Kronisk rhinosinuitis Bihulernes sygdomme Per Friis Overlæge, Øre-,næse- og halsafdeling H Speciale: næse- og bihulekirurgi Inflammatoriske næselidelser Allergisk rhinit Nasalstenose Sekretion (vandigt) Kløe Nysen Lugtesans

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved og Halskirurgi August 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 1.1. Oversigt over

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi Øre-, Næse-, Halsafdelingen, HE Vest og Hørklinikken, HEV (Viborg) Og Speciallægepraksis Og Øre-, Næse-, Halsafdeling, AUH 2014 målbeskrivelsen

Læs mere

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM SOM, AOM OG Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) SOM SYGEHISTORIE Andreas Philip, 5 år. Sund og rask, godt sprog Han hører ikke efter (skole) Han skruer op for fjernsynet (familie, venner)

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus.

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus. Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus. Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved

Læs mere

Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi

Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi j.nr. 4-1012-14/30 Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i Hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Aarhus universitetshospital.

Uddannelsesprogram for ansættelse i Hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Aarhus universitetshospital. Uddannelsesprram for ansættelse i Hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-næse-halsafdelingen, Aarhus universitetshospital. 1 Uddannelsesprram for hoveduddannelsesstilling I oto-rhinolaryngoli ved

Læs mere

Dansk Selskab for Vestibulogi. Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi. Baggrund. Afgrænsning og definition

Dansk Selskab for Vestibulogi. Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi. Baggrund. Afgrænsning og definition Dansk Selskab for Vestibulogi Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi Fagområdet vestibulogi varetages af Dansk Selskab for Vestibulogi (DSFV) der hører under specialeselskabet Dansk Selskab for Otolaryngologi

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi Juli 2008 Oto-rhino-laryngologi Faget omfatter: Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi Øre-, Næse-, Halskirurgisk afdeling, AaUH og Audiologisk afdeling, AaUH Og Speciallægepraksis Og Øre-, Næse-, Halsafdeling H, AUH 2014

Læs mere

UNDERSØGELSESTEKNIK - EFTERÅRSSEMESTERET Journalkoncept 8/22/2013. Øre-næse-hals undersøgelsen. Øre Næse- Hals- Spytkirtler Ansigt -

UNDERSØGELSESTEKNIK - EFTERÅRSSEMESTERET Journalkoncept 8/22/2013. Øre-næse-hals undersøgelsen. Øre Næse- Hals- Spytkirtler Ansigt - UNDERSØGELSESTEKNIK - EFTERÅRSSEMESTERET 2013 ANDERS BRITZE LÆGE, PH.D. & CHRISTER SWAN ANDREASSEN LÆGE, ADJUNKT, PH.D. ØRE-NÆSE-HALS AFDELING H AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Otorhinolaryngologi Journalkoncept

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi Øre-, Næse-, Halskirurgisk afdeling, AaUH og Audiologisk afdeling, AaUH Og Speciallægepraksis Og Øre-, Næse-, Halsafdelingen, HE Vest

Læs mere

Øre, Næse og Halsafdelingen Nordsjællands Hospital

Øre, Næse og Halsafdelingen Nordsjællands Hospital Øre, Næse og Halsafdelingen Nordsjællands Hospital Udgivet juni 2015 Velkommen til Øre, Næse og Halsafdelingen Om afdelingen Øre, Næse og Halsafdelingen NOH, er en ud af to øre, næse og halsafdelinger

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi Øre-, Næse-, Halsafdeling H, AUH og Audiologisk klinik, AUH Og Speciallægepraksis Og Øre-, Næse-, Halsafdelingen, HE Vest Målbeskrivelse

Læs mere

Volumen for funktionen. Befolkningsunderlag. funktionen

Volumen for funktionen. Befolkningsunderlag. funktionen Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per Region og dato: Region Midtjylland 12. maj 2009 Sygehus samt afdeling: Regionshospitalet Viborg, Øre-, næse-, halsafdelingen Afdelingens

Læs mere

Næsens sygdomme. Kongenitte sygdomme. Trauma. Kosmetiske Fistler/cyster. Claus Gregers Petersen. Speciale: næse n.

Næsens sygdomme. Kongenitte sygdomme. Trauma. Kosmetiske Fistler/cyster. Claus Gregers Petersen. Speciale: næse n. Næsens sygdomme Claus Gregers Petersen Overlæge, Øre-næse,, halsafdeling H Speciale: næse n og bihulekirurgi Kongenitte sygdomme Kosmetiske Fistler/cyster Læbe-ganespalte Trauma Trauma Cosmetic Unilateral

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi Vejle Odense - Vejle. 1. Indledning. 1.1. Beskrivelse og afgrænsning af specialet.

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi Vejle Odense - Vejle. 1. Indledning. 1.1. Beskrivelse og afgrænsning af specialet. 1. Indledning Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngoli Vejle Odense - Vejle 1.1. eskrivelse afgrænsning af specialet. Specialet omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling kontrol

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1573_Orto-rhino-laryngologi.indd 3 26-08-2011 13:44:11

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1573_Orto-rhino-laryngologi.indd 3 26-08-2011 13:44:11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 1 Øret: Lidt anvendt anatomi 7 2 Undersøgelse af øret 12 3 Undersøgelse af hørelsen 15 4 Høretab 24 5 Sygdomme i ydre øre 30 6 Sygdomme i øregangen 36 7 Trommehinden 45 8 Otitis

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved og Halskirurgi Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Region Syddanmark. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Region Syddanmark. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi Region Syddanmark OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse og

Læs mere

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Struktureret vejledersamtale 1 Ansættelse 1.1.1 Demonstrere kendskab til plastikkirurgiens internationale og nationale historie. Kunne redegøre for udviklingen af fagets nuværende gængse behandlingsprincipper

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Region Syddanmark. Esbjerg Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Region Syddanmark. Esbjerg Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi Region Syddanmark Esbjerg Odense Universitetshospital pril 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse og afgrænsning af specialet

Læs mere

FEES. Conflict of interest. Funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion. Min interesse i dysphagi. De næste 20 minutter. Næsens indre anatomi

FEES. Conflict of interest. Funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion. Min interesse i dysphagi. De næste 20 minutter. Næsens indre anatomi Conflict of interest FEES Funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion Irene Wessel Overlæge, ph.d., klinisk lektor Rigshospitalets Hoved-hals kirurgisk og audiologisk klinik Ulønnet forskningssamarbejde

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Oto-rhino-laryngologi. Svendborg Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Oto-rhino-laryngologi. Svendborg Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram Region Syddanmark Oto-rhino-laryngologi Svendborg Odense Universitetshospital Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1 Uddannelsens opbygning... 3 2.2 Præsentation af uddannelsens

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved og Halskirurgi December 2007 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding Forløbsbeskrivelse Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding 1. Rammer 1.1. Aktører Endokrinologisk ambulatorium, Vejle (ovl Cramer Christensen),

Læs mere

Punkter til beslutning

Punkter til beslutning SFR Oto-rhinolaryngologi Telefon 3545 5685 Møde i: SFR Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. marts 2016 Kl.: 13.30-15.30 Sted: Rigshospitalet, Biblioteket, afs. 2074 Deltagere: Vicedirektør Susanne Poulsen,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Halsafdfdelingen, Vejle Sygehus.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Halsafdfdelingen, Vejle Sygehus. . Indledning Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Halsafdfdelingen, Vejle Sygehus... Beskrivelse og afgrænsning af specialet. Specialet omfatter forebyggelse,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Region Syddanmark. Øre-næse-hals Klinikken Sygehus Sønderjylland Sønderborg

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Region Syddanmark. Øre-næse-hals Klinikken Sygehus Sønderjylland Sønderborg Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi Region Syddanmark Øre-næse-hals Klinikken Sygehus Sønderjylland Sønderborg Maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse og

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER FORORD Dette hæfte beskriver den oto-rhino-laryngologiske undersøgelsesteknik i ord og tegninger. Hæftet er udarbejdet af overlæge, lektor, dr.med. Søren

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning. Møde i: SFR Oto-rhino-laryngologi

REFERAT. Punkter til beslutning. Møde i: SFR Oto-rhino-laryngologi SFR Oto-rhinolaryngologi REFERAT Møde i: SFR Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. marts 2016 Kl.: 13.30-15.30 Sted: Rigshospitalet, Biblioteket, afs. 2074 Deltagere: Vicedirektør Susanne Poulsen, (formand)

Læs mere

Rapport for specialet: Oto-rhino-laryngologi (Øre-næse-halskirurgi)

Rapport for specialet: Oto-rhino-laryngologi (Øre-næse-halskirurgi) Rapport for specialet: Oto-rhino-laryngologi (Øre-næse-halskirurgi) Rapportens tilblivelse Specialerapporten er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

Revideret specialevejledning for oto-rhinolaryngologi

Revideret specialevejledning for oto-rhinolaryngologi 25-11-2015 Revideret specialevejledning for oto-rhinolaryngologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Charlotte Strandberg Radiologisk afd. Herlev og Gentofte Hospital. DUDS årsmøde Visualisere strukturerne på halsen

Charlotte Strandberg Radiologisk afd. Herlev og Gentofte Hospital. DUDS årsmøde Visualisere strukturerne på halsen Charlotte Strandberg Radiologisk afd. Herlev og Gentofte Hospital DUDS årsmøde 2016 Visualisere strukturerne på halsen halskarrene Thyreoidea Parathyreoidea Spytkirtler Lymfeknuder Forstørrede lymfeknuder

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oto-rhino-laryngologi. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 15.

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oto-rhino-laryngologi. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 15. Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oto-rhino-laryngologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

STUDIEREFORM KANDIDATDEL HOVED-NEUROGRUPPEN

STUDIEREFORM KANDIDATDEL HOVED-NEUROGRUPPEN Dagsorden for 1. møde: Præsentation af gruppens deltagerne Præsentation af kommisorium Diskussion af og forslag til formål og mål Diskussion af og forslag til indhold Eventuelt STUDIEREFORM KANDIDATDEL

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus.

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus. Uddannelsesprram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus. Uddannelsesprram for tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-Næse-Hals

Læs mere

VESTIBULÆRE SYGDOMME MÅL INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET

VESTIBULÆRE SYGDOMME MÅL INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS ADJUNKT, LÆGE, PH.D. INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AFDELING H SHOSPITAL VESTIBULÆRE SYGDOMME Opbygning af vestibulærapparatet Hyppigste

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Velkommen til Øre, Næse og Halsafdelingen Nordsjællands Hospital

Velkommen til Øre, Næse og Halsafdelingen Nordsjællands Hospital Velkommen til Øre, Næse og Halsafdelingen Nordsjællands Hospital Udgivet juni 2015 Rev. 2016 Velkommen til Øre, Næse og Halsafdelingen Om afdelingen Øre, Næse og Halsafdelingen NOH, er en ud af to øre,

Læs mere

Otologisk forskning i Danmark

Otologisk forskning i Danmark Otologisk forskning i Danmark En kort og ufuldstændig oversigt Mads Sølvsten Sørensen Aalborg Direkte måling og monitorering af mellemøretryk - med transducer forbundet til mastoidet på patienter opereret

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

Udredning af palpabel proces i glandula thyroidea

Udredning af palpabel proces i glandula thyroidea Gentoftedag 2016 Udredning af palpabel proces i glandula thyroidea Merete Juhl Kønig Overlæge, PhD Fokal patologi knuder Almindeligt forekommende i befolkningen Knuder over 1 cm : 3 % hos 18-22 årige 38

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i oto-rhino-laryngologi. Sygehus Lillebælt Vejle

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i oto-rhino-laryngologi. Sygehus Lillebælt Vejle Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i oto-rhino-laryngologi Sygehus Lillebælt Vejle Januar 2017 1 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1. Beskrivelse og afgrænsning af specialet... 3 1.2 Organisatorisk

Læs mere

Kronisk rhinosinuitis

Kronisk rhinosinuitis Øre-næse-hals-serie Kronisk rhinosinuitis Diagnosen bihulebetændelse er udryddet Af Thomas Qvist Barrett og Claus Gregers Petersen Biografi Thomas Qvist Barrett er kandidat fra Aarhus Universitet 1997.

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Pakkeforløb for hoved- og halskræft

Pakkeforløb for hoved- og halskræft Pakkeforløb for hoved- og halskræft Pakkeforløb for hoved- halskræft Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræftbehandling; Cancer; Tumor Kategori: Faglig

Læs mere

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE)

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE) Dokumentegenskaber: udkast 2014 ver.2 Gældende for Udarbejdet af Opdateringsdato Faglig ansvarlig Nøgleord Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Dansk Rhinologisk Selskab Dansk Selskab

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT (udkast udarbejdet af Hoved-Hals arbejdsgruppen og DAHANCA 4-11-2007)

Læs mere

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling:

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Thorak Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) Speciale:

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Checkliste for delmål til Karkirurgisk Hoveduddannelse. Bilag til Porteføljen for den Karkirurgiske Hoveduddannelse September 2009

Checkliste for delmål til Karkirurgisk Hoveduddannelse. Bilag til Porteføljen for den Karkirurgiske Hoveduddannelse September 2009 Checkliste for delmål til Karkirurgisk Hoveduddannelse Bilag til Porteføljen for den Karkirurgiske Hoveduddannelse September 2009 Det er målene i selve logbogen, der skal dateres og signeres. De enkelte

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi

Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi j.nr. 7-203-01-90/5 Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi Specialebeskrivelse Oto-rhino-laryngologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme,

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Program oversigt 21 MAJ (TOR) 22 MAJ (FRE) 09.00 Registrering. Velkomst 10.00 KAFFE. Rhinologi 11.00 KAFFE. Laryngologi og kræft.

Program oversigt 21 MAJ (TOR) 22 MAJ (FRE) 09.00 Registrering. Velkomst 10.00 KAFFE. Rhinologi 11.00 KAFFE. Laryngologi og kræft. Program oversigt 21 MAJ (TOR) 22 MAJ (FRE) 09.00 Registrering Afhandlinger Thyroidea 10.00 Velkomst Rhinologi 11.00 12.00 Kliniske retningslinjer Laryngologi og kræft Otologi 13.00 FROKOST FROKOST 14.00

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205)

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) Øre-næse-halskirurgisk Afdeling F forestår visitation og behandling af patienter med operationskrævende thyreoidealidelser henvist til

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Anatomi Store spytkirtler Glandula parotis Glandula submandibularis Glandula sublingualis. Anatomi 05-09-2013. Forelæsning 9.

Anatomi Store spytkirtler Glandula parotis Glandula submandibularis Glandula sublingualis. Anatomi 05-09-2013. Forelæsning 9. Forelæsning 9. semester Anatomi Store spytkirtler Glandula parotis Glandula submandibularis Glandula sublingualis Sven Erik Nørholt Kæbekirurgisk afd. Aarhus Universitetshospital Små spytkirtler Læbe,

Læs mere

$ %& Der er tre afdelinger i Region Midtjylland, som varetager behandling på hovedfunktionsniveau inden for øre-næse-hals-specialet.

$ %& Der er tre afdelinger i Region Midtjylland, som varetager behandling på hovedfunktionsniveau inden for øre-næse-hals-specialet. !""# $ $ %&!' Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 21-08-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af længevarende svimmelhed (kronisk svimmelhed) på regionsfunktionsniveau under specialet otorhino-laryngologi under det

Læs mere

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen

Læs mere

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Intern medicin Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage ambulant udredning og behandling af diverse intern

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Postmenopausal blødning 1.1. Iværksættelse af udredning af postmenopausal blødning, Det blev undersøgt, om kvinder

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Næsens og bihulernes sygdomme

Næsens og bihulernes sygdomme Næsens og bihulernes sygdomme Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Sinus maxillaris dræneres via et ostium placeret superomedialt. 30% har yderligere et ostium inferiort

Læs mere